OUTOKUMMUN STRATEGISET LINJAUKSET KIISTATTOMAN YKKÖSASEMAN SAAVUTTAMISEKSI RUOSTUMATTOMASSA TERÄKSES

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE  11.1.2005 KLO 15.00

OUTOKUMMUN STRATEGISET LINJAUKSET KIISTATTOMAN YKKÖSASEMAN
SAAVUTTAMISEKSI RUOSTUMATTOMASSA TERÄKSESSÄ

Outokumpu kertoi 31.8.2004 konsernin tulevan strategisen suunnan
perustuvan johtavaan asemaan ruostumattomassa teräksessä ja
selvittävänsä erilaisia vaihtoehtoja muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnasta luopumiseksi.

Jatkona tälle Outokummun hallitus on nyt linjannut konsernin uuden
vision, täsmentänyt taloudellisia tavoitteita ja päättänyt uudesta
organisaatiorakenteesta. Samalla hallitus on päättänyt jatkaa
teknologialiiketoiminnan kehittämistä osana Outokumpu-konsernia.
Teknologialiiketoiminnan rooli tulee kuitenkin olemaan nykyistä
itsenäisempi, ja konsernin näkökulmasta liiketoimintaa johdetaan
jatkossa Outokumpu Technology Oy:n hallitustyöskentelyn kautta.


Uusi visio ja keskeiset strategiset tavoitteet

Outokumpu on kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan
keskittyvä yhtiö. Outokummun visiona on olla kiistaton ykkönen
ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen
erinomaisuuteen (Operational Excellence). Tähän liittyen Outokummulla
on kaksi keskeistä strategista tavoitetta: ”Arvon luominen
rakentamalla ylivertaista tuotanto- ja jakelutoimintaa kaikille
päämarkkina-alueille maailmanlaajuisesti” sekä ”Arvon realisointi
kaupallisella ja tuotannollisella erinomaisuudella (Commercial and
Production Excellence)”. Perimmäinen tavoite on varmistaa merkittävä
ja jatkuva yhtiön arvon kasvu osakkeenomistajille.

Outokumpu on aloittanut tien viitoittamisen visionsa saavuttamiseksi.
Nyt keskitytään vuosien 2000-2004 kasvu- ja muuttumisstrategian
lupausten lunastamiseen. Samalla asetetaan uusia, kunnianhimoisia
tavoitteita, jotta varmistetaan eurooppalainen ykkösasema
ruostumattomassa teräksessä seuraavan viiden vuoden aikana.
Outokummun tuleva menestys perustuu toiminnallisen erinomaisuuden
rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä kaupallisissa toiminnoissa että
tuotannossa. Tätä toimintatapaa tullaan laajentamaan myös Euroopan
ulkopuolelle, jotta saavutetaan maailmanlaajuinen johtoasema
ruostumattomassa teräksessä seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Koska
Outokummun tavoitteena on jatkaa kasvuaan markkinoita nopeammin,
tullaan toiminnallisen tehokkuuden parantamisen ohella myös nykyisiä
toimintoja, arvoketjua ja tuotetarjontaa kehittämään sekä
laajentamaan.


Taloudelliset tavoitteet täsmennetty, osinkopolitiikka ennallaan

Hallitus on myös hyväksynyt uudesta visiosta johdetut täsmennetyt
taloudelliset tavoitteet. Outokummun yleisenä taloudellisena
tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suurta ja kestävää
taloudellista lisäarvoa.

Kasvua, kannattavuutta ja taserakennetta koskevat taloudelliset
tavoitteet, jotka liittyvät ykkösaseman saavuttamiseen
ruostumattomassa teräksessä, ovat konsernitasolla seuraavat:
- Jatkaa kasvua markkinoita nopeammin
- Sijoitetun pääoman tuotto yli 13 % ja aina alan kilpailijoita
  parempi
- Alle 75 %:n velkaantumisaste

Outokummun osinkopolitiikka pysyy ennallaan. Maksettavien osinkojen
tulee olla suhdannekierron aikana vähintään kolmasosa kausien
voitoista. Hallitus ottaa vuotuista osingonjakoesitystä tehdessään
tuloskehityksen ohella huomioon myös konsernin investointi- ja
kehittämistarpeet.


Kaupallinen ja tuotannollinen toiminta ylimmän johdon vastuulle

Konsernin johtoryhmää tullaan vahvistamaan 1.4.2005 alkaen kahdella
uudella tehtävällä kaupallisen ja tuotannollisen menestyksen
rakentamiseksi ja vahvistamiseksi sekä Excellence-ohjelmien
johtamiseksi. Uudet tehtävänimikkeet johtoryhmässä ovat kaupallinen
johtaja (Executive Vice President - Commercial Operations) ja
tuotantojohtaja (Executive Vice President - Production Operations).

Outokummulle kaupallinen erinomaisuus (Commercial Excellence)
tarkoittaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä. Tavoitteena on kehittyä
oman toimialan parhaaksi asiakassuhteiden hallinnassa, ja siten
mahdollistaa arvon luominen ja realisointi sekä Outokummun
erottautuminen kilpailijoistaan. Tuotannollinen erinomaisuus
(Production Excellence) on puolestaan yhteinen toimintatapa, jolla
vakiinnutetaan suoritustasoa eli parannetaan turvallisuutta, lisätään
tehokkuutta ja tuottavuutta sekä alennetaan kustannuksia jokaisessa
yksikössä. Excellence-ohjelmissa henkilöstö osallistuu vahvasti
tavoitteiden saavuttamiseen.

Kaupallisiin toimintoihin ja tuotantoon pureutuvien Excellence-
ohjelmien yksityiskohtia hiotaan lähikuukausina, ja niiden
toteuttaminen käynnistyy huhtikuun alussa.


Johtamisjärjestelmät ja liiketoimintaorganisaatio palvelemaan uutta
Operational Excellence -toimintatapaa

Uusi organisaatiorakenne, joka tulee voimaan 1.4.2005, tukee myös
osaltaan uutta visiota. Konsernin johtoryhmä keskittyy johtamaan
suoraan ruostumattoman teräksen liiketoimintaa. Kaupallinen johtaja
ja tuotantojohtaja ovat keskeisissä asemassa, kun toiminnalliseen
erinomaisuuteen tähtääviä ohjelmia lähdetään toteuttamaan
yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa.

Ruostumattoman teräksen liiketoiminta organisoidaan tuotteiden
luonteen perusteella kahteen divisioonaan sekä erilliseen
putkituotteita valmistavaan Tubular Products -liiketoimintayksikköön
(sis. putkitoiminnot Yhdysvalloissa). Pohjois-Amerikan markkinoilla
nykyisin toimivan North America -divisioonan rakenne puretaan.

Uusi General Stainless -divisioona koostuu kolmesta
liiketoimintayksiköstä: Tornio Works and Ferrochrome, Coil Products
Sheffield ja Sheffield Primary Products. Uusi Specialty Stainless -
divisioona koostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: Avesta Works,
Thin Strip (Nyby/Kloster ja Sheffield Special Strip), Hot Rolled
Plate (sis. levytoiminnot Yhdysvalloissa) ja Long Products (sis.
pitkät tuotteet Yhdysvalloissa). Konserninjohto ja tukitoiminnot
ryhmitetään tukemaan uutta johtamisjärjestelmää ja
liiketoimintaorganisaatiota.

Uudessa rakenteessa Outokumpu Technology on erillinen, itsenäinen
liiketoiminta, jota johdetaan konsernin näkökulmasta
hallitustyöskentelyn kautta. Outokumpu Copperia johdetaan
erillisesti, kunnes muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnasta
luopuminen on saatu päätökseen. Sekä Technology että Copper
raportoivat varatoimitusjohtajalle.

Ulkoisen raportoinnin uusi rakenne julkistetaan lähikuukausina, ja
sitä sovelletaan toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi strategisia muutoksia
seuraavasti: ”Visiomme - olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestyksemme toiminnalliseen erinomaisuuteen
- on rohkea, kunnianhimoinen ja innostava päämäärä. Toiminnalliseen
erinomaisuuteen tähtäävien ohjelmien käynnistyminen on lähtölaukaus
uudelle toimintatavalle, ja mielestäni Outokummulla on hyvät
edellytykset menestyä. Olen vakuuttunut, että näillä toimilla luodaan
vahva perusta maailmanlaajuiselle laajentumiselle ja että ne näkyvät
vähitellen myös tuloksemme merkittävänä parantumisena.”


Outokumpu OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
Puh. +358 9 421 2438, gsm +358 40 530 0778, faksi +358 9 421 2125
Sähköposti: johanna.sintonen@outokumpu.com

Tilaa