Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2016 aikana suotuisasti. Konsernin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuonna 2016 edellisvuoteen verrattuna ja tase vahvistui edelleen. Liiketoiminnan kehittyminen on ollut vuoden 2016 aikana positiivista erityisesti Suomessa.

Myyntivolyymi kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kokonaismarkkina­osuus vahvistui. Suomen liikevoitto kasvoi vuoden 2016 aikana 37 prosenttia, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä suorituksena. Olemme vuoden 2016 aikana pystyneet kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosesseja entistä tehokkaammiksi, mikä myyntivolyymien kasvun lisäksi vaikuttaa positiivisena yhtiön tuloskehitykseen ja mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan myös jatkossa.

Tilikausi 2016:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 5,1 prosenttia ja oli 609,4 (579,9) miljoonaa litraa - Konsernin liikevaihto kasvoi 3,5 prosenttia ja oli 321,5 (310,5) miljoonaa euroa - Konsernin liikevoitto kasvoi 6,0 prosenttia ja oli 40,4 (38,2) miljoonaa euroa

- Tilikauden tulos kasvoi 47,6 prosenttia ja oli 32,8 miljoonaa euroa (22,2). Vertailuvuoden tulosta laski 10,5 miljoonaa euroa rahoituseriin kirjatut konsernin sisäiset realisoitumattomat

valuuttakurssitappiot Valko-Venäjän toiminnoista

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 1,57 (1,08) euroa/osake - Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 62,0 (58,6) prosenttia

Loka-joulukuu 2016:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 134,4 (127,8) miljoonaa litraa - Konsernin liikevaihto kasvoi 4,3 prosenttia ja oli 71,8 (68,8) miljoonaan euroa - Konsernin liikevoitto oli 5,3 (6,3) miljoonaa euroa

- Katsauskauden tulos oli 4,9 (5,0) miljoonaa euroa

- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,23 (0,24) euroa/osake

Hallitus ehdottaa osingoksi 0,75 (0,70) euroa/osake.

Olvi arvioi konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

10-12/ 2016 10-12/ 2015 Muutos % /%-yks. 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Muutos % /%-yks.
Myyntivolyymi, mltr 134,4 127,8 5,2 609,4 579,9 5,1
Liikevaihto, meur 71,8 68,8 4,3 321,5 310,5 3,5
Käyttökate, meur 10,2 10,5 -2,6 59,2 54,5 8,6
% liikevaihdosta 14,2 15,3 18,4 17,6
Liikevoitto, meur 5,3 6,3 -15,6 40,4 38,2 6,0
% liikevaihdosta 7,4 9,2 12,6 12,3
Tilikauden tulos 4,9 5,0 -3,6 32,8 22,2 47,6
% liikevaihdosta 6,8 7,3 10,2 7,2
Tulos/osake, eur 0,23 0,24 -4,2 1,57 1,08 45,4
Bruttoinvestoinnit, meur 4,8 4,8 -0,4 20,5 26,0 -21,2
Oma pääoma/osake, eur 9,73 8,86 *) 9,8
Omavaraisuusaste, % 62,0 58,6 *) 3,4
Velkaantumisaste, % 2,1 18,4 *) -16,3

*) Laadintaperiaatteiden muutos.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin liiketoiminta kehittyi vuoden 2016 aikana suotuisasti. Konsernin myynti, liikevaihto sekä liikevoitto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Neljännellä kvartaalilla konsernin myyntivolyymi kasvoi viisi prosenttia. Neljännen kvartaalin liikevoitto jäi edellisvuodesta, mihin vaikutti myyntivolyymin kasvun painottuminen matalakatteisiin tuotteisiin sekä kertaluontoisten kustannusten (ml henkilöstön tulospalkkakustannukset) ajoittuminen loppuvuodelle. Vuoden 2016 tulosta rasitti lisäksi kiertävien päällysteiden aikaisempia vuosia suuremmat poisto- ja romutus­kirjaukset.

Liiketoiminnan kehittyminen on ollut vuoden 2016 aikana positiivista erityisesti Suomessa. Myyntivolyymi kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kokonaismarkkina­osuus vahvistui. Suomen liikevoitto kasvoi vuoden 2016 aikana 37 prosenttia, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä suorituksena. Olemme vuoden 2016 aikana pystyneet kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosesseja entistä tehokkaammiksi, mikä myyntivolyymien kasvun lisäksi vaikuttaa positiivisena yhtiön tuloskehitykseen ja mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan myös jatkossa. Myös neljännen kvartaalin myynti kehittyi hyvin ja myyntivolyymi kasvoi 23 prosenttia. Viimeisen kvartaalin tulosta laski edellisvuotta suuremmat uutuustuotelanseerauksiin kohdistuneet markkinointipanostukset sekä henkilöstölle vuoden 2016 hyvästä tuloskehityksestä jaettavaan tulos- ja voittopalkkioon liittyvät kustannukset.

Konsernin Baltian liiketoiminnat kehittyivät kokonaisuutena hyvin vuoden 2016 aikana vaikka Baltian kokonaismarkkina laski. Viron kannattavuus säilyi edelleen erittäin vahvalla tasolla. Latvian liikevoitto parani 13 prosenttia ja yhtiö tekikin historiansa parhaan tuloksen. Myös Liettua paransi tulostaan edellisvuoteen verrattuna ja tulos kasvoi ilahduttavasti myös viimeisellä kvartaalilla. Positiivista kehitystä Baltiassa tuki markkina­osuuksien kasvu, onnistuneet tuoteuutuudet sekä kustannustehokkuus.

Baltian vuoden 2017 kehitykseen voi vaikuttaa Viroon suunniteltu poikkeuksellisen suuri lisäkorotus mietojen alkoholijuomien valmisteveroihin 1.7.2017 alkaen. Toteutuessaan muutos johtanee kaupankäynnin osittaiseen siirtymiseen Viron ja Latvian väliseen rajakauppaan ja myös Viron satama- ja laivakaupan pienenemisen kautta takaisin Virosta Suomeen.

Valko-Venäjän liiketoimintaympäristö on säilynyt haastavana. Kuluttajien ostovoima on laskenut, mikä on näkynyt markkinoiden laskuna ja vaikuttanut myös Olvin Valko-Venäjän yksikön myyntiin ja tuloskehitykseen. Yhtiössä on kiinnitetty huomiota kustannusten hallintaan ja pystytty parantamaan yhtiön paikallis­valuutassa mitattua liikevoittoa 10 prosenttia. Euromääräisessä liikevoitossa kuitenkin jäätiin edellisvuodesta, sillä vuoden 2016 valuuttakurssi oli erityisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla edellisvuoden valuuttakurssia heikommalla tasolla.

Konsernin muut taloudelliset tunnusluvut ovat kehittyneet vuonna 2016 erittäin hyvin. Tilikauden tulos on tämän vuoden aikana kasvanut 47,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna, konsernin tase vahvistui vuoden 2016 aikana. Omavaraisuusaste nousi 62,0 prosenttiin ja velkaantumisaste laski 2,1 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana ja oli 61,2 miljoonaa euroa.

Olvi–konserni on panostanut aktiivisesti toiminnan kehittämiseen hyödyntäen muun muassa Lean–johtamisfilosofiaa liiketoiminnan ohjaamisessa ja kehittämisessä. Tunnustuksena määrätietoisesta työstä Olvi sai toisen palkinnon Lean-yhdistyksen valtakunnallisessa Vuoden Lean–teko 2016 –kilpailussa. Tunnustuksen lisäksi tehty työ näkyy muun muassa hyvänä tuottavuuden kasvuna, joka mahdollistaa kasvavien myyntivolyymien tuottamisen sujuvasti vähentäen samanaikaisesti ympäristö­kuormitusta entisestään. Kehitystyötä on tehty kaikissa konsernin yksiköissä sekä eri toiminnoissa. Leanin ohella kehitysteemana konsernissamme on ollut vastuullisuus ja siihen liittyvä raportointi ja tätä panostusta jatkamme myös vuonna 2017.

Yhtiön vahva taloudellinen tilanne, viime vuosina tehdyt investoinnit ja toiminnan kehittäminen yhdistettynä hyvään markkina-asemaan sekä brändien vahvaan arvostukseen antavat hyvän pohjan alkavaan vuoteen ja mahdollistavat yhtiön toiminnan ja omistaja-arvon pitkäjänteisen kehittämisen.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS

Vuonna 2016 Olvi-konsernin myyntivolyymi nousi uuteen ennätykseen 609,4 (579,9) miljoonaan litraan. Kasvua edellisvuoteen 29,5 miljoonaa litraa, 5,1 prosenttia.

Konsernin myyntivolyymin kasvu tuli Suomen toiminnoista, kasvua 20,3 prosenttia. Baltiassa myyntivolyymi laski hieman heijastaen markkinoiden laskua. Valko-Venäjän myyntivolyymi oli likimain edellisvuoden tasolla.

Konsernin myyntivolyymi kasvoi neljännellä kvartaalilla 5,2 prosenttia. Myynti kasvoi neljännellä kvartaalilla Suomessa sekä Valko-Venäjällä.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 10-12/ 2016 10-12/ 2015 Muutos % 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 45,5 37,1 22,6 178,0 148,0 20,3
Viro (AS A. Le Coq) 24,4 27,1 -9,9 121,5 123,9 -1,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 13,6 13,6 0,5 67,2 68,1 -1,3
Liettua (AB Volfas Engelman) 16,9 18,1 -6,6 81,8 84,9 -3,6
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 36,1 34,6 4,3 178,3 175,1 1,8
Eliminoinnit -2,2 -2,8 -17,5 -20,1
Yhteensä 134,4 127,8 5,2 609,4 579,9 5,1

Konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2016 3,5 prosenttia ja oli 321,5 (310,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi erityisesti Suomessa (15,6 prosenttia) heijastaen myyntivolyymin kasvua.

Konsernin liikevaihto jatkoi kasvua myös neljännellä kvartaalilla.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 10-12/ 2016 10-12/ 2015 Muutos % 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 29,3 26,0 12,7 118,9 102,9 15,6
Viro (AS A. Le Coq) 15,2 16,3 -6,7 76,9 75,8 1,5
Latvia (A/S Cēsu Alus) 6,4 6,4 -0,3 31,8 31,2 2,1
Liettua (AB Volfas Engelman) 7,9 7,4 7,5 35,3 35,8 -1,4
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 14,1 14,0 0,8 66,8 73,6 -9,2
Eliminoinnit -1,2 -1,3 -8,3 -8,7
Yhteensä 71,8 68,8 4,3 321,5 310,5 3,5

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi tammi-joulukuussa 6,0 prosenttia ja oli 40,4 (38,2) miljoonaa euroa, mikä on 12,6 (12,3) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto parani Suomessa ja Baltiassa.

Neljännellä kvartaalilla konsernin liikevoitto oli 5,3 (6,3) miljoonaa euroa.

Liikevoitto, miljoonaa euroa 10-12/ 2016 10-12/ 2015 Muutos % 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 1,2 1,9 -38,0 10,7 7,8 37,0
Viro (AS A. Le Coq) 2,4 3,2 -22,9 15,9 15,9 0,1
Latvia (A/S Cēsu Alus) 0,5 0,5 3,6 3,4 3,0 13,1
Liettua (AB Volfas Engelman) 0,5 0,3 54,9 2,7 2,6 3,6
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 0,7 0,4 74,9 7,5 8,8 -15,5
Eliminoinnit 0,1 0,1 0,2 -0,0
Yhteensä 5,3 6,3 -15,6 40,4 38,2 6,0

Konsernin vuoden 2016 tulos kasvoi 47,6 prosenttia ja oli 32,8 (22,2) miljoonaa euroa. Konsernin nettotulos pysyi neljännessä kvartaalissa edellisvuoden tasolla ja oli 4,9 (5,0) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi tammi-joulukuussa ja oli 1,57 (1,08) euroa. Neljännen kvartaalin tulos per osake oli 0,23 (0,24) euroa.

Vertailuvuoden tulosta sekä osakekohtaista tulosta rasittivat rahoituseriin kirjatut, Valko-Venäjän investointeihin suunnatun konsernin sisäisen lainan realisoitumattomat valuuttakurssitappiot, yhteensä 10,5 miljoonaa euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma joulukuun 2016 lopussa oli 328,5 (316,3) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli vuoden 2016 lopussa 9,73 (8,86) euroa. Omavaraisuusaste vahvistui ja oli 62,0 (58,6) prosenttia. Konsernin korollisten nettovelkojen määrä laski vuoden 2016 aikana 29,8 miljoonaa euroa ja oli tilikauden päättyessä 4,3 miljoonaa euroa (34,1). Velkaantumisaste laski vuoden 2016 aikana merkittävästi ja oli 2,1 (18,4) prosenttia. Liiketoiminnan rahavirta oli 61,2 (61,7) miljoonaa euroa. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,0 (1,0).

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit vuonna 2016 olivat 20,5 (26,0) miljoonaa euroa. Investoinneista 6,1 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 10,0 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 4,4 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Investointien määrä laski edellisvuodesta. Suurin yksittäinen investointi oli Liettuan varaston rakentaminen.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Vuoden 2016 aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty tilikauden aikana julkaistuissa osavuosikatsauksissa sekä kunkin yhtiön nettisivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-joulukuussa keskimäärin 1859 (1940) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski 81 henkilöllä, 4,2 prosentilla.

Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski eniten Valko-Venäjällä, 80 henkilöllä.

Baltiassa henkilömäärä kasvoi tammi-joulukuussa yhteensä 6 henkilöä. Suomessa henkilömäärä laski tammi-joulukuussa 7 henkilöllä.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

10-12/ 2016 10-12/ 2015 Muutos % 1-12/ 2016 1-12/ 2015 Muutos %
Suomi 316 299 5,7 329 336 -2,1
Viro 317 316 0,3 339 336 0,9
Latvia 183 204 -10,3 207 206 0,5
Liettua 233 228 2,2 235 233 0,9
Valko-Venäjä 701 801 -12,5 749 829 -9,7
Yhteensä 1750 1848 -5,3 1859 1940 -4,2

HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Yhtiön hallituksen muodostavat puheenjohtaja KTM ja OTK Esa Lager, varapuheenjohtaja KTM Nora Hortling sekä muut jäsenet KTM Jaakko Autere, KTM Elisa Markula ja DI teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Sami Posti.

JOHTO Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, tuotekehitys- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Tytäryhtiöiden hallituksen muodostavat Lasse Aho (puheen­johtaja), Pia Hortling, Kati Kokkonen sekä Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 14.4.2016 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,70 (0,65) euroa tilivuodelta 2015. Osinko maksettiin 28.4.2016.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 14.4.2016 julkistetussa tiedotteessa.

Konsernirakenteen muutokset

Olvi-konserni on hankkinut vuoden 2016 aikana 31 kappaletta A/S Cēsu Alus -tytäryhtiön osaketta. Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muita muutoksia tammi-joulukuun 2016 aikana.

Tilikauden päättyessä Olvin omistusosuudet ovat:

31.12.2016 31.12.2015 Muutos
AS A. Le Coq, Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus, Latvia 99,88 99,87 0,01
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 94,57 94,57 -

Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma joulukuun 2016 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 758 808 osaketta, joista 17 026 552 eli 82,0 prosenttia julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsingissä vuoden 2016 aikana yhteensä 881 172 (2 036 830) osaketta eli 5,2 (12,0) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 22,2 (48,4) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2016 lopussa 28,00 (22,19) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-joulukuussa oli 28,51 (27,20) euroa ja alin 20,30 (20,51) euroa. Keskikurssi vuonna 2016 oli 25,17 (23,76) euroa.

Joulukuun 2016 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 476,4 (377,8) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 580,9 (460,6) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2016 lopussa 9 866 (10 108). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 24,1 (22,4) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,5 (5,1) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvi hankki vuoden 2016 aikana 5 500 kappaletta omia A-osakkeita. Osakkeiden hankintahinta oli 120 139 euroa. Katsauskauden päättyessä Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 11 124 kappaletta. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 228 162 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Omista osakkeista on tarkempi selvitys tilinpäätöstiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi Oyj on vastaanottanut 11.4.2016 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen Olvi Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen Heikki Hortlingin kuolinpesältä.

Ilmoituksen mukaan Heikki Wilhelm Hortlingin osakkeet ovat siirtyneet Heikki Hortlingin kuolinpesälle. Kuolinpesälle siirtyneet osakkeet: 99 760 kappaletta A-osaketta, joka on 0,48 prosenttia kaikista osakkeista ja 0,11 prosenttia kaikista äänistä ja 903 488 kappaletta K-osaketta, joka on 4,35 prosenttia kaikista osakkeista ja 19,29 prosenttia kaikista äänistä. Osuus A- ja K-osake yhteensä: 4,83 prosenttia kaikista osakkeista ja 19,40 prosenttia kaikista äänistä.

Olvi ei ole saanut tammi-joulukuun 2016 aikana muita arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden negatiivinen kehitys voi aiheuttaa haasteita Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Olvi–konsernin toimintaan voi vaikuttaa viranomaissäätelyn muutoksesta aiheutuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä asiakaskentän toiminnassa. Viron suunniteltu valmisteveron korotus 1.7.2017 alkaen aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle että myös takaisin Virosta Suomeen. Muutoksen vaikutusta koko Olvi–konserniin vuoden 2017 osalta on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen sekä myös mahdollinen Suomen alkoholilain muutos, jonka tarkempi sisältö ja voimaantuloajankohta ovat vielä auki.  

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen talous­tilanteen kehitykseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan. Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajat/hallinto/Rahoitusriskien hallinta.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2017 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2017 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Emoyhtiö Olvi Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 47,8 (47,7) miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 14,7 (11,7) miljoonaa euroa.

Olvi Oyj:n hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttämistä seuraavasti:

1) osinkona jaetaan 0,75 (0,70) euroa vuodelta 2016 sekä K- että A-sarjan osakkeelle eli yhteensä 15,6 (14,5) miljoonaa euroa. Osinko on 47,9 (65,1) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2017 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 10.5.2017.

Olvin omille osakkeille ei makseta osinkoa.

2) emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan jätetään 32,2 miljoonaa euroa.

TALOUDELLISET TIEDOTTEET VUONNA 2017

Olvi–konsernin vuosikertomus julkaistaan viikolla 13. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.—31.12.2016. Samalla julkaistaan selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) sekä palkat ja palkkiot -raportti tilivuodelta 2016.

Kutsu Olvi Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 21.4.2017 Iisalmessa, julkaistaan viikolla 13. Tilinpäätös, toimintakertomus ja yhtiökokouskutsu ovat luettavissa Olvi Oyj:n internetsivuilta samana päivänä.

Vuoden 2017 osavuosikatsausten julkaisuajankohdat:

osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 28.4.2017, osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 18.8.2017 ja osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 27.10.2017.

OLVI OYJ Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA (liitteessä (pdf):
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1 *
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- tilinpäätöstiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.olvi.fi

Olvi Oyj - Olvi plc
Olvitie I-IV
PL, P.O. Box 16
FI-74101 IISALMI
Tel.     358 290 00 1050
Fax.    358 17 838 5215
www.olvi.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Pikafaktat

* Olvi-konsernin myyntivolyymi oli 609,4 (579,9) miljoonaa litraa * Konsernin liikevaihto oli meur 321,5 (310,5) * Konsernin liikevoitto oli meur 40,4 (38,2) miljoonaa euroa * Tilikauden tulos kasvoi 47,6 prosenttia ja oli meur 32,8 (22,2).
Tweettaa

Lainaukset

Liiketoiminnan kehittyminen on ollut vuoden 2016 aikana positiivista erityisesti Suomessa. Myyntivolyymi kasvoi 20 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja kokonaismarkkinaosuus vahvistui.
Lasse Aho
Olemme vuoden 2016 aikana pystyneet kehittämään tuotanto- ja logistiikkaprosesseja entistä tehokkaammiksi, mikä myyntivolyymien kasvun lisäksi vaikuttaa positiivisena yhtiön tuloskehitykseen ja mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan myös jatkossa.
Lasse Aho