Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Report this content

Nurminen Logistics Oyj               Pörssitiedote 11.4.2022 klo 15.00 

Koronavirustilanteesta johtuen Nurminen Logistics Oyj:n hallitus oli päättänyt, että osakkeenomistaja pystyi osallistumaan yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Yhteensä 6 osakkeenomistajaa oli edustettuna yhtiökokouksessa. 

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2022 tehtiin seuraavat päätökset: 

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen ja palkitsemisraportin hyväksyminen 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös, tilikaudelta 1. tammikuuta – 31. joulukuuta 2021 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi palkitsemisraportin. 

Osingonmaksu 

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,0095 euroa kutakin ulkona olevaa 77 903 314 yhtiön osaketta kohden eli yhteensä 740 081,48 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,0095 euron osakekohtaisen pääomanpalautuksen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot 

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Irmeli Rytkönen, Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Victor Hartwall, Erja Sankari ja Karri Koskela. 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 30 000 euroa. 

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 500 euroa kokoukselta ja muille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 % maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saamiaan osakkeita kolmeen (3) vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen 

Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy valittiin yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Juha Hilmola. 

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 7 700 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla 

oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. 

Valtuutus on voimassa vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30. kesäkuuta 2023 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat voimassaolevat osakeantivaltuutukset. 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25. huhtikuuta 2022. 

Nurminen Logistics Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, Hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, p. 040 900 6977. 

JAKELU 

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nurminenlogistics.com  

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu pörssiyhtiö, joka tarjoaa laadukkaita multimodal- ja terminaalipalveluja sekä on johtava konttijunaoperaattori Aasian ja Skandinavian välisellä markkinalla.