Nordic aluminium Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2003

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 37,95 milj. euroa. Kauden liikevoitto oli 1,95 milj. euroa (2,05 milj. e) ja voitto 1,28 milj. euroa (1,04 milj. e). Liikevaihto ja kannattavuus Nordic Aluminiumin liikevaihto oli 37,95 milj. euroa (41,04 milj. e). Kansainvälisen toiminnan ja viennin laskutus oli yhteensä 13,9 milj. euroa (15,3 milj. e), joka on 36 % liikevaihdosta. Profiilit-liiketoiminta-alueen liiketulos parani katsauskauden loppupuolella. Siihen vaikuttivat tavanomainen kesäkaudesta johtuva kysynnän kasvu ja toiminnan tehostamistoimenpiteet. Sähkötekniset tuotteet -liiketoiminta-alue paransi tulostaan merkittävästi. Sekä edellisvuoden vastaavan kauden liikevoittotaso, että kuluneelle kaudelle asetetut tavoitteet ylittyivät. Komponentit-liiketoiminta-alueella eivät markkinat kehittyneet odotetusti. Niin Espoon kuin Nivalan tehtailla tuotantokapasiteettia jäi osittain hyödyntämättä. Erityisesti telesektorin kysyntä vaihteli suuresti ja oli keskimäärin heikkoa. Tulos Nordic Aluminiumin liikevoitto oli 1,95 milj. euroa (2,05 milj. e). Osakekohtainen tulos oli 0,28 euroa (0,23 e). Investoinnit Kauden bruttoinvestoinnit 0,39 milj. euroa (0,96 milj. e) käytettiin tuotannon tehostamiseen ja laitteiston ylläpitoon. Henkilöstö Nordic Aluminium -konsernin palveluksessa tammi-kesäkuussa 2003 oli keskimäärin 413 henkilöä (434). Kauden lopussa henkilöstön lukumäärä oli 430 (468). Osakkeet Nordic Aluminium Oyj:n osakkeilla käydään kauppaa HEX Helsingin Pörssissä. Yhtiön kaupankäyntitunnus on NOA1V ja ISIN-koodi FI0009006415. Vuoden 2003 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhtiön osakkeita vaihdettiin 21 780 kpl, ja vaihdon arvo oli 0,14 milj. euroa. Osakkeiden noteeraus vaihteli välillä 5,80 - 6,90 e. Osakkeiden lukumäärä oli 4 616 132 kpl ja säilyi katsauskauden aikana ennallaan. Kesäkuun lopun osakkeiden markkina-arvo oli 27,7 Milj. euroa (32,3 milj. e). Osakeomistus Tarkastelukauden aikana (1-6/2003) yhtiö ei ilmoittanut merkittävistä omistusmuutoksista. Näkymät Tarkastelujakson päättyessä konsernin tilauskanta oli 6,34 milj. euroa (7,32 milj. e). Nykyinen markkinatilanne pakottaa edelleen varovaisuuteen lähitulevaisuuden ennustamisessa. Vuoden kokonaistuloksen uskotaan ylittävän edellisen vuoden tuloksen. Sähköteknisten tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan suhteellisen vakaana. Profiilimarkkinat eivät osoita merkkejä kasvusta. Loppuvuoden toimitusmäärien arvioidaan olevan lähes alkuvuoden tasolla. Komponenttien Espoon tehtaan tilauskanta on toiminnalle tyypillisen lyhyt. Tietoliikennesektorin tilanne jatkuu edelleen epävarmana. KONSERNIN TULOSLASKELMA 4-6/03 1-6/03 1-6/02 1-12/02 (milj. e) Liikevaihto 19,29 37,95 41,04 78,12 Kulut -18,04 -36,00 -38,99 -75,64 Liikevoitto 1,25 1,95 2,05 2,48 Rahoitustuotot ja -kulut -0,10 -0,19 -0,57 -1,00 Voitto ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 1,15 1,76 1,48 1,48 Voitto ennen varauksia ja veroja 1,15 1,76 1,48 1,48 Välittömät verot -0,30 -0,49 -0,44 -0,45 Katsauskauden voitto 0,85 1,28 1,04 1,03 Tulos/osake, e (tarkastelukaudella) 0,18 0,28 0,23 0,22 Osakkeiden lkm kauden lopussa, kpl 4616132 4616132 4616132 4616132 Osakkeiden lukumäärä laimen- nusvaikutuksella oikaistuna 4616132 4616132 4616132 4616132 KONSERNITASE (milj. e) 30.6.03 30.6.02 31.12.02 Pysyvät vastaavat 23,27 29,01 26,29 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus 7,41 8,96 7,04 Rahoitusomaisuus 14,75 13,24 11,70 Vastaavaa yhteensä 45,43 51,20 45,03 Oma pääoma 19,12 20,82 20,74 Pitkäaikainen vieras pääoma 8,01 11,07 9,37 Lyhytaikainen vieras pääoma 18,29 19,31 14,91 Vastattavaa yhteensä 45,43 51,20 45,03 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 4-6/03 1-6/03 1-6/02 1-12/02 (milj. e) Tulorahoitus 2,53 4,63 4,35 7,49 Nettokäyttöpääoman muutos -2,58 -1,46 -0,95 2,07 Liiketoiminnan kassavirta -0,05 3,16 3,40 9,56 Investoinnit -0,17 -0,39 -0,75 -1,70 Kassavirta ennen -0,22 2,78 2,65 7,86 rahoitusta Vieraan pääoman lisäys(+)/ vähennys(-) 1,54 0,54 -2,10 -6,04 Maksetut osingot 0,00 -2,77 -0,60 -0,60 Laskelman mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+)/ vähennys (-) 1,32 0,55 -0,05 1,22 Oikaisuerät (muuntoero) 0,00 -0,02 -0,20 0,00 Taseen mukainen likvidien varojen muutos, lisäys (+)/ vähennys (-) 1,31 0,54 -0,24 1,22 Oma pääoma/osake, e 4,14 4,51 4,49 Velkaantumisaste, % 43,5 66,0 40,2 Omavaraisuusaste, % 42,1 40,7 46,1 Bruttoinvestoinnit, milj. 0,17 0,39 0,96 1,91 e Henkilöstö keskimäärin 413 434 435 VASTUUSITOUMUKSET (milj. e) 30.6.03 30.6.02 31.12.02 Konsignaatiovastuut 1,55 1,28 2,67 Vuokra- ja leasingvastuut 4,89 7,19 6,09 Annetut yrityskiinnitykset omien velkojen vakuudeksi 16,82 16,82 16,82 JOHDANNAISSOPIMUKSET (milj. e) 30.6.03 30.6.02 31.12.02 Kohde-etuuksien arvot Valuuttatermiinisopimukset 3,16 2,70 2,20 Metallifutuurisopimukset 4,12 3,95 4,07 Kauden 1-6/2002 tuloslaskelman "Rahoitustuotot ja -kulut" ja "Välittömät verot" on korjattu vastaamaan kauden 1-6/2003 määrittelyjä. Taulukossa esitetyt johdannaissopimusten vasta-arvot kuvaavat konsernin johdannaiskaupan laajuutta. Vasta-arvot eivät edusta johdannaissopimuksista aiheutuvia kassavirtoja eivätkä näiden sopimusten käypiä arvoja. Tunnusluvut on laskettu Kirjanpitolautakunnan yleisohjeen mukaisesti. Nordic Aluminium Oyj:n yhdeksän kuukauden osavuosikatsaus tammi- syyskuulta 2003 julkaistaan 23.10.2003. Yritystiedotteet löytyvät myös Nordic Aluminiumin kotisivuilta osoitteesta www.nordicaluminium.fi. Kirkkonummella 8.8.2003 NORDIC ALUMINIUM OYJ Hallitus Vesa Siitari toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Vesa Siitari, p. (09) 6825 2500 Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet NOAF0803 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030808BIT00070/wkr0001.doc The full report http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/08/20030808BIT00070/wkr0002.pdf