• news.cision.com/
 • Outokumpu Oyj/
 • Outokummun tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat ja kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate kasvoi 295 milj. euroon

Outokummun tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat ja kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate kasvoi 295 milj. euroon

Report this content

Outokumpu Oyj
Osavuosikatsaus
4.11.2021 klo 9.00

Outokummun tammi–syyskuun 2021 osavuosikatsaus: Ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat ja kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate kasvoi 295 milj. euroon 

Kolmas neljännes 2021 lyhyesti    

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 575 000 tonnia (488 000 tonnia)1.
 • Oikaistu käyttökate kasvoi 295 milj. euroon (22 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 295 milj. euroa (10 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 180 milj. euroa (170 milj. euroa).
 • Nettovelka väheni 749 milj. euroon (30.6.2021: 897 milj. euroa).
 • Velkaantumisaste laski 24,6 %:iin (30.6.2021: 31,9 %). 

Tammi–syyskuu 2021 lyhyesti

 • Ruostumattoman teräksen toimitukset olivat 1 809 000 tonnia (1 599 000 tonnia).
 • Oikaistu käyttökate oli 695 milj. euroa (172 milj. euroa).
 • Käyttökate oli 695 milj. euroa (161 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 213 milj. euroa (210 milj. euroa).
 • Tilikauden tulos oli 394 milj. euroa (-78 milj. euroa).

1) Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.


Vuoden 2021 kolmas neljännes verrattuna vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen

Outokummun liikevaihto kasvoi merkittävästi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edellisestä vuodesta ja oli 1 949 milj. euroa (1 254 milj. euroa). Vahvassa markkinatilanteessa oikaistu käyttökate nousi 295 milj. euroon (22 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 18 % vertailukaudesta, johon maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti. Ruostumattoman teräksen Euroopan ja Amerikan toteutuneiden hintojen sekä ferrokromin myyntihinnan nousu tukivat voimakkaasti kannattavuutta. Koronaviruspandemiasta toipumisen aiheuttama hintojen nousu, poikkeuksellisen pitkät tilauskirjat ja raaka-aineiden hintojen nousu kumosivat tulosta painaneen energian ja tuotannon tarveaineiden hintojen nousun negatiivisen vaikutuksen. Sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset nousivat vertailuajanjaksosta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot kasvoivat 22 milj. euroon (3 milj. euroa). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -10 milj. euroa (-7 milj. euroa).

Vuoden 2021 kolmas neljännes verrattuna vuoden 2021 toiseen neljännekseen

Outokummun liikevaihto kasvoi 1 949 milj. euroon kolmannen neljänneksen vahvassa markkinatilanteessa (Q2/2021: 1 873 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 %, mutta oikaistu käyttökate kasvoi 295 milj. euroon (Q2/2021: 223 milj. euroa), kun ruostumattoman teräksen toteutuneet hinnat nousivat sekä Euroopassa että Amerikoissa. Lisäksi ferrokromin myyntihinnan nousu vaikutti myönteisesti kannattavuuteen. Konsernin kiinteät kustannukset ja suunnitellut kunnossapitokustannukset kasvoivat edellisestä neljänneksestä. Kolmannen neljänneksen kunnossapitotyöt hoidettiin kuitenkin tehokkaasti, joten niiden kustannukset olivat suunniteltua pienemmät. Energian ja tuotannon tarveaineiden merkittävä kustannusinflaatio painoi myös tulosta kolmannella neljänneksellä. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot nousivat edellisestä neljänneksestä 22 milj. euroon (Q2/2021: 7 milj. euron voitot). Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -10 milj. euroa (Q2/2021: -19 milj. euroa).

Tammi–syyskuu 2021 verrattuna tammi–syyskuuhun 2020

Outokummun liikevaihto kasvoi merkittävästi ja oli vuoden 2021 ensimmäisellä kolmella neljänneksellä 5 495 milj. euroa (4 289 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toteutuneiden hintojen nousu tuki kannattavuutta, ja oikaistu käyttökate kasvoi 695 milj. euroon (172 milj. euroa). Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 13 % vertailuajanjaksosta, johon maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikutti negatiivisesti. Yleisesti kustannukset nousivat hieman edellisestä vuodesta. Raaka-aineisiin liittyvät varasto- ja metallijohdannaisvoitot nousivat 70 milj. euroon (31 milj. euron tappiot) pääasiassa positiivisten ajoituserojen vuoksi. Muun toiminnan ja konsernin sisäisten erien oikaistu käyttökate oli -37 milj. euroa (-19 milj. euroa).

Liiketulos kasvoi 513 milj. euroon (-22 milj. euroa) ja tilikauden tulos 394 milj. euroon (-78 milj. euroa).

Konsernin tunnusluvut Q3/21 Q3/20 Q2/21 Q1–Q3/21 Q1–Q3/20 2020
Liikevaihto Milj. EUR 1 949 1 254 1 873 5 495 4 289 5 639
Käyttökate Milj. EUR 295 10 223 695 161 191
Oikaistu käyttökate 1) Milj. EUR 295 22 223 695 172 250
Liiketulos Milj. EUR 234 -51 163 513 -22 -55
Oikaistu liiketulos 1) Milj. EUR 234 -39 163 513 -10 4
Tulos ennen veroja Milj. EUR 217 -77 143 461 -93 -151
Tilikauden tulos Milj. EUR 182 -63 129 394 -78 -116
Osakekohtainen tulos 2) EUR 0,40 -0,15 0,30 0,91 -0,19 -0,28
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos 2) EUR 0,37 -0,15 0,28 0,84 -0,19 -0,28
Sijoitetun pääoman tuotto % 12,9 0,2 5,2 12,9 0,2 -1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta Milj. EUR 180 170 6 213 210 322
Korollinen nettovelka kauden lopussa Milj. EUR 749 1 105 897 749 1 105 1 028
Velkaantumisaste kauden lopussa % 24,6 45,1 31,9 24,6 45,1 43,6
Investoinnit käyttöomaisuuteen 3) Milj. EUR 32 35 37 115 145 180
Ruostumattoman teräksen toimitukset 1 000 tonnia 575 488 626 1 809 1 599 2 121
Henkilöstö kauden lopussa, kokoaikaiseksi muutettuna 4) 9 137 9 815 9 088 9 137 9 815 9 602

1) Oikaistu käyttökate tai liiketulos = Käyttökate tai liiketulos – oikaisuiksi luokitellut erät.
2) Osakeantioikaistun painotetun keskimääräisen osakemäärän mukainen. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.
3) Outokumpu on muuttanut investoinnit käyttöomaisuuteen -tunnusluvun laskentaperustetta suoriteperusteisesta maksuperusteiseksi vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Vertailutiedot esitetään vastaavasti.           
4) Outokumpu raportoi vuoden 2021 ensimmäiseltä neljännekseltä alkaen henkilöstömäärän kokoaikaiseksi muutettuna henkilöstömäärää kuvaavana päätunnuslukuna. Vertailutiedot esitetään vastaavasti. 30.6.2021 konsernin palveluksessa oli lisäksi noin 690 kesätyöntekijää.          
                                                                                                                       

Toimitusjohtaja Heikki Malinen

Toteutuneet hinnat nousivat ja työmme käyttökatetason parantamiseksi eteni, mikä tuki kannattavuutta kolmannella neljänneksellä. Nostimme oikaistun käyttökatteen 295 miljoonaan euroon, joten mennyt neljännes oli Outokummun lähihistorian paras. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 prosenttia toisesta neljänneksestä odotetun kausivaihtelun mukaisesti.

Olen ylpeä siitä, että saavutimme vuoden ensimmäisen kolmen neljänneksen aikana 695 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen. Tulosta tukivat sekä vahva markkinatilanne että omat määrätietoiset toimenpiteemme strategian toteuttamiseksi. 

Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät hyvän tuloksen kolmannella neljänneksellä. Euroopassa markkinoiden huomattava toipuminen koronaviruspandemiasta jatkui. Kysyntä oli vahvaa jakelijoiden keskuudessa sekä kodinkone- ja autoteollisuudessa. Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 149 miljoonaa euroa, vaikka toimitukset laskivat kausiluonteisesti 13 prosenttia. Americasin kääntäminen kannattavaksi jatkuu onnistuneesti, ja liiketoiminta-alue on parantanut tulostaan nyt viidellä viime neljänneksellä. Oikaistu käyttökate nousi 84 miljoonaan euroon vahvassa markkinatilanteessa. Toimitukset pysyivät samalla tasolla kuin toisella neljänneksellä. Myös Ferrochrome-liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä, ja sen osuus konsernin oikaistusta käyttökatteesta oli 64 miljoonaa euroa. Long Productsin kääntäminen kannattavaksi on edennyt hyvin.

Vastuullisuus on toimintamme ytimessä. Teemme jatkuvasti töitä kunnianhimoisten Science Based Targets -aloitteen (SBT) 1,5 asteen ilmastotavoitteen mukaisten päästövähennysten eteen. Kolmannella neljänneksellä energiatehokkuus oli hyvällä tasolla suurien tuotantomäärien ja kehitysprojektien myötä. Kerroimme myös kasvattavamme tuulivoiman osuutta sähköhankinnoista, mikä on jälleen yksi tärkeä askel vastuullisuustyössämme.

Euroopan komissio julkaisi heinäkuussa esityksensä hiilitulleista. Nykyinen esitys kattaa vain suorat päästöt (soveltamisala 1), eikä siten suojaa riittävästi hiilivuodolta. Ruostumattoman teräksen osalta olisi erittäin tärkeää, että hiilitulleissa otettaisiin huomioon koko hiilijalanjälki (soveltamisalat 1, 2 ja 3). 

Turvallisuuden osalta työtapaturmat ovat valitettavasti lisääntyneet ensimmäisen vuosipuoliskon kaikkien aikojen parhaasta tuloksesta. Olemme aloittaneet kaikilla toimipaikoilla toimenpiteet kehityksen kääntämiseksi takaisin teollisuudenalan parhaiden turvallisuustulosten tasolle. Kaiken kaikkiaan olemme tehneet valtavan harppauksen turvallisuuden parantamisessa viiden viimeisen vuoden aikana, ja turvallisuus on meille edelleen ensisijaisen tärkeää.

Olemme aikataulussa strategian toimeenpanossa tavoitteenamme parantaa käyttökatetasoa 200 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä. Olemme nyt parantaneet käyttökatetasoa 163 miljoonalla eurolla. Hyödyntääksemme suotuisan vireen päätimme nostaa tavoitettamme 50 miljoonalla eurolla 250 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä. Tähän mennessä olemme toteuttaneet eri puolilla yhtiötä yli 500 projektia, ja olen hyvin tyytyväinen strategian etenemiseen. Haluan kiittää sitoutuneita työntekijöitämme siitä, että olemme saaneet tämän aikaan.

Näkymät vuoden 2021 neljännelle neljännekselle

Ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan pysyvän neljännellä neljänneksellä samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä.

Ferrokromin Euroopan sopimushinta nousi neljännelle neljännekselle 1,80 Yhdysvaltain dollariin naulalta. 

Ruostumattoman teräksen hintojen nousu näkyy jo vastaanotetuissa tilauksissa ja kattaa energian, tuotannon tarveaineiden ja rahdin inflaatiopaineet neljännellä neljänneksellä. 

Oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan korkeampi vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä kuin kolmannella neljänneksellä.  

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi tänään 4.11. klo 15.00

Verkkolähetys ja puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja median edustajille järjestetään tänään 4.11.2021 klo 15.00 osoitteessa https://outokumpu.videosync.fi/2021-11-04-q3. Tilaisuus on englanninkielinen, ja siinä esiintyvät toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Kysymyksiä voi esittää puhelimitse soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (09) 8171 0310. Tilaisuuden tunnus on 26167280#.

Osavuosikatsauksen materiaalit sekä verkkolähetyksen linkki ja myöhemmin tallenne ovat saatavilla Outokummun verkkosivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/sijoittajat.

Lisätietoja:

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 9 500 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi