Olvi-konsernin osavuosikatsaus 1.1.2019 - 31.3.2019 on julkaistu

Report this content

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden alkupuoliskolla myyntivolyymin ja liikevaihdon osalta.

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2019—31.3.2019 (3 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi hyvin vuoden alkupuoliskolla myyntivolyymin ja liikevaihdon osalta. Liikevoitto pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli ennakoitua parempi. Myyntinäkymät sesonkikauteen ovat hyvät.

Lähiajan näkymät

Olvi säilyttää tilinpäätöksen 2018 julkistamisen yhteydessä esitetyn vuoden 2019 ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin tilikauden 2019 tuloksen pysyvän hyvällä edellisvuoden tasolla.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

1-3/2019 1-3/2018 Muutos % / %-yks. 1-12/2018
Myyntivolyymi, Mltr 137,4 133,7 2,8 701,3
Liikevaihto, MEUR 77,0 70,6 9,1 384,3
Käyttökate, MEUR 11,7 11,2 4,5 70,8
% liikevaihdosta 15,2 15,9 18,4
Liikevoitto, MEUR 6,0 6,4 -5,7 50,1
% liikevaihdosta 7,8 9,1 13,0
Tilikauden tulos MEUR 5,1 5,6 -10,1 41,1
% liikevaihdosta 6,6 8,0 10,7
Tulos/osake, EUR 0,25 0,27 -7,4 1,97
Bruttoinvestoinnit, MEUR 6,8 6,3 7,7 34,2
Oma pääoma/osake, EUR 11,69 10,64 9,9 11,31
Omavaraisuusaste, % 66,4 66,2 0,2 64,9
Velkaantumisaste, % -2,4 -3,3 -0,9 -6,0

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin vuosi 2019 on kokonaisuutena käynnistynyt hyvin. Vaikka vuoden ensimmäinen sesonki, pääsiäinen, on tänä vuonna vasta huhtikuussa, myynti, liikevaihto ja käyttökate ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Valmisteverot nousivat edelleen vuoden 2019 alussa Suomessa, Latviassa ja Liettuassa. Liikevoitto ei odotetusti yltänyt aivan viime vuoden tasolle johtuen raaka-aineiden, pakkaustarvikkeiden ja muiden kustannusten nousujen realisoiduttua heti vuoden alusta sekä lisääntyneistä poistoista. Hinnankorotukset tulevat voimaan asteittain ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Panostimme myös suunnitellusti uusien tuotteiden lanseerauksiin. Vaikka konsernin liikevoitto on tarkastelujaksolla hiukan alhaisempi kuin edellisenä vuonna, on se ennakoitua parempi.

Suomessa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat viime vuoteen verrattuna. Erityisesti Olvi on pystynyt kehittämään alkuvuoden sesongin ulkopuolista myyntiä tasapainoisemmaksi. Pääsiäissesongin sijoittuminen huhtikuulle vähensi myyntiä vertailukauteen, sillä se on vuoden ensimmäinen myyntisesonki; kuluttajat ostavat enemmän ja kalliimpia juomia. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan Suomi-segmentissä lisänä ovat Servaalin ja Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnat.

Baltian alkuvuosi sujui erityisesti liikevaihdon suhteen hyvin, vaikka markkinoita haastavat alkoholilainsäädännön ja verotuksen muutokset. Liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi on panostettu vientiin. Olvi-konserni vie tuotteita yli 30 maahan. Vienti ja sen merkitys Olvi-konsernille on kasvanut tasaisesti. Lisäksi Baltian toimintaympäristön muutokseen on reagoitu kustannustehokkaalla toiminnalla, alkoholittomien tuotekategorioiden osuuden vahvistamisella kokonaisliiketoiminnasta sekä kehittämällä uutuustuotteita useisiin eri tuotekategorioihin kuten kuohuviineihin.

Viron osalta vertailtavuutta edellisvuoteen heikentää valmisteverojen korotuksista johtuneet ennakkomyynnit vuodella 2018 ja kysynnän heikentyminen erityisesti Suomen ja Viron välisessä satama- ja laivakaupassa, mutta myös kotimaassa. Vaikka Viro jäi siis edellisestä vuodesta, tulos oli ennakoitua parempi.  

Latviassa liiketoiminta pysyi edellisen vuoden tasolla. Valmisteveroja korotettiin alkuvuodesta, mikä vaikuttaa kotimaiseen kysyntään laskevasti. Hinnankorotukset saatiin vietyä alkuvuoden aikana läpi, joka helpotti kustannusten nousun kompensointia tulokseen.  

Liettua on jatkanut hyvää kehitystä. Myynti ja liikevaihto kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun mahdollisti erityisesti viennin hyvä kehitys. Liikevoittoa rasitti uutuuksien suunnittelu- ja lanseerauskulut ennen sesonkia, joista merkittävimpänä uusi Uniqa-vesibrändi. Oma vesiliiketoiminta alkaa Liettuassa toisen kvartaalin aikana. Volfas Engelman toimii lähdeveden myynti- ja markkinointiyhtiönä ja sen 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Lamate tuotantoyhtiönä.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi edellisvuoteen verrattuna viennin kasvun myötä. Alkuvuoden tulosta rasittivat valmistus- ja logistiikkakustannusten nousu sekä kasvaneet myynti- ja markkinointipanostukset erityisesti vientiin. Hinnankorotuksia tehdään suunnitellun porrastetusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Alkuvuoden investoinnit ovat käynnistyneet suunnitellusti. Suomessa parannamme tuotantokapasiteettia loppuvuodelle. Olvi-konsernin ensimmäinen oma lähdevesitehdas Liettuassa saadaan tuotantokäyttöön huhtikuun aikana.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 137,4 (133,7) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos %
Suomi 44,4 42,4 4,8
Viro 21,7 22,6 -4,0
Latvia 13,6 14,4 -5,7
Liettua 20,2 19,0 6,5
Valko-Venäjä 41,6 39,7 4,7
Eliminoinnit -4,1 -4,4
Yhteensä 137,4 133,7 2,8

Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 77,0 (70,6) miljoonaa euroa kasvaen 9,1 prosenttia. Kasvu tuli erityisesti Suomesta Servaalin ja Helsinki Distilling Companyn liiketoiminnoista sekä Liettuasta. Suomen vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu on 1,3 prosenttia huolimatta pääsiäisen myynnin siirtymisestä toiselle kvartaalille.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos %
Suomi 33,9 28,4 19,3
Viro 13,8 14,3 -3,7
Latvia 7,4 7,4 0,5
Liettua 9,1 8,1 12,3
Valko-Venäjä 15,0 14,4 4,1
Eliminoinnit -2,2 -2,1
Yhteensä 77,0 70,6 9,1

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto pieneni 5,7 prosenttia tammi-maaliskuussa ja oli 6,0 (6,4) miljoonaa euroa, mikä on 7,8 (9,1) prosenttia liikevaihdosta. Suomen liikevoittoa kasvatti emoyhtiö Olvi, jossa erityisesti kiinteät kulut olivat edellisvuotta pienemmät.

Liikevoitto,   miljoonaa   euroa 1-3/2019 1-3/2018 Muutos %
Suomi 2,6 1,8 45,9
Viro 2,1 2,3 -8,3
Latvia 0,6 0,6 0,9
Liettua 0,3 0,4 -16,3
Valko-Venäjä 0,7 1,3 -47,5
Eliminoinnit -0,3 0,1
Yhteensä 6,0 6,4 -5,7

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 5,1 (5,6) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa 0,25 (0,27) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma maaliskuun 2019 lopussa oli 369,6 (335,0) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli maaliskuun 2019 lopussa 11,69 (10,64) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,4 (66,2) prosenttia ja velkaantumisaste -2,4 (-3,3) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samana ollen 1,2 (1,2).

Korollisia velkoja oli maaliskuun lopussa 6,8 (10,7) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 4,9 (8,1) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 6,8 (6,3) miljoonaa euroa. Investoinneista 2,5 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 3,5 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 0,8 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.

TUOTEKEHITYS JA UUDET TUOTTEET

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu pääosin kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia
kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

Tammi-maaliskuun aikana julkaistiin useita uutuustuotteita Suomessa sekä tytäryhtiöissä. Uutuustuotteet on esitelty kunkin yhtiön verkkosivuilla.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 1738 (1702) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 36 henkilöllä, 2,1 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

1-3/2019 1-3/2018 Muutos %
Suomi 355 319 11,3
Viro 294 294 0,0
Latvia 186 191 -2,6
Liettua 222 209 6,2
Valko-Venäjä 681 689 -1,2
Yhteensä 1738 1702 2,1

HALLITUS JA JOHTO

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-maaliskuun 2019 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi uusi avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 3.  

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Olvi-konsernin toimintamaissa tapahtuvat jatkuvat muutokset valmisteverotuksessa ja alkoholilainsäädännön kiristymisessä lisäävät epävarmuutta toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internet-sivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2019 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,90 (0,80) euroa tilivuodelta 2018. Maksettavaksi päätetty osinko on 45,7 (46,1) prosenttia
Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.5.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 18.4.2019 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,45 euroa osakkeelta maksetaan 9.9.2019 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Hakkarainen, Lasse Heinonen, Nora Hortling, Elisa Markula, Päivi Paltola ja Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen. Yhtiökokoukseen saakka tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2019 julkistetussa tiedotteessa.

Hallituksen järjestäytyminen

16.4.2019 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Päivi Paltola ja Nora Hortling sekä palkitsemisvaliokuntaan Pentti Hakkarainen, Heikki Sirviö ja Elisa Markula.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600
  

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Olvi-konsernin vuosi on käynnistynyt kokonaisuudessaan hyvin. Myynti, liikevaihto ja käyttökate ovat kasvaneet edellisestä vuodesta. Liikevoitto on ennakoitua parempi.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Investoinnit ovat käynnistyneet suunnitellusti. Suomessa parannamme tuotantokapasiteettia loppuvuodelle.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj