• news.cision.com/
  • Optomed Oyj/
  • Sisäpiiritieto: Optomed Oyj toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin keräten 4,1 miljoonaa euroa

Sisäpiiritieto: Optomed Oyj toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin keräten 4,1 miljoonaa euroa

Report this content

OPTOMED OYJ SISÄPIIRITIETO 9.12 2022, klo 22.00

 

Sisäpiiritieto: Optomed Oyj toteutti onnistuneesti suunnatun osakeannin keräten 4,1 miljoonaa euroa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN, SINGAPOREEN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Optomed Oyj:n (”Optomed” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 9.12.2022 kokouksessaan päättänyt laskea liikkeeseen enintään 1 140 358 Yhtiön uutta osaketta (”Osakkeet”) rajoitetulle määrälle institutionaalisia ja kokeneita sijoittajia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (”Osakeanti”) Yhtiön 10.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valtuuttamana. Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannin ehdot ja ehtojen mukaisesti tehdyt osakemerkinnät.

 

Osakeannissa merkittiin yhteensä 1 140 358 Osaketta. Yhtiö odottaa saavansa Osakeannin tuloksena noin 4,1 miljoonan euron bruttotuotot. Osakeannin pääasiallisena tarkoituksena on Yhtiön taseen vahvistaminen sekä riittävän rahoituksen varmistaminen Yhtiön kasvustrategian toimeenpanolle erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla. Sijoittajiin kuuluu suomalaisia kokeneita ja institutionaalisia sijoittajia, mukaan lukien Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo uutena sijoittajana.

 

Merkintähinta oli 3,56 euroa Osakkeelta vastaten Yhtiön osakkeen viimeisen 30 päivän määräpainotettua keskihintaa ja noin 17,4 prosentin preemiota osakkeen viimeisen kolmen kuukauden määräpainotettuun keskihintaan (2.94 euroa). Merkintähinta vastaa noin 15,4 prosentin alennusta verrattuna Yhtiön osakkeen päätöskurssiin 9.12.2022.  Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Petri Salonen, Optomedin hallituksen puheenjohtaja kommentoi:

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että pystyimme hankkimaan lisärahoitusta haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Yhdysvaltain FDA-lupahakuprosessi etenee suunnitellusti ja suunnatusta osakeannista saatavat tuotot auttavat meitä kiihdyttämään kasvuamme Yhdysvaltain markkinoilla.”

 

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärän odotetaan olevan 16 541 355 osaketta merkittyjen Osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen. Merkityt Osakkeet vastaavat noin 7,40 prosenttia Optomedin osakkeista ja äänistä ennen Osakeantia ja noin 6,89 prosenttia Osakeannin jälkeen.

 

Osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 13.12.2022 ja Osakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:ssä arviolta 14.12.2022 yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa.

 

 

Lisätietoja

Seppo Kopsala, toimitusjohtaja, seppo.kopsala@optomed.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki Oy

keskeiset tiedotusvälineet

www.optomed.com

 

Optomed lyhyesti 

 

Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden kehittäjistä. Optomed yhdistää silmänpohjakamerat ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.

LIITE 1: SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

Optomed Oyj:n (”Yhtiö”) hallitus on kokouksessaan 9.12.2022 päättänyt toteuttaa 10.5.2022 pidetyn Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa annetaan enintään 1 140 358 uutta Yhtiön osaketta (”Osake”). Osakkeet annetaan seuraavilla ehdoilla:

1                Merkintäoikeus

Osakeannissa annetaan enintään 1 140 358 uutta Osaketta. Osakkeet tarjotaan suunnattuna antina osakeannin järjestäjänä toimivan UB Securities Oy:n hankkimille institutionaalisille ja kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

2               Merkintähinta ja sen kirjaaminen taseeseen

Osakkeiden merkintähinta on 3,56 euroa Osakkeelta. Osakkeen merkintähinta on määritetty ottaen huomioon Yhtiön osakkeiden viimeaikainen kaupankäynti markkinoilla sekä osakeannin järjestäjän sijoittajilta saama palaute ja ilmoitus kiinnostuksesta Osakkeiden merkintään. Yhtiön hallitus on katsonut merkintähinnan edustavan Osakkeiden käypää arvoa Yhtiön ja kaikkien sen osakkeenomistajien näkökulmasta.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

3               Merkintäpaikka

Merkintä tehdään Yhtiön hallituksen kokouksessa 9.12.2022. Yhtiö pidättää oikeuden hylätä osittain tai kokonaan tehdyt merkinnät, jos merkintää ei ole maksettu näiden ehtojen mukaisesti. Yhtiön palauttamille varoille ei makseta korkoa, jos merkintä hylätään osittain tai kokonaan.

4               Osakkeen maksuaika

Osakkeen merkintähinta on maksettava viimeistään 13.12.2022 kello 10.00 Yhtiön hallituksen hyväksymän allokaation mukaisesti, ellei Yhtiön hallitus harkintansa mukaan päätä pidentää maksuaikaa.

5               Oikeus osinkoon ja muut oikeudet

Osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet Osakkeiden kaupparekisteriin ja Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään merkitsemisestä lukien.

6               Perusteet merkintäoikeudesta poikkeamiselle

Merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeanti vahvistaa Yhtiön tasetta ja varmistaa tarvittavan rahoituksen Yhtiön kasvustrategian implementointiin erityisesti Yhdysvaltain diabeettisen retinopatian seulontamarkkinoilla nopealla ja kustannustehokkaalla tavalla ja tarjoaa oman pääoman ehtoista rahoitusta ehdoilla (mukaan lukien aikataulu ja hinta), jotka eivät Yhtiön hallituksen arvion mukaan olisi muuten Yhtiön saatavilla.

7               Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustilille ja kaupankäynti osakkeilla

Osakeannissa merkityt Osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Osakkeiden odotetaan olevan rekisteröity kaupparekisteriin arviolta 14.12.2022. Uudet Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa.

Yhtiö hakee osakeannissa merkittyjen uusien Osakkeiden ottamista Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ja kaupankäynnin kohteeksi samanlajisina Yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

8              Muut ehdot

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki siihen liittyvät riidat ratkaistaan Suomessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.

 

Tärkeä huomautus

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tämä tiedote sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, lausuntoja Optomedin strategiasta, liiketoimintasuunnitelmista ja fokuksesta. Termien kuten ”saattaa”, ”aikoo”, ”voisi”, ”tulee”, ”pitäisi”, ”odottaa”, ”suunnittelee”, ”uskoo”, ”arvioi”, ”ennustaa”, ”jatkaa” tai ”tavoittelee” ja näihin rinnastettavien termien avulla voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, vaikka kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät sisälläkään tällaisia termejä. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin ja uskomuksiin, joihin kohdistuu useita riskejä, epävarmuustekijöitä ja tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tapahtumat tai tulokset voivat poiketa merkittävästi siitä mitä tässä tiedotteessa on esitetty tai mitä tämän tiedotteen tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot antavat ymmärtää, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, Optomedin liiketoimintaan, toimintaan, toimitusketjuun, strategiaan, tavoitteisiin ja ennakoituihin aikatauluihin sekä muiden yritysten kilpailuun liittyvät asiat. Optomed kehottaa olemaan nojautumatta liiallisesti tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin, jotka kertovat vain sen päivän tilanteesta, jolloin ne on tehty. Optomed ei ota velvollisuudekseen julkisesti päivittää tai korjata mitään lausuntoja, jotta ne vastaisivat muuttuneita odotuksia, tilanteita tai olosuhteita, joihin kyseiset lausunnot saattavat perustua, tai jotka voivat vaikuttaa todennäköisyyteen, että todelliset tulokset eroavat tulevaisuuteen suuntautuvissa lausunnoissa sanotuista. Kaikki tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot tässä tiedotteessa edustavat Optomedin näkemyksiä vain tämän tiedotteen päivämääränä, eikä niihin tule nojautua siten, että ne edustaisivat Yhtiön näkemyksiä minä tahansa myöhempänä päivämääränä.

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen jakelua voidaan rajoittaa lailla, ja henkilöiden, joiden haltuun tämä asiakirja tai muut tässä viitatut tiedot tulevat, on saatettava sanotut rajoitukset tietoonsa ja noudatettava niitä. Tässä tiedotteessa esitettyjä tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin, tai näissä maissa tai mihinkään muuhun maahan tai missään muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Näiden rajoitusten noudattamatta jättäminen voi tarkoittaa minkä tahansa tällaisen maan arvopaperilainsäädännön rikkomista. Tämä julkaisu ei ole suunnattu eikä sitä ole tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi sellaiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on kansalainen tai asuu tai sijaitsee missä tahansa paikkakunnalla, osavaltiossa, maassa tai muulla lainkäyttöalueella, jossa jakelu, julkaiseminen, saatavuus tai käyttö olisi vastoin lakia tai asetuksia tai joka vaatisi rekisteröintiä tai toimilupaa tällaisella alueella.

Tämä tiedote ja Osakeanti on osoitettu ja suunnattu vain Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden (”Relevantit valtiot”) henkilöille, jotka ovat Esiteasetuksen 2(e) artiklassa tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”. Arvopaperit ovat saatavilla vain Kokeneille sijoittajille, ja kaikki kutsut, tarjoukset ja sopimukset tällaisten arvopapereiden merkitsemisestä, ostamisesta tai hankkimisesta tulee tehdä vain Kokeneille sijoittajille tai heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole Kokeneita sijoittajia, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua tähän tiedotteeseen missään Relevantissa valtiossa. Tässä tiedotteessa Esiteasetuksella tarkoitetaan asetusta (EU) 2017/1129.

Tätä tiedotetta ei tule pitää arvopapereiden tarjoamisena yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Osakkeiden osalta ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään esitettä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä tiedote jaetaan ja se on suunnattu vain Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella oleville henkilöille, tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 artiklassa 2(e) tarkoitettuja ”Kokeneita sijoittajia”, siten kuin se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä Euroopan Unionista eroamisesta 2018 säädetyn lain (”European Union (withdrawal) Act 2018”) nojalla, jotka ovat (i) sijoitusalan ammattilaisia Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) Order 2005 -määräyksen (”Määräys”) 19 artiklan 5 kohdan tarkoittamalla tavalla tai (ii) Määräyksen 49 artiklan 2 kohdan a–d alakohtien mukaisia yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) ja muita henkilöitä, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, ”Relevantit henkilöt”). Mikä tahansa tässä tiedotteessa tarkoitettu sijoitustoiminta on saatavilla vain Relevanteille henkilöille, eikä siihen ryhdytä muiden kuin Relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö tai Kokenut sijoittaja, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai nojautua sen sisältöön.

Tämä tiedote ei sisällä eikä ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

UB Securities Oy toimii yksinomaan Yhtiön puolesta Osakeannin yhteydessä. UB Securities Oy ei pidä ketään muuta osapuolta asiakkaanaan eikä se ole vastuussa Osakeantiin tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan liittyvästä neuvonnasta kenellekään muulle kuin Yhtiölle.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) rahoitusvälineiden markkinoista annetun EU-direktiiviin 2014/65/EU, muutoksineen (”MiFID II”); (b) komission delegoidun direktiivin (EU) 2017/593, joka täydentää MiFID II:ta, 9 ja 10 artikloihin; ja (c) paikallisiin implementointitoimenpiteisiin (yhdessä ”MiFID II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä sulkien pois kaiken vastuun, joka ”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai muuhun, Osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan Osakkeet: (i) täyttävät loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset yksityissijoittajille sekä sijoittajille, jotka määritellään ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten määritelty MiFID II:ssa; ja (ii) soveltuvat tarjottavaksi kaikkien jakelukanavien kautta, kuten sallittu MiFID II:ssa (”Kohdemarkkina-arviointi”). Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta jakelijoiden tulisi huomioida että: Osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken sijoituksestaan; Osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja sijoitus Osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin myyntirajoituksiin liittyen mihinkään Osakkeita koskevaan tarjoukseen. Lisäksi huomautetaan, että Kohdemarkkina-arvioinnista riippumatta UB Securities Oy järjestäjänä tulee hankkimaan vain sellaisia sijoittajia, jotka täyttävät ammattimaisen asiakkaan kriteerit tai ovat hyväksyttäviä vastapuolia.

Epäselvyyksien välttämiseksi, Kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita Osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä.

Kukin jakelija on vastuussa oman kohdemarkkina-arviointinsa tekemisestä Osakkeita koskien sekä asianmukaisten jakelukanavien määrittämisestä.

Tilaa