OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖS 2002 - TULOS PARA

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 17.2.2003 klo 13.00

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖS 2002 - TULOS PARANI EDELLISESTÄ VUODESTA

Konsernin liikevoitto kasvoi 267 milj. euroon (2001: 183 milj.
euroa). Liikevoiton parantuminen johtui ruostumattoman teräksen
lisääntyneistä toimituksista ja parantuneista muokkauslisistä
sekä kaivostoiminnan tappioiden supistumisesta. Tilikauden
voitto oli 159 milj. euroa (2001: 76 milj. euroa) ja
osakeantioikaistu osakekohtainen tulos 1,15 euroa (2001:
osakeantioikaistu 0,55 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli 334
milj. euroa (2001: 346 milj. euroa). Hallitus esittää osingoksi
0,40 euroa osakkeelta.

                  1.10.-31.12 1.7.- 30.9.
Konsernin tunnusluvut          2002    2002
                        
Liikevaihto        Milj. EUR   1 391    1 260
Liikevoitto        Milj. EUR     15      6
Voitto (tappio)                     
ennen satunnaisia eriä  Milj. EUR    -12     -18
Tilikauden voitto     Milj. EUR     10     20
                        
Tulos/osake                  
(ilman satunnaisia eriä)    EUR    0,06    0,15
Osinko/osake          EUR     -      -
                        
Sijoitetun pääoman tuotto    %     1,3     0,7
Korollinen nettovelka   Milj. EUR   2 385    2 414
Omavaraisuusaste         %    31,1    27,7
Velkaantumisaste         %    122,6    144,7
                        
Investoinnit                  
käyttöomaisuuteen     Milj. EUR    299    1 403
Henkilöstö keskimäärin         21 173   20 886

                  1.1.-31.12.  1.1.-31.12.
Konsernin tunnusluvut          2002     2001
                          
Liikevaihto        Milj. EUR   5 558     5 324
Liikevoitto        Milj. EUR    267      183
Voitto (tappio)                      
ennen satunnaisia eriä  Milj. EUR    213      147
Tilikauden voitto     Milj. EUR    159      76
                          
Tulos/osake                    
(ilman satunnaisia eriä)    EUR    1,15     0,55
Osinko/osake          EUR    0,40 1)    0,55
                          
Sijoitetun pääoman tuotto    %  	  7,0      6,7
Korollinen nettovelka   Milj. EUR   2 385     1 175
Omavaraisuusaste         %    31,1     41,6
Velkaantumisaste         %    122,6     56,2
                          
Investoinnit                    
käyttöomaisuuteen     Milj. EUR    2 042     914
Henkilöstö keskimäärin          20 19    19 010

1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.


VUOSI 2002 LYHYESTI

- Maailmantalouden kasvu oli vuonna 2002 odotettua hitaampaa ja
pitkään odotettu talouden elpyminen lykkääntyi. Metallien ja
metallituotteiden kysyntä pysyi kohtuullisena hitaasta
talouskasvusta huolimatta.

- Konsernin liikevaihto oli 5 558 milj. euroa. Runsaan 4 %:n
kasvu johtui pääasiassa suuremmista ruostumattoman teräksen
toimitusmääristä sekä lamellilämmönvaihtimia valmistavan
Heatcraftin hankinnasta elokuussa 2002.

- Liikevoitto nousi 267 milj. euroon ja liikevoittoprosentti
oli 4,8. Tuloksen kasvu johtui erityisesti AvestaPolaritin
tuloksen paranemisesta sekä Miningin tappioiden merkittävästä
supistumisesta. Liikevoiton kasvua hidastivat kuparituotteiden
muokkauslisien sekä sinkki- ja kuparirikasteiden jalostus-
palkkioiden lasku. Viimeisellä neljänneksellä liikevoittoa
kertyi 15 milj. euroa (III/2002: 6 milj. euroa).

- Kokonaisinvestoinnit kasvoivat 2 042 milj. euroon, josta 1
118 milj. euroa liittyi AvestaPolaritin vähemmistön hankintaan.
AvestaPolaritin vähemmistön hankinnan osittaiseksi
rahoittamiseksi järjestettiin marras-joulukuussa 300 milj.
euron merkintäetuoikeusanti. Vuoden 2002 lopussa
omavaraisuusaste oli 31,1 % ja velkaantumisaste 122,6 %.
Konsernin tavoitteena on vähintään 40 % omavaraisuusaste ja
enintään 75 % velkaantumisaste. Outokumpu on sitoutunut
palauttamaan pääomarakenteen takaisin tavoitetasolle vuoden
2004 loppuun mennessä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2003

Vuoden 2003 tuloskehityksen kannalta keskeiset tekijät ovat
ruostumattoman teräksen markkinatilanteen kehittyminen ja uuden
teräskapasiteetin käyttöönoton onnistuminen Torniossa.
Ruostumattoman teräksen markkinatilanteen ei odoteta paranevan
merkittävästi lähikuukausina. Markkinatilanne jatkunee
alkuvuonna vaikeana kuparituotteissa, sinkissä ja teknologian
myynnissä ja parantuu aikaisintaan vuoden 2003 loppupuolella.
Outokummun johto uskoo, että vuoden 2003 tulos on vuotta 2002
parempi edellyttäen, ettei maailmapoliittinen tilanne aiheuta
häiriöitä maailmantalouteen ja metallien kysyntään.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Olemme määrätietoisesti edenneet strategiamme viitoittamaa
tietä ja toteuttaneet sen vaatimia toimenpiteitä.
Ydinliiketoimintojamme, etenkin ruostumatonta terästä, on
vahvistettu ja kaivostoiminnasta olemme luopuneet lähes
kokonaan. Merkittävän kasvuvaiheen jälkeen päätavoitteemme on
taseen vahvistaminen; joulun alla toteutettu osakeanti oli
menestys ja divestointiohjelma on tarkoitus saattaa loppuun
vuoden 2003 kuluessa. Lisäksi keskitymme valmistuvien
investointien tehokkaaseen käyttöönottoon, tuloksentekoon ja
kassavirtaan."


JOHDON TULOSANALYYSI

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani vuonna 2002

Taulukossa seuraavalla sivulla on esitetty liiketoimintojen
liikevoitot, jotka on puhdistettu metallivarastojen
arvostukseen liittyvistä varastovoitoista ja -tappioista sekä
kertaluonteisista eristä.

Liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä
              1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Milj. EUR              2002   2002
Stainless Steel             
Valssatut tuotteet          32    16
Erikoistuotteet            -8     1
Pohjois-Amerikka           -2     1
Muut                  6     8
AvestaPolarit yhteensä        28    26
Konserniliikearvon poisto       -7    -6
Stainless Steel yhteensä       21    20
                         
Copper Products              
Amerikka                3     4
Eurooppa                0     0
Autojen                      
lämmönvaihdinsovellukset        5     6
Ilmastointisovellukset              
& Aasia                -7     0
Muut                  2     2
Copper Products yhteensä        3    12
                     
Metallurgy                
Zinc                 -1     1
Harjavalta Metals           5     2
Technology               8    -1
Muut                 -1     0
Metallurgy yhteensä          11     2
                     
Muu toiminta             -24    -14
                     
Sisäiset erät             2     5
Konserni yhteensä, ilman         
vertailukelpoisuuteen           
vaikuttavia eriä           13    25
                     
Stainless Steelin             
varastojen mark-             
kinahintakorjaukset 1)         0     -
Värimetalliliiketoi-               
mintojen varastojen                
markkinahintakorjaukset        4    -10
Espoon kiinteis-                 
töjen myyntivoitto          13     -
Eläkesäätiöiden                  
ylikatteen palautus                
Outokumpu Oyj             3     -
Muut yhtiöt              1     -
Henki-Sammon vakuutus-              
maksun hyvitys,                  
Outokumpu Oyj             2     -
Eläkevaraus (Yhdysvallat)       -6     -
AvestaPolaritin vähem-              
mistön hankinnasta tehty             
konserniliikearvon poisto      -15     -
2)
Harjavallan nikkelitehtaan            
myyntivoiton oikaisu          -    -6
Kokkolan reaktorien                
alaskirjaus              -    -4
AvestaPolarit Oyj Abp:n              
osakkeiden luovutusvoitto       -     1
AvestaPolaritin                  
vakuutuskorvaus            -     -
Pyhäsalmen kaivoksen               
myyntivoitto              -     -
Sampo Oyj:n osakkeiden              
myyntivoitto              -     -
Okmetic Oyj:n suunnatun              
annin tulosvaikutus          -     -
Konserni yhteensä,          15     6
virallinen

1) Laskentaperiaatetta on muutettu tilinpäätöksessä.
Laskennallisista hintamuutoksista on siirrytty vertaamaan
varastojen hankintamenoa raaka-aineiden ja tuotteiden
arvioituihin myyntihintoihin tilinpäätöshetkellä.
Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
2) Neljännellä neljänneksellä on tehty kaudelle kuulumaton 15
milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon poisto vastaa
vuositason poistoa.

              1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2002    2001
Stainless Steel             
Valssatut tuotteet         162     77
Erikoistuotteet           13     10
Pohjois-Amerikka           3     -5
Muut                34     53
AvestaPolarit yhteensä       212     135
Konserniliikearvon poisto     -28      -
Stainless Steel yhteensä      184     135
                         
Copper Products             
Amerikka              16      7
Eurooppa               9     34
Autojen                      
lämmönvaihdinsovellukset      23     20
Ilmastointisovellukset              
& Aasia               -1      6
Muut                 1      0
Copper Products yhteensä      48     67
                    
Metallurgy               
Zinc                 5     35
Harjavalta Metals          11     15
Technology              3      5
Muut                -1      0
Metallurgy yhteensä         18     55
                    
Muu toiminta            -33     -76
                    
Sisäiset erät            6     -2
Konserni yhteensä, ilman        
vertailukelpoisuuteen          
vaikuttavia eriä          223     179
                    
Stainless Steelin            
varastojen mark-            
kinahintakorjaukset 1)        0      4
Värimetalliliiketoi-               
mintojen varastojen                
markkinahintakorjaukset       1     -15
Espoon kiinteis-                 
töjen myyntivoitto         13      -
Eläkesäätiöiden                  
ylikatteen palautus                
Outokumpu Oyj            3      -
Muut yhtiöt             1      -
Henki-Sammon vakuutus-              
maksun hyvitys,                  
Outokumpu Oyj            2      -
Eläkevaraus (Yhdysvallat)      -6     -9
AvestaPolaritin vähem-              
mistön hankinnasta tehty             
konserniliikearvon poisto      -      -
2)
Harjavallan                    
nikkelitehtaan
myyntivoiton oikaisu        -6      1
Kokkolan reaktorien                
alaskirjaus             -4      -
AvestaPolarit Oyj Abp:n              
osakkeiden luovutusvoitto      14      -
AvestaPolaritin                  
vakuutuskorvaus           20      -
Pyhäsalmen kaivoksen               
myyntivoitto             6      -
Sampo Oyj:n osakkeiden              
myyntivoitto             -     22
Okmetic Oyj:n suunnatun              
annin tulosvaikutus         -      1
Konserni yhteensä,         267     183
virallinen

1) Laskentaperiaatetta on muutettu tilinpäätöksessä.
Laskennallisista hintamuutoksista on siirrytty vertaamaan
varastojen hankintamenoa raaka-aineiden ja tuotteiden
arvioituihin myyntihintoihin tilinpäätöshetkellä.
Vertailutiedot on muutettu vastaavasti.
2) Neljännellä neljänneksellä on tehty kaudelle kuulumaton 15
milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon poisto vastaa
vuositason poistoa.

Vuonna 2002 konsernin liikevoitto ilman vertailukelpoisuuteen
vaikuttavia eriä oli 223 milj. euroa (2001: 179 milj. euroa).
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto laski mittavien
investointien takia 5,9 %:iin (2001: 6,6%). Liiketoimintaan
sijoitettua pääomaa lisäsivät poikkeuksellisen suuret
keskeneräiset investoinnit, joihin liittyvät tuotot syntyvät
vasta tulevina vuosina. Neljännen neljänneksen liikevoitto oli
13 milj. euroa.

Stainless Steelin kannattavuus parani selvästi

Stainless Steelin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi selvästi
edellisvuodesta ja oli 184 milj. euroa. Ruostumattoman teräksen
toimitusmäärät kasvoivat 3 % ja muokkauslisät nousivat 13 %.
Valssattujen tuotteiden ja Pohjois-Amerikan kannattavuus parani
huomattavasti. Erikoistuotteiden heikko tulos johtui pääasiassa
pitkiä tuotteita valmistavan Degerfors Stainlessin raskaista
tappioista ja erikoisohuiden nauhojen matalista
toimitusmääristä. Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen
liikevoitto oli 21 milj. euroa ja se jäi oli odotettua
heikommaksi. Terästoimituksia siirtyi arvioitua enemmän
joulukuulta vuodelle 2003. Lisäksi Erikoistuotteiden ja Pohjois-
Amerikan tulos oli heikko, ja tulosta rasittivat
realisoitumattomat valuuttakurssitappiot.

Vuonna 2003 ruostumattoman teräksen markkinoille tulee
lisäkapasiteettia. Kylmävalssatun teräksen markkinanäkymät ovat
melko epävarmat vuoden 2003 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.
Outokummun vuoden 2003 tuloskehityksen kannalta keskeisiä
tekijöitä ovat ruostumattoman teräksen markkinatilanteen
kehittyminen ja uuden teräskapasiteetin käyttöönoton
onnistuminen Torniossa.

Copper Productsin kannattavuus heikkeni kiristyneessä
kilpailutilanteessa

Copper Productsin vertailukelpoinen liikevoitto laski 48 milj.
euroon vuonna 2002, koska keskimääräiset kuparituotteiden
muokkauslisät laskivat heikomman tuotevalikoiman ja yleisten
hintapaineiden vuoksi. Copper Productsin divisioonien
tuloskehitys oli epäyhtenäistä. Amerikka-divisioona paransi
tulostaan, Eurooppa-divisioonan liikevoitto kutistui
neljännekseen ja Ilmastointisovellukset & Aasia -divisioona jäi
tappiolle. Autojen lämmönvaihdinsovellukset -divisioona on
tehnyt hyvää tulosta vuodesta toiseen. Copper Productsin
vertailukelpoinen liikevoitto jäi heikon kysynnän vuoksi 3
milj. euroon viimeisellä neljänneksellä. Markkinoiden
ylikapasiteetti ja ankara kilpailutilanne ovat lisänneet
hintapaineita. Lähiajan markkinanäkymät ovat heikot.

Sinkin ja kuparin jalostuspalkkiot laskivat alhaisimmalle
tasolleen

Outokummun saamat sinkkirikasteiden keskimääräiset
jalostuspalkkiot laskivat 16 % ja sinkkiliiketoiminnan vuoden
2002 vertailukelpoinen liikevoitto laski 5 milj. euroon.
Sinkkiliiketoiminnan liiketappio viimeisellä neljänneksellä oli
1 milj. euroa. Sinkkirikasteiden jalostuspalkkioiden ei
arvioida nousevan nykytasoltaan vuonna 2003.

Outokummun saamat kuparirikasteiden jalostuspalkkiot laskivat 3
% vuonna 2002 ja Harjavallan kupariliiketoiminnan
vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 milj. euroa. Viimeisen
neljänneksen liikevoitto oli 5 milj. euroa. Vuonna 2003
jalostuspalkkiot voivat laskea edelleen, koska vaikea tilanne
kuparirikastemarkkinoilla jatkuu.

Alhaiset perusmetallien hinnat ja yleinen epävarmuus talouden
kehityksestä lykkäsivät Technologyn asiakkaiden
investointipäätöksiä, ja divisioonan liikevoitto jäi 3 milj.
euroon vuonna 2002. Technologyn liikevoitto kertyi pääosin
viimeisellä neljänneksellä, jolloin sitä syntyi 8 milj. euroa.
Technologian myynnin elpyminen lähitulevaisuudessa vaikuttaa
nykyisessä markkinatilanteessa epätodennäköiseltä.

Perusmetallien kaivostoiminnasta luopuminen etenee

Vuonna 2002 Outokumpu myi Pyhäsalmen ja Black Swanin kaivokset.
Nikkel og Olivin -nikkelikaivoksen toiminta päättyi syksyllä
2002 malmivarojen ehdyttyä. Taran kaivoksen toiminta oli
keskeytyksissä marraskuusta 2001 syyskuuhun 2002. Muuhun
toimintaan kuuluvan Miningin vertailukelpoinen liiketappio
supistui merkittävästi ja oli 19 milj. euroa vuonna 2002 (2001:
liiketappio 65 milj. euroa). Viimeisellä neljänneksellä Muun
toiminnan liiketappio oli yhteensä 24 milj. euroa, josta
Miningin osuus oli 19 milj. euroa. Konsernin vuoden 2003
tavoitteisiin kuuluu perusmetallikaivostoiminnasta luopumisen
loppuun vieminen.

Oheisissa liitteissä esitetään tiivistelmä hallituksen
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöstiedoista.


Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja konsernin
kehittäminen, (09) 421 2555,kari.lassila@outokumpu.com
Eero Mustala, Viestintäjohtaja, (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com
Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com


Tiedotustilaisuus tänään kello 15.00

Outokumpu järjestää yhdistetyn tiedotustilaisuuden,
puhelinkonferenssin ja suoran internetlähetyksen (webcast)
vuoden 2002 tuloksesta tänään 17.2.2003 klo 15.00 hotelli
Kämpin Peilisalissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin
välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon +44 207 162 0125. Tunnussana on öOutokumpuö.
Internetissä tilaisuutta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investor information -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 17.2.2003 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa keskiviikkoon 19.2.2003
saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 262232.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429,
johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2002

Outokummun tulos parani edellisvuodesta. Tuloksen kasvu johtui
ruostumattoman teräksen parantuneesta markkinatilanteesta ja
lisääntyneistä toimituksista sekä kaivostoiminnan tappioiden
supistumisesta. Konsernin liikevaihto oli 5 558 milj. euroa
(2001: 5 324 milj. euroa). Liikevoitto parani 267 milj. euroon
(2001: 183 milj. euroa). Tilikauden voitto kasvoi 159 milj.
euroon (2001: 76 milj. euroa) ja osakekohtainen
osakeantioikaistu tulos 1,15 euroon (2001: osakeantioikaistu
0,55 euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli 334 milj. euroa (2001: 346 milj.
euroa). Kokonaisinvestoinnit nousivat 2 042 milj. euroon (2001:
914 milj. euroa), jonka seurauksena pääomarakenne heikkeni
ennakoidusti tavoitetason alapuolelle. Vuoden viimeisellä
neljänneksellä toteutettiin AvestaPolaritin vähemmistön
hankinnan osittaiseksi rahoittamiseksi 300 milj. euron
merkintäetuoikeusanti.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002 jaetaan
osinkoa 0,40 euroa osakkeelta.

Ruostumattoman teräksen kysyntä pysyi vakaana

Maailmantalouden hidas kasvu jatkui vuonna 2002. Talouden
pitkään odotettu elpyminen lykkääntyi, ja talouskasvu jäi
epävarmuuden vallitessa noin 1,5 %:iin. Yhdysvalloissa
bruttokansantuotteen kasvu jäi noin kahteen ja Euroopassa noin
yhteen prosenttiin. Saksan tilanne oli erityisen heikko.
Keskeisistä talousalueista kasvu jatkui voimakkaana ainoastaan
Kiinassa. Japanin talousvaikeudet jatkuivat ja kasvu pysytteli
nollan tienoilla. Maailmantalouden vaimea kasvu heijastui
erityisesti teolliselle sektorille, ja teolliset investoinnit
supistuivat merkittävästi edellisvuodesta. Maailman
teollisuustuotannon kasvu jäi edelleen negatiiviseksi.

Matala korkotaso on osaltaan pitänyt yllä sekä yksityisen
kulutuksen että teollisuuden kasvuedellytyksiä. Yhdysvalloissa
talouden ohjauskorkoja laskettiin alimmilleen 40 vuoteen.
Euroopassa korot laskivat Yhdysvaltoja maltillisemmin johtuen
matalaa inflaatiotavoitetta tukevasta rahapolitiikasta.
Japanissa rahapolitiikan elvyttävät toimenpiteet on käytetty
loppuun. Monet maat ovat lisänneet julkista kulutusta ja
keventäneet verotusta talouden virkistämiseksi. Useat
teollisuuden ja kuluttajien luottamusta kuvaavat indikaattorit
ovat laskeneet viime kuukausina Yhdysvalloissa ja Euroopassa,
mikä ennakoi yleisen talouskasvun lykkääntyvän edelleen. Myös
poliittinen epävarmuus ja pelko mahdollisista sotatoimista Lähi-
idässä uhkaavat heikentää talouskasvua.

Metallituotteiden kysyntä pysyi kohtuullisena hitaasta
maailmantalouden kasvusta huolimatta. Kulutuksen veturina toimi
Kiina, missä metallien kulutus jatkoi kasvuaan kaksinumeroisin
luvuin. Läntisissä teollisuusmaissa kulutuksen kasvu jäi
vaatimattomaksi.

Maailmantalouden alavireisyydestä huolimatta ruostumattoman
teräksen kysyntä kasvoi vuoden 2001 laskukauden jälkeen.
Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen kysyntä nousi 2 %
edellisvuodesta. Kysyntä kasvoi vuoden alkupuoliskolla osin
vuoden 2001 alhaiselle tasolle päätyneiden varastojen
täydentämisen ja nikkelin hinnan nousun tukemana. Markkinat
hiljenivät kesälomien jälkeen, kun kävi ilmeiseksi, että
maailmantalouden elpyminen viivästyy, ja samalla nikkelin
hinnannousu hidastui jonkin verran. Kysyntä oli vilkkainta
Euroopassa ja Kiinassa, vaikka Kiinassa käyttöön otetut
suojatullit aiheuttivat huomattavaa sekaannusta Aasian
markkinoilla vuoden jälkipuoliskolla. Ruostumattoman teräksen
kulutus kasvoi Kiinassa arviolta 30 % edellisvuodesta.

Ruostumattoman teräksen aihiotuotanto kasvoi maailmassa 5 %
edellisvuodesta ja ylsi lähes 20 milj. tonniin. Ruostumattoman
teräksen markkinoille syntyi kysynnän heiketessä jonkin verran
ylitarjontaa vuoden 2002 loppua kohti. Toimialan
yhdistymiskehityksellä näytti olleen markkinoita vakauttava
vaikutus vuonna 2002, kun kysyntä ja tarjonta pysyivät
tasapainossa talouden yleisestä laskusuunnasta huolimatta.

Ruostumattoman teräksen hinnat nousivat Euroopassa vuoden
alkupuoliskon kohentuneessa markkinatilanteessa ja vakiintuivat
vuoden jälkipuoliskolla. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen
keskimääräinen perushinta oli tutkimuslaitos CRU:n mukaan
Euroopassa 10 % edellisvuoden keskihintaa korkeampi.

Ruostumattoman teräksen tuotannon kasvu lisäsi nikkelin ja
ferrokromin kysyntää vuonna 2002. Koska ruostumatonta
teräsromua oli saatavilla niukasti, primäärinikkelin tarve
kasvoi. Nikkelin tuotanto kasvoi edelleen ripeästi, mikä
tasapainotti kysynnän kasvua. Nikkelin varastotasot pysyivät
muuttumattomina, ja nikkelin keskihinta nousi 14 %
edellisvuodesta. Ferrokromin hinta jatkoi nousuaan koko vuoden,
mutta vuoden 2002 keskihinta oli silti 3 % edellisvuotta
matalampi.

Koko maailman muokattujen kuparituotteiden kysyntä kasvoi
hieman edellisvuodesta, mutta alueelliset erot olivat suuria.
Vilkkaana pysyneet rakennus- ja autoteollisuus pitivät kysyntää
yllä Yhdysvalloissa. Kuparituotteiden kulutus kasvoi Kiinassa,
mutta supistui Euroopassa. Kilpailutilanne kiristyi lähes
kaikilla asiakassektoreilla vuoden loppua kohti ja tuotteiden
hinnat olivat laskussa. Kuparituotteiden keskimääräiset hinnat
(muokkauslisät) laskivat 4 % edellisvuodesta tuotevalikoiman
heikentymisen ja yleisten hintapaineiden johdosta.
Kuparituotteiden tilausten määrä kasvoi 9 % edellisvuodesta
ilman Heatcraftin hankinnan vaikutusta.

Sinkin kulutus kasvoi lähes 2 %, mutta hinta laski kuitenkin 12
% selvästi ylijäämäisillä markkinoilla. Sinkin kulutus kasvoi
erityisesti Kiinassa, mutta Euroopassa ja Japanissa kysyntä
supistui. Outokummun saamat keskimääräiset sinkkirikasteiden
jalostuspalkkiot laskivat 16 %. Sinkin jalostuspalkkiot ovat
reaalisesti kaikkien aikojen alimmalla tasollaan johtuen
alijäämäisistä rikastemarkkinoista ja sinkin alhaisesta
hinnasta. Kuparin kulutus kasvoi 4 %, mutta metallin hinta
laski 1 % varastojen pysyessä melko korkeina. Outokummun saamat
kuparirikasteiden jalostuspalkkiot laskivat 3 %.

Liikevaihto kasvoi 4 %

Konsernin liikevaihto kasvoi runsaat 4 % edellisvuodesta ja oli
5 558 milj. euroa. Kasvu johtui ruostumattoman teräksen
korkeammista toimitusmääristä sekä lamellilämmönvaihtimia
valmistavan Heatcraftin hankinnasta elokuussa 2002.
Liikevaihdon kasvua hidastivat kuparituotteiden ja
perusmetallien hintojen lasku, perusmetallikaivostoiminnasta
luopuminen sekä Yhdysvaltain dollarin heikentyminen keskimäärin
6 % suhteessa euroon.

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain    
Milj. EUR           2002  2001 Muutos, %
Stainless Steel       3 002  2 851     5
Copper Products       1 472  1 403     5
Metallurgy          1 202  1 207     0
Muu toiminta          328   472    -31
Sisäinen myynti        -446  -609    27
Konserni           5 558  5 324     4

Stainless Steelin liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta.
Tämä johtui pääasiassa ruostumattoman teräksen toimitusmäärien
kasvusta. Tuotanto sujui hyvin suurimman osan vuotta. Kesällä
Tornion, Avestan ja Degerforsin sulattojen tuotannossa oli
kuitenkin jonkin verran ongelmia. Ruostumattomien
teräsaihioiden tuotanto kasvoi 11 % edellisvuodesta Tornion
uuden kapasiteetin käyttöönotosta sekä Avestan ja Sheffieldin
sulattojen tehokkuuden parantumisesta johtuen. Kylmävalssatun
ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi 11 % kohentuneesta
markkinatilanteesta sekä Avestan ja Nybyn uusista
investoinneista johtuen.

Copper Productsin liikevaihdon kasvu johtui pääosin Heatcraftin
hankinnasta. Kuparituotteiden toimitusmäärät kasvoivat 3 %,
mutta keskimääräiset muokkauslisät laskivat 4 % heikomman
tuotevalikoiman ja yleisen hintapaineen seurauksena.
Muokattujen kuparituotteiden tuotanto sujui hyvin.

Metallurgyn liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla, vaikka
sinkin hinta putosikin selvästi. Sinkkituotanto kasvoi
Norzinkin hankinnan ja Kokkolan laajennuksen valmistumisen
myötä. Harjavallan raakakuparituo-tanto supistui hieman
edellisvuodesta katodikuparituotannon pysyessä ennallaan.
Teknologian myynti kasvoi yritysostojen johdosta.

Muun toiminnan liikevaihto supistui merkittävästi Pyhäsalmen ja
Black Swanin kaivosten myynnin sekä Taran syyskuuhun saakka
kestäneen seisokin seurauksena. Sinkin ja nikkelin
kaivostuotanto supistui vastaavasti.

Konsernin myynti markkina-alueittainen muuttui hieman
yritysostoista johtuen. Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta
laski 66 %:iin. Amerikan osuus puolestaan nousi 20 %:iin ja
Aasian 12 %:iin.

Tulos parani selvästi edellisvuodesta

Konsernin liikevoitto nousi 267 milj. euroon (2001: 183 milj.
euroa) ja liikevoittoprosentti oli 4,8 % (2001: 3,4 %). Tulosta
paransivat erityisesti AvestaPolaritin tuloksen kasvu sekä
Miningin tappioiden merkittävä supistuminen. Liikevoiton kasvua
hidastivat kuparituotteiden muokkauslisien sekä sinkki- ja
kuparirikas-teiden jalostuspalkkioiden lasku. Liikevoittoon
sisältyy nettomäärältään 49 milj. euroa poikkeuksellisia
tuottoja (2001: 23 milj. euroa).

Viimeisen neljänneksen tulos parani kausiluonteisesti heikosta
kolmannesta neljänneksestä. Liikevoittoa kertyi loka-
joulukuussa 15 milj. euroa (III/2002: 6 milj. euroa ja IV/2001:
34 milj. euroa). Neljännen neljänneksen ennakoitua heikompi
tulos johtui ennen kaikkea ruostumattoman teräksen pienistä
toimitusmääristä joulukuussa, eräistä kertaluonteisista
kuluista sekä heikkona jatkuneesta värimetallien
markkinatilanteesta.

Liikevoitto liiketoiminta-alueittain    
Milj. EUR            2002 2001  Muutos
AvestaPolarit           232 139    93
 Konserniliikearvon poisto    -28  -    -28
Stainless Steel          204 139    65
                          
Copper Products          41  45    -4
Metallurgy             20  54    -34
Muu toiminta            18 -53    71
Sisäiset erät           -16  -2    -14
Konserni             267 183    84

Stainless Steelin kannattavuuden paranemiseen vaikuttivat
eniten toimitusmäärien kasvu ja muokkaus-lisien nousu. Koko
vuoden tulosta heikensivät kuitenkin kolmannen neljänneksen
tuotanto-ongelmat sekä vaisu viimeinen neljännes, jota varjosti
vuoden loppua kohti kasvanut epävarmuus maailmantaloudessa.
Vuoden 2002 liikevoitto sisältää 41 milj. euron suuruisen
konsernireservin tuloutuksen (2001: 45 milj. euroa). Stainless
Steel -liiketoiminta-alueen liikevoitto sisältää 28 milj. euroa
AvestaPolaritin vähemmistön hankinnasta syntynyttä
konserniliikearvon poistoa. Konserninliikearvon poisto
kasvatettiin tilinpäätöksessä vastaamaan koko vuoden
poistotasoa. AvestaPolaritin liikevoittoon sisältyvät Helmondin
tulipalosta aiheutunut nettomäärältään 20 milj. euron
vakuutuskorvaus sekä 32 milj. euron (2001: 29 milj. euroa)
liiketoiminnan uudelleenjärjestelyvaraus ja tätä vastaan
kirjattu samansuuruinen ylimääräinen konsernireservin tuloutus.

Copper Productsin koko vuoden virallinen liikevoitto supistui
edellisvuodesta, koska muokkauslisät laskivat. Tulokseen
sisältyy henkilöstökuluihin kirjattu 6 milj. euron eläkevaraus
(2001: 9 milj. euroa). Tulosta rasittaa myös varastojen
arvostukseen liittyvä 1 milj. euron markkinahintakorjaus (2001:
13 milj. euroa).

Metallurgyn liikevoitto heikkeni viime vuodesta johtuen
erityisesti sinkin hinnan ja jalostuspalkkioiden merkittävästä
laskusta. Myös kuparin matalammat jalostuspalkkiot ja
Technologyn tuloksen supistuminen heikensivät Metallurgyn
liikevoittoa. Metallurgyn liikevoitto sisältää Kokkolan
käytöstä poistettujen reaktoreiden 4 milj. euron
kulukirjauksen.

Muun toiminnan tulos kääntyi edellisvuodesta voitolliseksi
Miningin tappioiden supistuttua. Muun toiminnan liikevoittoon
sisältyvät poikkeuksellisina erinä AvestaPolarit-osakkeiden
luovutuksesta osingonjaon yhteydessä syntynyt 14 milj. euron
luovutusvoitto, Espoon kiinteistöjen 13 milj. euron
myyntivoitto, Pyhäsalmen kaivoksen 6 milj. euron myyntivoitto,
vuonna 2000 myytyyn Harjavallan nikkelitehtaaseen liittyvä 6
milj. euron kauppahintasaatavan kulukirjaus, eläkesäätiöiden 4
milj. euron ylikatteen palautus sekä Henki-Sammon 2 milj. euron
vakuutusmaksuhyvitys. Vertailujakson liikevoittoon sisältyi
poikkeuksellisena eränä Sampo Oyj:n osakkeiden 22 milj. euron
myyntivoitto.

Korollisen nettovelan kasvusta huolimatta konsernin
nettorahoituskulut lisääntyivät vain hieman johtuen
matalammista markkinakoroista, suotuisasta Yhdysvaltain
dollarin ja euron välisestä korkoerosta, Tornion aktivoidusta
rakennusaikaisista koroista sekä 15 milj. euron suuruisista
rahoitukseen liittyvistä valuuttakurssivoitoista (2001: 9 milj.
euroa). Konsernin korkea valuuttasuojausaste Yhdysvaltain
dollarin heikentymistä euroa vastaan ulottuu yli 12 kuukauden
päähän. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli 213 milj.
euroa (2001: 147 milj. euroa).

AvestaPolaritin vähemmistön hankinta paransi konsernin
osakekohtaista tulosta, koska hankinnan seurauksena jäljellä
olevalle vähemmistölle erotettiin kauden lopussa vain 0,2 %
AvestaPolaritin koko vuoden nettotuloksesta. Tämä vastaa
taseessa vähemmistölle kuuluvaa osuutta AvestaPolaritin omasta
pääomasta. Outokumpu on oikeutettu kauden lopun omistusosuuden,
99,8 %, mukaiseen tulos- ja osinko-osuuteen vuoden 2002 alusta
lukien.

Konsernin sijoitetun pääoman tuotoksi muodostui 7,0 % ja oman
pääoman tuotoksi 8,0 % (2001: 6,7 % ja 6,9 %). Liiketoimintaan
sijoitettua pääomaa lisäsivät poikkeuksellisen suuret
keskeneräiset investoinnit, joihin liittyvät tuotot syntyvät
vasta tulevina vuosina. Tilikauden voitto oli 159 milj. euroa
ja osakeantioikaistu osakekohtainen tulos 1,15 euroa (2001: 76
milj. euroa ja 0,55 euroa).

Pääomarakenne heikkeni ennakoidusti

Liiketoiminnan rahavirta jäi edellisvuoden tasolle ja oli 334
milj. euroa (2001: 346 milj. euroa). Tuloksen kasvusta
huolimatta käyttöpääoman lisääntyminen erityisesti
AvestaPolaritissa heikensi rahavirtaa.

Ennätyksellisen suurten investointien ja käyttöpääoman kasvun
vuoksi konsernin korollinen nettovelka kasvoi edellisvuodesta
ja oli vuoden lopussa 2 385 milj. euroa (31.12.2001: 1 175
milj. euroa). Konsernin omavaraisuusaste heikkeni 31,1 %:iin
(31.12.2001: 41,6 %) ja velkaantumisaste kasvoi 122,6 %:iin
(31.12.2001: 56,2 %). Konsernin tavoitteena on vähintään 40 %:n
omavaraisuusaste ja enintään 75 %:n velkaantumisaste.

Toimenpiteet pääomarakenteen saattamiseksi takaisin
tavoitetasolle vuoden 2004 loppuun mennessä on aloitettu.
Toimenpideohjelmaan sisältyvät muun muassa käynnissä oleva 200
milj. euron divestointiohjelma, joka käsittää
perusmetallikaivostoiminnan ja muun ydinliiketoimintaan
kuulumattoman omaisuuden sekä viimeisellä neljänneksellä
toteutettu merkintäetuoikeusanti. Näiden lisäksi Outokumpu
harkitsee luopumista eräistä muista liiketoiminnoista, jotka
eivät sovi yhtiön strategiaan eivätkä täytä asetettuja
kannattavuustavoitteita. Toisaalta Outokumpu arvioi jatkuvasti
yritysosto- tai yhteisyrityskohteita, jotka sopivat sen
strategiaan ja parantavat konsernin liiketoimintakokonaisuuden
arvoa sekä tutkii mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa
osallistumalla tulevaisuudessa teollisuudenalan
yhdentymiskehitykseen.

Rahoitusaseman muutosta kuvaavat tunnusluvut
                         
Milj. EUR                 2002 2001
Korollinen nettovelka                
   Pitkäaikaiset lainat         1 493  837
   Lyhytaikaiset lainat         1 338  788
Lainat yhteensä              2 831 1 625
Korolliset varat              -446 -450
Korollinen nettovelka           2 385 1 175
                           
Nettovelka liikevaihdosta, %        42,9 22,1
Oma pääoma                1 906 1 550
Velkaantumisaste, %            122,6 56,2
Omavaraisuusaste, %            31,1 41,6
Liiketoiminnan rahavirta          334  346
Nettorahoituskulut              46  38
Nettorahoituskulut liikevaihdosta, %    0,8  0,7
Korkokate                  3,8  3,6

Konsernin maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden. Likvidejä
varoja ja sijoituksia oli vuoden lopussa yhteensä 226 milj.
euroa. Lisäksi emoyhtiöllä oli nostamattomia valmiusluottoja
627 milj. euron arvosta.

AvestaPolaritin vähemmistön hankintaa rahoitettiin
merkintäetuoikeusannilla

AvestaPolaritin vähemmistön hankinnan osittaiseksi
rahoittamiseksi toteutettiin 28.11. - 17.12.2002 ylimääräisen
yhtiökokouksen 14.11.2002 antaman valtuutuksen nojalla
merkintäetuoikeusanti. Osakeannista kertyneet nettotuotot
olivat 293 milj. euroa. Osakeannista johtuvan osakepääoman
korotuksen rekisteröinnin seurauksena 3.1.2003 Outokummun
osakepääoma nousi 293 520 502,30 euroon ja se koostuu 172 659
119 osakkeesta.

Poikkeuksellinen investointivuosi

Voimallisen kasvustrategian toteuttamisen seurauksena konsernin
käyttöomaisuusinvestointien määrä nousi ennätyksellisen
korkeaksi. Kokonaisinvestoinnit olivat 2 042 milj. euroa (2001:
914 milj. euroa). Luku sisältää AvestaPolaritin vähemmistön
hankintaan käytetyt 1 118 milj. euroa.

Vuoden 2003 käyttöomaisuusinvestointien määrän arvioidaan
supistuvan selvästi edellisvuodesta, vaikkakin pysyvän vielä
suhteellisen korkeana johtuen käynnissä olevasta Tornion
investointiohjelmasta. Tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2004
käyttöomaisuusinvestoinnit supistuvat selvästi vuodesta 2003,
mutta ylittävät kuitenkin käyttöomaisuuden suunnitelman
mukaiset poistot.

Investoinnit liiketoiminta-alueittain     
                       
Milj. EUR                2002  2001
Stainless Steel              633   405
AvestaPolaritin vähemmistön hankinta  1 118    -
Copper Products              143   110
Metallurgy                 46   325
Muu toiminta               102   74
Konserni                2 042   914

Konsernin historian suurin yksittäinen hankinta,
AvestaPolaritin vähemmistöosuuden osto, toteutettiin vuoden
2002 kolmannella neljänneksellä. Outokumpu Oyj solmi 30.6.2002
Corus Group plc:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Outokumpu
osti Corukselta kaikki sen omistamat 80 882 090 AvestaPolarit
Oyj Abp:n osaketta. Lisäksi Outokumpu ja Corus sopivat erikseen
AvestaPolaritia koskevan osakassopimuksen ennenaikaisesta
päättymisestä. Euroopan komission annettua hyväksyntänsä Corus-
kaupalle omistusoikeus Corukselta ostettuihin AvestaPolaritin
osakkeisiin siirtyi Outokummulle 14.8.2002.

Outokumpu julkisti lunastustarjouksensa kaikista
AvestaPolaritin osakkeista ja optio-oikeuksista 19.8.2002.
Varsinainen lunastustarjousaika alkoi 26.8.2002 ja päättyi
26.9.2002. Outokumpu päätti jatkaa lunastustarjousaikaa
11.10.2002 saakka. Lunastustarjouksessa Outokumpu lunasti
AvestaPolaritin osakkeenomistajilta yhteensä 35 974 136
osaketta. Yhdessä markkinoilta ostettujen osakkeiden kanssa
Outokummun omistus AvestaPolaritin osakkeista ja äänistä nousi
99,8 %:iin. Tarjouksen kohteena olleista optio-oikeuksista
Outokumpu lunasti 1 460 000 eli 100 %. Koska Outokumpu omisti
yli yhdeksän kymmenesosaa (9/10) AvestaPolaritin osakkeista ja
kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, Outokummulle
syntyi osakeyhtiölain 14 luvun 19 §:n perusteella oikeus
lunastaa muiden AvestaPolaritin osakkeenomistajien osakkeet
käyvästä hinnasta. Outokumpu ilmoitti 14.10.2002
AvestaPolaritille käyttävänsä osakeyhtiölakiin perustuvaa
lunastusoikeuttaan AvestaPolaritin jäljellä olevien
osakkeenomistajien osakkeiden lunastamiseksi. Lunastusmenettely
on käynnissä. AvestaPolaritin osakkeen noteeraus lopetettiin
Tukholman Pörssissä joulukuussa 2002 ja noteeraus lopetetaan
Helsingin Pörssissä viimeistään, kun Outokumpu on saanut
omistusoikeuden kaikkiin AvestaPolaritin osakkeisiin.

AvestaPolaritissa Tornion tehtaiden laajennusohjelman
käyttöönotto eteni hyvin, vaikka alkuperäisestä aikataulusta on
myöhästytty noin kaksi kuukautta. Uudessa sulatossa tehtiin
ensimmäinen sulatus elokuun lopussa ja ensimmäinen valu
syyskuun alussa. Tuotantoa on sen jälkeen nostettu aikataulun
mukaisesti. Kylmävalssaamon käyttöönotto aloitettiin
helmikuussa 2003, ja kaupalliset toimitukset käynnistyvät
vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.
Kuumavalssauskapasiteettia nostetaan 1 milj. tonnista 1,7 milj.
tonniin, ja investointi otetaan käyttöön vuonna 2004. Sulaton
ja kylmävalssaamon on suunniteltu saavuttavan täysi
tuotantokapasiteetti vuoden 2004 aikana, ja kuumavalssaamon on
tarkoitus yltää kylmävalssaamon kapasiteetin tasolle vuoden
2004 loppuun mennessä. Tornion tehtaiden koko laajennuksen
tarkistettu kustannusarvio on noin 1 miljardi euroa, josta 751
milj. euroa on käytetty vuoden 2002 loppuun mennessä.

AvestaPolaritin muita suuria käynnissä olevia
investointiprojekteja olivat vuonna 2002 Kemin kromi-kaivoksen
siirtyminen maanalaiseen louhintaan (kokonaiskustannus 73 milj.
euroa), Sheffieldin uuden lanka-aihioiden valulaitteiston
asentaminen Britanniassa (29 milj. euroa) sekä pitkien
tuotteiden kapasiteetin lisääminen Yhdysvalloissa (22 milj.
euroa). Kemin kaivosprojektissa on tarkoitus aloittaa
kuilunosto syyskuussa 2003. Sheffieldissä lanka-
aihiovalulaitteistoinvestointi on saatu valmiiksi ja tuotannon
ylösajo on käynnissä. Kylmävalssauksen laajennusinvestointi
Avestassa (36 milj. euroa) saatiin päätökseen vuonna 2002.

AvestaPolarit osti lokakuussa Commerciale Acciai S.p.A:n, joka
on ollut Tornion tehtaiden yksinoikeudella toimiva agentti
Italian markkinoilla. Syyskuussa julkistettu Thyssen Krupp
Nirosta GmbH:n ruostumattomien kvarttolevyjen liiketoiminnan
hankinta saatiin päätökseen 7.2.2003.

Outokumpu saattoi elokuussa 2002 päätökseen yhdysvaltalaisen
Lennox International Inc:n (LII) kanssa tekemänsä sopimuksen
yhteisyrityksen perustamisesta. Toimintansa aloittanut
Outokumpu Heatcraft-niminen yhteisyritys, josta Outokumpu
omistaa 55 % ja Lennox 45 %, käsittää pääosan Lennoxin
maailmanlaajuisesta lamellilämmönvaihdintoiminnasta. Outokummun
kokonaishankintameno oli 58 milj. euroa, ja sillä on
mahdollisuus ostaa LII:n osuus kolmen vuoden jälkeen. Outokumpu
siirtyy yhteisyrityksen myötä valmistamaan yhä enemmän
korkeamman jalostusasteen kuparituotteita. Hankekokonaisuuteen
kuuluu myös Outokummun ja LII:n perustama 50-50 %
teknologiayhteisyritys, jonka tarkoituksena on kehittää uusia
innovatiivisia sovelluksia lämmönsiirtoteollisuudelle.
Outokumpu Heatcraftin tuotteita ovat lähinnä
lamellilämmönvaihtimet, joita käytetään erilaisissa lämpö-,
ilmanvaihto-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa.

Zhongshanin kupariputkitehtaan laajennus Kiinassa vihittiin
käyttöön syyskuussa 2002. Laajennusinvestointi (35 milj. euroa)
muodostui korkealaatuisten sileiden ja toisaalta sisältä
rihlattujen ilmastointiputkien uudesta valmistuslinjasta
rakennuksineen. Laajennus yli kaksinkertaisti
tuotantokapasiteetin 25 000 tonniin. Outokummun Cast & Roll -
teknologiaan perustuva kupariputkituotantolinja valmistui
Zaratamon tehtaalle Pohjois-Espanjaan tammikuussa 2003.
Investointi (15 milj. euroa) parantaa Zaratamon tuottavuutta ja
laajentaa tuotevalikoimaa sekä parantaa tuotteiden laatua ja
palvelun tasoa.

Outokumpu päätti tammikuussa 2003 uudistaa norjalaisen Oddan
sinkkitehtaan tuotantoprosessia. Tehtaan vanhempi pasutto
korvataan Outokummun kehittämällä sinkkirikasteen
suoraliuotusprosessilla. Noin 90 milj. euron
kokonaisinvestointi jakaantuu vuosille 2003 ja 2004. Muutostyöt
Oddan sinkkitehtaalla aloitettiin välittömästi ja hanke
valmistuu vuoden 2004 syksyllä. Rakennusvaiheesta ei aiheudu
merkittäviä tuotannonmenetyksiä. Oddan tehdas kuuluu jo nyt
sinkkitehtaiden kustannustehokkaimpaan neljännekseen.
Modernisointi nostaa Oddan sinkkirikasteiden
syöttökapasiteettia noin 10 % ja mahdollistaa monipuolisemman
sinkkiraaka-aineiden käytön.

Outokumpu keskeytti tuotannon Taran sinkkikaivoksella
marraskuussa 2001 heikon markkinatilanteen ja sinkin alhaisen
hinnan sekä kaivoksen huonon tuottavuuden vuoksi. Tarassa
aloitettiin tekninen kehitysohjelma maaliskuussa 2002 ja
viereiset Bulan malmivarat ostettiin 37 milj. euron
kokonaishankintahintaan elokuussa 2002. Teknisen
kehitysohjelman, lounaismalmin käyttöönoton ja Bulan
malmivarojen hankinnan odotetaan parantavan Taran
kannattavuutta ja kasvattavan sen arvoa. Taran tuotanto
käynnistettiin uudelleen syyskuussa 2002. Kaivos on pääosin
saavuttanut volyymi- ja tehokkuustavoitteensa.

Outokumpu myi Pyhäsalmen kaivoksen kanadalaiselle Inmet Mining
Corporationille 70 milj. euron kauppahintaan tammikuussa 2002.
Black Swan -kaivos myytiin 52 milj. eurolla (sisältäen
vapautuneen käyttöpääoman) australialaisen Mining Project
Investorsin ja yhdysvaltalaisen OM Groupin muodostamalle
konsortiolle heinäkuussa 2002. Lisäksi osa Espoon
Niittykummussa sijaitsevasta kiinteistöstä myytiin joulukuussa
2002 Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma-Sammolle 50 milj.
euron kauppahinnalla.

Omien osakkeiden hankinta

Outokumpu Oyj:n hallituksella on voimassa oleva varsinaisen
yhtiökokouksen 8.4.2002 myöntämä valtuutus omien osakkeiden
hankkimiseen sekä niiden luovuttamiseen. Hallituksen päätöksen
mukaan hankinta voi alkaa aikaisintaan 16.4.2002 ja päättyy
viimeistään 7.4.2003. Valtuutuksen nojalla ei ole hankittu omia
osakkeita.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste uusien tuotteiden
kehittämisessä

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot kasvoivat edellisvuodesta
ja olivat 47 milj. euroa eli 0,8 % liikevaihdosta (2001: 41
milj. euroa ja 0,8 %). Konsernin innovaatiotoiminta oli
erittäin vilkasta ja vuonna 2002 jätettiin ennätykselliset 68
uutta patenttihakemusta. Tuotekehityksessä painotettiin
jalostusasteen nostoa, uusia tuotesovelluksia ja teknologian
myyntiä, tehokasta valmistusta sekä korkean laaduntuottokyvyn
merkitystä. Tuotantoketjun läpimenoaikojen lyhentämiseen
panostettiin prosessi- ja menetelmäkehityksen keinoin.
Merkittävimpiä yksittäisiä kehityshankkeita olivat
AvestaPolaritin integroitu kylmävalssauslinja (RAP) Torniossa
sekä Technologyn HydroCopper, joka on uusi hydrometallurginen
kuparinvalmistusmenetelmä.

Malminetsinnän menot puolittuivat 8 milj. euroon (2001: 16
milj. euroa). Perusmetallien malminetsintä lakkautettiin
toimivien kaivosten ulkopuolella. Yhteisyritys Arctic Platinum
Partnership, josta Outokumpu omistaa 49 %, on jatkanut platina-
ja palladiumesiintymien ja niiden hyödyntämisen tutkimista
Pohjois-Suomessa. Mineraalivarantojen kokonaismetallisisältö on
noussut yli 14 milj. unssiin (n. 450 000 kg) palladiumia,
platinaa ja kultaa. Esiintymistä on käynnissä teknis-
taloudellinen kannattavuusselvitys, joka jatkuu vuoteen 2003.
Outokumpu paikansi uusia lupaavia kultaesiintymiä Suomessa
vuoden 2002 aikana.

Ympäristövaikutukset ovat jatkuvasti pienentyneet

Outokummun keskeisiä ympäristötavoitteita ovat vedenkäytön ja
metallipäästöjen vähentäminen sekä energiankäytön tehostaminen.
Ympäristövaikutukset ovat jatkuvasti pienentyneet aktiivisen
ympäristön-suojelutyön ansiosta. Konsernin tuotantolaitosten
metallipäästöt supistuivat vuonna 2002 erityisesti Tornion,
Harjavallan ja Oddan tehtailla valmistuneiden
ympäristöinvestointien vuoksi.

Outokummun yksiköillä on tarvittavat voimassaolevat
ympäristöluvat. Outokumpu ei ole osallisena missään
merkittävässä ympäristöasioita koskevassa oikeudellisessa tai
hallinnollisessa menettelyssä eikä sen tiedossa ole
ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan.

Turvallisuus toimipaikoilla kehittyi pääosin myönteisesti.
Tavoitteena oli tapaturmatiheyden puolittaminen viiden
edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna. Suunta oli hyvä, mutta
tavoitteita ei täysin saavutettu. Tavoiteohjelma jatkuu
edelleen. Vuoden aikana tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta
tapaturmaa. Myös tammikuussa 2003 sattui kuolemaan johtanut
tapaturma.

Uudet arvot ohjaamaan johtamista

Henkilöstöjohtamisen merkittävimpiä saavutuksia vuonna 2002 oli
konsernin uuden identiteetin kirkastaminen perusarvojen
pohjalta. Arvoja määriteltäessä huomioitiin konsernistrategian
asettamat vaatimukset ihmisten toiminnalle, historiasta
juontuvat toiminnan perinteiset vahvuudet sekä yksittäisten
ihmisten työlleen ja työympäristölleen asettamat odotukset.
Nämä näkökulmat yhteen sovittamalla löytyivät Outokummun
tavoitteellisen yrityskulttuurin kulmakivet: ylivoimainen
osaaminen, huippusuoritukset, aikaansaava yksilö, menestyksekäs
asiakasyhteistyö ja edelläkävijyys. Uudet arvot otetaan osaksi
yrityksen johtamisjärjestelmiä. Johtamisen laatua ja
työyhteisöjen hyvinvointia seurataan jatkossa säännöllisesti.

Henkilöstöjohtamisen vastuita ja roolia terävöitettiin
organisoimalla konsernitason HR-toiminnot uudelleen.
Henkilöstön osaamista kehitettiin määrätietoisesti niin
konserninlaajuisilla johdon kehittämis-ohjelmilla kuin
lukuisilla paikallisillakin hankkeilla. Outokummun
liiketoimintayksiköt ovat vastuussa oman kilpailustrategiansa
määrittelemisestä sekä toteuttamisesta ja
henkilöstöjohtamisella on tässä keskeinen rooli.
Liiketoimintayksiköiden odotetaan rakentavan aktiivisesti omiin
lähtökohtiinsa sopivia rekrytointi-, suoritusarviointi-,
palkitsemis- ja koulutusjärjestelmiä sekä hoitavan henkilöstön
työsuhteisiin ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä.

Outokumpu on tehnyt viime vuosina lukuisia yritysostoja ja -
myyntejä. Huomio on kohdistettu yksiköiden välisen integraation
edistämiseen. Konsernissa aiotaan toteuttaa Management Review -
prosessi, jossa kartoitetaan systemaattisesti johtoresursseja
sekä O’People-henkilöstötutkimus, jossa mitataan
työtyytyväisyyttä ja tavoitteellisen yrityskulttuurin
toteutumista. Lisäksi käynnistetään palkitsemiskäytäntöjen
ajanmukaistaminen ja yhtenäistäminen.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain      
                       
31.12.                  2002  2001
Stainless Steel             9 147  9 004
Copper Products             7 128  5 229
Metallurgy               3 478  3 445
Muu toiminta              1 377  1 750
Konserni                21 130 19 428

Konsernin palveluksessa oli vuoden lopussa 21 130 henkilöä yli
40 maassa. Copper Productsin henkilöstömäärä kasvoi Heatcraftin
hankinnan seurauksena. Kaivostoiminnasta luopuminen supisti
Muun toiminnan henkilöstön määrää.

Liiketoimintaa tukevan yksikön perustaminen

Uuden liiketoimintaa tukevan yksikön, Business Support Unitin
(BSU), toiminta käynnistyi syyskuun 2002 alussa. Yksikkö kokoaa
konserninlaajuisesti yhteen liiketoimintoja tukevaa osaamista
ja prosesseja. BSU:hun kuuluvat taloushallinnon palvelukeskus,
ostotoiminta, IT ja liiketoimintaprosessit, yrityskaupat ja
lakiasiat sekä teollisoikeudet, ympäristö-, terveys- ja
turvallisuusasiat (EHS), rahoitus ja riskienhallinta,
henkilöstöhallinto, talous ja verosuunnittelu,
konserniviestintä sekä sijoittajasuhteet. Nämä prosessit ovat
konserninjohdon ja liiketoimintayksiköiden käytettävissä. BSU
varmistaa, että konserninlaajuisia synergioita sekä
yhdistetystä ostovoimasta ja erityisasiantuntemuksesta syntyviä
etuja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Liiketoimintaa tukevan yksikön perustamisen yhteydessä
konserninjohdon tehtävät ja vastuut täsmennettiin ja
konserninjohdon henkilöstömäärää supistettiin.

Outokummun ja AvestaPolaritin hallinnollisten toimintojen
yhdistäminen

Outokummun ja AvestaPolaritin konsernitason hallinnollisten
toimintojen yhdistäminen on edistynyt suunnitelmien mukaisesti.
Yhdistymisprosessissa on keskitytty avainalueisiin, joiden
kaikki toiminnot siirtyvät lopulta joko Outokummulle tai
AvestaPolaritin Espoon toimistoon. AvestaPolaritin Tukholman
toimisto suljetaan, mikä vaikuttaa noin 40 työntekijään.

Tukholman toimiston sulkemisesta kirjattiin tilinpäätökseen 2
milj. euron varaus.

Kilpailuoikeusasiat

Euroopan komissio aloitti maaliskuussa 2001 tutkimukset koskien
yhtiön osallisuutta liittyen epäiltyyn eurooppalaisten
kupariputkien ja putkenosien tuottajien markkinoiden jako- ja
hintakartelliin. Tutkimukseen liittyen yhtiö on toiminut
yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Komissio tutkii
edelleen tutkinnan kohteena olevilta yhtiöiltä saatua asiaa
koskevaa materiaalia. Kupariputken myynti Euroopassa muodostaa
noin 4 % konsernin kokonaisliikevaihdosta. Prosessin
keskeneräisyydestä johtuen asiaan liittyen ei ole tehty
varausta kirjanpidossa.

Epävarmuus varjostaa lähiajan näkymiä

Merkittävä maailmanlaajuinen talouskasvun nopeutuminen
vaikuttaa epätodennäköiseltä alkuvuoden aikana ja tämä
heijastuu myös metallimarkkinoihin. Yksityisen kulutuksen
kasvunäkymiä kuvaavat luottamusindikaattorit ovat olleet viime
kuukausina pääosin laskussa. Myös odotukset maailman
teollisuustuotannon ja teollisten investointien kääntymisestä
ripeämpään kasvuun lähiaikoina ovat heikentyneet. Yhdysvaltain
kevyt korkopolitiikka yhdessä finanssipoliittisten toimien
kanssa ja Euroopan maltillisemmat elvytystoimet tarjoavat
kuitenkin pohjan talouskasvulle poliittisen ja taloudellisen
epävarmuuden vähentyessä. Yhdysvaltain elpymistä odoteltaessa
Kiinan kysyntä jatkaa edelleen kasvuaan.

Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen markkinanäkymät vuoden
2003 alkupuoliskolla ovat melko epävarmat. Vaikka
ruostumattoman teräksen kulutuksen arvioidaan pidemmällä
aikavälillä kasvavan vähintään 5 % vuodessa, kysynnän kasvu on
lähikuukausina todennäköisesti vaatimatonta talouden
nykytilanteessa. Vuonna 2003 Stainless Steelin kannattavuuteen
vaikuttavat tärkeimmät tekijät ovat markkinatilanteen ohella
Tornion uuden tuotantokapasiteetin ylösajo, Degerforsin
muutosprojekti ja lanka-aihioiden valulaitteiston onnistunut
käyttöönotto Sheffieldin sulatossa sekä organisaation
tehokkuuden jatkuva parantaminen.

Muokattujen kuparituotteiden markkinatilanne oli vaikea vuonna
2002. Markkinoiden ylikapasiteetti ja ankara kilpailutilanne
ovat lisänneet hintapaineita. Kysynnän ei ennakoida paranevan
keskeisissä asiakasteollisuuksissa lähikuukausina ja
päätuotteiden muokkauslisien odotetaan pysyvän paineen
alaisina. Copper Productsin tavoitteena on parantaa
liikevoittoaan vuodesta 2002, vaikka vuoden alun
markkinatilanne onkin heikko.

Sinkin markkinatilanteen arvioidaan pysyvän lähiaikoina
synkähkönä, vaikka sinkin hinta on hieman noussut vuoden
alussa. Tuottajat joutunevat sopeuttamaan sinkintuotantoaan
rikasteiden niukkuuden ja matalien jalostuspalkkioiden sekä
sinkin matalan hinnan vuoksi. Tämä todennäköisesti nopeuttaa
teollisuudessa pitkään kaivattua rakennemuutosta. Myös kuparin
hinta on noussut vuoden alussa, mutta kuparirikastemarkkinoiden
arvellaan pysyvän lähiaikoina melko kireinä, kun
tuotannonleikkaukset jatkuvat. Teknologian myynnin elpyminen
lähitulevaisuudessa vaikuttaa epätodennäköiseltä. Metallurgyn
tavoitteena on parantaa liikevoittoaan vuodesta 2002.

Muussa toiminnassa tärkein tavoite vuonna 2003 on
perusmetallikaivostoiminnasta luopumisen loppuun saattaminen.

Konsernin vuoden 2003 tuloskehityksen kannalta keskeiset
tekijät ovat ruostumattoman teräksen markkinatilanteen
kehittyminen sekä uuden teräskapasiteetin käyttöönoton
onnistuminen Torniossa. Ruostumattoman teräksen
markkinatilanteen ei odoteta paranevan merkittävästi
lähikuukausina. Markkinatilanne jatkunee alkuvuonna vaikeana
kuparituotteissa, sinkissä sekä teknologian myynnissä ja
paranee aikaisintaan vuoden 2003 loppupuolella. Outokummun
johto uskoo, että vuoden 2003 tulos on vuoden 2002 tulosta
parempi edellyttäen, ettei maailmanpoliittinen tilanne aiheuta
häiriöitä maailmantalouteen ja metallien kysyntään.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan
maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana
vähintään kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista.
Vuosittaisessa yhtiökokoukselle tekemässään
osingonjakoesityksessä hallitus ottaa tuloskehityksen ohella
huomioon myös yhtiön investointi- ja kehittämistarpeet.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa vuodelta 2002
jaetaan 0,40 euroa osakkeelta ja että loppuosa jakokelpoisista
varoista jätetään voittovarojen tilille. Ehdotettu
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 8.4.2003 ja osingonmaksupäivä
15.4.2003. Vuoden 2002 osinkoon ovat myös oikeutettuja kaikki
vuoden 2002 uusmerkinnässä liikkeelle lasketut osakkeet sekä
yhtiön hallussa olevista omista osakkeista
osakepalkkiojärjestelmän piirin kuuluville henkilöille
19.2.2003 siirrettävät osakkeet.

Tilinpäätöksen 31.12.2002 mukaan konsernin jakokelpoiset varat
ovat 562 milj. euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 628 milj.
euroa. Ehdotettu osinko vastaa 44 % konsernin tilikauden
voitosta.Espoossa 17. helmikuuta 2003

Hallitus


KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)
                      
TULOSLASKELMA         1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Milj. EUR               2002    2002
Liikevaihto             1 391   1 260
Liiketoiminnan kulut        -1 376   -1 241
Poikkeukselliset erät          19     -9
Liiketoiminnan muut                 
tuotot ja kulut             -2     -5
Konserniliikearvon poisto              
ja konsernireservin tuloutus      -17     1
Liikevoitto               15     6
                           
Osuus osakkuusyhtiöiden               
tappiosta (-), voitosta (+)       -2     -3
Rahoitustuotot ja -kulut               
Nettokorot               -30    -21
Kurssivoitot ja -tappiot        -1     -0
Muut rahoitustuotot ja -kulut      6     0
Voitto (tappio)                   
ennen satunnaisia eriä         -12    -18
                           
Satunnaiset erät             -     -
Tuloverot                19    -12
Vähemmistöosuudet            3     50
Katsauskauden voitto          10     20
                      
                      
                1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR               2002    2001
Liikevaihto             5 558   5 324
Liiketoiminnan kulut        -5 332   -5 215
Poikkeukselliset erät          49     23
Liiketoiminnan muut                 
tuotot ja kulut             -6     14
Konserniliikearvon poisto              
ja konsernireservin tuloutus      -2     37
Liikevoitto              267    183
                           
Osuus osakkuusyhtiöiden               
tappiosta (-), voitosta (+)       -7     2
Rahoitustuotot ja -kulut               
Nettokorot               -75    -56
Kurssivoitot ja -tappiot        15     9
Muut rahoitustuotot ja -kulut      13     9
Voitto (tappio)                   
ennen satunnaisia eriä         213    147
                           
Satunnaiset erät             -     -
Tuloverot               -53    -19
Vähemmistöosuudet            -1    -52
Katsauskauden voitto          159     76

TASE
Milj. EUR        31.12.2002 30.9.2002 31.12.2001
Pysyvät vastaavat                   
Aineettomat hyödykkeet    373    373     77
Aineelliset hyödykkeet   3 088   2 962   2 648
Sijoitukset 1)        262    273    235
              3 723   3 608   2 960

Vaihtuvat vastaavat                  
Vaihto-omaisuus       1 235   1 132   1 099
Saamiset 1)         1 143   1 138   1 057
Rahoitusarvopaperit      31     12     55
Rahat ja pankkisaamiset    195    214    230
              2 604   2 496   2 441
                            
Vastaavaa yhteensä     6 327   6 104   5 401
                            
Oma pääoma         1 906   1 615   1 550
Vähemmistöosuudet       40     52    541
Konsernireservi         -     -    301
Pitkäaikainen                     
vieras pääoma                     
Korollinen         1 493   1 162    837
Koroton            463    456    448
              1 956   1 618   1 285
Lyhytaikainen                     
vieras pääoma                     
Korollinen         1 338   1 685    788
Koroton           1 087   1 134    936
              2 425   2 819   1 724
                            
Vastattavaa yhteensä    6 327   6 104   5 401

1) Sisältää korollisia saamisia 220 milj. euroa 31.12.2002, 207
milj. euroa 30.9.2002 ja 165 milj. euroa 31.12.2001.

RAHOITUSLASKELMA       1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Milj. EUR               2002    2002
Tulorahoitus              69     92
Käyttöpääoman lisäys (-),               
vähennys (+)             -131     156
Muut oikaisuerät             4     -3
Liiketoiminnan rahavirta        -58     245
Investoinnit aineellisiin               
ja aineettomiin hyödykkeisiin     -299   -1 403
Muu investointien rahavirta       50      1
Rahavirta ennen rahoitusta      -307   -1 157
Rahoituksen rahavirta         290    1 163
Oikaisuerät               17     -17
Taseen mukainen rahavarojen              
vähennys (-), lisäys (+)               
                    -0     -11
                      
                         
               1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
TUNNUSLUVUT              2002    2002
Liikevoitto liikevaihdosta, %     1,0     0,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %      1,3     0,7
Oman pääoman tuotto, %         1,6    neg.
                           
Sijoitettu pääoma                   
kauden lopussa, milj. EUR      4 331    4 083
Korollinen nettovelka                 
kauden lopussa, milj. EUR      2 385    2 414
Omavaraisuusaste                   
kauden lopussa, % 1)         31,1    27,7
Velkaantumisaste                   
kauden lopussa, %          122,6    144,7
                      
Tulos/osake (ilman             
satunnaisia eriä), EUR        0,06    0,15
Tulos/osake, EUR           0,06    0,15
Osakkeiden keskimääräinen               
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      140 498   137 138
Laimennusvaikutuksella                
oikaistu tulos/osake            
(ilman satunnaisia eriä), EUR     0,05    0,15
Laimennettu osakkeiden                
keskimääräinen               
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      141 506   137 093
Oma pääoma/osake, EUR        11,14    11,78
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)    171 111   137 168
                           
Investoinnit käyttö-                 
omaisuuteen, milj. EUR 3)       299    1 403
Poistot, milj. EUR 4)          71     62
Henkilöstö keskimäärin       21 173   20 886

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Aiemmat osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu
vertailukelpoisiksi vuoden 2002 osakkeenomistajien etuoikeuteen
perustuneen uusmerkinnän pohjalta.

RAHOITUSLASKELMA       1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR              2002    2001
Tulorahoitus             450     315
Käyttöpääoman lisäys (-),              
vähennys (+)             -100     32
Muut oikaisuerät           -16     -1
Liiketoiminnan rahavirta       334     346
Investoinnit aineellisiin              
ja aineettomiin hyödykkeisiin   -2 042    -914
Muu investointien rahavirta      73     21
Rahavirta ennen rahoitusta     -1 635    -547
Rahoituksen rahavirta        1 569     722
Oikaisuerät               7      6
Taseen mukainen rahavarojen             
vähennys (-), lisäys (+)               
                   -59     181
                      
                        
               1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
TUNNUSLUVUT             2002    2001
Liikevoitto liikevaihdosta, %     4,8     3,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %     7,0     6,7
Oman pääoman tuotto, %        8,0     6,9
                     
Sijoitettu pääoma             
kauden lopussa, milj. EUR      4 331    3 266
Korollinen nettovelka                
kauden lopussa, milj. EUR      2 385    1 175
Omavaraisuusaste                   
kauden lopussa, % 1)         31,1    41,6
Velkaantumisaste                   
kauden lopussa, %          122,6    56,2
                     
Tulos/osake (ilman            
satunnaisia eriä), EUR        1,15    0,55
Tulos/osake, EUR           1,15    0,55
Osakkeiden keskimääräinen              
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      137 658   137 127
Laimennusvaikutuksella                
oikaistu tulos/osake           
(ilman satunnaisia eriä), EUR    1,14    0,55
Laimennettu osakkeiden                
keskimääräinen              
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      139 293   138 448
Oma pääoma/osake, EUR        11,14    11,37
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)   171 111   136 278
                           
Investoinnit käyttö-                 
omaisuuteen, milj. EUR 3)      2 042     914
Poistot, milj. EUR 4)         264     266
Henkilöstö keskimäärin       20 196   19 010
                           

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Aiemmat osakekohtaiset tunnusluvut on osakeantioikaistu
vertailukelpoisiksi vuoden 2002 osakkeenomistajien etuoikeuteen
perustuneen uusmerkinnän pohjalta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

AvestaPolarit Oyj Abp:n hankinta

Outokumpu Oyj:n omistusosuus AvestaPolarit Oyj Abp:ssä nousi
31.12.2002 mennessä 99,8%:iin. Tilinpäätöksessä AvestaPolarit
Oyj Abp:n osakkeiden oston kokonaishankintakustannus oli 1 118
milj. euroa ja hankinnasta syntyneen konserniliikearvon
kokonaismäärä 561 milj. euroa. AvestaPolarit Oyj Abp:n jäljellä
olevan vähemmistön lunastaminen nostaa
kokonaishankintakustannuksen arviolta 1 122 milj. euroon.
Hankinnasta syntynyt konserniliikearvo poistetaan 20 vuodessa.

Milj. EUR                 
AvestaPolaritin vähemmistön        
lunastuskustannus 1.7.-31.12.2002        1 118
Hankittu vähemmistöosuus             557
AvestaPolaritin vähemmistön        
hankinnasta
1.7.-31.12.2002 syntynyt             561
konserniliikearvo 1)
                      
Konserniliikearvot 31.12.2002 taseessa  
                     
AvestaPolaritin negatiivinen       
nettokonserniliikearvo, virallinen        -328
Värimetalliliiketoimintojen        
positiivinen konserniliikearvo           92
AvestaPolaritin vähemmistön        
hankinnasta syntynyt positiivinen     
konserniliikearvo 1)               533
Positiivinen nettokonserniliikearvo,   
joka sisältyy aineettomiin hyödykkeisiin     297
                     
Stainless Steelille            
kohdennettu konserniliikearvo           205
Värimetalliliiketoiminnoille       
kohdennettu konserniliikearvo           92

1) Vuoden 2002 aikana vähemmistön hankinnasta johtuvaa
konserniliikearvoa poistettiin 28 milj. euroa. Kolmannella
neljänneksellä poistettiin 6 milj. euroa ja neljännellä
neljänneksellä 22 milj. euroa.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokummun osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2002 oli 172 516 613
ja 3.1.2003 172 659 119. Osakepääoma oli 31.12.2002 293,3 milj.
euroa ja 3.1.2003 293,5 milj. euroa.

Outokummun osakkeiden kokonaismäärä oli 29.11.2002 mennessä
noussut henkilöstön vuoden 1999 vaihtovelkakirjalainalla
tehtyjen osakemerkintöjen seurauksena 125 572 211 osakkeeseen
ja osakepääoma vastaavasti 213,5 milj. euroon.

Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti 14.11.2002 hallituksen
korottamaan yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä. Tämän
valtuutuksen perusteella osakepääomaa voidaan korottaa enintään
213 425 310 eurolla. Yhtiön hallitus päätti 22.11.2002
yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla korottaa yhtiön
osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen
perustuvalla uusmerkinnällä enintään 80 047 743,60 eurolla
laskemalla liikkeeseen enintään 47 086 908 osaketta.
Osakeannissa liikkeeseen lasketut osakkeet vastasivat enintään
37,5 % yhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä
ennen osakeantia. Yhtiö keräsi osakeannin avulla uutta pääomaa
299 943 604 euroa. Täysin merkitty ja maksettu osakepääoman
korotus merkittiin kaupparekisteriin ensisijaisen merkinnän
osalta 23.12.2002 ja toissijaisen merkinnän osalta 3.1.2003.


Vaihtovelkakirjalainaa oli 31.12.2002 mennessä vaihdettu 1 042
551 osakkeeseen. Johdon vuoden 1998 optio-oikeuksia ei ole
vaihdettu osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan ja johdon optio-
ohjelman perusteella tehtävillä merkinnöillä osakkeiden määrä
voi kasvaa enintään 176 309 298 osakkeeseen.

Outokumpu Oyj on 31.12.2002 mennessä hankkinut varsinaisen
yhtiökokouksen 21.3.2001 antaman valtuutuksen nojalla 1 406 000
kappaletta omia osakkeita 9,64 euron keskihintaan ja 13,6 milj.
euron kokonaishintaan. Hankinnat ovat tapahtuneet 9.4. -
27.11.2001. Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo on 2,4 milj. euroa. Hankittujen omien osakkeiden osuus
osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketuista
äänimääristä on 0,8%.

Hallituksen valtuudet

Outokumpu Oyj:n hallituksella on voimassa oleva varsinaisen
yhtiökokouksen 8.4.2002 myöntämä valtuutus osakepääoman
korottamiseen uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai
ottamalla vaihtovelkakirjalainaa niin, että osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 21 199 008,50 eurolla
antamalla merkittäväksi enintään 12 470 005 uutta osaketta.
Tämä määrä vastaa 10 % yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.

Hallituksella on myös voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
8.4.2002 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
enintään 6 235 002 kappaletta, mikä on 5 % yhtiön
yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla
ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää
osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä.

Hallituksen päätöksen mukaan omien osakkeiden hankinta voi
alkaa aikaisintaan 16.4.2002 ja päättyy viimeistään 7.4.2003.
Vuoden 2002 loppuun mennessä tämän valtuutuksen perusteella ei
ole hankittu omia osakkeita.

                  1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Milj. EUR                  2002    2002
Poikkeukselliset erät               
Espoon kiinteistöjen myyntivoitto       13      -
Eläkesäätiöiden ylikatteen palautus             
Outokumpu Oyj                 3      -
Muut yhtiöt                  1      -
Henki-Sammon vakuutusmaksun                 
hyvitys, Outokumpu Oyj             2      -
Harjavallan nikkelitehtaan                 
myyntivoiton oikaisu              -     -6
Kokkolan reaktorien alaskirjaus        -     -4
AvestaPolarit Oyj Abp:n                   
osakkeiden luovutusvoitto           -      1
AvestaPolaritin vakuutuskorvaus        -      -
AvestaPolaritin                       
uudelleenjärjestelyvaraus          -16      -
AvestaPolaritin ylimääräinen                
konsernireservin tuloutus           16      -
Pyhäsalmen kaivoksen myyntivoitto       -      -
Sampo Oyj:n osakkeiden myyntivoitto      -      -
Okmetic Oyj:n suunnatun                   
annin tulosvaikutus              -      -
                       19     -9
                              
Tuloverot                          
Tilikauden ja aikaisempien                 
tilikausien verot               3     -11
Laskennalliset verot             16     -1
                       19     -12

                   1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR                  2002    2001
Poikkeukselliset erät               
Espoon kiinteistöjen myyntivoitto       13      -
Eläkesäätiöiden ylikatteen palautus             
Outokumpu Oyj                 3      -
Muut yhtiöt                  1      -
Henki-Sammon vakuutusmaksun                 
hyvitys, Outokumpu Oyj             2      -
Harjavallan nikkelitehtaan                 
myyntivoiton oikaisu             -6      -
Kokkolan reaktorien alaskirjaus        -4      -
AvestaPolarit Oyj Abp:n                   
osakkeiden luovutusvoitto           14      -
AvestaPolaritin vakuutuskorvaus        20      -
AvestaPolaritin                       
uudelleenjärjestelyvaraus          -32     -29
AvestaPolaritin ylimääräinen                
konsernireservin tuloutus           32     29
Pyhäsalmen kaivoksen myyntivoitto       6      -
Sampo Oyj:n osakkeiden myyntivoitto      -     22
Okmetic Oyj:n suunnatun                   
annin tulosvaikutus              -      1
                       49     23
                              
Tuloverot                          
Tilikauden ja aikaisempien                 
tilikausien verot              -53     -64
Laskennalliset verot              0     45
                       -53     -19

Vastuusitoumukset             
Milj. EUR           31.12.2002 31.12.2001
Kiinnitykset ja annetut pantit      
Konserniyhtiöiden velasta      119    105
                          
Annetut takaukset                 
Osakkuusyhtiöiden puolesta       7     8
Muiden puolesta            41     19
                   48     27
                          
Vuokravastuut            133    131

Avoimet johdannaissopimukset       
                Tasearvo Käypä arvo
Milj. EUR           31.12.2002 31.12.2002
Valuutta- ja korkojohdannaiset           
Valuuttatermiinit           27     27
Valuuttaoptiot                   
Ostetut                3     3
Asetetut                0     0
Valuutanvaihtosopimukset       -4     -5
Koronvaihtosopimukset         -1     -2
                          
Metallijohdannaiset 1)               
Kuparitermiinit ja -futuurit     -2     -2
Nikkelitermiinit ja -futuurit     0     0
Sinkkitermiinit ja -futuurit      0     0
Sinkkioptiot                    
Ostetut                0     0
Asetetut                0     0
Alumiinitermiinit ja -futuurit     0     0
Kultatermiinit ja -futuurit      -1     -1
Hopeatermiinit ja -futuurit      0     0
                          
Sähköjohdannaiset 2)                
Pörssinoteeratut                  
sähköjohdannaiset           -     3
Muut sähköjohdannaiset         -     67

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan.

                       
                Nimellismäärät
Milj. EUR             31.12.2002 31.12.2001
Valuutta- ja korkojohdannaiset        
Valuuttatermiinit           1 100   1 230
Valuuttaoptiot                     
Ostetut                  60    110
Asetetut                 60    110
Valuutanvaihtosopimukset         60     70
Koronvaihtosopimukset           70     30
                            
Metallijohdannaiset 1)                 
Kuparitermiinit ja -futuurit     121 200   62 200
Nikkelitermiinit ja -futuurit     2 200   5 600
Sinkkitermiinit ja -futuurit     197 300  116 000
Sinkkioptiot                      
Ostetut                3 000   6 000
Asetetut                3 000   6 000
Alumiinitermiinit ja -futuurit     1 300     -
Kultatermiinit ja -futuurit      63 400   48 900
Hopeatermiinit ja -futuurit     529 300  880 300
                            
Sähköjohdannaiset 2)                  
Pörssinoteeratut                    
sähköjohdannaiset            0,2    0,0
Muut sähköjohdannaiset          4,5    3,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan.

METALLIEN MARKKINAHINNAT JA VALUUTTAKURSSIT    
                               
              1.10.-31.12. 1.7.-30.9.  Muutos %
Hintojen kausikeskiarvot     2002    2002 Q4/Q3 2002
Ruostumaton teräs,                     
markkinahinta  EUR/kg      1,76    1,82    -3,3
perushinta    EUR/kg      1,45    1,45    0,0
muokkauslisä   EUR/kg      1,01    1,03    -1,9
                               
Nikkeli     USD/lb      3,22    3,10    3,9
         EUR/kg      7,11    6,95    2,3
                               
                               
Ferrokromi                          
(Cr-sisältö)   USD/lb      0,35    0,32    9,4
         EUR/kg      0,77    0,72    6,9
                               
Kupari      USD/lb      0,70    0,69    1,4
         EUR/kg      1,55    1,54    0,6
                          
Sinkki      USD/lb      0,35    0,35    0,0
         EUR/kg      0,77    0,78    -1,3
                          
EUR/USD keskikurssi        1,00    0,98    2,0
EUR/USD päätöskurssi        1,05    0,99    6,1

             1.1.-31.12.   1.1.-  Muutos %
                     31.12.
Hintojen kausikeskiarvot    2002    2001 2002/2001
Ruostumaton teräs,               
markkinahinta   EUR/kg    1,72    1,65    4,2
perushinta     EUR/kg    1,41    1,28    10,2
muokkauslisä    EUR/kg    0,97    0,86    12,8
                         
Nikkeli      USD/lb    3,07    2,70    13,7
          EUR/kg    7,16    6,64    7,8
                         
                         
Ferrokromi                    
(Cr-sisältö)    USD/lb    0,31    0,32    -3,1
          EUR/kg    0,73    0,79    -7,6
                         
Kupari       USD/lb    0,71    0,72    -1,4
          EUR/kg    1,65    1,76    -6,3
                         
Sinkki       USD/lb    0,35    0,40   -12,5
          EUR/kg    0,82    0,99   -17,2
                         
EUR/USD keskikurssi       0,95    0,90    5,6
EUR/USD päätöskurssi       1,05    0,88    19,3

Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm cold rolled
304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli, kupari ja sinkki: Lontoon metallipörssin (LME)
noteeraukset muutettuina dollareiksi/naula ja EUR/kg.
Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50-55 % Cr.

SAATUJEN JALOSTUSPALKKIOIDEN JA MUOKKAUSLISIEN KEHITYS
                    Muutos, % Muutos, %
                   Q4/Q3 2002 2002/2001
Kuparituotteiden muokkauslisä 1)       -3    -4
Sinkin jalostuspalkkio 2)           -2    -20
Kuparin jalostuspalkkio 3)           7    -8

Vertailu perustuu euromääräiseen kehitykseen.

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Sisältää ns. vapaan sinkin.
3) Yhdistetty sulatus- ja jalostuspalkkio.

AVAINLUKUJA LIIKETOIMINTA-          
ALUEITTAIN
             1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Milj. EUR             2002    2002
Liikevaihto               
Stainless Steel          739     671
Copper Products          359     348
Metallurgy             325     277
Muu toiminta            90     63
Sisäinen myynti          -122     -99
Konserni             1 391    1 260
                         
Liikevoitto                    
Stainless Steel           6     20
Copper Products           -1      3
Metallurgy             14     -3
Muu toiminta            -8     -19
Sisäiset erät            4      5
Konserni              15      6
                         
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa               
Stainless Steel         3 038    2 819
Copper Products          838     875
Metallurgy             513     537
Muu toiminta            200     150
                    
              1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2002    2001
Liikevaihto               
Stainless Steel         3 002    2 851
Copper Products         1 472    1 403
Metallurgy            1 202    1 207
Muu toiminta            328     472
Sisäinen myynti          -446    -609
Konserni             5 558    5 324
                         
Liikevoitto                    
Stainless Steel          204     139
Copper Products           41     45
Metallurgy             20     54
Muu toiminta            18     -53
Sisäiset erät           -16     -2
Konserni              267     183
                         
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa               
Stainless Steel         3 038    1 857
Copper Products          838     837
Metallurgy             513     587
Muu toiminta            200     223

                 1.10.-31.12. 1.7.-30.9.
Päätuotteet
1 000 tonnia              2002    2002
Stainless Steel (tuotanto) 1)         
Valssatut tuotteet              
Teräsaihiot               435     337
- josta Long Productsin osuus      115     109
Kylmävalssaamon tuotanto                
- Kylmävalssatut tuotteet        201     178
- kirkkaat kuumanauhat          104     75
                            
Erikoistuotteet                     
Ferrokromi                63     59
Putket ja putkenosat           19     13
Kvarttolevyt               25     19
Pitkät tuotteet 2)            53     33
Erikoisohuet nauhat            5      6
                            
Pohjois-Amerikka                    
Kvarttolevyt, tangot ja putket      17     17
                            
Copper Products (toimitukset)              
Amerikka                 24     25
Eurooppa                 35     34
Autojen lämmönvaihdinsovellukset     21     22
Ilmastointisovellukset & Aasia      19     21
Sisäiset toimitukset           -1     -2
Toimitukset yhteensä           98     100
                            
Tilauskanta kauden lopussa        60     60
                            
Metallurgy (tuotanto)                  
Sinkki 3)                102     94
Raakakupari                43     41
Katodikupari               31     27
                            
Mining (kaivostuotanto)                 
Sinkkiä rikasteissa 4), 5)        42      7
Kuparia rikasteissa 5)           -      -
Nikkeliä rikasteissa 6)          1      1

1) Sisältää Avesta Sheffieldin tuotannon 23.1.2001 alkaen.
2) Muut Long Productsin tuotteet kuin teräsaihiot.
3) Sisältää Norzink A/S:n tuotannon 1.4.2001 alkaen.
4) Taran toiminta keskeytettiin 1.11.2001 ja tuotanto
käynnistettiin uudelleen syyskuun 2002 alussa.
5) Sisältää Pyhäsalmen tuotannon 31.12.2001 asti. Kaivos myyty
Inmet Miningille 19.3.2002.
6) Sisältää Black Swanin tuotannon 30.6.2002 asti. Kaivos myyty
1.7.2002 Mining Project Investorsin ja OMG Groupin
muodostamalle konsortiolle. Sisältää Nikkel og Olivinin
tuotannon lokakuuhun 2002 asti, jolloin kaivos suljettiin
malmivarojen ehdyttyä.

Päätuotteet           1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
1 000 tonnia              2002    2001
Stainless Steel (tuotanto) 1)              
Valssatut tuotteet                    
Teräsaihiot              1 594    1 435
- josta Long Productsin osuus      501     447
Kylmävalssaamon tuotanto                
- Kylmävalssatut tuotteet        807     746
- kirkkaat kuumanauhat          385     324
                            
Erikoistuotteet                     
Ferrokromi                248     236
Putket ja putkenosat           70     57
Kvarttolevyt               95     61
Pitkät tuotteet 2)            180     167
Erikoisohuet nauhat            21     23
                            
Pohjois-Amerikka                    
Kvarttolevyt, tangot ja putket      74     71
                            
Copper Products (toimitukset)              
Amerikka                 98     95
Eurooppa                 145     143
Autojen lämmönvaihdinsovellukset     88     88
Ilmastointisovellukset & Aasia      90     82
Sisäiset toimitukset           -6     -6
Toimitukset yhteensä           415     402
                            
Tilauskanta kauden lopussa        60     62
                            
Metallurgy (tuotanto)                  
Sinkki 3)                380     357
Raakakupari               161     169
Katodikupari               115     115
                            
Mining (kaivostuotanto)                 
Sinkkiä rikasteissa 4), 5)        49     166
Kuparia rikasteissa 5)           -     12
Nikkeliä rikasteissa 6)          13     26

1) Sisältää Avesta Sheffieldin tuotannon 23.1.2001 alkaen.
2) Muut Long Productsin tuotteet kuin teräsaihiot.
3) Sisältää Norzink A/S:n tuotannon 1.4.2001 alkaen.
4) Taran toiminta keskeytettiin 1.11.2001 ja tuotanto
käynnistettiin uudelleen syyskuun 2002 alussa.
5) Sisältää Pyhäsalmen tuotannon 31.12.2001 asti. Kaivos myyty
Inmet Miningille 19.3.2002.
6) Sisältää Black Swanin tuotannon 30.6.2002 asti. Kaivos myyty
1.7.2002 Mining Project Investorsin ja OMG Groupin
muodostamalle konsortiolle. Sisältää Nikkel og Olivinin
tuotannon lokakuuhun 2002 asti, jolloin kaivos suljettiin
malmivarojen ehdyttyä.

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN      
Milj. EUR          I/01 II/01 III/01 IV/01
Liikevaihto                   
Stainless Steel                  
Valssatut tuotteet      517 601  433  502
Erikoistuotteet        291 396  290  300
Pohjois-Amerikka        62  74  70  63
Muut             -166 -234 -162 -186
Stainless Steel yhteensä   704 837  631  679
                         
Copper Products                  
Amerikka           100  89  80  75
Eurooppa           153 138  117  119
Autojen lämmön-                  
vaihdinsovellukset       73  70  58  65
Ilmastointisovellukset              
& Aasia            79  90  62  50
Muut             -12  3  -5  -1
Copper Products yhteensä   393 390  312  308
                         
Metallurgy                    
Zinc             100 131  112  110
Harjavalta Metals       110 110  108  100
Technology           35  72  67  154
Muut              -1  0   0  -1
Metallurgy yhteensä      244 313  287  363
                         
Muu toiminta         138 138  93  103
                         
Sisäinen myynti       -176 -161 -143 -129
Konserni          1 303 1 517 1 180 1 324
                         
Liikevoitto                    
Stainless Steel                  
Valssatut tuotteet       11  41   0  25
Erikoistuotteet         6  16   2  -14
Pohjois-Amerikka        -1  0  -1  -3
Muut              16  23   3  15
AvestaPolarit yhteensä     32  80   4  23
Konserniliikearvon poisto             
Stainless Steel yhteensä    32  80   4  23
                         
Copper Products                  
Amerikka            0  -1   0  -9
Eurooppa            15  7   1  10
Autojen lämmön-                  
vaihdinsovellukset       6  5   2   7
Ilmastointisovellukset              
& Aasia             0  6  -2  -2
Muut              -1  3  -1  -1
Copper Products yhteensä    20  20   0   5
                         
Metallurgy                    
Zinc              11  8   6   8
Harjavalta Metals        5  1   8   1
Technology           -7  0   1  11
Muut              0  0   0   1
Metallurgy yhteensä       9  9  15  21
                         
Muu toiminta          -3 -10  -26  -14
                         
Sisäiset erät         -4  1   2  -1
Konserni            54 100  -5  34
                         
Osuus osakkuusyhtiöiden              
tappiosta (-), voitosta (+)   1  1   0   0
Rahoitustuotot ja -kulut   -15 -11  -3  -9
Voitto (tappio)                  
ennen satunnaisia eriä     40  90  -8  25
                         
Tulos/osake (ilman                
satunnaisia eriä), EUR    0,12 0,29 -0,04 0,18

Milj. EUR          I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                     
Stainless Steel                  
Valssatut tuotteet      599  628  517  584
Erikoistuotteet        325  375  299  312
Pohjois-Amerikka        71  72  60  64
Muut             -226 -252 -205 -221
Stainless Steel yhteensä   769  823  671  739
                          
Copper Products                  
Amerikka            90  93  81  76
Eurooppa           142  144  120  120
Autojen lämmön-                  
vaihdinsovellukset       61  74  63  58
Ilmastointisovellukset               
& Aasia            73  92  85  101
Muut              0  -4  -1   4
Copper Products yhteensä   366  399  348  359
                          
Metallurgy                     
Zinc              99  120  101  98
Harjavalta Metals       96  103  87  105
Technology           71  114  90  124
Muut              -1  -2  -1  -2
Metallurgy yhteensä      265  335  277  325
                          
Muu toiminta          87  88  63  90
                          
Sisäinen myynti       -111 -114  -99 -122
Konserni          1 376 1 531 1 260 1 391
                          
Liikevoitto                    
Stainless Steel                  
Valssatut tuotteet       54  60  16  32
Erikoistuotteet         9  26   1  -8
Pohjois-Amerikka        1   3   1  -2
Muut              11  14   8   6
AvestaPolarit yhteensä     75  103  26  28
Konserniliikearvon poisto         -6  -22
Stainless Steel yhteensä    75  103  20   6
                          
Copper Products                  
Amerikka            7   5   1  -2
Eurooppa            2   6  -2   0
Autojen lämmön-                  
vaihdinsovellukset       4   7   5   5
Ilmastointisovellukset               
& Aasia             5   4  -2  -6
Muut              -1  -0   1   2
Copper Products yhteensä    17  22   3  -1
                          
Metallurgy                     
Zinc              4   1  -4   2
Harjavalta Metals        8  -1   2   5
Technology           -8   5  -1   8
Muut              0   0  -0  -1
Metallurgy yhteensä       4   5  -3  14
                          
Muu toiminta          2  43  -19  -8
                          
Sisäiset erät         -3  -22   5   4
Konserni            95  151   6  15
                          
Osuus osakkuusyhtiöiden              
tappiosta (-), voitosta (+)  -0  -2  -3  -2
Rahoitustuotot ja -kulut   -11  10  -21  -25
Voitto (tappio)                  
ennen satunnaisia eriä     84  159  -18  -12
                          
Tulos/osake (ilman                 
satunnaisia eriä), EUR    0,34 0,60 0,15 0,06

Tilaa