OMX AB:n ylimääräinen yhtiökokous

OMX AB ilmoittaa 23.10.2006 pidettävän ylimääräisen yhtiökokouksen sisällön.

Liite: Ilmoitus OMX AB:n ylimääräisestä yhtiökokouksesta. Lisätietoja antaa: Niclas Lilja, Viestintä, OMX +46 8 405 63 95 Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen OMX AB (publ) -yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan täten ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 23. lokakuuta 2006 kello 17.00 Ruotsin aikaa OMX:n pääkonttorissa Tukholmassa osoitteessa Tullvaktsvägen 15 (Frihamnen). Ilmoittautuminen ym. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, on oltava merkittynä Ruotsin arvopaperikeskuksen (VPC) ylläpitämään yhtiön osakeluetteloon viimeistään tiistaina 17. lokakuuta 2006 sekä ilmoitettava osallistumisestaan yhtiölle joko postitse osoitteeseen OMX AB, 105 78 Stockholm, Sverige tai puhelimitse numeroon +46 8 405 60 00 viimeistään torstaina 19. lokakuuta 2006 kello 16.00 Ruotsin aikaa. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa osallistujan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja avustajien lukumäärä. Ilmoittautua voi myös Internetissä OMX AB:n kotisivuilla osoitteessa www.omxgroup.com tai sähköpostitse osoitteeseen egm@omxgroup.com. Mahdollinen valtakirja, rekisteriote tai muu kelpoisuuden osoittava asiakirja tulee toimittaa yhtiölle edellä mainittuun osoitteeseen viimeistään torstaina 19. lokakuuta 2006 kokousjärjestelyjen nopeuttamiseksi. Osallistumiskortti yhtiökokoukseen lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity pankin tai arvopaperivälittäjän kautta ja joka haluaa käyttää yhtiökokouksessa äänioikeuttaan, on rekisteröitävä osakkeensa tilapäisesti uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä. Rekisteröinnin tulee olla suoritettu viimeistään tiistaina 17. lokakuuta 2006. Osakkeenomistajan on hyvissä ajoin ennen kyseistä päivää pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä hallintarekisterin pitäjältä. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (APK) arvo-osuusjärjestelmään Suomalaiset osakkeenomistajat, joiden osakkeet on rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n (APK) arvo-osuusjärjestelmään, ovat hallintarekisteröityinä VPC:ssä. APK rekisteröi nämä osakkeenomistajat automaattisesti tilapäiseen rekisteriin maanantaina 16. lokakuuta 2006. Kyseisten suomalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Ohjeet osakkeenomistajille, joiden osakkeet on rekisteröity tanskalaisessa Værdipapircentralenissa Tanskalaisten osakkeenomistajien, joiden osakkeet on rekisteröity Tanskan arvopaperikeskuksessa (Værdipapircentralen), on annettava osakkeensa rekisteröitäviksi uudelleen omiin nimiinsä VPC:ssä saadakseen äänioikeuden yhtiökokouksessa. Uudelleenrekisteröintiä koskeva pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin, viimeistään maanantaina 16. lokakuuta 2006, kello 16.00. Pyyntö toimitetaan osoitteeseen: Værdipapircentralen, Aktiebogsafdelingen, Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup, Danmark, puhelimitse numeroon +45 4358 8866 tai faksilla numeroon +45 4358 8867. Værdipapircentralen huolehtii ilmoitettuja osakkeita koskevista rekisteröintitoimenpiteistä VPC:ssä tiistaina 17. lokakuuta 2006. Myös tanskalaisten osakkeenomistajien tulee kuitenkin itse ilmoittaa yhtiölle osallistumisestaan yhtiökokoukseen yllä olevien ohjeiden mukaisesti. EHDOTUS ESITYSLISTAKSI 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta 3. Ääniluettelon laatiminen ja hyväksyminen 4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 5. Yhden tai kahden pöytäkirjantarkistajan valinta 6. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 7. Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta maksullisella osakeannilla 8. Ehdotus lisäosingonjaosta 9. Kokouksen päättäminen PÄÄTÖSEHDOTUKSET Kohta 7 Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta maksullisella osakeannilla Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä enintään 4.140.000 Ruotsin kruunulla maksullisella osakeannilla, jossa lasketaan liikkeeseen enintään 2.070.000 osaketta. Valtuutus on voimassa vuoden 2007 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Maksullisen osakeannin ehtoihin tulee sisältyä määräys apporttiomaisuuden käytöstä islantilaisen Eignarhaldsfelagid Verdbrefathing HF:n (EV) oston johdosta, mikä merkitsee, että vain EV:n osakkeenomistajat ovat oikeutettuja merkitsemään uusia osakkeita. Osakkeiden merkitsijöillä on oikeus ja velvollisuus maksaa uudet osakkeet luovuttamalla OMX:lle omistamansa EV:n osakkeet kaupan ehtojen mukaisesti. Yhtiökokous voi tehdä valtuutuspäätöksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kohta 8 Ehdotus lisäosingonjaosta Hallitus esittää, että kokous päättää jakaa osinkoa (lisäosinko) 3 Ruotsin kruunua osakkeelta eli yhteensä 355.718.721 Ruotsin kruunua. Vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päättämän osingonjaon toimeenpanon jälkeen yhtiöllä oli jäljellä Ruotsin osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:n 1 momentin mukaisia jakokelpoisia varoja 1.757.761.335 Ruotsin kruunua, eikä muuta osingonjakoa ole tapahtunut varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Hallitus esittää osingonjaon täsmäytyspäiväksi torstaita 26. lokakuuta 2006. Jos kokous päättää jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti, VPC maksaa osingon arviolta tiistaina 31. lokakuuta 2006 1) . Hallitus katsoo, että esitetty osingonjako osakkeenomistajille on perusteltua ottaen huomioon toiminnan luonteen, laajuuden ja riskien asettamat vaatimukset yhtiön omalle pääomalle sekä yhtiön laajentumistarve, likviditeetti ja asema muutoin. Yhtiön vakavaraisuus on turvattu, koska yhtiön ja konsernin toimintaa harjoitetaan kannattavasti. Hallitus arvioi, että myös yhtiön ja konsernin likviditeetti voidaan pitää toiminnan turvaavalla tasolla. Yhtiön omaan pääomaan (verovaikutukset huomioon ottaen) sisältyy realisoitumatonta voittoa, joka johtuu siitä, että rahoitusinstrumentit on kirjattu markkina-arvoon, yhteensä 39 miljoonaa Ruotsin kruunua. Hallitus katsoo, että esitetty osingonjako ei estä yhtiötä tai muita konserniin kuuluvia yrityksiä suoriutumasta velvoitteistaan lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä taikka tekemästä tarvittavia investointeja. Esitettyä osingonjakoa voidaan näin ollen pitää perusteltuna huomioon ottaen Ruotsin osakeyhtiölain 17 luvun 3 §:n 2-3 momentin sisältämän varovaisuussäännön. Yhtiökokous voi tehdä päätöksen ylimääräisestä osingonjaosta yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. ASIAKIRJAT Edellä esitettyjen kohtien 7 ja 8 mukainen hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan sekä Ruotsin osakeyhtiölain 13 luvun 6-8 §:n sekä 18 luvun 4-6 §:n edellyttämät asiakirjat ovat saatavissa osoitteessa OMX AB, Tullvaktsvägen 15, Tukholma, Ruotsi maanantaista 9. lokakuuta 2006 alkaen. Asiakirjat lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille, joiden tulee pyynnön yhteydessä ilmoittaa postiosoitteensa. Edellä esitettyjen kohtien 7 ja 8 mukainen hallituksen ehdotus on lisäksi saatavissa yhtiön kotisivuilta osoitteesta www.omxgroup.com. Osakkeenomistajien yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen sekä siihen liittyvien välttämättömien rekisteröintien ja käsittelyjen yhteydessä. LIIKKUMINEN TUKHOLMASSA Helpoimmin kokouspaikalle pääsee tilauslinja-autoilla, jotka kulkevat Valhallavägeniltä Fältöverstenin ulkopuolelta, ”Värtavägenin” pysäkiltä, joka sijaitsee Karlaplanin metroaseman yhteydessä. Linja-autokuljetukset alkavat kello 15.50 Ruotsin aikaa, ja kulkevat kokouksen alkamiseen saakka.Kuljetukset alkavat jälleen kokouksen päätyttyä. OMX:n pääkonttorin läheisyydessä on myös pysäköintipaikkoja Tukholmassa lokakuussa 2006 OMX Aktiebolag (publ) Hallitus 1) OMX:n osakkeen hinnassa ei ole osinkoa mukana 24. lokakuuta jälkeen

Liitteet & linkit