OUTOKUMMUN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOSKEHITYS VAKAATA ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ - PÄÄOMARAKENNE P

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.4.2005 klo 13.00

OUTOKUMMUN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOSKEHITYS VAKAATA
ENSIMMÄISELLÄ NELJÄNNEKSELLÄ - PÄÄOMARAKENNE PARANI MERKITTÄVÄSTI

Konsernin muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin
jälkeen Outokumpu Copperin toiminnot on luokiteltu myydyiksi ja
myytävänä oleviksi toiminnoiksi, joiden tulos esitetään erillään
jatkuvista toiminnoista. Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli
tammi-maaliskuussa 1 456 milj. euroa. Liikevaihto laski 3 %
edellisestä neljänneksestä, mutta kasvoi 22 % viime vuoden
vastaavasta jaksosta. Liikevoitto oli 111 milj. euroa (IV/2004:
108 milj. euroa, I/2004: 118 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen
voitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 79 milj. euroa (IV/2004:
121 milj. euroa, I/2004: 92 milj. euroa) ja myytyjen ja myytävänä
olevien toimintojen tappio oli 324 milj. euroa. Jatkuvien
toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa ja myytyjen ja
myytävänä olevien toimintojen -1,79 euroa.

ENSIMMÄINEN NELJÄNNES LYHYESTI

- Ruostumattoman teräksen kysynnän maailmanlaajuinen kasvu jatkui
ensimmäisellä neljänneksellä, joskin hitaammin kuin vuonna 2004.
Euroopassa kysyntä heikkeni ja perushinnat laskivat. Aasiassa ja
Yhdysvalloissa markkinatilanne pysyi kohtalaisen hyvänä. Tornion
tehtaiden toimitusmäärät kasvoivat noin 15 %, mutta kokonaisuutena
Outokummun toimitusmäärät olivat edellisen neljänneksen tasolla.

- Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 milj. euroa
(IV/2004: 99 milj. euroa). Stainlessin liikevoitto kasvoi paremman
tuotevalikoiman ansiosta, ja Technologyn ensimmäinen neljännes oli
tyypilliseen tapaan tappiollinen.

- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 70 milj. euroa. Maaliskuun
lopussa korollinen nettovelka supistui selvästi 1 695 milj. euroon
ja velkaantumisaste laski 75 %:n tavoitetasolle. Tämä johtui
hyvästä liiketoiminnan nettorahavirrasta sekä muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnan ja Bolidenin osakkeiden myynnistä.

- Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005
sopimuksen, jonka mukaan Outokumpu myy Nordic Capitalille
muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa, lukuun ottamatta
Tube and Brass -divisioonaa. Kokonaiskauppahinta on 599 milj.
euroa. Myynnin johdosta Outokumpu Copper on luokiteltu myydyiksi
ja myytävänä oleviksi toiminnoiksi. Näiden toimintojen 324 milj.
euron tappio sisältää Outokumpu Copperin ensimmäisen neljänneksen
nettotuloksen, kuparituoteliiketoiminnan myynnistä syntyneen 238
milj. euron tappion sekä 83 milj. euron alaskirjauksen Tube and
Brass -divisioonan omaisuuseristä, ja se esitetään ensimmäisen
neljänneksen tuloslaskelmassa erillään jatkuvien toimintojen
tuloksesta.

- Outokumpu myi maaliskuussa 30 miljoonaa Bolidenin osaketta, ja
omistus Bolidenissa laski 16,1 %:iin. Tulot osakemyynnistä olivat
115 milj. euroa, ja kaupasta kirjattiin 25 milj. euron
myyntivoitto.

- Tornion tehtaiden laajennuksen ylösajo eteni suunnitelmien
mukaisesti, ja uudella kylmävalssaamolla (RAP5) saavutettiin
maaliskuussa jälleen tuotantoennätys. Suunnitelmien mukaan koko
kapasiteetti on teknisesti käytettävissä vuoden 2005 puolivälissä,
ja ylösajossa otetaan huomioon markkinoiden kehitys.

- Ruostumattoman teräksen markkinatilanne on heikentynyt edelleen
Euroopassa ja perushinnat ovat laskeneet selvästi vuoden alun
jälkeen. Laskevasta perushinnasta huolimatta Outokumpu on saanut
huhtikuuhun saakka hyvin uusia tilauksia. Kiinasta uusia tilauksia
saadaan nyt aiempaa hitaammin, koska varastotasot ovat kohonneet.
Tornion uuden kapasiteetin ylösajo parantaa Outokummun
kannattavuutta edelleen tuotantomäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen ansiosta.
Heikentyneen markkinatilanteen vuoksi Outokumpu rajoittaa
lähikuukausina tuotantoa muilla ruostumatonta terästä
valmistavilla tehtaillaan. Outokummun vertailukelpoisen
liikevoiton arvioidaan tammi-kesäkuussa 2005 olevan samalla
tasolla tai jonkin verran alempi kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla.


Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi:

"Keskeisenä tavoitteenamme on jo jonkin aikaa ollut
pääomarakenteen vahvistaminen ja velkaantumisasteen alentaminen.
Liiketoiminnan rahavirran paraneminen ja strategisesti merkittävä
muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti osoittavat,
että tavoitteemme on entistä lähempänä. Näin taloudellinen
asemamme vahvistuu ja saamme lisää liikkumavaraa, kun tähtäämme
strategiamme mukaisesti maailman ykköseksi ruostumattomassa
teräksessä. Uusi liiketoimintarakenne on nyt toimintavalmis.
Olemme myös käynnistäneet kaupalliseen ja tuotannolliseen
erinomaisuuteen tähtäävät kehitysohjelmat, jotka yhdessä Tornion
tehtaiden uuden kapasiteetin kanssa parantavat edelleen
toimintaamme ja tuloksentekokykyämme."


JOHDON TULOSANALYYSI – JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS ENSIMMÄISELLÄ
NELJÄNNEKSELLÄ

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto 90 milj. euroa

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin jatkuvien toimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä segmenteittäin.


Konsernin                          
tunnuslukuja
                               
Milj. EUR        I/04 II/04 III/04 IV/04 2004  I/05
Liikevaihto                         
Stainless       1 102 1 162  1 034 1 338 4 637 1 376
Technology        81  104   91  147  423   65
Muu toiminta       41   39   41  42  163   44
Sisäinen myynti     -27  -23   -23  -26 -100  -29
Konserni        1 196 1 283  1 143 1 500 5 122 1 456
                               
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Stainless        120  118   81  106  425  113
Technology        -9   0    1  15   8  -10
Muu toiminta       -8   -3   -7  -22  -40  -13
Sisäiset erät       -2   3   -0   0   1   -1
Konserni         101  118   75  99  394   90
Vertailukelpoisuuteen                     
vaikuttavat erät     17   -1   -3   9  22   21
Konserni,                           
virallinen       
liikevoitto       118  117   72  108  415  111


Maailmantalouden kasvun veturina toimi Kiina, jonka talous kasvoi
tammi-maaliskuussa 9 %. Myös Yhdysvaltain talous pysyi vireänä
kasvaen noin 4 %. Euroopan talouskasvu oli pettymys: kasvu jäi
tammi-maaliskuussa keskimäärin vain noin 1,5 %:iin.
Maailmantalouden kasvun arvioidaan hidastuvan jonkin verran vuoden
2005 kuluessa.

Konsernin liikevaihto laski 3 % edellisestä neljänneksestä.
Outokummun ruostumattoman teräksen toimitukset pysyivät edellisen
neljänneksen tasolla, mutta Technologyn liikevaihto laski.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 90 milj. euroa
(IV/2004: 99 milj. euroa) eli 11 milj. euroa pienempi kuin vuoden
2004 ensimmäisellä neljänneksellä.Stainlessin tulostaso vakaa


Outokumpu Stainlessin tunnuslukuja                
                                  
Milj. EUR            I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05
Liikevaihto                            
Coil Products          849  894  767  994 3 503 1 060
Special Products         363  459  379  449 1 650  464
North America           78  94   98  98  367  102
Muut              -188 -285  -210 -203 -883 -250
Outokumpu                             
Stainless yhteensä       1 102 1 162 1 034 1 338 4 637 1 376
                
                                  
Vertailukelpoinen                         
liikevoitto                            
Coil Products          102  88   69  62  320  81
Special Products         11  25   8  25  69  30
North America           5   6   5   7  22   6
Muut                2  -1   -1  12  14  -4
Outokumpu                             
Stainless yhteensä        120  118   81  106  425  113
                                  
Sheffield Special                         
Stripin
uudelleenjärjestely        -   -   -   -   -  -3
North America                           
divisioonan purku         -   -   -   -   -  -1
TEL:n työkyvyttö-                         
myyseläkevastuun purku       -   -   -  13  13   -
Pantegin sulkeminen        -   -   -   7   7   -
Stelco Hardyn                           
sulkemisvaraus           -   -   -3   -  -3   -
Outokumpu Stainless,                        
virallinen liikevoitto      120  118   78  126  442  109
                                  
Liiketoimintaan sitoutunut                    
pääoma kauden lopussa     3 757 3 965 4 046 4 108 4 108 4 103
               
                                  
Päätuotteiden                           
toimitukset (1 000 tonnia)                    
Kylmävalssatut tuotteet     239  222  213  217  891  235
Kirkkaat kuumanauhat       103  99   74  157  432  135
Muut               137  123   87  116  464  115
Toimitukset yhteensä       479  444  374  490 1 787  485
                                  
Markkinahintojen                          
kehitys 1)                             
Ruostumaton teräs                         
Markkinahinta      EUR/kg  2,12 2,28  2,26 2,35 2,25 2,21
          
Perushinta       EUR/kg  1,40 1,43  1,44 1,43 1,43 1,33
            
Muokkauslisä      EUR/kg  0,88 0,90  0,94 0,94 0,91 0,86
            
Nikkeli         USD/lb  6,68 5,67  6,35 6,38 6,27 6,96
           
            EUR/kg 11,79 10,38 11,45 10,84 11,11 11,70
                
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb  0,60 0,71  0,73 0,68 0,69 0,72
            
            EUR/kg  1,05 1,30  1,32 1,16 1,22 1,21
           
Molybdeeni       USD/lb  8,20 14,61 16,91 25,85 16,39 32,02
          
            EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05 53,84
                
Rautaromu        USD/t  231  211  238  265  236  240
             EUR/t  185  176  195  204  190  183

1) Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled 304
sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo.
Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50 - 55 % Cr.
Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa.
Rautaromu: Metal Bulletin - HMS1 fob Rotterdam.


Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisen kysynnän kasvu jatkui
tammi-maaliskuussa, mutta hitaampana kuin vuonna 2004. Kysyntä
heikkeni Euroopassa, mutta pysyi Aasiassa ja Yhdysvalloissa
kohtuullisen hyvänä. Euroopan markkinoiden heikkenemiseen oli
monta syytä: talouskasvu jäi vaisuksi, ruostumattoman teräksen
varastot olivat suuret ja tuotantokapasiteetti kasvoi. Tämä johti
kilpailun kiristymiseen ja aggressiiviseen hinnoitteluun.
Ruostumattoman teräksen raaka-ainehinnat pysyivät hyvin korkeina,
minkä johdosta perushintoihin kohdistui laskupaineita.
Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun 304-laadun Saksan
perushinta laski tammi-maaliskuussa 140 euroa tonnilta päätyen
kauden lopussa 1 285 euroon tonnilta. Ruostumattoman teräksen
kysynnän kasvu jatkui Aasiassa, mutta ylitarjonta johti kysynnän
lievään pehmenemiseen. Sekä kylmä- että kuumavalssatun
ruostumattoman teräksen hinta nousi ensimmäisellä neljänneksellä.
Kiinaan tuotiin edelleen suuria määriä kuumavalssattua terästä, ja
Aasian hinnat pysyivät hyvällä tasolla. Kulutuksen kasvu on
kuitenkin myös Kiinassa hidastumassa edellisvuosien 30–40 %:n
tasolta. Aasian markkinoiden tasapainottumisesta kertoo se, että
Kiinan suurimmat ruostumattoman teräksen tuottajat päättivät
huhtikuussa olla nostamatta kylmävalssattujen tuotteiden hintoja.
Kylmävalssattujen tuotteiden markkinat olivat Yhdysvalloissa lähes
tasapainossa eivätkä hinnat juurikaan muuttuneet. Kvarttolevyn
hinta on ollut melko vakaa, ja pitkien tuotteiden perushinnat ovat
pysyneet yleisesti ottaen ennallaan kaikilla markkinoilla.

Nikkelimarkkinat pysyivät melko kireinä. Tammi-maaliskuun
keskimääräinen hinta oli 15 343 Yhdysvaltain dollaria tonnilta: 9
% korkeampi kuin edellisellä neljänneksellä. Nikkelin kysyntä
kasvoi 4 %. Useimmat suuret nikkelintuottajat pystyivät lisäämään
tuotantoaan, ja nikkelin kokonaistarjonta kasvoi noin 5 %.
Nikkelimarkkinoiden odotetaan pysyvän melko kireinä, ja
ruostumattoman teräksen tuotannon kasvu lisää nikkelin kysyntää.
Valtaosan uudesta nikkelitarjonnasta arvioidaan menevän kasvavaan
ruostumattoman teräksen tuotantoon Kiinassa.

Ferrokromimarkkinat kiristyivät tammi-maaliskuussa, ja
markkinoilla oli jälleen enemmän kysyntää kuin tarjontaa.
Keskimääräinen hinta nousi tammi-maaliskuussa 6 % edellisestä
neljänneksestä ja 20 % vuoden 2004 vastaavasta jaksosta.
Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän kireinä, ja huhti-
kesäkuun toimitusten sopimushinnat nousivat 0,05 Yhdysvaltain
dollaria naulalta. Ruostumattoman teräksen tuotanto lisää
ferrokromin kysyntää, ja lisäksi Etelä-Afrikan randin
vahvistuminen sekä korkeat koksi- ja merirahtikulut tuovat
hintoihin nousupaineita. Molybdeeni kallistui edelleen: hinta
nousi 24 % edellisestä neljänneksestä. Rautaromun hinta laski 10 %
loka-joulukuuhun 2004 verrattuna.

Stainlessin liikevaihto kasvoi 3 % edellisestä neljänneksestä ja
oli 1 376 milj. euroa. Tornion tehtaiden toimitusmäärät kasvoivat
noin 15 %, mutta kokonaistoimitusmäärät olivat edellisen
neljänneksen tasolla. Koska markkinatilanne heikkeni Euroopassa,
Outokumpu jatkoi myynnin suuntaamista Aasiaan parantaakseen
kannattavuutta. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen perushinnan
laskusta huolimatta vertailukelpoinen liikevoitto nousi hieman
edellisestä neljänneksestä ja oli 113 milj. euroa.
Vertailukelpoinen liikevoittoprosentti nousi 8,2 %:iin (IV/2004:
7,9 %). Suotuisaan kannattavuuskehitykseen vaikuttivat
tuotevalikoiman paraneminen ja yksikkökohtaisten
tuotantokustannusten lasku Tornion tehtaiden ylösajon edetessä.
Lisäksi ferrokromin hinta pysyi korkeana parantaen Outokummun
kannattavuutta. Sheffield Special Strip aloitti maaliskuussa
mittavan selvityksen, jolla pyritään parantamaan kannattavuutta.
Yhdysvalloissa North America -divisioonan rakenne purettiin
ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jäi 7 milj.
euroa pienemmäksi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Coil
Products -divisioonan liikevoitto supistui, sillä perushinnat
olivat alhaisemmalla tasolla, ja kirkkaiden kuumanauhojen
toimitusten suhteellinen osuus oli suurempi kuluvan vuoden tammi-
maaliskuussa. Viime vuoden vastaavalla jaksolla liikevoittoa
nostivat laskutettavan seosainelisän ja varaston kiertonopeuden
välisistä ajoituseroista johtuneet varastovoitot. Special Products
-divisioonan vertailukelpoinen liikevoitto parani, koska
ferrokromin hinta oli tammi-maaliskuussa 20 % viime vuoden
ensimmäistä neljännestä korkeampi. Myös Hot Rolled Plate
-liiketoimintayksikön kannattavuus parani selvästi.

Tornion tehtaiden uusi sulatto, kuumavalssaamo ja uusi
kylmävalssaamo (RAP5) saavuttivat maaliskuussa tuotantoennätykset.
Tornion tehtaiden laajennuksen ylösajo etenee suunnitelmien
mukaisesti ja koko kapasiteetti on teknisesti käytettävissä vuoden
2005 puolivälissä. Ylösajossa otetaan huomioon markkinaolosuhteet.

Outokumpu käynnisti huhtikuun alussa Commercial ja Production
Excellence -ohjelmat, jotka tähtäävät toiminnan tehokkuuden
parantamiseen. Commercial Excellence -ohjelmassa painotetaan
toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa
asiakassuhteiden hallintaa, mikä mahdollistaa Outokummun
erottautumisen kilpailijoista toimialan parhaalla
asiakaspalvelulla. Commercial Excellence -ohjelma sisältää useita
vaiheittain toteutettavia rinnakkaisia hankkeita. Tuotannollinen
erinomaisuus (Production Excellence) on yhteinen toimintatapa,
jolla parannetaan työturvallisuutta, lisätään tehokkuutta ja
tuottavuutta sekä alennetaan kustannuksia kaikilla tehtailla.
Tässä yhteydessä otetaan käyttöön useilla muilla
teollisuudenaloilla hyväksi havaittu WCOM-työkalu (World Class
Operations Management). Työkalun avulla työntekijät ja tiimit
tunnistavat esimerkiksi toimitusvarmuuden ongelmakohtia ja
kehittävät ja toteuttavat parannustoimenpiteitä. Pilottihankkeet
on käynnistetty Tornion, Avestan ja Sheffieldin tehtailla.
Production Excellence -ohjelmien projektivaihe toteutetaan
kaikilla tehtailla sekä suurimmissa palvelukeskuksissa kolmen
vuoden kuluessa.

Ruostumattoman teräksen markkinatilanne on heikentynyt Euroopassa
ja perushinnat ovat laskeneet selvästi vuoden alun jälkeen.
Outokummun tilauskanta on edelleen normaalilla tasolla. Korkeat ja
nopeasti muuttuvat seosainehinnat tuovat kuitenkin epävarmuutta
eurooppalaisten tukkureiden ostokäyttäytymiseen. Myös Kiinassa
kysynnän kasvu on hidastumassa, koska varastotasot ovat kohonneet.
Tornion laajennuksen ylösajo parantaa Outokummun kannattavuutta
edelleen tuotantomäärien kasvun ja yksikkökohtaisten
tuotantokustannusten alenemisen ansiosta. Heikentyneen
markkinatilanteen vuoksi Outokumpu rajoittaa lähikuukausina
tuotantoa muilla ruostumatonta terästä valmistavilla tehtaillaan.

Outokumpu Stainlessin vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan
tammi-kesäkuussa 2005 olevan lähellä viime vuoden tasoa.


Technologyn tulos tappiollinen


Outokumpu Technologyn tunnuslukuja                   

                              
Milj. EUR           I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05
                   
Liikevaihto           81  104  91  147  423  65
Vertailukelpoinen liikevoitto  -9   0   1  15   8 -10
TEL:n työkyvyttö-                     
myyseläkevastuun purku      -   -   -   5   5  -
Suodatinliiketoiminnan                  
myyntivoitto          18  -1   -  -1  16  -
Technology, virallinen     
liikevoitto           9  -1   1  19  29 -10
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa      27  45  29  39  39  40
                             
Tilauskanta kauden lopussa   390  336  423  458  458 490


Outokumpu Technologyn liikevaihto laski vuoden 2004 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna. Tämä johtui pääasiassa
tuloutusperiaatteiden tiukentamiseen liittyvistä teknisistä
syistä. Vertailukelpoinen liiketappio oli 10 milj. euroa. Tämä on
linjassa tuloskehityksen kausiluonteisuuden kanssa – Technologyn
tulos kertyy normaalisti vuoden loppupuolella. Ensimmäisen
neljänneksen heikko tulos ei ole muuttanut koko vuoden
positiivisia näkymiä. Technologyn tilauskanta on kasvanut
edelleen, ja se oli maaliskuun lopussa ennätykselliset 490 milj.
euroa.

Merkittävimmät tilauskantaan kirjatut uudet tilaukset olivat
kuparirikastusteknologian toimitus ZAO Ormetille Kazakstaniin,
rautametalliteknologioiden toimitus Gol-e-Goharille Iraniin,
pyrometallurgisen teknologian toimitus Goro Nickelille Uuteen-
Kaledoniaan ja suunnittelusopimus Codelcon Chuquicamatan
kuparisulatolle Chileen. Neuvottelut useista uusista sopimuksista
ovat pitkällä.

UPM, Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus perustivat
huhtikuussa yhteisyrityksen, joka valmistaa korkealaatuisia RFID
(radio frequency identification) -antenneja sekä kehittää niiden
tuotantoteknologioita. Yhteisyritys on ensimmäinen RFID-
antenneihin erikoistunut, globaaleille markkinoille tähtäävä
yritys maailmassa. Outokumpu Technology omistaa uudesta yhtiöstä
28 %. Antennien tuotanto on tarkoitus aloittaa syksyllä 2005.

Metallien korkeat hinnat viittaavat siihen, että metalli- ja
kaivosteollisuuden investointiaktiviteetti jatkuu voimakkaana.
Siksi Outokumpu Technologyn tilauskannan odotetaan pysyvän vahvana
koko vuoden ajan. Vahvan tilauskannan perusteella Technologyn
vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan hieman
viimevuotista parempi.Muu toiminta

Muun toiminnan tunnuslukuja                  
                                
Milj. EUR            I/04 II/04 III/04 IV/04 2004 I/05
                 
Liikevaihto            41  39   41  42 163  44
Vertailukelpoinen liikevoitto   -8  -3   -7  -22 -40 -13
TEL:n työkyvyttö-                      
myyseläkevastuun purku       -  -   -   4  4  -
Boliden-osakkeiden myyntivoitto/-  -  -   -  -19 -19  25
tappio
Boliden-järjestelyn                     
myyntivoiton oikaisu        -1  -   -   -  -1  -
Muu toiminta, virallinen      
liikevoitto            -9  -3   -7  -37 -56  12
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa       83  75   83  77  77  89


Muu toiminta muodostuu varsinaisiin liiketoimintoihin
kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista.
Lisäksi muun toiminnan tulos sisältää liiketoiminnoille
kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon
kulut. Bolidenin osakkeiden myynnistä kirjattiin ensimmäisen
neljänneksen tulokseen 25 milj. euron kertaluonteinen
myyntivoitto.


Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
osavuosikatsauksen numeroaineisto.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09)
421 2555,kari.lassila@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.comTiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (webcast) osavuosikatsauksesta järjestetään tänään
keskiviikkona 27.4.2005 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-
Kallela -salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5 -10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44
20 7162 0187. Tunnussana on "Outokumpu".

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 27.4.2005 klo 16.30 lähtien.

Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa maanantaihin
2.5.2005 saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 656906.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com
HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS


Merkittävä askel kohti ykkösasemaa ruostumattomassa

Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic
Capitalille lähes kokonaisuudessaan huhtikuussa oli strategian
mukainen kauppa Outokummun keskittyessä ruostumattomaan teräkseen
ja teknologiaan. Kuparituoteliiketoiminnan myynnin seurauksena
Outokumpu Copper on luokiteltu myydyksi ja myytävänä olevaksi
toiminnoksi 31.3.2005. Näiden toimintojen tulos esitetään tulos
laskelmassa omana eränään erillään jatkuvista toiminnoista.
Jatkuvat toiminnot muodostuvat Outokumpu Stainlessistä, Outokumpu
Technologystä ja Muusta toiminnasta.


Uusia IFRS-standardeja käyttöön

Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia IFRS-
standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). Lisäksi
EU:n päästöoikeuksiin on sovellettu kansainvälisen
tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (IFRIC) tulkintaa IFRIC 3
(Päästöoikeudet). Osakeperusteisia maksuja koskevat vertailuluvut
vuodelta 2004 on oikaistu.


Jatkuvien toimintojen tuloskehitys vakaata

Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi tammi-
maaliskuussa 22 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja
oli 1 456 milj. euroa (I/2004: 1 196 milj. euroa). Liikevaihdon
kasvu johtui pääasiassa ruostumattoman teräksen markkinahintojen
noususta, koska toimitusmäärät olivat vain aavistuksen suuremmat
kuin vuoden 2004 vastaavalla jaksolla. Ensimmäisen neljänneksen
liikevoitto oli 111 milj. euroa (I/2004: 118 milj. euroa).

Kertaluonteiset erät olivat yhteensä 21 milj. euroa (I/2004: 17
milj. euroa), ja ne muodostuivat Bolidenin osakkeiden myynnistä
saadusta 25 milj. euron voitosta, Sheffield Special Stripin 3
milj. euron uudelleenjärjestelyvarauksesta ja North America -
divisioonan purkamiseen liittyvästä 1 milj. euron varauksesta.
Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 1 milj. euroa
negatiivinen (I/2004: 16 milj. euroa positiivinen), koska Boliden
ei ole enää osakkuusyhtiö. Nettorahoituskulut olivat 10 milj.
euroa (I/2004: 10 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen ensimmäisen
neljänneksen voitto oli 79 milj. euroa (I/2004: 92 milj. euroa) ja
myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 324 milj. euroa.
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,44 ja myytyjen ja
myytävänä olevien toimintojen -1,79 euroa. Sijoitetun pääoman
tuotto oli 9,9 % (I/2004: 10,9 %).


Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminta myytiin

Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen,
jonka mukaan Outokumpu myy muokattujen kuparituotteiden
liiketoimintansa Nordic Capitalille. Järjestelyssä myydään
seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-alueen divisioonat ja
liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers,
Appliance Heat Exchanger & Asia ja Forming equipment -
liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto oli 1 689
milj. euroa vuonna 2004, ja henkilöstön määrä oli vuoden lopussa
6 400. Henkilöstön työsuhteet jatkuvat voimassa olevin sopimuksin
Nordic Capitalin omistuksessa. Järjestely on tarkoitus saattaa
päätökseen viimeistään kesäkuussa 2005. Tube and Brass -divisioona
ei sisälly kauppaan. Outokummun tavoitteena on luopua tästä
liiketoiminnasta myöhemmin.

Kokonaiskauppahinta on yhteensä 599 milj. euroa, joka käsittää 389
milj. euroa käteisenä, Yhdysvaltain dollarimääräisen pitkäaikaisen
100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan sekä 109 milj. euroa
siirtyviä lainoja ja eläkevastuita. Jotta Outokumpu voi
järjestelyssä myydä yhteisyritys Outokumpu Heatcraftin kokonaan,
Outokumpu käyttää optiotaan ostaa Lennox Internationalilta 45 %:n
vähemmistöosuus yhtiöstä.

Outokumpu kirjasi kaupasta 238 milj. euron myyntitappion.
Myyntitappio oli hieman alkuperäistä arviota suurempi lähinnä
siksi, että Yhdysvaltain dollari vahvistui tammi-maaliskuussa noin
5 % suhteessa euroon. Lisäksi myytävänä olevaan Tube and Brass -
divisioonaan tehtiin 83 milj. euron alaskirjaus, joka perustui
johdon uuteen arvioon liiketoimintojen arvosta. Nämä ei-
kassavaikutteiset erät on kirjattu ensimmäisen neljänneksen
tulokseen. Suomessa sovellettavista uusista osakeluovutusten vero
säännöksistä johtuen myyntitappio ja Tube and Brass -divisioonan
arvonalentumistappio eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia.
Koko Outokumpu Copper -liiketoiminta-alue on luokiteltu myydyksi
ja myytävänä olevaksi toiminnoksi 31.3.2005. Myytyjen ja myytävänä
olevien toimintojen 324 milj. euron tappio sisältää Outokumpu
Copperin ensimmäisen neljänneksen tuloksen, Nordic Capitalin
kanssa tehdystä kaupasta syntyneen 238 milj. euron myyntitappion
sekä Tube and Brass -divisioonaan kohdistuvan 83 milj. euron
arvonalentumistappion. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen
tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään jatkuvien
toimintojen tuloksen jälkeen.

Nordic Capitalille myydyt liiketoiminnot poistuivat Outokumpu-
konsernin taseesta vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa,
ja Tube and Brass -divisioonan varat ja velat esitetään myytävänä
olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä. Tube and Brass -divisioona
teki ensimmäisellä neljänneksellä nollatuloksen, ja sen sidottu
pääoma oli 114 milj. euroa.

American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper 
(USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa 
Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain kilpailulain-
säädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia kaikkien
kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa 1988 ja 31.3.2001 välisenä 
aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun mielestä kyseiset 
syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee puolustamaan itseään 
syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa tehtyyn 
kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen 
liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille 
yllä mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat 
vahingot. 

Omistusosuus Bolidenissä laski 16,1 %:iin

Outokumpu myi maaliskuussa 30 000 000 Bolidenin osaketta
institutionaalisille sijoittajille. Osakemyynnin tulot olivat 115
milj. euroa, ja Outokummun omistus Bolidenissa laski 26,5 %:sta
16,1 %:iin. Outokumpu kirjasi myynnistä 25 milj. euron
kertaluonteisen verovapaan myyntivoiton. Outokumpu pitää jäljellä
olevaa omistusta teollisena sijoituksena Bolidenissa, jonka kanssa
sillä on kattava teknologiayhteistyösopimus. Maaliskuun lopussa
16,1 %:n omistuksen markkina-arvo oli noin 166 milj. euroa.


Pääomarakenne vahvistui selvästi

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 70 milj. euroa (I/2004: 170
milj. euroa negatiivinen). Liiketoiminnan rahavirran paranemisen
sekä muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan ja Bolidenin
osakkeiden myynnin seurauksena korollinen nettovelka laski 1 695
milj. euroon (31.12.2004: 2 435 milj. euroa). Kauppahintasaatavat
Nordic Capitalilta ja Tube and Brass -divisioonan nettovarat on
luokiteltu korollisiksi saataviksi.

Konsernin omavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 35,5 %
(31.12.2004: 35,8 %). Velkaantumisaste laski 75,0 %:n
tavoitetasolle (31.12.2004: 97,2 %).

Jatkuvien toimintojen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-
maaliskuussa 37 milj. euroa (I/2004: 133 milj. euroa). Vuoden 2005
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan noin 300 milj.
euroa.


Ympäristö, terveys ja turvallisuus

EU:n päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa, ja
päästökiintiöt on jaettu järjestelmän piiriin kuuluville
tehtaille. Outokummun Tornion tehtaat Suomessa sekä Avestan ja
Degerforsin tehtaat Ruotsissa kuuluvat EU:n
päästökauppajärjestelmän piiriin. Sheffieldin sulatto on päättänyt
käyttää oikeuttaan jäädä EU:n järjestelmän ulkopuolelle ja
osallistua sen sijasta Britannian kansalliseen
ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy). Outokummun
kaikkien toimipaikkojen päästöt alittivat ympäristöluvissa
asetetut rajat ensimmäisellä neljänneksellä.

Vuosi 2005 on järjestyksessään toinen konserninlaajuinen
työturvallisuuden teemavuosi. Konsernin tavoitteena on alentaa
tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä enintään 5 tapaturmaan
miljoonaa työtuntia kohden. Tapaturmatiheys laski tammi-
maaliskuussa 17 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden (2004: 18).
Outokumpu Stainlessissä sattui 14 tapaturmaa miljoonaa työtuntia
kohden (2004: 20) ja Outokumpu Copperissa 20 tapaturmaa miljoonaa
työtuntia kohden (2004: 25). Tammi-maaliskuussa ei sattunut
vakavia tapaturmia.


Varsinainen yhtiökokous 5.4.2005

Varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2004 osingoksi 0,50 euroa
osakkeelta. Yhteensä 91 milj. euron osingot maksettiin 15.4.2005.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat osake
pääoman korottamista sekä omien osakkeiden hankkimista ja
luovuttamista. Hallituksen valtuutuksia kuvataan
yksityiskohtaisemmin osavuosikatsauksen liitetiedoissa.
Yhtiökokous hyväksyi myös yhtiöjärjestyksen muutokset sekä
ehdotuksen osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan muodostamisesta.
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Päävastuullisena
tilintarkastajana toimii Markku Marjomaa.

Yhtiökokous päätti muuttaa Outokummun yhtiöjärjestyksen 7 pykälää
siten, että hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka
on täyttänyt 68 vuotta, ja että hallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäseniksi
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin
uudelleen Evert Henkes, Arto Honkaniemi, Jorma Huuhtanen, Ole
Johansson, Heimo Karinen, Leena Saarinen ja Soili Suonoja sekä
uusina jäseninä Jukka Härmälä, Juha Lohiniva ja Anna Nilsson-Ehle.
Yhtiökokous valitsi ennakoivasti hallituksen puheenjohtajaksi
Heimo Karisen ja varapuheenjohtajaksi Ole Johanssonin. Päätökset
ovat tulleet voimaan, koska yhtiöjärjestyksen muutokset on
rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallitus asetti järjestäytymiskokouksessaan keskuudestaan kaksi
pysyvää valiokuntaa, tarkastusvaliokunnan (Audit Committee) ja
nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan (Nomination and Compensation
Committee). Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin
Ole Johansson (puheenjohtaja), Jorma Huuhtanen ja Leena Saarinen.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin
Heimo Karinen (puheenjohtaja), Evert Henkes, Arto Honkaniemi ja
Jukka Härmälä.


Uusi organisaatio voimaan 1.4.2005

Konsernin uusi johtoryhmä keskittyy johtamaan suoraan
ruostumattoman teräksen liiketoimintaa, ja sen jäsenet ovat: Juha
Rantanen (toimitusjohtaja), Karri Kaitue (varatoimitusjohtaja),
Pekka Erkkilä (johtaja – General Stainless, tuotantojohtaja), Olof
Faxander (johtaja – Specialty Stainless), Andrea Gatti
(kaupallinen johtaja), Esa Lager (talous- ja rahoitusjohtaja) ja
Timo Vuorio (henkilöstöjohtaja 1.5.2005 alkaen).

Ruostumattoman teräksen liiketoiminta on organisoitu tuotteiden
luonteen perusteella kahteen divisioonaan sekä erilliseen
putkituotteita valmistavaan Outokumpu Stainless Tubular Products -
liiketoimintayksikköön (OSTP). Uusi General Stainless -divisioona
koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: Tornio Works, Coil
Products Sheffield ja Sheffield Primary Products. Uusi Specialty
Stainless -divisioona koostuu viidestä liiketoimintayksiköstä:
Avesta Works, Thin Strip, Hot Rolled Plate, Long Products ja
Sheffield Special Strip. Konserninjohto ja tukitoiminnot
ryhmitetään uutta johtamisjärjestelmää ja
liiketoimintaorganisaatiota tukeviksi.

Operational Excellence -ohjelmiensa käynnistämiseksi Outokumpu
järjesti huhtikuun alussa ylimmälle johdolle suunnatun Outokumpu
Executive Forumin, johon osallistui noin 130 edustajaa
liiketoimintayksiköistä, myyntiyhtiöistä ja konserninjohdosta.
Outokummulle kaupallinen erinomaisuus (Commercial Excellence)
tarkoittaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on parantaa
asiakassuhteiden hallintaa, ja siten mahdollistaa Outokummun
erottautuminen kilpailijoista toimialan parhaalla
asiakaspalvelulla. Tuotannollinen erinomaisuus (Production
Excellence) on puolestaan yhteinen toimintatapa, jolla parannetaan
turvallisuutta, lisätään tehokkuutta ja tuottavuutta sekä
alennetaan kustannuksia jokaisessa yksikössä. Ohjelmien tavoitteet
ovat kunnianhimoiset, ja ohjelmiin liittyen järjestetään
laajamittaista koulutusta läpi organisaation. Siten ohjelmien
mittavat tulokset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä.

Outokumpu Technology on erillinen, itsenäinen liiketoiminta, jota
johdetaan konsernin näkökulmasta Outokumpu Technologyn
hallitustyöskentelyn kautta. Myös Tube and Brass -divisioonaa
johdetaan erillisenä, ja sen tulos raportoidaan myytävänä olevana
toimintona, kunnes siitä luovutaan. Sekä Technology että Tube and
Brass -divisioona raportoivat varatoimitusjohtajalle.

Outokummun uutta rakennetta sovelletaan konsernin ulkoisessa
raportoinnissa toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.
Uuden rakenteen mukaiset vertailuluvut vuodelta 2004 ja tammi-
maaliskuulta 2005 julkistetaan kesäkuussa.


Epävarmuus markkinoilla jatkuu lähikuukausina

Ruostumattoman teräksen markkinatilanne on heikentynyt edelleen
Euroopassa ja perushinnat ovat laskeneet selvästi vuoden alun
jälkeen. Laskevasta perushinnasta huolimatta Outokumpu on saanut
huhtikuuhun saakka hyvin uusia tilauksia. Korkeat ja nopeasti
muuttuvat seosainehinnat tuovat kuitenkin epävarmuutta
eurooppalaisten tukkureiden ostokäyttäytymiseen. Myös Kiinassa
kysynnän kasvu on hidastumassa, koska varastotasot ovat korkeat.
Nykytilanteesta huolimatta markkinoiden pidemmän aikavälin
perustekijät näyttäisivät olevan edelleen kunnossa. Tornion uuden
kapasiteetin ylösajo parantaa Outokummun kannattavuutta edelleen
tuotantomäärien kasvun ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten
alenemisen ansiosta, vaikka matalammat perushinnat kumoavat
suurelta osin tämän myönteisen vaikutuksen kannattavuuteen.
Heikentyneen markkinatilanteen vuoksi Outokumpu rajoittaa
lähikuukausina tuotantoa muilla ruostumatonta terästä
valmistavilla tehtaillaan. Tornion uuden kapasiteetin ylösajon
edetessä tuotevalikoima paranee edelleen ja Outokummun
lopputuotteiden kokonaistoimitusten odotetaan kasvavan reilusti
enemmän kuin 20 % kuluvana vuonna. Toimitusmäärien kasvuun
vaikuttaa kuitenkin yhä enenevässä määrin markkinatilanteen
kehittyminen.

Heikentyneen markkinatilanteen, ja toisaalta Tornion uuden
kapasiteetin ylösajon etenemisen perusteella, Outokummun
vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan tammi-kesäkuussa 2005
olevan samalla tasolla tai jonkin verran alempi kuin viime vuoden
vastaavalla jaksolla.Espoossa 27.4.2005

HallitusKONSERNITILINPÄÄTÖS                
(tilintarkastamaton)
                  1.1.-  1.1.-  1.1.-
TULOSLASKELMA            31.3.  31.3. 31.12.
Milj. EUR               2005  2004  2004
Jatkuvat toiminnot:                  
Liikevaihto             1 456  1 196  5 122
Liiketoiminnan muut tuotot       26   22   24
Liiketoiminnan kulut        -1 370 -1 099 -4 723
Liiketoiminnan muut kulut        -1   -2   -8
Liikevoitto              111   118   415
                            
Osuus osakkuusyhtiöiden                
tappiosta (-), voitosta (+)       -1   16   78
Rahoitustuotot ja -kulut                
 Nettokorot              -20   -24   -89
 Markkinahintoihin                  
 liittyvät voitot ja tappiot      11   13   27
 Muut rahoitustuotot ja -kulut     -2    1    3
Voitto ennen veroja           99   123   433
                            
Tuloverot               -20   -31   -61
Jatkuvien toimintojen tilikauden    
voitto                 79   92   372
                            
Myydyt ja myytävänä olevat               
toiminnot:
Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen     
tilikauden tappio (-), voitto (+)   -324   39   14
                            
Tilikauden tappio (-), voitto (+)   -244  132  386
                          
Jakautuminen:                   
Emoyhtiön omistajille          -245  130  382
Vähemmistölle               1   2   4
                          
Emoyhtiön omistajille               
kuuluvasta voitosta laskettu            
osakekohtainen tulos:               
Tulos/osake, EUR            -1,35 0,73  2,12
Tulos/osake, EUR - laimennettu     -1,35 0,73  2,12
                          
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
jatkuvien toimintojen voitosta           
laskettu
osakekohtainen tulos:               
Tulos/osake, EUR            0,44 0,51  2,04
                          
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen     
voitosta laskettu osakekohtainen          
tulos:
                          
Tulos/osake, EUR            -1,79 0,22  0,08
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.TASE                         
Milj. EUR            31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
               
VARAT                          
Pitkäaikaiset varat                   
Aineettomat hyödykkeet        606    601    620
Aineelliset             2 247   2 692   2 743
käyttöomaisuushyödykkeet
Sijoitukset ja saamiset                 
 Korolliset             161    618    409
 Korottomat              51    61     55
                  3 065   3 971   3 827
Lyhytaikaiset varat                   
Vaihto-omaisuus           1 324   1 463   1 579
Sijoitukset ja saamiset                 
 Korolliset             229    95     70
 Korottomat             937   1 291   1 390
Rahat ja pankkisaamiset        147    172    211
                  2 637   3 021   3 250
                            
Myytyihin ja myytävänä                 
oleviin toimintoihinliittyvät     729     -     -
varat
                            
Varat yhteensä           6 431   6 992   7 077
                            
OMA PÄÄOMA JA VELAT                   
Oma pääoma yhteensä                   
Emoyhtiön osakkeenomistajille               
kuuluva pääoma           2 243   2 245   2 468
Vähemmistöosuus            15    38     38
                  2 258   2 283   2 506
Pitkäaikaiset velat                   
Korolliset             1 934   1 771   1 975
Korottomat              383    518    441
                  2 317   2 289   2 416
Lyhytaikaiset velat                   
Korolliset              932   1 374   1 150
Korottomat              828   1 047   1 004
                  1 760   2 421   2 154
                            
Myytävänä oleviin                    
toimintoihin liittyvät velat      95     -     -
                            
Oma pääoma ja velat yhteensä    6 431   6 992   7 077LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                               
            Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
             
                               
                  Rekiste- Yli      Arvon
             Osake- röimätön kurssi-  Muut muutos-
             pääoma  osake- rahasto rahas- rahas-
                  pääoma      tot   to
Milj. EUR                           
Oma pääoma 31.12.2003    304     0   681   14   -
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan    -     -    -   -   -2
Myytävissä olevien                    
sijoitusten          -     -    -   -   16
arvonmuutokset
Tytäryritysten                      
oman pääoman suojaus      -     -    -   -   -
Muuntoerot           -     -    -   -   -
Suoraan omaan                          
pääomaan kirjatut erät     -     -    -   -   15
Tilikauden voitto       -     -    -   -   -
Kaudella kirjatut tuotot                   
ja kulut yhteensä       -     -    -   -   15
Osingonjako          -     -    -   -   -
Rekisteröimättömän oman                     
pääoman muutokset       0    (0)    -   -   -
Optioilla merkityt       4     -   15   -   -
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan                      
vaihto osakkeiksi       1     -    3   -   -
Osakkuusyhtiöiden omistamat                 
emoyhtiön osakkeet       -     -    -   -   -
Johdon optio-ohjelma:                      
vastaanotettujen                        
palveluiden arvo        -     -    -   -   -
Omien osakkeiden luovutus   -     -    0   -   -
Muut muutokset         -     -    1   -1   -
Oma pääoma 31.12.2004    308     -   700   13   15
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan    -     -    -   -   2
Myytävissä olevien                    
sijoitusten          -     -    -   -   -3
arvonmuutokset
Tytäryritysten                         
oman pääoman suojaus      -     -    -   -   -
Päästöoikeudet         -     -    -   -   4
Muuntoerot           -     -    -   -   -
Suoraan omaan                          
 pääomaan kirjatut erät    -     -    -   -   3
Tilikauden tappio       -     -    -   -   -
Kaudella kirjatut tuotot                    
ja kulut yhteensä       -     -    -   -   3
Johdon optio-ohjelma:                      
vastaanotettujen                        
palveluiden arvo        -     -    -   -   -
Omien osakkeiden luovutus   -     -    1   -   -
Muokattujen kuparituotteiden                  
liiketoiminnan myynnin     -     -    -   -   -
vaikutus
Muut muutokset         -     -    -   -2   -
Oma pääoma 31.3.2005     308     -   701   11   18
                                 
                                 
                               
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA        
                               
             Emoyhtiön omistajille 
             kuuluva oma pääoma
               
                 
                       Kerty-   
                 Kumula-   neet Vähem-  Oma
             Omat   tiiviset voitto- mistö- pääoma
            osakkeet muuntoerot  varat osuus   yht-
                              teensä
Milj. EUR                           
Oma pääoma 31.12.2003    -12    -61  1 122   35  2 083
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan    -     -    -   -   -2
Myytävissä olevien                     
sijoitusten          -     -    -   -   16
arvonmuutokset
Tytäryritysten                      
oman pääoman suojaus      -    -2    -   -   -2
Muuntoerot           -     4    -   0    4
Suoraan omaan                       
pääomaan kirjatut erät     -     2    -   0   17
Tilikauden voitto       -     -   382   4   386
Kaudella kirjatut tuotot                   
ja kulut yhteensä       -     2   382   4   403
Osingonjako          -     -   -36   -   -36
Rekisteröimättömän oman                   
pääoman muutokset       -     -    -   -    0
Optioilla merkityt       -     -    -   -   19
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan                  
vaihto osakkeiksi       -     -    -   -    4
Osakkuusyhtiöiden omistamat                 
emoyhtiön osakkeet       -     -   26   -   26
Johdon optio-ohjelma:                      
vastaanotettujen                         
palveluiden arvo        -     -    1   -    1
Omien osakkeiden luovutus   6     -    -   -    6
Muut muutokset         -     -    1   -1    0
Oma pääoma 31.12.2004     -5    -59  1 496   38  2 506
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan    -     -    -   -    2
Myytävissä olevien                      
sijoitusten          -     -    -   -   -3
arvonmuutokset
Tytäryritysten                      
oman pääoman suojaus      -     0    -   -    0
Päästöoikeudet         -     -    -   -    4
Muuntoerot           -    14    -   0   14
Suoraan omaan                       
pääomaan kirjatut erät     -    14    -   0   17
Tilikauden tappio       -     -  -245   1  -244
Kaudella kirjatut tuotot                 
ja kulut yhteensä       -    14  -245   1  -227
Johdon optio-ohjelma:                   
vastaanotettujen                     
palveluiden arvo        -     -    0   -    0
Omien osakkeiden luovutus   3     -    -   -    4
Muokattujen kuparituotteiden               
liiketoiminnan myynnin     -     -    -  -24   -24
vaikutus
Muut muutokset         -     -    -   -   -2
Oma pääoma 31.3.2005     -2    -45  1 252   15  2 258                1.1.-   1.1.-  1.1.-
RAHAVIRTALASKELMA        31.3.   31.3.  31.12.
Milj. EUR             2005   2004   2004

Tilikauden tulos         -244    132   390
Oikaisuerät            306    -12   192
Käyttöpääoman                      
vähennys (+), lisäys (-)       9   -290   -710
Liiketoiminnan           
nettorahavirta           70   -170   -128
Investoinnit            -46   -156   -473
Tulot omaisuuserien        
myynnistä             629    18   327
Muiden pitkäaikaisten                  
saamisten muutos          -39     1    -6
Rahavirta ennen rahoitusta     614   -307   -279
Rahoituksen nettorahavirta    -679    286   235
Oikaisuerät             2    -26    26
Taseen mukainen                     
rahavarojen vähennys        -64    -47   -19
                          
                          
                1.1.-   1.1.-   1.1.-
                 31.3.   31.3.  31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT       2005   2004   2004

Liikevoittoprosentti        7,6    9,9   8,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %    9,9   10,9   9,2
Oman pääoman tuotto, %      -41,0   24,1   16,8
Jatkuvien toimintojen                  
oman pääoman tuotto, %      13,3   16,9   16,2
                             
Sijoitettu pääoma kauden                 
lopussa, milj. EUR        3 953   4 543  4 941
Korollinen nettovelka kauden               
lopussa, milj. EUR        1 695   2 261  2 435
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, %         35,5   33,1   35,8
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %         75,0   99,0   97,2
                             
Tulos/osake, EUR         -1,35   0,73   2,12
Jatkuvien toimintojen                  
tulos/osake, EUR         0,44   0,51   2,04
Myytyjen ja myytävänä                  
olevien
toimintojen tulos/osake, EUR   -1,79   0,22   0,08
Osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 1)    180 901  178 081 180 057
Laimennusvaikutuksella                  
oikaistu tulos/osake, EUR    -1,35   0,73   2,13
Laimennettu                       
osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 1)    181 080  178 516 180 172
Oma pääoma/osake, EUR      12,39   12,43  13,65
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)  181 032  178 914 180 752
                             
Jatkuvien toimintojen                  
investoinnit                       
käyttöomaisuuteen, milj. EUR    37    133   414
Jatkuvien toimintojen                  
poistot, milj. EUR         53    44   191
Henkilöstö keskimäärin     17 443  19 433  19 7611) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 (Osavuosikatsaukset)
mukaisesti. Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia
uusia IFRS-standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5
(Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut
toiminnot). Lisäksi Euroopan Unionin päästöoikeuksiin on
sovellettu kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean
(IFRIC) tulkintaa IFRIC 3 (Päästöoikeudet). IFRS 5 -standardia on
sovellettu Outokumpu Copperiin, ja se on eritelty liitetiedossa
Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot.


Osakeperusteiset maksut

IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään,
ja vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on
kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla
liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on
arvostettu käypään arvoon myöntämispäivänä käyttämällä Black-
Scholes-Merton -optioarvostusmallia. Optiojärjestelmän
kokonaisarvoksi on arvioitu 7,2 milj. euroa. Tämä kirjataan
kuluksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa.

Myöntämispäivä on päivä, jona yhtiö ja vastapuoli sopivat
osakeperusteisesta järjestelystä ja jona molemmilla osapuolilla on
yhteisymmärrys kaikista järjestelyn ehdoista. Optiojärjestelmän
myöntämispäivät ovat seuraavat: optio-oikeudelle 2003A 12.6.2003,
optio-oikeudelle 2003B 10.2.2004 ja optio-oikeudelle 2003C
22.3.2005.

Oikeuden syntymisajanjakso on jakso, jonka kuluessa kaikkien
määriteltyjen osakeperusteisen järjestelyn ehtojen on täytyttävä.
Optiojärjestelmän oikeuden syntymisajanjaksot ovat seuraavat:
optio-oikeudelle 2003A 12.6.2003–31.8.2006, optio-oikeudelle 2003B
10.2.2004–31.8.2007 ja optio-oikeudelle 2003C 22.3.2005–31.8.2008.
IFRS 2 -standardin noudattaminen on pienentänyt liikevoittoa
vuonna 2003 0,4 milj. euroa, vuonna 2004 1,7 milj. euroa ja vuoden
2005 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 milj. euroa.


Päästöoikeudet

IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin
päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005.
Järjestelmän mukaisesti yhtiölle syntyy varoja hallussa olevista
päästöoikeuksista, ja saatu avustus, koska oikeudet on saatu
vastikkeetta. Lisäksi syntyy velka velvoitteesta luovuttaa
toteutuneita päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia sekä näihin
liittyvät laskennalliset verovelat ja -saatavat. Päästöoikeuksien
saanti alkujaossa on käsitelty IAS 20 (Julkisten avustusten
kirjanpidollinen käsittely ja julkisesta tuesta tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot) mukaisesti avustuksena, ja kirjattu taseeseen
lyhytaikaisena velkana päästöoikeuksien saantihetken käypään
arvoon arvostettuna. Saatu avustus tuloutetaan toteutuneiden ja
arvioitujen päästömäärien suhteessa. Päästöoikeudet ovat
aineettomia oikeuksia IAS 38 (Aineettomat hyödykkeet) mukaisesti
ja ne arvostetaan käypään arvoon. Käyvän arvon alentuminen
kirjataan tulokseen ja käyvän arvon nousu omaan pääomaan.
Velvoitetta toimittaa päästöoikeuksia käsitellään IAS 37
(Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat) mukaisesti.
Velka kirjataan toteutuneiden päästöjen perusteella arvostettuna
käypään markkinahintaan. Velan muutokset kirjataan
tulosvaikutteisesti. Vuoden 2005 päästöoikeuksien saantihetkellä,
28.2.2005, Outokummun päästöoikeuksien käypä arvo oli 9,9 milj.
euroa. Maaliskuun lopussa päästöoikeuksien käypä arvo oli 14,7
milj. euroa. Vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä tuloutettiin
saatua avustusta 2,6 milj. euroa ja kustannuksena toteutuneista
päästöistä kirjattiin 2,8 milj. euroa.


Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 205 555 ja
osakepääoma 308,1 milj. euroa 31.3.2005. Outokumpu Oyj:llä oli
31.3.2005 hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun
hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien
osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 31.3.2004 oli 0,1 %.

Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-
ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia
voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan
merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina
2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun
johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-
oikeutta 2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700
000. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A
enimmäismäärästä 62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003
asetetut ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-
oikeudet 2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen
kehittymiseen sekä alan vertailuyrityksiä parempaan
kurssikehitykseen. Konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla
ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-
oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 700 030 Outokumpu Oyj:n
osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui
ohjelman ehtojen mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota
alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla.

Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta
2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000.
Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä
55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut
ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet
2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen
sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin
johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös
velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan
merkitä yhteensä 1 130 070 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 -
1.3.2010. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen
mukaisesti 13,56 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain
maksettavilla osingoilla.

Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden
saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu-
konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien
jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total
shareholder return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa
vertailuryhmään, liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten
kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan
merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta
1.9.2008 - 1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C
enimmäismäärällä voidaan merkitä enintään 1 190 000 osaketta.
Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen
vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 -
28.2.2006.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 134 070
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 3 020 100 osakkeella
olettaen, että optio-oikeudet 2003C jaetaan täysimääräisesti.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,7
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.


Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004
varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön
omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930
hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän
piiriin kuuluville henkilöille.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
5.4.2005 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 30 800 000
eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 1,70 euron
arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään 18 117 647
kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus
merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja.
Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta,
mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai
järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus
voi päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta
vastaan, kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus
on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 27.4.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana
yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan hankkia enintään 9 000 000
kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa
ylittää 5 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan
hankkia hallituksen päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa
kaupankäynnissä Helsingin pörssissä hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille
Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska
hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä
tavalla ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden
hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja
äänivallan jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on
tarkoitus hankkia Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä
ilman tietoa osakkeiden myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4
pykälän 1 momentissa tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien
osuutta yhtiön osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan
jälkeen voida määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään
muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja
toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt
valtuutusta 27.4.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
5.4.2005 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen.
Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi
muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan
vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin
ehdoin. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus
on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 27.4.2005 mennessä.


Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot

Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen,
jonka mukaan Outokumpu myy muokattujen kuparituotteiden
liiketoimintansa Nordic Capitalille. Järjestelyssä myydään
seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-alueen divisioonat ja
liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers,
Appliance Heat Exchanger & Asia ja Forming equipment -
liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004
oli 1 689 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 6
400. Järjestely on tarkoitus saattaa päätökseen viimeistään
kesäkuussa 2005. Tube and Brass -divisioona ei sisälly kauppaan,
ja Outokummun tavoitteena on luopua tästä liiketoiminnasta
myöhemmin.

Kokonaiskauppahinta on yhteensä 599 milj. euroa, joka käsittää 389
milj. euroa käteisenä, Yhdysvaltain dollarimääräisen pitkäaikaisen
100 milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan sekä 109 milj. euroa
siirtyviä lainoja ja eläkevastuita. Jotta Outokumpu voi
järjestelyssä myydä yhteisyritys Outokumpu Heatcraftin kokonaan,
Outokumpu käyttää optiotaan ostaa Lennox Internationalilta 45 %:n
vähemmistöosuuden yhtiöstä.

Outokumpu on kirjannut kaupasta 238 milj. euron myyntitappion.
Lisäksi jäljelle jäävään Tube and Brass -divisioonaan tehtiin 83
milj. euron arvonalentumiskirjaus, joka perustui johdon
tarkistettuun arvioon liiketoimintojen arvosta. Erät on kirjattu
ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Suomen verosäännösten mukaan
myyntitappio ja Tube and Brass -divisioonan arvonalentumistappiot
eivät ole verovähennyskelpoisia. Koko Outokumpu Copper -
liiketoimintasegmentti on luokiteltu myydyiksi ja myytävänä
oleviksi toiminnoiksi 31.3.2005. Näiden kauden tappio, 324 milj.
euroa, sisältää Outokumpu Copperin ensimmäisen neljänneksen
nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen
238 milj. euron myyntitappion sekä Tube and Brass -divisioonaan
kohdistuvan 83 milj. euron arvonalentumistappion. Myytyjen ja
myytävänä olevien toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa
omana eränään jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Nordic
Capitalille myydyt liiketoiminnot poistuivat Outokumpu-konsernin
taseesta vuoden 2005 ensimmäisen neljänneksen lopussa, ja Tube and
Brass -divisioonan varat ja velat esitetään myytävänä olevina
pitkäaikaisina omaisuuserinä.


                             
Tietoja myydyistä ja myytävänä olevista toiminnoista


                             
Tuloslaskelma              1.1.-  1.1 -  1.1 -
                     31.3.  31.3. 31.12.
Milj. EUR                 2005  2004  2004

Liikevaihto                524   493  2 050
Kulut                   -518  -469 -1 998
Liikevoitto                 6   24   52
Nettorahoituserät              -5   19   -12
Voitto ennen veroja             1   43   40
Tuloverot                  -4   -4   -26
Tappio (-), voitto (+) verojen       
jälkeen                   -3   39   14
                               
Tube and Brass -divisioonan                  
omaisuuserienarvonalentumistappio     -83    -    -
Muokattujen kuparituotteiden                 
liiketoiminnan myyntitappio        -238    -    -
Tuloverot                  -    -    -
Arvonalentumis- ja                      
myyntitappio verojen jälkeen       -321    -    -
Myytyjen ja myytävänä olevien                 
toimintojen tilikauden tappio (-),    
voitto (+)                 -324   39   14
 
                            
Rahavirtalaskelma            1.1.-     
                     31.3.     
Milj. EUR                 2005 
     
Liiketoiminnan rahavirta          -53     
Investointien rahavirta          -11     
Rahoituksen rahavirta            59     
Rahavirta yhteensä             -5     
 
                            
Tase                          
                             
Milj. EUR              31.3.2005     
                       
Varat                          
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     8     
Vaihto-omaisuus              100     
Kauppahintasaatava             520     
Muut lyhytaikaiset varat          101     
                      729     
Velat                          
Varaukset                  3     
Pitkäaikaiset velat             24     
Ostovelat                  46     
Muut lyhytaikaiset velat          22     
                      95     


Kertaluonteiset erät 

 
                 1.1.-   1.1.-    1.1.-
                  31.3.   31.3.   31.12.
Milj. EUR              2005   2004    2004

Boliden-osakkeiden          
myyntivoitto             25     -    -19
North America -divisioonan      
purku                 -1     -     -
Sheffield Special                      
Stripin uudelleenjärjestely      -3     -     -
TEL:n työkyvyttö-                      
myyseläkevastuun purku         -     -     22
Suodatinliiketoiminnan        
myyntivoitto              -    18     16
Pantegin sulkeminen          -     -     7
Boliden-järjestelyn                     
myyntivoiton oikaisu          -    -1     -1
Stelco Hardyn sulkemisvaraus      -     -     -3
                   21    17     22
                               
                               
Tuloverot                          
Tilikauden ja                        
aikaisempien tilikausien verot    -16    -10    -50
Laskennalliset verot         -4    -21    -11
                   -20    -31    -61Vastuusitoumukset  
              
Milj. EUR         31.3.2005 31.3.2004 31.12.2004
                           
Kiinnitykset ja annetut                
pantit
Konserniyhtiöiden velasta    107    149    112
                           
Annetut takaukset                    
Osakkuusyhtiöiden puolesta    4     2     4
Muiden puolesta         40     45     38
                 44     47     42
                           
Vuokravastuut          109    154    146Avoimet johdannaissopimukset      Käypä    Nimellis-
                   nettoarvo    määrä
                  31.3. 31.12. 31.3.  31.12.
Milj. EUR              2005 2004  2005   2004
Valuutta- ja korkojohdannaiset            
 Valuuttatermiinit          6  26 1 769  1 247
 Valuuttaoptiot                       
   Ostetut              -   0   -    7
   Asetetut             -   0   -    8
 Valuutanvaihtosopimukset       -  -1   -    21
 Koronvaihtosopimukset        -1  -2  123   172
                               
                        Tonnia  Tonnia
Metallijohdannaiset                      
 Kuparitermiinit ja -futuurit    -1   3 43 275  50 150
 Kuparioptiot                        
   Ostetut              0   0 20 000  20 522
 Nikkelitermiinit ja -futuurit    1   1  1 752  1 758
 Sinkkitermiinit ja -futuurit    -0   0 29 125  39 000
 Alumiinitermiinit ja -futuurit    0   0  2 000  2 550
                               
                         TWh   TWh
Sähköjohdannaiset                       
 Pörssinoteeratut           0  -0  0,1   0,1
sähköjohdannaiset
 Muut sähköjohdannaiset        2   0  4,5   5,0
TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN 
               
Milj. EUR           I/04 II/04 III/04 IV/04  I/05
Jatkuvat toiminnot                       
Liikevaihto                         
Outokumpu Stainless                     
 Coil Products         849  894  767  994 1 060
 Special Products       363  459  379  449  464
 North America         78   94   98   98  102
 Muut             -188  -285  -210  -203  -250
Outokumpu                           
Stainless yhteensä      1 102 1 162 1 034 1 338 1 376
                                
Outokumpu Technology       81  104   91  147   65
                                
Muu toiminta           41   39   41   42   44
                                
Sisäinen myynti         -27  -23  -23  -26  -29
Konserni           1 196 1 283 1 143 1 500 1 456
                                
Liikevoitto                          
Outokumpu Stainless                      
 Coil Products         102   88   69   77   81
 Special Products        11   25   5   30   28
 North America          5   6   5   7   5
 Muut              2   -1   -1   12   -5
Outokumpu                           
Stainless yhteensä       120  118   78  126  109
                                
Outokumpu Technology       9   -1   1   19  -10
                                
Muu toiminta           -9   -3   -7  -37   12
                                
Sisäiset erät          -2   3   -0   0   -1
Konserni            118  117   72  108  111
                                
Osuus                             
osakkuusyhtiöiden tuloksesta   16   8   31   24   -1
Rahoitustuotot ja -kulut    -10  -10  -25  -15  -10
Voitto ennen veroja       123  116   77  117   99
Tuloverot            -31  -17  -17   4  -20
Jatkuvien toimintojen                     
 tilikauden voitto        92   99   60  121   79
                                
Myytyjen ja myytävänä                     
olevien toimintojen                     
tilikauden
voitto (+), tappio (-)      39   -3   -7  -15  -324
                                
Tilikauden voitto (+),                     
tappio (-)           132   96   53  106  -244
                                
Jakautuminen:                        
Emoyhtiön omistajille      130   95   52  105  -245
Vähemmistölle           2   1   0   0   1KONSERNIN TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN

                  I/04 II/04 III/04 IV/04 I/05

Liikevoittoprosentti        9,9  9,1  6,3  7,2  7,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %    10,9 10,0  5,9  8,7  9,9
Oman pääoman tuotto, %       24,1 16,5  8,9  17,2 -41,0
Jatkuvien toimintojen                      
oman pääoman tuotto, %       16,9 17,1  10,1  19,7 13,3
                                 
Sijoitettu pääoma                        
kauden lopussa, milj. EUR     4 543 4 839 4 919 4 941 3 953
Korollinen nettovelka                      
kauden lopussa, milj. EUR     2 261 2 496 2 515 2 435 1 695
Omavaraisuusaste kauden lopussa,% 33,1 32,7  33,6  35,8 35,5
Velkaantumisaste kauden lopussa,% 99,0 106,5 104,6  97,2 75,0
                                
Osakekohtainen tulos, EUR     0,73 0,52  0,29  0,58 -1,35
Jatkuvien toimintojen                      
osakekohtainen tulos, EUR     0,51 0,54  0,33  0,67 0,44
Myytyjen ja myytävänä olevien                  
toimintojen osakekohtainen    
tulos, EUR             0,22 -0,02 -0,04 -0,08 -1,79
Osakkeiden keskimääräinen                    
lukumäärä, 1 000 kpl 1)  178 081 180 742 180 752 180 752 180 901
                        
Oma pääoma/osake, EUR       12,43 12,75 13,08 13,65 12,39
Osakkeiden lukumäärä                       
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)    178  180  180  180  181
                  914  752  752  752  032
                                 
Jatkuvien toimintojen                      
investoinnit                           
käyttöomaisuuteen, milj. EUR    133  76   91  114  37
Jatkuvien toimintojen                      
poistot, milj. EUR          44  48   48   50  53
Henkilöstö keskimäärin     19 433 20 122 20 013 19 475 17 443
                                1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
Tilaa