Nordic Capital on myynyt Tokmanni Group Oyj:n osakkeitaan

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa tai missään muussa maassa, missä julkistaminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Yhtiötiedote, 11. marraskuuta 2016

Cidron Disco S.à r.l (“Cidron”, joka on viime kädessä Nordic Capital Fund VII:n 1) yhdessä muiden mukana olevien yhteissijoitusyritysten kanssa omistama yhtiö ) on myynyt osan Tokmanni Group Oyj:n (”Tokmanni” tai ”Yhtiö”) osakkeistaan nopeutetussa tarjousmenettelyssä (”Osakemyynti”). Cidron myi 9 000 000 Yhtiön osaketta, joka vastaa noin 15,29 prosenttia Tokmannin kaikista osakkeista ja äänistä. Osakemyynnissä osakkeiden osakekohtainen myyntihinta oli 8,30 euroa ja Osakemyynnin bruttomyyntitulot 74,7 miljoonaa euroa. Osakemyynnin jälkeen Cidron omistaa 17 952 301 Yhtiön osaketta.

Osakemyynnin yhteydessä Cidron on antanut niin sanotun lock-up -sitoumuksen, jonka mukaisesti se on tietyin poikkeuksin sitoutunut olemaan myymättä Tokmannin osakkeita 9. helmikuuta 2017 asti.

Carnegie Investment Bank AB ja Nordea Pankki Suomi Oyj toimivat pääjärjestäjinä Osakemyynnissä.

Yhteystiedot

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, Nordic Capital -rahastojen neuvonantaja
puh: +46 8 440 50 69
s-posti: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) “Nordic Capital Fund VII” viittaa Nordic Capital VII Alpha, L.P.:hen ja Nordic Capital Beta, L.P.:hen, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä toimii Nordic Capital VII Limited

Vastuunrajoitus

Carnegie ja Nordea toimivat Osakemyynnissä ainoastaan Cidronin eivätkä kenenkään muun lukuun, eivätkä pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan Osakemyynnin yhteydessä (riippumatta siitä, onko kyseinen taho vastaanottanut tämän tiedotteen). Carnegie ja Nordea eivät ole vastuussa asiakassuhteen nojalla kenellekään muulle kuin Cidronille, eivätkä ne anna Osakemyyntiin tai mihinkään tässä asiakirjassa viitattuun järjestelyyn liittyviä neuvoja. Carnegie ja Nordea eivät hyväksy minkäänlaista vastuuta tämän tiedotteen sisältämän tiedon täsmällisyydestä, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta, eivätkä ne sovellettavan lain sallimissa rajoissa ole siten sellaisessa vastuussa, joka niillä muutoin olisi tällaisen tiedotteen johdosta. Mikään tässä tiedotteessa ei muodosta lupausta tai vakuutusta nykyisestä tai tulevasta eikä niihin tule luottaa sellaisena.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa tai Japanissa. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa Osakemyynnistä ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, merkinnälle tai myymiselle Osakemyynnissä on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyillä alueilla. Cidron ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä, rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Cidron ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita voidaan tarjota Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen).

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Yrityksestä

Nordic Capital on johtava pääomasijoittaja, joka on sitoutunut luomaan vahvempia ja kestäviä liiketoimintoja operatiivisen kehittämisen ja transformatiivisen kasvun avulla. Nordic Capital keskittyy valittuihin alueisiin ja toimialoihin, joista sillä on vankkaa kokemusta ja todistetusti hyviä tuloksia. Tärkeimpiä toimialoja ovat terveydenhuolto, teknologia ja maksut, rahoituspalvelut, teollisuus- ja yrityspalvelut sekä kuluttajasektori. Keskeisiä alueita ovat Pohjois-Eurooppa sekä terveydenhuolto maailmanlaajuisesti. Perustamisvuodesta 1989 lähtien Nordic Capital on investoinut 14 miljardia euroa yli sataan investointiin. Viimeisin rahasto on pääomaltaan 4,3 miljardin euron Nordic Capital Fund IX. Nordic Capitalin rahastot sijaitsevat Jerseyssä ja niitä neuvovat asiantuntijayritykset, joiden kotipaikat ovat Ruotsissa, Tanskassa, Suomessa, Norjassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Yhdysvalloissa. Asiantuntijayrityksiin viitataan nimellä Nordic Capital Advisors. Lisätietoja Nordic Capitalista osoitteessa www.nordiccapital.com

Tilaa

Liitteet & linkit