Kutsu Optomed Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Optomed Oyj Pörssitiedote  7.4.2022, klo 15.00, Helsinki

 

KUTSU OPTOMED OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Optomed Oyj:n (“Optomed” tai “Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 10.5.2022 klo 10.00 Life Science Center Keilaniemessä osoitteessa Keilaranta 16 B, 02150 Espoo. Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on COVID-19 -pandemian vuoksi päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämän vuoksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

  1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

2                         Kokouksen järjestäytyminen

Varsinaisen yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Kuha. Mikäli Antti Kuhalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3                         Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Sakari Knuutti. Mikäli Sakari Knuutilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4                         Kokouksen laillisuuden toteaminen

5                         Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa olevien ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6                         Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022, katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

7                         Tilinpäätöksen vahvistaminen

8                         Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 ei makseta osinkoa. Koska Yhtiön tulos tilikaudelta 2021 oli tappiollinen, vähemmistöosinkoa ei voida vaatia.

9                         Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

10                      Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 11.6.2020 vahvistaman palkitsemispolitiikan mukaisesti laadittu toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 on tämän kokouskutsun liitteenä ja saatavilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti 2021 katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin.

11                      Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallituksen jäsenten, joiden toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen, vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajalle 36 000 euroa
  • kullekin hallituksen jäsenelle 18 000 euroa.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron kokouspalkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkioista 40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

12                      Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5) varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.

13                      Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet, Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam, valitaan uudelleen Yhtiön hallituksen jäseniksi.

Kaikkien hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022.

14                      Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15                      Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab toimikaudeksi, joka päättyy seuravan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Tapio Raappana.

16                      Optio-ohjelman 2017B ehtojen muuttaminen

Yhtiön osakeoptio-ohjelman 2017B voimassa olevien ehtojen kohdan II.2.3 mukaan osakkeiden merkintäaika kaikilla kyseisen ohjelman nojalla annettavilla optio-oikeuksilla päättyisi 1.7.2022. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa optio-ohjelman 2017B ehtojen kohtaa II.2.3 siten, että osakkeiden merkintäaikaa jatketaan kahdella (2) vuodella, jolloin merkintäaika kaikilla optio-ohjelman 2017B nojalla annetuilla optio-oikeuksilla päättyisi 1.7.2024.

Hallituksen näkemyksen mukaan ehdotettu merkintäajan pidennys tehostaisi annettujen optio-oikeuksien jatkuvaa kannustinvaikutusta, ja muutos olisi siten Yhtiön edun mukainen.

Optio-ohjelman 2017B ehdot, jotka sisältävät hallituksen ehdottaman muutoksen, ovat kokonaisuudessaan tämän yhtiökokouskutsun liitteenä.

17                      Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti.

Valtuutuksen nojalla hankittavien tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä ei saa ylittää 1 400 314 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista, ottaen huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät Yhtiön omien osakkeiden hankkimista sekä niiden pantiksi ottamista koskevat valtuutukset.

18                      Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetuista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Valtuutus kattaisi yhteensä enintään 1 400 314 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus olisi valtuutettu päättämään joko uusien osakkeiden antamisesta tai Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Valtuutusta voitaisiin käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, Yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus oikeuttaa myös päättämään maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä.

Hallitus olisi oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavista ajankohdista aiempaan: (i) Yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (ii) 18 kuukautta Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa aiemmat käyttämättömät osakeantivaltuutukset.

19                      Kokouksen päättäminen

  1. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla Optomedin internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022. Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, toimielinten palkitsemisraportti ja optio-ohjelman 2017B ehdot (sisältäen kohdan A.16 mukaisen muutosehdotuksen) ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 24.5.2022.

  1. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville

COVID-19 -pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

1                         Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon tai asiamiehen välityksellä jäljempänä kuvatulla tavalla sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

2                         Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 14.4.2022 klo 10.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 3.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakkoäänten toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisen valtuutetun asiamiehen tai lakimääräisen edustajan nimi ja asiamiehen tai lakimääräisen edustajan henkilötunnus. Osakkeenomistajien tämän kutsun mukaisesti luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Lisätietoja Yhtiön henkilötietojen käsittelystä on saatavilla Optomedin varsinaista yhtiökokousta koskevasta tietosuojaselosteesta, joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla tai puhelimitse +358 20 741 3380 taikka sähköpostitse info@optomed.com.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 14.4.2022 klo 10.00 – 3.5.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne). Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla ja mobiilivarmenteella.

  1. postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla 14.4.2022 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakkoäänestysajan päättymistä.

Äänestyksen ohjeet ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.4.2022.

3                         Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään COVID-19 -pandemiasta johtuen käyttämään osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun kautta valtuuttamalla Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajaja Annemari Rosi tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Yhtiön nimeämän asiamiehen esittely ja yhteystiedot ovat saatavilla internetsivulla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös toisen asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.4.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Mahdolliset valtakirjat, sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen, tulee toimittaa postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Optomed Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu viimeistään 3.5.2022 klo 16.00, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on ilmoittauduttava ja äänestettävä ennakkoon, ja hänellä on mahdollisuus tehdä vastaehdotuksia ja esittää kysymyksiä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Valtakirjan ja ennakkoäänten toimittaminen ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että asiakirjoista ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Valtuutetun tulee yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, minkä jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022.

4                         Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 28.4.2022. Osallistuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 5.5.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoja asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022.

5                         Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen sakari.knuutti@optomed.com viimeistään 12.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan Yhtiössä. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset internetsivuillaan osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022 viimeistään 14.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista sähköpostitse osoitteeseen sakari.knuutti@optomed.com tai postitse osoitteeseen Optomed Oyj, Life Science Center Keilaniemi, Keilaranta 16 B, 02150 Espoo 26.4.2022 klo 16.00 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon osakeyhtiölain mukaiset vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.optomed.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2022 viimeistään 29.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää Yhtiölle riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Optomed Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 7.4.2022 yhteensä 14 003 144 osaketta ja 14 003 144 ääntä.

 

Espoossa 7.4.2022

OPTOMED OYJ

Hallitus

 

LIITTEET

  • Toimielinten palkitsemisraportti
  • Optio-ohjelman 2017B ehdot (sisältäen kohdan A.16 mukaisen muutosehdotuksen),

 

 


Lisätietoja

Lars Lindqvist, talousjohtaja, Optomed Oyj, lars.lindqvist@optomed.com

Sakari Knuutti, lakiasiainjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com

 

 

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa. www.optomed.com