Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen OM HEX AB (publ):n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maaliskuun 25. päivänä 2004 klo 17.30 Ruotsin aikaa Tukholmassa Hotel Rivalissa osoitteessa Mariatorget 3. Ilmoittautuminen y.m. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, on oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen (VPC AB) ylläpitämään osakeluetteloon viimeistään 15. maaliskuuta 2004. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee lisäksi ilmoittaa osallistumisestaan joko postitse osoitteeseen OM HEX AB, S-105 78 Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00, viimeistään tiistaina 23. maaliskuuta 2004 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osallistujan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien määrä. Ilmoittautua voi myös OM HEX AB:n kotisivuilla Internetissä osoitteessa www.omhex.com. Ohjeet kotisivulla ilmoittautumisesta lähetetään kaikille osakkeenomistajille. Mahdollinen valtakirja, rekisteriote tai muu kelpoisuuden osoittava asiakirja tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään tiistaina 23. maaliskuuta 2004. Osallistumiskortti yhtiökokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on Ruotsissa hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä Ruotsin arvopaperikeskuksessa viimeistään maanantaina 15. maaliskuuta. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen tuota päivää ilmoitettava tilapäisestä rekisteröinnistä hallintarekisterin pitäjälle. Koska Suomen Arvopaperikeskus Oy:n arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyt suomalaiset osakkeenomistajat ovat Ruotsin arvopaperikeskuksessa hallintarekisteröityinä, APK rekisteröi nämä osakkeenomistajat automaattisesti uudelleen perjantaina 12. maaliskuuta 2004. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. EHDOTUS ESITYSLISTAKSI 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä selostus hallituksen työskentelystä sekä palkkio- ja tilintarkastusvaliokunnan toiminnasta 8. Kokouksessa tehtävät päätökset a) tuloslaskelman ja taseen sekä tarvittaessa konsernin tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen b) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus c) vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely 9. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten ja varajäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien määrästä päättäminen 10. Hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajien ynnä muiden palkkioiden vahvistaminen 11. Hallituksen ja mahdollisten varajäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan tai tilintarkastajien sekä mahdollisten varatilintarkastajien valinta 12. Nimitysvaliokunta 13. Muut esille tulevat asiat 14. Kokouksen päättäminen PÄÄTÖSEHDOTUKSET Kohta 8 c) Voitonjako Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta vaan käytettävissä olevat voittovarat, 70 miljoonaa kruunua, siirretään seuraavalle tilikaudelle. Kohta 9 Hallituksen jäsenten määrä Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan edelleen yhdeksän jäsentä ja että varajäseniä ei valita. Kohta 10 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan nykyisiä palkkioita seuraavasti: 700 000 kruunua puheenjohtajalle, 300 000 kruunua mahdollisesti valittavalle varapuheenjohtajalle sekä 200 000 kruunua jokaiselle muulle jäsenelle. Lisäksi maksetaan yhteensä 125 000 kruunua palkkio- ja tilintarkastusvaliokuntiin kuuluville jäsenille. Summan jakautumisesta päättää hallitus. Tilintarkastajien palkkio maksetaan nykykäytännön mukaisesti tavanomaisen laskutuskäytännön ja hyväksytyn laskun mukaisesti. Kohta 11 Hallituksen jäsenten valinta Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen varsinaiset jäsenet Adine Grate Axén, Gunnar Brock, Thomas Franzén, Bengt Halse, Timo Ihamuotila, Tarmo Korpela, Mikael Lilius, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Kohta 12 Nimitysvaliokunta Ruotsin osakesäästäjien keskusliitto (Sveriges Aktiesparares Riksförbund) on ehdottanut, että yhtiökokouksessa valitaan nimitysvaliokunta. Valiokuntaan kuuluu 3-5 yhtiöstä riippumatonta jäsentä, ja se edustaa yhtiökokouksessa yhtiön omistajia. Valiokuntaan tulee kuulua myös pienten osakkeenomistajien edustaja. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50:tä prosenttia osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet esittävänsä ehdotuksen hylkäämistä ja ehdottavansa sen sijaan yhtiökokoukselle päätettäväksi, että nimitysprosessissa ne neljä suurinta osakkeenomistajaa, jotka haluavat osallistua prosessiin, valitsevat vuoden viimeisen neljänneksen aikana kukin oman edustajansa (joka ei saa olla yhtiön hallituksen jäsen), ja koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunnan tulee laatia hallituksen jäsenten ja tarvittaessa tilintarkastajien valintaa koskeva ehdotus, joka tuodaan yhtiökokouksen päätettäväksi. Ehdotuksen mukaisesti neljän edustajan nimet julkistetaan heti valitsemisen jälkeen. Vastaavia periaatteita ehdotetaan sovellettavaksi mahdollisissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Tukholmassa helmikuussa 2004 Hallitus Lisätietoja: Anna Rasin, viestintäjohtaja +46 8 405 6612 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/17/20040217BIT00280/wkr0002.pdf

Liitteet & linkit