Nordic Aluminiumin tilinpäätöstiedote vuodelta 2002

NORDIC ALUMINIUMIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2002 Nordic Aluminium -konsernin vuoden 2002 liikevaihto oli 78,12 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 86,45 MEUR. Konsernin liikevoitto oli 2,48 MEUR (2001: 2,89 MEUR). Tilikauden voitto oli 1,03 MEUR (1,76 MEUR). Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,3 % (8,5 %) ja oman pääoman tuotto 4,9 % (8,5 %). Hallitus ehdottaa vuoden 2002 osingoksi 0,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 2,77 MEUR (2001: 0,13 euroa osakkeelta). Konsernirakenne Nordic Aluminium -konsernin muodostavat Kirkkonummella, Espoossa ja Nivalassa toimiva emoyhtiö Nordic Aluminium Oyj sekä tytäryhtiöt Nordic Aluprofiler AB Ruotsissa ja Nordic Aluminium, Inc. Yhdysvalloissa. Konsernin liiketoiminnot jakautuvat kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Sähkötekniset tuotteet, Komponentit ja Profiilit. Liikevaihto ja tulos Nordic Aluminium -konsernin liikevaihto oli tilikaudella 2002 yhteensä 78,12 MEUR verrattuna edellisvuoden 86,45 MEUR:oon. Liikevaihdon aleneminen 9,6 % johtui markkinakysynnän taantumisesta kaikilla liiketoiminta-alueilla. Viennin ja ulkomaantoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi 37,9 %:iin, kun vastaava osuus edellisenä vuonna oli 34,6 %. Suurimmat vientimarkkinat vuonna 2002 olivat Pohjoismaat, Länsi-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Liikevaihto henkilöä kohden säilyi ennallaan ollen 0,18 MEUR. Tulosta rasittivat syksyllä 2002 aloitetun rakennemuutoksen aiheuttamat kertaluontoiset kustannukset. Konsernin liikevoitto oli 2,48 MEUR, kun edellisen vuoden vastaava luku oli 2,89 MEUR. Liiketoiminta-alueet Profiilit-liiketoiminta-alue selvisi vuodesta toiminnan tehostamisen ansiosta edellisvuotta selvästi paremmin. Toimisto- ja liiketilarakentamisen vähyys varjosti Sähkötekniset tuotteet -liiketoiminta-alueella myyntiä niin koti- kuin vientimarkkinoillakin. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden komponentteja valmistava Komponentit- liiketoiminta-alueen Espoon tehdas selviytyi vuodesta markkinatilanteeseen nähden tyydyttävästi. Tietoliikennekomponentteja valmistavan Nivalan tehtaan työtilanne oli sen sijaan heikko. Uudet tuotteet tosin paransivat Nivalan liikevaihtoa loppuvuotta kohden. Tilauskanta Nordic Aluminium -konsernin tilauskanta vuoden 2002 päättyessä oli 4,96 MEUR (2001: 5,47 MEUR). Tilauskanta on alalle tyypillisellä tasolla ja kuvastaa asiakkaiden nopeasyklistä kysyntää. Tutkimus- ja kehitysmenot Nordic Aluminiumin tutkimus- ja kehitysmenot vuonna 2002 olivat 1,68 MEUR (2001: 1,77 MEUR) mikä vastaa 2,2 % liikevaihdosta (2,0 %). Tuotekehitys kohdistui asiakkaiden kanssa yhdessä kehitettäviin uusiin tuotesukupolviin. Investoinnit Bruttoinvestoinnit vuonna 2002 olivat 1,91 MEUR (2001: 7,80 MEUR), ja ne kohdistuivat koneisiin ja kalustoon. Kannattavuus Nordic Aluminium -konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROI) vuonna 2002 oli 7,3 % (2001: 8,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 4,9 % (2001: 8,5 %). Tulos osaketta kohden oli 0,22 euroa (0,38 euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 4,49 euroa (4,45 euroa). Tase ja rahoitus Konsernitaseen loppusumma oli tilikauden 2002 päättyessä 45,03 MEUR (2001: 51,45 MEUR). Taseen pieneneminen johtui toisaalta investointien vähäisyydestä ja alhaisemmasta vaihto-omaisuuden tasosta, ja toisaalta korollisten velkojen alenemisesta. Suoritettujen toimenpiteiden ansiosta liiketoiminnan kassavirta nousi 9,56 MEUR:oon (2001: 4,76 MEUR). Vuoden päättyessä Nordic Aluminium -konsernin omavaraisuusaste oli 46,1 % (2001: 40,0 %), korolliset velat 10,34 MEUR (16,41 MEUR) ja velkaantumisaste 40,2 % (76,1 %). Valtuutukset Hallituksella ei ole voimassaolevia valtuutuksia yhtiön osakepääoman nostamiseksi, omien osakkeiden lunastamiseksi tai vaihtovelkakirjalainojen ja/tai optiolainojen ottamiseksi. Osakepääoma Nordic Aluminium Oyj:n osakkeiden nimellisarvo on 1,28 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä tilikauden 2002 päättyessä oli 4 616 132. Rekisteröity osakepääoma on 5 908 648,96 euroa. Kaikilla osakkeilla on yhtäläinen ääni- ja osinko-oikeus. Nordic Aluminium Oyj:n osakkeet on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta 1997. Nordic Aluminiumin vuoden 1998 optiolainaan liittyvät optio-oikeudet 4 otettiin kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin päälistalle 2.5.2002 alkaen. Vuoden 1998 optio-oikeudet 4, 75 000 kpl, ovat kaupankäynnin kohteena yhdessä listattujen vuoden 1998 optio-oikeuksien 1-3 kanssa. Optiotodistusten yhteenlaskettu määrä on 300 000 kpl. Kullakin optiotodistuksella voi merkitä yhden Nordic Aluminium Oyj:n osakkeen porrastetusti 1.5.1999-30.5.2006. Vuoden 2002 päättyessä merkintähinta oli 9,92 euroa. Optio-oikeuksilla ei vuoden 2002 aikana merkitty osakkeita. Osakevaihto Nordic Aluminium Oyj:n osakkeita vaihdettiin vuoden 2002 aikana pörssikaupassa yhteensä 247 245, mikä vastaa 5,4 % (2001: 12,5 %) yhtiön koko osakekannasta. Vuoden ylin noteeraus oli 8,50 euroa ja vuoden alin 6,00 euroa. Keskikurssi oli 7,75 euroa. Vuoden viimeisen kaupantekopäivän keskikurssi oli 6,48 euroa. Osakkeet ja omistussuhteet Vuoden aikana Nordic Aluminium Oyj:n omistuksessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilikauden 2002 päättyessä Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistus jakautui seuraavasti: Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Vesa Siitari, Nordic Aluminium, p. (09) 6825 2500 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00060/wkr0002.pdf