Toimitusjohtaja Jarmo Nupponen energia- ja ilmastostrategiasta: ÖLJYLÄMMITYSTÄ VASTAAN HYÖKKÄÄMINEN ON PERUSTEETONTA

Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen pitää hallituksen energia- ja ilmastopoliittisia linjauksia omakotitalojen öljylämmityksen suhteen perusteettomina ja virheellisinä. -Nestemäisiin polttoaineisiin perustuva hajautettu, kiinteistökohtainen lämmitys on tehokas, helppohoitoinen ja ympäristöystävällinen tapa omakotitalojen lämmitykseen. Tällä hetkellä kustannustehokkain polttoaine on lämmitysöljy, mutta lähitulevaisuudessa on odotettavissa, että markkinoille ovat tulossa myös biopohjaiset nestemäiset lämmityspolttoaineet, jotka sopivat nykyisiin öljykattiloihin, Nupponen muistuttaa. Hallitus on energia- ja ilmastostrategiassaan päättänyt selvittää tammikuun loppuun mennessä, miten voitaisiin tukea omakotitalojen öljylämmityksen muuttamista pellettilämmitykseen. Suomessa on runsaat 250 000 omakotitaloa, jotka lämpiävät öljyllä. -Nykyisestä öljylämmityskannasta vain muutama tuhat taloutta ovat sellaisia, joissa siirtyminen pellettilämmitykseen olisi realistinen vaihtoehto, Nupponen arvioi. -Pellettilämmitys vaatii huomattavasti öljysäiliötä suuremmat varastointitilat ja pellettikattilan hoito edellyttää jatkuvaa huomiota, mm. säännöllistä puhdistusta. Erityisesti taajamissa tulee ottaa huomioon, että pellettilämmityksen pienhiukkaspäästöt ovat kymmenkertaiset lämmitysöljyyn verrattuna ja huonosti hoidettuna monikymmenkertaiset. Olisi ajattelematonta pilata ihmisten hengitysilma pellettilämmityksellä, joka sopii huonosti tiiviisti rakennettuun ympäristöön, Nupponen kritisoi. Hengitysilman pienhiukkaset on todettu Euroopassa tärkeimmäksi syyksi ihmisten ennenaikaiselle kuolemalle. Öljyalan teettämässä selvityksessä Electrowatt-Ekono on todennut, että öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt ovat hyötyenergiaa kohden pienemmät kuin keskimääräisen kaukolämmön ja alle puolet marginaalisähkön päästöistä, joka kuvaa sitä sähköntuotantoa, jota käytetään kovimmilla pakkasilla. Öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt hyötyenergiaa kohti ovat vain hieman suuremmat kuin keskimääräisen sähköntuotannon, johon on laskettu mukaan myös vesi- ja ydinvoima. -Täytyy ihmetellä, miksi hallitus on valinnut hyökkäyksen kohteeksi nimenomaan öljylämmityksen, joka on muilta päästöiltään selvästi sähkölämmitystä ja kaukolämpöä puhtaampi lämmitysmuoto. Esimerkiksi öljylämmityksen rikki- ja typenoksidipäästöt ovat muita lämmitysmuotoja huomattavasti pienemmät. Into tukea pellettilämmitystä vaikuttaa pikemminkin aluepoliittiselta toimenpiteeltä, joka on vain pyritty pukemaan energia- ja ilmastopolitiikan kaapuun, Nupponen kommentoi. Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto kannattaa energia- ja korjausavustusten kohdentamista myös pientaloille, mutta investointiavustusten tulisi olla riippumattomia teknologiavalinnoista. Öljyala on solminut kauppa- ja teollisuusministeriön ja ympäristöministeriön kanssa vapaaehtoisen Höylä-energiansäästösopimuksen. Sopimusosapuolet toteavat, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa öljylämmitys on maassamme laajasti käytetty lämmitysmuoto, jonka energiatehokkuutta ja -taloutta voidaan kehittää. Sopimuksen käynnissä olevan toisen vaiheen tavoitteena on, että koko öljylämmitteisen omakotitalokannan öljynkulutus olisi 10 prosenttia pienempi vuonna 2010 kuin vertailuvuotena 1997. Tämän hetkisen kehityksen valossa tavoite saavutetaan yli kaksinkertaisesti, kun öljylämmityslaitteita on uusittu vauhdilla. Tällä hetkellä arviolta 80 000 talon öljykattila ja poltin ovat vaihtoiässä, ja vaihdolla voidaan saavuttaa 10-30 prosentin öljynsäästö, joka vielä lisääntyy, jos järjestelmään kytketään uusiutuvat energiat kuten aurinkolämpö. -Öljyala näkisi perusteltuna, että valtiovalta mieluummin tukisi omaa öljylämmitteisten kiinteistöjen energiansäästöohjelmaansa investointiavustuksin, kuin lähtisi vaarantamaan koko ohjelman jatkuvuuden suosimalla yksipuolisesti ja perusteettomasti yhtä lämmitysmuotoa, pellettilämmitystä, toteaa Öljy- ja Kaasualan Keskusliiton toimitusjohtaja Jarmo Nupponen. Lisätietoja: Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto, toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, puh. (09) 6226 150

Yrityksestä

Öljyalan Keskusliitto on öljyalan yritysten etu- ja yhteistyöjärjestö, joka edustaa alaa ja toimii asiantuntijana yhteisissä öljyalaa koskevissa energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisissa asioissa.

Liitteet & linkit