OUTOKUMMUN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 11.10.2004, klo 16.00

OUTOKUMMUN IFRS:N MUKAISET VERTAILUTIEDOT

Outokumpu ottaa 26.10.2004 julkistettavassa kolmannen neljänneksen
osavuosikatsauksessaan käyttöön kansainväliset
tilinpäätösstandardit (International Financial Reporting
Standards, IFRS). Tässä esitettävien IFRS:n mukaisten
vertailulukujen tarkoituksena on kertoa IFRS:n käyttöönoton
olennaisista vaikutuksista konsernin tuloslaskelmaan ja taseeseen.
Outokummun kannalta IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät
vaikutukset liittyvät positiivisen ja negatiivisen liikearvon
käsittelyyn, eläkevelvoitteiden kirjaamiseen, varastolaskentaan,
rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen sekä markkinahintoihin
liittyvien voittojen ja tappioiden esittämiseen. IFRS:ään
siirtymisellä ei ole vaikutusta konsernin vapaaseen kassavirtaan.

Outokummun siirtymäpäivä IFRS:ään on 1.1.2003. Standardien IAS 39
(Rahoitusinstru-mentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32
(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) osalta siirtymäpäivä on kuitenkin 1.1.2004.
Outokumpu käyttää IFRS:ään siirtyville yhtiöille annettua
helpotusta, jonka mukaan rahoitusinstrumentteja koskevia
vertailutietoja ei tarvitse oikaista vuodelta 2003.
Osakesidonnaisia palkkioita käsittelevää IFRS 2:ta (Share-based
Payments) Outokumpu noudattaa vasta 1.1.2005 lähtien. Ennen IFRS:n
käyttöönottoa Outokummun taloudellinen raportointi on perustunut
suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards,
FAS).

Alla olevassa taulukossa on esitetty IFRS:n käyttöönoton
aiheuttamat merkittävimmät muutokset konsernin tunnuslukuihin.

              Tammi-       Tammi-      
              kesäkuu 2004    maaliskuu 2004
KONSERNIN TUNNUSLUKUJA     FAS   IFRS   FAS   IFRS
Liikevoitto, milj. EUR     265   262   133   134
Tilikauden voitto,                      
milj. EUR            197   219   99   124
Tulos/osake, EUR        1,09   1,21  0,55   0,69
Oma pääoma kauden                      
lopussa, milj. EUR      2 145  2 309  2 082  2 249
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa, milj. EUR   2 515  2 496  2 225  2 250
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa, milj. EUR   4 698  4 844  4 344  4 537
Oman pääoman tuotto, %     19,5   20,1  19,8   23,1
Sijoitetun                          
pääoman tuotto, %       12,2   11,7  12,8   12,4
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, %       31,7   32,8  32,1   33,1
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %       115,2  106,3  105,0   98,4
                                
              Tammi-               
              joulukuu 2003        
                FAS   IFRS         
Liikevoitto, milj. EUR     206   220         
Tilikauden voitto,                      
milj. EUR            92   116         
Tulos/osake, EUR        0,54   0,68         
Oma pääoma kauden                      
lopussa, milj. EUR      1 924  2 058         
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa, milj. EUR   2 013  2 016         
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa, milj. EUR   3 972  4 109         
Oman pääoman tuotto, %     4,7   5,7         
Sijoitetun                          
pääoman tuotto, %        5,0   5,2         
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, %       32,3   33,1         
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %       102,8   96,3         

IFRS-periaatteiden noudattamisella on ollut sekä myönteisiä että
kielteisiä vaikutuksia konsernin liikevoittoon 1.1.2003 lukien.
Liikevoittoa kasvattavat pääasiassa liikearvon poistojen
loppuminen ja varastonarvostusperiaatteen muuttuminen. Joulukuussa
2003 toteutetun Boliden-järjestelyn käsittelyä on muutettu IFRS:n
vaatimusten mukaiseksi. Tästä johtuen Outokummun hankintamenon
ylittävä osuus ostetun muokkausliiketoiminnan nettovarallisuuden
käyvästä arvosta, 25 milj. euroa, on tuloutettu joulukuussa
2003. Myös Bolidenille myydyistä kaivos- ja sulattotoiminnoista
kirjattu myyntivoitto on kasvanut 13 milj. euroa myytyjen
yhtiöiden tilinpäätöksiin tehtyjen IFRS-oikaisujen seurauksena.

Negatiivisen liikearvon tuloutuksen lakkaaminen sekä muutokset
eläkevelvoitteissa ovat puolestaan heikentäneet konsernin
liikevoittoa. Aiemmin ilmoitetusta poiketen, 36 milj. euron varaus
liittyen Euroopan komission langettamaan kuparisten
vesijohtoputkien kartellisakkoon on IFRS:ään siirtymisen
yhteydessä kirjattu jo joulukuun 2003 tuloslaskelmaan.

IFRS:n aiheuttamat muutokset rahoitusinstrumenttien käyvän arvon
määrittämisessä ja kirjaamisessa 1.1.2004 alkaen ovat parantaneet
tilikauden voittoa ja osakekohtaista tulosta tammi-kesäkuussa
2004.

Outokummun oma pääoma on kasvanut 106 milj. euroa avaavassa IFRS-
taseessa 1.1.2003. Tämä johtuu negatiivisen liikearvon
kirjaamisesta omaan pääomaan, varastonarvostusperiaatteen
muutoksesta ja IFRS-oikaisuihin liittyvien laskennallisten verojen
vähenemisestä. Toisaalta suuremmat eläkevelvoitteet ja varaukset
ovat pienentäneet omaa pääomaa ja kasvattaneet vierasta pääomaa.
Konsernin pääomarakenne on vahvistunut ja velkaantumisaste
laskenut merkittävästi IFRS:ään siirtymisen seurauksena.

Liitteessä 1 esitetään IFRS:n mukaiset vertailutiedot
lisätietoineen jaksoilta tammi-kesäkuu 2004, tammi-maaliskuu 2004
ja tammi-joulukuu 2003. Liitteessä 2 esitetään johdon
tulosanalyysissä käytettävä vertailukelpoinen liikevoitto
liiketoiminnoittain (eli liikevoitto ilman poikkeuksellisia eriä
sekä Outokumpu Copperin LIFO-FIFO varasto-oikaisua) IFRS:ään
siirtymisen jälkeisiltä neljänneksiltä.

Lisätietoja antavat:

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com

Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja taloustutkimus, puh.
(09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com
LIITE 1:

IFRS:n mukaiset vertailutiedot lisätietoineen jaksoilta tammi-
kesäkuu 2004, tammi-maaliskuu 2004 ja tammi-joulukuu 2003
(Tilintarkastamaton)

Yleistä

Outokumpu siirtyy suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish
Accounting Standards, FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön
(International Financial Reporting Standards, IFRS) vuoden 2004
kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessaan. Outokummun
siirtymäpäivä IFRS:ään on 1.1.2003. Standardien IAS 39
(Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32
(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) osalta siirtymäpäivä on kuitenkin 1.1.2004. Vuoden
2003 tilinpäätös sekä vuoden 2004 ensimmäisen ja toisen
neljänneksen osavuosikatsaukset on alunperin laadittu FAS:n
mukaisesti.

Tämän katsauksen tarkoituksena on esittää laskentaperiaatteiden
merkittävimmät muutokset ja IFRS:n käyttöönoton vaikutukset
Outokummun konsernitilinpäätökseen. Outokummun suomalaisen
tilinpäätöskäytännön (FAS) mukaiset tilinpäätöksen
laadintaperiaatteet on esitetty kokonaisuudessaan vuoden 2003
vuosikertomuksessa ja kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS)
mukaiset tilinpäätöksen laadintaperiaatteet tullaan esittämään
vuoden 2004 vuosikertomuksessa. Outokumpu on ottanut käyttöön IFRS
1:n (Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto) ja käyttänyt tämän
sallimia poikkeuksia, jotka koskevat standardeja IAS 19 (Työsuhde-
etuudet), IFRS 3 (Yritysten yhteenliittymät), IAS 39 ja IAS 32.
Outokummun kannalta IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät
vaikutukset liittyvät positiivisen ja negatiivisen liikearvon
käsittelyyn, eläkevelvoitteiden kirjaamiseen, varastolaskentaan,
rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen sekä markkinahintoihin
liittyvien voittojen ja tappioiden esittämiseen.

Seuraavissa taulukoissa on esitetty oman pääoman ja tilikauden
voiton täsmäytyslaskelmat.

Oman pääoman täsmäytyslaskelma           
                           
Milj. EUR          31.12.2003  1.1.2003 
Oma pääoma FAS:n mukaan      1 924   1 906 
IFRS:ään siirtymisen                 
vaikutukset                     
Negatiivisen liikearvon               
kirjaus omaan pääomaan       151    190 
Liikearvojen poistojen                
peruutus               44     - 
Yritysten yhteen-                  
liittymien oikaisu          26     - 
Varastonarvostus           26     28 
Eläkevelvoitteet          -96    -128 
Varaukset              -42    -13 
Laskennalliset verot                 
IFRS-oikaisuista           25     22 
Muut                 0     7 
Oma pääoma IFRS:n mukaan     2 058   2 012 
                           
Tilikauden voiton                  
täsmäytyslaskelma                  
                           
                 Tammi-   Tammi-  Tammi-
                kesäkuu maaliskuu joulukuu
Milj. EUR             2004    2004   2003
Tilikauden voitto                      
FAS:n mukaan            197     99    92
IFRS:ään siirtymisen                    
vaikutukset                         
Liikearvojen poistojen                   
peruutus               18     9    44
Negatiivisten liikearvojen                 
tuloutusten peruutus        -25    -11    -40
Yritysten yhteen-                      
liittymien oikaisu          -     -    26
Varastonarvostus           20     11    -1
Boliden-järjestelyn                     
myyntivoiton oikaisu         -     -    13
Rahoitusinstrumentit         22     16     -
Eläkevelvoitteiden muutos      -3     -1    -1
Varausten muutos           -     -    -29
Laskennallisten verojen                   
muuutos IFRS-oikaisuista      -14     -5    11
Muut                 4     6     1
Tilikauden voitto                      
IFRS:n mukaan            219    124    116


KONSERNITILINPÄÄTÖS              Tammi-   
                      kesäkuu
                        2004
                      IFRS:ään     
TULOSLASKELMA       Lisä-      siirtymis     
                         en
Milj. EUR         tieto    FAS vaikutus   IFRS
Liikevaihto         1,7   3 531    -25  3 506
Liiketoiminnan kulut    1,2,3  -3 302    28  -3 274
Poikkeukselliset erät    4     16     -    16
Liiketoiminnan muut     7                
tuotot ja kulut            14     0    14
Liikearvon poisto ja                    
negatiivisen liikearvon                   
tuloutus           5     6    -6    0
Liikevoitto              265    -3   262
                              
Osuus osakkuus-                       
yhtiöiden                          
voitosta (+),                        
tappiosta (-)             22     2    24
Rahoitustuotot ja -kulut   1               
Nettokorot              -44     0   -44
Markkinahintoihin                      
liittyvät                          
voitot ja tappiot            3    31    34
Muut rahoitustuotot                     
ja -kulut                3    -1    3
Voitto ennen veroja ja                   
vähemmistöosuutta           249    29   278
                              
Tuloverot          6    -48    -7   -55
Vähemmistöosuudet           -4     0    -4
Tilikauden voitto           197    22   219

                       Tammi-   
                     maaliskuu
                        2004
                      IFRS:ään     
TULOSLASKELMA       Lisä-      siirtymis     
                         en
Milj. EUR         tieto    FAS vaikutus   IFRS
Liikevaihto         1,7   1 690    -10  1 680
Liiketoiminnan kulut    1,2,3  -1 589    17  -1 572
Poikkeukselliset erät    4     17     -    17
Liiketoiminnan muut     7                
tuotot ja kulut            13    -4    9
Liikearvon poisto ja                    
negatiivisen liikearvon                   
tuloutus           5     2    -2    0
Liikevoitto              133     1   134
                              
Osuus osakkuus-                       
yhtiöiden                          
voitosta (+),                        
tappiosta (-)             15     0    15
Rahoitustuotot ja -kulut   1               
Nettokorot              -24    -1   -25
Markkinahintoihin                      
liittyvät                          
voitot ja tappiot            6    28    34
Muut rahoitustuotot                     
ja -kulut                1     0    1
Voitto ennen veroja ja                   
vähemmistöosuutta           131    28   159
                              
Tuloverot          6    -30    -2   -32
Vähemmistöosuudet           -2    -1    -3
Tilikauden voitto            99    25   124

                        Tammi-   
                      joulukuu
                        2003
                      IFRS:ään     
TULOSLASKELMA       Lisä-      siirtymis     
                         en
Milj. EUR         tieto    FAS vaikutus   IFRS
Liikevaihto         1,7  5 921     1  5 922
Liiketoiminnan kulut    1,2,3  -5 836    -1  -5 837
Poikkeukselliset erät    4    119    11   130
Liiketoiminnan muut     7                
tuotot ja kulut             6    -1    5
Liikearvon poisto ja                    
negatiivisen liikearvon                   
tuloutus           5     -4     4    -
Liikevoitto              206    14   220
                              
Osuus osakkuus-                       
yhtiöiden                          
voitosta (+),                        
tappiosta (-)             -15     -   -15
Rahoitustuotot ja -kulut   1               
Nettokorot              -98    -1   -99
Markkinahintoihin                      
liittyvät                          
voitot ja tappiot           -0    -1    -1
Muut rahoitustuotot                     
ja -kulut                7     2    7
Voitto ennen veroja ja                   
vähemmistöosuutta           100    14   112
                              
Tuloverot          6     -8    11    3
Vähemmistöosuudet            0    -1    -1
Tilikauden voitto            92    24   114

               

					  Tammi-kesäkuu 2004

TUNNUSLUKUJA                FAS     IFRS 
                              
Liikevoitto liikevaihdosta, %       7,5     7,5 
Sijoitetun pääoman tuotto, %       12,2     11,7 
Oman pääoman tuotto, %          19,5     20,1 
                               
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa, milj. EUR        4 698    4 844 
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa, milj. EUR        2 515    2 496 
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, %             31,7     32,8 
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %            115,2    106,3 
                               
Tulos/osake, EUR             1,09     1,21 
Osakkeiden keskimääräinen                  
lukumäärä, 1 000 kpl 1)       180 652   180 652 
Oma pääoma/osake                       
kauden lopussa, EUR           11,87    12,77 
Osakkeiden lukumäärä                     
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)     180 752   180 752 
                               
Investoinnit käyttö-                     
omaisuuteen, milj. EUR           249     249 
Poistot, milj. EUR             125     123 

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

                   Tammi-maaliskuu 2004
                      FAS     IFRS 
                              
Liikevoitto liikevaihdosta, %       7,9     8,0 
Sijoitetun pääoman tuotto, %       12,8     12,4 
Oman pääoman tuotto, %          19,8     23,1 
                               
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa, milj. EUR        4 344    4 537 
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa, milj. EUR        2 225    2 250 
Omavaraisuusaste                       
kauden lopussa, %             32,1     33,1 
Velkaantumisaste                       
kauden lopussa, %            105,0     98,4 
                               
Tulos/osake, EUR             0,55     0,69 
Osakkeiden keskimääräinen                  
lukumäärä, 1 000 kpl 1)       178 081   178 081 
Oma pääoma/osake                       
kauden lopussa, EUR           11,53    12,46 
Osakkeiden lukumäärä                     
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)     178 914   178 914 
                               
Investoinnit käyttö-                     
omaisuuteen, milj. EUR           156     156 
Poistot, milj. EUR             60      59 

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

                 Tammi-joulukuu 2003   
                    FAS   IFRS 
                           
Liikevoitto liikevaihdosta, %     3,5    3,7 
Sijoitetun pääoman tuotto, %      5,0    5,1 
Oman pääoman tuotto, %         4,7   5,7 
                           
Sijoitettu pääoma                   
kauden lopussa, milj. EUR      3 972   4 109 
Korollinen nettovelka                 
kauden lopussa, milj. EUR      2 013   2 016 
Omavaraisuusaste                   
kauden lopussa, %           32,3   33,1 
Velkaantumisaste                   
kauden lopussa, %           102,8   96,3 
                           
Tulos/osake, EUR            0,54   0,68 
Osakkeiden keskimääräinen              
lukumäärä, 1 000 kpl 1)      171 623  171 623 
Oma pääoma/osake                   
kauden lopussa, EUR          10,84   11,60 
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)    177 451  177 451 
                           
Investoinnit käyttö-                 
omaisuuteen, milj. EUR         622    622 
Poistot, milj. EUR           307    304 


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


Tunnuslukujen laskentaperusteet              
                              
Tulos/osake      =Tilikauden voitto
           _____________________________          
            Osakkeiden keskimääräinen      
            osakeantioikaistu lukumäärä     
            kauden aikana            
                              
Oma pääoma/osake   =Oma pääoma             
           ______________________________ 
            Osakkeiden osakeantioikaistu     
            lukumäärä kauden lopussa       
                              
Oman pääoman tuotto  = Voitto ennen veroja ja        
  			vähemmistöosuutta – tuloverot
            _______________________________ x 100    
            Oma pääoma + vähemmistöosuus    
            (kauden keskiarvot)        
                              
Sijoitetun                         
pääoman tuotto    =Liikevoitto
            _________________________  X 100
			Sijoitettu pääoma (kauden keskiarvo)               
                              
Sijoitettu pääoma   =Oma pääoma + vähemmistöosuus     
            + korollinen nettovelka       
                              
Korollinen                         
nettovelka      =Korolliset velat – korolliset varat
                              
Omavaraisuusaste   =Oma pääoma + vähemmistöosuus
		    __________________________________ X 100    
            Taseen loppusumma - saadut ennakot
			           
                              
Velkaantumisaste   =Korollinen nettovelka
		    _____________________________  X 100       
            Oma pääoma + vähemmistöosuus
   

TASE                 30.6.2004 
                   IFRS:ään    
            Lisä-    siirtymise    
                       n
Milj. EUR        tieto  FAS vaikutus  IFRS
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                  
Aineettomat hyödykkeet  5   392    216  608
Aineelliset hyödykkeet  7  2 708     0 2 708
Sijoitukset                     
Korolliset            612     4  616
Laskennalliset     1,7               
verosaamiset       6    44     0   44
Muut korottomat    2,4,7    15    -4   11
                3 771    216 3 987
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus      3  1 587    46 1 633
Saamiset                       
Korolliset       1,7    67    28   95
Korottomat       7   1 396    -7 1 389
Rahat ja        7               
pankkisaamiset          137     0  137
                3 187    67 3 254
                           
Varat yhteensä         6 958    283 7 241
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma           2 145    164 2 309
Vähemmistöosuus          38     1   39
Pitkäaikaiset velat                 
Korolliset       1,7   2 039    -5 2 034
Laskennalliset                    
verovelat         6   253    -4  249
Eläkevelvoitteet     2    -    166  166
Varaukset         4    -    65   65
Muut korottomat    2,4,7   162   -117   45
                2 454    105 2 559
Lyhytaikaiset velat                 
Korolliset       1,7   1 293    17 1 310
Varaukset         4    -    32   32
Muut korottomat    2,4,7  1 028    -36  992
                2 321    13 2 334
                           
Oma pääoma                      
ja velat yhteensä       6 958    283 7 241

                   31.3.2004 
                   IFRS:ään    
            Lisä-    siirtymise    
                       n
Milj. EUR        tieto  FAS vaikutus  IFRS
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                  
Aineettomat hyödykkeet  5   386    215  601
Aineelliset hyödykkeet  7  2 687     5 2 692
Sijoitukset                     
Korolliset        1,7   630    -12  618
Laskennalliset                    
verosaamiset       6    47     2   49
Muut korottomat    2,4,7    12    -2   10
                3 762    208 3 970
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus      3  1 414    50 1 464
Saamiset                       
Korolliset      1,7     44    51   95
Korottomat       7    1 302    -12 1 290
Rahat ja        7               
pankkisaamiset          171     0  171
                2 931    89 3 020
                           
Varat yhteensä         6 693    297 6 990
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma           2 082    167 2 249
Vähemmistöosuus          37     1   38
Pitkäaikaiset velat                 
Korolliset        1,7  1 767     4 1 771
Laskennalliset                    
verovelat         6   258    -12  246
Eläkevelvoitteet     2    -    164  164
Vaarukset         4    -    62   62
Muut korottomat   2,4,7    135    -95   40
                2 160    123 2 283
Lyhytaikaiset velat                 
Korolliset       1,7  1 294    69 1 363
Varaukset         4    -    37   37
Muut korottomat    2,4,7  1 120   -100 1 020
                2 414     6 2 420
                           
Oma pääoma                      
ja velat yhteensä       6 693    297 6 990

                   31.12.2003 
                   IFRS:ään    
            Lisä-    siirtymise    
                       n
Milj. EUR        tieto  FAS vaikutus  IFRS
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                  
Aineettomat hyödykkeet  5   380    221  601
Aineelliset hyödykkeet  7  2 665     2 2 667
Sijoitukset                     
Korolliset       1,7   490    -10  480
Laskennalliset                    
verosaamiset       6    68     1   69
Muut korottomat    2,4,7   13    -2   11
                3 616    212 3 828
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus      3  1 181    38 1 219
Saamiset                       
Korolliset      1,7     68    17   85
Korottomat       7   1 036    -4 1 032
Rahat ja        7              
pankkisaamiset          236    -5  231
                2 521    46 2 567
                           
Varat yhteensä         6 137    258 6 395
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma           1 924    134 2 058
Vähemmistöosuus          34     1   35
Pitkäaikaiset velat                 
Korolliset      1,7    1 782    -5 1 777
Laskennalliset                    
verovelat         6   272    -28  244
Eläkevelvoitteet     2    -    162  162
Vaarukset         4    -    67   67
Muut korottomat   2,4,7    112    -65   47
                2 166    131 2 297
Lyhytaikaiset velat                 
Korolliset       1,7   1 016    19 1 035
Varaukset         4    -    43   43
Muut korottomat    2,4,7   997    -70  927
                2 013    -8 2 005
                           
Oma pääoma                      
ja velat yhteensä       6 137    258 6 395

                    1.1.2003 
                   IFRS:ään    
            Lisä-    siirtymise    
                       n
Milj. EUR        tieto  FAS vaikutus  IFRS
VARAT                        
Pitkäaikaiset varat                  
Aineettomat hyödykkeet  5   373    184  557
Aineelliset hyödykkeet     3 088     5 3 093
Sijoitukset                     
Korolliset            166    -4  162
Laskennalliset                    
verosaamiset       6    82    13   95
Muut korottomat          22    -6   16
                3 731    192 3 923
Lyhytaikaiset varat                 
Vaihto-omaisuus      3  1 235    39 1 274
Saamiset                       
Korolliset            76     7   83
Korottomat           1 059     3 1 062
Rahat ja                       
pankkisaamiset          226    -5  221
                2 596    44 2 640
                           
Varat yhteensä         6 327    236 6 563
                           
OMA PÄÄOMA JA VELAT                 
Oma pääoma           1 906    106 2 012
Vähemmistöosuus          40     3   43
Pitkäaikaiset velat                 
Korolliset           1 493    -9 1 484
Laskennalliset                    
verovelat         6   320    -9  311
Eläkevelvoitteet     2    -    231  231
Vaarukset         4    -    44   44
Muut korottomat         147   -116   31
                1 960    141 2 101
Lyhytaikaiset velat                 
Korolliset           1 352    20 1 372
Varaukset         4    -    35   35
Muut korottomat        1 069    -69 1 000
                2 421    -14 2 407
                           
Oma pääoma                      
ja velat yhteensä       6 327    236 6 563

OMAN PÄÄOMAN MUUTOS                      
Milj. EUR             Osake- Rekisteröimä Ylikurssi-
                 pääoma     tön  rahasto
                     osakepääoma
Oma pääoma 31.12.2002, FAS      293      0    630
IFRS:ään siirtymisen                      
vaikutukset                          
Oma pääoma 1.1.2003, IFRS      293      0    630
Rekisteröimättömän                       
oman pääoman muutokset         0      -0      
Optioilla merkityt osakkeet      1      0     4
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     1           2
osakkeiksi
Osakeanti               9           45
Osakkkusyhtiöiden omistamat                  
emoyhtiön osakkeet                       
Omien osakkeiden luovutus                   
Muuntoerot                           
Muut muutokset                   -0      
Osingonjako                          
Tilikauden voitto                       
Oma pääoma 31.12.2003, IFRS     304      0    681
Optioilla merkityt osakkeet      3           15
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     1           3
osakkeiksi
Kassavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan                    
Myytävissä olevien                       
sijoitusten arvonmuutokset                   
Muuntoerot                           
Omien osakkeiden luovutus                   
Osingonjako  
Muut muutokset                                                
Tilikauden voitto                       
Oma pääoma 30.6.2004, IFRS      308      0    699

Milj. EUR              Muut      Arvonmuut
                rahastot       ja muut
                           rahastot
Oma pääoma 31.12.2002, FAS      15          - 
IFRS:ään siirtymisen                     
vaikutukset                         
Oma pääoma 1.1.2003, IFRS       15          -
Rekisteröimättömän                      
oman pääoman muutokset                    
Optioilla merkityt osakkeet                 
Vaihtovelkakirjalainan                    
vaihto osakkeiksi                      
Osakeanti                          
Osakkkusyhtiöiden omistamat                 
emoyhtiön osakkeet                      
Omien osakkeiden luovutus                  
Muuntoerot              -0            
Muut muutokset            -1           
Osingonjako                         
Tilikauden voitto                      
Oma pääoma 31.12.2003, IFRS      14          -
Optioilla merkityt osakkeet                 
Vaihtovelkakirjalainan                    
vaihto osakkeiksi                      
Kassavirran suojaukset,                   
kirjattu omaan pääomaan                   
Myytävissä olevien                      
sijoitusten arvonmuutokset                 7
Muuntoerot                          

Omien osakkeiden luovutus                  
Osingonjako 
Muut muutokset                                              
Tilikauden voitto                      
Oma pääoma 30.6.2004, IFRS      14          7

Milj. EUR             Edellisten  Yhteensä
                 tilikausien
                   voitto
Oma pääoma 31.12.2002, FAS        968    1906
IFRS:ään siirtymisen                  
vaikutukset               106    106
Oma pääoma 1.1.2003, IFRS        1074    2012
Rekisteröimättömän                   
oman pääoman muutokset                 
Optioilla merkityt osakkeet              5
Vaihtovelkakirjalainan                 
vaihto osakkeiksi                   3
Osakeanti                      54
Osakkkusyhtiöiden omistamat              
emoyhtiön osakkeet            -26    -26
Omien osakkeiden luovutus         2     2
Muuntoerot                -43    -43
Osingonjako               -69    -69
Muut muutokset               5     4
Tilikauden voitto            116    116
Oma pääoma 31.12.2003, IFRS       1059    2058
Optioilla merkityt osakkeet             18
Vaihtovelkakirjalainan                 
vaihto osakkeiksi                   4
Kassavirran suojaukset,                
kirjattu omaan pääomaan                0
Myytävissä olevien                   
sijoitusten arvonmuutokset              7
Muuntoerot                33     33
Omien osakkeiden luovutus         7     7
Osingonjako               -36    -36
Muut muutokset              -1     -1
Tilikauden voitto            219    219
Oma pääoma 30.6.2004, IFRS       1281    2309Lisätiedot

1. Rahoitusinstrumentit

Outokumpu noudattaa joulukuun 2003 versioita IAS 39:sta
(Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen) ja IAS 32:sta
(Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot ja
esittämistapa) 1.1.2004 alkaen. Outokumpu käyttää IFRS:ään
siirtyville yhtiöille annettua helpotusta, jonka mukaan vuoden
2003 vertailutietoja ei tarvitse oikaista. Siksi
rahoitusinstrumenttien kirjaaminen ja arvostaminen sekä
kassavirtasuojausten käsittely perustuvat vuoden 2003 osalta FAS-
periaatteisiin.

FAS:n mukaisesti Outokummun valuutta-, korko- ja useimmat
metallijohdannaiset kirjattiin taseessa käypään arvoon, kun taas
kaikki sähköjohdannaiset ja tiettyjen metallijohdannaisten
toteutumattomat voitot esitettiin ainoastaan tilinpäätöksen
liitetiedoissa. Kaikki johdannaissopimukset on 1.1.2004 alkaen
esitetty IFRS:n mukaisesti käypään arvoon rahoitusvaroissa ja
veloissa. Eräisiin kaupallisiin sopimuksiin sisältyy kytkettyjä
johdannaisia, jotka on IFRS:n mukaisesti erotettu pääsopimuksista
ja käsitelty rahoitusinstrumentteina.

Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot johtuvat muutoksista
valuuttakursseissa ja koroissa sekä metallien, sähkön ja
arvopapereiden hinnoissa. Rahoitusinstrumenttien markkinahintaerot
on 1.1.2004 jälkeen raportoitu tuloslaskelman rahoituserissä.
Aiemmin merkittävä osa markkinahintaeroista sisältyi liikevaihtoon
ja liiketoiminnan kuluihin. IFRS:ään siirtymisen jälkeen
rahoitusinstrumenttien markkinahintoihin liittyvät voitot ja
tappiot esitetään liikevoittoon vaikuttavalla tavalla ainoastaan
IAS 39:n vaatimukset täyttävän suojauslaskennan yhteydessä.

IFRS:n mukaisesti lainat ja saamiset kirjataan jaksotettuun
hankintamenoon käyttäen sisäisen korkokannan menetelmää.
Jaksotettava hankintameno otetaan huomioon määritettäessä
rahoitusinstrumentin sisäistä korkoa. Hankintamenoon voi sisältyä
esimerkiksi palkkioita, kaupankäyntikuluja sekä emissiovoittoja
tai -tappioita.

Osakesijoitukset, lukuun ottamatta sijoituksia osakkuusyhtiöihin
ja yhteisyrityksiin, luokitellaan myytävissä oleviksi
omaisuuseriksi. Nämä sijoitukset arvostetaan käypään arvoon.
Pörssissä noteeraamattomat arvopaperit, joiden arvoa ei voida
määrittää luotettavasti, kirjataan hankintamenoon. Myytävissä
olevien sijoitusten toteutumattomat voitot ja tappiot kirjataan
suoraan omaan pääomaan. Kun sijoitus myydään, kertynyt käyvän
arvon oikaisu kirjataan tulosvaikutteisesti.

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin ja muihin korkoa
tuottaviin arvopapereihin arvostetaan käypään arvoon ja arvon
muutokset kirjataan välittömästi tulosvaikutteisesti.

2. Työsuhde-etuudet

Outokummulla on useita toimintamaidensa paikallisten käytäntöjen
mukaisia eläkejärjestelyjä. FAS:ssa konsernin eläkevastuut
raportoitiin paikallisten säännösten mukaisesti. IFRS-
tilinpäätöksessä eläkevelvoitteita käsitellään IAS 19:ta (Työsuhde-
etuudet) mukaisesti.

FAS:n mukaisesti suomalainen TEL-järjestelmä kirjattiin
maksupohjaisena järjestelynä, kun taas IFRS:ssä TEL-järjestelmän
työkyvyttömyysosuus käsitellään etuuspohjaisena järjestelynä.
Outokumpu on käyttänyt IFRS 1:n (Ensimmäinen IFRS-standardien
käyttöönotto) antamaa mahdollisuutta kirjata etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen kertyneet vakuutusmatemaattiset voitot ja
tappiot siirtymähetken taseeseen 1.1.2003. IAS 19 mukaista
putkimenetelmää sovelletaan siirtymäpäivän jälkeen syntyneisiin
vakuutusmatemaattisiin voittoihin ja tappioihin.

IFRS:n siirtymähetkellä konsernin eläkevelvoitteet ovat kasvaneet
128 milj. euroa. Suurimmat maakohtaiset muutokset olivat: Suomi 52
milj. euroa, Yhdysvallat 33 milj. euroa, Irlanti 26 milj. euroa,
Britannia 9 milj. euroa ja Norja 6 milj. euroa.

FAS:ssa raportoidut eläkevelvoitteet on ryhmitelty uudelleen IFRS-
taseessa.

3. Vaihto-omaisuus

IAS 2:n (Vaihto-omaisuus) mukaan vaihto-omaisuus arvostetaan
käyttäen FIFO-menetelmää (first in, first out). FAS-raportoinnissa
Outokumpu on käyttänyt FIFO-menetelmää, lukuun ottamatta Outokumpu
Copperia, jonka raaka-ainevarastojen arvostuksessa on käytetty
LIFO-menetelmää (last in, first out). IFRS:n mukaan koko Outokummun
vaihto-omaisuus on arvostettu FIFO-menetelmällä. Tämä lisännee
jatkossa varastojen arvon ja tuloksen vaihtelua. IFRS:n
siirtymähetkellä konsernin varastojen arvo kasvoi 28 milj. euroa.

Outokummun johdon käsityksen mukaan LIFO-menetelmällä muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnan kulut ja tuotot voidaan kohdistaa
toisiinsa FIFO-menetelmää paremmin, ja siksi Outokumpu Copperin
sisäisessä raportoinnissa ja johtamisessa tullaan jatkossakin
käyttämään LIFO-varastonarvostusta.

4. Varaukset

IFRS:ään siirtymisen yhteydessä avaavaan taseeseen 1.1.2003 on
merkitty 13 milj. euron ympäristövaraus. Kyseinen varaus liittyy
Tornion vanhojen kaatopaikkojen sulkemiseen ja ongelmajätteiden
poistamiseen. Aiemmin ilmoitetusta poiketen, 36 milj. euron varaus
liittyen Euroopan komission langettamaan kuparisten
vesijohtoputkien kartellisakkoon on IFRS:ään siirtymisen
yhteydessä kirjattu jo joulukuun 2003 tuloslaskelmaan.

FAS-raportoinnissa varaukset sisältyivät muihin korottomiin
velkoihin.

5. Yritysten yhteenliittymät

Ennen IFRS:ään siirtymistä 1.1.2003 toteutuneet yritysten
yhteenliittymät raportoidaan FAS:n mukaisesti. Tämä perustuu
IFRS:ään siirtyville yhtiöille annettuun mahdollisuuteen olla
soveltamatta IFRS 3:a (Yritysten yhteenliittymät) takautuvasti
aikaisemmin toteutuneisiin yritysten yhteenliittymiin. 1.1.2003
jälkeen tehdyt yritysostot kirjataan IFRS 3:n mukaisesti. Siten
Outokummun hankintamenon ylittävä osuus Bolidenilta ostetun
muokkausliiketoiminnan nettovarallisuuden käyvästä arvosta, 25
milj. euroa, on tuloutettu joulukuussa 2003. ThyssenKrupp
Nirostan kvarttolevyliiketoiminnan hankinnasta helmikuussa 2003
syntynyt 50 milj. euron liikearvo on IFRS:n perusteella luokiteltu
aineettomaksi hyödykkeeksi.

Liikearvoa ei enää poisteta, vaan sen mahdollinen arvonalentuminen
testataan vuosittain. IFRS:n siirtymäpäivän jälkeen tehdyt
liikearvon poistot on peruutettu. Avaavassa IFRS-taseessa
liikearvon kokonaismäärä oli 522 milj. euroa.

Liikearvo on kohdennettu liiketoiminta-alueille tai divisioonille,
ja liikearvojen tasearvon mahdollinen arvonalentuminen testataan
diskontattujen tulevien rahavirtojen perusteella. Liikearvon
arvonalentumisen testaamisessa käytettävien rahavirtaa tuottavien
yksikköjen määrittely perustuu samaan jaotteluun, jolla Outokummun
johto valvoo konsernin liiketoimintoja. Outokummun rahavirtaa
tuottavat yksiköt ovat: Outokumpu Stainlessin Coil Products,
Special Products ja North America; Outokumpu Copperin Americas,
Europe, Tube and Brass, Automotive Heat Exchangers ja Appliance
Heat Exchangers & Asia; sekä Outokumpu Technology.

IFRS:n siirtymäpäivänä ja vuoden 2003 lopussa tehtyjen
arvonalentumistestausten perusteella ei tehty alaskirjauksia.

IFRS 3:ssa luovutaan negatiivisen liikearvon käsitteestä. Taseessa
aiemmin olleet negatiiviset liikearvot on purettu tekemällä niitä
vastaava oikaisu avaavan IFRS-taseen omaan pääomaan. IFRS:n
siirtymäpäivän jälkeen tehdyt negatiivisen liikearvon tuloutukset
on peruutettu.

Osa AvestaPolaritin muodostamisen yhteydessä vuonna 2001
syntyneestä negatiivisesta liikearvosta on kohdistettu IFRS 3:n
mukaisesti vähemmistöosuudelle. Tämän seurauksena negatiivisesta
liikearvosta on netotettu 154 milj. euroa AvestaPolaritin
vähemmistön hankinnasta vuonna 2002 syntynyttä liikearvoa vastaan.
Loput negatiivisesta liikearvosta, 190 milj. euroa, on kirjattu
IFRS:n siirtymäpäivänä omaan pääomaan.

6. Tuloverot

IFRS:ään siirtymisen yhteydessä on kirjattu IAS 12 (Tuloverot)
mukaisesti laskennalliset verot tehdyistä IFRS-oikaisuista siltä
osin kun ne ovat aiheuttaneet veronalaisia tai vähennyskelpoisia
jaksotuseroja verotuksen ja tilinpäätöksen välillä. Laskennallisia
veroja ei ole kirjattu liikearvosta, negatiivisesta liikearvosta
eikä muista pysyvästi verovapaista tai vähennyskelvottomista
eristä. Siirtymähetkellä IFRS-oikaisuihin liittyvät laskennalliset
verot vähenivät 22 milj. euroa.

7. Muut muutokset

Muut muutokset liittyvät pääasiassa rahoitus-leasingien
käsittelyyn ja raportointiin. Tuloslaskelmassa ja taseessa on myös
pienempiä uudelleenluokitteluja eri tiliryhmien välillä.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN FAS:N MUKAAN    
                   FAS  FAS   FAS
Milj. EUR              I/03 II/03  III/03
Liikevaihto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products             683  667   626
Special Products           349  327   273
North America             64   59    64
Muut                 -219  -202   -112
Outokumpu Stainless                   
yhteensä               877  851   851
                             
Outokumpu Copper                     
Regional businesses          185  173   171
Global businesses           180  191   173
Muut                  44   38    60
Outokumpu Copper                     
yhteensä               409  402   404
                             
Outokumpu Technology          89   81    98
                             
Zinc                  93   95    98
                             
Muu toiminta              63   65    59
                             
Sisäinen myynti            -48  -55   -46
Konserni              1 483 1 439  1 464
                             
Liikevoitto                       
Outokumpu Stainless                   
Coil Products             45   34    1
Special Products            0   2    -8
North America             -1   0    4
Muut                  6   -1    13
Outokumpu Stainless                   
yhteensä                50   35    10
                             
Outokumpu Copper                     
Regional businesses          -3   1    -1
Global businesses            5   11    5
Muut                  2   -3    0
Outokumpu Copper                     
yhteensä                4   9    4
                             
Outokumpu Technology          -9   -3    -1
                             

Zinc                  5   2    4
                             
Muu toiminta             -23  -17    11
                             
Sisäiset erät              1   -1    1
Konserni                28   25    29
                             
Osuus osakkuusyhtiöiden                 
tuloksesta               -3   -3    -4
Rahoitustuotot ja -kulut       -29  -28   -16
Voitto (tappio) ennen veroja               
ja vähemmistöosuutta          -4   -6    9
Tuloverot               -1   -5    -9
Vähemmistöosuudet            0   -1    1
Tilikauden voitto (tappio)       -5  -12    1

                  FAS   FAS   FAS
Milj. EUR             IV/03   I/04  II/04
Liikevaihto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products            653   851   897
Special Products          348   363   460
North America            65    78    94
Muut                -195   -189   -283
Outokumpu Stainless                   
yhteensä              871  1 103  1 168
                             
Outokumpu Copper                     
Regional businesses         191   304   326
Global businesses          163   205   246
Muut                 57   -14   -18
Outokumpu Copper                     
yhteensä              411   495   554
                             
Outokumpu Technology        137    81   104
                             
Zinc                110    -    -
                             
Muu toiminta             74    48    46
                             
Sisäinen myynti           -68   -37   -31
Konserni             1 535  1 690  1 841
                             
Liikevoitto                        
Outokumpu Stainless                    
Coil Products             2   107    93
Special Products           4    7    26
North America             1    5    5
Muut                 0    5    3
Outokumpu Stainless                   
yhteensä               7   124   127
                             
Outokumpu Copper                     
Regional businesses         -2    10    2
Global businesses           6    11    5
Muut                -14    -3    2
Outokumpu Copper                     
yhteensä              -10    18    9
                             
Outokumpu Technology         11    7    -2
                             
Zinc                 5    -    -
                             
Muu toiminta            112   -17    -2
                             
Sisäiset erät            -1    1    0
Konserni              124   133   132
                             
Osuus osakkuusyhtiöiden                  
tuloksesta              -5    15    7
Rahoitustuotot ja -kulut      -18   -17   -21
Voitto (tappio) ennen veroja               
ja vähemmistöosuutta        101   131   118
Tuloverot               7   -30   -18
Vähemmistöosuudet           0    -2    -2
Tilikauden voitto (tappio)     108    99    98

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA                
NELJÄNNEKSITTÄIN          I/03   II/03  III/03
Liikevoitto liikevaihdosta, %    1,9    1,8   2,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %     2,5    2,2   2,4
Oman pääoman tuotto, %       neg.   neg.   0,6
                              
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa, milj. EUR     4 528  4 687 4 673
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa, milj. EUR     2 624   2 873  2 847           
Omavaraisuusaste                      
kauden lopussa, %          29,9   28,3   28,2
Velkaantumisaste                      
kauden lopussa, %         137,8   158,3  155,9
                              
Tulos/osake, EUR          -0,03   -0,07   0,01
Osakkeiden keskimääräinen                 
lukumäärä, 1 000 kpl 1)      171 375  171 534 171 719           
Oma pääoma/osake                      
kauden lopussa, EUR         10,86  10,34   10,42
Osakkeiden lukumäärä                    
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)   171 534  171 540 171 613
                              
Investoinnit                        
käyttöomaisuuteen, milj. EUR     178    124   116
Poistot, milj. EUR          75    75    75

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

                  IV/03   I/04  II/04
Liikevoitto liikevaihdosta, %    8,1    7,9   7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %    11,5   12,8   11,6
Oman pääoman tuotto, %       22,9   19,8   20,9
                              
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa, milj. EUR     3 972  4 344 4 698
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa, milj. EUR     2 013  2 225 2 515            
Omavaraisuusaste                      
kauden lopussa, %          32,3   32,1   31,7
Velkaantumisaste                      
kauden lopussa, %         102,8   105,0  115,2
                              
Tulos/osake, EUR          0,63   0,55   0,54
Osakkeiden keskimääräinen                 
lukumäärä, 1 000 kpl 1)     172 138  178 081 180 742         
Oma pääoma/osake                      
kauden lopussa, EUR        10,84   11,53   11,87
Osakkeiden lukumäärä                    
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)   177 451  178 914 180 752
                              
Investoinnit                        
käyttöomaisuuteen, milj. EUR     204    156    93
Poistot, milj. EUR          82    60    65

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN IFRS:N MUKAAN
                 IFRS  IFRS  IFRS
Milj. EUR            I/03 II/03 III/03
Liikevaihto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products           704  697  661
Special Products         349  327  273
North America           64   59   64
Muut               -241  -231  -148
Outokumpu Stainless                
yhteensä             876  852  850
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses        185  174  172
Global businesses         180  191  172
Muut                44   38   61
Outokumpu Copper                  
yhteensä             409  403  405
                          
Outokumpu Technology        89   81   98
                          
Zinc                93   95   98
                          
Muu toiminta            67   61   61
                          
Sisäinen myynti          -51  -53  -48
Konserni            1 483 1 439 1 464
                          
Liikevoitto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products           45   35   1
Special Products          0   2   -8
North America            0   0   4
Muut                2   -4   10
Outokumpu Stainless                
yhteensä              47   33   7
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses        -2   -1   2
Global businesses          5   10   4
Muut                2   -3   0
Outokumpu Copper                  
yhteensä              5   6   6
                          
Outokumpu Technology        -6   -1   1
                          
Zinc                6   3   5
                          
Muu toiminta           -24  -20   11
                          
Sisäiset erät            1   0   1
Konserni              29   21   31
                          
Osuus osakkuus-                  
yhtiöiden tuloksesta        -3   -3   -4
Rahoitustuotot ja -kulut     -29  -27  -18
Voitto (tappio) ennen veroja            
ja vähemmistöosuutta        -3   -9   9
Tuloverot             -1   -4   -8
Vähemmistöosuudet         -1   -1   1
Tilikauden voitto (tappio)     -5  -14   2


                IFRS  IFRS  IFRS
Milj. EUR           IV/03  I/04 II/04
Liikevaihto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products          687   849  894
Special Products         348   363  459
North America           65   78   94
Muut              -228  -188  -285
Outokumpu Stainless                
yhteensä             872  1 102 1 162
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses       191   304  326
Global businesses        163   204  244
Muut               57   -15  -18
Outokumpu Copper                  
yhteensä             411   493  552
                          
Outokumpu Technology       137   81  104
                          
Zinc               110    -   -
                          
Muu toiminta           74   41   39
                          
Sisäinen myynti         -68   -37  -31
Konserni            1 536  1 680 1 826
                          
Liikevoitto                     
Outokumpu Stainless                 
Coil Products           10   102   88
Special Products          5   11   25
North America           1    5   6
Muut               -4    2   -1
Outokumpu Stainless                
yhteensä             12   120  118
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses        2   17   7
Global businesses         6   11   4
Muut               -23   -4   0
Outokumpu Copper                  
yhteensä             -15   24   11
                          
Outokumpu Technology       12    9   -1
                          
Zinc                6    -   -
                          
Muu toiminta           123   -17   -2
                          
Sisäiset erät           1   -2   2
Konserni             139   134  128
                          
Osuus osakkuus-                   
yhtiöiden tuloksesta       -5   15   9
Rahoitustuotot ja -kulut     -17   10  -18
Voitto (tappio) ennen veroja            
ja vähemmistöosuutta       117   159  119
Tuloverot             16   -32  -23
Vähemmistöosuudet         -0   -3   -1
Tilikauden voitto (tappio)    133   124   95

KONSERNIN TUNNUSLUKUJA                  
NELJÄNNEKSITTÄIN
                     I/03  II/03  III/03
Liikevoitto liikevaihdosta, %       2,0   1,4    2,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %       2,6   neg.    0,2
Oman pääoman tuotto, %          neg.   neg.    0,4
                                
Sijoitettu pääoma                        
kauden lopussa, milj. EUR        4 635 4 792  4 767
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa, milj. EUR        2 624 2 871  2 832             
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    30,3   28,7   28,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %   130,5  149,5   146,4
                                
Tulos/osake, EUR            -0,03  -0,08   0,01
Osakkeiden keskimääräinen                    
lukumäärä, 1 000 kpl 1) 		171 375 171 534 171 719                    
Oma pääoma/osake                        
kauden lopussa, EUR           11,49   10,96   11,05
Osakkeiden lukumäärä                      
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)     171 534 171 540  171 613
                                
Investoinnit käyttöomaisuuteen,                 
milj. EUR                 178   124    116
Poistot, milj. EUR             74    75    74

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

                    IV/03   I/04   II/04
Liikevoitto liikevaihdosta, %       9,1   8,0    7,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %       2,5   12,4   neg.
Oman pääoman tuotto, %          26,5   23,1   16,7
                                
Sijoitettu pääoma                        
kauden lopussa, milj. EUR        4 109  4 537   4 844
Korollinen nettovelka                      
kauden lopussa, milj. EUR        2 016  2 250   2 496            
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    33,1   33,1   32,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %    96,3   98,4   106,3
                                
Tulos/osake, EUR             0,77   0,69   0,52
Osakkeiden keskimääräinen                    
lukumäärä, 1 000 kpl 1)        172 138 178 081  180 742              
Oma pääoma/osake                        
kauden lopussa, EUR           11,60  12,46  12,77
Osakkeiden lukumäärä                      
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)     177 451 178 914  180 752
                                
Investoinnit käyttöomaisuuteen,                 
milj. EUR                 204   156    93
Poistot, milj. EUR             82    59    64


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

LIITE 2:

Vertailukelpoinen liikevoitto liiketoiminnoittain IFRS:ään
siirtymisen jälkeisiltä neljänneksiltä

Vertailukelpoinen liikevoitto IFRS:ään siirtymisen jälkeen
                             
Milj. EUR              I/03 II/03 III/03 IV/03
Vertailukelpoinen liikevoitto              
Stainless               47  33   7   19
Copper                 6  11   6   9
Technology              -6  -1   1   12
Zinc                  6   3   5   6
Muu toiminta             -24  -20  -15  -16
Sisäiset erät             1   0   1   1
Konserni               30  26   5   31
                              
Vertailukelpoisuuteen                    
vaikuttavat erät                   
Outokumpu Copperin                  
LIFO-FIFO varasto-oikaisu       -1  -5   0   4
Boliden-järjestelyn                   
myyntivoitto                       120
Arctic Platinum Partnershipin              
(49 %) myyntivoitto                26 
Inmetin osakkeiden                    
myyntivoitto                       10
Jalometallikaivostoiminna                
myyntivoitto                        9
Varaukset kupariputkien                 
kartellisakkoista                    -54
Pantegin sulkemisvaraus                  -7
Yritysten yhteenliittymien                
oikaisu                          26
Suodatinliiketoiminnan                  
myyntivoitto                       
                   -1  -5   26  108
                             
Konserni yhteensä,                    
virallinen, IFRS           29  21   31  139
                             
Milj. EUR              2003 I/04 II/04    
Vertailukelpoinen liikevoitto              
Stainless              106  120  118 
Copper                32  13   2 
Technology               6  -9   0 
Zinc                 20   -   - 
Muu toiminta             -75  -16   -2 
Sisäiset erät             3  -2   2 
Konserni               92  106  120    
                              
Vertailukelpoisuuteen                    
vaikuttavat erät                    
Outokumpu Copperin                   
LIFO-FIFO varasto-oikaisu       -2  11   9 
Boliden-järjestelyn                   
myyntivoitto             120  -1     
Arctic Platinum Partnershipin              
(49 %) myyntivoitto          26        
Inmetin osakkeiden                    
myyntivoitto             10        
Jalometallikaivostoiminna                
myyntivoitto              9        
Varaukset kupariputkien                 
kartellisakkoista          -54        
Pantegin sulkemisvaraus        -7        
Yritysten yhteenliittymien                
oikaisu                26        
Suodatinliiketoiminnan                  
myyntivoitto                18   -1 
                   128  28   8 
                             
Konserni yhteensä,                    
virallinen, IFRS           220  134  128 


Tilaa