Optomed Oyj:n osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2021

Report this content

Optomed Oyj   Pörssitiedote     4.11.2021, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n osavuosikatsaus,
tammi-syyskuu 2021

Heinä–syyskuu 2021

 • Konsernin liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vertailukaudella ollen 3 342 (3 338) tuhatta euroa
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,1 prosenttia ollen 1 167 (1 537) tuhatta euroa. Kiinaan ei tehty kameratoimituksia  alkuvuoden suurten varastotoimitusten vuoksi. Myynnin kasvu Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan jatkui vahvana, kuten myös myynti laitevalmistaja-asiakkaille (OEM)
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia ollen 2 176 (1 802) tuhatta euroa. Kasvu johtui uusien seulonta- ja työnkulunratkaisujen sekä olemassa olevien asiakkaiden jatkuvan liiketoiminnan kasvusta
 • Oikaistu käyttökate oli -337 (229) tuhatta ollen -10,1 (6,9) prosenttia liikevaihdosta.Muutos johtui korkeammista liiketoiminnan muista kuluista liittyen markkinoilletuloon ja laajentumiseen Yhdysvaltojen markkinoille

Tammi–syyskuu 2021

 • Liikevaihto nousi erittäin vahvasti 26,0 prosenttia 11 299 (8 969) tuhanteen euroon länsimarkkinoiden  sopeutuessa pandemian jälkeiseen tilanteeseen.
 • Oikaistu käyttökate oli -475 (-671) tuhatta vastaten -4,2 (-7,5) prosenttia liikevaihdosta.

Avainluvut

.

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 Muutos,  % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos, % 2020
Liikevaihto 3 342 3 338 0,1% 11 299 8 969 26,0% 13 011
Bruttotulos * 2 250 2 262 -0,5% 8 151 6 146 32,6% 8 955
Bruttokateprosentti *, % 67,3% 67,8% 72,1% 68,5% 68,8 %
Käyttökate -337 229 -247,2% -475 -671 29,3% -733
Käyttökateprosentti *, % -10,1% 6,9% -4,2% -7,5% -5,6 %
Oikaistu käyttökate * -337 229 -247,2% -475 -671 29,3% -733
Oikaistu käyttökateprosentti *, % -10,1% 6,9% -4,2% -7,5% -5,6 %
Liiketulos -888 -278 -219,9% -2 598 -2 312 -12,4% -2 906
Liiketulosprosentti *, % -26,6% -8,3% -23,0% -25,8% -22,3 %
Oikaistu liiketulos * -888 -278 -219,9% -2 598 -2 312 -12,4% -2 906
Oikaistu Liikevoitto-marginaali *,  % -26,6% -8,3% -23,0% -25,8% -22,3 %
Nettotulos -833 -299 -178,4% -2 313 -2 525 8,4% -3 177
Osakekohtainen tulos (tappio) -0,06 -0,02 -171,8% -0,17 -0,19 10,6% -0,24
Liiketoiminnan Nettorahavirta -764 -400 -90,8% -2 450 -3 215 23,8% -2 801
Nettovelka -1 052 -4 381 -76,0% -1 052 -4 381 -76,0% -4 090
Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *
2,0 5,0 2,0 5,0 5,6
Omavaraisuusaste  * 62,7% 66,5% 62,7% 66,5% 64,6 %
Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö 386 248 55,4% 1 354 1 011 34,0% 1 406
Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut 79 31 156,8% 390 152 157,0% 253
Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä 465 279 66,6% 1 744 1 163 50,0% 1 659

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut

Toimitusjohtajan katsaus

Länsimarkkinat ja ohjelmistot jatkoivat vahvassa kasvussa, Kiinaan ei uusia laitetoimituksia neljänneksen aikana.

Optomedin Laitteet-liiketoimintayksikön myynti Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan sekä laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) jatkui vahvassa kasvussa. Katsauskauden aikana Kiinaan ei tehty uusia kameratoimituksia alkuvuoden suurten varastotoimitusten jälkeen, minkä vuoksi Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Vertailukaudella Kiinan laitemyynnin osuus Laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihdosta oli merkittävä.

Optomedin Ohjelmistot-liiketoimintayksikkö saavutti neljänneksen aikana jälleen uuden kasvuennätyksen, yli 20 prosenttia.  Katsauskauden aikana sairaaloihin toimitettiin uusia seulonnan ja työnkulun hallinnan ratkaisuja, minkä lisäksi yhtiön uusi silmäklinikoille kehitettävä järjestelmähanke eteni tavoitteiden mukaisesti. Nämä uudet toimitukset vaikuttivat merkittävästi liikevaihdon kasvuun vuosineljänneksellä. Jatkuva liikevaihto olemassa olevalta asiakaskunnalta kasvoi asiakasmäärän ja tutkimusvolyymien lisääntymisen myötä suhteessa vertailukauteen.

Optomedin merkittävin strateginen hanke tekoälypalveluihin liittyen on Yhdysvalloissa meneillään oleva, FDA lupahakemukseen tähtäävä kliininen tutkimus, jonka tulosten odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa. Vaikka Aurora IQ:n tekoälypalvelun käytöstä tuleva liikevaihto ei vielä tässä vaiheessa ole yhtiötasolla merkittävää, odotamme käyttäjämäärän kasvun jatkuessa sen synnyttävän tulevina vuosina merkittävää uutta liikevaihdon kasvua Ohjelmistot-liiketoimintayksiköllemme, erityisesti Yhdysvaltain markkinoilla. Sairauksia tunnistava ja diagnosoiva tekoäly on keskeinen teknologia, joka yhdistettynä kameroihimme kiihdyttää silmäsairauksien, ja tulevaisuudessa myös muiden sairauksien, seulonnan ja diagnosoinnin siirtymistä perusterveydenhuoltoon, sekä parantaa tutkimusten laatua ja laskee kustannuksia.

Koronaviruspandemia vaikuttaa edelleen liiketoimintaamme erityisesti Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Myyntimme Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan, sekä OEM-asiakkaille vaikuttaa palautuneen nopeammin pandemiaa edeltäville tasoille. Kiinan liiketoimintamme näkymät riippuvat vahvasti sekä Kiinan pandemiatilanteesta että siitä kuinka nopeasti strateginen yhteistyökumppanimme Phoebus Medical ja heidän kauttaan uusi jakelukanavamme Sinopharm onnistuvat laajentamaan myyntiämme uusille alueille Kiinassa. Vaikka tekemämme jakelukanavamuutos ja yhteistyö suurien strategisten kumppaneiden kanssa on hidasta ja volyymivaihtelut eri neljännesten välillä ovat suuria, uskomme Kiinan markkinan luovan edelleen merkittävää kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä.

Uskomme, että tuotteemme, kädessä pidettävät kamerat yhdistettynä tekoälyyn, ovat oikea yhdistelmä vauhdittamaan silmäseulontojen siirtymistä perusterveydenhuoltoon, alkaen Yhdysvaltain markkinoilta. Keskitämme tulevaisuudessa suurimman osan kaupallisista resursseistamme tämän markkinamurroksen aiheuttaman mahdollisuuden hyödyntämiseen.

Toimitusjohtaja,

Seppo Kopsala

Vuoden 2021 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vahvasti vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna.

(Julkaistu 8.4.2021)

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 4.11.2021 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.


Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 263 00

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 669 328 826#

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Heinä-syyskuu 2021

Heinä-syyskuussa liikevaihto oli vakaa ollen 3 342 (3 338) tuhatta euroa. Pääasialliset syyt konsernin maltilliseen liikevaihdon kasvuun liittyivät Laitteet-segmentin Kiinan toimituksiin. Kameratoimituksia ei tehty vuosineljännen aikana alkuvuoden suurten varastotoimitusten vuoksi. Vuoden 2020 vertailukaudella kameramyynti Kiinaan edusti merkittävää osaa segmentin liikevaihdosta. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,1 prosenttia johtuen Kiinasta sekä pandemiaan liittyvistä rajoitteista Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. Liikevaihto jatkoi vahvaa kasvua Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, sekä OEM-myyntikanavassa. Ohjelmistot-segmentin erityisen suotuisa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia johtuen  pääasiassa uusille asiakkaille toimitetuista seulonta- ja työnkulkuohjelmistoista sekä kasvusta nykyisille asiakkaille potilasmäärien nousun vuoksi.

Bruttokate laski 67,3 prosenttiin vertailukauden 67,8 prosentista. Yhtiö sai avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja 48 (29) tuhatta euroa, mikä nosti molempien kausien bruttokatetta. Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen bruttokate avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistuna olisi ollut 65,9 prosenttia, kun se vuonna 2020 oli 66,9 prosenttia.

Käyttökate oli -337 (229) tuhatta euroa. Pääsyyt laskeneeseen käyttökatteeseen olivat korkeammat liiketoiminnan muut kulut, koska vertailukauteen vaikuttivat koronapandemiaan liittyvät kustannussäästöt. Liiketoiminnan muut kulut olivat korkeammat Optomedin Yhdysvaltojen markkinoille tulon ja toiminnan laajentamisen vuoksi, lisäksi konsernin markkinoinnin  vahvistaminen kasvatti kuluja.

Liiketulos oli -888 (-278) tuhatta euroa.

Nettorahoituskulut olivat 36 (-41) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-syyskuu 2021

Tammi-syyskuussa konsernin liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti 26,0 prosenttia ollen 11 299 (8 969) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 34,3 prosenttia johtuen kasvusta Pohjois-Amerikan ja Eurooppan markkkinoilla, sekä lisääntyneestä myynnistä OEM-asiakkaille. Kasvuun vaikuttivat myös alkuvuoden suuret varastotoimitukset Kiinaan. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 21,0 prosenttia osoittaen vahvan kehityksen jatkuvan.

Bruttokateprosentti nousi 72,1 prosenttiin vertailukauden 68,5 prosentista. Yhtiön liiketoiminnan muut tulot sisältävät 753 (117) tuhatta avustuksia, jotka kasvattivat kausien bruttotulosta. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan muuntaminen avustukseksi. Vuoden 2021 kolmen vuosineljänneksen bruttokate olisi ollut 65,5 (67,2) prosenttia ilman saatuja avustuksia ja liiketoiminnan muita tuottoja.

Käyttökate oli -475 (-671) tuhatta euroa ja liiketulos oli -2 598 (-2 312) tuhatta euroa. Liiketulokseen vaikutti päättyneen tuotekehityshankkeen 482 tuhannen euron alaskirjaus toisen vuosineljlänneksen aikana.

Nettorahoituserät olivat 226 (-272) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista. Positiivinen muutos vuoteen 2020 verrattuna johtuu valuuttakurssivoitoista.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Heinä-syyskuun liiketoiminnan nettorahavirta oli -764 (-400) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -646 (-398) tuhatta euroa ja se koostui pääosin  tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella
-1 404 (-82). Kolmannella vuosineljänneksellä nostettiin uusi 1 000 tuhannen euron laina.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 7 827 (10 862) tuhatta euroa ja korolliset nettovelat  -1052 (-4 381) tuhatta euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 5 298 (3 862) tuhatta euroa katsauskauden lopussa. Käyttöpääoman kasvu johtuu  myyntisaatavien kasvusta.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 Muutos,  % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos,  % 2020
Liikevaihto 1 167 1 537 -24,1 % 4 510 3 359 34,3 % 5 097
Bruttotulos * 722 933 -22,6 % 3 375 1 872 80,3 % 2 862
Bruttotulosprosentti,  % * 61,9 % 60,7 % 74,8 % 55,7 % 56,1 %
Käyttökate -178 290 -161,5 % 184 -251 173,2 % - 251
Käyttökateprosentti *,% -15,3 % 18,9 % 4,1 % -7,5 % -4,9 %
Liiketulos -577 -62 -835,5 % -1 484 -1 437 -3,3 % -1 820
Liiketulosprosentti*, % -49,5 % -4,0 % -32,9 % -42,8 % -35,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Heinä-syyskuu 2021

Heinä-syyskuussa Laitteet-segmentin liikevaihto laski 24,1 prosenttia ollen 1 167 (1 537) tuhatta euroa. Muutos johtui siitä, että Kiinaan ei tehty kameratoimituksia ensimmäisen vuosipuoliskon suurten varastotoimitusten vuoksi. Vuoden 2020 vertailukaudella Kiinan kameramyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli merkittävä. Kasvu jatkui vahvana Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, sekä OEM-myyntikanavassa, mutta segmentin liikevaihto jäi vertailukaudesta johtuen Kiinasta ja pandemian vaikutuksista Aasiassa ja kehittyvillä markkinoilla. 

Bruttokateprosentti nousi 61,9 prosenttiin edellisen vuoden 60,7 prosentista. Laitteet-segmentin liiketoiminnan muut tuotot olivat 48 (29) tuhatta euroa, mikä kasvatti bruttotulosta molemmilla kausilla. Saaduilla avustuksilla ja liiketoiminnan muilla tuotoilla oikaistu bruttotulos olisi ollut 57,8 prosenttia verrattuna edellisen vuoden 58,8 prosenttiin.

Käyttökate oli -178 (290) tuhatta euroa eli -15,3 (18,9) prosenttia liikevaihdosta. Pääsyy käyttökatteen laskuun oli liikevaihdon ja bruttokateprosentin lasku. Käyttökatteeseen vaikutti myös korkeammat liiketoiminnan muut kulut, sillä vertailukaudella käyttökatteeseen vaikuttivat korona-pandemiaan liittyvät kustannusssäästöt. Lisäksi liiketoiminnan muita kuluja kasvatti Optomedin tulo ja toiminnan laajentuminen Yhdysvaltojen markkinoille.

Tammi-syyskuu 2021

Tammi-syyskuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 34,3 prosenttia ollen 4 510 (3 359) tuhatta euroa. Kaikki myyntikanavat ovat kasvattaneet myyntiä vuonna 2021 vuoteen 2020 verrattuna. Kasvua vauhditti ensimmäisen vuosipuoliskon suuret kameratoimitukset Kiinaan, sekä kasvanut kysyntä Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla.

Bruttokateprosentti nousi 74,8 prosenttiin edellisen vuoden 55,7 prosentista. Yhtiö sai julkisia avustuksia 753 (101) euroa sisältäen 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan perimättä jättämisen päättyneeseen tuotekehitysprojektiin liittyen. Tammi-syyskuun  2021 bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 58,1 prosenttia verrattuna 52,7 prosenttiin vuonna 2020.

Käyttökate oli 184 (-251 ) tuhatta euroa eli 4,1 (-7,5) prosenttia liikevaihdosta. Syyt käyttökatteen paranemiseen olivat liikevaihdon kasvu saatujen avustusten kanssa, joita osittain kompensoivat korkeammat liiketoiminnan muut kulut.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 Muutos, % 1-9/2021 1-9/2020 Muutos,  % 2020
Liikevaihto 2 176 1 802 20,8 % 6 789 5 610 21,0 % 7 913
Bruttotulos * 1 528 1 330 14,9 % 4 776 4 274 11,7 % 6 093
Bruttotulosprosentti,  % * 70,3 % 73,8 % 70,4 % 76,2 % 77,0 %
Käyttökate 551 444 24,0 % 1 339 1 291 3,7 % 1 926
Käyttökateprosentti *,% 25,3 % 24,6 % 19,7 % 23,0 % 24,3 %
Liiketulos 399 289 37,8 % 884 836 5,8 % 1 323
Liiketulosprosentti*, % 18,3 % 16,1 % 13,0 % 14,9 % 16,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Heinä–syyskuu 2021

Heinä-syyskuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin vahva kehitys jatkui, ja liikevaihto kasvoi 20,8 prosenttia 2 176 (1 802) tuhanteen euroon. Liikevaihdon kasvu johtui seulonnan- ja työnkulun ohjelmistojen toimituksista uusille asiakkaille, sekä olemassa olevien asiakkaiden jatkuvan liikevaihdon kasvusta. Käyttökate oli 551 (444) tuhatta euroa ja 25,3 (24,6) prosenttia liikevaihdosta.

Tammi–syyskuu 2021

Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2021 21,0 prosenttia 6 789 (5 610) tuhanteen euroon, johtuen samoista syistä kuin kolmannen vuosineljänneksen kasvu. Bruttokate sisälsi liiketoiminnan muita tuottoja 16 tuhatta euroa vuonna 2020. Käyttökate oli 1 339 (1 291) tuhatta euroa eli 19,7 (23,0) prosenttia liikevaihdosta.  

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto sekä IT-kulut.

Heinä–syyskuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 710 (505) tuhatta euroa. Kulujen kasvu johtui lähinnä edellisen vuoden säästöistä johtuen korona-pandemiasta.

Tammi–syyskuu 2021

Konsernitason operatiiviset kulut olivat 1 998 (1 711) tuhatta euroa. Kulujen kasvu liittyy samoihin syihin kuin kolmannella vuosineljänneksellä, eli edellisen kauden korona-pandemiaan liittyviin säästöihin.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä raportointikauden lopussa.

9/2021 9/2020
Laitteet 49 54
Ohjelmistot 42 38
Konsernihallinto 27 17
Yhteensä 118 109

Henkilöstön kasvu liittyy pääosin Optomedin Yhdysvaltojen tytäryhtiön myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseen sekä Optomed konsernin markkinointitoiminnon vahvistamiseen.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

Yhtiökokous

28.4.2021 pidettiin Optomedin varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti toimielinten palkitsemisraportin sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • hallituksen jäsenet 18 000 euroa.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut, että KHT Tapio Raappana jatkaa yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Optomedin hallituksen päätöksiä:

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 463 967 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 3,3 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät on kuvattu yhtiön 12.3.2021 julkaistussa vuoden 2020 vuosikertomuksessa. Vuosikertomus on luettavissa osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat/. Seuraavat Yhtiön avainriskit ja epävarmuustekijät ovat muuttuneet vuosikertomuksen julkaisun jälkeen:

KORONAVIRUS COVID-19
COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja


Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on osoittautunut pitkälti immuuniksi pandemian negatiivisien vaikutuksien suhteen johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on edelleen keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on edelleen lykätty eräillä avainmarkkinoilla. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja ohjelmistoratkaisuja, sekä kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa.

Optomed tunnistaa lisäksi riskin pitkittyneestä pandemiasta, mikä voisi aiheuttaa lisärajoituksia Yhtiö on aloittanut toimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta.

ULKOISET TALOUDELLISET JA POLIITTISET RISKIT SEKÄ LUONNONKATASTROFIT

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla. Kiinassa Kiinan kansantasavallan “Made in China 2025” kansallinen strategiaohjelma saattaa vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden valmistajien myyntiin julkiselle sektorille.

RAHOITUS

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia  vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta. Yhtiön myyntisaatavat Kiinassa ovat kasvaneet.

VALUUTTARISKI

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voita aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka-aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

TOIMITUSKETJU

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen  materiaalien  hankinnan,  valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö  on  riippuvainen  sopimusvalmistajistaan  toimivan  ja  tehokkaan  tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Maailmanlaajuiset komponenttien saatavuusongelmat ovat tehneet Yhtiön lääkinnällisten laitteiden avainkomponenttien hankinnasta entistä vaikeampaa.

Kaikki muut vuoden 2020 vuosikertomuksessa kuvatut avainriskit ja epävarmuustekijät ovat ennallaan.

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

8.4.2021 OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.


28.4.2021 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

25.5.2021 Robert Bosch Venture Capital GmbH:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä  laski alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Muut tapahtumat

4.6.2021
Optomed ilmoitti lanseeraavansa kertakäyttöisen silmäsuojan kädessä pidettäville kameroilleen.

Tilintarkastus

Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Vuoden 2022 tulosjulkistukset

    Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2021, 17.2.2022

    Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022, 5.5.2022

    Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022, 4.8.2022

    Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden sekä seulontaohjelmistojen valmistajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn, tavoitteenaan uudistaa silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmänpohjakameroiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön, sekä tuotteidensa kansainväliseen myyntiin. Optomedin tuotteita myydään yli 60 maassa eri myyntikanavien kautta.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku Määritelmä
BruttotulosBruttokate,  % Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelutBruttotulos / Liikevaihto
KäyttökateKäyttökateprosentti,  % Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistojaKäyttökate / Liikevaihto
LiiketulosLiikevoittoprosentti,  % Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeenLiiketulos / Liikevaihto
Oikaistu liiketulosOikaistu liikevoittoprosentti,  %Oikaistu käyttökateOikaistu käyttökateprosentti,  %Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistu liiketulos / LiikevaihtoKäyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriäOikaistu käyttökate / LiikevaihtoNormaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.
Nettovelka Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)
Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)
Osakekohtainen tulos Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä
Omavaraisuusaste,  % Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä
Tutkimus- ja kehittämiskulut Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.

Vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liikevaihto 3 342 3 338 11 299 8 969 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 48 29 753 117 157
Materiaalit ja palvelut -1 140 -1 105 -3 901 -2 941 -4 213
Bruttotulos 2 250 2 262 8 151 6 146 8 955
Liiketulos -888 -278 -2 598 -2 312 -2 906
Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät
Oikaistu liiketulos -888 -278 -2 598 -2 312 -2 906
Poistot ja arvonalentumiset 551 507 2 123 1 640 2 173
Oikaistu käyttökate -337 229 -475 -671 -733

Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liikevaihto 3 342 3 338 11 299 8 969 13 011
Liiketoiminnan muut tuotot 48 29 753 117 157
Materiaalit ja palvelut -1 140 -1 105 -3 901 -2 941 -4 213
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -1 849 -1 484 -6 254 -5 158 -7 319
Poistot ja arvonalentumiset -551 -507 -2 123 -1 640 -2 173
Liiketoiminnan muut kulut -738 -549 -2 372 -1 659 -2 369
Liiketulos -888 -278 -2 598 -2 312 -2 906
Rahoitustuotot 88 102 374 256 452
Rahoituskulut -53 -143 -148 -528 -794
Nettorahoituskulut 36 -41 226 -272 -341
Voitto/tappio ennen veroja -853 -319 -2 372 -2 584 -3 247
Tuloverokulu 20 20 58 59 70
Kauden voitto/tappio -833 -299 -2 313 -2 525 -3 177
Kauden voiton/tappion jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -833 -299 -2 313 -2 525 -3 177
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos
Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo 13 399 424 13 080 477 13 399 424 13 080 477 13 262 766
Laimentamaton osakekohtainen tappio  euroa -0,06 -0,02 -0,17 -0,19 -0,24

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Kauden voitto/tappio -833 -299 -2 313 -2 525 -3 177
Kurssierot -55 60 -189 68 77
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -55 60 -189 68 77
Kauden laaja tulos yhteensä -888 -239 -2 502 -2 456 -3 100
Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille -888 -239 -2 502 -2 456 -3 100

Konsernitase

Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo  4 256  4 256  4 256
Kehittämismenot  5 735  5 386  5 667
Asiakassuhteet  1 441  1 663  1 608
Teknologia-omaisuuserä  662  763  738
Muut aineettomat hyödykkeet  434  484  485
Aineettomat hyödykkeet yhteensä  12 528  12 552  12 743
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  447  347  359
Käyttöoikeusomaisuuserät  888  772  1 165
Laskennalliset verosaamiset  12  10  11
Pitkäaikaiset varat yhteensä  13 875  13 681  14 289
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus  2 902  2 721  2 539
Myyntisaamiset ja muut saamiset  5 454  3 590  3 637
Rahavarat  7 827  10 899  10 608
Lyhytaikaiset varat yhteensä  16 183  17 209  16 784
Varat yhteensä  30 058  30 890 31 073
Tuhatta euroa 30.9.2021 30.9.2020 31.12.2020
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma  80  80  80
Ylikurssirahasto  504  504  504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  38 377  37 413  37 470
Muuntoero -23  157  166
Kertyneet voittovarat -17 775 -15 082 -14 970
Tilikauden tappio -2 313 -2 525 -3 177
Oma pääoma yhteensä  18 850  20 547 20 073
VELAT
Pitkäaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  3 857  3 257  3 520
Julkiselta vallalta saadut lainat  2 064  2 998  2 670
Vuokrasopimusvelat  511  471  782
Laskennalliset verovelat  482  559  540
Pitkäaikaiset velat yhteensä  6 915  7 284  7 512
Lyhytaikaiset velat
Lainat rahoituslaitoksilta  661  0  0
Julkiselta vallalta saadut lainat  193  263  328
Vuokrasopimusvelat  382  347  425
Ostovelat ja muut velat  3 058  2 448  2 736
Lyhytaikaiset velat yhteensä  4 293  3 058  3 489
Velat yhteensä  11 208  10 342  11 001
Oma pääoma ja velat yhteensä  30 058  30 890  31 073

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 313 -2 313
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot -189 -189
Kauden laaja tulos yhteensä -189 -2 313 -2 502
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  907 286 1 193
Liiketoimet omistajien 907 286 1 193
kanssa yhteensä
Muut muutokset 86 86
Oma pääoma 30.9.2021 80 504 38 377 -23 -20 088  18 850
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 470 166 -18 147 20 073
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -2 525 -2 525
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 68 68
Kauden laaja tulos yhteensä 68 -2 525 -2 456
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  72 294 366
Liiketoimet omistajien 72 294 366
kanssa yhteensä
Oma pääoma 30.9.2020 80 504 37 413 157 -17 607  20 547
Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma
Tuhatta euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 80 504 37 341 89 -15 376 22 637
Laaja tulos
Kauden voitto/tappio -3 177  -3 177
Muut laajan tuloksen erät 
muuntoerot 77 77
Kauden laaja tulos yhteensä 77 -3 177 -3 100
Liiketoimet
omistajien kanssa
Osakeanti
Osake optiot  129 406 535
Liiketoimet omistajien  129 406 535
kanssa yhteensä
Oma pääoma 31.12.2020 80 504 37 470 166 -18 147  20 073

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa 7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
Liiketoiminnan rahavirrat
Kauden voitto/tappio -833 -299 -2 313 -2 525 -3 177
Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 551 507 2 123 1 640 2 173
Rahoitustuotot ja -kulut -65 42 -266 273 343
Muut oikaisut 140 56 321 154 284
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta -207 306 -134 -457 -377
Nettokäyttöpääoman muutokset:
Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) 42 -657 -1 662 578 496
Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) / vähennys (+)) -332 128 -327 -262 -83
Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos (lisäys (+) / vähennys (-)) -250 -164 -250 -2 828 -2 402
Rahavirta ennen rahoituseriä -748 -386 -2 373 -2 969 -2 367
Maksetut korot -9 -19 -39 -58 -75
Maksetut muut rahoituskulut -7 -129 -39 -476 -725
Saadut korot 0 134 1 288 366
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) -764 -400 -2 450 -3 215 -2 801
Investointien rahavirrat
Aineettomien hyödykkeiden hankinnat -443 -349 -1 324 -1 007 -1 553
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat -202 -49 -367 -162 -268
Investointien nettorahavirta (B) -646 -398 -1 691 -1 169 -1 820
Rahoituksen rahavirta
Osakeamerkinnöistä saadut maksut 501 72 864 72 92
Lainojen nostot 1 000 4 1 000 -170 -167
Lainojen lyhennykset 0 -60 -203 -3 233 -3 233
Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset -98 -98 -314 -295 -390
Rahoituksen nettorahavirta (C) 1 404 -82 1 347 -3 626 -3 698
Rahavarojen muutos -5 -880 -2 794 -8 010 -8 319
Rahavarat kauden alussa 7 818 11 742 10 608 18 866 18 866
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 13 37 13 42 61
Rahavarat kauden lopussa 7 827 10 899 7 827 10 899 10 608

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”),  joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö,  jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Tilinpäätöksen laatimisperusta                                                                    

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2020 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Osavuosikatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 30.9.2021 mennessä voimaan tulleet standardimuutokset. Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty  joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän 31.12.2020 päättyneen vuositilinpäätöksen kanssa. Tämä osavuosikatsaus ei sisällä kaikkea IFRS -standardeissa vaadittua tietoa: sisällytetyt liitetiedot on valittu siten, että ne selittävät niitä tapahtumia ja liiketoimia,  jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisessa tilanteessa ja tuloksessa tapahtuneiden muutosten ymmärtämiseksi viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen.

IFRS tulkintakomitea antoi Heinäkuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Tässä agendapäätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjaako asiakas IAS 38-standardia soveltaen sovelluksen konfiguroinnista ja räätälöinnistä aineettoman hyödykkeen, ja mikäli aineetonta hyödykettä ei kirjata, kuinka asiakas kirjaa kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Konsernilla on käytössään pilvipalvelujärjestelyitä, se on aloittanut analysoinnin siitä, onko tällä agendapäätöksellä vaikutusta pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi tehdään konsernissa syksyn 2021 aikana, ja mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti viimeistään vuoden 2021 tilinpäätöksessä.

Yhtiön hallitus valtuutti osavuosikatsauksen julkistamisen.

Raportoitavat segmentit

7-9/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 167  2 176 0  3 342
Operatiiviset kulut netto -445 -647 0 -1 092
Kate 722 1 528 0  2 250
Poistot -399 -152 -1 -551
Muut kulut -900 -978 -709 -2 587
Liiketulos -577 399 -710 -888
Rahoituserät 0 0 36 36
Voitto/Tappio ennen verokuluja -577 399 -674 -853

7-9/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  1 537  1 802 0  3 338
Operatiiviset kulut netto -604 -472 0 -1 076
Kate 933 1 330  0   2 262
Poistot -352 -155 0 -507
Muut kulut -642 -886 -505 -2 033
Liiketulos -62 289 -505 -278
Rahoituserät 0 0 -41 -41
Voitto/Tappio ennen verokuluja -62 289 -546 -319

1-9/2021

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  4 510  6 789 0  11 299
Operatiiviset kulut netto -1 135 -2 012 0 -3 147
Kate 3 375 4 776 0  8 151
Poistot -1 668 -455 -1 -2 123
Muut kulut -3 191 -3 437 -1 997 -8 626
Liiketulos -1 484 884 -1 998 -2 598
Rahoituserät 0 0 226 226
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 484 884 -1 772 -2 372

1-9/2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot 3 359 5 610 0 8 969
Operatiiviset kulut netto -1 487 -1 336 0 -2 823
Kate 1 872 4 274 0 6 146
Poistot -1 185 -455 0 -1 640
Muut kulut -2 123 -2 983 -1 711 -6 817
Liiketulos -1 437 836 -1 711 -2 312
Rahoituserät 0 0 -272 -272
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 437 836 -1 983 -2 584

2020

Tuhatta euroa Laitteet Ohjelmistot Konsernin yhteiset Konserni
Ulkoiset tuotot  5 097  7 913 0  13 011
Operatiiviset kulut netto -2 235 -1 820  0 -4 055
Kate 2 862 6 093  0   8 955
Poistot -1 569 -603 0 -2 173
Muut kulut -3 113 -4 166 -2 408 -9 687
Liiketulos -1 820 1 324 -2 408 -2 904
Rahoituserät 0 0 -341 -341
Voitto/Tappio ennen verokuluja -1 820 1 324 -2 749 -3 247

Rahoitusvelat

Tuhatta euroa  30.9.2021  30.9.2020 31.12.2020
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 3 857 3 257 3 192
Julkiselta vallalta saadut lainat 2 064 2 998 2 998
Vuokrasopimusvelat 511 471 782
Yhteensä 6 433 6 726 6 972
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lainat rahoituslaitoksilta 661 0 0
Julkiselta vallalta saadut lainat 193 263 328
Vuokrasopimusvelat 382 347 425
Ostovelat 928 579 595
Yhteensä 2 164 1 189 1 348
Rahoitusvelat yhteensä 8 596 7 914 8 320

Business Finlandin 538 tuhannen laina konvertoitui avustukseksi Q2 2021 aikana.

Käyvät arvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat      

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista. Tämä arvio vastaa käyvän arvon hierarkian tasoa 3, koska kyseisten rahoitusvelkojen arvostaminen perustuu Optomedin johdon näkemykseen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä tapahtumia katsauskauden jälkeen.