Olvin liiketoiminta jatkoi suotuisaa kehitystä

Report this content

Konsernin myyntivolyymin ja liikevoitto kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna.

OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2018—31.3.2018 (3 KK)

OSAVUOSIKATSAUKSEN PÄÄKOHDAT

Olvi-konsernin liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä kvartaalilla suotuisasti. Konsernin myyntivolyymi ja liikevoitto kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

Tammi-maaliskuu 2018 lyhyesti:

- Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 2,5 prosentilla 133,7 (130,4) miljoonaan litraan
- Konsernin liikevaihto oli 70,6 (70,7) miljoonaa euroa
- Konsernin liikevoitto kasvoi 2,8 prosenttia ja oli 6,4 (6,2) miljoonaa euroa
- Olvi-konsernin osakekohtainen tulos oli 0,27 (0,26) euroa
- Omavaraisuusaste vahvistui edelleen ja oli 66,2 (63,1) prosenttia

Olvi säilyttää tilinpäätöksen 2017 julkistamisen yhteydessä esitetyn vuoden 2018 ohjeistuksen ennallaan ja arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, tuloksen painottuessa edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

KONSERNIN KESKEISIMMÄT TUNNUSLUVUT

1-3/ 2018 1-3/ 2017 Muutos % / %-yks. 1-12/ 2017
Myyntivolyymi, Mltr 133,7 130,4 2,5 643,0
Liikevaihto, MEUR 70,6 70,7 -0,1 345,2
Käyttökate, MEUR 11,2 11,1 1,4 65,5
% liikevaihdosta 15,9 15,7 19,0
Liikevoitto, MEUR 6,4 6,2 2,8 44,7
% liikevaihdosta 9,1 8,8 13,0
Tilikauden tulos 5,6 5,5 1,7 36,1
% liikevaihdosta 8,0 7,8 10,5
Tulos/osake, EUR 0,27 0,26 3,8 1,73
Bruttoinvestoinnit, MEUR 6,3 4,4 44,5 21,7
Oma pääoma/osake, EUR 10,64 10,05 5,9 10,41
Omavaraisuusaste, % 66,2 63,1 3,1 64,1
Velkaantumisaste, % -3,3 3,7 7,0 -7,1

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

TOIMITUSJOHTAJA LASSE AHO:

Olvi–konsernin vuosi 2018 on kokonaisuutena käynnistynyt hyvin, erityisesti kun huomioidaan vuoden 2017 valmisteverojen korotusten negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöön Baltiassa. Konsernin myyntivolyymi jatkoi kasvuaan ja liikevoitto parani edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Suomessa liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat viime vuoteen verrattuna. Kasvua tuki liiketoiminnan muun hyvän kehityksen lisäksi uuden alkoholilain mahdollistama hieman vahvempien (5,5 %) alkoholijuomien myyminen vähittäiskaupassa. Näistä uusista mahdollisuuksista Olvi keskittyi erityisesti vahvojen oluiden lanseerauksen onnistumiseen. Baltian alkuvuosi sujui markkinan muutoksen huomioiden hyvin, jopa hieman odotuksia paremmin. Kokonaisuutena tarkastellen Baltian myynti ja liikevoitto olivat likimain viime vuoden tasolla. Vertailtavuutta edellisvuoteen vaikeuttaa ensimmäisellä vuosipuoliskolla vuoden 2017 poikkeuksellisen korkea Viron valmisteveron korotusta edeltävä myynti. Tämä näkyi positiivisena vuoden 2017 ensimmäisellä vuosipuoliskolla kaikissa Olvi-konsernin Baltian yksiköissä.

Viron liiketoimintaympäristö on muuttunut valmisteveronkorotusten seurauksena merkittävästi. Mietojen alkoholijuomien valmisteverot ovat kaksinkertaiset vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tämän seurauksena Viron kotimaan kauppa sekä Suomen ja Viron välinen satama- ja laivakauppa laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntiä siirtyi merkittävissä määrin Latvian rajalle. Latviassa mietojen alkoholijuomien valmistevero on alle puolet Viron valmisteverosta. Viron yksikön olosuhteisiin nähden hyvän alkuvuoden suoriutumisen liiketoiminnassa mahdollistivat vientimyynnin voimakas kasvu sekä kustannusten säästötoimenpiteet. Lisäksi ensimmäisen kvartaalin myyntiä ja tuloskehitystä tuki helmikuun 2018 veronkorotusten ennakkomyynnin vaikutus.  

Latviassa kotimaan liiketoiminta kehittyi alkuvuonna hyvin. Raportoitu myyntivolyymi ja liikevaihto laskivat kuitenkin edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna lähinnä konsernin sisäisen myynnin pienentymisen vuoksi. Myynnin kehitykseen vaikutti myös alkoholilainsäädännön muutokset: isojen pakkauskokojen kielto laski hieman myyntivolyymia, mutta toi samalla myyntivolyymin siirtymää kannattavampiin pakkauskokoihin. Tämän myötä liikevaihdon litrakohtainen keskihinta parantui selvästi. Yhtiön markkina-asema säilyi vahvana.

Liettua on jatkanut tasaista kehitystä. Myynti ja liikevoitto kasvoivat viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kasvun mahdollisti kotimaan toiminnan lisäksi viennin hyvä kehitys.

Reagoimme Baltian toimintaympäristön muutokseen kustannustehokkaalla toiminnalla, alkoholittomien tuotekategorioiden osuuden vahvistamisella kokonaisliiketoiminnasta sekä panostuksilla vientiin. Olvi-konserni vie tuotteita yli 30 maahan. Vienti ja sen merkitys Olvi-konsernille on kasvanut tasaisesti.

Valko-Venäjän myyntivolyymi kasvoi selkeästi edellisvuoteen verrattuna ja euromääräisenä raportoitava liikevoitto parani huolimatta Valko-Venäjän paikallisvaluutan negatiivisesta kehityksestä. Paikallisvaluutassa liikevoitto kasvoi peräti 28 prosenttia.

Alkuvuoden investoinnit ovat käynnistyneet suunnitellusti. Suomessa otimme alkuvuonna käyttöön uusiutuvaa energiaa käyttävän energialaitoksen. Tuotantolaitosten laadun ja tehokkuuden varmistamiseen tehtävien investointien lisäksi panostamme muun muassa myynnin kasvua tukeviin investointeihin.

Koko vuoden 2018 näkymiä voidaan pitää hyvinä, tuloksen painottuessa kuitenkin edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

TOIMINNAN KAUSILUONTEISUUS

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

MYYNNIN KEHITYS 

Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi 2,5 prosenttia ja oli 133,7 (130,4) miljoonaa litraa. Myyntivolyymi kasvoi erityisesti Valko-Venäjällä. Latvian myyntivolyymin laskussa näkyy Baltian yksiköiden välisen myynnin lasku.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 42,4 42,0 1,0
Viro (AS A. Le   Coq) 22,6 25,6 -11,9
Latvia (A/S Cēsu Alus) 14,4 18,2 -21,0
Liettua (AB Volfas Engelman) 19,0 18,2 4,4
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 39,7 34,9 13,8
Eliminoinnit -4,4 -8,6
Yhteensä 133,7 130,4 2,5

 Konsernin liikevaihto oli likimain viime vuoden tasolla. Liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 70,6 (70,7) miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi positiivisesti Suomessa, missä liikevaihdon litrakohtainen keskihinta nousi myynnin painottuessa korkeampihintaisiin tuotteisiin. Valko-Venäjän liikevaihdon kehittymiseen vaikutti paikallisvaluutan negatiivinen kehitys raportointivaluuttaan (euro) verrattuna.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos %
Suomi (Olvi Oyj) 28,4 27,1 5,0
Viro (AS A. Le   Coq) 14,3 16,5 -13,5
Latvia (A/S Cēsu Alus) 7,4 8,5 -12,6
Liettua (AB Volfas Engelman) 8,1 8,0 0,8
Valko-Venäjä (OAO Lidskoe Pivo) 14,4 14,4 0,1
Eliminoinnit -2,1 -3,9
Yhteensä 70,6 70,7 -0,1

TULOSKEHITYS

Konsernin liikevoitto kasvoi 2,8 prosenttia tammi-maaliskuussa ja oli 6,4 (6,2) miljoonaa euroa, mikä on 9,1 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto kasvoi Suomessa, Liettuassa ja Valko-Venäjällä.

Liikevoitto,   miljoonaa   euroa 1-3/2018 1-3/2017 Muutos %
Suomi   (Olvi Oyj) 1,8 1,6 12,7
Viro   (AS A. Le Coq) 2,3 2,5 -7,3
Latvia (A/S Cēsu Alus) 0,6 0,7 -15,8
Liettua   (AB Volfas Engelman) 0,4 0,3 47,1
Valko-Venäjä   (OAO Lidskoe Pivo) 1,3 1,2 6,7
Eliminoinnit 0,1 0,0
Yhteensä 6,4 6,2 2,8

Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen kasvoi hieman ja oli 5,6 (5,5) miljoonaa euroa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos kasvoi ja oli tammi-maaliskuussa 0,27 (0,26) euroa.

TASE, RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Olvi-konsernin taseen loppusumma maaliskuun 2018 lopussa oli 335,0 (332,7) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli maaliskuun 2018 lopussa 10,64 (10,05) euroa. Omavaraisuusaste oli 66,2 (63,1) prosenttia. Velkaantumisaste laski edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli -3,3 (3,7) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, oli 1,2 (1,1).

Korollisia velkoja oli maaliskuun lopussa 10,7 (22,4) miljoonaa euroa, josta lyhytaikaisten velkojen osuus oli 8,1 (10,7) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin bruttoinvestoinnit tammi-maaliskuussa olivat 6,3 (4,4) miljoonaa euroa. Investoinneista 3,1 miljoonaa euroa kohdistui emoyhtiö Olviin, 2,5 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 0,7 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin.

TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan kuuluvat uusien tuotteiden ja pakkausten sekä prosessien ja valmistusmenetelmien suunnittelu- ja kehittämishankkeet sekä olemassa olevien tuotteiden ja pakkausten edelleen kehittäminen. Tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan menot on kirjattu kuluiksi. Olvi-konsernin tuotekehityksen päätavoitteena on tuottaa uutuuksia kannattaviin ja kasvaviin juomasegmentteihin.

UUDET TUOTTEET

Konsernissa tehtiin useita onnistuneita tuotelanseerauksia tammi-maaliskuussa.

Suomi

- OLVI CID Siideri, valmistettu tuorepuristetuista omenoista.
- OLVI Iisalmi Puolukka GIN Lonkero, valmistettu artesaaniginistä ja suomalaisista puolukoista.
- OLVI Summer Ale, kausituote.
- A. Le Coq GIN & Grapefruit (5,5 %), uudistettu resepti.
- A. Le Coq GIN & Cranberry, uusi makuvariantti.
- Koivunmahla-minttu kivennäisvesi KevytOlo -tuoteperheeseen.
- Skin & Beauty -vitamiinivesi Health Lab -tuoteperheeseen.
- Kane’s virvoitusjuomabrändin kausimaut The Wedge ja Caramel Valley Chop

Viro

- A. Le Coq Premium Double Hops –olut, alkoholia 3,5 %.
- A. Le Coq Fassbrause, sisältää alkoholitonta olutta ja sitruunamehua.
- Santaños Lager, latinalais-amerikkalainen olut sisältäen maissia.
- Santaños con Jalapeno, sisältää chiliä.
- Hoggy’s tuotebrändiuutuus, sisältää omena- ja päärynäsiidereitä sekä aitoa giniä sisältävän lonkeron.
- G:N Long Drink uudet makuvariantit Lemon & Lime sekä Red Orange.
- Limonaad –virvoitusjuomasarjaan uusi maku mustikka.
- Aura Smuuti –smoothiesarjaan uusi maku kiivi-ananas-mango.
- Aura Fruit – sarjaan uudet teejuomat Black Tea-Lemon-Cactus Fruit, Green Tea-Peach ja Red Tea-Pomegranade-Cranberries.
- Dr Active, uusi vitaminoitu juomasarja, omena-raparperi ja omena-vadelma.

Latvia

- Johan Freitag vodka        
- Senlatvju Mapple Syrup –olut ja Bruza Avenu Gradais, vadelmaa sisältävä olut
- Cocktailit Cesu Dzons French Rowanberry sekä Beershake Lemon
- Vinitto Semisecco –wine cooler

Liettua

- 165-vuotisjuhlaolut Volfas Engelman Jubiliejinis.

Valko-Venäjä

- Australian Light Lager –olut Brewmaster’s Collection –sarjaan.
- Pepsi Wild Cherry, sokeriton virvoitusjuoma.

Tarkemmat tuoteselosteet uutuustuotteista löytyvät kunkin yhtiön verkkosivuilta.

HENKILÖSTÖ

Olvi-konsernin henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa keskimäärin 1702 (1742) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä laski 40 henkilöllä, 2,3 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

1-3/2018 1-3/2017 Muutos %
Suomi 319 309 3,2
Viro 294 327 -10,1
Latvia 191 189 1,1
Liettua 209 229 -8,7
Valko-Venäjä 689 688 0,1
Yhteensä 1702 1742 -2,3

 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Olvi Oyj:n hallituksessa toimi katsauskaudella tammi-maaliskuussa 2018 puheenjohtajana KTM, OTK, varatuomari Pentti Hakkarainen ja hallituksen muina jäseninä KTM Nora Hortling, KTM Jaakko Autere, KTM ja OTK Esa Lager, KTM Elisa Markula ja DI teollisuusneuvos Heikki Sirviö.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Toppinen.

JOHTO

Olvi Oyj:n johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Lasse Aho (puheenjohtaja), myyntijohtaja Ilkka Auvola, markkinointijohtaja Olli Heikkilä, yhteiskuntasuhde- ja hankintajohtaja Pia Hortling, talousjohtaja Kati Kokkonen, tuotantojohtaja Lauri Multanen ja asiakaspalvelu- ja hallintojohtaja Marjatta Rissanen.

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat:

AS A. Le Coq, Tartto, Viro - Tarmo Noop

A/S Cēsu Alus, Cēsis, Latvia - Eva Sietiņsone

AB Volfas Engelman, Kaunas, Liettua - Marius Horbačauskas

OAO Lidskoe Pivo, Lida, Valko-Venäjä - Audrius Mikšys

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat Olvi Oyj:n toimitusjohtaja Lasse Aholle. Tytäryhtiöiden hallituksen muodostavat Lasse Aho (puheenjohtaja), Pia Hortling, Kati Kokkonen sekä Lauri Multanen. Tytäryhtiöiden johtoryhmän muodostavat kunkin yhtiön toimitusjohtaja ja kahdesta neljään oman vastuualueensa johtajaa.

KATSAUSKAUDEN MUUT TAPAHTUMAT 

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-maaliskuun 2018 aikana.

Olvin omistusosuudet tytäryhtiöistä ovat: 

31.3.2018 31.12.2017 Muutos
AS A. Le Coq,   Viro 100,00 100,00 -
A/S Cēsu Alus,   Latvia 99,88 99,88 -
AB Volfas Engelman, Liettua 99,58 99,58 -
OAO Lidskoe Pivo, Valko-Venäjä 95,87 95,87 -

 Lisäksi A. Le Coq –yhtiöllä on 49,0 prosentin omistusosuus AS Karme ja 20,0 prosentin osuus Verska Mineraalvee OÜ -yhtiöistä Virossa.

OSAKKEET

Olvin osakepääoma maaliskuun 2018 lopussa oli 20,8 miljoonaa euroa. Osakkeita oli yhteensä 20 758 808 osaketta, joista 17 026 552 eli 82,0 prosenttia julkisesti noteerattuja A-osakkeita ja 3 732 256 eli 18,0 prosenttia K-osakkeita.

Jokainen A-osake tuottaa yhden (1) äänen ja jokainen K-osake kaksikymmentä (20) ääntä. A- ja K-osakkeet tuottavat saman oikeuden osinkoon.

Tarkemmat tiedot Olvin osakkeista ja osakepääomasta löytyvät osavuosikatsauksen taulukko-osan taulukosta 5, kohdasta 4.

Olvin A-osaketta vaihdettiin Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä (Helsingin Pörssi) tammi-maaliskuun 2018 aikana yhteensä 293 689 (190 476) osaketta eli 1,7 (1,1) prosenttia A-osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 8,5 (5,1) miljoonaa euroa.

Olvi A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsinki Oy:ssä oli maaliskuun 2018 lopussa 28,10 (27,02) euroa. A-osakkeen ylin kurssi tammi-maaliskuussa oli 30,90 (28,95) euroa ja alin 27,30 (25,05) euroa. Keskikurssi tammi-maaliskuussa oli 28,88 (26,98) euroa.

Maaliskuun 2018 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 477,3 (459,8) miljoonaa euroa ja kaikkien osakkeiden markkina-arvo 582,2 (560,6) miljoonaa euroa.

Olvin osakkeenomistajien määrä oli maaliskuun 2018 lopussa 11 173 (10 124). Ulkomaalaisten sekä ulkomaisten ja kotimaisten hallintarekisteröityjen omistusten määrä arvo-osuuksien kokonaismäärästä oli 23,9 (24,3) prosenttia ja osuus kokonaisäänimäärästä 5,4 (5,5) prosenttia.

Ulkomaiset ja hallintarekisteröidyt omistukset on selvitetty osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 9 ja suurimmat osakkeenomistajat taulukossa 5, kohdassa 10.

Omat osakkeet

Olvin omien osakkeiden määrässä ei tapahtunut muutoksia katsauskaudella. Katsauskauden päättyessä Olvin hallussa oli omia A-osakkeita 41 125 kappaletta. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 228 162 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

Omista osakkeista on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 6.

Liputusilmoitukset

Olvi ei ole saanut tammi-maaliskuun 2018 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA NIIDEN HALLINTA

Riskien hallinta

Riskienhallinta on osa Olvi-konsernin jokapäiväistä johtamista ja toimintaa. Riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa strategian toteutuminen ja turvata yhtiön taloudellista kehitystä ja liiketoiminnan jatkuvuutta. Riskienhallinnan tehtävänä on toimia ennakoivasti ja luoda toiminnalle olosuhteet, joissa liiketoimintaan kohdistuvia riskejä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja systemaattisesti kaikissa konserniyhtiöissä ja organisaation kaikilla tasoilla.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liiketoiminnassa

Olvi-konsernin osalta merkittävin liiketoiminnan ennustettavuutta heikentävä tekijä liittyy Valko-Venäjään ja sen lähivuosien taloudellisiin ja poliittisiin näkymiin. Lisäksi Venäjän talouden mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa myös Valko-Venäjän toimintaympäristöön.

Valko-Venäjän toimintaan liittyy valuuttakurssiriskejä, jotka syntyvät ulkomaan valuuttamääräisten myyntien ja ostojen rahavirroista sekä Valko-Venäjän tytäryhtiöön tehdystä sijoituksesta ja tytäryhtiön tuloslaskelman ja tase-erien muuntamisesta euroiksi. Konsernin muita valuuttakurssiriskejä voidaan pitää vähäisenä.

Olvi-konsernin toimintaan voi myös vaikuttaa viranomaissääntelyn muutoksesta aiheutuvat muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä asiakaskentän toiminnassa. Virossa vuonna 2017 toteutunut valmisteveron korotus aiheuttaa todennäköisesti volyymien ja kulutuksen painopisteen siirtymistä sekä Virosta Latvian rajalle, että myös takaisin Virosta Suomeen myös vuonna 2018. Muutoksen vaikutusta koko Olvi-konsernin liiketoimintaan ja tuloskehitykseen pidemmällä aikavälillä on vielä vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa useita tekijöitä, kuten satama- ja laivakaupan yritysten hinnoittelupolitiikka veromuutosten jälkeen sekä myös Suomen alkoholilain muutoksen mahdollinen vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen.

Muut lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät yleisen taloustilanteen kehittymiseen, kilpailutilanteen muutokseen ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin yhtiön toimintaan.

Kuvattujen riskien lisäksi Olvi-konsernin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tarkempi kuvaus riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT 

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 16.4.2018 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 0,80 (0,75) euroa tilivuodelta 2017. Maksettavaksi päätetty osinko on 46,1 (47,9) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan sille, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 18.4.2018 osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään Olvi Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Hakkarainen, Nora Hortling, Elisa Markula ja Heikki Sirviö sekä uusina jäseninä Lasse Heinonen ja Päivi Paltola.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 16.4.2018 julkistetussa tiedotteessa.

Hallituksen järjestäytyminen

16.4.2018 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessa perustaa tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Päivi Paltola ja Nora Hortling sekä palkitsemisvaliokuntaan Pentti Hakkarainen, Heikki Sirviö ja Elisa Markula.

Servaali Oy:n hankinnan toteutuminen

Olvi on tiedottanut 1.2.2018 ostavansa 80 prosenttia Servaali Oy:n osakekannasta. Servaali Oy on yksi Suomen suurimpia yksityisiä alkoholijuomien maahantuojia. Yrityskaupan myötä Olvi laajentaa tuoteportfoliotaan viineihin, vahvistaa markkina-asemaansa miedoissa alkoholijuomissa ja samalla reagoi toimintaympäristön muutoksen tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin. Yrityskauppa toteutui 3.4.2018, mistä alkaen Servaali Oy liitetään Olvi-konsernin taloudelliseen raportointiin.

LÄHIAJAN NÄKYMÄT

Olvi arvioi konsernin vuoden 2018 myyntivolyymin ja liikevaihdon kasvavan hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Kvartaalitulosten arvioidaan vuonna 2018 muodostuvan eri tavalla vuoteen 2017 verrattuna, tuloksen painottuessa edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.

OLVI OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:
- laaja tuloslaskelma, taulukko 1
- tase, taulukko 2
- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3
- rahavirtalaskelma, taulukko 4
- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.olvi.fi
 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1
TULOSLASKELMA
1000 EUR
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto 70576 70661 345185
Liiketoiminnan muut tuotot 266 473 2034
Liiketoiminnan kulut -59613 -60063 -281717
Poistot ja arvonalentumiset -4837 -4854 -20755
Liikevoitto 6392 6217 44747
Rahoitustuotot 83 1838 477
Rahoituskulut -380 -1708 -2819
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 -69
Tulos ennen veroja 6095 6347 42336
Verot *) -453 -800 -6212
TILIKAUDEN VOITTO 5642 5547 36124
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:
Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät
muuntoerot -1006 1061 -7278
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 4636 6608 28846
Tilikauden voiton jakautuminen:
- emoyhtiön omistajille 5626 5490 35956
- määräysvallattomille
  omistajille
16 57 168
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:
- emoyhtiön   omistajille 4645 6533 28872
-   määräysvallattomille            
     omistajille
-9 75 -26
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta
laskettu tulos/osake, EUR
-     laimentamaton 0,27 0,26 1,73
-     laimennettu 0,27 0,26 1,73

*) Verot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2
TASE
1000 EUR 31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 186500 196391 188155
Liikearvo 16205 16067 15279
Muut aineettomat hyödykkeet 5249 5174 5340
Osuudet osakkuusyrityksissä 1113 1183 1113
Myytävissä olevat sijoitukset 543 544 543
Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 257 280 433
Laskennalliset verosaamiset 816 281 379
Pitkäaikaiset varat yhteensä 210683 219920 211242
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 36684 39969 34336
Myyntisaamiset ja muut saamiset 69588 58129 64181
Tuloverosaaminen 0 0 235
Rahavarat 18028 14648 28625
Lyhytaikaiset varat yhteensä 124300 112746 127377
VARAT YHTEENSÄ 334983 332666 338619
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 20759 20759 20759
Muut rahastot 1092 1092 1092
Omat osakkeet -228 -228 -228
Muuntoerot -45087 -35979 -44106
Kertyneet voittovarat 243986 222935 238242
220522 208579 215759
Määräysvallattomien omistajien osuus 1201 1329 1228
Oma pääoma yhteensä 221723 209908 216987
Pitkäaikaiset velat
Rahoitusvelat 2574 11689 4651
Muut velat 33 23 28
Laskennalliset verovelat 6475 7667 6443
Lyhytaikaiset velat
Rahoitusvelat 8141 10727 8573
Ostovelat ja muut velat 94854 91975 100052
Tuloverovelka 1183 677 1885
Velat yhteensä 113260 122758 121632
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 334983 332666 338619

 

OLVI-KONSERNI                                                                                                      TAULUKKO   3
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Osake-pääoma Muut rahastot Omienosakkeiden rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomienomistajien osuus Yhteensä
1000 EUR
Oma pääoma 1.1.2017 20759 1092 -228 -37022 217234 1714 203549
Laaja tulos:
       Tilikauden tulos 5490 57 5547
     Muut   laajan tuloksen erät:
           Muuntoerot 1043 18 1061
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1043 5490 75 6608
Liiketoimet omistajien kanssa:
       Osingonmaksu -35 -35
       Osakepalkitseminen 132 132
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 132 -35 97
Tytäryhtiöomistuksien muutokset:
       Määräysvallattomien omistajien                  
     osuuksien   hankinta 258 258
       Määräysvallattomien omistajien
     osuuden   muutos -179 -425 -604
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset yhteensä 79 -425 -346
Oma pääoma 31.3.2017 20759 1092 -228 -35979 222935 1329 209908
Osake-pääoma Muut rahastot Omienosakkeiden rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomienomistajien osuus Yhteensä
1000 EUR
Oma pääoma 1.1.2018 20759 1092 -228 -44106 238242 1228 216987
Laaja tulos:
       Tilikauden tulos 5626 16 5642
     Muut   laajan tuloksen erät:
           Muuntoerot -981 -25 -1006
Tilikauden laaja tulos yhteensä -981 5626 -9 4636
Liiketoimet omistajien kanssa:
       Osingonmaksu -18 -18
       Osakepalkitseminen 118 118
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 118 -18 100
Oma pääoma 31.3.2018 20759 1092 -228 -45087 243986 1201 221723
Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston,   vararahaston ja muut rahastot.

 

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4
RAHAVIRTALASKELMA
1000 EUR
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Tilikauden voitto 5642 5547 36124
Oikaisut tilikauden tulokseen 6444 4937 29649
Käyttöpääoman muutos -12663 -9395 -3764
Maksetut korot -111 -199 -491
Saadut korot 79 211 271
Saadut osingot 0 0 4
Maksetut verot -1304 -284 -4713
Liiketoiminnan rahavirta (A) -1913 817 57080
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin -7277 -4084 -22108
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
luovutustulot 260 156 1682
Määräysvallattomien omistajien
osuuksien hankinta 0 -345 -345
Investointien rahavirta (B) -7017 -4273 -20771
Lainojen nostot 355 78 0
Lainojen takaisinmaksut -1407 -2314 -11491
Maksetut osingot 0 0 -15574
Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten
lisäys (-)/vähennys (+) 0 7 15
Rahoituksen rahavirta (C) -1052 -2229 -27050
Rahavarojen lisäys (+)/vähennys (-) (A+B+C) -9982 -5685 9259
Rahavarat 1.1. 28625 20297 20297
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -615 36 -931
Rahavarat 31.3./31.12. 18028 14648 28625

OLVI-KONSERNI                                                   TAULUKKO 5                        
OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                                                                                      
Osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34:n vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2017 laaditussa tilinpäätöksessä, lukuun ottamatta alla kuvattua uusien standardien käyttöönottoa.

Olvi-konserni on ottanut käyttöön 1.1.2018 seuraavat uudet standardit:

IFRS 9 Rahoitusinstrumentit

Käyttöönotto vaikuttaa Olvi-konsernin osalta erityisesti tietojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä vaikuttaa hieman muun muassa luottotappioiden kirjaamisajankohtaan. Käyttöönotolla ei ole kuitenkaan ollut olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsaukseen.

IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista

Käyttöönotto vaikuttaa Olvi-konsernin tietojen esittämiseen tilinpäätöksessä sekä voi vaikuttaa tuloutukseen myynnin mahdollisissa erityistilanteissa. Olvi-konsernin liiketoiminnan luonteesta johtuen käyttöönotto ei ole muutoin vaikuttanut konsernin osavuosikatsaukseen ja raportointiin.

Konserni on esittänyt tarkemmin kyseisten standardien käyttöönottoon liittyviä asioita vuositilinpäätöksessä 2017.                    

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusumma on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO
MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN MYYNTI (1000 litraa)
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Olvi-konserni yhteensä 133721 130409 643024
Suomi 42414 42014 199717
Viro 22566 25619 112794
Latvia 14416 18249 76326
Liettua 19002 18207 85381
Valko-Venäjä 39703 34901 196389
- segmenttien   välinen myynti -4380 -8581 -27583

 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO (1000 EUR)
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Olvi-konserni yhteensä 70576 70661 345185
Suomi 28400 27053 131457
Viro 14297 16535 73751
Latvia 7399 8461 37512
Liettua 8108 8041 39155
Valko-Venäjä 14437 14426 75437
- segmenttien   välinen myynti -2065 -3855 -12127

 

MAANTIETEELLISTEN SEGMENTTIEN LIIKEVOITTO (1000 EUR)
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Olvi-konserni yhteensä 6392 6217 44747
Suomi 1777 1576 12763
Viro 2344 2530 14734
Latvia 551 654 4437
Liettua 398 271 3365
Valko-Venäjä 1264 1185 9435
-   eliminoinnit 58 1 13

 

2. HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Suomi 319 309 337
Viro 294 327 327
Latvia 191 189 196
Liettua 209 229 228
Valko-Venäjä 689 688 695
Yhteensä 1702 1742 1783

 

3.   LÄHIPIIRITAPAHTUMAT
Johdon työsuhde-etuudet
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset   työsuhde-etuudet
1000 EUR
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Toimitusjohtaja 278 392 689
Hallituksen puheenjohtaja 17 16 69
Muut hallituksen jäsenet 37 27 148
Yhteensä 332 435 906

 

4. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
31.3.2018 %
A-osakkeita, kpl 17026552 82,0
K-osakkeita, kpl 3732256 18,0
Yhteensä 20758808 100,0
A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 17026552 18,6
K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74645120 81,4
Äänimäärä yhteensä, kpl 91671672 100,0
Ääniä / A-sarjan osake 1
Ääniä / K-sarjan osake 20

 Rekisteröity osakepääoma 31.3.2018 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.

Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 0,80 euroa/osake vuodelta 2017 (0,75 euroa/osake vuodelta 2016), yhteensä 16,6 (15,6) miljoonaa euroa. Osingot maksetaan 30.4.2018. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.

5. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Olvi-konsernissa on olemassa avainhenkilöitä koskevia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä. Osakepalkkiojärjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Konsernissa on voimassa vuonna 2016 käynnistynyt konsernin avain­henkilöiden osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Osakepalkkio­järjestelmän ansaintajakson pituus on kaksi vuotta. Palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ostaa yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän enimmäismäärän rajoissa. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu avainhenkilön työsuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Hallitus voi päättää osakkeina maksettavan osuuden maksamisesta kokonaan tai osittain rahana.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 50 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 36 280 Olvi Oyj:n A-osaketta sekä rahaa se määrä, joka tarvitaan osakkeista aiheutuviin veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Järjestelmän kustannukset kirjataan ansaintajaksolle 1.7.2016—30.6.2018. Tammi-maaliskuussa 2018 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 236,7 tuhatta euroa.

Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

6. OMAT OSAKKEET

Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 41 125 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 228 162 euroa. Olvi ei ole hankkinut omia osakkeita katsauskaudella. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää.

Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,20 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,04 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,24 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 16.4.2018, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

7. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
-   keskimäärin 20717683 20747684 20728115
- jakson   lopussa 20717683 20747684 20717683
*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on   vähennetty.

 

8. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 293689 190476 1464747
Vaihdon arvo yhteensä, 1000 EUR 8485 5134 41884
Vaihdon osuus A-osakkeiden
kokonaismäärästä, % 1,7 1,1 8,6
Osakkeiden keskikurssi, EUR 28,88 26,98 28,59
Päätöspäivän kurssi, EUR 28,10 27,02 29,87
Korkein noteeraus, EUR 30,90 28,95 32,49
Alhaisin noteeraus, EUR 27,30 25,05 25,05

 

9. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET   31.3.2018
Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia
kpl % kpl % kpl %
Suomalaiset yhteensä 15806034 76,14 86718898 94,60 11122 99,54
Ulkomaiset yhteensä 459681 2,22 459681 0,50 41 0,37
Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 106301 0,51 106301 0,12 4 0,04
Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4386792 21,13 4386792 4,78 6 0,05
Yhteensä 20758808 100,00 91671672 100,00 11173 100,00

 

10. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2018
K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä %
1. Olvi-säätiö         2363904 890613 3254517 15,68 48168693 52,54
2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903488 103280 1006768 4,85 18173040 19,82
3. Hortling Kalle Einari     kuolinpesä 187104 25248 212352 1,02 3767328 4,11
4. Hortling Timo Einari     165824 36658 202482 0,98 3353138 3,66
5. OP Yrityspankki Oyj, hall.rek. 2153674 2153674 10,37 2153674 2,35
6. Hortling-Rinne Marit 102288 3380 105668 0,51 2049140 2,24
7. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, hall.rek. 1354324 1354324 6,52 1354324 1,48
8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö    Ilmarinen 968492 968492 4,67 968492 1,06
9. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828075 828075 3,99 828075 0,90
10. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Helsingin sivukonttori, hall.rek. 802502 802502 3,87 802502 0,88
Muut 9648 9860306 9869954 47,54 10053266 10,96
Yhteensä 3732256 17026552 20758808 100,00 91671672 100,00
*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja   määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

 

11. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET
1000 EUR
1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Alkusaldo 188155 196239 196239
Lisäykset 6131 4234 20806
Vähennykset ja siirrot -2379 -328 -3655
Poistot -4548 -4578 -18498
Kurssierot -859 824 -6737
Yhteensä 186500 196391 188155

 

12. VASTUUSITOUMUKSET
1000 EUR
31.3.2018 31.3.2017 31.12.2017
Annetut pantit ja vastuusitoumukset
   Omasta   puolesta 1886 1886 1886
Leasing- ja vuokravastuut:
   Alle vuoden   sisällä erääntyvät 1191 1038 1163
   1-5 vuoden   sisällä erääntyvät 793 789 739
   yli 5   vuoden päästä erääntyvät 2 2 2
Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1986 1829 1904
Muut vastuut 2000 2000 2000

13. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET

Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto/Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuu­desta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myynti­volyymi­tiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Bruttoinvestoinnit koostuvat kokonaisinvestoinneista pysyviin vastaaviin sisältäen mahdollisten yritysostojen vaikutuksen.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma/Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.

Omavaraisuusaste, % = 100 *(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma +                                 määräysvallattomien omistajien osuus)/(Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset)/(Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia

Lainaukset

Olvi-konsernin vuosi 2018 on kokonaisuutena käynnistynyt hyvin, erityisesti kun huomioidaan vuoden 2017 valmisteverokorotusten negatiiviset vaikutukset toimintaympäristöömme Baltiassa.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj
Vuoden 2018 näkymiä voidaan pitää hyvinä, tuloksen painottuessa kuitenkin edellistä vuotta enemmän toiselle vuosipuoliskolle.
Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj