Tilinpäätös 2000 Nordisk Renting AB

Tilinpäätös 2000 Nordisk Renting AB · Konsernin tulos ennen veroja nousi 523,4 MSEK:iin (510,7), josta 306,9 MSEK (272,9) muodostui kiinteistöjen luovutusvoitoista. Operatiivinen tulos laski 216,5 MSEK:iin (237,8) johtuen osakkuusyhtiöiden myynneistä, mikä pienensi osuuksia osakkuusyhtiöiden tuloksista 55,8 MSEK. · Konsernin tulos verojen jälkeen nousi 449,5 MSEK:iin (419,9). · Konsernin liikevaihto oli 1 658 MSEK (1 498) ja konsernin tase oli vuoden lopussa 12 047 MSEK (16 255). Konsernin omistuksessa oli vuoden lopussa 169 kiinteistöä, yhteispinta-alaltaan noin 1,5 miljoonaa neliömetriä. · Oman pääoman tuotto keskimääräiselle omalle pääomalle verojen jälkeen oli 28,6 prosenttia (33,7). Ilman luovutusvoittoja tuotto oli 14,5 prosenttia (17,9). · Vuoden aikana tehtiin kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja yhteensä 2 681 MSEK:n arvosta (2 136). Tämän lisäksi tehtiin sopimuksia tulevista uusinvestoinneista 1 492 MSEK:n arvosta. Vuoden aikana kiinteistöjen ja uusinvestointien hankintavolyymi oli Ruotsissa 1 799 MSEK ja Suomessa 2 374 MSEK. · Kiinteistöjä myytiin 6 041 MSEK:n arvosta (1 817), josta optiosopimuksiin perustuvien kiinteistöjen osuus oli 4 780 (911) MSEK. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Göte Dahlin, Nordisk Renting AB, +46 (0) 8-670 98 00 Nordisk Renting AB (julk) Rek no 556066-2578 TOIMINTAKERTOMUS Nordisk Renting AB:n hallitus ja toimitusjohtaja antavat vuoden 2000 toimintakertomuksen. TOIMINTA Nordisk Renting on erittäin fokusoitunut kiinteistösijoitusyhtiö. Sen toiminta-ajatus on hankkia, omistaa ja kehittää kiinteistöjä vuokrattavaksi pitkäaikaisilla sopimuksilla niille vakavaraisille yksityisille ja julkisille osapuolille Pohjoismaissa, joilla on pitkäjänteinen ja strateginen kiinnostus kiinteistöyhteistyöhön. Vuokraustoiminnan tulee perustua varmaan välittömään tuottoon ja alhaiseen riskitasoon, samalla kun vuokralaiselle voidaan tarjota asiakaskohtaiset ja kilpailukykyiset vuokrausehdot. Kiinteistöjen luovutukset voivat tapahtua vuokralaisille tai muille kiinnostuneille tahoille kun mahdollisuuksia tarjoutuu edellyttäen, että hyvät suhteet vuokralaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä säilyvät. Konsernin nykyiset vuokralaiset muodostuvat suurimmalta osin suurista pohjoismaalaisista yrityksistä mutta vuokralaisina ovat myös Ruotsin ja Suomen valtiot, ruotsalaisia kuntia ja muita julkisia osapuolia. Vuokralaisten pitkäaikainen kiinnostus käyttää kiinteistöjä, on motiivina pitkäaikaisille sopimuksille samanaikaisesti kuin vuokralaisille voidaan tarjota mahdollisuus option kautta saada osa mahdollisesta tulevasta arvonnoustusta. Nordisk Renting voi tarjota rahoituksellisesti suuntautuneita ja usein ainutlaatuisia vuokrausratkaisuja kilpailukykyisin ehdoin johtuen erikoistuneesta suuntauksestaan pitkäaikaisiin ja varmoihin vuokrasopimuksiin taloudellisesti vahvojen liikekumppaneiden kanssa. TÄRKEITÄ TAPAHTUMIA VUODEN AIKANA Suurimmista kiinteistöhankinnoista ja uusinvestoinneista Ruotsissa voidaan mainita Radisson SAS Royal Viking Hotel Tukholmassa, uuden pääkonttorin rakennuttaminen Ericsson Mobile Data Design Systemsille Göteborgissa yhteistyössä Skanskan kanssa, Uusi Norrlandsopera yhteistyössä Umeån kunnan kanssa sekä kolme kiinteistöhankintaa Kristianstadissa ja Nybrossa joissa Bong Ljungdahl on pitkäaikainen vuokralainen. Suomen osalta voidaan mainita SOK:n ja Turun Osuuskaupan kanssa solmitut pitkäaikaiset vuokrasopimukset, koskien mm ostoskeskusta Turun seudulla, Keskon kanssa solmitut sopimukset seitsemästä citymarketkiinteistöstä sekä Suomen valtion kanssa tehdyt sopimukset kahdesta oikeus- ja poliisitalosta. Vuoden lopussa myytiin Ruotsissa Nordisk Rentingin 80 prosentin omistusosuus Fastighets AB Skulderbladetissa ABB:lle kirjanpitoarvoon optiosopimuksen ehtojen mukaisesti. Myynti pienensi Nordisk Rentingin tasetta 5 485 miljoonaa kruunua, mikä varojen puolella vastasi kiinteistöjä 4 724 miljoonan kruunun arvosta ja muita varallisuuseriä 761 miljoonan kruunun arvosta. Velkapuolella lainat vähenivät 3 390 miljoonaa kruunua sekä vähemmistöosuudet omassa pääomassa 1 400 miljoonaa kruunua. Kesäkuussa Nordisk Renting myi 50 prosentin omistusosuutensa osakkuusyhtiö Svenskt Fastighetskapital AB:stä Ruotsin Ensimmäiselle ja Toiselle Yleiselle Eläkerahastolle. Myynnistä syntyi 108 miljoonan kruunun luovutusvoitto. Nordisk Renting myi elokuussa Radisson SAS Oslo Plaza Hotellin, mikä tuotti 120 miljoonan kruunun luovutusvoiton. Elokuussa Nordisk Renting myi myös kaikki omistamansa Pandox AB:n osakkeet, jotka oli saatu Hotellus International AB:n osakkeiden vaihtokauppana Pandoxin ostaessa Hotelluksen aiemmin alkuvuonna. Osakkeiden vaihdosta ja myynnistä Nordisk Renting sai 32 miljoonaa kruunua luovutusvoittoa. TULOS- JA VOLYYMIKEHITYS Konserni Konsernin liikevaihto nousi 1 658 MSEK:iin (1 498) ja tase oli vuoden lopussa 12 047 MSEK (16 255). Käyttökate, liikevaihto vähennettynä kiinteistökuluilla nousi 971,3 MSEK:iin (868,8) ja bruttotulos suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen nousi 781,0 MSEK:iin (683,2). Vuoden tulos ennen veroja kasvoi 523,4 MSEK:iin (510,7), josta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittojen osuus oli 306,9 MSEK (272,9). Konsernin tulos verojen jälkeen oli 449,5 MSEK (419,9). Konsernin tulos varsinaisesta liiketoiminnasta lukuun ottamatta kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoittoja, oli 216,4 MSEK (237,8). Vuoden aikana tehtiin kiinteistöhankintoja ja uusinvestointeja yhteensä 2 681 MSEK:n arvosta (2 136). Tämän lisäksi solmittiin tulevista uusinvestoinneista sopimuksia 1 492 MSEK:n arvosta. Kiinteistöjä myytiin vuoden aikana 6 041 MSEK:n arvosta (1 817) , josta optiosopimuksiin perustuvien kiinteistöjen osuus oli 4 780 MSEK (911) . Emoyhtiö Emoyhtiön tulos rahoituserien jälkeen nousi 696,3 MSEK:iin (220,7). Tase oli vuoden lopussa 9 437 MSEK (9 067). MAKSUVALMIUS JA VAKAVARAISUUS Konsernin likvidit varat olivat 31 joulukuuta 2000 250,7 MSEK (169,5), tämän lisäksi oli käyttämätöntä shekkiluottoa 224,6 MSEK (227,1). Oma pääoma oli vuoden 2000 lopussa 1 737 MSEK (1 407). Taseen mukainen vakavaraisuus oli vähemmistöosuudet mukaan lukien 15,6% (18,0) ja vastaavasti ilman vähemmistöosuutta 14,4% (8,7). NÄKYMÄT VUODELLE 2001 Vuodelle 2001 ennakoidaan hyvää kasvua, liiketoiminnan suuntauksen pysyessä ennallaan ja vahvan markkina-aseman säilyessä edelleen pohjoismaisilla markkinoilla. Konsernin tuloksen varsinaisesta liiketoiminnasta ennen luovutusvoittoja odotetaan ylittävän vuoden 2000 tason. VOITONJAKO Konsernin taseen vapaa oma pääoma on 1 275,6 MSEK. Siirtoja sidottuihin varoihin ei ehdoteta. Yhtiökokouksen käytettävissä olevat voittovarat emoyhtiössä: Kertyneet voittovarat kruunua 403 655 474 Tilivuoden voitto kruunua 606 523 200 Käytettävissä olevat voittovarat kruunua1 010 178 674 Hallituksen ja toimitusjohtajan ehdotuksen mukaisesti voittovarojen käyttö on seuraavanlainen: Jaetaan osakkeenomistajille kruunua 300 000 000 Siirretään seuraavalle tilikaudelle kruunua710 178 674 Yhteensä kruunua1 010 178 674 Konsernin ja emoyhtiön tuloksen ja taloudellisen aseman osalta viitataan jäljempänä olevaan tuloslaskelmaan ja taseeseen. TULOSLASKELMA (TSEK) K O N S E M O Y H T I Ö E R N I 2000 1999 2000 1999 Nettoliikevaihto 1 658 1 498 24 319 27 577 063 097 Kiinteistö- ja -686 749 -629 299 - - liiketoimintakulut Käyttökate 971 314 868 798 24 319 27 577 Poistot -190 334 -185 575 - - Bruttokate 780 980 683 223 24 319 27 577 Myynnin- ja markkinoinnin -21 425 -19 588 -21 192 -19 268 kulut Hallinnon kulut -28 400 -23 941 -28 092 -23 550 Osuus osakkuusyhtiöiden 17 865 73 671 - - tuloksesta Luovutusvoitot kiinteistöjen 306 933 272 886 - - myynneistä Liikevoitto 1 055 986 251 -24 965 -15 241 953 Rahoitustuotot ja -kulut Osuus konserniyhtiöiden - - 835 775 575 900 tuloksesta Osuus osakkuusyhtiöiden 205 774 22 726 tuloksesta Tuotto arvopapereista ja - - 108 729 saamisista Korkotuotot 38 824 16 537 10 523 4 367 Korkokulut -571 418 -492 129 -439 495 -367 059 Tulos rahoituserien jälkeen 523 359 510 659 696 341 220 693 Tilinpäätössiirrot Muut tilinpäätössiirrot - - 116 -13 513 Voitto ennen veroja 523 359 510 659 696 457 207 180 Verot -73 875 -90 769 -89 934 -13 666 TILIKAUDEN VOITTO 449 484 419 890 606 523 193 514 TASE (TSEK) K O N S EMOYHTÖ E R N I 2000 1999 2000 1999 VASTAAVAA Käyttöomaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 2 675 2 958 2 439 2 810 2 675 2 958 2 439 2 810 Rahoitusomaisuus yhteensä Osuudet konserniyhtiössä - - 842 184 639 753 Saatavat konserniyhtiöltä - - 7 617 6 913 552 056 Osuudet osakkuusyhtiöissä 24 936 238 997 - 130 149 Muut pitkäaikaiset 285 150 235 284 150 234 arvopaperisijoitukset Muut pitkäaikaiset saatavat 207 268 229 170 71 860 75 458 232 489 618 402 8 531 7 908 880 650 Käyttöomaisuus yhteensä 235 164 621 360 8 534 7 911 319 460 Vaihto-omaisuus Kiinteistöt Osuudet konserniyhtiössä - - 606 830 999 860 Rakennukset ja maa-alueet 10 736 14 448 - - 100 199 Keskeneräiset rakennukset 468 200 115 365 - - Koneet ja muut tekniset 25 932 74 986 - - laitteet Koneet ja kalusto 88 328 57 367 - - 11 318 14 695 606 830 999 860 560 917 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 46 512 30 899 19 257 17 604 Saamiset konseniyhtiöiltä - - 91 470 - Muut saamiset 173 747 694 689 13 686 1 220 Siirtosaamiset 22 385 42 386 6 299 5 294 242 644 767 974 130 712 24 118 Rahat ja pankkisaamiset 250 737 169 468 165 599 131 726 Vaihto-omaisuus yhteensä 11 811 15 463 903 141 1 155 941 891 704 VASTAAVAA YHTEENSÄ 12 047 16 254 9 437 9 067 105 719 460 164 TASE (TSEK) K O N S EMOYTIÖ E R N I 2000 1999 2000 1999 OMA PÄÄOMA JA VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma 129 600 129 600 129 600 129 600 Muu sidottu oma pääoma 331 467 187 593 25 920 25 920 461 067 317 193 155 520 155 520 Vapaa oma pääoma Kertyneet voittovarat 826 119 669 628 403 655 560 124 Tilikauden voitto 449 484 419 890 606 523 193 514 1 275 1 089 1 010 753 638 603 518 178 Oma pääoma yhteensä 1 736 1 406 1 165 909 158 670 711 698 Vähemmistöosuudet 144 798 1 519 - - 422 Verottamattomat varaukset - - 33 941 34 056 Varaukset Verovaraukset 118 070 161 111 - - Muut varaukset 12 067 7 641 11 935 7 641 130 137 168 752 11 935 7 641 Pitkäaikaiset velat Sekkiluotto 16 071 13 558 16 071 13 558 Lainat rahoituslaitoksilta 8 983 9 158 7 051 6 961 364 890 840 372 Lainat konserniyhtiöltä - - 693 234 971 410 Lainat osakkuusyhtiöiltä - 40 884 - 40 884 Muut velat 358 748 2 843 - - 151 9 358 12 056 7 761 7 987 183 483 145 224 Lyhytaikaiset velat Ostovelat 99 046 29 229 7 166 2 970 Lainat konserninyhtiöiltä - - 377 702 - Lainat osakkuusyhtiöiltä - 21 240 - 21 240 Verovelat 17 376 24 164 - 8 670 Muut velat 275 771 603 906 1 218 3 793 Siirtovelat 285 124 424 812 78 655 92 412 677 317 1 103 464 741 129 085 351 Varaukset ja velat yhteensä 10 165 13 328 8 237 8 123 637 586 821 950 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 12 047 16 254 9 437 9 067 105 719 460 164 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00070/bit0002.fcm