Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote,tammi-joulukuu 2021

Report this content

 Optomed Oyj        Pörssitiedote         17.2.2022, klo 9.00, Helsinki

Optomed Oyj:n tilinpäätöstiedote,
tammi-joulukuu 2021

Loka - joulukuu 2021

 • Liikevaihto laski 12,1 prosenttia 3 552 (4 041) tuhanteen euroon 
 • Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia 1 329 (1 738) tuhanteen euroon, koska vuosineljänneksen aikana ei tehty kameratoimituksia Kiinaan
 • Laitteet-segmentin liikevaihto jatkoi vahvaa kasvuaan Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja laitevalmistaja-asiakkaille (OEM)
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto laski 3,5 prosenttia 2 223 euroon (2 303) verrattuna erittäin vahvaan vertailukauteen, jolloin liikevaihtoa kasvattivat kertaluontoiset toimitukset
 • Oikaistu käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa, ollen -43,0 (-1,5) prosenttia liikevaihdosta. Oikaistu käyttökate sisältää 645 tuhannen euron luottotappiovarauksen, johon liittyy myyntisaatava asiakkaalta Kiinassa
 • Myynti uuden jakelukanavan kautta Kiinassa ei ole alkanut odotetusti. Yksinoikeudellinen sopimus Phoebuksen kanssa päättyi, ja uusia jakelusopimuksia solmittu
 • Katsauskauden jälkeen Optomed ilmoitti kliinisen tutkimuksen tuloksista, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kameraa yhdessä AEYE Healthin tekoälyn kanssa diabeettisen retinopatian havaitsemisessa

Tammi - joulukuu 2021

 • Liikevaihto nousi 14,1 prosenttia 14 850 (13 011) tuhanteen euroon 
 • Ohjelmistot-segmentin liikevaihto jatkoi 13,9 prosentin vahvaa kasvuaan terveydenhuoltoalan jatkuvan liikevaihdon ansiosta ·
 • Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Muut markkinat ja myyntikanavat jatkoivat kasvuaan
 • Oikaistu käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta vastaten -13,5 (-5,6) prosenttia liikevaihdosta mukaan lukien 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen sisältäen kiinalaisen asiakkaan erääntyneen myyntisaamiseen

Avainluvut

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

Muutos, %

2021

2020

Muutos, %

Liikevaihto

3 552

4 041

-12,1 %

14 850

13 011

14,1 %

Bruttotulos *

2 407

2 809

-14,3 %

10 558

8 955

17,9 %

Bruttokateprosentti *, %

67,8 %

69,5 %

71,1 %

68,8 %

Käyttökate

-1 528

-62

-2 374,1 %

-2 002

-733

-173,2 %

Käyttökateprosentti *, %

-43,0 %

-1,5 %

-13,5 %

-5,6 %

Oikaistu käyttökate *

-1 528

-62

-2 374,1 %

-2 002

-733

-173,2 %

Oikaistu käyttökateprosentti *, %

-43,0 %

-1,5 %

-13,5 %

-5,6 %

Liiketulos

-2 182

-594

-267,2 %

-4 780

-2 906

-64,5 %

Liiketulosprosentti *, %

-61,4 %

-14,7 %

-32,2 %

-22,3 %

Oikaistu liiketulos *

-2 182

-594

-267,2 %

-4 780

-2 906

-64,5 %

Oikaistu Liikevoittomarginaali *, %

-61,4 %

-14,7 %

-32,2 %

-22,3 %

Nettotulos

-1 936

-652

-196,9 %

-4 249

-3 177

-33,8 %

Osakekohtainen tulos (tappio)

-0,14

-0,05

-193,0 %

-0,32

-0,24

-32,0 %

Liiketoiminnan Nettorahavirta

-484

383

226,2 %

-2 940

-2 801

-5,0 %

Nettovelka

213

-4 090

-105,2 %

213

-4 090

-105,2 %

Nettovelka / oikaistu
käyttökate
(viimeiset 12 kk) *

-0,1

5,6

-0,1

5,6

Omavaraisuusaste *

58,8 %

64,6 %

58,8 %

64,6 %

Tutkimus- ja kehityskulut, henkilöstö

419

395

5,9 %

1 773

1 406

26,1 %

Tutkimus- ja kehityskulut, muut kulut

121

83

45,5 %

511

253

101,8 %

Tutkimus- ja kehityskulut yhteensä

540

479

12,8 %

2 284

1 659

37,6 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Toimitusjohtajan katsaus

Myynti Pohjois-Amerikkaan erittäin vahvassa kasvussa, Kiinan liikevaihto putosi merkittävästi. Muu liiketoiminta kasvoi hieman edellisvuodesta. Lupaavia tuloksia merkittävästä kliinisestä tutkimuksesta.

Optomedin molemmat liiketoimintayksiköt kirjasivat vahvan 14 prosentin liikevaihdon kasvun vuodelta 2021. Laitteet-liiketoimintayksikössä myynti erityisesti Yhdysvaltain markkinoille sekä laitevalmistaja-asiakkaille (OEM) kasvoi erittäin vahvasti sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuoden aikana. Myynti Kiinan markkinalle kuitenkin laski, mikä rajoitti laitteet-liiketoimintayksikön liikevaihdon kokonaiskasvua sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko vuonna. Ohjelmistot-liiketoimintaysikön koko vuoden liikevaihdon kasvu oli jälleen vahvaa, vaikka vuoden viimeiselle neljännekselle ei osunut edellisvuoden kaltaisia laajoja kertaluonteisia järjestelmätoimituksia. Ohjelmistot-liiketoimintayksikön terveydenhuollon järjestelmistä tulevan jatkuvalaskutteisen liikevaihdon kasvu jatkui vahvana sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että koko vuonna.

Vuoden 2021 merkittävin haaste oli, että myynti Kiinan uuden jakelukanavan kautta ei käynnistynyt odotetulla tavalla, ja Optomedin strategisen asiakkaan Phoebus Medical Technology Co., Ltd:n (Phoebus) ja heidän jakelukumppaninsa China National Pharmaceutical Group Co., Ltd:n (Sinopharm) välinen yhteistyösopimus päättyi vuoden viimeisen neljänneksen aikana. Yhteistyön päättyminen Phoebusin ja Sinopharman välillä on vaikuttanut Phoebusin liiketoimintaan ja heikentänyt samalla Optomedin laitemyynnin lyhyen aikavälin näkymiä Kiinassa. Tämän johdosta Phoebusin yksinoikeus Optomedin kameroiden jälleenmyyntiin Kiinassa on päättynyt vuoden 2021 lopussa. Liiketoiminta Phoebusin kanssa jatkuu vuonna 2022 ei-yksinoikeudellisesti, ja tämän rinnalle Optomed on ryhtynyt solmimaan uusia jakelusopimuksia muiden kiinalaisten jälleenmyyjien kanssa. Optomed myös jatkaa jakeluyhteistyötä suoraan Sinopharman kanssa kahdessa merkittävän myyntivolyymin provinssissa. Palaamme siten Kiinassa takaisin vanhaan jakelumalliin, joka perustuu useisiin alueellisiin jälleenmyyntipartnereihin.

Myynti Kiinaan on viimeisen kahden vuoden aikana vastannut keskimäärin noin 15 prosentin osuutta Optomed konsernin liikevaihdosta, ja pääosa tästä on tullut Phoebusin kautta. Myynnin pudotus Kiinassa vaikutti negatiivisesti vuoden 2021 jälkimmäisen puoliskon liikevaihtoon, ja se tulee vaikuttamaan negatiivisesti vielä vuoden 2022 ensimmäiseen puoliskoon. Kiinasta tulevan liikevaihdon odotetaan kääntyvän jälleen kasvuun vuoden 2022 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Pitkän aikavälin epävarmuutta Kiinassa lisää syksyllä 2021 julkistettu uusi kansallinen ohjeistus, jonka mukaan Kiinan valtion rahoittamien sairaaloiden tulisi jatkossa suosia silmänpohjakamerahankinnoissaan Kiinassa valmistettuja tuotteita. Emme kykene vielä arvioimaan, kuinka merkittävästi tämä ohjeistus tulee vaikuttamaan Optomedin pitkän aikavälin liiketoimintaan Kiinassa. Toimintaympäristön muutoksista huolimatta odotamme Kiinan kuitenkin säilyvän yhtiöllemme merkittävänä markkinana myös jatkossa, mutta keskitämme tästä eteenpäin kasvupanostuksemme yhä vahvemmin Yhdysvaltoihin ja muille vahvasti kasvaville avainmarkkinoille.

Myynti Yhdysvaltoihin jatkui sekä vuoden viimeisen neljänneksen, että koko vuoden aikana erittäin vahvassa kasvussa. Viimeaikaisen kehityksen seurauksena Yhdysvallat on vuositasolla nousemassa Kiinan ohitse Optomedin suurimmaksi markkinaksi, ja odotamme vastaavan kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kysynnän kasvu Yhdysvalloissa on ollut vahvaa, ja Optomedin liikevaihto tulee sekä kasvavalta määrältä suoramyyntiasiakkaita, että laajenevan jakeluverkostomme kautta. Suunnitelmissamme on lisätä myynnin ja markkinoinnin panostuksiamme Yhdysvalloissa merkittävästi vuoden 2022 aikana.

Optomedin merkittävimpiä strategisia hankkeita on kehittää, validoida ja kaupallistaa tuotteita, jotka yhdistävät Optomedin silmänpohjakamerat tekoälyratkaisuihin. Tiedotimme 7.2.2022 kliinisen tutkimuksen tuloksista, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit. Tutkimustulokset Aurora AEYE kameralle olivat seuraavat; sensitiivisyys 91.9 prosenttia, spesifisyys 93.6 prosenttia ja kuvattavuus >99 prosenttia. Merkittävää on lisäksi, että nämä tulokset saavutettiin ottamalla ainoastaan yksi kuva per silmä, mikä huomattavasti nopeuttaa ja helpottaa kyseisen silmänpohjatutkimuksen tekemistä verrattuna muihin ratkaisuihin. Yhdistettynä laitteen erinomaiseen liikuteltavuuteen ja kustannustehokkuuteen, tämän uskotaan muodostavan Optomedille ainutlaatuisen kilpailuedun. Olemme erittäin ylpeitä saavutetuista tuloksista, ja ne mahdollistavat etenemisen seuraavaan vaiheeseen kohti tavoitettamme saada tuotteelle FDA myyntilupa Yhdysvalloissa.

Optomedin vuoden 2022 strateginen päätavoite on edetä tekoälyyn yhdistetyillä kameratuotteillamme lääkintälaitelupaprosessiin Yhdysvalloissa, sekä kasvattaa yhtiön markkinaosuutta ja liikevaihtoa strategisesti tärkeimmillä markkinoilla. Odotamme yhtiön liikevaihdon kasvun kiihtyvän merkittävästi siinä vaiheessa, kun tekoälyyn yhdistetyt kameratuotteemme saavat myyntiluvat ja pääsemme kaupallistamaan niitä merkittävimmillä markkina-alueilla. Yhtiön vielä suhteellisen pienestä koosta ja aikaisesta kehitysvaiheesta johtuen liikevaihdon kasvun muutokset tilikausien ja niiden neljännesten välillä voivat olla merkittäviä.

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Vuoden 2022 näkymät

Optomed odottaa liikevaihdon kasvavan vuonna 2022 vuoteen 2021 verrattuna.

Puhelinkonferenssi

Puhelinkonferenssi analyytikoille, sijoittajille ja toimittajille järjestetään 17.2.2022 klo 11.00. Tilaisuus on englanninkielinen. Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.optomed.com/sijoittajat klo 10.00 mennessä.


Puhelinkonferenssiin osallistujia pyydetään rekisteröitymään etukäteen sähköpostitse sakari.knuutti@optomed.com.

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin alla:

FI +358 9 856 26300

SE +46 8 505 218 52

UK +44 20 3321 5273

US +1 646 838 1719

FR +33 1 70 99 53 92

Konferenssin tunnus on 393 139 762#.

Osallistumalla puhelinkonferenssiin osallistuja suostuu siihen, että yhtiö kerää hänestä henkilökohtaisia tietoja, kuten nimen ja yritystiedot.

Konsernin tulos

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 konsernin liikevaihto laski 12,1 prosenttia ollen 3 552 (4 041) tuhatta euroa. Tärkeimmät syyt konsernin heikkoon liikevaihdon kasvuun neljännellä vuosineljänneksellä liittyvät Laitteet-segmenttiin. Kiinaan ei tehty vuosineljänneksen aikana kameratoimituksia ja vertailukaudella 2020 Kiinaan kameramyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli merkittävä. Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia Kiinan vuoksi, kun taas myynti Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja OEM-asiakkaille jatkoivat vahvaa kasvua myös viimeisellä neljänneksellä. Ohjelmistot-segmentin liiketoiminta pysyi tasaisen vahvana huolimatta liikevaihdon 3,5 prosentin laskusta. Vertailukauden liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea johtuen kertaluontoisista toimituksista.

Konsernin bruttokateprosentti laski 67,8 prosenttiin vertailukauden 69,5 prosentista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat viimeisellä neljänneksellä 57 (40) tuhatta euroa. Vuoden 2021 viimeisen neljänneksen bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 66,2 prosenttia verrattuna 68,5 prosenttiin vuonna 2020.

Loka-joulukuussa 2021 konsernin käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -1 528 (-62) tuhatta euroa. Neljännelle vuosineljännekselle sisältyy 645 tuhannen euron luottotappiovaraus liittyen erääntyneeseen myyntisaatavan asiakkaalta Kiinassa. Muut erot käyttökatteessa vertailukauteen verrattuna johtuivat alhaisemmasta liikevaihdosta ja bruttotuloksesta sekä korkeammista liiketoiminnan muista kuluista, jotka aiheutuivat Optomedin Yhdysvaltain yksikön kasvattamisesta sekä vahvistetusta konsernin markkinointitoiminnosta.

Loka-joulukuussa 2021 nettorahoitustuotot olivat 226 (-69) tuhatta euroa koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 konsernin liikevaihto nousi 14,1 prosenttia ollen 14 850 (13 011) tuhatta euroa. Laitteet-segmentin liikevaihto nousi 14,5 prosenttia huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Kasvu johtui pääasiassa vahvasta kasvusta Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla, sekä myynnistä OEM asiakkaille. Ohjelmistot-segmentin liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia. Segmentin liikevaihdon kasvu johtui uusille asiakkaille toimitetuista seulonta- ja työnkulkuohjelmistojen myynnistä sekä nykyasiakkaidemme lisääntyneen potilasvolyymin aiheuttamasta jatkuvan liikevaihdon kasvusta.

Bruttokateprosentti nousi 71,2 prosenttiin vertailukauden 68,8 prosentista. Yhtiön muut liiketoiminnan tuotot olivat 810 (157) tuhatta euroa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan muuntaminen avustukseksi. Vuoden 2021 bruttokateprosentti olisi ollut 65,6 (67,6) ilman liiketoiminnan muita tuottoja.

Tammi-joulukuun 2021 käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta euroa ja oikaistu käyttökate oli -2 002 (-733) tuhatta euroa.

Vuoden 2021 käyttökate sisältää 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen, sillä saamiskohtainen arvonalentuminen kirjattiin erääntyneistä myyntisaamisista kiinalaiselta asiakkailta.

Tammi-joulukuun 2021 nettorahoitustuotot olivat 453 (-341) tuhatta euroa, koostuen pääasiassa korkokuluista luottolaitoksille sekä Kiinan renminbin ja euron välisistä kurssieroista.

Rahavirta ja taloudellinen asema

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuun 2021 liiketoiminnan nettorahavirta oli -484 (383) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -882 (-651) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 291 (34) tuhatta.  

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuun 2021 liiketoiminnan nettorahavirta oli -2 940 (-2 801) tuhatta euroa. Investointien nettorahavirta oli -2 574 (-1 820) tuhatta euroa ja se koostui pääasiassa tuotekehitysmenojen aktivoinneista. Rahoituksen rahavirta oli katsauskaudella 1 637 sisältäen 1,0 miljoonan euron lainan vuoden 2021 kolmannella kvartaalilla. Rahoituksen rahavirta vuonna 2020 oli -3 698 tuhatta euroa, sisältäen 3,2 miljoonan euron lainan takaisinmaksun vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 6 804 (10 608) tuhatta euroa. Korolliset nettovelat olivat 213 (-4 090) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääoma oli 4 315 (3 440) tuhatta euroa katsauskauden lopussa.

Nettokäyttöpääomaan sisältyy myyntisaamisia 3,7 (2,6) miljoonaa euroa, mikä on suurin syy kasvuun viime vuodesta. Yksi kiinalainen asiakas edustaa noin 50 % konsernin kaikista myyntisaamisista. Saamisista noin 2,0 miljoonaa euroa on erääntynyttä, minkä vuoksi on johdon arvion perusteella tehty 715 tuhannen euron luottotappiovaraus, joka on noin 30 % kokonaissaatavasta.

Laitteet-segmentti

Optomedilla on kaksi tosiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Laitteet-segmentti kehittää, kaupallistaa ja valmistaa kädessä pidettäviä silmänpohjakameroita, jotka ovat helppokäyttöisiä ja edullisia. Kamerat soveltuvat lukuisten silmäsairauksien, kuten diabeettisen retinopatian, glaukooman ja silmänpohjan ikärappeuman seulontaan.

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

Muutos, %

2021

2020

Muutos, %

Liikevaihto

1 329

1 738

-23,6 %

5 839

5 097

14,5 %

Bruttotulos *

764

990

-22,8 %

4 139

2 862

44,6 %

Bruttokateprosentti, % *

57,5 %

56,9 %

70,9 %

56,1 %

Käyttökate

-1 198

1

-192327,5 %

-1 014

- 251

-304,5 %

Käyttökateprosentti, % *

-90,2 %

0,0 %

-17,4 %

-4,9 %

Liiketulos

-1 698

-384

-342,7 %

-3 182

-1 820

-74,8 %

Liiketulosprosentti*, %

-127,8 %

-22,1 %

-54,5 %

-35,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto laski 23,6 prosenttia ollen 1 329 (1 738) tuhatta euroa. Muutos johtui siitä, että Kiinaan ei tehty kameratoimituksia toisen vuosipuoliskon aikana. Myynti Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja OEM-asiakkaille jatkui vahvana. Vuoden 2020 vertailukaudella Kiinan kameramyynnin osuus segmentin liikevaihdosta oli merkittävä

Loka-joulukuussa 2021 bruttokateprosentti nousi 57,5 prosenttiin edellisen vuoden 56,9 prosentista. Laitteet-segmentin liiketoiminnan muut tuotot olivat 57 (0) tuhatta euroa, mikä paransi bruttokatetta neljännellä vuosineljänneksellä. Bruttokate ilman avustuksia ja liiketoiminnan muita kuluja olisi ollut 53,2 prosenttia verrattuna 56,9 prosenttiin vuonna 2020. Muutos johtuu pääasiassa laitevalmistaja-asiakkaiden (OEM) myynnin korkeammasta osuudesta.

Loka-joulukuussa 2021 käyttökate oli -1 198 (1) tuhatta euroa eli -90,2 (0,0) prosenttia liikevaihdosta. Neljännen vuosineljänneksen käyttökate sisältää 645 tuhannen euron luottotappiovarauksen liittyen kiinalaisen asiakkaan erääntyneeseen myyntisaatavaan. Loppuosa muutoksesta aiheutui alemmasta liikevaihdosta ja bruttokatteesta. Lisäksi liiketoiminnan muita kuluja kasvatti Optomedin toiminnan laajentuminen Yhdysvaltojen markkinoilla.

Tammi-joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 Laitteet-segmentin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia ollen 5 839 (5 097) tuhatta euroa. Kasvu oli vahvaa huolimatta Kiinan markkinoiden negatiivisesta vaikutuksesta toisella vuosipuoliskolla. Kasvua vauhditti lisääntynyt kysyntä Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla sekä myynnin kasvu OEM-asiakkaille. 

Tammi-joulukuussa 2021 bruttokateprosentti nousi 70,9 prosenttiin edellisen vuoden 56,1 prosentista. Katsauskauden liiketoiminnan muut tuotot olivat 811 (101) tuhatta euroa sisältäen 538 tuhannen euron Business Finlandin lainan perimättä jättämisen päättyneeseen tuotekehitysprojektiin liittyen. Tammi-joulukuun 2021 bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja olisi ollut 57,0 prosenttia verrattuna 54,1 prosenttiin 2020.

Tammi-joulukuussa 2021 käyttökate oli -1 014 (-251) tuhatta euroa eli -17,4 (-4,9) prosenttia liikevaihdosta. Vuoden 2021 käyttökate sisältää 709 tuhannen euron luottotappiovarauksen muutoksen, sillä saamiskohtainen arvonalentuminen kirjattiin erääntyneistä myyntisaamisista kiinalaiselta asiakkailta.

Ohjelmistot-segmentti

Optomedilla on kaksi toisiaan täydentävää liiketoimintasegmenttiä: Laitteet ja Ohjelmistot.

Ohjelmistot-segmentti kehittää ja myy diabeettiseen retinopatiaan ja syöpäkuvauksiin erikoistuneita kuvantamisohjelmistoja terveydenhuoltoalan organisaatioille. Näiden lisäksi Ohjelmistot-segmentti myy myös muita omia ohjelmistopalveluja ja valittujen kumppanien ohjelmistoja, sekä tarjoaa ohjelmistokonsultointia Laitteet-segmentin seulontaratkaisuprojektien tueksi.

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

Muutos, %

2021

2020

Muutos, %

Liikevaihto

2 223

2 303

-3,5 %

9 011

7 913

13,9 %

Bruttotulos *

1 643

1 819

-9,7 %

6 420

6 093

5,4 %

Bruttokateprosentti, % *

73,9 %

79,0 %

71,2 %

77,0 %

Käyttökate

516

 635

-18,8 %

1 855

1 926

-3,7 %

Käyttökateprosentti, % *

23,2 %

27,6 %

20,6 %

24,3 %

Liiketulos

363

 487

-25,5 %

1 247

1 323

-5,7 %

Liiketulosprosentti, % *

16,3 %

21,2 %

13,8 %

16,7 %

*) Vaihtoehtoiset tunnusluvut, määritelmät ja laskelmat on esitetty luvussa vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Loka–joulukuu 2021

Loka-joulukuu 2021 oli Ohjelmistot-segmentille jälleen vakaa vuosineljännes. Liikevaihto laski 3,5 prosenttia ja oli 2 223 (2 303) tuhatta euroa. Vertailukauden liikevaihto oli poikkeuksellisen korkea johtuen kertaluontoisista toimituksista. Jatkuva liikevaihto kasvoi ja kasvua vauhdittivat pääasiassa seulonta- ja työnkulkuohjelmistotoimitukset uusille asiakkaille sekä potilasmäärien nousu olemassa olevilla asiakkailla.

Loka-joulukuun 2021 bruttokateprosentti oli 73,9 (79,0). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0 (40) tuhatta euroa. Bruttokateprosentti ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 73,9 (77,0) katsauskaudella.

Käyttökate oli 516 (635) tuhatta euroa ja vastaavasti 23,2 (27,6) prosenttia liikevaihdosta.

Muutos johtui pääosin alemmasta bruttokatteesta.

Tammi–joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 Ohjelmistot-segmentin liikevaihto nousi 13,9 prosenttia ollen 9 011 (7 913) tuhatta euroa. Bruttotulokseen sisältyi 56 tuhatta euroa liiketoiminnan muita tuottoja. Bruttokate ilman liiketoiminnan muita tuottoja oli 71,2 prosenttia vuonna 2021 ja 76,3 prosenttia 2020. Käyttökate oli 1 855 (1 926) tuhatta euroa eli 20,6 (24,3) prosenttia liikevaihdosta. Käyttökatteen muutos johtui pääosin uusien rekrytointien kautta kasvaneista henkilöstökuluista.

Konsernitason kulut

Konsernitason kuluiksi katsotaan koko konsernia palvelevien toimintojen, kuten kassanhallinta, konsernikirjanpito, markkinointi, lakiasiat, henkilöstöhallinto ja IT-kulut.

Loka-joulukuu 2021

Loka-joulukuussa 2021 konsernitason operatiiviset kulut olivat 845 (697) tuhatta euroa. Katsauskauden kulujen kasvu johtui pääosin markkinointitoiminnon vahvistamisesta.

Tammi–joulukuu 2021

Tammi-joulukuussa 2021 konsernitason operatiiviset kulut olivat 2 843 (2 408) tuhatta euroa. Katsauskauden kulujen kasvu johtui pääosin markkinointitoiminnon vahvistamisesta.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa.

2021

2020

Laitteet

50

53

Ohjelmistot

45

38

Konserni

23

18

Yhteensä

118

109

Henkilöstön lisäys liittyy pääasiassa myynnin ja markkinoinnin vahvistamiseen Optomedin Yhdysvaltain tytäryhtiössä sekä Optomedin konsernimarkkinoinnissa.

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Optomed noudattaa Suomen lakeja ja määräyksiä, Optomedin yhtiöjärjestystä, Nasdaq Helsingin sääntöjä ja Suomen arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi. Optomed on julkistanut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään vuodelta 2020. Selvitys on saatavissa osoitteessa http://www.optomed.com/.

Yhtiökokous

Optomed Oyj:n 28.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta, vahvisti palkitsemispolitiikan sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi:

 • Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi
 • Xisi Guo valittiin uutena jäsenenä hallitukseen

Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:

 • Hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
 • Hallituksen jäsenet 18 000 euroa

Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 500 euron kokouspalkkio jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista 40 % maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 % rahana. Palkkiot maksettiin kokonaisuudessaan elokuussa Optomedin puolivuotiskatsauksen julkistamisen jälkeen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Tapio Raappanan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 1 400 314 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optioiden ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 400 314 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Petri Salosen. Valiokuntien jäsenet valittiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:

 • Reijo Tauriainen (puheenjohtaja)
 • Seppo Mäkinen
 • Anna Tenstam

Palkitsemisvaliokunta

 • Seppo Mäkinen (puheenjohtaja)
 • Reijo Tauriainen
 • Anna Tenstam

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Yhtiöllä on yksi yhtäläiset oikeudet tuottava osakesarja. Tarkastelukauden lopussa Optomed Oyj:n osakepääoma koostui 14 003 114 osakkeesta, joista yhtiön itsensä hallussa oli 421 517 osaketta. Optomedin hallussa olevien osakkeiden määrä vastaa suunnilleen 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänivallasta. Lisätietoa osakkeisiin, omistusosuuksiin ja osakkeiden kaupankäyntiin liittyen löytyy yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.optomed.com.

Riskit ja epävarmuustekijät

Koronavirus COVID-19
COVID-19 koronavirus on aiheuttanut pandemian, jonka kesto ja pitkäaikaiset vaikutukset ovat epävarmoja


 

Yhtiön Ohjelmistot-segmentti on osoittautunut pitkälti immuuniksi pandemian negatiivisien vaikutuksien suhteen johtuen sen toistuvaluontoisesta liikevaihdosta ja olemassa olevista pitkistä asiakassopimuksista, kun taas Laitteet-segmentti on kärsinyt pandemiasta. Terveydenhuoltosektori on edelleen keskittynyt pandemian hoitoon ja sen vaikutuksiin, minkä vuoksi muita toimittajatapaamisia ja ostoja on edelleen lykätty eräillä avainmarkkinoilla. Tällä kaikella on vaikutus yhtiön kykyyn myydä laitteita ja ohjelmistoratkaisuja, sekä kasvattaa yhtiön asiakaskuntaa erityisesti, koska henkilökohtaiset asiakastapaamiset ovat silmänpohjakameramarkkinoille tyypillinen myyntitapa. Optomed tunnistaa lisäksi riskin pitkittyneestä pandemiasta, mikä voi aiheuttaa lisärajoituksia maailmanlaajuisesti. Yhtiö on aloittanut toimenpiteitä suojellakseen nykyistä vahvaa kassatilannetta.

Tuotteiden korkea laatu

Tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat erittäin tärkeitä yhtiön kilpailukyvyn kannalta.

Jos yhtiö ei pysty jatkuvasti kehittämään ja päivittämään kädessä pidettäviä silmänpohjakameroitaan ja ohjelmistoratkaisujaan tai identifioimaan tai integroimaan uusia tuotteita ja tuotealustoja tarjontaansa, voi tällä olla hait allinen vaikutus yhtiöön. Yhtiön tai sen kumppaneiden tuotteille voidaan tehdä kliinisiä tutkimuksia, joiden tulokset ovat kriittisiä tuotteiden viranomaishyväksyntien ja markkinoille saattamisen kannalta.

Strategia ja yritysjärjestelyt

Yhtiö voi epäonnistua strategiansa toteuttamisessa tai strategia itsessään voi olla epäonnistunut.

Yhtiön strategian menestyksekäs toteuttaminen riippuu useista tekijöistä, joista osa on kokonaan tai osittain yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Yhtiöllä on toimintansa kokoon nähden riittävät riskienhallintamenettelyt, mutta yhtiön riskienhallintatoiminto ei välttämättä kykene tunnistamaan tai valvomaan kaikkia olennaisia riskejä ja määrittämään tehokkaita riskienhallintamenettelyitä ja vastuuhenkilöitä, jotka voivat vaikuttaa yrityksen strategiaan. Yhtiö on lisäksi riippuvainen kyvystään kehittää ja hallinnoida tuotteidensa vaihtelevia reittejä markkinoille, myyntikanaviensa tehokkuudesta sekä asiakas- ja jälleenmyyjäsuhteistaan. Yhtiö näkee mahdollisuuksia yritysjärjestelyissä, joihin luonnostaan sisältyy riskejä. Strategian epäonnistuminen voi johtaa alaskirjauksiin yhtiön liikearvossa.

Markkinat ja kilpailu

Yhtiö toimii erittäin kilpailluilla markkinoilla.

Optomed toimii nopeasti kehittyvillä ja vahvasti kilpailluilla silmänpohjakameroiden markkinoilla. Yhtiön tulevan kasvun kannalta markkinoiden hyväksyntä yhtiön tuotteille ja ohjelmistoratkaisuille on hyvin tärkeää. Optomed tunnistaa, että markkinoille voi tulla uusia tuotteita, jotka voivat aiheuttaa muutoksia markkinoissa. Lisäksi yhtiöllä on rajallinen asiakaskunta tietyillä keskeisillä alueilla, ja täten näiden keskeisten markkinoiden ja yksittäisten keskeisten asiakkaiden menettämisellä voi olla haitallinen vaikutus Yhtiön tulontuottamiskykyyn.

Ulkoiset taloudelliset ja poliittiset riskit sekä luonnonkatastrofit

Optomed toimii eri puolilla maailmaa ja on siten alttiina erilaisille ulkoisille riskeille.

Yhtiö on altis luonnonkatastrofeille maissa, joissa yhtiöllä on toimintaa sekä yleisille ja erityisille maakohtaisille taloudellisille, poliittisille ja säätelyä koskeville riskeille jotka voivat aiheuttaa epävakautta yhtiön myynnissä sen avainmarkkinoilla. Kiinan kansantasavallan “Made in China 2025” kansallinen strategiaohjelma saattaa vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden valmistajien myyntiin julkiselle sektorille.

Toimitusketju

Optomedin liiketoiminta on riippuvainen materiaalien hankinnan, valmistuksen ja oikea-aikaisen jakelun tehokkuudesta

Yhtiö on riippuvainen sopimusvalmistajistaan toimivan ja tehokkaan tuotannon järjestämisessä sekä tuotteiden kokoamisessa. Yhtiö on lisäksi riippuvainen toimittajista, mikä saattaa vaikuttaa yhtiön kykyyn toimittaa tuotteet asiakkailleen sovitussa aikataulussa. Maailmanlaajuiset komponenttien saatavuusongelmat ovat tehneet yhtiön lääkinnällisten laitteiden avainkomponenttien hankinnasta entistä vaikeampaa.

Tietojärjestelmät ja informaatio

Yhtiön toiminta on entistä riippuvaisempi IT-järjestelmistä.

Häiriöt yhtiön tietojärjestelmissä voivat vaikuttaa haitallisesti sen liiketoimintaan useilla tavoilla kuten raportoinnin, myynnin, tuotannon ja kassavirtojen kautta.

Oikeudenkäynnit

Optomed toimii kansainvälisesti ja tavoittelee kaksinumeroista orgaanista kasvua keskipitkällä aikavälillä

Optomed ei välttämättä saa parhaita mahdollisia sopimusehtoja eri sidosryhmien kanssa. Erilaiset yhtiöön, tai kolmansiin osapuoliin back-to-back vastuutilanteissa, kohdistuvat oikeudenkäynnit voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtiöön. Lisäksi yhtiö on alttiina väitteille ja vaatimuksille liittyen erityisesti lääkintälaitteiden tuotevastuisiin ja immateriaalioikeuksiin.

Liikesalaisuudet ja patentit

Teknologinen osaaminen on yhtiön kilpailuetu, jota on pystyttävä suojaamaan.

Yhtiö ei välttämättä pysty suojaamaan liikesalaisuuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, mikä voi johtaa yhtiön nykyisen kilpailuedun menettämiseen. Optomed voi olla myös pakotettu ryhtymään oikeustoimiin yhtiön immateriaalioikeuksia rikkovia toimijoita vastaan.

Osaaminen ja organisaatio

Osaava työvoima ja ketterä organisaatio ovat ensiarvoisen tärkeitä liiketoiminnan jatkuvalle menestykselle.

Mikäli Optomed menettäisi avainhenkilöitään tai ei pystyisi houkuttelemaan palvelukseensa oikeanlaista osaamista, voisi tällä olla haitallisia vaikutuksia yhtiöön.

Rahoitus

Yhtiö tarvitsee ulkoista rahoitusta liiketoimintaansa, eikä ole tällä hetkellä ole kannattava

Yhtiö on riippuvainen ulkoisesta rahoituksesta. Yhtiöllä voi olla vaikeuksia hankkia vaadittavaa lisärahoitusta kilpailukykyisillä ehdoilla tai rahoitusta ei ole saatavissa lainkaan, mikä voi edelleen lisää yhtiön likviditeettiriskejä. Lisäksi yhtiö altistuu luotto- ja vastapuoliriskeille myyntisaataviensa kautta. Yhtiön saatavat Kiinassa ovat kasvaneet ja Optomedilla on suuri luottoriskikeskittymä liittyen merkittävään kiinalaiseen asiakkaaseen, jonka maksut ovat myöhässä. Maksut asiakkaalta jatkuvat, mutta merkittävästi hitaammin kuin alun perin oli sovittu.

Valuuttakurssit

Optomed toimii kansainvälisesti ja on siten alttiina valuuttakurssiriskeille.

Keskeisimmät valuutat, joihin liittyville valuuttakurssiriskeille yhtiö eniten altistuu, ovat Kiinan renminbi ja Yhdysvaltain dollari. Valuuttakurssien sekä kysynnän vaihtelu voivat aiheuttaa merkittäviä heilahteluja yhtiön tuotteissaan käyttämien raaka- aineiden hinnoissa sekä yhtiön omien tuotteiden että OPEX-hinnoissa.

Lait ja määräykset

Lakien ja määräysten noudattaminen on olennainen osa Optomedin liiketoimintaa.

Optomed toimii globaalissa ympäristössä, ja sen täytyy yhdessä toimittajiensa ja jälleenmyyjiensä kanssa noudattaa monien eri maiden kansallisia ja alueellisia lakeja ja määräyksiä. Lait ja määräykset voivat liittyä lääkinnällisiin laitteisiin, tuoteturvallisuuteen, tuotteiden omistusoikeuksiin, tietosuojaan, immateriaalioikeuksiin, terveyteen ja turvallisuuteen, kilpailuun, työlainsäädäntöön, veroihin sekä rahanpesun torjuntaan ja korruptioon. Lisäksi monet yhtiön laitteista edellyttävät sääntelyyn pohjautuvaa arviointia (mukaan lukien kliiniset tutkimukset) sekä lupaa ja/tai hyväksyntää ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille.

Näiden lakien ja määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa myyntilupien menettämiseen kyseisillä markkinoilla, tuotteiden takaisinvetoihin, maineen menetykseen sekä siviili- ja rikosoikeudellisten kanteisiin, jotka voivat aiheuttaa Optomedille tai sen työntekijöille suoraa tai epäsuoraa vahinkoa, joita yhtiön vakuutusturva ei välttämättä kata kokonaan. Erityisesti epäonnistuminen eräiden lääkinnällisiin laitteisiin liittyvien määräysten ja hyväksymisprosessien noudattamisessa voi haitata yhtiön tuotteiden pääsyä markkinoille.

Liputusilmoitukset

17.2.2021 Optomedin hallussaan olevien omien osakkeiden määrä laski 4,61 prosenttiin kaikista rekisteröidyistä Optomedin osakkeista.

8.4.2021 OP-Rahastoyhtiö Oy:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,46 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.


28.4.2021 BI Asset Management Fondsmægler-selskab A/S:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä nousi 5,69 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

25.5.2021 Robert Bosch Venture Capital GmbH:n osuus Optomedin osakkeiden ja äänten yhteismäärästä laski alle 5,00 prosenttiin Optomedin kaikista rekisteröidyistä osakkeista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Optomed julkisti 25.1.2022 nimitystoimikunnan ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Xisi Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

Optomed julkisti 7. helmikuuta 2022 tulokset tulevasta monikeskuksesta kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Aurora AEYE havaitsi lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit oikein 91,9 prosentilla potilaista, eli tämä oli tuotteen sensitiivisyys. Aurora AEYE tunnisti potilaat, kenellä ei ollut merkkejä retinopatiasta 93,6 prosentilla, eli tämä oli tuotteen spesifisyys. Aurora AEYE:n kuvattavuus oli yli 99 prosenttia.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 17 844 289,15 euroa ja tilikauden tappio kauden lopussa 2 208 466,18 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että ulkona oleville 14 003 144 osakkeelle kuuluvat voitonjakokelpoiset varat jäävät yhtiölle ja ne jätetään tuleville tilikausille

Tilintarkastus

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastettu.

Vuoden 2022 tulosjulkistukset

Vuosikertomus 4.3.2022

Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2022, 5.5.2022

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022, 4.8.2022

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2022, 3.11.2022

Lisätietoja antaa

Lars Lindqvist, talousjohtaja

Puhelin: +46 702 59 57 89

Sähköposti: lars.lindqvist@optomed.com

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja

Puhelin: +358 40 555 1050

Sähköposti:  seppo.kopsala@optomed.com

Optomed lyhyesti

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja seulontaohjelmistojen tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä pidettävät silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa useiden sairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomedillä on toimistot Suomessa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja yrityksen tuotteita myydään eri kanavien kautta yli 60 eri maassa.

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Optomed käyttää tiettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joiden on tarkoitus antaa parempi käsitys yhtiön liiketoiminnan kehityksestä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden samannimisten tunnuslukujen kanssa.

Vaihtoehtoinen tunnusluku

Määritelmä

Bruttotulos

Bruttokate, %

Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut

Bruttotulos / Liikevaihto

Käyttökate

Käyttökateprosentti, %

Liiketulos ennen arvonalentumisia ja poistoja

Käyttökate / Liikevaihto

Liiketulos

Liikevoittoprosentti, %

Voitto/tappio arvonalentumisten ja poistojen jälkeen

Liiketulos / Liikevaihto

Oikaistu liiketulos

Oikaistu liikevoittoprosentti, %

Oikaistu käyttökate

Oikaistu käyttökateprosentti, %

Vertailukelpoisuuteen
vaikuttavat erät

Liiketulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Oikaistu liiketulos / Liikevaihto

Käyttökate ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Oikaistu käyttökate / Liikevaihto

Normaalin liiketoiminnan ulkopuolella olevia merkittäviä eriä ovat esimerkiksi restrukturointikustannukset, liiketoimien tai muiden pitkäaikaisten varojen myynnin nettotulos tai -tappio, strategiset kehitysprojektit, pääoman uudelleenjärjestelyyn liittyvät ulkoisten neuvonantajien kustannukset, pitkäaikaisten varojen restrukturointiin liittyvät poistot, vahingonkorvaukset ja hankintoihin liittyvät transaktiokustannukset.

Nettovelka

Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk), kertaa

Nettovelka = Korolliset velat (lainat rahoituslaitoksilta, julkiselta vallalta saadut lainat ja pääomalainat) – rahavarat (pois lukien IFRS 16 -standardin mukaiset vuokrasopimusvelat)

Nettovelka / Oikaistu käyttökate (viimeiset 12 kk)

Osakekohtainen tulos

Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä

Omavaraisuusaste, %

Oma pääoma yhteensä / Varat yhteensä

Tutkimus- ja kehittämiskulut

Henkilöstökulut tutkimus- ja kehittämishenkilöstölle ja tutkimus- ja kehittämistyöhön liittyvät muut liiketoiminnan kulut.


Konsernin tuloslaskelma

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

2021

2020

Liikevaihto

3 552

4 041

14 850

13 011

Liiketoiminnan muut tuotot

57

40

810

157

Materiaalit ja palvelut

-1 201

-1 272

-5 102

-4 213

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

-2 448

-2 161

-8 702

-7 319

Poistot ja arvonalentumiset

-654

-533

-2 778

-2 173

Liiketoiminnan muut kulut

-1 486

-710

-3 858

-2 369

Liiketulos

-2 182

-594

-4 780

-2 906

Rahoitustuotot

264

197

715

452

Rahoituskulut

-38

-266

-263

-794

Nettorahoituskulut

226

-69

453

-341

Voitto/tappio ennen veroja

-1 956

-663

-4 327

-3 247

Tuloverokulu

20

11

78

70

Kauden voitto/tappio

-1 936

-652

-4 249

-3 177

Kauden voiton/tappion jakautuminen

Emoyrityksen omistajille

-1 936

-652

-4 249

-3 177

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo

13 441 437

13 262 766

13 441 437

13 262 766

Laimentamaton osakekohtainen tappio euroa

-0,14

-0,05

-0,32

-0,24

Konsernin laaja tuloslaskelma

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

2021

2020

Kauden voitto/tappio

-1 936

-652

-4 249

-3 177

Muut laajan tuloksen erät

Kurssierot

-119

9

-253

77

Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

-119

9

-253

77

Kauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyrityksen omistajille

-2 055

-643

-4 502

-3 100

Konsernitase

Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

VARAT

.

Pitkäaikaiset varat

.

Liikearvo

 4 256

 4 256

Kehittämismenot

 6 338

 5 667

Asiakassuhteet

 1 386

 1 608

Teknologia-omaisuuserä

 636

 738

Muut aineettomat hyödykkeet

 358

 485

Aineettomat hyödykkeet yhteensä

 12 975

 12 743

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 433

 359

Käyttöoikeusomaisuuserät

 1 205

 1 165

Laskennalliset verosaamiset

 13

 11

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 14 626

 14 289

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus

2 936  

 2 539

Myyntisaamiset ja muut saamiset

4 631

 3 637

Rahavarat

 6 804

 10 608

Lyhytaikaiset varat yhteensä

 14 371

 16 784

Varat yhteensä

 28 998

31 073

Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma

 80

 80

Ylikurssirahasto

 504

 504

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 38 526

 37 470

Muuntoero

-88

 166

Kertyneet voittovarat

-17 721

-14 970

Tilikauden tappio

-4 249

-3 177

Oma pääoma yhteensä

 17 052

20 073

VELAT

Pitkäaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksilta

 3 813

 3 520

Julkiselta vallalta saadut lainat

 1 940

 2 670

Vuokrasopimusvelat

 818

 782

Laskennalliset verovelat

 463

 540

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 7 034

 7 512

Lyhytaikaiset velat

Lainat rahoituslaitoksilta

 1 071

 0

Julkiselta vallalta saadut lainat

 193

 328

Vuokrasopimusvelat

 396

 425

Ostovelat ja muut velat

3 252

 2 736

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 4 912

 3 489

Velat yhteensä

 11 946

 11 001

Oma pääoma ja velat yhteensä

 28 998

 31 073

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021

80

504

37 470

166

-18 147

20 073

Laaja tulos

Kauden voitto/tappio

-4 249

-4 249

Muut laajan tuloksen erät 

muuntoerot

-253

-253

Kauden laaja tulos yhteensä

-253

-4 249

-4 502

Liiketoimet

omistajien kanssa

Osakeanti

Osake optiot

 1 055

340

1 395

Liiketoimet omistajien

1 055

340

1 395

kanssa yhteensä

 Muut muutokset

86

86

Oma pääoma 31.12.2021

80

504

38 526

-88

-21 970

 17 052

Emoyrityksen omistajille
kuuluva oma pääoma

Tuhatta euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

Muuntoerot

Kertyneet voittovarat

Yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020

80

504

37 341

89

-15 376

22 637

Laaja tulos

Kauden voitto/tappio

-3 177

 -3 177

Muut laajan tuloksen erät 

muuntoerot

77

77

Kauden laaja tulos yhteensä

77

-3 177

-3 100

Liiketoimet

omistajien kanssa

Osakeanti

Osake optiot

 129

406

535

Liiketoimet omistajien

 129

406

535

kanssa yhteensä

Oma pääoma 31.12.2020

80

504

37 470

166

-18 147

 20 073

Konsernin rahavirtalaskelma

Tuhatta euroa

10-12/2021

10-12/2020

2021

2020

Liiketoiminnan rahavirrat

Kauden voitto/tappio

-1 936

-652

-4 249

-3 177

Oikaisut:

Poistot ja arvonalentumiset

565

533

2 689

2 173

Rahoitustuotot ja -kulut

-206

69

-472

343

Muut oikaisut

671

92

992

287

Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta

-906

42

-1 041

-377

Nettokäyttöpääoman muutokset:

Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos
           (lisäys (-) / vähennys (+))

248

-80

-1 409

496

Vaihto-omaisuuden muutos (lisäys (-) /
           vähennys (+))

-9

259

-340

-2

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos
          (lisäys (+) / vähennys (-))

235

350

-22

-2 483

Rahavirta ennen rahoituseriä

-432

571

-2 811

-2 367

Maksetut korot

-27

-17

-66

-75

Maksetut muut rahoituskulut

-25

-249

-64

-725

Saadut korot

0

78

1

366

Liiketoiminnan nettorahavirta (A)

-484

383

-2 940

-2 801

Investointien rahavirrat

Kehittämismenojen aktivointi

-789

-546

-2 112

-1 553

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat

-92

-105

-462

-268

Investointien nettorahavirta (B)

-882

-651

-2 574

-1 820

Rahoituksen rahavirta

Osakeannista saadut maksut

149

57

1 012

92

Lainojen nostot

367

4

1 366

-167

Lainojen lyhennykset

-124

0

-327

-3 233

Vuokrasopimusvelkojen lyhennykset

-100

-95

-414

-390

Rahoituksen nettorahavirta (C)

291

-34

1 637

-3 698

Rahavarojen muutos (A+B+C)

-1 075

-302

-3 876

-8 319

Rahavarojen muutos

-1 075

-302

-3 876

-8 319

Rahavarat kauden alussa

7 827

10 899

10 608

18 866

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

52

11

73

61

Rahavarat kauden lopussa

6 804

10 608

6 804

10 608

Liitetiedot

Yrityksen perustiedot sekä tilinpäätöksen laatimisperusta

Yrityksen perustiedot

Optomed on vuonna 2004 perustettu suomalainen terveysteknologiakonserni (jäljempänä “Optomed” tai “Konserni”), joka on erikoistunut kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden ja kokonaisratkaisujen tuottamiseen sokeuttavien silmänpohjasairauksien seulontaa varten.

Konsernin emoyhtiö Optomed Oyj (jäljempänä ”Yhtiö”) on suomalainen Suomen lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 1936446-1. Yhtiön kotipaikka on Oulu ja rekisteröity osoite Yrttipellontie 1 90230 Oulu.

Tilinpäätöksen laatimisperusta     

Optomedin konsolidoitu tilinpäätös 31.12.2021 on laadittu voimassa olevien Euroopan Unionin hyväksymien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) standardien mukaisesti. Tilinpäätöskatsauksen laadinnassa on huomioitu myös 1.1.2021 alkaen voimaan tulleet standardimuutokset.

Kaikki esitetyt luvut on pyöristetty joten yksittäisten lukujen summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Tämä tilinpäätöskatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardin mukaisesti ja sitä tulisi tulkita yhdessä konsernin viimeisimmän, 31.12.2021 päättyneen, vuositilinpäätöksen kanssa 

Tärkeimmät johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut sekä arvioihin ja oletuksiin liittyvät keskeiset epävarmuustekijät                                                                                   

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää johdon tekevän harkintaan perustuvia ratkaisuja sekä sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadinta-ajankohdan varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Nämä arviot ja oletukset perustuvat aikaisempaan kokemukseen ja muihin perusteltavissa oleviin tekijöihin, kuten tulevaisuuden tapahtumia koskeviin odotuksiin, joiden Optomedin johto uskoo olevan kohtuullisia ottaen huomioon olosuhteet raportointikauden päättymispäivänä sekä silloin, kun kyseiset arviot ja oletukset on tehty.                                                                                                                

Vaikka nämä arviot perustuvat Optomedin johdon parhaaseen näkemykseen tapahtumista ja toimenpiteistä tilinpäätöksen laatimisajankohtana, on mahdollista, että toteumat saattavat poiketa näistä arvioista. Arvioita ja taustaoletuksia arvioidaan jatkuvasti sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Konserni voi joutua muuttamaan arvioitaan, mikäli ne olosuhteet, joihin arviot perustuvat muuttuvat tai jos Optomed saa uutta tietoa tai sille kertyy lisää kokemusta. Mahdolliset muutokset merkitään kirjanpitoon sillä tilikaudella, jonka aikana arviota tai oletusta korjataan.             

Johdon harkintaan perustuvien ratkaisujen ja arvioiden käyttö                                                                        

Johdon tekemät harkintaan perustuvat ratkaisut, joita johto on tehnyt tilinpäätöksen laatimisperiaatteita soveltaessaan ja joilla on eniten vaikutusta katsauksessa esitettäviin lukuihin, liittyvät seuraaviin osa-alueisiin:

—Myyntisaamisten luottotappioriskin määrittämiseen

— kehittämismenojen aktivointi: minkä kehittämismenojen katsotaan täyttävän taseeseen kirjaamisen edellytykset

— kehittämismenojen arvonalentumistestaus

Raportoitavat segmentit

10-12/2021

Tuhatta euroa

Laitteet

Ohjelmistot

Konsernin yhteiset

Konserni

Ulkoiset tuotot

 1 329

 2 223

0

 3 552

Operatiiviset kulut netto

-565

-579

0

-1 144

Kate

764

1 643

0

 2 407

Poistot

-500

-153

-1

-654

Muut kulut

-1 962

-1 127

-845

-3 935

Liiketulos

-1 698

363

-846

-2 182

Rahoituserät

0

0

226

226

Voitto/Tappio ennen verokuluja

-1 698

363

-620

-1 956

10-12/2020

Tuhatta euroa

Laitteet

Ohjelmistot

Konsernin yhteiset

Konserni

Ulkoiset tuotot

 1 738

 2 303

0

 4 041

Operatiiviset kulut netto

-748

-484

0

-1 232

Kate

990

1 819

 2 809

Poistot

-384

-148

0

-533

Muut kulut

-989

-1 183

-697

-2 869

Liiketulos

-384

488

-697

-593

Rahoituserät

0

0

-69

-69

Voitto/Tappio ennen verokuluja

-384

488

-767

-664

2021

Tuhatta euroa

Laitteet

Ohjelmistot

Konsernin yhteiset

Konserni

Ulkoiset tuotot

 5 839

 9 011

0

 14 850

Operatiiviset kulut netto

-1 700

-2 592

0

-4 292

Kate

4 139

6 420

0

 10 558

Poistot

-2 168

-608

-2

-2 778

Muut kulut

-5 153

-4 565

-2 843

-12 561

Liiketulos

-3 182

1 247

-2 844

-4 780

Rahoituserät

0

0

453

453

Voitto/Tappio ennen verokuluja

-3 182

1 247

-2 392

-4 327

2020

Tuhatta euroa

Laitteet

Ohjelmistot

Konsernin yhteiset

Konserni

Ulkoiset tuotot

 5 097

 7 913

0

 13 011

Operatiiviset kulut netto

-2 235

-1 820

 0

-4 055

Kate

2 862

6 093

 0 

 8 955

Poistot

-1 569

-603

0

-2 173

Muut kulut

-3 113

-4 166

-2 408

-9 687

Liiketulos

-1 820

1 324

-2 408

-2 904

Rahoituserät

0

0

-341

-341

Voitto/Tappio ennen verokuluja

-1 820

1 324

-2 749

-3 247

Myyntituotot

 Myyntituottojen erittely

Tuhatta euroa

Q4/2021

Q4/2020

2021

2020 

Suomi

 2 262

 2 263

 8 939

60,2 %

 7 777

59,8 %

Kiina

131

1031

 2 165

14,6 %

2443

18,8 %

Muut

 1 158

 747

 3 746

25,2 %

 2 791

21,4 %

Yhteensä

3 558

 4 041

14 850

100,0 %

 13 011

100 %

Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 euroa

10-12/2021

10-12/2020

2021

2020

Liiketoiminnan muut tuotot

57

40

810

157

Yhteensä

57

40

810

157

Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat saaduista avustuksista, käyttöomaisuuden myyntituotoista ja Business Finlandin lainanmuutoksesta avustukseksi. Tilikausilla 2020-2021 Optomed on saanut julkisia avustuksia eri tahoilta kuten Business Finlandilta. 2021 muihin tuottoihin kuului Business Finlandin 538 tuhannen euron lainan perimättä jättäminen.

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Tuhatta euroa

2021

2020

Hankintameno

Alkusaldo 1.1.

 2 257

1 992

Lisäykset

 464

265

Loppusaldo 31.12.

 2 721

2 257

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

Alkusaldo 1.1.

-1 898

-1 585

Kauden poistot

-390

-313

Loppusaldo 31.12.

-2 288

-1 898

Kirjanpitoarvo 1.1.

 359

406

Kirjanpitoarvo 31.12.

 433

359

Vuokrasopimukset

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät

Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

Käyttöoikeusomaisuuserien lisäykset

 449

 484

Poistot

-409

-394

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

1 205

 1 165

Vuokrasopimuksilla hankitut käyttöoikeusomaisuuserät ovat toimitiloja.

Vuokrasopimusvelat

Tuhatta euroa

31.12.2021

31.12.2020

Lyhytaikainen

 396

425

Pitkäaikainen

 818

782

Yhteensä

 1 214

1 207

Kyseiset velat on esitetty konsernitaseen rivillä Vuokrasopimusvelat pitkäaikainen/lyhytaikainen) erääntymisajankohtansa mukaan

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoarvot

31.12.2021

Tuhatta euroa

Liikearvo

Kehittämis-menot

Asiakas-suhteet

Teknologia-omaisuuserä

Muut aineettomat hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

Alkusaldo 1.1.

 4 256

 9 709

 2 222

 1 023

 945

 18 156

Lisäykset

 2 195

 6

 2 201

Loppusaldo 31.12.

 4 256

 11 904

 2 222

 1 023

 952

 20 357

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

Alkusaldo 1.1.

 -  

-4 043

-614

-286

-461

-5 403

Kauden poistot

-952

-222

-102

-43

-1 408

Kauden arvonalentumiset

-482

-89

-571

Loppusaldo 31.12.

-5 566

-836

-387

-593

-7 382

Kirjanpitoarvo 1.1.

4 256

 5 667

 1 608

 738

 485

 12 753

Kirjanpitoarvo 31.12.

4 256

 6 338

 1 386

 636

 359

 12 975

31.12.2020

Tuhatta euroa

Liikearvo

Kehittämis-menot

Asiakas-suhteet

Teknologia-omaisuuserä

Muut aineettomat hyödykkeet

Yhteensä

Hankintameno

Alkusaldo 1.1.

 4 256

 8 246

 2 222

 1 023

 859

 16 606

Lisäykset

 1 463

 86

 1 549

Loppusaldo 31.12.

 4 256

 9 709

 2 222

 1 023

 945

 18 156

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset

Alkusaldo 1.1.

-3 029

-392

-184

-340

-3 945

Kauden poistot

-854

-222

-102

-121

-1 298

Kauden arvonalentumiset

-160

-160

Loppusaldo 31.12.

 - 4 043

-614

-286

-461

-5 403

Kirjanpitoarvo 1.1.

 4 256

5 218

1 829

840

519

12 662

Kirjanpitoarvo 31.12.

 4 256

5 667

1 608

738

485

12 753

Rahoitusvarat

Lyhytaikaiset rahoitusvarat

1 000 euroa

2021

2020

Myyntisaamiset

Saatavarahoitus

740

131

Muut myyntisaamiset

2 917

2 509

Myyntisaamiset yhteensä

3 658

2 641

Rahavarat

6 804

10 608

Yhteensä

10 462

13 249

Erääntyneiden myyntisaamisten vuoksi rahoitusvaroihin liittyy kohonnut luottotappioriski.

Luottoriskille alttiina olevat kohteet ja luottotappiovaraus

1 000 euroa

Brutto-kirjanpito-
arvo

Painotettu keskim.

luottotappiovaraus-
prosentti

Luottotappio-
varaus

31.12.2021

Lyhytaikaiset myyntisaamiset (erääntymättömät)

 1 143

0,5 %

6

Erääntyneet

 - 

0

1-30 päivää

 67

1,5 %

1

31-60 päivää

 10

4 %

0

61-90 päivää

 2

9 %

0

Yli 90 päivää

 40

12 %

5

Erityinen tappiovaraus

 2 382

30 %

715

Yhteensä

 3 644

 727

Optomed katsoo, että sillä on kohonnut luottotappioriski koskien kiinalaisen asiakkaan myyntisaamisia. Luottoriskikeskittymä on muodostunut ja erääntyneiden myyntisaatavien vuoksi siihen liittyy kohonnut luottotappioriski. Yhtiö on kirjannut luottotappiovarauksen muutoksen liiketoiminnan muihin kuluihin.

Rahoitusvelat  

Tuhatta euroa 

 31.12.2021 

31.12.2020 

Pitkäaikaiset rahoitusvelat 

Lainat rahoituslaitoksilta 

3 813

3 192

Julkiselta vallalta saadut lainat 

1 940

2 998

Vuokrasopimusvelat 

818

782

Yhteensä 

6 571

6 972

Lyhytaikaiset rahoitusvelat 

Lainat rahoituslaitoksilta 

1 071

0

Julkiselta vallalta saadut lainat 

193

328

Vuokrasopimusvelat 

396

425

Ostovelat 

944

595

Yhteensä 

2 604

1 348

Rahoitusvelat yhteensä 

9 175

8 320

Tilikaudella 2021 konserni muutti rahoituslaitoksilta saatujen lainojen lyhennysohjelmaa ja neuvotteli uuden lainan Nordealta

Käyvät arvot - jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvelat 

Optomed katsoo, että jaksotettuun hankintamenoon arvostettujen rahoitusvelkojen tasearvo on kohtuullinen arvio niiden käyvistä arvoista.

Kovenantti

Optomedin lainoihin rahoituslaitoksilta liittyy omavaraisuusastetta koskeva kovenanttiehto ja lisäksi Optomedin on saavutettava tietyt keskeiset toimintaan liittyvät tavoitteet. Lainat maksetaan takaisin uusien lyhennysohjelmien mukaisesti.

Optomedin on täytettävä kovenanttiehto vuositilinpäätöspäivänä. Omavaraisuusaste lasketaan sovitun laskentakaavan mukaisesti. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kovenanttiehto ja sen täyttyminen raportointikaudella.

Kovenanttiehto

Toteuma

Tarkasteltava taso l

Nordea laina

31,12. 2021

Omavaraisuusaste

50 %

56,44 %

Optomed-konserni

Rahavarat

2 miljoonaa

6,8 miljoonaa

Optomed-konserni

31.12 2022 ja tämän jälkeen

Käyttökate

0

Optomed-konserni

OP lainan omavaraisuusaste

31.12.2021

35 %

59,04 %

Optomed-konserni

31.12.2020

25 %

69,03 %

Optomed-konserni

Yhtiön omavaraisuusaste lasketaan lainanantajasta riippuen seuraavalla tavalla:

Nordean lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/ (taseen loppusumma+vuokravastuut)

OP lainan omavaraisuuden laskentakaava: Oikaistu omapääoma/(taseen loppusumma-saadut ennakot)

Kovenanttiehto täyttyi 31.12.2021.

Lähipiiritapahtumat

Muun lähipiirin kanssa toteutuneet liiketoimet sekä avoimet saldot

Tuhatta euroa

Myynnit

Myyntisaamiset

Muut kulut

2021 

1 704

2 382

-87

2020

2 685

1 389

-103

Myynnit ja myyntisaamiset ja osa muista kuluista liittyvät Optomed Oyj:n merkittävimpiin omistajiin, joiden katsotaan kuuluvan emoyrityksen lähipiiriin. Katso myös liitetieto 2.4 Tiedot tärkeimmistä asiakkaista.

Lisäksi Muut kulut koostuvat emoyrityksen hallituksen puheenjohtajalle maksetuista konsulttipalkkioista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Optomed julkisti 25.1.2022 nimitystoimikunnan ehdotuksen seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta ehdotti, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Simon Guo, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja Anna Tenstam.

Optomed julkisti 7. helmikuuta 2022 tulokset tulevasta monikeskuksesta kliinisestä tutkimuksesta, jonka tarkoituksena oli arvioida Optomed Aurora kädessä pidettävän silmäpohjakameran sekä AEYE Healthin tekoälyratkaisun kykyä havaita lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit.

Aurora AEYE havaitsi lievää runsaammat diabeettisen retinopatian merkit oikein 91,9 prosentilla potilaista, eli tämä oli tuotteen sensitiivisyys. Aurora AEYE tunnisti potilaat, kenellä ei ollut merkkejä retinopatiasta 93,6 prosentilla, eli tämä oli tuotteen spesifisyys. Aurora AEYE:n kuvattavuus oli yli 99 prosenttia.