Orthex Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Report this content

Orthex Oyj, Pörssitiedote, 6.4.2022 klo 11.00

Orthex Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 6.4.2022 Orthex Oyj:n pääkonttorissa Espoossa. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestettiin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon. Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 35 osakkeenomistajaa, jotka edustivat 10 602 030 osaketta ja ääntä. Yhtiökokous hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset.

Tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapaus ja taseen osoittaman voiton käyttäminen
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa vaan että osakkeenomistajille maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta pääomanpalautusta 0,18 euroa osakkeelta eli yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa kahdessa erässä seuraavasti:

Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 8.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen ensimmäinen erä maksetaan 21.4.2022. Pääomanpalautuksen toinen erä, 0,09 euroa osakkeelta, maksetaan lokakuussa 2022 osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen toisen erän täsmäytyspäivänä 3.10.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautuksen toinen erä maksetaan 11.10.2022.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä pääomanpalautuksen toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Toimielinten palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti 2021
Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin 2021.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille 2 000 euron kuukausipalkkio. Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matka- ja muut kulut päätettiin korvata yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenet
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallitukseen päätettiin valita viisi (5) jäsentä ja hallitukseen valittiin uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Satu Huber ja Jens-Peter Poulsen sekä uusina jäseninä Markus Hellström ja Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisätietoja hallituksen jäsenistä on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, jonka ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Johanna Winqvist-Ilkka. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutettiin päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos tähän on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi, kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi sekä omistuspohjan laajentamiseksi ja pääomarakenteen kehittämiseksi.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 20.4.2022.

Orthex Oyj


Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja
Puh. +358 (0)40 500 3826

alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Saara Mäkelä, talousjohtaja
Puh. +358 (0)40 0838 782

saara.makela@orthexgroup.com

 

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavaroiden valmistajista. Yhtiön tavoitteena on tuotteillaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit ovat säilytystuotteissa SmartStore™, keittiötarvikkeissa GastroMax™ ja kodin sekä kasvienhoidon tuotteissa Orthex™. Vastuullisuudessa Orthex pyrkii olemaan toimialansa edelläkävijä.

Orthexin liikevaihto vuonna 2021 oli 88,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on myyntiä yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Orthexin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssilistalla.

Tilaa

Liitteet & linkit