HEIKKO MARKKINATILANNE PAINOI HEINÄ-SYYSKUUN TULOKSEN TAPPIOLLISEKSI - PARANNUSTOIMENPITEET KäYNNIST

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.10.2005 KLO 13.45

HEIKKO MARKKINATILANNE PAINOI HEINÄ-SYYSKUUN TULOKSEN TAPPIOLLISEKSI
- PARANNUSTOIMENPITEET KäYNNISTETTY

Outokummun liikevaihto oli kausiluonteisesti heikolla kolmannella
neljänneksellä 1 191 milj. euroa (II/2005: 1 589 milj. euroa,
III/2004: 1 143 milj. euroa). Edelleen jatkunut varastojen
purkaminen, uuden kapasiteetin käyttöönotto, heikko kysynnän kasvu
ja korkeat raaka-ainehinnat johtivat ruostumattoman teräksen
perushinnan laskuun. Aiemmin ilmoitetun mukaisesti heinä-syyskuun
tulos kääntyi negatiiviseksi, ja konsernin liiketappio oli 21 milj.
euroa (liikevoitto II/2005: 157 milj. euroa, III/2004: 77 milj.
euroa). Jatkuvien toimintojen kauden tappio oli kolmannella
neljänneksellä 31 milj. euroa (voitto II/2005: 105 milj. euroa,
III/2004: 58 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen
tulos oli -0,17 euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 
-0,03 euroa.


KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

- Outokumpu on saanut päätökseen selvitykset ruostumattoman teräksen
kylmävalssauksen tulevaisuudesta Sheffieldissä. Selvitysten nojalla
konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil
Products Sheffield -liiketoimintayksikön (CPS) tuotannon
Britanniassa (ks. erillinen pörssitiedote). CPS:ssä on noin 570
työntekijää. CPS:n vuotuinen kapasiteetti on 300 000 tonnia, mikä
on runsaat 6 prosenttia kylmävalssattujen tuotteiden kapasiteetista
läntisessä Euroopassa. CPS:n tuotannon lopettamisen lisäksi
Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen vuosikapasiteetti
mukautetaan 500 000 tonnista 300 000 tonniin. Outokummun uuden
tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat seuraavat: aihiot
2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla tasolla, sekä
kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia.

- Ruostumattoman teräksen markkinatilanne jatkui heikkona heinä-
syyskuussa. Lomakausi Outokummun päämarkkina-alueella Euroopassa
vähensi tilauksia ja tilauskanta pieneni. Lisäksi korkeat
seosainelisät rajoittivat kysynnän kasvua, joka hidastui etenkin
Euroopassa ja Aasiassa.

- Konsernin liiketappio oli 21 milj. euroa. Markkinoiden ylitarjonta
on painanut ruostumattoman teräksen perushinnat hyvin mataliksi,
mikä on vaikuttanut etenkin Outokummun standardilaatuisten
tuotteiden tulokseen. Outokumpu leikkasi tuotantoaan kolmannella
neljänneksellä noin 150 000 tonnia kunnossapitoseisokit mukaan
lukien. General Stainlessin liiketappio oli 49 milj. euroa ja
Specialty Stainlessin liikevoitto oli
8 milj. euroa. Technologyn liikevoitto oli 6 milj. euroa.

- Outokumpu myi syyskuussa jäljellä olleen 16,1 %:n omistusosuutensa
Bolidenissä noin 180 milj. eurolla. Kaupasta kirjattiin 10 milj.
euron myyntivoitto.

- Jatkuvien toimintojen liiketoiminnan nettorahavirta oli 197 milj.
euroa. Käyttöpääoma laski 176 milj. euroa ja korollinen nettovelka
78 milj. euroa 1 744 milj. euroon kesäkuun lopusta. Velkaantumisaste
laski 77,9 %:iin.

- Käynnissä olevien Commercial Excellence- ja Production Excellence-
ohjelmien taloudelliset tavoitteet vahvistettiin syyskuussa.
Outokumpu ilmoitti myös aloittavansa heikentyneen markkinatilanteen
vuoksi määrätietoisen ohjelman kannattavuuden ja kassavirran
parantamiseksi. Parannusohjelmassa on kolme osa-aluetta: kiinteiden
kustannusten alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen
ja tiukka käyttöpääoman hallinta. Heti voimaan astuneena
väliaikaisena toimenpiteenä Coil Products Sheffieldin saamat uudet
tilaukset siirrettiin Tornioon, jotta saadaan täysimääräinen hyöty
Tornion laajennuksen kustannustehokkaasta kapasiteetista.

- Ruostumattoman teräksen markkinoilla on havaittavissa joitakin
myönteisiä merkkejä. Perushintojen lasku Euroopassa
näyttää pysähtyneen, mikä johtuu osittain merkittävästä
varastotasojen laskusta sekä seosainelisän alenemisesta. Tämä
viittaa siihen, että varastojen purku voisi päättyä vuoden 2006
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuluvan vuoden viimeisen
neljänneksen kysyntänäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

- Huolimatta saatujen tilausten määrän elpymisestä kolmannen
neljänneksen lopulla, Outokummun koko vuoden 2005 lopputuotteiden
toimitusmäärien arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmiksi.
Coil Products Sheffieldin toimintojen päättyessä, Tornion
kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2005 viimeisestä
neljänneksestä lähtien. Outokummun liiketoiminnan operatiivisen
kannattavuuden arvioidaan olevan vuoden viimeisellä neljänneksellä
lähellä break-even -tasoa. Kertaluonteisten alaskirjausten,
varausten ja varastotappioiden johdosta neljännen neljänneksen
liiketulos on kuitenkin raskaasti tappiollinen.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi:

"Ruostumattoman teräksen kysyntä säilyy pitkällä aikavälillä hyvänä,
mutta uusi kapasiteetti erityisesti Kiinassa luo paineita myös
Euroopan markkinoilla. Siksi käynnistimme määrätietoisen
muutosohjelman, joka mahdollistaa taloudellisten tavoitteidemme
saavuttamisen haastavassakin markkinatilanteessa. Sheffieldin
kylmävalssaamon lakkauttaminen parantaa tuotantorakennettamme, koska
näin Torniota voidaan ajaa täydellä kapasiteetilla. Yhdessä jo
käynnistettyjen muiden tehostamistoimenpiteiden kanssa tämä parantaa
kannattavuutta ja kassavirtaa merkittävästi tulevina vuosina."

JOHDON TULOSANALYYSI – KOLMAS NELJÄNNES

Konsernin                                 
tunnuslukuja
                                      
Milj. EUR         I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                                   
Liikevaihto                                
General Stainless     1 080 1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 223  878
Specialty Stainless     570  638  531  670 2 409  718  750  517
Technology          81  104  91  146  423  65  158  144
Muu toiminta         55  50  56  57  218  55  64  58
Sisäinen myynti      -590 -687 -549 -586 -2 413 -724 -606 -406
                         
Konserni         1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 1 191
                                      
Liikevoitto                               
General Stainless      88  81  46  80 295  73  99  -49
1)
Specialty Stainless     41  38  33  42 154  51  59   8
1)
Technology          9  -1   2  20  30  -8   4   6
Muu toiminta 1)       -4  -10  -4  -14 -33   6  -7   8
Sisäiset erät        -6  13   0   0  7  -4   2   6
Konserni          128  121  77  128 453  118  157  -21
                                      
Ruostumattoman teräksen                         
toimitukset
                                     
1 000 tonnia        I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                                   
Kylmävalssatut        239  221  213  217 890  233  226  195
tuotteet
Kirkkaat           103  99  74  157 432  135  126  61
kuumanauhat
Muut             138  124  87  116 464  117  106  77
Toimitukset         479  444  374  490 1 786  485  459  333
yhteensä
                                     
Markkinahinnat ja                            
valuuttakurssit
                                     
              I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                                   
Markkinahinnat 2)                            
Ruostumaton teräs                            
 Markkinahinta   EUR/t 2 122 2 280 2 257 2 350 2 252 2 207 2 173 2 125
 Perushinta    EUR/t 1 397 1 433 1 442 1 425 1 424 1 332 1 217 1 113
Nikkeli     USD/t 14 737 12 503 13 998 14 080 13 852 15 348 16 411 14 567
              
         EUR/t 11 792 10 379 11 455 10 850 11 136 11 704 13 031 11 941
              
Ferrokromi (Cr-   USD/l  0,61 0,69 0,73 0,73 0,69 0,78 0,78 0,73
sisältö)      b
          EUR/kg  1,08 1,26 1,32 1,24 1,22 1,31 1,37 1,32
          
Molybdeeni     USD/lb  8,20 14,61 16,91 25,85 16,39 32,02 35,62 31,74
          
          EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05 53,84 62,35 57,37
          
Rautaromu      USD/t  231  211  238  265 236  240  209  236
          EUR/t  185  176  195  204 190  183  166  194
                                     
Valuuttakurssit                             
EUR/USD          1,250 1,200 1,220 1,298 1,244 1,311 1,259 1,220
EUR/SEK          9,184 9,150 9,150 9,013 9,124 9,074 9,208 9,366
EUR/GBP          0,680 0,667 0,672 0,695 0,679 0,694 0,679 0,683


1) Sisäisen raaka-ainehinnoittelun käsittelyä on muutettu ja tämän
johdosta liikevoiton jakautumista General Stainlessin,
Specialty Stainlessin ja Muun toiminnan välillä on oikaistu vuoden
2005 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä.
2) Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304
sheet), arvioidut hinnat kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus.
Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis
52% chrome.
Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa.
Rautaromu: Metal Bulletin - HMS1 fob Rotterdam.


Markkinat kolmannella neljänneksellä heikot, lyhyellä aikavälillä
haastavat ja pitkällä aikavälillä vahvat

Maailmantalouden kasvu jatkui heinä-syyskuussa 3,5 %:n tasolla
Yhdysvaltain ja Kiinan vetämänä. Euroopan talouskasvu jäi
vaatimattomaksi. Vaikka öljyn hinnan nousu on lisännyt epävarmuutta,
maailmantalouden kasvun odotetaan olevan lähitulevaisuudessa
suhteellisen vakaata.

Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä
laski kausiluonteisesti heikolla kolmannella neljänneksellä noin 4 %
huhti-kesäkuuhun verrattuna, mutta kasvoi 5 % vuoden 2004 kolmanteen
neljännekseen verrattuna pääosin Kiinan ansiosta. Markkinoilla oli
ylitarjontaa edelleen jatkuvan varastojen purkamisen ja Kiinassa
käyttöön otetun uuden kuumavalssauskapasiteetin johdosta. Kysynnän
kasvu hidastui etenkin Euroopassa ja Aasiassa, mutta pysyi
Yhdysvalloissa paremmalla tasolla. Euroferin mukaan
kylmävalssattujen tuotteiden toimitukset Euroopassa olivat
kolmannella neljänneksellä lähes 16 % edellisvuotta alemmat.
Kylmävalssatun 304-laadun Euroopan perushinta laski heinä-syyskuussa
100 euroa tonnilta päätyen kauden lopussa 1 070 euroon tonnilta.
Näyttää kuitenkin siltä, että perushintojen lasku on pysähtynyt.
Hintataso pysyi Yhdysvalloissa korkeampana kuin Euroopassa ja
Aasiassa. Maailman ruostumattoman teräksen tuottajat vastasivat
markkinatilanteen heikentymiseen supistamalla tuotantoaan.
Ilmoitetut tuotannonleikkaukset olivat heinä-syyskuussa yhteensä
noin 900 000 tonnia.

Ruostumattoman teräksen seosaineiden hinnat laskivat heinä-
syyskuussa teräksen tuottajien kysynnän vähenemisen takia. Nikkelin
hinta oli heinä-syyskuussa keskimäärin 14 567 dollaria tonnilta ja
se laski 11 % edellisestä neljänneksestä. Nikkelin hinta oli
syyskuun alussa yli 15 000 Yhdysvaltain dollaria tonnilta, mutta
lokakuun puolivälissä se laski hieman yli 12 000 dollariin tonnilta.
Ferrokromimarkkinat kääntyivät ylijäämäisiksi. Heinä-syyskuun
sopimushinta oli 0,73 dollaria naulalta, ja laski 6 % toisesta
neljänneksestä. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän
ylijäämäisinä lähitulevaisuudessa. Loka-joulukuun sopimushinnaksi
muodostui 0,68 dollaria naulalta. Molybdeenimarkkinat olivat heinä-
syyskuussa lievästi ylijäämäiset ja hinta laski 11 % edellisestä
neljänneksestä, mutta pysyi kuitenkin historiallisesti erittäin
korkealla tasolla. Rautaromun hinta nousi kauden aikana 13 %, mutta
palasi lokakuussa takaisin toisen neljänneksen tasolle.
Ruostumattoman teräksen seosainelisä nousi ennätystasolle heinä- ja
elokuussa, laski syyskuussa ja laskee edelleen loka- ja
marraskuussa.

Eräillä Euroopan markkinoilla ruostumattoman teräksen varastot
näyttävät pienentyneen jyrkästi kolmannella neljänneksellä
oletettavasti tuotannon leikkausten johdosta. CRU ennustaa
varastojen purkamisen päättyvän vuoden 2006 toiseen neljännekseen
mennessä, minkä jälkeen toimitukset voivat elpyä normaalille kasvu-
uralleen.

Pidemmällä aikavälillä ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan
pysyvän vahvana, mitä tukevat myös Outokummun
avainasiakassegmenttien hyvät kasvunäkymät. Keskeinen tekijä
kehityksen kannalta on kuitenkin maailman ruostumattoman teräksen
kapasiteetin kasvu erityisesti Kiinassa, minkä vuoksi vienti
Euroopasta Aasiaan on yhä vaikeampaa.

Tulos heikko vaikeassa markkinatilanteessa

Outokumpu leikkasi tuotantoaan kolmannella neljänneksellä noin 150
000 tonnia kunnossapitoseisokit mukaan lukien. Konsernin liikevaihto
oli heinä-syyskuussa 1 191 milj. euroa: liikevaihto laski 25 %
edellisestä neljänneksestä mutta kasvoi 4 % vuoden 2004 heinä-
syyskuuhun verrattuna. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat
27 % edellisestä neljänneksestä ja 11 % vuoden 2004 heinä-syyskuuhun
verrattuna. Markkinoiden ylitarjonta ja matalat ruostumattoman
teräksen perushinnat heikensivät etenkin Outokummun
standardilaatuisten tuotteiden tulosta. Ruostumattoman teräksen
toimitusmäärien lasku ja perushintojen aleneminen käänsivät heinä-
syyskuun tuloksen tappiolliseksi. Konsernin liiketappio oli heinä-
syyskuussa 21 milj. euroa (liikevoitto II/2005: 157 milj. euroa,
III/2004: 77 milj. euroa). Tulos heikkeni merkittävästi erityisesti
General Stainlessissa, mutta myös Specialty Stainlessissa. General
Stainlessin liiketappio oli 49 milj. euroa, ja Specialty Stainlessin
liikevoitto oli 8 milj. euroa. Technologyn liikevoitto nousi 6 milj.
euroon.

Outokumpu Stainless Tubular Products siirrettiin lokakuun alussa
General Stainlessista Specialty Stainlessiin. Uutta ryhmittelyä
käytetään taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2005 viimeisestä
neljänneksestä alkaen, ja vertailuluvut oikaistaan tämän mukaisesti.

Toimenpiteet tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi

Tänään julkistetun Coil Products Sheffieldin tappiollisen tuotannon
lopettamisen myötä varmistetaan, että Torniossa, maailman
suurimmassa ja tehokkaimmassa ruostumattoman teräksen integroidussa
tuotantoyksikössä voidaan ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden
viimeisestä neljänneksestä alkaen, ja näin se pääsee hyödyntämään
kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. Konsernin liikevoiton
arvioidaan tämän seurauksena paranevan vuodessa noin 50 milj. euroa
vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen, verrattuna toiminnan
jatkamiseen nykyisellä liiketoimintarakenteella ja olettaen, että
nykyinen hintataso ja käyttöaste säilyisivät.

Outokumpu käynnisti syyskuussa määrätietoisen ohjelman
kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Parantamisohjelmassa
on kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen,
käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman
hallinta. Tavoiteltu 10 %:n kiinteiden kustannusten vähennys
jokaisessa yksikössä merkitsee vuosittain noin 100 milj. euron
parannusta konsernin liikevoittoon. Tavoitteena on, että kiinteiden
kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella
vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007.

Huhtikuussa käynnistetyt pidemmän aikavälin Operational Excellence -
ohjelmat etenevät hyvin, ja niiden taloudelliset tavoitteet on
vahvistettu. Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen
tähtäävistä ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan
40 milj. euroa vuonna 2007,80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. 
euroa vuosittain siitä eteenpäin.

Heikko kysyntä ja matala hintataso käänsivät General Stainlessin
tappiolle

General Stainless                           
                                    
Milj. EUR          I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                 
Liikevaihto       1 080  1 178 1 014 1 213 4 485 1 342 1 223 878
               
josta Tornio Works      522 578  471 613 2 183 699 657  476
                         
                                    
Liikevoitto          88  81  46  80 295  73  99  -49
josta Tornio Works      70  67  47  57 241  59  74  -36
                                   
Sidottu pääoma kauden  2 734 2 854 2 928 2 988 2 988 3 029 3 026 2 955
lopussa           
                                   
Päätuotteiden                            
toimitukset (1 000 tonnia)                       
Kylmävalssatut tuotteet   215 195  195 191 796  205 180  161
Kirkkaat kuumanauhat     77  72  54 116 320  97  82  37
Muut             238 251  173 198 860  251 206  118
Divisioonan toimitukset   529 518  422 506 1 976 553 468  316
yhteensä                     
                                    

General Stainlessin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 28 %
edelliseen neljännekseen verrattuna. Toimitusmäärät pienenivät 32 %
edellisestä neljänneksestä ja 25 % vuoden 2004 heinä-syyskuusta. Kun
perushinnat myös laskivat, liiketulos heikkeni tappiolliseksi 49
milj. euroon heinä-syyskuussa ja laski 148 milj. euroa toisesta
neljänneksestä. Heikkoon kysyntään vastattiin leikkaamalla
kolmannella neljänneksellä sulattojen, mukaan lukien Specialty
Stainlessin Avestan sulaton tuotantoa yhteensä noin 150 000 tonnia.
Tornio Worksin liiketappio oli 36 milj. euroa, ja sitä rasittivat
myös vuotuisten kunnossapitoseisokkien kustannukset. Myös Outokumpu
Stainless Tubular Productsin tuotantomääriä supistettiin kysynnän
heikentymisen takia.

Tänään julkistettu Coil Products Sheffieldin (CPS) tuotannon
lopettaminen varmistaa, että Tornion yksikkö voi ajaa täydellä
kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä alkaen. Tornion
yksikkö on maailman suurin ja tehokkain ruostumattoman teräksen
integroitu tuotantoyksikkö, ja näin se pääsee hyödyntämään
kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. CPS on keskikokoinen ja
kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka logistiikka on
monimutkainen, eikä se ei pysty kilpailemaan selvästi
kustannustehokkaampien integraattien kanssa. Sen vuotuinen
kapasiteetti on 300 000 tonnia kylmävalssattuja tuotteita, ja 
työntekijöiden määrä on 570. CPS:n tuotannon lopettamisen lisäksi 
Sheffieldin sulaton (SMACC) operatiivinen kapasiteetti sopeutetaan 
syyskuun päätösten mukaisesti 500 000 tonnista 300 000 tonniin. 
Tämän jälkeen SMACC tuottaa aihioita vain pitkien tuotteiden ja 
levyjen valmistukseen Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

Ruostumattoman teräksen standardilaatujen markkinanäkymät ovat
lähitulevaisuudessa haastavat. Maailmanlaajuinen kapasiteetti kasvaa
voimakkaasti Kiinassa, ja tämä vaikeuttaa jo nyt vientiä Euroopasta
Kiinaan.

Supistuneet toimitukset heikensivät Specialty Stainlessin tulosta

Specialty Stainless                          
                                   
Milj. EUR          I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                  
Liikevaihto         570 638  531 670 2 409 718 750  517
                         
                                    
Liikevoitto          41  38  33  42 154  51  59   8
                                   
Sidottu pääoma kauden  1 038  1 107 1 094 1 143 1 143 1 137 1 232 1 174
lopussa          
                                   
Päätuotteiden                            
toimitukset (1 000 tonnia)                       
Kylmävalssatut tuotteet    51  50  33  45 178  46  57  45
Kirkkaat kuumanauhat     65  61  42  62 231  65  50  34
Muut             133 138  121 126 517 132 132  73
Divisioonan toimitukset   249 249  195 233 926 243 239  152
yhteensä


Specialty Stainlessin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 31 % huhti-
kesäkuusta. Toimitusmäärät pienenivät 36 % toisesta neljänneksestä
ja 22 % vuoden 2004 heinä-syyskuusta. Ruostumattoman teräksen heikko
kysyntä rasitti myös Specialty Stainlessin tulosta, mutta ei samassa
määrin kuin General Stainlessin standardilaatuisten tuotteiden
tulosta. Erikoislaatujen ja projekteihin liittyvien tuotteiden
toimitusmäärät ja hinnat olivat tyydyttävät, vaikka lähempänä
standardilaatuja oleven tuotteiden heikko kysyntä painoi myös
Specialty Stainlessia. Perushintojen laskupaineet vaikuttivat
erityisesti standardityyppisten tuotteiden tulokseen, mutta
toisaalta erikoistuotteiden toimitukset vakauttivat kannattavuutta.
Liikevoitto oli 8 milj. euroa.

Coil Products Sheffieldin (CPS) toimintojen lopettamisen seurauksena
Outokummun Ruotsissa sijaitsevan Avestan yksikön
kuumavalssauskapasiteettia mukautetaan uuden tuotantorakenteen
mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa, koska Avestan yksikkö on
kuumavalssannut Sheffieldin sulaton (SMACC) aihioita CPS:lle. Tämä
merkitsee vuorojen vähennystä, mistä aloitetaan paikalliset
yt-neuvottelut.

Erikoistuotteiden kysynnän arvioidaan jatkuvan kohtuullisena.
Seosaineiden hinnan laskun odotetaan parantavan projektimyyntiä,
vaikkakin monet asiakkaat lykkäävät yhä päätöksentekoa.

Technologylta hyvä tulos – tilauskannan odotetaan vahvistuvan
edelleen

Technology                               
                                    
Milj. EUR          I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                   
Liikevaihto          81 104  91 146 423  65 158  144
                                    
Liikevoitto          9  -1   2  20  30  -8  4   6
                                   
Sidottu pääoma kauden     27  45  29  39  39  40  32  60
lopussa
                                   
Tilauskanta kauden lopussa  390 336  423 458 458 490 520  524
                                    


Outokumpu Technologyn liikevaihto oli heinä-syyskuussa 144 milj.
euroa. Liikevoitto parani edellisestä neljänneksestä ja oli 6 milj.
euroa. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 33 % edellisvuoteen
verrattuna.

Technologyn tilauskanta oli syyskuun lopussa 524 milj. euroa, mikä
on 14 % enemmän kuin vuoden 2004 lopussa. Tilauskantaan kirjattiin
heinä-syyskuussa uusia tilauksia 141 milj. euron arvosta. Uusia
tilauksia on saatu tammi-syyskuussa 419 milj. euron arvosta.
Merkittävimmät uudet tilaukset olivat seurausta Kiinan kasvavasta
kuparintuotannosta. Outokumpu Technology julkisti Yanggu Xiangguang
Copper Companyn kanssa sopimuksen uuden kuparitehtaan rakentamisesta
Shangdongin alueelle Kiinaan. Sopimuksen arvo on yli 50 milj. euroa.
Toimitus kattaa liekkisulatus- ja liekkikonvertointimenetelmien
lisenssit, perussuunnittelun ja avainlaitteiden toimitukset,
anodivalulaitteiston, elektrolyysilaitteet ja Outokummun
ruostumattomat kestokatodit sekä rikkihappotehtaan suunnittelun ja
avainlaitteet.

Rauta- ja terästeollisuuden investoinnit jatkuvat vilkkaina.
Outokumpu Technology osoitti jälleen kerran asemansa johtavana
teknologiatoimittajana, kun se solmi Tata Iron and Steel Co.:n
(TISCO, Intia) kanssa sopimuksen rautamalmin sintrauslaitoksen
toimittamisesta. Kyseessä on Outokumpu Technologyn neljäs
sintrauslaitos samalle asiakkaalle Intiaan. Myös
mineraalienkäsittelyn markkinatilanne pysyi hyvänä, ja Technology
sai useita jauhatusteknologiaa koskevia tilauksia. Ne liittyivät
muun muassa australialaisen OneSteelin magneettisen rautamalmin
käsittelyyn (Project Magnet), Lihirin kultakaivoshankkeeseen Papua-
Uudessa-Guinessa sekä Anglo Platinumin ja Xstrata Alloyn palladiumin
ja platinan käsittelyyn Etelä-Afrikassa (Project Motolo).

Markkinatilanne on edelleen hyvä. Metalli- ja kaivosteollisuuden
investointien odotetaan pysyvän hyvällä tasolla, ja Outokumpu
Technologyn tilauskannan arvioidaan pysyvän vahvana koko loppuvuoden
ajan. Kaikilla asiakastoimialoilla investoidaan voimakkaasti. Vahvan
tilauskannan perusteella koko vuoden liikevoiton odotetaan nousevan
viime vuodesta kertaluonteiset voitot vuoden 2004 tuloksesta pois
lukien.

Muu toimintaMuu toiminta                              
                                    
Milj. EUR          I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
                  
Liikevaihto          55  50  56  57 218  55  64  58
                                    
Liikevoitto          -4 -10  -4 -14 -33  6  -7   8
                                    
Sidottu pääoma kauden     89  83  113  58  58  34  44  37
lopussa
                                    
Muu toiminta muodostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin
kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös
liiketoiminnoille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja
konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa.

Ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu myi 10,4 %:n omistusosuuden
Bolidenista ja kirjasi myynnistä 25 milj. euron myyntivoiton.
Kolmannella neljänneksellä myytiin jäljellä ollut 16,1 %:n
omistusosuus Bolidenista ja myyntivoitto oli 10 milj. euroa.


Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
osavuosikatsauksen numeroaineisto.


Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09)
421 2555,
kari.lassila@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (webcast) kolmannen neljänneksen
osavuosikatsauksesta järjestetään tänään tiistaina 25.10.2005 klo
15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -salissa, osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20
7162 0125 (Iso-Britannia) tai +1 866 779 1135 (Yhdysvallat ja
Kanada). Tunnussana on ”Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla
ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 25.10.2005 noin klo 17.00 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa perjantaihin 28.10.2005
saakka numeroissa +44 20 7031 4064 (Iso-Britannia) ja +1 888 365
0240 (Yhdysvallat ja Kanada). Tunnuskoodi on 679899.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
Puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com

HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

Heikko markkinatilanne rasitti tulosta

Konsernin liikevaihto kasvoi 17 % tammi-syyskuussa 2005
edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 4 236 milj. euroa (I-
III/2004: 3 622 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitusmäärät
laskivat hieman vuoden 2004 vastaavasta jaksosta. Euroopassa
ruostumattoman teräksen standardilaatujen markkinahinnat laskivat
hieman edellisvuoteen verrattuna seosaineiden hinnan noususta
huolimatta. Ruostumattomien erikoisterästuotteiden hinnat olivat
korkeammat kuin tammi-syyskuussa 2004. Outokumpu Technologyn
liikevaihto kasvoi 33 % edellisvuoteen verrattuna.

Liikevoitto oli 253 milj. euroa (I-III/2004: 325 milj. euroa).
Ruostumattoman teräksen perushintojen aleneminen ja toimitusmäärien
lasku heinä-syyskuussa 2005 heikensivät kannattavuutta.
Kertaluonteiset erät olivat 35 milj. euroa (I-III/2004: 17 milj.
euroa), ja ne muodostuivat Bolidenin osakkeista saaduista
myyntivoitoista. Vuoden 2004 kertaluonteiset erät liittyivät
Outokumpu Technologyn suodatinliiketoiminnan myyntivoittoon.
Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 0 milj. euroa (I-
III/2004: 55 milj. euroa). Boliden käsiteltiin vuonna 2004
osakkuusyhtiönä. Nettokorkokulut olivat 49 milj. euroa (I-III/2004:
49 milj. euroa). Rahoitustuotoissa ja -kuluissa esitetyt
markkinahintoihin liittyvät kurssivoitot ja -tappiot olivat 7 milj.
euroa (I-III/2004: -3 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen voitto oli
tammi-syyskuussa 163 milj. euroa (I-III/2004: 264 milj. euroa) ja
myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 346 milj. euroa.
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,89 euroa ja
myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -1,91 euroa. Sijoitetun
pääoman tuotto oli 7,6 % (I-III/2004: 9,6 %).

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 253 milj. euroa (I-
III/2004: 302 milj. euroa negatiivinen). Jatkuvien toimintojen osuus
oli 318 milj. euroa. Konsernin käyttöpääoma kasvoi 85 milj. eurolla
tammi-syyskuussa. Korollinen nettovelka laski 1 744 milj. euroon
(31.12.2004: 2 435 milj. euroa). Muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnan myynti alensi velkaantumisastetta. Outokumpu
allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron suuruisen
syndikoidun lainan. Lainajärjestely on komittoitu luottolimiitti ja
se korvaa vastaavan 875 milj. euron järjestelyn toukokuulta 2003.

Käyttöomaisuusinvestoinnit tammi-syyskuussa olivat 117 milj. euroa
(I-III/2004: 300 milj. euroa). Klosterin kylmävalssaamon laajennus
Ruotsissa etenee suunnitelmien mukaisesti. Konsernin
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan jäävän alle 250 milj. euroon
vuonna 2005.

Konsernin omavaraisuusaste oli syyskuun lopussa 38,7 % (31.12.2004:
35,8 %) ja velkaantumisaste 77,9 % (31.12.2004: 97,2 %).

Outokumpu myi loput Bolidenin osakkeet

Outokumpu myi maaliskuussa 30 miljoonaa Bolidenin osaketta, ja
omistus Bolidenissä laski 16,1 %:iin. Tulot osakemyynnistä olivat
115 milj. euroa, ja kaupasta kirjattiin 25 milj. euron myyntivoitto.
Loput Bolidenin osakkeet myytiin syyskuussa 180 milj. eurolla, ja
kaupasta kirjattiin 10 milj. euron myyntivoitto.

Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot

Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic
Capitalille saatettiin päätökseen 7.6.2005. Kokonaiskauppahinta oli
lopullisten tarkennusten jälkeen 612 milj. euroa ja myyntitappio 245
milj. euroa. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1
664 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400.

Kaupan ulkopuolelle jääneeseen Tube and Brass -liiketoimintaan
kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen
ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä
messinkitankotuotteet.

Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 346 milj. euron tappio
sisältää muokattujen kuparituotteiden ensimmäisen neljänneksen
nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen
245 milj. euron myyntitappion, Tube and Brassin omaisuuseriin tehdyn
83 milj. euron alaskirjauksen sekä divisioonan nettotuloksen tammi-
syyskuulta 2005. Tube and Brassin varat ja velat on esitetty
myytävänä olevina. Tube and Brassin liiketappio oli 7 milj. euroa
tammi-syyskuussa ja liiketoiminnan sidottu pääoma oli 121 milj.
euroa syyskuun lopussa.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, American Copper & Brass, Inc. on
nostanut kanteen Outokumpu Copper (USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen
liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan
Yhdysvaltain kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan
korvauksia kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa 1988 ja
31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun
mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee
puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa
tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen
liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä
mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Stainless Welding -liiketoiminta myyty

Heinäkuussa allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan Outokumpu myy
ruostumattoman teräksen hitsaustarvikeliiketoiminnan, Avesta
Weldingin, jakelukanavineen itävaltalaiselle Böhler-Uddeholmille.
Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 oli 38 milj. euroa ja
työntekijöiden määrä on noin 160. Kaupan toteutuminen on ehdollinen
tavanomaisille viranomaismenettelyille. Kaupalla ei ole merkittävää
vaikutusta Outokummun tulokseen.

Muutosohjelma tehokkuuden ja kannattavuuden parantamiseksi

Outokumpu ilmoitti 26.9.2005 tilapäisestä järjestelystä, jossa
kaikki Coil Products Sheffieldin (CPS) uudet tilaukset
kiiltohehkutettuja nauhoja lukuun ottamatta siirrettiin Tornioon.
Konsernin hallitus on tänään päättänyt aikovansa lopettaa Coil
Products Sheffield -liiketoimintayksikön vuotuisen 300 000 tonnin
tuotannon Britanniassa. Tämän lisäksi Sheffieldin sulaton (SMACC)
operatiivinen kapasiteetti mukautetaan 500 000 tonnista 300 000
tonniin. Asiasta päätetään lopullisesti paikallisten yt-
neuvottelujen jälkeen. Näin varmistetaan, että Tornion yksikkö voi
ajaa täydellä kuormalla kuluvan vuoden viimeisestä neljänneksestä
alkaen. Tornion yksikkö on maailman suurin ja tehokkain
ruostumattoman teräksen integroitu tuotantoyksikkö, ja näin se
pääsee hyödyntämään kustannustehokkuutensa täysimääräisesti. CPS on
keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö, jonka
logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan selvästi
kustannustehokkaampien integraattien kanssa.

CPS:ssä on noin 570 työntekijää. SMACC:n henkilöstömäärä vähentyy
noin sadalla, mihin liittyen käydään jo paikallisia yt-neuvotteluja.
Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut
SMACC:n aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista kapasiteettia
mukautetaan uuden tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin
vuodessa. Tämä merkitsee vuorojen vähennystä, mistä aloitetaan
paikalliset yt-neuvottelut.

CPS:n tuotannon lopetuksesta arvioidaan koituvan kuluvan vuoden
viimeiselle neljännekselle kertaluonteisia alaskirjauksia noin 100
milj. euroa ja varauksia noin 50 milj. euroa. Vaikutus konsernin
velkaantumisasteeseen ei ole merkittävä, koska samalla vapautuu
käyttöpääomaa. Konsernin liikevoiton arvioidaan paranevan vuodessa
noin 50 milj. euroa vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen
verrattuna toiminnan jatkamiseen nykyisellä liiketoimintarakenteella
ja olettaen, että nykyinen hintataso ja käyttöaste säilyisivät.

Outokummun uuden tuotantorakenteen mukaiset vuosikapasiteetit ovat
seuraavat: aihiot 2,5 milj. tonnia ja kuumavalssaus vastaavalla
tasolla, sekä kylmävalssaamon tuotanto 1,6 milj. tonnia.

Outokummun visio – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen
– julkistettiin tämän vuoden tammikuussa. Operational Excellence -
ohjelma sisältää kaupallisia ja tuotannollisia parannusohjelmia,
jotka käynnistyivät tämän vuoden huhtikuussa konsernin uuden
organisaatiorakenteen tultua voimaan. Kaupallisen erinomaisuuden
ohjelma kattaa kaikki Outokummun liiketoimintayksiköt ja
myyntikonttorit sekä korostaa asiakaslähtöisyyttä ja toimimista
yhtenä yhtiönä. Tuotannollinen parannusohjelma on hyvin
käytännönläheinen tapa kehittää Outokummun tuotantotoimintoja.
Ohjelman tavoitteena on edistää työterveys-, turvallisuus- ja
ympäristöasioita, raaka-aine- ja tuotantotehokkuutta sekä vertailla
ja ottaa käyttöön parhaita toimintatapoja. Kaupalliseen ja
tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä ohjelmista saatavien
kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj. euroa vuonna 2007, 80
milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa vuosittain siitä
eteenpäin.

Konsernin kattava kustannusten alentamisohjelma käynnistettiin
syyskuussa. Ohjelma kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi
sisältää kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen,
käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman
hallinta.

Kiinteitä kustannuksia vähennetään kaikissa konsernin ruostumattoman
teräksen liiketoimintayksiköissä, konserninjohdossa ja
konsernipalveluissa. Tavoiteltu 10 %:n kiinteiden kustannusten
vähennys jokaisessa yksikössä merkitsee vuosittain noin 100 milj.
euron parannusta konsernin liikevoittoon. Yksiköillä on lokakuun
2005 loppuun saakka aikaa valmistella suunnitelmansa, minkä jälkeen
suunnitelmien toteutus alkaa välittömästi, kun yt-neuvottelut on
saatettu päätökseen. Ohjelma koskee kaikkia kustannustekijöitä, myös
henkilöstökustannuksia. Lopulliset vaikutukset henkilöstöön
selviävät paikallisten yt-neuvottelujen aikana.
Kustannusleikkausohjelmien mahdollisia kertaluonteisia kuluja varten
tehdään varaukset, kun ohjelmat käynnistyvät. Tavoitteena on, että
kiinteiden kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006
toisella vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2006 leikataan minimiin
sisältäen vain ylläpitoinvestointeja ja muita jo päätettyjä
investointeja yhteensä arviolta noin 175 milj. euroa. Vuoden 2007
käyttöomaisuusinvestoinnit pidetään samalla tasolla, joka on noin 40
milj. euroa alempi kuin vuosittaisten poistojen määrä 210 milj.
euroa CPS:n toiminnan lopettamisen jälkeen.

Tiukka käyttöpääoman hallinta varastotasojen alentamiseksi jatkuu.
Korkeiden raaka-ainehintojen vuoksi käyttöpääomaan oli syyskuun
lopussa sitoutunut noin 200-300 milj. euroa ylimääräistä pääomaa.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

EU:n päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa 2005.
Tornion tehtaille Suomessa sekä Avestan ja Degerforsin sulatoille ja
valimoille Ruotsissa myönnettiin helmikuussa hiilidioksidin
päästöoikeudet ja niihin liittyvät luvat. Suomessa ja Ruotsissa on
perustettu kansalliset päästöoikeusrekisterit. Outokummulle
myönnetyt päästöoikeudet riittävät vuosiksi 2005–2007 suunniteltuun
tuotantoon, ja valmistelut päästöoikeuksien hakemiseksi vuonna 2006
Kioton jaksolle 2008–2012 on aloitettu. Sheffieldin sulatto on
päättänyt käyttää oikeuttaan jäädä vuosina 2005–2007 EU:n
järjestelmän ulkopuolelle ja osallistua sen sijasta Britannian
ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy). Tämän
seurauksena energiansäästötavoitteet ja niiden seuranta on muutettu
Climate Change Levy -järjestelmän mukaisiksi. Useimpien
toimipaikkojen päästöt alittivat ympäristöluvissa asetetut rajat.
Avestassa, Sheffieldissä ja Torniossa tapahtui kuitenkin vähäisiä
ylityksiä.

Konsernin kattavaa työturvallisuuden teemavuotta jatkettiin
toteuttamalla useita toimenpiteitä ja tapahtumia eri toimipaikoilla.
Konsernin tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys vuoteen 2009
mennessä enintään 5 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti. Konsernin
tapaturmatiheys oli tammi-syyskuussa 21 tapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohti (I-III/2004: 18). Ruostumattoman teräksen
liiketoiminnassa tapaturmatiheys oli 18 tapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohti (I-III/2004: 20). Vuoden 2005 tammi-syyskuussa ei
sattunut vakavia tapaturmia.

Nykyiset markkinat haastavat – joitakin myönteisiä merkkejä 
havaittavissa

Ruostumattoman teräksen markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden arvioidaan pysyvän vahvoina ja kysynnän odotetaan
kasvavan nopeammin kuin muiden metallien. Kuitenkin lyhyen aikavälin
markkinatilanne on heikentynyt varastojen purkamisen ja erityisesti
Kiinassa käyttöön otetun uuden kapasiteetin johdosta.

Ruostumattoman teräksen markkinoilla on havaittavissa joitakin
myönteisiä merkkejä. Perushintojen lasku Euroopassa
näyttää pysähtyneen, mikä johtuu osittain merkittävästä
varastotasojen laskusta sekä seosainelisän alenemisesta. Tämä
viittaa siihen, että varastojen purku voisi päättyä vuoden 2006
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Kuluvan vuoden viimeisen
neljänneksen kysyntänäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

Huolimatta saatujen tilausten määrän elpymisestä kolmannen
neljänneksen lopulla, Outokummun koko vuoden 2005 lopputuotteiden
toimitusmäärien arvioidaan jäävän hieman edellisvuotta pienemmiksi.
Coil Products Sheffieldin toimintojen päättyessä, Tornion
kapasiteetti on täydessä käytössä vuoden 2005 viimeisestä
neljänneksestä lähtien. Outokummun liiketoiminnan operatiivisen
kannattavuuden arvioidaan olevan vuoden viimeisellä neljänneksellä
lähellä break-even -tasoa. Kertaluonteisten alaskirjausten,
varausten ja varastotappioiden johdosta neljännen neljänneksen
liiketulos on kuitenkin raskaasti tappiollinen.Espoossa 25.10.2005


Hallitus

                             
KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)         
                             
Lyhennetty tuloslaskelma                 
                   1.1. -   1.1. -   1.1. -
                    30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR                2005    2004    2004
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto              4 236   3 622   5 122
Liiketoiminnan muut tuotot        52     53     73
Liiketoiminnan kulut         -4 030   -3 343   -4 733
Liiketoiminnan muut kulut         -5     -7     -9
Liikevoitto               253    325    453
                                 
Osuus osakkuusyhtiöiden          0     55     78
tuloksista
Rahoitustuotot ja -kulut                     
 Nettokorot               -49    -49    -66
 Markkinahintoihin liittyvät                   
 voitot ja tappiot             7     -3    -29
 Muut rahoitustuotot ja -kulut       2     2     4
Voitto ennen veroja           213    329    440
                                 
Tuloverot                -51    -65    -61
Jatkuvien toimintojen tilikauden     163    264    379
voitto
                                 
Myydyt ja myytävänä olevat                    
toiminnot:
Myytyjen ja myytävänä olevien                   
toimintojen tilikauden                      
tappio (-), voitto (+)         -346     16     7
                                 
Tilikauden tappio (-), voitto (+)    -183    280    386
                             
Jakautuminen:                       
Emoyhtiön omistajille          -185    277    382
Vähemmistölle               2     3     4
                             
Emoyhtiön omistajille                   
kuuluvasta voitosta laskettu               
osakekohtainen tulos:                   
Tulos/osake, EUR            -1,02    1,54    2,12
Tulos/osake, EUR - laimennettu     -1,02    1,53    2,12
                             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta             
jatkuvien toimintojen voitosta              
laskettu
osakekohtainen tulos:                   
Tulos/osake, EUR            0,89    1,45    2,08
                             
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta             
myytyjen ja myytävänä olevien               
toimintojen voitosta laskettu               
osakekohtainen tulos:                   
Tulos/osake, EUR            -1,91    0,09    0,04


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.

Lyhennetty tase                      
                                
Milj. EUR                30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
                       
VARAT                              
Pitkäaikaiset varat                       
Aineettomat hyödykkeet            589   606   620
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    2 217  2 732  2 743
Sijoitukset ja saamiset                     
 Korolliset                 249   651   409
 Korottomat                 42   58    55
                      3 097  4 047  3 827
Lyhytaikaiset varat                       
Vaihto-omaisuus              1 414  1 739  1 579
Sijoitukset ja saamiset                     
 Korolliset                 46   62    70
 Korottomat                 832  1 266  1 390
Rahat ja pankkisaamiset           257   137   211
                      2 549  3 204  3 250
                                 
Myytävänä oleviin toimintoihin        201    -    -
liittyvät varat
                                 
Varat yhteensä               5 846  7 251  7 077
                                 
OMA PÄÄOMA JA VELAT                       
Oma pääoma                            
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva   2 221  2 364  2 468
pääoma
Vähemmistöosuus                16   40    38
                      2 237  2 404  2 506
Pitkäaikaiset velat                       
Korolliset                 1 779  1 987  1 975
Korottomat                  387   491   442
                      2 166  2 478  2 417
Lyhytaikaiset velat                       
Korolliset                  637  1 378  1 150
Korottomat                  725   992  1 003
                      1 362  2 370  2 153
                                 
Myytävänä oleviin toimintoihin        80    -    -
liittyvät velat
                                 
Oma pääoma ja velat yhteensä        5 846  7 251  7 077
                                  


Laskelma konsernin oman pääoman                    
muutoksista
                                    
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma                   
              pääoma
                     Rekiste-          
                     röimä-        Arvon-
                  Osake- tön   Yli-  Muut  muutos 
                  pää-  osake  kurssi-rahas- rahas- 
Milj. EUR             oma  pääoma rahasto tot  to    
                        
Oma pääoma 31.12.2003        304   0  681  14   -  
Rahavirran suojaukset,                        
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -  -2 
Myytävissä olevien                         
sijoitusten arvonmuutokset       -   -   -   -  16 
Tytäryritysten oman pääoman      -   -   -   -   - 
suojaus
Muuntoerot               -   -   -   -   - 
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   -   -   -  15 
erät
Tilikauden voitto           -   -   -   -   - 
Kaudella kirjatut tuotot                     
ja kulut yhteensä           -   -   -   -  15 
Osingonjako              -   -   -   -   - 
Rekisteröimättömän                        
oman pääoman muutokset         0   -0   -   -   - 
Optioilla merkityt osakkeet      4   -  15   -   - 
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     1   -   3   -   - 
osakkeiksi
Osakkuusyhtiöiden omistamat                     
emoyhtiön osakkeet           -   -   -   -   - 
Johdon optio-ohjelma:                       
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   -   -   - 
Omien osakkeiden luovutus       -   -   0   -   - 
Muut muutokset             -   -   1  -1   - 
Oma pääoma 31.12.2004        308   -  700  13  15 
Rahavirran suojaukset,                        
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   5 
Myytävissä olevien                        
sijoitusten arvonmuutokset       -   -   -   -   0 
Tytäryritysten oman pääoman      -   -   -   -   - 
suojaus
Muuntoerot               -   -   -   -   - 
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   -   -   -   5 
erät
Tilikauden tappio           -   -   -   -   - 
Kaudella kirjatut tuotot                     
ja kulut yhteensä           -   -   -   -   0 
Osingonjako              -   -   -   -   -   
Johdon optio-ohjelma:                       
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   -   -   - 
Omien osakkeiden luovutus       -   -   1   -   - 
Kuparituotteiden liiketoiminnan                  
myynnin vaikutus            -   -   -   -   - 
Muut muutokset             -   -   -  -1   - 
Oma pääoma 30.9.2005         308   -  701  11  20 
                                  
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva                   
pääoma
                                 
                  Omat Kumula-Kerty-Vähem- Oma 
                  osak- tiivi- neet mistö-pääoma
                  keet  set voitto-osuus yhteen-
                     muunto-varat     sä 
                     erot          
Milj. EUR                             
Oma pääoma 31.12.2003        -12  -61 1 122  35 2 083 
Rahavirran suojaukset,                        
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -  -2 
Myytävissä olevien                         
sijoitusten arvonmuutokset       -   -   -   -  16 
Tytäryritysten oman pääoman      -   -2   -   -  -2 
suojaus
Muuntoerot               -   4   -   0   4 
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   2   -   0  17 
erät
Tilikauden voitto           -   -  382   4  386 
Kaudella kirjatut tuotot                      
ja kulut yhteensä           -   2  382   4  403 
Osingonjako              -   -  -36   -  -36 
Rekisteröimättömän                         
oman pääoman muutokset         -   -   -   -   0 
Optioilla merkityt osakkeet      -   -   -   -  19 
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     -   -   -   -   4 
osakkeiksi
Osakkuusyhtiöiden omistamat                    
emoyhtiön osakkeet           -   -  26   -  26 
Johdon optio-ohjelma:                       
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   1   -   1  
Omien osakkeiden luovutus       6   -   -   -   6 
Muut muutokset             -   -   1  -1   0 
Oma pääoma 31.12.2004         -5  -59 1 496  38 2 506 
Rahavirran suojaukset,                         
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   5 
Myytävissä olevien                         
sijoitusten arvonmuutokset       -   -   -   -   0 
Tytäryritysten oman pääoman      -   0   -   -   0 
suojaus
Muuntoerot               -   19   -   1  20 
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   19   -   1  25 
erät
Tilikauden tappio           -   - -185   1 -184 
Kaudella kirjatut tuotot                      
ja kulut yhteensä           -   19 -185   1 -165 
Osingonjako              -   -  -91   -  -91      
Johdon optio-ohjelma:                       
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   2   -   2 
Omien osakkeiden luovutus       3   -   -   -   4 
Kuparituotteiden liiketoiminnan                  
myynnin vaikutus            -   -   -  -24  -24 
Muut muutokset             -   -   -   -  -1 
Oma pääoma 30.9.2005         -2  -39 1 222  16 2 237 
                                    
Lyhennetty rahavirtalaskelma                  
                   1.1. -   1.1. -   1.1. -
                   30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR               2005    2004    2004
Tilikauden tulos            -183    280     386
Oikaisuerät               521     94     196
Käyttöpääoman lisäys          -85    -676    -710
Liiketoiminnan nettorahavirta      253    -302    -128
Investoinnit              -184    -337    -473
Tulot omaisuuserien myynnistä      882     18     327
Muiden pitkäaikaisten saamisten     -76    -21     -6
muutos
Rahavirta ennen rahoitusta       875    -642    -279
Rahoituksen nettorahavirta       -833    544     235
Oikaisuerät                4     5     26
Taseen mukainen rahavarojen                    
lisäys(+)/vähennys(-)          46    -93     -19
                             
                             
Konsernin tunnusluvut                  
                   1.1. -   1.1. -   1.1. -
                   30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR               2005    2004    2004
Liikevoittoprosentti          6,0    9,0     8,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %      7,6    9,6    10,0
Oman pääoman tuotto, %        -10,3    16,7    16,8
Jatkuvien toimintojen                       
oman pääoman tuotto, %         9,1    15,7    16,5
                                 
Sijoitettu pääoma kauden lopussa   3 981   4 919    4 941
Korollinen nettovelka kauden     1 744   2 515    2 435
lopussa
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %   38,7    33,6    35,8

Velkaantumisaste kauden lopussa, %   77,9   104,6    97,2

                                 
Tulos/osake, EUR           -1,02    1,54    2,12
Jatkuvien toimintojen         0,89    1,45    2,08
tulos/osake, EUR
Myytyjen ja myytävänä olevien                   
toimintojen tulos/osake, EUR     -1,91    0,09    0,04
Osakkeiden keskimääräinen                     
lukumäärä, 1 000 kpl 1)       181 027  179 823   180 057
Laimennusvaikutuksella oikaistu                  
tulos/osake, EUR           -1,02    1,53    2,12
Laimennettu osakkeiden                      
keskimääräinen
lukumäärä, 1 000 kpl 1)       181 149  180 775   180 172
Oma pääoma/osake, EUR         12,27   13,08    13,65
Osakkeiden lukumäärä                       
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)    181 032  180 752   180 752
                                 
Jatkuvien toimintojen                       
investoinnit käyttöomaisuuteen     117    300     414
Jatkuvien toimintojen poistot      161    141     191
Jatkuvien toimintojen                       
henkilöstö keskimäärin        11 685   11 879   11 787


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia
IFRS-standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5
(Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot). IFRS 5 -standardia on sovellettu Outokumpu Copperiin,
ja se on eritelty liitetiedossa Myydyt ja myytävänä olevat
toiminnot. Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun
markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden
2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon
rahoitustuottojen ja -kulujen sijasta. Lisäksi Euroopan Unionin
päästöoikeuksiin 1.1.2005 alkaen sovelletun kansainvälisen
tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (IFRIC) tulkinnan IFRIC 3
(Päästöoikeudet) soveltamisesta on luovuttu kesäkuussa 2005.

Osakeperusteiset maksut

IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään, ja
vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on
kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla
liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on arvostettu
käypään arvoon myöntämispäivänä käyttäen Black-Scholes-Merton -
optiohinnoittelumallia. Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on
arvioitu 7,2 milj. euroa. Tämä kirjataan kuluksi oikeuden
syntymisajanjakson kuluessa.

Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat
osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on
yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. Optiojärjestelmän
myöntämispäivät ovat seuraavat: optio-oikeudelle 2003A 12.6.2003,
optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004 ja optio-oikeudelle 2003C
22.3.2005.

Oikeuden syntymisajanjakso on jakso, jonka kuluessa kaikkien
määriteltyjen osakeperusteisen järjestelyn ehtojen on täytyttävä.
Optiojärjestelmän oikeuden syntymisajanjaksot ovat seuraavat: optio-
oikeudelle 2003A 12.6.2003–31.8.2006, optio-oikeudelle 2003B
10.2.2004–31.8.2007 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005–31.8.2008.
IFRS 2 -standardin noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa vuonna
2003 0,4 milj. euroa, vuonna 2004 1,7 milj. euroa ja tammi-
syyskuussa 2005 1,5 milj. euroa.

Markkinahintaerojen uudelleenryhmittely

Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun
johdannaisinstrumenttien voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden
2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon,
ja rahoituseriin ainoastaan silloin kun johdannaisinstrumentti
liittyy rahoitusvaroihin tai -velkoihin. Myös myyntisaamisten ja
ostovelkojen kurssierot esitetään jatkossa liikevoiton yläpuolella.
Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti. Uudelleenryhmittelyllä ei
ollut vaikutusta konsernin tilikausien tuloksiin.

Päästöoikeudet

IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin
päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005.
Kesäkuussa 2005 International Accounting Standards Board (IASB)
päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC3 tulkinnan niin,
että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena
Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita.
Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat voimassa oleviin
IFRS standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan
aineettomiin oikeuksiin hankintahintaansa. Sen sijaan vastikkeetta
saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa, eli niiden arvo
on nolla. Varaus päästöoikeuksiin palautusvelvoitteen täyttämiseksi
kirjataan elleivät vastikkeetta saadut päästöoikeudet riitä
kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten mahdollinen
liikevoittoon kirjattava vaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen
ja saatujen päästöoikeuksien erosta. IFRIC 3:n noudattamisella oli
0,2 milj.euron negatiivinen vaikutus Outokummun ensimmäisen
neljänneksen liikevoittoon. Tämä vaikutus on peruutettu kesäkuussa
2005. Syyskuun lopussa Outokummun tuloslaskelmassa ja taseessa ei
ole kirjauksia päästöoikeuksiin liittyen, koska päästöoikeuksia ei
ole ostettu eikä myyty ja koska toteutuvien päästöjen ei arvioida
ylittävän saatujen päästöoikeuksien määrää vuonna 2005.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 250 555 ja osakepääoma
308,1 milj. euroa 30.9.2005. Outokumpu Oyj:llä oli 30.9.2005
hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa
olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä 30.9.2005 oli 0,1 %.

Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa
yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5
100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta
2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700 000.
Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärästä
62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003 asetetut
ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet
2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen
sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin
johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös
velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan
merkitä yhteensä 686 454 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 -
1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen
mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain
maksettavilla osingoilla.

Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta
2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000.
Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä
55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut
ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet
2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen
sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin
johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös
velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan
merkitä yhteensä 1 111 320 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 -
1.3.2010. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen
mukaisesti 13,56 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain
maksettavilla osingoilla.

Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden
saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu-
konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien
jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder
return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään,
liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös
velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä
yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 -
1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C enimmäismäärällä
voidaan merkitä enintään 1 180 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään
5 062 216 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2 977 774
osakkeella olettaen, että optio-oikeudet 2003C jaetaan
täysimääräisesti. Optioiden perusteella merkittävissä olevat
osakkeet vastaavat 1,7 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004
varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön
omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930
hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän
piiriin kuuluville henkilöille.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä,
antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa.
Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään
18 117 647 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on
oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja.
Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta,
mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai
järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi
päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta vastaan,
kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa
vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi
vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle
suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan
hankkia enintään 9 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen
mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska
hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla
ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia
Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden
myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa
tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida
määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.
Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan
päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin,
kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä
varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten
kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään
niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy
Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan
tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Hallitus on
valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa
vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 25.10.2005 mennessä.

Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot

Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen,
jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa
Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005.
Järjestelyssä myytiin seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-
alueen divisioonat ja liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive
Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, sisältäen 100%:n
omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista sekä Forming equipment -
liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli
1 689 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan
ulkopuolelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan kuuluvat
vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen ilmastointi- ja
jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä messinkitankotuotteet.
Outokummun tavoitteena on luopua tästä liiketoiminnasta myöhemmin.

Kokonaiskauppahinta oli yhteensä 612 milj. euroa, joka käsitti 512
milj. euroa käteisenä ja Yhdysvaltain dollari -määräisen
pitkäaikaisen 100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan.
Outokumpu on kirjannut kaupasta 245 milj. euron myyntitappion.
Lisäksi jäljelle jäävään Tube and Brass -liiketoimintaan on tehty 83
milj. euron arvonalentumiskirjaus, joka perustui johdon arvioon
liiketoimintojen arvosta. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio
ja Tube and Brass -divisioonan arvonalentumistappiot eivät ole
verovähennyskelpoisia. Koko Outokumpu Copper -liiketoimintasegmentti
on luokiteltu myydyiksi ja myytävänä oleviksi toiminnoiksi
31.3.2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen kauden tappio,
346 milj. euroa, sisältää muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnan tammi-maaliskuun 2005 nettotuloksen, Nordic Capitalin
kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 245 milj. euron myyntitappion ja
Tube and Brassiin kohdistuvan 83 milj. euron arvonalentumistappion
sekä sen nettotuloksen tammi-syyskuulta 2005. Myytyjen ja myytävänä
olevien toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana
eränään jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Tube and Brassin
varat ja velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina
omaisuuserinä.
                            
                              

                              
Tietoja myydyistä ja myytävänä
olevista toiminnoista


                              
Tuloslaskelma                        
                    1.1. -   1.1. -   1.1. -
                     30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR                 2005    2004    2004
Liikevaihto                795   1 561   2 050
Kulut                   -799   -1 508   -1 978
Liikevoitto                 -4     53     72
Nettorahoituserät              -8    -22    -35
Voitto ennen veroja            -12     31     37
Tuloverot                  -5    -12    -26
Tappio (-), voitto (+) verojen       -17     19     11
jälkeen
                                  
Tube and Brass -divisioonan                     
omaisuuserien
arvonalentumistappio            -83     -     -
Muokattujen kuparituotteiden                    
liiketoiminnan myyntitappio        -245     -     -
Tuloverot                  -     -     -
Arvonalentumis- ja myyntitappio                   
verojen jälkeen              -328     -     -
Vähemmistöosuus               -1     -3     -3
Myytyjen ja myytävänä olevien                    
toimintojen tilikauden                       
tappio (-), voitto (+)          -346     16     7
                              
Rahavirtalaskelma                     
                    1.1. -       
                     30.9.
Milj. EUR                 2005       
Liiketoiminnan rahavirta          -66       
Investointien rahavirta          -67       
Rahoituksen rahavirta           114       
Rahavirta yhteensä             -19       
                              
Tase                            
                     30.9.       
Milj. EUR                 2005       
Varat                            
Aineelliset                 8       
käyttöomaisuushyödykkeet
Vaihto-omaisuus               90       
Muut lyhytaikaiset varat          103       
                      201       
Velat                           
Varaukset                  25       
Pitkäaikaiset velat             3       
Ostovelat                  37       
Muut lyhytaikaiset velat          15       
                      80       


Merkittävät kertaluonteiset erät                
                   1.1. -   1.1. -   1.1. -
                   30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR               2005    2004    2004
Boliden-osakkeiden myynti-
voitto/-tappio     			 35     -     -19
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun     -     -     22
purku
Suodatinliiketoiminnan          -     17     16
myyntivoitto
                     35     17     19
                                 
Tuloverot                             
                   1.1. -   1.1. -   1.1. -
                   30.9.   30.9.   31.12.
Milj. EUR               2005    2004    2004
Tilikauden ja aikaisempien                    
tilikausien verot            -32    -41     -50
Laskennalliset verot          -19    -24     -11
                    -51    -65     -61
                                 
Vastuusitoumukset                    
                             
Milj. EUR             30.9.2005 30.9.2004 31.12.2004
Kiinnitykset ja annetut pantit                  
Konserniyhtiöiden velasta        89    138     112
                                 
Annetut takaukset                         
Osakkuusyhtiöiden puolesta        4     4      4
Muiden puolesta             68     40     38
                     72     44     42
                                 
Vuokravastuut              120    149     146


                             
Avoimet johdannaissopimukset               
                 30.9. 31.12. 30.9. 31.12.
                  2005  2004  2005  2004
Milj. EUR            Käypä nettoarvo Nimellismäärä
Valuutta- ja korkojohdannaiset             
 Valuuttatermiinit         -4   26 1 377  1 247
 Valuuttaoptiot                       
   Ostetut             -    0   -    7
   Asetetut             -    0   -    8
 Valuutanvaihtosopimukset      -   -1   -   21
 Koronvaihtosopimukset       -1   -2  300   172
                               
                        Tonnia Tonnia
Metallijohdannaiset                      
 Kuparitermiinit ja -futuurit    -1    3 39 550 50 150
 Kuparioptiot                        
   Ostetut             -    0   - 20 522
 Nikkelitermiinit ja -futuurit    0    1 3 720  1 758
 Sinkkitermiinit ja -futuurit    -0    0 9 550 39 000
 Alumiinitermiinit ja -       0    0  700  2 550
futuurit
                               
                          TWh   TWh
Sähköjohdannaiset                       
 Pörssinoteeratut          1    0  0,1   0,1
sähköjohdannaiset
 Muut sähköjohdannaiset       7    0  4,6   5,0
                             


Tuloslaskelma                            
neljänneksittäin
                                   
Milj. EUR       I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto      1 196 1 283 1 143 1 500 5 122 1 456 1 589 1 191
                                  
Liikevoitto      128  121  77  128  453 118  157  -21
                                  
Osuus                               
osakkuusyhtiöiden
 tuloksista       16   8  31  24  78  -1   2  -1
Rahoitustuotot ja -  -13  -4  -33  -41  -92  -8  -15  -17
kulut
Voitto ennen veroja  130  124  75  111  440 108  144  -39
Tuloverot       -31  -17  -17   4  -61 -20  -39   8
Jatkuvien toimintojen                       
tilikauden voitto    99  107  58  115  379  89  105  -31
                                  
Myytyjen ja                            
myytävinä olevien                         
toimintojen                            
tilikauden
tappio (-), voitto (+)   33  -12  -5  -9   7 -333  -8  -5

Tilikauden                             
tappio (-), voitto (+)   132  96  53  106  386 -244  97  -36

                                  
Jakautuminen:                           
Emoyhtiön omistajille 130  95  52  105  382 -245  96  -36
Vähemmistölle      2   1   0   0   4  1   1   0
                                   
Merkittävät                             
kertaluonteiset erät                        
                                  
Milj. EUR       I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05 II/05 III/05
General Stainless                         
                                  
 TEL:n                              
työkyvyttömyys-
 eläkevastuun purku   -   -   -  13  13  -   -   -
Technology                             
 TEL:n                              
työkyvyttömyys-
 eläkevastuun purku   -   -   -   5   5  -   -   -
                                  
Suodatinliiketoiminna
n
 myyntivoitto     18  -1   -  -1  16  -   -   -
Muu toiminta                            
 TEL:n                              
työkyvyttömyys-
 eläkevastuun purku   -   -   -   4   4  -   -   -
 Boliden-osakkeiden                        
 myyntivoitto/tappio   -   -   -  -19  -19  25   -  10
            18  -1   -   2  19  25   -  10


Tunnusluvut neljänneksittäin                    
                                   
Milj. EUR        I/04 II/04 III/04 IV/04  I/05 II/05 III/05
Liikevoittoprosentti  10,7  9,4  6,8  8,5  8,1  9,9 -1,8
Sijoitetun                             
pääoman tuotto, %    11,8  10,3  6,3 10,4  10,6  15,6 -2,1
Oman pääoman tuotto, % 24,1  16,5  8,9 17,2 -41,0 -26,1 -32,6
Jatkuvien toimintojen                        
oman pääoman tuotto, % 18,1  18,6  9,7 18,7  14,9  18,6 -5,5
                                
Sijoitettu pääoma                        
kauden lopussa     4 543 4 839 4 919 4 941 3 953 4 084 3 981
Korollinen nettovelka                        
kauden lopussa     2 261 2 496 2 515 2 435 1 695 1 822 1 744
Omavaraisuusaste                          
kauden lopussa, %    33,1  32,7  33,6 35,8  35,5  37,2 38,7
Velkaantumisaste                          
kauden lopussa, %    99,0 106,5 104,6 97,2  75,0  80,6 77,9
                                
Osakekohtainen tulos,  0,73  0,52  0,29 0,58 -1,35  0,53 -0,20
EUR
Jatkuvien toimintojen                        
osakekohtainen tulos,  0,54  0,59  0,32 0,63  0,49  0,57 -0,17
EUR
Myytyjen ja                             
myytävänä olevien                          
toimintojen                             
osakekohtainen tulos,  0,19 -0,07 -0,03 -0,05 -1,84 -0,04 -0,03
EUR
Osakkeiden                             
keskimääräinen
lukumäärä, 1 000 kpl   178  180  180  180  180  181  181
1)            081  742  752  752  901  032  032
Oma pääoma/osake, EUR 12,43 12,75 13,08 13,65 12,39 12,41 12,27
Osakkeiden lukumäärä                        
kauden lopussa,                           
1 000 kpl 1)       178  180  180  180  181  181  181
             914  752  752  752  032  032  032
                                
Jatkuvien toimintojen                      
investoinnit                          
käyttöomaisuuteen    133   76   91  114   37   41  39
Jatkuvien                              
toimintojen poistot    44   48   48  50   53   54  54
Jatkuvien toimintojen                        
henkilöstö keskimäärin 11 681 11 997 11 960 11 513 11 475 11 833 11 746


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


Tilaa