OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖS 2003 - MUUTOSTEN

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004 klo 13.00

OUTOKUMMUN TILINPÄÄTÖS 2003 - MUUTOSTEN VUOSI VAIKEASSA
MARKKINATILANTEESSA; TILIKAUDEN VOITTO LASKI 92 MILJ. EUROON

Outokummun liikevaihto kasvoi 7 % vuonna 2003 ja oli 5 921
milj. euroa. Liikevoitto oli 206 milj. euroa (2002: 267 milj.
euroa), ja se sisältää 119 milj. euroa poikkeuksellisia eriä,
jotka liittyivät pääasiassa Boliden-järjestelyyn.
Osakekohtainen tulos oli 0,54 euroa (2002: 1,15 euroa).
Liiketoiminnan rahavirta oli 214 milj. euroa (2002: 334 milj.
euroa). Konsernin pääomarakenne vahvistui selvästi:
velkaantumisaste laski 102,8 %:iin useiden divestointien
ansiosta. Hallitus esittää osingoksi 0,20 euroa osakkeelta.

                  1.10.- 1.7.-30.9.
                  31.12.
Konsernin tunnusluvut        2003    2003
                           
Liikevaihto      Milj. EUR   1 535    1 464
Liikevoitto      Milj. EUR    124     29

Voitto ennen                     
satunnaisia eriä   Milj. EUR    101      9
Tilikauden voitto   Milj. EUR    108      1
                           
Tulos/osake        EUR    0,63    0,01
Osinko/osake        EUR     -      -
                           
Sijoitetun pääoman      %    11,5     2,4
tuotto
Korollinen nettovelka Milj. EUR   2 013    2 847
Omavaraisuusaste       %    32,3    28,2
Velkaantumisaste       %   102,8    155,9
                           
Investoinnit                     
käyttöomaisuuteen   Milj. EUR    204     116
Henkilöstö             21 037   21 440
keskimäärin

                1.1.-31.12.  1.1.-31.12.
                   2003      2002
                        
Liikevaihto      Milj. EUR   5 921     5 558
Liikevoitto      Milj. EUR    206       267
Voitto ennen                       
satunnaisia eriä   Milj. EUR    100       213
Tilikauden voitto   Milj. EUR     92       159
                             
Tulos/osake        EUR    0,54      1,15
Osinko/osake        EUR    0,20 1)     0,40
                             
Sijoitetun pääoman      %    5,0       7,0
tuotto
Korollinen nettovelka Milj. EUR   2 013      2 385
Omavaraisuusaste       %    32,3      31,1
Velkaantumisaste       %   102,8      122,6
                             
Investoinnit                       
käyttöomaisuuteen   Milj. EUR    622      2 042
Henkilöstö             21 442     20 196
keskimäärin


1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Bolidenille myytyjä liiketoimintoja ei enää yhdistelty
Outokummun taseeseen vuoden 2003 lopussa, mutta niiden tulokset
yhdisteltiin Outokumpu-konserniin vuoden 2003 loppuun saakka.
Bolidenilta hankitut liiketoiminnot yhdisteltiin Outokumpu-
konsernin taseeseen 31.12.2003.

VUOSI 2003 LYHYESTI

- Maailmantalouden kasvu kiihtyi vuoden 2003 jälkipuoliskolla
etenkin Yhdysvalloissa, ja tunnelmat metallimarkkinoilla
piristyivät vastaavasti. Tästä huolimatta kaikki Outokummulle
tärkeät jalostuspalkkiot ja muokkauslisät laskivat vuonna 2003.

- Vuonna 2003 ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä
kasvoi 7 %, kuparin ja kupariseosten 2 % ja sinkin 3 %. Kasvu
johtui pääasiassa Kiinan hyvästä kysynnästä.

- Outokummun liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 5 921 milj. euroa.
Liikevaihdon kasvu johtui ruostumattoman teräksen suuremmista
toimitusmääristä ja raaka-ainehintojen noususta.

- Konsernin liikevoitto supistui 206 milj. euroon ja
liikevoittoprosentti oli 3,5. Tämä johtui pääasiassa Outokumpu
Stainlessin ja Outokumpu Copperin heikosta kannattavuudesta.
Molempia rasittivat päämarkkinoiden hintapaineet ja toimitusten
heikko tuotevalikoima. Lisäksi Outokumpu Stainlessin kiinteät
kustannukset olivat korkeat Tornion laajennuksen
käyttöönottovaiheessa. Liikevoitto sisältää 119 milj. euroa
poikkeuksellisia eriä, jotka ovat pääasiassa divestointien
myyntivoittoja.

- Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 124 milj. euroa,
josta 93 milj. euroa oli poikkeuksellisia eriä.

- Liiketoiminnan rahavirta supistui edellisvuodesta 214 milj.
euroon pääasiassa heikon peruskannattavuuden takia.

- Konsernin pääomarakenne vahvistui selvästi, mikä johtui
useiden omaisuuserien myynnistä. Korolliset nettovelat olivat
vuoden lopussa 2 013 milj. euroa ja velkaantumisaste 102,8 %.
Tavoitteena on alentaa velkaantumisaste alle 75 %:iin vuoden
2004 loppuun mennessä.

- Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät edelleen melko
suurina ja olivat 622 milj. euroa.

NÄKYMÄT VUODELLE 2004

Tornion uuden kapasiteetin ylösajo vaikuttaa edelleen
merkittävästi Outokummun kannattavuuteen. Kylmävalssaamon
asteittaisen ylösajon odotetaan parantavan kannattavuutta
vuonna 2004, kun kylmävalssattujen tuotteiden suhteellinen
osuus kasvaa. Vaikka täysi hyöty laajennuksesta saadaan vasta
kun koko tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön vuonna 2005,
Outokumpu Stainlessin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna
2004 selvästi edellisvuodesta. Muokattujen kuparituotteiden
kysynnän odotetaan vahvistuvan edelleen vuonna 2004.
Parantuvien markkinanäkymien ja tuottavuuden nousun seurauksena
Outokumpu Copperin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan
paranevan vuonna 2004 selvästi edellisvuodesta. Lisäksi
olemassa olevan tilauskannan ja parantuneen markkinatilanteen
perusteella Outokumpu Technologyn liikevoiton odotetaan
kasvavan vuonna 2004 edellisvuodesta.

Outokummun johto uskoo ruostumattoman teräksen,
kuparituotteiden ja teknologian myynnin nykyisten
markkinanäkymien perusteella, että konsernin liikevoitto ilman
poikkeuksellisia eriä kasvaa vuonna 2004 merkittävästi
edellisvuodesta.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Viime vuosi oli Outokummulle muutosten aikaa. Valitettavasti
maailmantalouden kasvu ei vielä tukenut kannattavuutemme
parantamista. Keskityimme sillä aikaa
liiketoimintakokonaisuutemme kehittämiseen - myimme kaivos- ja
sulattotoiminnot Bolidenille ja divestoimme muita
ydinliiketoimintaan kuulumattomia omaisuuseriä. Lisäksi pidimme
käyttöpääoman kurissa: konsernin nettovelka ja velkaantumisaste
ovat alentuneet. Näkymät vuodelle 2004 ovat nyt selvästi
paremmat. Tornion uuden kapasiteetin asteittainen käyttöönotto
etenee hyvin, ja alkuvuodelle 2004 on tehty joitakin
hinnankorotuksia. Myös kuparituotteiden ja teknologian myynnin
kysyntänäkymät ovat lupaavat. Olemme nyt vahvempia ja
kilpailukykyisempiä kuin koskaan, ja myös uusi brändimme
osoittaa, että haluamme ylittää asiakkaidemme odotukset.
Uskonkin, että meillä on hyvät valmiudet lupauksiemme
lunastamiseen vuonna 2004."

JOHDON TULOSANALYYSI – NELJÄS NELJÄNNES

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto parani

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto
puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä
varastovoitoista ja -tappioista sekä kertaluonteisista eristä.

Milj. EUR       I/02 II/02 III/02 IV/02  2002
Liikevaihto                    
Stainless        769  823  671  739 3 002
Copper         409  452  392  416 1 669
Zinc           99  120  101  98  418
Technology        71  114   90  124  399
Muu toiminta       89  90   65  92  336
Sisäinen myynti     -61  -68  -59  -78  -266
Konserni       1 376 1 531 1 260 1 391 5 558
                          
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto                    
Stainless        75  83   20  21  184
Copper          15  22   15   8   60
Zinc           3   1   1  -0   5
Technology        -8   5   -1   8   4
Muu toiminta       -4   9  -15  -25  -35
Sisäiset erät      -0  -1   5   1   5
Konserni         81  119   25  13  223
Vertailukelpoisuuteen                
vaikuttavat                     
erät, liiketoiminnat   14  53  -20   2   64
ertailukelpoisuuteen                 
Vvaikuttavat                     
erät, konserni      -  -21   1   -  -20
Konserni, virallinen                 
liikevoitto       95  151   6  15  267
                          
                          
Milj. EUR       I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
Liikevaihto                    
Stainless        876  851  849  873 3 449
Copper         409  402  404  411 1 626
Zinc           93  95   98  110  396
Technology        88  81   98  135  402
Muu toiminta       87  99  101  103  390
Sisäinen myynti     -70  -89  -86  -97  -342
Konserni       1 483 1 439 1 464 1 535 5 921
                          
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto                    
Stainless        49  36   9  23  117
Copper          2   8   -1   3   12
Zinc           5   2   4   5   16
Technology        -9  -4   -1  14   0
Muu toiminta      -23  -17  -13  -19  -72
Sisäiset erät       1  -1   1  -1   0
Konserni         25  24   -1  25   73
Vertailukelpoisuuteen                
vaikuttavat                     
erät, liiketoiminnat   3   1   30  -7   27
ertailukelpoisuuteen                 
Vvaikuttavat                     
erät, konserni      -   -   -  106  106
Konserni, virallinen                 
liikevoitto       28  25   29  124  206

Maailmantalous kasvoi hitaasti vuoden 2003 alkupuoliskolla,
mutta kiihtyi vuoden lopulla. Metallimarkkinoiden tunnelmat
paranivat vastaavasti, ja kysyntä kasvoi teollisuuden elpymisen
ja osittain spekulatiivisen kysynnän seurauksena. Kysyntä
kasvoi eniten Kiinassa. Konsernin liikevaihto kasvoi
viimeisellä neljänneksellä 5 % edellisestä neljänneksestä, mikä
johtui kylmävalssatun ruostumattoman teräksen markkinahintojen
noususta ja toimitusmäärien kasvusta, sinkin suuremmista
toimitusmääristä ja hinnannoususta sekä teknologian myynnin
kasvusta. Stainlessin, Copperin, Zincin ja Tecnologyn
vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi viimeisellä neljänneksellä
edelliseen neljännekseen verrattuna.

Euro vahvistui loka-joulukuussa 6 % Yhdysvaltain dollariin
nähden edellisestä neljänneksestä. Euron vahvistuminen rasitti
lievästi konsernin liikevaihdon ja liikevoiton myönteistä
kehitystä viimeisellä neljänneksellä valuuttasuojauksista
huolimatta. Boliden-järjestely saatiin päätökseen vuoden 2003
lopussa, ja sen seurauksena euron ja Yhdysvaltain dollarin
väliset kurssimuutokset vaikuttavat jatkossa huomattavasti
vähemmän konsernin liikevoittoon ja kassavirtaan. Yhdysvaltain
dollarin arvolla euroon nähden on kuitenkin merkittäviä
välillisiä vaikutuksia, koska Outokummun 49 %:n osuus Uuden
Bolidenin tuloksesta yhdistellään konsernin tilinpäätökseen
osakkuusyhtiötuloksena.

Konsernin liiketoiminnan rahavirta pysyi selvästi positiivisena
vuoden 2003 viimeisellä neljänneksellä, vaikka konsernin
käyttöpääomaa merkittävästi sitovan nikkelin hinta nousi
voimakkaasti. Raaka-aineiden hintojen noususta huolimatta
käyttöpääomaa onnistuttiin viimeisellä neljänneksellä
pienentämään huomattavasti sisäisillä toimenpiteillä, joilla
pienennettiin varastoja ja myyntisaatavia. Myös
ostovelkarahoitus kasvoi.

Outokumpu Stainlessin liikevoitto parani viimeisellä
neljänneksellä

Outokumpu Stainlessin tunnuslukuja           
                             
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02  2002
Liikevaihto                        
Coil Products         599 628  517  584 2 328
Special Products        325 375  299  312 1 311
North America          71  72   60   64  267
Muut             -226 -252  -205  -221  -904
Outokumpu Stainless                    
yhteensä            769 823  671  739 3 002
                             
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto                        
Coil Products          54  60   16   32  162
Special Products         9  11   1   -8   13
North America          1  3   1   -2   3
Muut              11  9   2   -1   6
Outokumpu Stainless                    
yhteensä            75  83   20   21  184
                             
Varastojen            -  -   -   0   0
markkinahintakorjaukse
t
Pantegin                        
sulkemisvaraus          -  -   -   -   -
AvestaPolaritin                       
vähemmistön                      
hankinnasta
tehty                         
konserniliikearvon
poisto 1)            -  -   -  -15   -
Vakuutuskorvaus         -  20   -   -   20
Outokumpu Stainless,                 
virallinen liikevoitto     75 103   20   6  204
                              
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                         
pääoma kauden lopussa    1 992 2 154 2 819 3 038 3 038
                             
Päätuotteiden                       
tuotanto (1 000 tonnia)                 
Coil Products                      
Teräsaihiot          411 411  337  435 1 594
 - josta Long                        
Productsin osuus        130 147  109  115  501
Kylmävalssaamon tuotanto               
- Kylmävalssatut tuotteet   205 222  179  201  807
- Kirkkaat kuumanauhat    102 104   75  104  385
                              
Special Products                      
Ferrokromi           63  63   59   63  248
Putket             18  19   14   17   68
Kvarttolevyt          25  26   19   25   95
Pitkät tuotteet 2)       40  54   33   53  180
Erikoisohuet nauhat       5  5   6   5   21
                              
North America                        
Kvarttolevyt,                        
tangot ja putket        19  21   17   17   74
                              
Markkinahintojen kehitys 3)               
Ruostumaton teräs                      
Markkinahinta     EUR/kg 1,54 1,75  1,82  1,76  1,72
Perushinta       EUR/kg 1,31 1,41  1,45  1,44  1,41
Muokkauslisä      EUR/kg 0,88 0,98  1,03  1,00  0,97
Nikkeli        USD/lb 2,81 3,15  3,10  3,22  3,07
            EUR/kg 7,08 7,56  6,95  7,11  7,16
Ferrokromi                         
(Cr-sisältö)      USD/lb 0,29 0,30  0,32  0,35  0,31
            EUR/kg 0,72 0,72  0,72  0,77  0,73

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Milj. EUR           I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
Liikevaihto                         
Coil Products          682  667  624  655 2 628
Special Products        349  327  273  348 1 297
North America          64   59   64   65  252
Muut              -219  -202  -112  -195  -728
Outokumpu Stainless                      
yhteensä            876  851  849  873 3 449
                               
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Coil Products          45   35   -1   19   98
Special Products         0   2   -7   4   -1
North America          -1   0   4   1   4
Muut               5   -1   13   -1   16
Outokumpu Stainless                      
yhteensä             49   36   9   23  117
                               
Varastojen            1   0   -1   1   1
markkinahintakorjauks
et
Pantegin                            
sulkemisvaraus          -   -   -  -14  -14
AvestaPolaritin                        
vähemmistön                          
hankinnasta
tehty                             
konserniliikearvon
poisto 1)             -   -   -   -   -
Vakuutuskorvaus          -   -   -   -   -
Outokumpu Stainless,                     
virallinen liikevoitto     50   36   8   10  104
                                
Liiketoimintaan                        
sitoutunut                           
pääoma kauden lopussa    3 204 3 355 3 392 3 317 3 317
                               
Päätuotteiden                        
tuotanto (1 000 tonnia)                   
Coil Products                        
Teräsaihiot           494  500  411  463 1 868
 - josta Long                         
Productsin osuus        110   93   64   82  349
Kylmävalssaamon tuotanto                  
- Kylmävalssatut tuotteet   204  207  180  216  807
- Kirkkaat kuumanauhat     112  125  103  129  469
                                
Special Products                        
Ferrokromi            63   62   62   63  250
Putket              20   18   14   17   69
Kvarttolevyt           27   32   25   32  116
Pitkät tuotteet 2)        54   52   40   48  194
Erikoisohuet nauhat       5   7   5   5   22
                                
North America                         
Kvarttolevyt,                         
tangot ja putket         20   20   18   18   76
                             
Markkinahintojen kehitys 3)                
Ruostumaton teräs                     
Markkinahinta     EUR/kg  1,77  1,78  1,75  1,87  1,80
Perushinta      EUR/kg  1,43  1,39  1,38  1,38  1,40
Muokkauslisä     EUR/kg  0,98  0,93  0,92  0,93  0,94
Nikkeli        USD/lb  3,78  3,80  4,25  5,64  4,37
           EUR/kg  7,77  7,36  8,33 10,46  8,52
Ferrokromi                           
(Cr-sisältö)     USD/lb  0,36  0,41  0,46  0,49  0,43
           EUR/kg  0,74  0,80  0,90  0,90  0,84

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Ruostumattoman teräksen markkinat paranivat hieman viimeisellä
neljänneksellä. Aasiassa kysyntä pysyi erittäin vahvana Kiinan
voimakkaan kulutuksen vetämänä. Euroopassa ja Yhdysvalloissa
tunnelmat kohentuivat, mutta todellinen markkinatilanne parani
vain lievästi. Uusien tilausten määrä kasvoi Euroopassa. Osan
kysynnän kasvusta arvioidaan kuitenkin olleen spekulatiivista,
koska seosainelisä nousi nopeasti. Kapasiteetin kasvu ja tuonti
Aasiasta painoivat perushintoja Euroopassa, ja ne pysyivät
lähes ennallaan viimeisellä neljänneksellä. Teollisuuden
elpymisen myötä näkymät Yhdysvalloissa paranivat ja tilaukset
kääntyivät nousuun. Hintataso ei kuitenkaan muuttunut.
Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen muokkauslisä nousi
viimeisellä neljänneksellä 1 % edellisestä neljänneksestä.
Nikkelin kysyntä kasvoi viimeisellä neljänneksellä ja nikkelin
hinta nousi 33 % edellisestä neljänneksestä. Hinnannousu oli
osittain sijoittajavetoista ja perustui osin odotuksiin
alijäämäisistä markkinoista vuonna 2004. Ferrokromin kysyntä
pysyi vahvana, ja sen hinta nousi 7 % edellisestä
neljänneksestä.

Outokumpu Stainlessin liikevaihto oli viimeisellä
neljänneksellä 873 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 3 %
edellisestä neljänneksestä. Tämä johtui pääasiassa
lopputuotteiden toimitusmäärien kasvusta ja raaka-ainehintojen
noususta. Puolituotteiden toimitusmäärät pienenivät selvästi.
Viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi
edellisestä neljänneksestä ja oli 23 milj. euroa. Tämä johtui
pääasiassa suuremmista keskimääräisistä muokkauslisistä,
kun lopputuotteiden suhteellinen osuus toimitusmääristä kasvoi.

Tornion tehtaiden uuden kylmävalssaus-, hehkutus- ja
peittauslinjan (RAP5) ylösajo jatkui onnistuneesti eräiden
teknisten muutosten jälkeen. RAP5-linjan hehkutus- ja
peittausvaihe toimii nyt hyvin, ja kaikki kuumanauhat voidaan
jatkojalostaa lopputuotteiksi. Tuotantolinjalla voidaan
valmistaa sekä kylmävalssattuja että kevyesti kylmävalssattuja
tuotteita, kuten alun perin suunniteltiin.

Outokumpu kertoi lokakuussa 2003 suunnitelmistaan sulkea
Walesissa sijaitseva Pantegin kylmävalssaamo vuoden 2004
ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä. Tehdas on
erikoistunut ferriittiseen ruostumattomaan teräkseen. Tehtaan
sulkeminen johtaa Pantegin koko henkilöstön irtisanomiseen (116
henkilöä), ja lisäksi Sheffieldissä arviolta 20 henkilöä jää
ilman työpaikkaa. Pantegin sulkemisen kuluvaraus pienensi
viimeisen neljänneksen virallista liikevoittoa 14 milj. euroa.

Ruostumattoman teräksen kysyntä on parantunut vuoden 2004
alussa. Lisäksi kylmävalssatun ruostumattoman teräksen
perushinta on hieman noussut tietyillä Euroopan markkinoilla
vuoden 2004 alkupuolella. Ruostumattoman teräksen markkinoiden
pysyvämpi vahvistuminen riippuu kuitenkin maailmantalouden
näkymien paranemisesta. Tornion uuden kapasiteetin ylösajo
vaikuttaa edelleen merkittävästi Outokumpu Stainlessin
kannattavuuteen. Kylmävalssaamon asteittaisen käyttöönoton
odotetaan parantavan kannattavuutta vuonna 2004, koska
kylmävalssattujen tuotteiden osuus kasvaa. Outokumpu
Stainlessin liikevoiton odotetaan vuonna 2004 paranevan
selvästi edellisvuodesta.

Outokumpu Copperilla yhä hintapaineita

Outokumpu Copperin tunnuslukuja              
                              
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02  2002
Liikevaihto                         
Americas            90   93   81   76  340
Europe             142  144  120  120  526
Automotive Heat                        
Exchangers           61   74   63   58  256
Appliance Heat                        
Exchangers & Asia        73   92   85  101  351
Harjavalta Metals        96  103   87  105  391
Muut              -53  -54  -44  -44  -195
Outokumpu                           
Copper yhteensä        409  452  392  416 1 669
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Americas             4   5   5   5   19
Europe              2   7   0   0   9
Automotive Heat                        
Exchangers            4   8   6   5   23
Appliance Heat                        
Exchangers & Asia        2   4   0   -7   -1
Harjavalta Metals        8   -1   2   5   14
Muut              -5   -1   2   0   -4
Outokumpu Copper                       
yhteensä            15   22   15   8   60
                              
Varastojen            7   -1   -9   2   -1
markkinahintakorjaukse
t
Kartellisakon varaus                     
(Ilmastointiputket)       -   -   -   -   -
Eläkevaraus                          
(Yhdysvallat)          -   -   -   -6   -6
Outokumpu Copper,                       
virallinen liikevoitto     22   21   6   4   53
                               
Liiketoimintaan                        
sitoutunut                          
pääoma kauden lopussa    1 008  933  991  935  935
                              
Muokattujen tuotteiden                   
toimitukset                         
(1 000 tonnia)                       
Americas            24   25   25   24   98
Europe             36   40   34   35  145
Automotive Heat                        
Exchangers           21   24   22   21   88
Appliance Heat                        
Exchangers & Asia        22   28   21   19   90
Sisäiset toimitukset      -1   -2   -2   -1   -6
Toimitukset yhteensä     102  115  100   98  415
                               
Tilauskanta kauden                      
lopussa (1 000 tonnia)     67   61   60   60   60
Harjavalta Metalsin                     
                               
tuotanto (1 000 tonnia)                   
Raakakupari           43   34   41   43  161
Katodikupari          29   28   27   31  115
                               
Hintakehitys                        
Kuparituotteiden                      
muokkauslisä,                         
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 1)          3   -3   -7   -3   -4
Kuparin                            
jalostuspalkkio,                       
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 2)         -8   -2   -8   7   -8
Kuparin hinta 3)    USD/l 0,71  0,73  0,69  0,70  0,71
           b
            EUR/k 1,78  1,85  1,54  1,55  1,65
           g

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR            I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
Liikevaihto                          
Americas             74   66   63   70  273
Europe              112  109  109  122  452
Automotive Heat                        
Exchangers            59   62   62   61  244
Appliance Heat                         
Exchangers & Asia        121  128  111  103  463
Harjavalta Metals         93   88  111  111  403
Muut               -50  -51  -52  -56 -209
Outokumpu                           
Copper yhteensä         409  402  404  411 1 626
                               
Vertailukelpoinen                       
liikevoitto                          
Americas              2   1   0   0   3
Europe              -6   -0   -5   -3  -14
Automotive Heat                        
Exchangers             3   4   5   3  15
Appliance Heat                         
Exchangers & Asia         1   6   -2   -1   4
Harjavalta Metals         3   -2   3   8  12
Muut               -1   -1   -2   -4  -8
Outokumpu Copper                        
yhteensä              2   8   -1   3  12
                               
Varastojen             2   1   5   5  13
markkinahintakorjauks
et
Kartellisakon varaus                      
(Ilmastointiputket)        -   -   -  -18  -18
Eläkevaraus                          
(Yhdysvallat)           -   -   -   -   -
Outokumpu Copper,                       
virallinen liikevoitto      4   9   4  -10   7
                                
Liiketoimintaan                        
sitoutunut                           
pääoma kauden lopussa      947  945  915  779  779
                               
Muokattujen tuotteiden                    
toimitukset                          
(1 000 tonnia)                        
Americas             24   23   20   24  91
Europe              35   35   34   35  139
Automotive Heat                        
Exchangers            22   23   23   21  89
Appliance Heat                         
Exchangers & Asia         26   30   24   23  103
Sisäiset toimitukset       -1   -1   1   -1  -2
Toimitukset yhteensä      106  110  102  102  420
                                
Tilauskanta kauden                      
lopussa (1 000 tonnia)      67   64   51   66  66
Harjavalta Metalsin                      
                                
tuotanto (1 000 tonnia)                    
Raakakupari            43   34   43   41  161
Katodikupari           31   32   31   32  126
                                
Hintakehitys                         
Kuparituotteiden                       
muokkauslisä,                         
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 1)          -4   -5   1   -6  -15
Kuparin                            
jalostuspalkkio,                        
muutos edellisestä                      
jaksosta, % 2)          -9  -15  -13   7  -30
Kuparin hinta 3)   USD/lb  0,75  0,74  0,80  0,93 0,81
           EUR/kg  1,55  1,44  1,56  1,73 1,57

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Kupari- ja kupariseostuotteiden markkinatilanne oli edelleen
vaikea viimeisellä neljänneksellä. Kiinassa kaikkien tuotteiden
markkinat kuitenkin kasvoivat: esimerkiksi
ilmastointilaitteiden tuotanto kasvoi marraskuussa 111 %
edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Todellinen kysyntä
parani hieman myös Yhdysvalloissa, kun taas Euroopassa

elpyminen jäi markkinatunnelmien paranemisen varaan.
Kuparituotteiden kysyntä kääntyi Yhdysvalloissa kasvuun monilla
loppukäyttösektoreilla. Asuntorakentamisen,
elektroniikkateollisuuden ja tietoliikennesektorin
vilkastuminen Yhdysvalloissa lisäsi kupariputkien, -levyjen ja
-nauhojen kysyntää. Tilausten lisääntyminen Yhdysvalloissa ei
kuitenkaan vaikuttanut muokkauslisiin, jotka pysyivät hyvin
matalina. Kilpailu jatkui kireänä myös Euroopassa, ja
muokkauslisät pysyivät ennätyksellisen alhaalla. Euroopan
markkinoilla nähtiin vain lieviä elpymisen merkkejä. Kysyntä
parani hieman Euroopan sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa,
mutta rakentamiseen liittyvä kysyntä jäi heikoksi.

Kuparikatodimarkkinat kehittyivät hyvin viimeisellä
neljänneksellä. Markkinoilla oli selvää alitarjontaa, varastot
pienenivät edelleen ja kysynnän kasvu kiihtyi. Tämän
seurauksena kuparin hinta nousi 17 % edellisestä
neljänneksestä. Sulatus- ja jalostuspalkkiot pysyivät kuitenkin
ennätyksellisen alhaalla, mikä johtui kiinalaisten
metallintuottajien isoista rikasteostoista ja kaivostuotannon
useista ongelmista.

Outokumpu Copperin liikevaihto kasvoi hieman edellisestä
neljänneksestä, mikä johtui raaka-ainehintojen noususta.
Vertailukelpoinen liikevoitto parani hieman
edellisestä neljänneksestä ja oli 3 milj. euroa. Harjavalta
Metalsin kannattavuus kehittyi erityisen suotuisasti. Outokumpu
Copperin virallinen liikevoitto sisältää 18 milj. euron
varauksen Euroopan komission antamasta kartellisakosta.

Muokattujen kuparituotteiden tilaukset lisääntyivät viimeisellä
neljänneksellä 31 %. Muokattujen kuparituotteiden kysynnän
odotetaan vahvistuvan myös vuonna 2004. Parantuvien
markkinanäkymien ja tuottavuuden nousun seurauksena Outokumpu
Copperin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paranevan
vuonna 2004 selvästi edellisvuodesta.

Zincin kannattavuus parani edelleen

Zincin tunnuslukuja                    
                              
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02 2002
Liikevaihto           99  120  101   98  418
                              
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto           3   1   1   -0   5
                              
Varastojen            1  -0   -1   2   2
markkinahintakorjauks
et
Kokkolan reaktorien                   
alaskirjaus           -   -   -4   -  -4
Zinc, virallinen                    
liikevoitto           4   1   -4   2   3
                              
Liiketoimintaan                      
sitoutunut                         
pääoma kauden lopussa     416  383  378  361  361
                              
Sinkin tuotanto                      
(1 000 tonnia)         103  81   94  102  380
                              
Hintakehitys                        
Sinkin jalostuspalkkio,                  
muutos edellisestä                     
jaksosta, % 1)         -4  -6   -9   -2  -20
Sinkin hinta 2)    USD/l  0,36 0,35  0,35  0,35 0,35
           b
           EUR/k  0,91 0,85  0,78  0,77 0,82
           g

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR           I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
Liikevaihto           93   95   98  110  396
                              
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto            5   2   4   5   16
                              
Varastojen            -0   0   -0   0   0
markkinahintakorjauks
et
Kokkolan reaktorien                      
alaskirjaus            0   -   -   -   0
Zinc, virallinen                       
liikevoitto            5   2   4   5   16
                               
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                          
pääoma kauden lopussa     353  347  354   -   -
                              
Sinkin tuotanto                      
(1 000 tonnia)          97  103  100  107  407
                              
Hintakehitys                        
Sinkin jalostuspalkkio,                 
muutos edellisestä                   
jaksosta, % 1)          -9   -7   7   6  -20
Sinkin hinta 2)    USD/lb  0,36  0,35  0,37 0,42  0,38
           EUR/kg  0,73  0,68  0,73 0,78  0,73

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Sinkin metallimarkkinoilla oli ylitarjontaa viimeisellä
neljänneksellä ja varastojen kasvu jatkui. Yhdysvaltain
dollarimääräinen sinkin hinta nousi kuitenkin 13 % edellisestä
neljänneksestä. Hinnannousu johtui metallimarkkinoiden
tunnelmien paranemisesta ja sijoittajien lisääntyneestä
kiinnostuksesta. Sinkin kysynnän kasvusta saatiin orastavia
merkkejä. Myös rikastemarkkinat vahvistuivat viimeisellä
neljänneksellä. Sinkin jalostuspalkkiot paranivat sinkin hinnan
noustessa noin 10 % kolmannen neljänneksen erittäin matalalta
tasolta. Jalostuspalkkiot ovat edelleen hyvin matalia etenkin
eurooppalaisille tuottajille, koska Yhdysvaltain dollari on
heikentynyt euroon nähden. Merirahtien nousu saattaa nostaa
jalostuspalkkioita Euroopassa.

Tuotanto sujui viimeisellä neljänneksellä hyvin Outokummun
molemmilla sinkkitehtailla, ja Kokkolan tehtaan vuosituotanto
nousi uuteen ennätykseen. Sekä viimeisen neljänneksen
liikevaihto että 5 milj. euron vertailukelpoinen liikevoitto
paranivat edellisestä neljänneksestä. Sinkin hinnan ja
jalostuspalkkioiden nousu paransivat hieman kannattavuutta,
joka pysyi kuitenkin historiallisesti heikkona.
Valuuttasuojausten ansiosta Yhdysvaltain dollarin heikkous
euroon ja Norjan kruunuun nähden vaikutti vain vähän Zincin
tulokseen.

Sinkin hinta on noussut voimakkaasti vuoden 2004 alussa, vaikka
varastotasot ovat kasvaneet. Euron vahvuus Yhdysvaltain
dollariin nähden on kuitenkin vaimentanut hintakehityksen
suotuisaa vaikutusta eurooppalaisiin tuottajiin, ja
todennäköisesti tuotantoa supistetaan edelleen.
Sinkkimarkkinoiden vahvistuminen vuonna 2004 edellyttää
todellisen kysynnän elpymistä ja uusia tuotantoleikkauksia.

Outokumpu Technology teki vahvan tuloksen viimeisellä
neljänneksellä

Outokumpu Technologyn tunnuslukuja           
                             
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02  2002
Liikevaihto           71  114   90  124  399
                             
Virallinen liikevoitto     -8   5   -1   8   4
                              
Liiketoimintaan sitoutunut                 
pääoma kauden lopussa      33  36   26  35   35
                              
Tilauskanta kauden lopussa   392  401  370  370  370
                             
Milj. EUR           I/03 II/03 III/03 IV/03  2003
Liikevaihto           88  81   98  135  402
                             
Virallinen liikevoitto     -9  -4   -1  14   0
                              
Liiketoimintaan sitoutunut                 
pääoma kauden lopussa      28  32   12  17   17
                            
Tilauskanta kauden lopussa   359  294  410  356  356

Teknologian myynnin markkinanäkymät paranivat merkittävästä
kolmannella neljänneksellä, ja markkinat pysyivät hyvinä
viimeisellä neljänneksellä. Asiakkaat ovat käynnistäneet
investointiohjelmiaan etenkin kehittyvillä markkinoilla.
Technologyn tilauskanta oli vuoden lopussa 356 milj. euroa eli
lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Viimeisen neljänneksen
tärkein uusi sopimus koski kuparin uutto- ja
elektrolyysilaitoksen (SX/EW) toimitusta Milpillas Industrias
Peñoles Mexicolle. Metallien valmistusteknologiatilausten ja
pienempien mineraalinkäsittelyteknologiatilausten määrä kasvoi
merkittävästi vuoden jälkipuoliskolla. Lisäksi useiden suurten
sopimusten valmistelu jatkui.

Outokumpu Technologyn liikevoitto parani viimeisellä
neljänneksellä edellisistä neljänneksistä ja oli 14 milj.
euroa. Tämä johtui pääasiassa myyntivolyymien kasvusta ja
projektien onnistuneesta toteutuksesta. Olemassa olevan
tilauskannan ja parantuntuneen markkinatilanteen perusteella
Outokumpu Technologyn liikevoiton odotetaan kasvavan vuonna
2004 edellisvuodesta.

Myyntivoitot paransivat Muun toiminnan tulosta

Muun toiminnan tunnuslukuja               
                             
Milj. EUR          I/02 II/02 III/02 IV/02 2002
Liikevaihto          89  90   65  92 336
                             
Vertailukelpoinen                    
liikevoitto          -4   9  -15  -25 -35
Boliden-järjestelyn                   
myyntivoitto          -   -   -   -  -
Inmetin osakkeiden                    
myyntivoitto          -   -   -   -  -
Jalometallikaivos-                    
toiminnan myyntivoitto     -   -   -   -  -
Arctic Platinum                     
Partnershipin (49 %)                   
myyntivoitto          -   -   -   -  -
Espoon kiinteistöjen                   
myyntivoitto          -   -   -  13  13
Eläkesäätiöiden                    
ylikatteen palautus       -   -   -   4  4
Henki-Sammon                     
vakuutusmaksun hyvitys     -   -   -   2  2
Harjavallan nikkelitehtaan              
myyntivoiton oikaisu      -   -   -6   -  -6
AvestaPolarit Oyj Abp:n                 
osakkeiden luovutusvoitto    -  34   -   -  34
Pyhäsalmen kaivoksen                 
myyntivoitto          6   -   -   -  6
Muu toiminta,                     
virallinen liikevoitto     2  43  -21  -6  18
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa     147  223  100  209 209
                             
Kaivostuotanto                      
(1 000 tonnia)                      
Sinkkiä rikasteissa,                   
Taran kaivos          -   -   7  42  49
                             
Milj. EUR          I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
Liikevaihto          87  99  101  103 390
                             
Vertailukelpoinen                    
liikevoitto          -23  -17  -13  -19 -72
Boliden-järjestelyn                   
myyntivoitto          -   -   -  106 106
Inmetin osakkeiden                  
myyntivoitto          -   -   -  10  10
Jalometallikaivos-                  
toiminnan myyntivoitto     -   -   -   9  9
Arctic Platinum                    
Partnershipin (49 %)                 
myyntivoitto          -   -   26   -  26
Espoon kiinteistöjen                 
myyntivoitto          -   -   -   -  -
Eläkesäätiöiden                     
ylikatteen palautus       -   -   -   -  -
Henki-Sammon                       
vakuutusmaksun hyvitys     -   -   -   -  -
Harjavallan nikkelitehtaan                
myyntivoiton oikaisu      -   -   -   -  -
AvestaPolarit Oyj Abp:n                 
osakkeiden luovutusvoitto    -   -   -   -  -
Pyhäsalmen kaivoksen                   
myyntivoitto          -   -   -   -  -
Muu toiminta,                      
virallinen liikevoitto    -23  -17   13  106  79
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa     228  248  289  24  24
                             
Kaivostuotanto                      
(1 000 tonnia)                      
Sinkkiä rikasteissa,                   
Taran kaivos          43  41   51  53 188

Muun toiminnan vertailukelpoinen liiketappio syveni hieman
edellisestä neljänneksestä. Tämä johtui liiketoiminnan
kehittämisen ja konserninjohdon kuluista, joita ei kohdisteta
liiketoiminnoille. Sinkin hinnan nousu ja Taran kaivoksen
tehokkuuden paraneminen vaikuttivat positiivisesti viimeisen
neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon, koska Taran
kaivos teki voittoa useiden tappiollisten vuosineljännesten
jälkeen. Muun toiminnan virallinen liikevoitto viimeiseltä
neljännekseltä sisältää 125 milj. euroa poikkeuksellisia eriä,
jotka muodostuivat Boliden-järjestelystä sekä Inmetin
osakkeiden ja jalometallitoimintojen myynnistä.

Oheisissa liitteissä esitetään tiivistelmä hallituksen
toimintakertomuksesta ja tilinpäätöstiedoista.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja konsernin
kehittäminen, (09) 421 2555, kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Johtaja - Talous, (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com


Tiedotustilaisuus tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2003 tulosta
järjestetään tänään klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-
Kallela-salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100
Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44
20 7162 0186. Tunnussana on "Outokumpu".

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä
osoitteessa www.outokumpu.com

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com tänään klo 16.30 lähtien.
Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa perjantaihin
13.2.2004 saakka numerossa +44 20 7288 4459. Tunnuskoodi on
221892.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja - Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


TIIVISTELMÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2003

Outokummun vuoden 2003 tulos supistui konsernin suurten
muutosprosessien, maailmantalouden hitaan kasvun ja vaikean
markkinatilanteen vuoksi. Konsernin tulos heikkeni
edellisvuodesta pääasiassa siksi, että Stainlessin ja Copperin
kannattavuus heikkeni. Divestointien myyntivoitot paransivat
tulosta. Konsernin liikevaihto oli 5 921 milj. euroa (2002: 5
558 milj. euroa) ja liikevoitto 206 milj. euroa (2002: 267
milj. euroa). Tilikauden voitto oli 92 milj. euroa (2002: 159
milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,54 euroa (2002: 1,15
euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli 214 milj. euroa (2002: 334 milj.
euroa) ja käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 622 milj. euroa
(2002: 2 042 milj. euroa). Konsernin pääomarakenne vahvistui
selvästi ja velkaantumisaste laski 102,8 %:iin (31.12.2002:
122,6 %). Omaisuuden myynnit vahvistivat tasetta.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 jaetaan
osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvoi 7 %

Maailmantalouden kasvu kiihtyi vuoden 2003 jälkipuoliskolla
alkuvuoden hitaan kasvun jälkeen. Vaisun alkuvuoden takia kasvu
jäi kuitenkin vain 2,6 %:iin vuonna 2003. Talous elpyi lähinnä
Yhdysvalloissa, missä talous kasvoi vuoden jälkimmäisellä
puoliskolla 6 %. Yhdysvaltain talouden elpyminen sai tukea
mittavista veronalennuksista ja poikkeuksellisen matalista
koroista. Euroopassa talouskasvu oli yleisesti ottaen heikkoa,
mutta elpymisestä saatiin orastavia merkkejä vuoden
loppupuolella. Kiinan talouskasvu pysyi vahvana koko vuoden.
Lisäksi useimmat Aasian maat kehittyivät hyvin Kiinan imussa.

Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvoi vuonna 2003 noin 7 %,
kun pitkän aikavälin trendikasvu on 5,5 %. Kysyntä kasvoi
etenkin Kiinassa, jossa kylmävalssattujen litteiden tuotteiden
kulutus lisääntyi 25–30 %. Euroopassa ja Yhdysvalloissa kysyntä
pysyi epätyydyttävänä. Kysynnän kasvu hidastui Euroopassa
vuoden alkupuoliskolla, mutta parani hieman kausiluonteisesti
hiljaisen kesäkauden jälkeen nikkelin hinnan nousun tukemana.
Kylmävalssattujen litteiden tuotteiden kysyntä Euroopassa
heikkeni hieman vuositasolla laskettuna. Yhdysvalloissa
ruostumattoman teräksen markkinat olivat erittäin heikot
suurimman osan vuotta 2003, ja kysyntä elpyi vasta viimeisellä
neljänneksellä. Nikkelimarkkinat olivat hyvin epävakaat, ja
nikkelin hinta yli kaksinkertaistui vuoden aikana. Ferrokromin
hinta nousi koko vuoden ja sen Yhdysvaltain dollarimääräinen
hinta kohosi yli 50 %.

Ruostumattoman teräksen hintakehitys jäi odotettua heikommaksi
vuonna 2003. Euroopan lisäkapasiteetin ja vahvan euron
houkutteleman tuonnin aiheuttama ylitarjonta loi paineita
perushintaan. Eräiden yhtiöiden tuotantoleikkaukset auttoivat
tasapainottamaan kysyntää ja tarjontaa kolmannella
neljänneksellä. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen
keskimääräinen Saksan perushinta oli hieman alempi kuin vuonna
2002 ja muokkauslisä heikkeni 3 % edellisvuodesta.
Kvarttolevyjen kysyntä pysyi vuonna 2003 normaalia heikompana,
ja pitkien tuotteiden ylikapasiteetti aiheutti Euroopassa
hintapaineita. Erikoisohuiden nauhojen hinnat ja kysyntä
pysyivät suhteellisen vakaina. Putkien hinnat laskivat hieman
vuoden loppua kohden, mutta putkenosien hinnat olivat melko
vakaat.

Kupari- ja kupariseostuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä
kasvoi vain 2 % vuonna 2003. Kysyntä kasvoi Aasiassa yli 10 %,
mutta pieneni sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kysyntä
heikkeni Yhdysvalloissa noin 6 %, vaikka maan talous elpyi
vahvasti vuoden jälkipuoliskolla. Yhdysvaltain teollisuus pysyi
vaisuna suurimman osan vuodesta, ja ainoastaan
asuntorakentaminen kasvoi. Asuntorakentamisen vilkkaus tuki
putkien ja seoslankojen myyntiä, mutta tietoliikennesektorin ja
elektroniikkateollisuuden kysyntä heikkeni selvästi
edellisvuodesta. Yhdysvaltain teollisuuden vahvistumisesta
saatiin merkkejä vuoden 2003 lopulla. Kuparituotteiden kysyntä
heikkeni Länsi-Euroopassa noin 2 %. Rakentaminen kasvoi
ainoastaan muutamassa Euroopan maassa, ja Saksassa rakentaminen
oli noin 10 % edellisvuotta vaisumpaa. Ylikapasiteetti ja
kireät katodikupari- ja kupariromumarkkinat lisäsivät
eurooppalaisten kuparintuotevalmistajien ongelmia.
Kuparituotteiden kysyntä pysyi Kiinassa vahvana. Japanin
talouden elpyminen kasvatti merkittävästi kysyntää
autoteollisuudessa. Tilanne parani edelleen myös Japanin
elektroniikka- ja rakennusteollisuudessa. Yleisesti ottaen
hintapaineet pysyivät voimakkaina vuonna 2003.

Maailman sinkkimarkkinat olivat heikot suurimman osan vuotta ja
ne elpyivät vasta viimeisellä neljänneksellä. Sinkin
maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi noin 3 % Kiinan kysynnän
kasvaessa 13 %. Kysyntä putosi sekä Euroopassa että
Yhdysvalloissa, koska teollisuusrakentaminen pysyi heikkona ja
autoteollisuus laimeana. Sinkin metallimarkkinoilla oli
ylitarjontaa, varastojen kasvu jatkui ja hinnat nousivat vasta
viimeisellä neljänneksellä. Sinkin Yhdysvaltain
dollarimääräinen keskihinta nousi 9 % edellisvuodesta, mutta
eurohinta putosi 11 %. Kiinalaisten metallintuottajien isot
rikasteostot pitivät sinkkirikastemarkkinat kireinä ja
jalostuspalkkiot matalina. Jalostuspalkkioiden keskimääräiset
markkinahinnat (spot) putosivat 4 % ja sopimushinnat 11 %
edellisvuoteen verrattuna.

Liikevaihto kasvoi 7 %

Konsernin liikevaihto kasvoi 7 % vuonna 2003 ja oli 5 921 milj.
euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa ruostumattoman
teräksen suuremmista toimitusmääristä ja raaka-ainehintojen
noususta.

Liikevaihto liiketoiminnoittain     
Milj. EUR          2003  2002 Muutos, %
Stainless         3 449  3 002     15
Copper           1 626  1 669     -3
Zinc             396   418     -5
Technology          402   399     1
Muu toiminta         390   336     16
Sisäinen myynti       -342  -266     29
Konserni          5 921  5 558     7

Outokumpu Stainlessin liikevaihto kasvoi 15 % edellisvuodesta.
Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa suuremmista
toimitusmääristä ja raaka-ainehintojen noususta. Suuri osa
toimitusmäärien lisäyksestä johtui teräsaihioiden ja
kuumanauhojen toimitusmäärien merkittävästä kasvusta, mikä
laski keskimääräisiä myyntihintoja edellisvuodesta.
Kylmävalssattujen tuotteiden toimitusmäärät kasvoivat 14 %
edellisvuodesta. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen euroon
nähden hidasti liikevaihdon kasvua.

Outokumpu Copperin liikevaihto supistui 3 % edellisvuodesta.
Liikevaihdon laskuun vaikuttivat lähinnä keskimääräisten
muokkauslisien aleneminen, joka johtui heikommasta
tuotevalikoimasta, sekä ankarat hintapaineet. Muokattujen
kuparituotteiden toimitusmäärät kasvoivat hieman.

Zincin liikevaihto supistui 5 %, vaikka toimitusmäärät
kasvoivat hieman. Liikevaihto pieneni pääasiassa siksi, että
sinkin euromääräinen keskihinta laski 11 %. Outokumpu
Technologyn liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Muun
toiminnan liikevaihto kasvoi merkittävästi, Taran kaivoksen
sinkkirikasteiden toimitusmäärien lisääntymisen seurauksena.

Euroopan suhteellinen osuus konsernin liikevaihdosta laski 62
%:iin ja Amerikan 18 %:iin. Aasian osuus nousi puolestaan 17
%:iin.

Tulos heikkeni

Konsernin liikevoitto heikkeni 206 milj. euroon (2002: 267
milj. euroa) ja liikevoittoprosentti oli 3,5 (2002: 4,8 %).
Sekä Stainlessin että Copperin liikevoitto pieneni
edellisvuodesta. Liikevoitto sisältää 119 milj. euroa
poikkeuksellisia eriä (2002: 49 milj. euroa).

Liikevoitto liiketoiminnoittain     
Milj. EUR          2003  2002   Muutos
Stainless          104   204    -100
Copper             7   53    -46
Zinc             16    3     13
Technology           0    4     -4
Muu toiminta         79   18     61
Sisäiset erät         0   -15     15
Konserni           206   267    -61

Outokumpu Stainlessin liikevoitto heikkeni selvästi
edellisvuodesta. Kannattavuuden heikkeneminen johtui pääasiassa
keskimääräisten muokkauslisien alenemisesta. Tähän vaikuttivat
perushintojen lasku Euroopassa, puolituotteiden suhteellisen
osuuden kasvu ja Yhdysvaltain dollari heikkous euroon nähden.
Lisäksi myynnin maantieteellinen jakautuminen oli epäsuotuisa:
suuri osa toimituksista meni Aasiaan, missä hintataso oli
Eurooppaa matalampi. Liikevoittoa rasittivat myös kasvaneet
kiinteät kustannukset, jotka liittyivät pääasiassa Tornion
laajennuksen ylösajovaiheeseen. Sheffieldin sulatolla oli
vaikeuksia lanka-aihioiden tuotannon ylösajossa, ja siksi
Degerforsin sulaton sulkemista lykättiin kolmannen neljänneksen
loppuun. Tämä heikensi kannattavuutta. Liikevoittoon sisältyy
Britannian Walesissa sijaitsevan Pantegin tehtaan sulkemiseen
liittyvä 14 milj. euron kuluvaraus.

Outokumpu Copperin liikevoitto heikkeni selvästi
edellisvuodesta. Tämä johtui pääasiassa Euroopan komission
määräämästä 18 milj. euron kartellisakosta, keskimääräisten
muokkauslisien alenemisesta heikomman tuotevalikoiman ja
hintapaineiden seurauksena, kertaluonteisista
uudelleenjärjestelykuluista, Yhdysvaltain dollarin
heikentymisestä suhteessa euroon sekä Espanjassa sijaitsevan
Zaratamon tehtaan lakosta. Tulos sisältää varastojen
arvostukseen liittyvän 13 milj. euron markkinahintakorjauksen
(2002: -1 milj. euroa).

Zincin liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta, mutta pysyi
historiallisesti matalalla tasolla. Valuuttasuojausten ansiosta
liikevoitto parani siitä huolimatta, että Yhdysvaltain dollari
oli heikko euroon ja Norjan kruunuun nähden. Myös tuotannon
pienemmät yksikkökustannukset paransivat kannattavuutta.
Technologyn liikevoitto päätyi nollatasolle vaikeasta
alkuvuodesta huolimatta.

Muun toiminnan liikevoiton paraneminen johtui erityisesti
Boliden-järjestelyn 106 milj. euron myyntivoitosta, Arctic
Platinum Parnershipin 49 % osuuden myynnin 26 milj. euron
myyntivoitosta, Inmetin osakkeiden myynnin 10 milj. euron
myyntivoitosta ja jalometallitoimintojen myynnin 9 milj. euron
myyntivoitosta.

Konsernin nettorahoituskulut nousivat 91 milj. euroon (2002: 46
milj. euroa). Tämä johtui pääasiassa siitä, että korollisen
velan määrä oli väliaikaisesti korkea ennen Boliden-järjestelyn
loppuunsaattamista. Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli
100 milj. euroa (2002: 213 milj. euroa).

Konsernin sijoitetun pääoman tuotto oli 5,0 % (2002: 7,0 %) ja
oman pääoman tuotto oli 4,7 % (2002: 8,0 %). Tilikauden voitto
oli 92 milj. euroa (2002: 159 milj. euroa) ja osakekohtainen
tulos oli 0,54 euroa (2002: 1,15 euroa).

Pääomarakenne vahvistui

Liiketoiminnan rahavirta supistui edellisvuodesta ja oli 214
milj. euroa (2002: 334 milj. euroa). Tämä johtui pääasiassa
keskeisten liiketoimintojen heikommasta peruskannattavuudesta.

Rahoitusaseman muutosta kuvaavat tunnusluvut  
Milj. EUR                 2003  2002
Korollinen nettovelka                 
Pitkäaikaiset lainat           1 782  1 493
Lyhytaikaiset lainat           1 016  1 352
Lainat yhteensä              2 798  2 845
Korolliset varat              -785  -460
Korollinen nettovelka           2 013  2 385
                            
Nettovelka liikevaihdosta, %        34,0  42,9
Oma pääoma                1 924  1 906
Velkaantumisaste, %            102,8  122,6
Omavaraisuusaste, %            32,3  31,1
Liiketoiminnan rahavirta          214   334
Nettorahoituskulut              91   46
Nettorahoituskulut liikevaihdosta, %    1,5   0,8
Korkokate                  2,0   3,8

Useat divestoinnit johtivat siihen, että konsernin korolliset
nettovelat supistuivat edellisvuodesta ja olivat vuoden lopussa
2 013 milj. euroon (31.12.2002: 2 385 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste nousi 32,3 %:iin (31.12.2002: 31,1 %) ja
velkaantumisaste pieneni 102,8 %:iin (31.12.2002: 122,6 %).
Tavoitteena on laskea velkaantumisaste alle 75 %:iin vuoden
2004 loppuun mennessä.

Konsernin maksuvalmius pysyi tyydyttävänä koko vuoden.
Likvidejä varoja ja sijoituksia oli vuoden lopussa yhteensä 230
milj. euroa. Vahvistettuja valmiusluottoja oli vuoden lopussa 1
475 milj. euron arvosta, josta noin 673 milj. euroa oli
nostamatta ja emoyhtiön käytettävissä. Näiden lisäksi konserni
on tehnyt useita ei-sitovia valmiusluottojärjestelyjä eri
rahoituslaitosten kanssa.

Käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät suurina

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät edelleen
suhteellisen suurina ja olivat yhteensä 622 milj. euroa (2002:
2 042 milj. euroa). Vuoden 2002 käyttöomaisuusinvestointeihin
sisältyi AvestaPolaritin vähemmistöosuuden hankintaan käytetty
1 118 milj. euroa. Vuonna 2004 investointien odotetaan olevan
pienemmät kuin vuonna 2003, mutta ne ylittänevät kuitenkin
poistojen määrän.

Investoinnit liiketoiminnoittain        
Milj. EUR                 2003  2002
Stainless                 373   633
AvestaPolaritin vähemmistön hankinta     -  1 118
Copper                   106   149
Zinc                    60   23
Technology                 13    8
Muu toiminta                70   111
Konserni                  622  2 042

Torniossa toteutettava 1 miljardin euron laajennusohjelma eteni
hyvin, vaikka uuden kylmävalssaamon ylösajo onkin hieman
viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Tornion laajennuksen
koko tuotantokapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuonna
2005. Uusi kylmävalssaamo (RAP5) otettiin käyttöön helmikuussa,
kuumanauhojen toimitukset aloitettiin maaliskuussa ja
kylmävalssattujen tuotteiden toimitukset elokuussa. Tornion
tehtaiden kuumavalssaamon laajennus 1,7 milj. tonniin otetaan
käyttöön vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä. Helmikuussa
2003 ilmoitettiin Tornion ensimmäisen sulaton uudistamisesta,
ja se toteutetaan vuoden 2004 toisella neljänneksellä.
Kokonaisinvestointi on 55 milj. euroa. Vuoden 2003 helmikuussa
59 milj. eurolla ostetun ThyssenKrupp Nirostan ruostumattomien
kvarttolevyjen liiketoiminnan integrointi sujui hyvin. Kemin
kromikaivoksen maanalainen louhinta, johon investoitiin 73
milj. euroa, käynnistyi syyskuun alussa. Pitkien tuotteiden
kapasiteetin lisääminen etenee Yhdysvalloissa suunnitelmien
mukaisesti.

Norjalaisen Oddan sinkkitehtaan 88 milj. euron uudistusohjelma
on edennyt kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti. Hanke
valmistuu vuoden 2004 syksyllä. Rakennusvaihe ei aiheuta
merkittäviä tuotantomenetyksiä.

Outokumpu ja Boliden saattoivat päätökseen merkittävän sinkin
ja kuparin toimialajärjestelyn

Outokumpu ja Boliden saattoivat 30.12.2003 päätökseen
järjestelyn, jossa Boliden osti Outokummun sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattotoiminnot ja myi kuparituotteiden
valmistuksensa ja teknologian myyntinsä Outokummulle. Uudesta
Bolidenista tuli yksi maailman johtavista sinkin ja kuparin
kaivos- ja sulattoyhtiöistä. Uusi Boliden aloitti toimintansa
1.1.2004.

Kaupan loppuunsaattamishetkellä käytetyn arvion mukaan Boliden
maksoi Outokummulle 849 milj. euron kokonaiskauppahinnan.
Bolidenin maksama vastike muodostui Outokummulle suunnatusta
osakeannista (joka vastasi 49 % kaikista Bolidenin osakkeista),
373 milj. euron käteismaksusta sekä korollisesta
kauppahintavelasta Outokummulle.

Lopullinen kauppahinta tarkentuu järjestelyn
loppuunsaattamishetken tilinpäätösten perusteella, jotka
valmistuvat viimeistään maaliskuussa 2004. Outokummulta
hankittujen liiketoimintojen sijoitetun pääoman muutokset
vaikuttavat kokonaiskauppahintaan kuuluvan korollisen
kauppahintasaatavan suuruuteen. Tämänhetkisen arvion mukaan
korollinen kauppahintasaatava tulee olemaan noin 146 milj.
euroa.

Osana Outokummulta hankituista liiketoiminnoista maksettua
kauppahintaa Outokumpu merkitsi 82 446 475 uutta Boliden AB:n
osaketta. Merkinnän seurauksena Outokumpu omistaa 49 % kaikista
Bolidenin osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Outokumpu
ei aio lisätä omistustaan Bolidenissa eikä se tavoittele
yhtiössä enemmistöomistajan asemaa. Outokumpu voi aikanaan
vähentää omistustaan Bolidenissa hallitusti. Tukholman
pörssissä noteeratun Bolidenin osakkeen päätöskurssin
perusteella Outokummun merkitsemien osakkeiden arvo oli
yhteensä noin 349 milj. euroa 29.12.2003. Uudet osakkeet
oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta,
ja osakkeisiin liittyvät samat oikeudet kuin muihinkin
Bolidenin liikkeeseen laskemiin osakkeisiin.

Vastikkeena Bolidenilta hankituista kuparituotteiden
valmistukseen ja teknologian myyntiin liittyvistä
liiketoiminnoista Outokumpu antoi Bolidenille merkittäväksi
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen 5 000 000
uutta osaketta. Boliden myi kaikki saamansa Outokumpu-osakkeet
tammikuussa.

Kaikki Bolidenille myydyt liiketoiminnat poistuivat Outokummun
taseesta vuoden 2003 lopussa, mutta niiden tulokset
yhdisteltiin Outokumpu-konserniin vuoden 2003 loppuun saakka.
Bolidenilta hankitut liiketoiminnot yhdisteltiin Outokumpu-
konsernin taseeseen vuoden 2003 lopussa.

Outokumpu sai Bolidenille myydyistä kaivos- ja
sulattotoiminnoista noin 208 milj. euron myyntivoiton, josta
106 milj. euroa kirjattiin poikkeuksellisena eränä vuoden 2003
viimeisen neljänneksen tulokseen. Kirjattu myyntivoitto on
verovapaa. Järjestelyn seurauksena Outokummun velkaantumisaste
laski noin 40 prosenttiyksikköä. Vuodelle 2003 kirjattu 106
milj. euron myyntivoiton lisäksi järjestelyyn liittyy ns.
siirtyvä myyntivoitto, joka vastaa 49 % kokonaismyyntivoitosta.
Siirtyvä myyntivoitto tuloutetaan samassa tahdissa, kun Boliden
poistaa kaupasta syntyvää konserniliikearvoa. Siirtyvää
myyntivoittoa voidaan myös tulouttaa suhteellisesti
edellyttäen, että Outokummun omistusosuus Bolidenissa alenee,
ja se voidaan tulouttaa kokonaan, jos Outokummun omistus
Bolidenissa laskee alle 20 %:iin.

Ydinliiketoimintoihin kuulumattomien toimintojen myynnit
etenivät hyvin

Eteläafrikkalainen Gold Fields käytti syyskuussa 2003 etuosto-
oikeuttaan ja osti Outokummun 49 % osuuden Arctic Platinum
Partnershipistä (APP). Vastikkeena osuutensa myynnistä
Outokumpu sai 23 milj. Yhdysvaltain dollaria käteistä sekä Gold
Fieldsin osakkeita, joiden arvo oli 8 milj. Yhdysvaltain
dollaria. Outokumpu myi osakkeet heti. Outokumpu sai kaupasta
26 milj. euron myyntivoiton, joka kirjattiin kolmannella
neljänneksellä poikkeuksellisena eränä Muun toiminnan
tulokseen.

Outokumpu ja Inmet sopivat lokakuussa 2003, että Outokummun
omistamia Inmetin osakkeita koskeva myyntikielto poistetaan.
Outokumpu oli saanut osakkeet osana myyntihintaa, kun
Pyhäsalmen kaivos myytiin Inmetille vuonna 2002. Outokumpu myi
osakkeet ja sai tästä 23 milj. euroa kulujen jälkeen.
Osakkeiden hankintahinta oli noin 13 milj. euroa. Kaupasta
saatu 10 milj. euron myyntivoitto kirjattiin viimeisellä
neljänneksellä poikkeuksellisena eränä Muun toiminnan
tulokseen.

Outokumpu myi marraskuussa 2003 australialaiselle Dragon
Miningille jalometallikaivostoimintaansa kuuluvat omaisuuserät
– Oriveden kultakaivoksen, Vammalan rikastamon ja tietyt,
pääosin Suomessa sijaitsevat malminetsintäkohteet. Kauppahinta
oli yhteensä 11 milj. euroa, josta 6 milj. euroa käteisenä ja
loput Dragon Miningin osakkeina. Kaupasta saatu 9 milj. euron
myyntivoitto kirjattiin viimeisellä neljänneksellä
poikkeuksellisena eränä Muun toiminnan tulokseen.

Outokumpu Technologyn suodatinliiketoiminta myytiin Laroxille
tammikuussa 2004. Kokonaiskauppahinta oli 31 milj. euroa, ja
myytyyn liiketoimintaan sijoitettu pääoma oli 12 milj. euroa.
Myyntivoitto kirjataan vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä
Technologyn tulokseen.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste uusissa tuotteissa ja
tuotesovelluksissa

Tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 48 milj. euroa eli
0,8 % liikevaihdosta (2002: 47 milj. euroa ja 0,8 %). Konsernin
innovaatiotoiminta oli vilkasta, ja vuonna 2003 jätettiin
ennätykselliset 74 uutta patenttihakemusta. Tuotekehityksessä
painotettiin uusia tuotteita ja sovelluksia, innovatiivisia
prosessiparannuksia ja päästöjen pienentämistä, läpimenoaikojen
lyhentämistä sekä korkean laaduntuottokyvyn merkitystä.

Tuotesovellusten tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskitytään
rakennus- ja kuljetusalan tuotekehitykseen. Tässä yhteydessä
kehitettiin edistyneitä kupariin perustuvia julkisivu- ja
kattoratkaisuja sekä patinoitujen pintojen jatkuvia
tuotantomenetelmiä. Autoteollisuudelle on kehitetty uusi HyTens-
komponenttiratkaisu, jossa hyödynnetään austeniittisen
ruostumattoman teräksen erinomaisia muotoilu- ja
kovettumisominaisuuksia. Ratkaisua kehittää erityinen
innovaatiotyöryhmä yhteistyössä autonvalmistajien kanssa.

Technologyn uutta edistyksellistä HydroCopper -
kuparinvalmistusmenetelmää demonstroitiin uudessa
hydrometallurgisessa koetehtaassa, joka aloitti toimintansa
Porin tutkimuskeskuksen yhteydessä. Menetelmän kaupallistaminen
jatkuu. Rautamalmin suorapelkistykseen tarkoitettua Circofer-
teknologiaa testattiin onnistuneesti Frankfurtin
tutkimuskeskuksessa. Sitä kehitetään edelleen osaksi uutta
raudanvalmistusmenetelmää.

Tärkein kohde tuotantoprosessien kehittämisessä on ollut
ainutlaatuisen kylmävalssaus-, hehkutus- ja peittauslinjan
(RAP5) ylösajo Tornion jaloterästehtaalla. Tuotantolinjan
kaavailtuja ominaisuuksia on demonstroitu tuotannossa.
Laadullisesti tuotteet ovat yhtä hyviä tai parempia kuin mikäli
ne olisi valmistettu käytössä olevilla tuotantoprosesseilla.
Viranomaiset ovat hyväksyneet tuotteet vaativiinkin
käyttökohteisiin. Konsepti on myös herättänyt uusia
tuotantoideoita ferriittisten ruostumattomien tuotteiden
osalta. Tuotantoprosessien hienosäätöä ja optimointia
jatketaan, erityisesti peittausvaiheen osalta.

Haasteellisia hankkeita ovat olleet myös lanka-aihioiden
valmistuksen siirtäminen Degerforsista Sheffieldiin sekä
kvarttolevyjen valssauksen siirtäminen Saksasta Degerforsiin.
Delawaressa, Ohiossa, otettiin käyttöön Micro Mill –konsepti
liitinnauhojen valmistuksessa.

Outokumpu on maailman johtava ruostumattoman teräksen
erikoislaatujen tuottaja. Viimeisin erikoisteräslaatu on
niukkaseosteinen LDX 2101, jolla on pieni nikkelipitoisuus.
Teräslaatu on tarkoitettu rakentamiseen ja autoteollisuudelle.
Outokummun erikoisteräslaatuja koskeva asiantuntemus ja
osaaminen olivat keskeinen syy siihen, että yhtiöltä tilattiin
suuri suolanpoistolaitosprojekti Israeliin ja kaasu- ja
öljykenttäprojekteja Kiinaan. Lisäksi Outokumpu on kehittänyt
hapettomia mikroseosteisia kuparituotteita, jotka on
tarkoitettu erityisiin loppukäyttökohteisiin.

Vakavia onnettomuuksia vuonna 2003

Vuonna 2003 tavoitteena oli tapaturmatiheyden puolittaminen
viiden edellisvuoden keskiarvoon verrattuna. Eräät
tuotantoyksiköt saavuttivat tämän tavoitteen, mutta koko
konsernin tapaturmatiheys pysyi vuoden 2002 tasolla.

Vaikka turvallisuutta parannettiin useilla toimenpiteillä,
vuonna 2003 tapahtui kaksi kuolemaan johtanutta onnettomuutta.
Ensimmäinen onnettomuus tapahtui Porissa tammikuussa 2003.
Lisäksi Torniossa syttyi syyskuussa 2003 räjähdysmäinen
tulipalo, joka vaati kolme kuolonuhria. Onnettomuuksia
tutkitaan edelleen. Tulosten avulla pyritään välttämään
vastaavat tapahtumat tulevaisuudessa.

Ympäristöjärjestelmien käyttöönotto jatkui

Outokummun keskeisiä ympäristötavoitteita ovat hajapäästöjen
vähentäminen, energiankäytön tehostaminen, sivutuotteiden
hyötykäytön edistäminen, vedenkäytön tehostaminen ja vesistö-
päästöjen pienentäminen. Vuonna 2003 ei tapahtunut merkittäviä
päästörajojen ylityksiä. Energiansäästösopimukset ja -projektit
jatkuivat.

Outokummun tavoitteena on, että tuotantolaitokset sertifioivat
ympäristöjärjestelmänsä vuoden 2005 loppuun mennessä. Vuoden
2003 aikana viisi uutta toimipaikkaa saivat
ympäristöserfifikaatin nyt yhteensä 27 toimipaikalla on
sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ympäristöjärjestelmien
ansiosta toiminta on kehittynyt entistä varmemmaksi ja
häiriötilanteet ovat vähentyneet.

Kaikilla Outokummun yksiköillä on voimassaolevat
ympäristöluvat. Outokumpu ei ole osallisena ympäristöasioita
koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai hallinnollisissa
menettelyissä eikä sen tiedossa ole ympäristöriskejä, joilla
olisi merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan.

Henkilöstön kehittämiseen yhteisiä työkaluja

Outokummun henkilöstö on viime vuosina ollut mukana voimakkaassa
muutoksessa, kun konserni on toteuttanut kasvu- ja
muuntumisstrategiaansa. Outokumpu Stainlessin (ent. AvestaPolarit)
hallinnollisten toimintojen integraatio on saatettu loppuun, ja
Bolidenilta Outokumpuun siirtyneiden yhtiöiden integraatio on
parhaillaan käynnissä.

Vuonna 2003 konsernissa toteutettiin ensimmäistä kertaa yli 8 000
outokumpulaista 14 maassa koskettanut O´People-henkilöstötutkimus,
jonka tuloksia yksiköt ja työyhteisöt hyödyntävät toimintansa
kehittämisessä. Tutkimusta ei ulotettu vielä Stainlessin
yksiköihin. Henkilöstötutkimuksia on tarkoitus jatkaa
säännöllisesti, ja laajentaa ne koskemaan kaikkia outokumpulaisia.

Outokumpu Stainless toteutti aikaisempien vuosien tapaan
johtajapotentiaalin tunnistamiseen tähtäävän Management Review -
prosessin, ja se toteutettiin pilottiluonteisesti Outokumpu
Copperin kahdessa yksikössä. Soveltamisaluetta laajennetaan vuonna
2004, ja tavoitteena on saada jatkuva johtamispotentiaalin
arviointi toimimaan konserninlaajuisesti vuonna 2005.

Outokummun arvot - Outokummun tapa toimia - määriteltiin vuonna
2002. Arvokeskustelua jatketaan konserninlaajuisesti vuoden 2004
aikana, jolloin mukaan pääsevät myös Outokumpu Stainless sekä
Bolideniltä hankitut yksiköt.

Henkilöstö liiketoiminnoittain     
31.12.               2003  2002
Stainless             9 200  9 147
Copper              7 585  7 564
Zinc                 -  1 117
Technology            1 706  1 737
Muu toiminta            868  1 565
Konserni             19 359 21 130

Outokummun palveluksessa oli vuoden lopussa 19 359 henkilöä noin
40 maassa. Henkilöstömäärän supistuminen johtui pääasiassa Boliden-
järjestelystä. Järjestelyn tuloksena noin 2 200 Outokummun
työtekijää siirtyi uuteen Bolideniin 31.12.2003, ja samalla noin 1
200 Bolidenin työntekijää siirtyi Outokummulle.

Omien osakkeiden hankinta ja luovutus

Outokummulla on hallussaan kaikkiaan 1 123 440 omaa osaketta,
jotka se on hankkinut vuonna 2001.

Outokumpu Oyj:n hallituksella on voimassa oleva varsinaisen
yhtiökokouksen 3.4.2003 myöntämä valtuutus omien osakkeiden
hankkimiseen sekä niiden luovuttamiseen. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Valtuutuksen nojalla
ei ole hankittu omia osakkeita.

Outokumpu allekirjoitti joulukuussa 2003 sopimuksen, jonka mukaan
se ostaa loput 50 % Neymayer GmbH:sta, joka on Outokummun
tytäryhtiö. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen helmikuun 2004
lopussa. Outokumpu Oyj siirtää kaupan vastikkeena myyjälle 309 597
hallussaan olevaa omaa osaketta.

Outokummun hallitus vahvisti 10.2.2004 johdon
osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2003 lopussa päättyneen toisen
kannustuskauden palkkiot. Arviolta 329 510 yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta siirretään 12.2.2004 kokonaispalkkion osakeosuutena
palkkionsaajille.

Omien osakkeiden hankinnasta ja luovutuksesta esitetään
lisätietoja kohdassa Tuloslaskelman ja taseen lisätietoja.

Kilpailuasiat

Outokumpu sai joulukuussa 2003 Euroopan komissiolta ilmoituksen,
joka koski Outokummun kupariputkiliiketoiminnan osallisuutta
ilmastointi- ja jäähdytysputkien kartelliin Euroopan unionissa.
Komissio totesi Outokummun osallistuneen kartelliin ja määräsi
yhtiölle 18 milj. euron sakon. Outokumpu tutkii komission
päätöksen sisällön ja päättää mahdollisen valituksen tekemisestä.
Outokumpu teki määrätyn sakon johdosta varauksen, joka kirjattiin
poikkeuksellisena eränä Outokumpu Copperin vuoden 2003 viimeisen
neljänneksen tulokseen.

Lisäksi Outokumpu sai syyskuussa 2003 Euroopan komissiolta
vesijohtoputkia koskevan vastalausekirjelmän. Outokumpu on
vastannut siihen kirjallisesti, ja komission odotetaan päättävän
asiasta vuonna 2004. Koska asian käsittely on vielä kesken,
vesijohtoputkia koskevaa menettelyä varten ei ole tehty varausta.
Outokumpu on toiminut yhteistyössä Euroopan komission kanssa
tutkimuksiin liittyen.

Uusi yhtenäinen Outokumpu-brändi käyttöön

Outokumpu päätti lokakuussa 2003 konsernin brändihierarkian
analysoinnin tuloksena, että kaikki sen liiketoiminnat kootaan
yhtenäisen Outokumpu-brändin alle. Syksyn aikana uudistettiin
brändin sisältöä ja kehitettiin uusi visuaalinen ilme. Uudistettu
brändi ja uusi visuaalinen ilme otettiin käyttöön 12.1.2004.
Outokummun kaikissa liiketoiminnoissa on nyt uutta yritysbrändiä
vastaava yhtenäinen nimirakenne. Yhdenmukaistamisen tavoitteena on
koota eri liiketoimintojen vahvuudet yhdeksi vahvaksi ja
yhtenäiseksi Outokumpu-brändiksi, josta kaikki liiketoiminnat
hyötyvät.

Uuden brändin ydin kiteytyy Outokumpu-tekijässä. Sillä
tarkoitetaan Outokummun asiakkaiden saamaa kilpailuetua, kun
Outokumpu auttaa heitä kehittämään prosessejaan, tuotteitaan ja
palvelujaan. Outokumpu-tekijän ansiosta asiakkaat pystyvät
vastaamaan tiukimpiinkin haasteisiin.

Uudessa viestintäkonseptissa painotetaan Outokumpu-tekijää ja
osoitetaan käytännön esimerkeillä, miten Outokumpu on auttanut
asiakkaitaan menestymään.

Parempi kannattavuus vuodelle 2004

Maailmantalouden odotetaan kasvavan vuonna 2004 noin 3-4 %.
Yhdysvalloissa luottamusindeksien vahvistuminen, osakemarkkinoiden
nousu ja yritysten kannattavuuden parantuminen ennakoivat talouden
elpymistä. Ennusteiden mukaan maan talous kasvaa vuonna 2004 noin
4,5 %. Kasvunäkymät saavat tukea heikosta Yhdysvaltain dollarista
ja ennätyksellisen matalasta korkotasosta. Yleisen näkemyksen
mukaan Euroopan talouskasvu seuraa Yhdysvaltoja 6–9 kuukauden
viiveellä. Lisäksi euron vahvistuminen on lisännyt Euroopan
talousnäkymien epävarmuutta. Aasian talousnäkymät ovat edelleen
hyvin valoisat, ja koko alue hyötyy Kiinan vahvasta kasvusta.

Ruostumattoman teräksen kysyntä on parantunut vuoden 2004 alussa
nikkelin hinnan merkittävän nousun tukemana. Lisäksi
kylmävalssatun ruostumattoman teräksen perushinta on noussut
tietyillä Euroopan markkinoilla vuoden 2004 alkupuolella.
Kapasiteetin käyttöasteet ovat paranemassa, vaikka maailman
tuotantokapasiteetti nousee edelleen jonkin verran vuonna 2004.
Ruostumattoman teräksen markkinoiden kestävä vahvistuminen riippuu
kuitenkin maailmantalouden näkymien paranemisesta.
Nikkelimarkkinoilla odotetaan merkittävää alitarjontaa vuonna
2004, ja siksi nikkelin hintaodotukset pysyvät korkealla.
Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän kireinä vuonna 2004, ja
vertailuhinta on noussut ensimmäiselle neljännekselle noin 15 %.

Tornion uuden kapasiteetin ylösajo vaikuttaa edelleen
merkittävästi Outokummun kannattavuuteen. Kylmävalssaamon
asteittaisen ylösajon odotetaan parantavan kannattavuutta vuonna
2004, koska kylmävalssattujen tuotteiden suhteellinen osuus
kasvaa. Lisäksi ensimmäisen sulaton onnistunut uudistaminen ja
kuumavalssaamon kapasiteetin laajentaminen vuonna 2004 parantavat

kannattavuutta vuoden lopulla. Investointien täydet tuotot
saadaan, kun koko tuotantokapasiteetti on käytettävissä vuonna
2005. Outokumpu Stainlessin liikevoiton odotetaan vuonna 2004
paranevan selvästi edellisvuodesta.

Muokattujen kuparituotteiden kysynnän odotetaan vahvistuvan
edelleen vuonna 2004. Parantuvien markkinanäkymien ja tuottavuuden
nousun perusteella Outokumpu Copperin vertailukelpoinen
liikevoitto paranee vuonna 2004 selvästi edellisvuodesta. Lisäksi
olemassa olevan tilauskannan ja parantuneen markkinatilanteen
perusteella on odotettavaa, että Outokumpu Technologyn liikevoitto
kasvaa vuonna 2004 edellisvuodesta.

Outokummun johto uskoo ruostumattoman teräksen, kuparituotteiden
ja teknologiamyynnin nykyisten markkinanäkymien perusteella, että
konsernin liikevoitto ilman poikkeuksellisia eriä kasvaa vuonna
2004 merkittävästi edellisvuodesta.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan
maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään
kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista. Vuosittaisessa
yhtiökokoukselle tekemässään osingonjakoesityksessä hallitus ottaa
tuloskehityksen ohella huomioon myös yhtiön investointi- ja
kehittämistarpeet.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelta ja että loppuosa
jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille. Ehdotettu
osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2004 ja osingonmaksupäivä
16.4.2004. Vuoden 2003 osinkoon ovat myös oikeutettuja kaikki
vuonna 2003 liikkeeseenlasketut uudet osakkeet sekä yhtiön
hallussa olevista omista osakkeista osakepalkkiojärjestelmän
piirin kuuluville henkilöille 12.2.2004 siirrettävät osakkeet.

Tilinpäätöksen 31.12.2003 mukaan konsernin jakokelpoiset varat
ovat 592 milj. euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 611 milj.
euroa. Ehdotettu osinko vastaa 37 % konsernin tilikauden voitosta.Espoossa 10. helmikuuta 2004
HallitusTULOSLASKELMA       1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2003     2002
Liikevaihto           5 921    5 558
Liiketoiminnan kulut      -5 836    -5 332
Poikkeukselliset erät       119      49
Liiketoiminnan muut                
tuotot ja kulut           6      -6
Konserniliikearvon                 
poisto ja konserni-                
reservin tuloutus          -4      -2
Liikevoitto            206     267
                          
Osuus osakkuus-                  
yhtiöiden tappiosta        -15      -7
Rahoitustuotot ja -kulut              
Nettokorot             -98     -75
Kurssivoitot ja -tappiot      -0      15
Muut rahoitustuotot                
ja -kulut              7      13
Voitto ennen                    
satunnaisia eriä          100     213
                          
Satunnaiset erät           -      -
Tuloverot              -8     -53
Vähemmistöosuudet          0      -1
Tilikauden voitto          92     159
                    

TASE                    
Milj. EUR         31.12.2003 31.12.2002
Pysyvät vastaavat                
Aineettomat hyödykkeet      380     373
Aineelliset hyödykkeet     2 665    3 088
Sijoitukset                   
Korollinen            480     157
Koroton              71     105
                3 596    3 723
Vaihtuvat vastaavat               
Vaihto-omaisuus        1 181    1 235
Saamiset                    
Korollinen            74     76
Koroton            1 056    1 067
Rahoitusarvopaperit        20     31
Rahat ja pankkisaamiset     210     195
                2 541    2 604
                        
Vastaavaa yhteensä       6 137    6 327
                        
Oma pääoma           1 924    1 906
Vähemmistöosuudet         34     40
Pitkäaikainen                  
vieras pääoma                  
Korollinen           1 782    1 493
Koroton             384     463
                2 166    1 956
Lyhytaikainen                  
vieras pääoma                  
Korollinen           1 016    1 352
Koroton             997    1 073
                2 013    2 425
                        
Vastattavaa yhteensä      6 137    6 327

RAHOITUSLASKELMA         1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR                2003     2002
Tulorahoitus               260     450
Käyttöpääoman lisäys           -13     -100
Muut oikaisuerät             -33     -16
Liiketoiminnan rahavirta         214     334
Investoinnit aineellisiin ja               
aineettomiin hyödykkeisiin       -622    -2 042
Investoinnit rahoitettu                 
omilla osakkeilla             53      -
Liiketoimintojen sekä                  
aineellisten ja aineettomien               
hyödykkeiden luovutustulot        429      76
Muu investointien rahavirta       -37      -3
Rahavirta ennen rahoitusta        37    -1 635
Rahoituksen rahavirta          -29    1 569
Oikaisuerät                -3      7
Taseen mukainen rahavarojen               
lisäys (+), vähennys (-)          5     -59
                       
                 1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT          2003     2002
Liikevoitto                       
liikevaihdosta, %            3,5     4,8
Sijoitetun pääoman tuotto, %       5,0     7,0
Oman pääoman tuotto, %          4,7     8,0
                             
Sijoitettu pääoma                    
kauden lopussa, milj. EUR       3 972    4 331
Korollinen nettovelka                  
kauden lopussa, milj. EUR       2 013    2 385
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)          32,3     31,1
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %           102,8    122,6
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %                    
Tulos/osake                       
(ilman satunnaisia eriä), EUR      0,54     1,15
Tulos/osake, EUR            0,54     1,15
Osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 2)       171 623   137 658
Laimennusvaikutuksella                  
oikaistu                         
tulos/osake                       
(ilman satunnaisia eriä), EUR      0,54     1,14
Laimennettu osakkeiden                  
keskimääräinen                      
lukumäärä, 1 000 kpl 2)       172 566   139 293
Oma pääoma/osake, EUR         10,84    11,14
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)     177 451   171 111
                             
Investoinnit käyttöomaisuuteen,             
milj. EUR 3)               622    2 042
Poistot, milj. EUR 4)          307     264
Henkilöstö keskimäärin        21 442    20 196

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Vuoden 2002 tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden
hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Hankintojen konserniliikearvo

ThyssenKrupp Nirostan kvarttolevyjen liiketoiminnan hankinta
saatiin päätökseen helmikuun alussa 2003. Hankintamenoksi
muodostui 59 milj. euroa, josta 53 milj. euroa on kohdistettu
konserniliikearvoon ja 6 milj. euroa vaihto-omaisuuteen.
Konserniliikearvo poistetaan 10 vuoden aikana hankintahetkestä.

Outokumpu Heatcraftin hankinta saatiin päätökseen lokakuussa 2002.
Hankintamenoksi muodostui 61 milj. Yhdysvaltain dollaria.
Kaupantekopäivän käypiin arvoihin perustuen hankintamenosta on
kohdistettu käyttöomaisuuteen 15 milj. Yhdysvaltain dollaria ja
vaihto-omaisuuteen 0,6 milj. Yhdysvaltain dollaria.
Käyttöomaisuuteen kohdistettu määrä kirjataan poistoina kuluksi
omaisuuden taloudellisena pitoaikana. Konserniliikearvoksi
muodostui 14 milj. Yhdysvaltain dollaria, joka poistetaan 10
vuoden aikana hankintahetkestä.

Molempien hankintojen poistoajat on määritelty odotettavissa
olevien taloudellisten hyötyjen kertymisen perusteella.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 178 574 165 ja
osakepääoma 303,6 milj. euroa 31.12.2003. Outokumpu Oyj:llä oli
hallussaan kaikkiaan 1 123 440 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 1,9 milj. euroa.
Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä oli 0,6 %.

Henkilöstön vaihtovelkakirjalainaa oli 31.12.2003 mennessä
vaihdettu 1 297 968 osakkeeseen. Vuoden 1998 johdon optio-
oikeuksia oli 31.12.2003 mennessä vaihdettu 659 629 osakkeeseen.
Vaihtovelkakirjalainan ja 1998 optio-ohjelman perusteella
tehtävillä merkinnöillä osakkeiden määrä voi nousta enintään 181
294 514 osakkeeseen.

Vuonna 2004 vaihtovelkakirjalainalla vaihdetut ja optio-
oikeuksilla merkityt osakkeet eivät oikeuta osinkoon vuodelta 2003.
Uudet osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi 30.1.2004 omana
sarjanaan Helsingin Pörssissä. Vuoden 2003 osingonmaksun jälkeen
uudet osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen
osakkeiden kanssa.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-oikeuksien
antamisesta Outokumpu-konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelman
ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia annetaan yhteensä 5 100 000
kappaletta ja niillä voi merkitä kaikkiaan yhteensä 5 100 000
uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011. Outokumpu Oyj:n
osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla tehtävien
merkintöjen seurauksena nousta enintään
8 670 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 5 100 000
osakkeella. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet
vastaavat 2,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

Kesäkuussa 2003 hallitus päätti ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003A Outokumpu-konsernin 118
avainhenkilölle keväällä 2004. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla
2003A voidaan merkitä yhteensä enintään
1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen
merkintähinta optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla
painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia hankintahetken
markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä
enintään 8 632 955 kappaletta, mikä on 5 % yhtiön
yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.
Luovutusvaltuutus koskee samaa osakemäärää. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi
vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle
suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Valtuutukset omien
osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa vuoden
2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuksen nojalla ei
ole hankittu omia osakkeita.

Outokumpu allekirjoitti joulukuussa 2003 sopimuksen, jonka mukaan
se ostaa loput 50 % Neymayer GmbH:sta, joka on Outokummun
tytäryhtiö. Kauppa on tarkoitus saattaa päätökseen helmikuun 2004
lopussa. Outokumpu Oyj siirtää kaupan vastikkeena myyjälle 309 597
hallussaan olevaa omaa osaketta.

Outokummun hallitus vahvisti 10.2.2004 johdon
osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2003 lopussa päättyneen toisen
kannustuskauden palkkiot. Arviolta 329 510 yhtiön hallussa olevaa
omaa osaketta siirretään 12.2.2004 kokonaispalkkion osakeosuutena
palkkionsaajille.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
korottamaan osakepääomaa uusmerkinnällä, antamaan optio-oikeuksia
ja/tai ottamaan vaihtovelkakirjalainaa niin, että osakepääomaa
voidaan korottaa yhteensä enintään 29 352 050 eurolla antamalla
merkittäväksi enintään 17 265 911 uutta osaketta. Tämä määrä
vastaa 10 % yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Valtuutus
on voimassa vuoden 2004 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Vastikkeena Bolidenilta hankittavista kuparituotteiden
valmistukseen ja teknologian myyntiin liittyvistä
liiketoiminnoista Outokumpu Oyj antoi 30.12.2003 Bolidenin
merkittäväksi, osakkeenomistajien merkintäetu-oikeudesta poiketen,
5 000 000 uutta osaketta. Vastaava osakepääoman lisäys merkittiin
kaupparekisteriin 31.12.2003. Osakkeet oikeuttavat täysiin
osinkoihin vuodelta 2003 ja niihin liittyvät samat oikeudet kuin
kaikkiin Outokummun liikkeeseen laskemiin osakkeisiin.

                  1.1.-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR                 2003     2002
Poikkeukselliset erät              
Boliden-järjestelyn               
myyntivoitto                106      -
Arctic Platinum                       
Partnershipin (49 %)                    
myyntivoitto                 26      -
Inmetin osakkeiden                     
myyntivoitto                 10      -
Jalometallikaivostoiminnan                 
myyntivoitto                 9      -
Kokkolan reaktorien                     
alaskirjaus                  0      -4
Pantegin sulkemisvaraus           -14      -
Kartellisakon varaus                    
(Ilmastointiputket)             -18      -
Espoon kiinteistöjen                    
myyntivoitto                 -      13
Eläkesäätiöiden                       
ylikatteen palautus                     
Outokumpu Oyj                 -      3
Muut yhtiöt                  -      1
Henki-Sammon                        
vakuutusmaksun hyvitys,                   
Outokumpu Oyj                 -      2
Harjavallan nikkelitehtaan                 
myyntivoiton oikaisu             -      -6
AvestaPolarit Oyj Abp:n                   
osakkeiden luovutusvoitto           -      14
AvestaPolaritin vakuutuskorvaus        -      20
AvestaPolaritin                       
uudelleenjärjestelyvaraus           -     -32
AvestaPolaritin ylimääräinen                
konsernireservin tuloutus           -      32
Pyhäsalmen kaivoksen myyntivoitto       -      6
                      119      49
                              
                              
Tuloverot                          
Tilikauden ja aikaisempien                 
tilikausien verot              -18     -53
Laskennalliset verot             10      0
                       -8     -53

Vastuusitoumukset               
Milj. EUR             31.12.2003 31.12.2002
Kiinnitykset ja annetut pantit        
Konserniyhtiöiden velasta         144    119
                            
Annetut takaukset                    
Osakkuusyhtiöiden puolesta         6     7
Muiden puolesta              52     41
                      58     48
                            
Vuokravastuut               160    133

Avoimet johdannaissopimukset     
              Tase arvo  Käypä arvo
Milj. EUR         31.12.2003  31.12.2003
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset                
Valuuttatermiinit         29      29
Valuuttaoptiot                  
Ostetut              5      5
Asetetut             -4      -4
Valuutanvaihtosopimukset     -3      -3
Koronvaihtosopimukset       -3      -3
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                 
ja -futuurit            1      1
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit            1      7
Nikkelioptiot                  
Ostetut              0      0
Sinkkitermiinit                 
ja -futuurit            0      0
Sinkkioptiot                   
Ostetut              -      -
Asetetut              -      -
Alumiinitermiinit                
ja -futuurit            0      0
Kultatermiinit                  
ja -futuurit            0      0
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit            0      0
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset         -      0
Muut sähköjohdannaiset       -      -

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

                Nimellismäärät
Milj. EUR         31.12.2003  31.12.2002
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset           
Valuuttatermiinit        1 620    1 100
Valuuttaoptiot                  
Ostetut              280      60
Asetetut             270      60
Valuutanvaihtosopimukset      40      60
Koronvaihtosopimukset       210      70
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                  
ja -futuurit         101 400   121 200
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit          4 300    2 200
Nikkelioptiot                   
Ostetut              720      -
Sinkkitermiinit                  
ja -futuurit         299 700   197 300
Sinkkioptiot                   
Ostetut               -    3 000
Asetetut              -    3 000
Alumiinitermiinit                 
ja -futuurit          2 800    1 300
Kultatermiinit                  
ja -futuurit         146 800    63 400
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit         886 800   529 300
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset         0,0     0,2
Muut sähköjohdannaiset      3,5     4,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä
valuutanvaihtosopimusten tasearvot sisältävät sitovien ja
todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten
toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN          
Milj. EUR          I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                      
Outokumpu Stainless                 
Coil Products        599  628  517  584
Special Products       325  375  299  312
North America         71   72   60   64
Muut            -226  -252  -205  -221
Outokumpu Stainless                 
yhteensä           769  823  671  739
                           
Outokumpu Copper                   
Americas           90   93   81   76
Europe            142  144  120  120
Automotive Heat                   
Exchangers          61   74   63   58
Appliance Heat                    
Exchangers & Asia       73   92   85  101
Harjavalta Metals       96  103   87  105
Muut             -53  -54  -44  -44
Outokumpu Copper                   
yhteensä           409  452  392  416
                           
Zinc             99  120  101   98
                           
Outokumpu Technology     71  114   90  124
                           
Muu toiminta         89   90   65   92
                           
Sisäinen myynti       -61  -68  -59  -78
Konserni          1 376 1 531 1 260 1 391
                           
Liikevoitto                     
Outokumpu Stainless                 
Coil Products         54   60   16   32
Special Products        9   26   1   -8
North America         1   3   1   -2
Muut             11   14   2  -16
Outokumpu Stainless                 
yhteensä           75  103   20   6
                           
Outokumpu Copper                   
Americas            7   6   1   -0
Europe             2   6   -2   0
Automotive Heat                   
Exchangers           4   7   5   5
Appliance Heat                    
Exchangers & Asia       5   4   -2   -6
Harjavalta Metals       8   -1   2   5
Muut             -4   -1   2   0
Outokumpu Copper                   
yhteensä           22   21   6   4
                           
Zinc              4   1   -4   2
                           
Outokumpu Technology     -8   5   -1   8
                           
Muu toiminta          2   43  -21   -6
                           
Sisäiset erät         0  -22   6   1
Konserni           95  151   6   15
                           
Osuus osakkuusyhtiöiden               
tappiosta (-)         -0   -2   -3   -2
Rahoitustuotot ja -kulut   -11   10  -21  -25
Voitto (tappio) ennen                
satunnaisia eriä       84  159  -18  -12
Tuloverot          -12  -48  -12   19
Vähemmistöosuudet      -26  -28   50   3
Katsauskauden                    
voitto (tappio)        46   83   20   10
                         
Milj. EUR          I/03 II/03 III/03 IV/03
Liikevaihto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products        682  667  624  655
Special Products       349  327  273  348
North America         64   59   64   65
Muut            -219  -202  -112  -195
Outokumpu Stainless                 
yhteensä           876  851  849  873
                           
Outokumpu Copper                   
Americas           74   66   63   70
Europe            112  109  109  122
Automotive Heat                   
Exchangers          59   62   62   61
Appliance Heat                    
Exchangers & Asia      121  128  111  103
Harjavalta Metals       93   88  111  111
Muut             -50  -51  -52  -56
Outokumpu Copper                   
yhteensä           409  402  404  411
                           
Zinc             93   95   98  110
                           
Outokumpu Technology     88   81   98  135
                           
Muu toiminta         87   99  101  103
                           
Sisäinen myynti       -70  -89  -86  -97
Konserni          1 483 1 439 1 464 1 535
                           
Liikevoitto                     
Outokumpu Stainless                 
Coil Products         45   35   -1   5
Special Products        0   2   -8   4
North America         -1   0   4   1
Muut              6   -1   13   0
Outokumpu Stainless                 
yhteensä           50   36   8   10
                           
Outokumpu Copper                   
Americas            3   1   3   0
Europe            -7   -0   -2   -3
Automotive Heat                   
Exchangers           4   4   5   5
Appliance Heat                    
Exchangers & Asia       2   7   -1   1
Harjavalta Metals       3   -2   2   9
Muut             -1   -1   -3  -22
Outokumpu Copper                   
yhteensä            4   9   4  -10
                           
Zinc              5   2   4   5
                           
Outokumpu Technology     -9   -4   -1   14
                           
Muu toiminta         -23  -17   13  106
                           
Sisäiset erät         1   -1   1   -1
Konserni           28   25   29  124
                           
Osuus osakkuusyhtiöiden               
tappiosta (-)         -3   -3   -4   -5
Rahoitustuotot ja -kulut   -29  -28  -16  -18
Voitto (tappio) ennen                
satunnaisia eriä       -4   -6   9  101
Tuloverot           -1   -5   -9   7
Vähemmistöosuudet       0   -1   1   0
Katsauskauden                    
voitto (tappio)        -5  -12   1  108

KONSERNIN TUNNUSLUVUT                   
NELJÄNNEKSITTÄIN
               I/02  II/02 III/02  IV/02
Liikevoitto                        
liikevaihdosta, %       6,9   9,9   0,5   1,0
Sijoitetun pääoman                    
tuotto, %          11,4   17,7   0,7   1,3
Oman pääoman tuotto, %    13,6   20,1  neg.   1,6
                             
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa,                      
milj. EUR          3 393  3 443  4 083  4 331
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa,                      
milj. EUR          1 207  1 229  2 414  2 385
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)     42,2   41,2  27,7  31,1
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %      55,3   55,5  144,7  122,6
                             
Tulos/osake (ilman                    
satunnaisia eriä), EUR    0,34   0,60  0,15  0,06
Tulos/osake, EUR       0,34   0,60  0,15  0,06
Osakkeiden keskimääräinen                 
lukumäärä, 1 000 kpl 2)  136 278 136 774 137 138 140 498
Oma pääoma/osake, EUR    11,87  11,70  11,78  11,14
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa,                      
1 000 kpl 2)       136 278 137 082 137 168 171 111
                             
Investoinnit                       
käyttöomaisuuteen,                    
milj. EUR 3)         146   194  1 403   299
Poistot, milj. EUR 4)     67    64   62   71
Henkilöstö keskimäärin   19 312  19 727 20 886 21 173

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Vuoden 2002 kolmannen neljänneksen tunnusluku sisältää
AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

               I/03  II/03 III/03  IV/03
Liikevoitto                        
liikevaihdosta, %       1,9   1,8   2,0   8,1
Sijoitetun pääoman                    
tuotto, %           2,5   2,2   2,4  11,5
Oman pääoman tuotto, %    neg.   neg.   0,6  22,9
                             
Sijoitettu pääoma                     
kauden lopussa,                      
milj. EUR          4 528  4 687  4 673  3 972
Korollinen nettovelka                   
kauden lopussa,                      
milj. EUR          2 624  2 873  2 847  2 013
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)     29,9   28,3  28,2  32,3
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %      137,8  158,3  155,9  102,8
                             
Tulos/osake (ilman                    
satunnaisia eriä), EUR   -0,03  -0,07  0,01  0,63
Tulos/osake, EUR      -0,03  -0,07  0,01  0,63
Osakkeiden keskimääräinen                 
lukumäärä, 1 000 kpl 2)  171 375 171 534 171 719 172 138
Oma pääoma/osake, EUR    10,86  10,34  10,42  10,84
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa,                      
1 000 kpl 2)       171 534 171 540 171 613 177 451
                             
Investoinnit                       
käyttöomaisuuteen,                    
milj. EUR 3)         178   124   116   204
Poistot, milj. EUR 4)     75    75   75   82
Henkilöstö keskimäärin   21 242  22 064 21 440 21 037

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Vuoden 2002 kolmannen neljänneksen tunnusluku sisältää
AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.


Tilaa