Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Report this content

Liikevaihto kasvoi.  Liiketuloksen vei tappiolle Venäjän tytäryhtiön myynnin kirjanpidollinen muuntoerokirjaus, joka ei ole tase- eikä kassavirtavaikutteinen. Oikaistu liiketulos oli kuitenkin voitollinen.

Liikevaihto kasvoi. Liiketuloksen vei tappiolle Venäjän tytäryhtiön myynnin kirjanpidollinen muuntoerokirjaus, joka ei ole tase- eikä kassavirtavaikutteinen. Oikaistu liiketulos oli kuitenkin voitollinen.

Nurminen Logistics:n avainluvut 1.1.–31.12.2018

 •  Liikevaihto oli 78,9 milj. euroa (1–12/2017: 75,8 milj. euroa).
 •  Liiketulos oli -6,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa).
 •  Liiketulosprosentti oli -7,7 % (2,2 %).
 •  Oikaistu liiketulos oli 0,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa)
 •  Oikaistu liiketulosprosentti oli 1,2 % (2,2 %)
 •  Raportoitu nettotulos oli -7,8 milj. euroa (-0,2 milj. euroa).
 •  Tulos per osake oli -0,20 euroa (-0,04 euroa).
 •  Omavaraisuusaste oli 31,7 % (30,8 %)
 •  Nettovelkaantumisaste oli 55,8 % (78,4%)
 •  Taseen loppusumma oli 41,5 milj. euroa (47,6 milj. euroa).

Nurminen Logistics:n avainluvut 1.7.–31.12.2018

 •  Liikevaihto oli 38,2 milj. euroa (7–12/2017: 42,6 milj. euroa).
 •  Liiketulos oli -6,6 milj. euroa (0,5 milj. euroa).
 •  Liiketulosprosentti oli -17,4 % (1,2 %).
 •  Oikaistu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (0,5 milj. euroa)
 •  Oikaistu liiketulosprosentti oli 0,6 % (1,2 %)
 •  Tulos per osake oli -0,18 euroa (-0,06 euroa).

Oikaistu liiketulos oli voitollinen 0,9 miljoonaa euroa

Yhtiö myi Venäjän tytäryhtiönsä 30.10.2018. Kauppa on käsitelty kokonaisuudessaan liiketulosvaikutteisesti. Rahamääräinen nettokauppahinta oli 6,9 m€. Kaupasta kirjattiin konsernissa nettovoittoa 4,4 m€. Tämän lisäksi Kauppaan on kohdistettu aiemmin omaan pääomaan kirjattuja muuntoeroja 7,6 m€ ja goodwill-arvoa 3,0 m€. Näin ollen kaupasta kirjattiin 6,2 miljoonan euron laskennallinen tappio. Koska muuntoerot ovat sisältyneet jo aiemmin konsernin omaan pääomaan oli kaupalla kokonaisuutena 1,4 milj. euron positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.

Muuntoero on syntynyt konserniin aikaisempina vuosina ruplan devalvoitumisen seurauksena kun Venäjän tytäryhtiön omat pääomat on kurssattu konsernivaluuttaa vastaan. Konsernin omiin pääomiin sisältyneet muuntoerot tuloutetaan tytäryhtiön myynnin yhteydessä tuloslaskelman kautta takaisin omaan pääomaan.

Konsernin oikaistu liiketulos on seuraava:

 •  Liiketulos -6,0 m€
 •  (+) Tytäryhtiömyynnin laskennallinen tappio 6,2 m€
 •  (+) kertaluonteiset uudelleenjärjestelyerät 0,3 m€
 •  (+) Kiinan uuden junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 0,4 m€
 •  = Oikaistu liiketulos 0,9 m€

Oikaistun liiketuloksen vertailutiedot on esitetty taulukko-osassa. Oikaistun liiketuloksen tarkempi kuvaus on esitetty taulukko-osan lopussa.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Pohjanvirta:

Vuosi 2018 oli yhtiölle kaksijakoinen, liikevaihtomme kasvoi 78,9 milj. euroon, jossa kasvua oli 4,1 % vuodesta 2017, mutta tuloksemme oli meille pettymys oikaistun liiketuloksen jäädessä 0,9 milj. euroon.

Vuoden 2018 tulokseen vaikuttivat negatiivisesti uuden ERP- järjestelmämme ennakoimattomat ylösajo-ongelmat ja uuden Helsinki-Hefei-Helsinki linjarautatieyhteyden lanseeraus sekä näiden vaatima merkittävä ajankäyttö yhtiön johdolta.

Yhtiön vuoden 2018 lopulla aloittama rautatielinjaliikenne Kiinasta on ainoa pohjoismaihin tapahtuva säännöllinen rautatieyhteys, minkä aikaansaaminen on edellyttänyt erittäin paljon pohjatyötä. Palvelu luo nopean yhteyden Suomen ja Kiinan välille huomattavasti pienemmällä hiilijalanjäljellä verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Tämä antaa Suomen teollisuudelle ja kaupalle merkittävää kilpailuetua. Kiinasta Vuosaaren sataman kautta Eurooppaan ja Yhdysvaltojen itärannikolle kulkeva nopea reitti kiinnostaa kansainvälisiä toimijoita.

Yhtiön terminaalitoiminnoissa volyymitasot laskivat metsäteollisuuden osalta vuodesta 2017. Tämä näkyi huonompana tuloksena, mutta vastaavasti asiakaskunnan monipuolistamisessa saavutettiin hyviä tuloksia, mikä antaa hyvän pohjan vuodelle 2019. Huolintaliiketoiminta kehittyi hyvin, vaikka merkittävä lainsäädännöllinen muutos koskien tullin ALV- keräystä maahantuonnin yhteydessä siirtyi tammikuussa 2018 verottajalle, mikä vaikutti negatiivisesti huolintaliiketoiminnan tulokseen. Baltian liiketoiminta kehittyi hyvin.

Yhtiö tutki aktiivisesti strategiaa tukevia yritysjärjestelyitä, mutta päätti jättää ne toistaiseksi toteuttamatta arvostustasojen korkeuden johdosta. Yritysjärjestelyiden tutkimista jatketaan myös vuonna 2019.

Yhtiö myi marraskuussa 2018 Venäjän liiketoiminnot rautatievaunuineen ja jatkoi rautatieoperointia vuokrakalustolla Venäjällä. Hyvässä markkinatilanteessa tehty liiketoiminnan myynti paransi edelleen yhtiön rahoitusasemaa. Tämä mahdollistaa panostusten tekemisen liiketoimintojen edelleen digitalisoimiseen, Kiinan liikenteeseen sekä yritysjärjestelyihin.

Vuoden 2019 tärkein tavoitteemme on kannattavuuden parantaminen sekä palvelujen jalostusasteen kasvattaminen. Tähän on hyvät edellytykset vahvan rahoitusasemamme, uuden johdon, mittavien tietojärjestelmäinvestointien sekä uusien liiketoiminta-avauksien ansiosta. Rahoitusasemaa parannetaan lisäksi vapauttamalla tulevaisuudessa varoja ei-liiketoiminta liitännäisistä omaisuuseristä.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Suomen talouden kovin kasvuvauhti hiipui katsauskauden loppua kohden. Tämä näkyi viennin ja tuonnin heilahteluina kuukausitasolla. Kokonaisuudessaan markkinatilanne oli hyvä yhtiön liiketoiminnoille.

Yhtiön palveluille merkityksellisten markkinoiden oletetaan kehittyvän vuonna 2019 kokonaisuudessaan positiivisesti, vaikkakin metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään liittyy epävarmuutta. Toisaalta nopean Kiinan junayhteyden kiinnostavuuden odotetaan olevan korkealla tasolla. Tätä tukee teollisuuden jatkuvasti lyhenevät tilausajat sekä verkkokaupan kasvu, joka johtaa myös perinteisen kaupan nopeampaan asiakaspalveluun ja pääomankiertoon. Odotamme ympäristöarvojen merkityksen tulevaisuudessa kasvavan asiakaskunnassamme, mikä tukee vähäpäästöisten rautatieyhteyksien kilpailukykyä Kiinasta ja Kiinaan sekä lähialueidemme toimitusketjuissa verrattuna muihin kuljetusmuotoihin. Teollisuuden ja kaupan yhtiöt laskevat kuluttajille hiilijalanjälkeään. Uskomme tämän tukevan liiketoimintaamme yhtiöiden yhä enemmän pitäessään kiinni ympäristösitoumuksistaan.

Yhtiö ilmoitti 5.3.2019 käynnistävänsä tehostusohjelman, jonka tavoitteena on parantaa kannattavuutta vuodesta 2020 arviolta miljoonalla eurolla. Ohjelma tulee virtaviivaistamaan prosesseja ja tekemistä hyödyntämällä digitalisaatiota sekä tehostamalla hankintoja. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti käynnistävänsä lisäksi yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön kanssa tehokkuuden parantamiseksi.

PITKÄN TÄHTÄIMEN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Hallitus on asettanut yhtiön pitkän tähtäimen taloudelliset tavoitteet. Nurminen Logisticsin pitkän tähtäimen tavoitteina on saavuttaa markkinoita nopeampi kasvu, 7 % liikevoittotaso ja 12 % oman pääoman tuotto.

TILIKAUDEN 2018 LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 1–12/2018 1–12/2017
Liikevaihto 78 874 75 772
Liiketulos -6 046 1 691
Oikaistu liiketulos 921 1 691

Tilikauden 2018 liikevaihto oli 78,9 miljoonaa euroa (2017: 75,8 miljoonaa), jossa oli nousua vuoteen 2017 verrattuna 4,1 %. Liiketulos heikkeni -6 046 tuhanteen euroon (2017:

1 691). Oikaistu liiketulos oli 921 tuhatta euroa.

Yhtiö tiedotti 30.10.2018 myyneensä OOO Nurminen Logistics:n osakekannan. Kauppa toteutettiin venäläisen Transless LLC:n kanssa. OOO Nurminen Logistics:n luvut ovat mukana konsernin konsolidoidussa tuloslaskelmassa 30.10.2018 asti. Myynnin vaikutukset on kuvattu edellä avainlukujen yhteydessä.

Konserni on luopunut esittämästä ns. vertailukelpoista tulosta. Liiketulokseen ja oikaistuun liiketulokseen sisältyvät seuraavat erät:

Liiketulos -6 046 t€ (2017 : 1 691 t€)

 •  (-) Venäjän tytäryhtiökaupan nettovaravoitto - 4 413 t€
 •  (+) Venäjän tytäryhtiökaupan muuntoero 7 638 t€
 •  (+) kauppaan kohdistettu konsernin liikearvo 3 000 t€
 •  (+) kertaluonteiset uudelleenjärjestelyerät 329 t€
 •  (+) Kiinan uuden junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 413 t€
 •  = Oikaistu liiketulos 921 t€

Oikaistun liiketuloksen vertailutiedot on esitetty taulukko-osassa. Oikaistun liiketuloksen tarkempi kuvaus on esitetty taulukko-osan lopussa.

Liiketoimintakatsaus 1–12/2018

Huolintapalvelujen liikevaihto pieneni katsauskaudella tullimaksuihin liittyvien viranomaissääntöjen muutoksen johdosta. Liiketoiminnan kannattavuus heikkeni, mutta vahvana jatkunut tuonti-, vienti- ja lisäarvopalveluiden kysyntä sekä laajempien palvelukokonaisuuksien kysynnän kasvu vaimensivat liikevaihdon pienenemisen vaikutusta kannattavuuteen.

Terminaalipalvelujen liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden. Metsäteollisuuden asiakasportfolion muutokset heikensivät Vuosaaren terminaalin käyttöastetta ja kannattavuutta verrattuna edelliseen vuoteen. Kappaletavaraliikenteen kasvu ei riittänyt korvaamaan metsä- ja metalliteollisuuden volyymivirroissa tapahtuneita muutoksia. Kappaletavaraliikenteen kehitys tuki kuitenkin toisen vuosipuoliskon aikana aloitettua Kiinan kokojunaliikenteen terminaalipalvelutoimintaa.

Muiden paikkakuntien terminaaleilla palvelujen kysyntä ja kannattavuus kehittyi positiivisesti mm. kemikaalilogistiikan ja projektipalvelujen kasvun myötä.

Rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi katsauskaudella. Liikevaihtoa nostivat Kiinan sellujunakuljetukset, viennin projektikuljetukset sekä Vuosaaren suorat konttijunakuljetukset Kiinan Hefeihin. Voimakkaat kehitys- ja käynnistyspanostukset uuteen tuotteeseen, Vuosaaren Kiinan konttijunaan, painoivat tulosta alaspäin. Kemikaalikuljetusten volyymit jatkuivat tasaisina pitkin vuotta.

Konsernin Venäjän yhtiö myytiin 30.10.2018. Konserni on perustanut 2018 vuoden lopulla uuden yhtiön jatkamaan Venäjän liiketoimintaa. Liiketoiminta on käynnistynyt 2019 alusta. Uusi liiketoimintakonsepti perustuu vaunujen vuokraamiseen. Nurminen jatkaa vaunujen operointia metsä- ja kemianteollisuuden sekä projektiliiketoiminta-asiakkaiden kanssa.

Baltian yhtiöiden liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edelleen vertailujaksoon verrattuna. Vuonna 2018 Baltian liiketoimintojen palvelujen kysyntä oli voimakasta.

TOISEN VUOSIPUOLISKON LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

1 000 EUR 7–12/2018 7–12/2017
Liikevaihto 38 245 42 641
Liiketulos -6 640 503
Oikaistu liiketulos 229 503

Vuoden 2018 jälkimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 38,2 (7–12/2017: 42,6) miljoonaa euroa, jossa oli laskua vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna 10,3 %. Katsauskauden liiketulos oli

- 6 640 tuhatta euroa (7-12/2017: 503). Oikaistu liiketulos oli 229 tuhatta euroa.

Konserni on luopunut esittämästä ns. vertailukelpoista tulosta. Liiketulokseen ja oikaistuun liiketulokseen sisältyvät seuraavat erät:

Liiketulos -6 640 t€ (2017 : 503 t€)

 •  (-) Venäjän tytäryhtiökaupan nettovaravoitto - 4 413 t€
 •  (+) Venäjän tytäryhtiökaupan muuntoero 7 638 t€
 •  (+) kauppaan kohdistettu konsernin liikearvo 3 000 t€
 •  (+) kertaluonteiset uudelleenjärjestelyerät 313 t€
 •  (+) Kiinan uuden junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 333 t€
 •  = Oikaistu liiketulos 229 t€

Oikaistun liiketuloksen vertailutiedot on esitetty taulukko-osassa. Oikaistun liiketuloksen tarkempi kuvaus on esitetty taulukko-osan lopussa.

Liiketoimintakatsaus 7–12/2018

Huolintapalvelujen liikevaihto katsauskaudella kasvoi vuoden 2017 vastaavaan jaksoon verrattuna ja liiketoiminnon kannattavuus oli hyvällä tasolla. Vuoden toisen puolivuotiskauden kysyntä oli alkuvuotta voimakkaampaa niin tuonnissa, viennissä kuin lisäarvopalveluissa.

Terminaalipalvelujen liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni vertailukauteen nähden. Metsä- ja terästeollisuuden volyymien allokoituminen sisämarkkinoille sekä toimitusketjun muutokset heikensivät Vuosaaren terminaalin käyttöastetta ja kannattavuutta vuoden toisella puoliskolla. Kappaletavaraliikenteen palvelujen kysynnän kasvu ei korvannut riittävästi menetettyä volyymia, vaikkakin se tuki osaltaan kauden aikana aloitettua Kiinan kokojunaliikenteen terminaalipalvelutoimintaa. Muiden paikkakuntien terminaaleilla palvelujen kysyntä ja kannattavuus kehittyi positiivisesti mm. kemikaalilogistiikan ja projektipalvelujen kasvun myötä.

Suomen rautatielogistiikan liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni toisella vuosipuoliskolla palvelujen kysynnän kasvaessa. Kannattavuuden heikkeneminen johtui uuden junatuotteen, Vuosaari – Hefei, linjaliikenteen kehitys- ja käynnistyskustannuksista. Kemikaalikuljetusten kysyntä oli vertailukauden tasolla.

Konsernin Venäjän yhtiö myytiin 30.10.2018. Venäjän yhtiön liikevaihto laski ja kannattavuus heikkeni. Yhtiön omien vaunujen käyttöaste pysyi kuitenkin korkeana.

Baltian yhtiöiden liikevaihto kasvoi merkittävästi myös vuoden jälkimmäisellä puolivuotiskaudella verrattuna vertailukauteen. Kannattavuus parani edellisvuodesta ja oli hyvällä tasolla.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Maailman kaupan yleinen heikentyminen nykytilanteesta vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön palvelujen kysyntään ja sitä kautta tulokseen. Uuden Kiinan junatuotteen lanseeraamiseen ja markkinoille viemiseen saattaa liittyä edelleen ylösajokustannuksia ja panostuksia, joilla voi olla vaikutusta tulokseen.

Tarkemmat tiedot yhtiön riskienhallinnasta löytyvät Sijoittaja-osiosta Nurminen Logistics:n internetsivuilta osoitteesta www.nurminenlogistics.fi.

RAHOITUS JA TASERAKENNE

Liiketoiminnan rahavirta oli -830 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 6 024 tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirtaa kasvatti OOO Nurminen Logistics:n osakkeiden myynti, nettomääräisesti 6,9 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirta oli -1 512 tuhatta euroa.

Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat 11 514 tuhatta euroa. Yhtiön Ilmariselta olevat leasing-järjestelyiden takaisinostovastuut 3,6 m€ erääntyvät maksettavaksi lokakuussa 2019. Yhtiön johto arvioi, että operatiivinen kassavirta riittää kattamaan nykyisen liiketoiminnan kulut ja vastuut seuraavan 12 kuukauden ajan.

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä pankkilainoja. Yhtiön lyhytaikaiset korolliset velat (5,3 miljoonaa euroa) koostuvat 4,2 miljoonan euron rahoitusleasingveloista sekä 1,0 miljoonan euron factoringveloista. Pitkäaikaiset korolliset velat vähenivät 13,6 miljoonaan euroon. Pitkäaikaisista lainoista Ilmariselta otetut yhteensä 13,5 miljoonan euron lainat erääntyvät kesäkuussa 2023.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 18,9 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 7,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 1,5 miljoonan euron oman pääoman ehtoinen hydridilaina Ilmariselta.

Taseen loppusumma oli 41,5 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 31,7 %.

INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat tilikauden aikana 709 (1 624) tuhatta euroa eli 0,9 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,8 (1,8) miljoonaa euroa eli 2,3 % liikevaihdosta.

KONSERNIRAKENNE

Nurminen Logistics Oyj myi 30.10.2018 venäläisen tytäryhtiönsä OOO Nurminen Logistics:n. Kauppa toteutettiin venäläisen Transless LLC:n kanssa.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), NR Rail Oy (51 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %) sekä Team Lines Latvia SIA (23 %).

HENKILÖSTÖ

Konsernin oman henkilöstön määrä oli tilikauden lopussa 172, kun se 31.12.2017 oli 182. Ulkomailla työskenteli 31 henkilöä.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2018 yhteensä 9,0 miljoonaa euroa (8,9 miljoonaa euroa vuonna 2017).

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Nurminen Logistics Oyj:n osake on noteerattu nykyisellä nimellään Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla 1.1.2008 alkaen. Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 44 254 174 osaketta ja osakepääoma 4 214 521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtenäiset ääni- ja osinko-oikeudet. Yhtiö oli 31.12.2007 asti nimeltään Kasola Oyj. Yhtiö listautui Helsingin pörssiin 1987.

Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto 1.1.–31.12.2018 oli 3 634 035 kappaletta, joka on 8,2 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 1 812 124 euroa. Tilikauden alin kurssi oli 0,24 euroa osakkeelta ja ylin 0,60 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 0,25 euroa osakkeelta, ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa 11 019 289 euroa.

Yhtiöllä oli vuoden 2018 lopussa 1 215 osakkeenomistajaa. Vuoden 2017 lopussa osakkeenomistajia oli 1 193.

Yhtiön hallussa oli vuoden 2018 lopussa 2 760 kappaletta omia osakkeita, mikä on 0,01 % äänistä.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 11.4.2018 tehtiin seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2017 - 31.12.2017 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Olli Pohjanvirta, Juha Nurminen, Jukka Nurminen ja Alexey Grom, sekä uusina jäseninä Irmeli Rytkösen ja Kari Savolaisen.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön hallituksen jäsenille, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa ja kullekin muulle hallituksen jäsenelle 20 000 euroa.

Lisäksi kullekin Suomessa asuvalle hallituksen jäsenelle maksetaan kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista 1 000 euroa kokoukselta ja Suomen ulkopuolella asuvalle jäsenelle 1 500 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiosta 50 prosenttia maksetaan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsen ei saa luovuttaa vuosipalkkiona saatuja osakkeita kolmeen vuoteen niiden vastaanottamisesta lukien. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi seuraavat palkkiot: 7 500 euron suuruinen kuukausipalkkio sekä enintään 1 600 euron suuruinen autoetu kuukaudessa ja puhelinetu.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään 20 000 000 uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voitaisiin käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Muissa kuin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisessa järjestyksessä toteutettavissa osakeanneissa ja/tai erityisten oikeuksien antamisessa tai maksuttomissa osakeanneissa osakekohtainen merkintähinta ei saa olla hallituksen päätöstä edeltävää yhtiön kolmen kuukauden osakkeen painotettua keskikurssia alhaisempi. Tätä merkintähintaa koskevaa rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, joissa hallitus päättää valtuutuksen perusteella suunnatusta tai maksuttomasta osakeannista tai erityisten oikeuksien antamisesta liittyen hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen.

Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2019 asti eikä valtuutuksella kumota 17. heinäkuuta 2017 ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Suominen. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

OSINGONJAKOPOLITIIKKA

Yhtiön hallitus on 14.5.2008 määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan.

MUUT TILIKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT

Muutoksia Nurminen Logistics:n omien osakkeiden omistuksessa

Yhtiö tiedotti 20.6.2018, että Nurminen Logistics on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti luovuttanut 171 882 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan johtoryhmän jäsenille tilikauden 2017 tulospalkkioina.

Nurminen Logistics on 7.9.2018 ja 10.9.2018 yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti luovuttanut 141 666 yhtiön hallussa olevaa omaa osakettaan hallituksen jäsenille vuosipalkkioina. Loppuosa osakkeina maksettavista vuosipalkkioista luovutetaan myöhemmin. Luovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 2 760 osaketta.

Talousjohtaja Markku Puolanne irtisanoutui yhtiön palveluksesta

Yhtiö tiedotti 19.7.2018, Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, talousjohtaja Markku Puolanne on yhteisellä sopimuksella irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jätti tehtävänsä 31.8.2018.

Toimitusjohtaja Marko Tuunainen irtisanoutui yhtiön palveluksesta 

Yhtiö tiedotti 15.11.2018, että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, toimitusjohtaja Marko Tuunainen on yhteisellä sopimuksella irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jättää tehtävänsä 15.11.2018.

Nurminen Logistics laskee arviotaan vuoden 2018 vertailukelpoisesta tuloksesta

Yhtiö tiedotti 18.12.2018, että Nurminen Logistics laskee arviotaan vuoden 2018 tuloskehityksestä ja antaa tulosvaroituksen. Aikaisempi tulosohjaus kuului ”Nurminen Logistics arvioi vertailukelpoisen liikevaihtonsa ja vertailukelpoisen liiketuloksensa paranevan vuoden 2017 tasosta.” Päivitetyn tulosohjauksen mukaan yhtiön vertailukelpoinen liiketulos tulee jäämään vuoden 2017 tasosta liikevaihdon kasvaessa. Päivitetty ohjaus koskee vertailukelpoista liiketulosta.

Syynä poikkeamaan on ERP-hankkeen ongelmat. Järjestelmäintegraatio on tullut arvioitua kalliimmaksi ja sen käyttöönotto on viivästynyt. Viivästymisellä on ollut negatiivinen vaikutus operatiiviseen toimintaan ja raportointiin. Lisäksi tulospoikkeamaan ovat vaikuttaneet loppukesän ja alkusyksyn ennakoitua hitaampi volyymien kehitys, uusasiakashankinnan arvioitua matalampi kasvu ja säännöllisen Kiinan junayhteyden käynnistämiseen liittyvät kustannukset.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Konsernin Suomen toiminnoissa käynnistettiin 5.3.2019 yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut kannattavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Konsernin Baltian liiketoiminnoissa on tapahtunut muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Nurminen Maritime Estonia AS lopettaa toimintansa. Latvian liiketoiminnan asiakasrakenne muuttuu. Muutoksella on merkittävä liikevaihtoa laskeva vaikutus, mutta sillä ei arvella olevan merkittävää vaikutusta kannattavuuteen.

HALLITUKSEN VOITONJAKOESITYS 

Tilinpäätöksen 31.12.2018 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 18 582 351 euroa. Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 ei jaeta osinkoa.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

Nurminen Logistics Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 12.4.2019 kello 13.00 alkaen osoitteessa Satamakaari 24, 00980 Helsinki.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Nurminen Logistics Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan 8.3.2019 yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.nurminenlogistics.com.

Yleislauseke

Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Nurminen Logistics Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, hallituksen puheenjohtaja, p. 040 900 6977.

JAKELU                                                                        

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet                                                    

www.nurminenlogistics.com

Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla.

TAULUKKO-OSA

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-12/2018 1-12/2017
1000 e
LIIKEVAIHTO 78 874 75 772
Liiketoiminnan muut tuotot 109 118
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -56 826 -52 516
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -9 025 -8 921
Poistot ja arvonalentumiset -1 817 -1 778
Venäjän tytäryhtiön myyntitappio -6 224 0
Liiketoiminnan muut kulut -11 135 -10 984
LIIKETULOS -6 046 1 691
Rahoitustuotot 58 149
Rahoituskulut -1 387 -1 554
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -21 -12
TULOS ENNEN VEROJA -7 397 275
Tuloverot -414 -517
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7 811 -243
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero 7 567 -314
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 7 567 -314
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -243 -556
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -8 804 -1 167
Määräysvallattomille omistajille 993 925
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -1 237 -1 481
Määräysvallattomille omistajille 993 925
Tulos/osake, laimentamaton -0,20 -0,04
Tulos/osake, laimennettu -0,20 -0,04


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7-12/2018 7-12/2017
1000 e
LIIKEVAIHTO 38 245 42 641
Liiketoiminnan muut tuotot 46 63
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -28 253 -31 254
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -4 541 -4 566
Poistot ja arvonalentumiset -929 -900
Venäjän tytäryhtiön myyntitappio -6 224 0
Liiketoiminnan muut kulut -4 985 -5 481
LIIKETULOS -6 640 503
Rahoitustuotot -40 90
Rahoituskulut -635 -788
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset -11 0
TULOS ENNEN VEROJA -7 327 -196
Tuloverot -178 -269
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -7 506 -465
Muut laajan tuloksen erät
Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:
Muuntoero 7 964 -104
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 7 964 -104
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 458 -570
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -8 002 -890
Määräysvallattomille omistajille 495 425
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -37 -994
Määräysvallattomille omistajille 495 425
Tulos/osake, laimentamaton -0,18 -0,06
Tulos/osake, laimennettu -0,18 -0,06
Oikaistu liiketulos 1–12/2018 1–12/2017
1 000 EUR
Liiketulos -6 046 1 691
(+) Tytäryhtiömyynnin laskennallinen tappio 6 224 0
(+) Uudelleenjärjestelykulut 329 0
(+) Kiinan uuden junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 413 0
Oikaistu liiketulos 921 1 691
Oikaistu liiketulos 7–12/2018 7–12/2017
1 000 EUR
Liiketulos -6 640 503
(+) Tytäryhtiömyynnin laskennallinen tappio 6 224 0
(+) Uudelleenjärjestelykulut 313 0
(+) Kiinan uuden junatuotteen kehitys- ja käynnistyskulut 333 0
Oikaistu liiketulos 229 503


KONSERNITASE 31.12.2018 31.12.2017
1000 e
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8 757 13 042
Liikearvo 5 970 8 970
Muut aineettomat hyödykkeet 1 390 58
Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset 194 232
Saamiset 2 639 4 093
Laskennalliset verosaamiset 14 567
PITKÄAIKAISET VARAT 18 964 26 961
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 81 67
Myyntisaamiset ja muut saamiset 10 952 12 727
Rahavarat 11 514 7 832
LYHYTAIKAISET VARAT 22 547 20 626
VARAT YHTEENSÄ 41 511 47 587
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Osakepääoma 4 215 4 215
Muut rahastot 28 894 28 894
Muuntoerot 35 -7 511
Kertyneet voittovarat -22 616 -13 689
Määräysvallattomien omistajien osuus 1 123 1 261
Hybridilaina 1 500 1 500
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 151 14 670
Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 28 385
Muut velat 328 329
Korolliset rahoitusvelat 13 600 17 857
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13 956 18 571
Lyhytaikaiset velat
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 366 331
Korolliset rahoitusvelat 5 252 1 472
Ostovelat ja muut velat 8 786 12 543
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14 404 14 346
VELAT YHTEENSÄ 28 360 32 917
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 41 511 47 587


LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1000 e 1-12/2018 1-12/2017
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Tilikauden voitto/tappio -7 811 -243
Poistot ja arvonalentumiset 1 990 1 778
Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot 0 105
Venäjän tytäryhtiön myynnin vaikutukset 7 638 0
Muut oikaisut 2 350 1 796
Maksetut ja saadut korot liiketoiminnasta -771 -1 301
Maksetut verot -492 -194
Käyttöpääoman muutokset -3 735 1 520
Liiketoiminnan rahavirta -830 3 461
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -746 -1 745
Luovutustulot muista sijoituksista/ Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 16 49
Myydyt tytäryhtiöosakkeet 6 927 0
Investoinnit pääomaosuus-menetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin -173 0
Investointien rahavirta 6 024 -1 695
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti 0 5 076
Vieraan pääoman muutokset -397 -940
Maksetut osingot / pääoman palautukset       -1 116 -359
Rahoituksen rahavirta -1 512 3 778
RAHAVAROJEN MUUTOS 3 682 5 544
Rahavarat tilikauden alussa 7 832 2 304
Rahavarat tilikauden lopussa   11 514 7 832

A= Osakepääoma      
B= Ylikurssirahasto
C= Vararahasto
D= SVOP rahasto
E= Oman pääoman ehtoiset lainat

F= Muuntoerot
G= Edellisten tilikausien voitto
H= Määräysvallattomien omistajien osuudet
I= Yhteensä

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2018 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2018 4215 86 2378 26430 1500 -7511 -13689 1261 14670
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -8804 993 -7811
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 7546 21 0 7567
Hybridilainan korko verojen jälkeen 0 0 0 0 0 0 -48 0 -48
Osakepalkkiot 0 0 0 0 0 0 70 0 70
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 0 -1116 -1116
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0 -166 -15 -181
Oman pääoman ehtoiset lainat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oma pääoma 31.12.2018 4215 86 2378 26430 1500 35 -22615 1123 13151


OMAN PÄÄOMAN MUUTOS LASKELMA 1-12/2017 1000€ A B C D E F G H I
Oma pääoma 1.1.2017 4215 86 2378 18895 0 -7285 -12584 695 6400
Tilikauden tulos 0 0 0 0 0 0 -1167 925 -243
Tilikauden laaja tulos / muuntoerot 0 0 0 0 0 -225 -88 0 -314
Osakeanti 0 0 0 7534 0 0 0 0 7534
Muut muutokset 0 0 0 0 0 0 150 0 150
Osingonjako 0 0 0 0 0 0 0 -359 -359
Oman pääoman ehtoiset lainat 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500
Oma pääoma 31.12.2017 4215 86 2378 26430 1500 -7511 -13689 1261 14670


Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2018 13 042 9 028 22 070
Lisäykset 638 1 464 2 102
Vähennykset -3 178 -3 002 -6 180
Poistot ja arvonalentumiset -1 688 -129 -1 817
Kurssierot -59 0 -59
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 8 757 7 360 16 117
Käyttöomaisuuden muutokset Aineelliset Aineettomat Yhteensä
1000 e
Kirjanpitoarvo 1.1.2017 13 253 9 031 22 284
Lisäykset 1 682 44 1 726
Vähennykset -11 0 -11
Poistot ja arvonalentumiset -1 671 -47 -1 718
Kurssierot -210 0 -210
Kirjanpitoarvo 31.12.2017 13 042 9 028 22 070


Lähipiiritapahtumat 1-12/2018
1000 e
Myynnit 142
Ostot 173

Yhtiön lähipiiriin kuuluvat hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä edellä mainittujen määräysvaltayhtiöt. Lähipiiriin luetaan myös osakkeenomistajat, joilla on välitön tai välillinen määräysvalta tai huomattava vaikutusvalta.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-12/2018 1-12/2017
Bruttoinvestoinnit, 1000 e 709 1 624
Henkilöstö 177 188
Liiketulos % -7,7 % 2,2 %
Kurssikehitys
Osakkeen kurssi alussa 0,55 0,70
Osakkeen kurssi lopussa 0,25 0,55
Jakson ylin 0,60 0,71
Jakson alin 0,24 0,40
Oma pääoma / osake eur 0,30 0,33
Tulos / osake eur, laimentamaton -0,20 -0,04
Tulos / osake eur, laimennettu -0,20 -0,04
Omavaraisuusaste, % 31,7 30,8
Nettovelkaantumisaste, % 55,8 78,40


Muut vastuut ja ehdolliset velat
Vastuusitoumukset, 1000 e 31.12.2018 31.12.2017
Annetut kiinnitykset 15 500 15 500
Pantattujen tytäryhtiöosakkeiden ja -lainasaamisten kirjanpitoarvo 10 108 10 108
Muut vastasitoumukset 6 014 9 965
Vuokravastuut 48 606 59 320

Laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti, ja sitä laadittaessa on noudatettu 31.12.2018 voimassaolevaa IFRS-normistoa. Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Noudatetut laadintaperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2017 tilinpäätöksessä noudattamien periaatteiden kanssa lukuun ottamatta IFRS 9 ja 15 standardien aiheuttamia muutoksia. Näillä muutoksilla ei kuitenkaan ole ollut konsernissa oleellista vaikutusta 2018 lukuihin tai vuosien vertailukelpoisuuteen. Muilla käyttöön otetuilla uusilla tai uudistetuilla IFRS-standardeilla tai -tulkinnoilla ei ole ollut olennaista vaikutusta tilinpäätökseen.

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Uusi IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi tulee korvaamaan IAS 17 -standardin ja kaikki siihen liittyvät tulkinnat. Standardi astui voimaan 2019 alusta. Konsernin johto on käynnistänyt hankkeen implementoidakseen uuden standardin. Yhtiö tulee tiedottamaan standardin käyttöönoton vaikutuksista hankkeen valmistuttua.

Muutos siirtää taseen ulkopuolisia vastuita taseeseen, jonka seurauksena käyttöomaisuuden ja vieraan pääoman määrät kasvavat sekä leasingmaksut siirtyvät poistoihin ja korkokuluihin. Vastuiden määrä 31.12.2018 on 49 milj. euroa. Vastuina käsiteltävien sopimusten ja IFRS 16 mukaisten vuokrasopimusten käsitteet poikkeavat kuitenkin toisistaan, mistä johtuen taseeseen kirjattavien sopimusten määrä voi poiketa vastuiden määrästä. Nurminen Logistics toimii toimialansa ja liiketoimintamallinsa vuoksi ennen kaikkea vuokralleottajana sopimuksissa. Valtaosin uudet taseeseen kirjattavat sopimukset koostuvat toimitilojen ja varastojen vuokrasopimuksista sekä koneista ja kalustosta. Standardien soveltamisalaan kuuluvien sopimusten kirjo on laaja. Standardilla tulee olemaan oleellinen merkitys laskentaperiaatteiden ja raportoitujen lukujen kannalta. Muutos tulee vaikuttamaan myös taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen.

Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tunnuslukujen laskentakaavat

 Omavaraisuusaste (%) =

Oma pääoma yhteensä  
____________________________________________________ X 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot  

Osakekohtainen tulos (EUR) =

 Emoyhtiön osakkeenomistajien osuus tuloksesta  
___________________________________________________

Ulkona olevien kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
__________________________________________________

Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Nettovelkaantumisaste (%) =

Korolliset velat - rahavarat                                         
__________________________________________________        X 100

Oma pääoma 

Oikaistu liikevoitto = Liikevoitto ilman tiettyjä vertailtavuuteen vaikuttavia eriä

Vertailtavuuteen vaikuttavia eriä ovat tapahtumat tai liiketoimet, jotka ovat merkittäviä Nurmisen taloudellisen kehityksen ymmärtämiselle vertailtaessa raportoitavaa kautta edellisiin kausiin. Nämä erät voivat sisältää: 1) myyntivoittoja ja –tappioita ja transaktiokuluja myynneistä sekä hankinnoista 2) poikkeuksellisia alaskirjauksia 3) uudelleenjärjestelykuluja 4) muita eriä, jotka Nurmisen johdon arvion mukaan eivät liity normaaliin liiketoimintaan.

Yhtiö on luopunut edellisvuosina käyttämästään ”Vertailukelpoinen tulos” -käsitteestä. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liiketulos liittyvät aikaan, jolloin Venäjän liiketoiminnan rakenne ja pääomaintensiteetti olivat toisenlaisia ja valuuttakurssivaihtelut olivat merkityksellisempiä konsernille. Yhtiö katsoo, että uusi ”oikaistu liikevoitto” -käsite antaa paremman ymmärryksen liiketoiminnan tilasta ja kehityksestä.