Kutsu Orthex Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Report this content

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 10.6.2021 klo 16.00

 

Kutsu Orthex Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Orthex Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 2.7.2021 klo 15.00 Suomalaistentie 7, 02270 Espoo.

Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään hallituksen täydentämisestä.

Yhtiön hallitus on päättänyt, että ylimääräinen yhtiökokous järjestetään poikkeuksellisin kokousmenettelyin Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle, vaan kokoukseen voi osallistua ja osakkeenomistajan oikeuksia voi käyttää ainoastaan äänestämällä ennakkoon, tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”Ohjeita kokoukseen osallistujalle”.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Sanna Suvanto-Harsaae. Mikäli Sanna Suvanto-Harsaaella ei painavasta syystä ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Saara Mäkelä. Mikäli Saara Mäkelällä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa määritellyllä tavalla ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Orthex Oyj:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Orthex Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

7 Uuden hallituksen jäsenen valinta

Orthex Oyj:n hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Orthex Oyj:n hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Jens-Peter Poulsen 1.8.2021 alkaen. Jens-Peter Poulsen on yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista riippumaton ja hän on antanut suostumuksensa valintaan.

Jens-Peter Poulsenin CV on nähtävissä Orthex Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa:

https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/

Hallituksen kohdan 6 ja 7 mukaiset esitykset perustuvat yhtiön suurimman osakkeenomistajan, Conficap Oy:n, ehdotukseen ja Conficap Oy:n kanssa yhtiön listautumisannin yhteydessä annettuihin sitoumuksiin.

8 Kokouksen päättäminen

Tämä kutsu, joka sisältää ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevia asioita koskevat päätösehdotukset, on saatavilla Orthex Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa:

https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internet-sivuilla viimeistään 5.7.2021.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Covid-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi ylimääräinen yhtiökokous järjestetään niin, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Kokousta ei myöskään voi seurata suoran verkkolähetyksen avulla, eikä tallennetta yhtiökokouksesta tule olemaan saatavilla.

Osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 21.6.2021 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 29.6.2021 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on rekisteröity hänen suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 21.6.2021 klo 10.00 - 29.6.2021 klo 10.00 sähköisesti käyttämällä Euroclearin sähköistä yhtiökokouspalvelua, joka on saatavilla osoitteessa:

https://egm.apk.fi/eGM/gm/222062280772_fi/faces/jsp/login/login.xhtml

Yksityishenkilöt kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Yhteisöt tarvitsevat sisäänkirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron sekä y-tunnuksen tai muun tunnisteen.

Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan PDF-tiedostona sähköpostitse Orthex Oyj:lle osoitteeseen ir@orthexgroup.com ennen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

Mikäli osakkeenomistaja toimittaa valtakirjan Yhtiölle soveltuvien ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen määräajan päättymistä katsotaan se ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen edellyttäen, että kaikki vaaditut tiedot on sisällytetty valtakirjaan. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.6.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.6.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehdittava ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta.

Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin.

Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen ir@orthexgroup.com otsikolla ”Yhtiökokous 06/2021, vastaehdotus” viimeistään 16.6.2021 klo 16.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa edellytyksellä, että vastaehdotuksen tehneillä osakkeenomistajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja he omistavat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annettuja ääniä ei oteta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/ viimeistään 17.6.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 16.6.2021 mennessä lähettämällä kysymykset sähköpostitse osoitteeseen ir@orthexgroup.com. Osakkeenomistajien tekemät kysymykset, yhtiön johdon vastaukset kysymyksiin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://investors.orthexgroup.com/fi/ylimaarainenyhtiokokous/ viimeistään 17.6.2021. Kysymysten esittämisen yhteydessä osakkeenomistajan on esitettävä riittävän selvitys osakeomistuksestaan.

Orthex Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 17 758 854 osaketta ja ääntä.

Espoossa 10.6.2021

Orthex Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja

Sanna Suvanto-Harsaae, Hallituksen puheenjohtaja Orthex Oyj
Tel. +45 20 63 36 17

sanna@harsaae.dk

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2020 oli 75,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto 12,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.