Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2005

OMX AB (publ) -yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 7. päivänä 2005 klo 17.00 Ruotsin aikaa OMX:n pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen). Ilmoittautuminen ym. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen (”VPC”) ylläpitämään osakeluetteloon viimeistään torstaina 24. maaliskuuta 2005. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko postitse osoitteeseen OMX AB, 105 78 Stockholm, Sverige, tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00, viimeistään perjantaina 1. huhtikuuta 2005 klo 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee antaa osallistujan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien määrä. Ilmoittautua voi myös Internetissä OMX AB:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com tai sähköpostitse osoitteeseen agm@omxgroup.com. Mahdollinen valtakirja, rekisteriote tai muu kelpoisuuden osoittava asiakirja tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään maanantaina 4. huhtikuuta 2005.Yhtiökokouksen osallistumiskortti lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä viimeistään torstaina 24. maaliskuuta 2005. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen tuota päivää pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä hallintarekisterin pitäjältä. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (APK) arvo-osuusjärjestelmään Suomalaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) arvo-osuusjärjestelmään, ovat VPC:ssä hallintarekisteröityinä, ja APK rekisteröi nämä osakkeenomistajat automaattisesti uudelleen keskiviikkona 23. maaliskuuta 2005. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen edellä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity tanskalaisessa Værdipapircentralenissa Tanskalaisten osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan arvopaperikeskuksessa (Værdipapircentralen), on annettava osakkeensa rekisteröitäviksi uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä saadakseen osallistumis- ja äänioikeuden yhtiökokoukseen. Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään tiistaina 22. maaliskuuta 2005 klo 16.00. Ilmoittautuminen ja uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö toimitetaan Danske Bankiin postitse osoitteeseen Danske Bank A/S , 4535 Aktiebog, Holmens Kanal 2–12, 1092 København K, Danmark, puhelimitse +45 4339 2885 tai faksilla +45 4339 4669. Danske Bank toimittaa saapuneet ilmoittautumiset keskiviikkona 23. maaliskuuta 2005 edelleen OMX:ään ja huolehtii tarvittaessa ilmoitettujen osakkeiden rekisteröinnistä VPC:ssä. Ehdotusesityslistaksi 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä tarvittaessa konsernitilinpäätöksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen käsittely; toimitusjohtajan katsaus, selostus hallituksen sekä palkkio- ja tilintarkastusvaliokuntien toiminnasta, ja tiedot Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen soveltamisesta OMX:ssä 8. Kokouksessa tehtävät päätökset a) tuloslaskelman ja taseen sekä tarvittaessa konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistaminen b) hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus c) vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion käsittely 9. Yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä päättäminen 10. Hallituksen ja tarvittaessa tilintarkastajien palkkioiden vahvistaminen 11. Hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan sekä tarvittaessa tilintarkastajan tai tilintarkastajien sekä mahdollisten varatilintarkastajien valinta 12. Nimitysvaliokunnan valinta 13. Muut esille tulevat asiat 14. Kokouksen päättäminen Päätösehdotukset Kohta 2 Ehdotus yhtiökokouksen puheenjohtajaksi Nimitysvaliokunta1) ehdottaa, että yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valitaan kauppatieteiden tohtori Olof Stenhammar. Kohta 8 c) Voitonjakoehdotus Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta vaan käytettävissä olevat varat, –566 445 962 kruunua, katetaan kirjaamalla ne sidottuihin rahastoihin. Kohta 9 Ehdotus hallituksen jäsenten määräksi Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä säilyy nykyisessä kahdeksassa. Kohta 10 Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja tilintarkastajien palkkioiksi Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle nykyiset 700 000 kruunua ja muille jäsenille kullekin nykyiset 200 000 kruunua. Lisäksi palkkio- ja tilintarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 50 000 kruunua kullekin, mikä on 25 000 kruunua aikaisempaa enemmän. Tilintarkastajien palkkio maksetaan nykykäytännön mukaisesti tavanomaisen laskutuskäytännön ja hyväksytyn laskun perusteella. Kohta 11 Ehdotus hallituksen jäsenten valinnasta Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen varsinaiset jäsenet Adine Grate Axén, Urban Bäckström, Bengt Halse, Birgitta Klasén,Tarmo Korpela, Henrik Normann, Markku Pohjola ja Olof Stenhammar. Olof Stenhammar ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin valita auktorisoiduksi tilintarkastajiksi aiempi auktorisoitu tilintarkastaja Björn Fernström ja uudeksi tilintarkastajaksi auktorisoitu tilintarkastaja Peter Clemedtson sekä uusiksi varatilintarkastajiksi auktorisoidut tilintarkastajat Per Hedström ja Bo Hjalmarsson. Kaikki tilintarkastajat valittiin tuolloin neljäksi vuodeksi, joten tilintarkastajia ei valita vuoden 2005 varsinaisessa yhtiökokouksessa vaan vasta vuoden 2007 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kohta 12 Nimitysvaliokunta Investor AB, Ruotsin valtio, Robur Fonder, Nordea ja Olof Stenhammar, jotka edustavat yhteensä noin 35 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista omistavia osakkeenomistajia, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa tekemään yhtiökokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: Nimitysvaliokunta muodostetaan siten, että neljä suurinta osakkeenomistajaa, jotka haluavat osallistua valiokuntaan, valitsevat vähintään kuusi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta kukin oman edustajansa (joka eisaa olla yhtiön hallituksen jäsen). Koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja. Jos jäsenet eivät keskenään toisin sovi, nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii jäsen, joka edustaa suurinta osakkeenomistajaa. Nimitysvaliokunnan toimikausi kestää seuraavan nimitysvaliokunnan valintaan asti. Nimitysvaliokunnan kokoonpano julkistetaan heti valinnan jälkeen. Jos nimitysvaliokunnan toimikautena vähintään yksi osakkeenomistaja, joka on valinnut jäsenen nimitysvaliokuntaan, ei enää kuulu neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, kyseisen osakkeenomistajan valitsema jäsen luopuu omasta paikastaan ja osakkeenomistaja tai osakkeenomistajat, jotka ovat nousseet neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon, valitsevat omat edustajansa. Jos joku neljän suurimman osakkeenomistajan joukkoon nouseva osakkeenomistaja luopuu oikeudestaan valita edustaja, seuraavaksi suurin osakkeenomistaja voi tällöin valita oman edustajansa niin, että neljä osakkeenomistajaa valitsee kukin oman edustajansa. Nimitysvaliokunnan kokoonpano ei kuitenkaan muutu, jos muutokset suurimmissa osakkeenomistuksissa ovat vain vähäisiä tai jos muutos osakkeenomistuksessa tapahtuu alle kaksi kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta, jollei kokoonpanon muuttamiseen ole erityistä syytä. Osakkeenomistajalla, joka on valinnut edustajansa nimitysvaliokunnan jäseneksi, on oikeus vapauttaa valitsemansa jäsen tehtävästään ja valita uusi jäsen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan kokoonpanossa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan välittömästi. Nimitysvaliokunnan tulee laatia vuoden 2006 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät seuraavat päätösehdotukset: (i) Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtaja (ii) Hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja (iii) Hallituksen jäsenille maksettava palkkio ja sen jakaantuminen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kesken sekä mahdollisesta valiokuntatyöskentelystä maksettava korvaus (iv) Tilintarkastajille maksettavat palkkiot. Nimitysvaliokunnan tulee varsinaisen tehtävänsä ohella huolehtia tehtävistä, jotka sille kuuluvat Ruotsin hyvää hallintotapaa koskevan ohjeen mukaan. Nimitysvaliokunnassa työskentelystä ei makseta palkkiota. OMX AB:n tulee kuitenkin nimitysvaliokunnan pyynnöstä tarjota valiokunnan käyttöön henkilöstöresursseja, esimerkiksi sihteeri, nimitysvaliokunnan työn helpottamiseksi. Yhtiön tulee myös tarvittaessa vastata ulkopuolisten konsulttien käytöstä aiheutuvista kohtuullisista kustannuksista, jos nimitysvaliokunta katsoo konsulttien käytön välttämättömäksi tehtävänsä hoitamisen kannalta. Edellä esitettyjä periaatteita ehdotetaan sovellettavaksi mahdollisissa ylimääräisissä yhtiökokouksissa. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja sen kannalta välttämättömien rekisteröintien ja käsittelyjen yhteydessä. Tukholmassa maaliskuussa 2005 Hallitus 1) Nimitysvaliokuntaan, joka edustaa yhteensä noin 35 prosenttia kaikista osakkeista omistavia osakkeenomistajia, ovat kuuluneet Eva Halvarsson (johtaja, Näringsdepartementet), KG Lindvall (hallituksen jäsen, Robur Fonder), Tom Ruud (johtaja, Corporate and Institutional Banking, Nordea), Olof Stenhammar (hallituksen puheenjohtaja, OMX AB) ja Marcus Wallenberg (toimitusjohtaja, Investor AB). Marcus Wallenberg on toiminut puheenjohtajana ja Olof Stenhammar koollekutsujana. Kutsu OMX AB:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2005 OMX AB (publ) -yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,joka pidetään huhtikuun 7. päivänä 2005 klo 17.00 Ruotsin aikaa OMX:n pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen). Lisätietoja: Hans Berggren, johtava lakimies +46 8 405 66 40

Liitteet & linkit