Varoitus Société Généralelle sopimattomasta menettelystä warrantin kaupankäynnissä

Helsingin Pörssin Kurinpitolautakunta on antanut varoituksen ja määrännyt kurinpitomaksun pörssivälittäjä Société Généralelle Norex-kaupankäyntisääntöjen rikkomisesta. Lautakunta katsoi, että pörssivälittäjä oli käyttänyt määräävää markkina-asemaa sopimattomasti hyväkseen warrantin kaupankäynnissä. Warrantti oli välittäjän itsensä liikkeeseenlaskema.

Kaupankäyntisääntöjen mukaan välittäjä ei saa antaa tarjouksia tai tehdä kauppoja, joiden tarkoituksena on yhdessä vaikuttaa sopimattomalla tavalla hinnanmuodostukseen. Tarjouskirjaan tallennettujen tarjousten on vastattava instrumentin käypää markkina-arvoa. Käypää markkina-arvoa määriteltäessä on kiinnitettävä huomiota muun muassa instrumentin hinnoittelussa tapahtuneisiin muutoksiin kyseisen ja edellisten pörssipäivien aikana, volatiliteettiin, vastaavankaltaisten instrumenttien hinnoittelun yleisiin muutoksiin sekä tarvittaessa muihin kauppaan liittyviin olosuhteisiin. Sääntöjenvastainen kaupankäynti tapahtui 23.9.2005 warrantilla (kaupankäyntikoodi 5VNO1EW140), jonka liikkeeseenlaskija ja markkinatakaaja oli kyseinen pörssivälittäjä. Huolimatta siitä, että markkinaolosuhteissa, muissa hinnoitteluperusteissa tai samoilla ehdoilla liikkeeseenlasketun toisen warrantin hintatasossa ei ollut olennaisia muutoksia pörssivälittäjä nosti warrantin hintatasoa kaupankäyntipäivän viimeisen 10 minuutin aikana noin 49 % havaittuaan vastapuolen ostaneen warranttia lyhyeksi. Syyksi tähän ilmoitettiin toisaalta tarkoitus varoittaa vastapuolta lyhyeksi myynnistä ja toisaalta markkinatakaajan riskienhallinta. Hinnankorotusmuutos aiheutti välittömän taloudellisen tappion vastapuolelle, jonka oli käytännössä pakko ostaa lyhyeksi myydyt warrantit takaisin markkinatakaajalta itseltään. Kurinpitolautakunta katsoi, että markkinatakaajan tarve kattaa vastapuoliriskejä ei oikeuta luotettavaan hinnanmuodostukseen vaikuttamiseen. Välittäjällä oli tarkoituksena vaikuttaa hintatason muuttamisella asiakkaan lyhyeksimyyntihalukkuuteen. Lautakunta katsoi, että välittäjän valitsemat toimintatavat olivat sopimattomat, koska ne eivät ottaneet huomioon warrantin käypää markkina-arvoa, ja tallennetuilla tarjouksilla vaikutettiin siten sopimattomasti hintatasoihin. Kurinpitolautakunta katsoi, että pörssivälittäjällä oli määräävä markkina-asema warrantin kaupankäynnissä ja siten mahdollisuus muuttaa halutessaan hintatasoja. Kurinpitolautakunta korosti, että hinnanmuodostuksen luotettavuus on keskeinen tekijä pörssitoiminnan tehokkuudelle ja luotettavuudelle. Tästä syystä lautakunta piti rikkomusta vakavana. Helsingin Pörssin kurinpitolautakunta antoi Société Généralelle varoituksen Norex-kaupankäyntisääntöjen rikkomisesta. Varoituksen lisäksi kurinpitolautakunta määräsi Société Généralen maksamaan Helsingin Pörssille kurinpitomaksuna on kaksikymmentätuhatta euroa (20.000 euroa). Helsingin Pörssi ja Tukholman Pörssi lahjoittavat kurinpitomaksut säätiölle, joka rahoittaa arvopaperimarkkinoita koskevaa tutkimusta Suomessa ja Ruotsissa. Kurinpitomaksun suuruutta määrättäessä otetaan asian laadun lisäksi otettu huomioon välittäjän koko ja olosuhteet. Lisätietoja ja kommentteja: Timo Rintanen, kurinpitolautakunnan sihteeri, Head of Enforcement (09) 6166 7640 Janne Seppänen, Vice President, Surveillance Finland (09) 6166 7382 Helsingin Pörssin markkinavalvonta Helsingin Pörssin valvontayksikkö (Surveillance) tutkii kaikki epäillyt sääntörikkomukset. Vähäiset rikkomukset johtavat kirjalliseen kritiikkiin yhtiölle, kun taas vakavammat tapaukset käsittelee pörssin kurinpitolautakunta. Kurinpitolautakunnan jäsenet ovat Helsingin Pörssistä riippumattomia juridiikan ja talouden asiantuntijoita. Lautakunnan puheenjohtaja on oikeusneuvos Mikko Tulokas ja jäsenet professori Risto Nuolimaa (varapuheenjohtaja), professori Kalervo Virtanen ja OTK Simo-Pekka Helander. Mahdolliset seuraukset rikkomuksista ovat muistutus, varoitus, kurinpitomaksu. Ääritilanteessa kurinpitolautakunta voi poistaa välittäjäoikeudet. Lisätietoa kurinpitolautakunnasta ja sen jäsenistä sekä lautakunnan säännöt ovat pörssin internet-sivuilla osoitteessa www.omxgroup.com/helsinginporssi.

Liitteet & linkit