OUTOKUMMUN TILINPääTöS 2004 ? TILIKAUDEN VOITTO 390 MILJ. EUROA ON KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2005 KLO 13.00

OUTOKUMMUN TILINPääTöS 2004 – TILIKAUDEN VOITTO 390 MILJ. EUROA ON
KAIKKIEN AIKOJEN PARAS

Outokummun liikevaihto kasvoi 20 % vuonna 2004 ja oli 7 136 milj.
euroa. Liikevoitto oli 468 milj. euroa (2003: 214 milj. euroa) ja
osakekohtainen tulos 2,13 euroa (2003: 0,65 euroa). Liiketoiminnan
rahavirta oli 128 milj. euroa negatiivinen (2003: 194 milj. euroa
positiivinen). Konsernin velkaantumisaste oli 97,2 %. Hallitus
esittää osingoksi 0,50 euroa osakkeelta.

                  1.10.- 1.7.- 1.1-  1.1-
                  31.12. 30.9. 31.12. 31.12.
                             
Konsernin tunnusluvut        2004 2004 2004   2003
Liikevaihto         Milj. 1 981 1 649 7 136  5 922
                EUR
Liikevoitto         Milj.  124  73 468   214
                EUR
Voitto ennen veroja     Milj.  116  74 477   108
                EUR
Tilikauden voitto      Milj.  107  55 390    112
                EUR
                              
Tulos/osake          EUR 0,58 0,29 2,13   0,65
Osinko/osake          EUR   -   - 0,50 1)  0,20
                         
                              
Sijoitetun pääoman tuotto    % 10,1  6,0 10,3    5,0
Liiketoiminnan rahavirta   Milj.  174  -36 -128    194
                EUR
Korollinen nettovelka    Milj. 2 435 2 515 2 435   2 025
                EUR
Omavaraisuusaste         % 35,8 33,6 35,8   33,0
Velkaantumisaste         % 97,2 104,6 97,2   97,2
                              
Investoinnit         Milj.  133  91 473    622
käyttöomaisuuteen       EUR
Henkilöstö keskimäärin      19 475 20 013 19 761 21 442
                        

1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.

Outokumpu otti vuoden 2004 kolmannen neljänneksen
osavuosikatsauksessaan käyttöön kansainväliset
tilinpäätösstandardit (International Financial Reporting
Standards, IFRS). Siirtymäpäivä IFRS:ään oli 1.1.2003.

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

Bolidenille myytyjä liiketoimintoja ei enää yhdistelty Outokummun
taseeseen vuoden 2003 lopussa, mutta niiden tulokset yhdisteltiin
Outokumpu-konserniin vuoden 2003 loppuun saakka. Bolidenilta
hankitut liiketoiminnot yhdisteltiin Outokumpu-konsernin taseeseen
31.12.2003.


VUOSI 2004 LYHYESTI
  
-Maailmantalouden kasvu kiihtyi 4 %:iin vuonna 2004. Ruostumattoman
teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi arviolta 6 % ja kupari-
ja kupariseostuotteiden noin 7 %. Kaikkien raaka-aineiden hinnat
nousivat merkittävästi edellisestä vuodesta. Ruostumattoman
teräksen muokkauslisä parani vain hieman.

-Konsernin liikevaihto kasvoi 20 % ja oli 7 136 milj. euroa.
Liikevaihdon kasvu johtui myyntihintojen ja toimitusmäärien
noususta sekä paremmasta tuotevalikoimasta.

-Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 468 milj. euroon. Tämä
johtui Outokumpu Stainlessin kannattavuuden merkittävästä
parantumisesta. Konsernin liikevoitto sisältää kertaluonteisia
eriä 29 milj. euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi loka-
joulukuussa 2004 selvästi edellisestä neljänneksestä ja oli 109
milj. euroa.

-Ruostumattoman teräksen kokonaistoimitukset kasvoivat vuonna 2004
vain hieman. Kylmävalssattujen tuotteiden ja kirkkaiden
kuumanauhojen toimitukset kasvoivat kuitenkin 12 % ja
puolituotteiden suhteellinen osuus laski vuoden 2003 korkealta
tasolta. Muokattujen kuparituotteiden toimitukset kasvoivat 34 %
pääasiassa Bolidenilta vuoden 2003 lopussa hankittujen yksiköiden
ansiosta.

-Vuoden lopussa konsernin korollinen nettovelka oli 2 435 milj.
euroa ja velkaantumisaste
97,2 %. Parantuneesta tuloksesta huolimatta velkaantumisaste pysyi
vuoden 2003 lopun korkealla tasolla. Viimeisellä neljänneksellä
liiketoiminnan rahavirta kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja
velkaantumisaste laski.

-Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit pienenivät pysyen kuitenkin
suhteellisen suurina 473 milj. eurossa. Tornion tehtaiden 1,1
miljardin euron laajennusohjelma on nyt lähes valmis. Uuden
kylmävalssauskapasiteetin (RAP5) ylösajo jatkuu suunnitelmien
mukaisesti kysyntää mukaillen. Suunnitelmien mukaan koko
kapasiteetti on teknisesti käytettävissä vuoden 2005 puolivälissä.

-Hallitus linjasi elokuussa 2004, että Outokummun tuleva
strateginen suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa
teräksessä ja että erilaisia vaihtoehtoja
kuparituoteliiketoiminnasta luopumisesta tutkitaan. Lisäksi vuoden
2005 alussa määriteltiin Outokummulle uusi visio - olla kiistaton
ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestys
toiminnalliseen erinomaisuuteen (Operational Excellence).
Outokumpu Technologyn osalta päätettiin, että sen liiketoimintaa
kehitetään jatkossakin Outokumpu-konsernin osana.

NÄKYMÄT VUODELLE 2005

Liike-elämän ja kuluttajien tunnelmia mittaavista tutkimuksista on
saatu edelleen myönteisiä viestejä, jotka viittaavat
maailmantalouden voimakkaan kasvun jatkumiseen vuoden 2005
alkupuoliskolla. Vaikka ruostumattoman teräksen perushinta on
hieman heikentynyt, kapasiteetin käyttöasteiden odotetaan
maailmanlaajuisesti pysyvän vuonna 2005 korkealla tasolla. Tämä
luo vakaan ympäristön hintojen ja muokkauslisien kehitykselle.
Tornion uuden kylmävalssaamon (RAP5) ylösajo parantaa
kannattavuutta edelleen tuotantomäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen ansiosta.
Lisäksi tuotevalikoiman odotetaan paranevan jatkossakin.
Tämänhetkisen arvion mukaan Outokummun lopputuotteiden
kokonaistoimitusmäärät kasvavat vuonna 2005 reilusti yli 20 %
markkinatilanteesta riippuen.

Toimitusmäärien kasvun ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten
alenemisen sekä toisaalta ruostumattoman teräksen perushinnan
lievän heikkenemisen perusteella Outokummun johto arvioi, että
konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on tammi-
kesäkuussa 2005 vähintään edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.
Outokummun johdon keskeinen tavoite vuonna 2005 on
velkaantumisasteen laskeminen 75 %:n tavoitetasolle.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi:

"Vuosi 2004 oli useallakin tavalla edellisvuotta parempi.
Päätuotteidemme kysyntä oli vahvaa ja hinnat kohtuullisen hyvällä
tasolla. Teimme myös kaikkein aikojen parhaan tuloksen yhtiön
historiassa. Parannusta saatiin aikaiseksi monella alueella, mutta
kaikkiin tavoitteisiin ei vielä päästy. Vuonna 2005 Tornion
laajennuksen ylösajo jatkuu ja teemme edelleen työtä
velkaantumisasteen palauttamiseksi tavoitetasolle. Lisäksi
muutaman kuukauden kuluttua käynnistettävillä Commercial ja
Production Excellence -ohjelmilla aiomme parantaa toimintaamme ja
tuloksentekokykyämme."


JOHDON TULOSANALYYSI – NELJÄNNEN NELJÄNNEKSEN OPERATIIVINEN TULOS

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto palasi vuoden 2004 alun
tasolle

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä ja ottaen huomioon Outokumpu Copperin LIFO-
FIFO-varasto-oikaisun.

Konsernin tunnuslukuja                  
                             
Milj. EUR            I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                        
Liikevaihto                        
Stainless             876 852  850 872 3 450
Copper              409 403  405 411 1 628
Technology             89  81  98 137  405
Zinc                93  95  98 110  396
Muu toiminta            67  61  61  74  263
Sisäinen myynti          -51 -53  -48 -68 -220
Konserni            1 483 1 439 1 464 1 536 5 922
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto               
1)
Stainless             47  33   7  19  106
Copper               6  11   5  6  27
Technology             -6  -1   1  11   5
Zinc                6  3   5  6  20
Muu toiminta           -18 -20  -15 -19  -72
Sisäiset erät            1  0   1  0   3
Konserni              36  26   4  23  89
Vertailukelpoisuuteen       -1  -5  26 105  125
vaikuttavat erät
Konserni, virallinen        35  21  31 128  214
liikevoitto


                             
Milj. EUR            I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
                        
Liikevaihto                        
Stainless            1 102 1 162 1 034 1 338 4 637
Copper              493 552  516  489 2 050
Technology             81 104  91  147  423
Zinc                -  -   -   -   -
Muu toiminta            41  39  41  42  163
Sisäinen myynti          -37 -31  -33  -35  -136
Konserni            1 680 1 826 1 649 1 981 7 136
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto               
1)
Stainless             120 118  81 106 425
Copper               13  2  -2  10  23
Technology             -9  0   1  15  8
Zinc                -  -   -  -  -
Muu toiminta            -8  -2  -7 -22 -39
Sisäiset erät           -2  3   0  0  0
Konserni             114 121  73 109 417
Vertailukelpoisuuteen       28  8   0  15  51
vaikuttavat erät
Konserni, virallinen       142 128  73 124 468
liikevoitto

1) Vertailukaudet on oikaistu jaksottamalla johdon
osakepalkkiojärjestelmän kulut niiden ansaintakausille. Lisäksi on
tehty muita pieniä täsmennyksiä.Maailmantalouden kasvu jatkui vahvana loka-joulukuussa 2004.
Yhdysvaltain talouskasvu pysyi nopeana ja Yhdysvaltain
keskuspankki (FED) nosti korkoja joulukuun puolivälissä. Kyseessä
oli viides koronnosto kesäkuun 2004 jälkeen. Euroopassa
talouskasvu pysyi kuitenkin vaisuna. Euro vahvistui loka-
joulukuussa 6 % Yhdysvaltain dollariin nähden edellisestä
neljänneksestä, ja heikko dollari syö eurooppalaisten tuottajien
kilpailukykyä. Kiinan talous kasvoi loka-joulukuussa 9,5 %
teollisuusinvestointien vetämänä. Aikaisemmin erittäin nopeasti
kasvanut Kiinan teollisuustuotanto hidastui kuitenkin noin 10
%:iin. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen markkinatilanne
heikkeni hieman vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä. Euroopan
kysyntä pysyi vaimeana, mutta Aasiassa kysyntä oli vahvaa,
erityisesti kirkkaiden kuumanauhojen osalta.

Konsernin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 20 % edellisestä
neljänneksestä ja 29 % vuoden 2003 viimeiseen neljännekseen
verrattuna toimitusmäärien kasvun ja myyntihintojen nousun
ansiosta. Ruostumattoman teräksen toimitusmäärät kasvoivat 31 %
kausiluonteisesti hiljaisesta kolmannesta neljänneksestä ja 14 %
edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Muokattujen kuparituotteiden
kokonaistoimitukset pysyivät lähes kolmannen neljänneksen tasolla,
mutta kasvoivat 27 % edellisvuodesta Bolideniltä vuoden 2003
lopussa ostettujen yksiköiden ansiosta.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto palasi loka-joulukuussa
alkuvuoden 2004 tasolle ja oli 109 milj. euroa (III/2004: 73 milj.
euroa). Kannattavuus parani huomattavasti etenkin edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna (IV/2003: 23 milj. euroa).
Ruostumattoman teräksen suuret toimitusmäärät yhdessä
kohtuullisten perushintojen ja muokkauslisien kanssa tukivat
liikevoiton kasvukehitystä. Lisäksi ferrokromin hinta pysyi
korkeana parantaen kannattavuutta viimeisellä neljänneksellä.
Konsernin liiketoiminnan rahavirta kääntyi loka-joulukuussa 2004
positiiviseksi ja oli 174 milj. euroa.


Outokumpu Stainlessin viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen
liikevoitto 106 milj. euroa


Outokumpu Stainlessin                  
tunnuslukuja
                             
Milj. EUR             I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                    
Liikevaihto                        
Coil Products           704 697  661  687  2 749
Special Products          349 327  273  348  1 297
North America            64  59  64  65   252
Muut               -241 -231 -148 -228  -848
Outokumpu Stainless        876 852  850  872  3 450
yhteensä                       
                             
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto
Coil Products            45  35   1  17  98
Special Products           0  2  -8  5  -1
North America            0  0   4  1   5
Muut                 2  -4  10  -4   4
Outokumpu Stainless         47  33   7  19  106
yhteensä
TEL:n                           
työkyvyttömyyseläkevastuun
purku                -  -   -  -   -
Pantegin sulkeminen         -  -   -  -7  -7
Stelco Hardyn            -  -   -  -   -
sulkemisvaraus
Outokumpu Stainless,                   
virallinen liikevoitto       47  33   7  12  99
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa       3 383 3 527 3 558 3 493 3 493
                 
                             
Päätuotteiden toimitukset                 
(1 000 tonnia)                      
Kylmävalssatut tuotteet      228 210  208 221 867
Kirkkaat kuumanauhat        83  69  72 92 316
Muut                150 158  169 115 592
Toimitukset yhteensä        461 437  449 428 1 775
                           
                            
Markkinahintojen kehitys 1)                
Ruostumaton teräs                   
 Markkinahinta       EUR/kg 1,77 1,78 1,75 1,87 1,80
             
 Perushinta        EUR/kg 1,43 1,39 1,38 1,38 1,40
              
 Muokkauslisä       EUR/kg 0,98 0,93 0,92 0,93 0,94
              
Nikkeli           USD/lb 3,78 3,80 4,25 5,64 4,37
             
              EUR/kg 7,77 7,36 8,33 10,46 8,52
                        
Ferrokromi (Cr-sisältö)   USD/lb 0,36 0,41 0,46 0,49 0,43
             
              EUR/kg 0,74 0,80 0,90 0,90 0,84
              
Molybdeeni         USD/lb 4,21 5,36 5,78 6,23 5,40
             
              EUR/kg 8,65 10,39 11,34 11,55 10,52
                  
Rautaromu          USD/t 146 130  148 162 147
              EUR/t 136 115  132 136 130

Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
                    
Liikevaihto                        
Coil Products           849 894  767  994 3 503
Special Products          363 459  379  449 1 650
North America            78  94  98  98   367
Muut               -188 -285 -210 -203  -883
Outokumpu Stainless       1 102 1 162 1 034 1 338 4 637
yhteensä                 
                             
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto
Coil Products           102  88  69 62  320
Special Products          11  25   8 25  69
North America            5  6   5  7  22
Muut                 2  -1  -1 12  14
Outokumpu Stainless        120 118  81 106  425
yhteensä
TEL:n                           
työkyvyttömyyseläkevastuun
purku                -  -   - 13  13
Pantegin sulkeminen         -  -   -  7   7
Stelco Hardyn            -  -  -3  -  -3
sulkemisvaraus
Outokumpu Stainless,                   
virallinen liikevoitto       120 118  78 126  442
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa      3 757 3 965 4 046 4 108 4 108
                 
                             
Päätuotteiden toimitukset                 
(1 000 tonnia)                      
Kylmävalssatut tuotteet      239 222  213 217 891
Kirkkaat kuumanauhat        103  99  74 157 432
Muut                137 123  87 116 464
Toimitukset yhteensä        479 444  374 490 1 787
                             
Markkinahintojen kehitys 1)                
Ruostumaton teräs                     
 Markkinahinta       EUR/kg 2,12 2,28 2,26 2,35 2,25
             
 Perushinta        EUR/kg 1,40 1,43 1,44 1,43 1,43
             
 Muokkauslisä       EUR/kg 0,96 1,01 1,05 1,11 1,03
             
Nikkeli           USD/lb 6,68 5,67 6,35 6,38 6,27
             
              EUR/kg 11,79 10,38 11,45 10,84 11,11
               
Ferrokromi (Cr-sisältö)   USD/lb 0,60 0,71 0,73 0,68 0,69
              
              EUR/kg 1,05 1,30 1,32 1,16 1,22
              
Molybdeeni         USD/lb 8,20 14,61 16,91 25,85 16,39
                    
              EUR/kg 14,46 26,49 30,50 43,92 29,05
                 
Rautaromu          USD/t 231 211  238 265 236
              EUR/t 185 176  195 204 190

1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo.
Ferrokromi: CRU - US imported high carbon 50-55 % Cr.
Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa.
Rautaromu: Metal Bulletin - HMS1 fob Rotterdam.Ruostumattoman teräksen markkinatilanne heikkeni hieman loka-
joulukuussa 2004. Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen kysyntä
heikkeni Euroopassa kesän jälkeen ja pysyi loka-joulukuussa
vaisuna. Kysynnän kehitys tuotti pettymyksen etenkin Etelä-
Euroopassa, missä muokkauslisiin kohdistui lisää paineita. Kysyntä
pehmeni hieman myös Yhdysvalloissa, mutta yleisesti ottaen tilanne
pysyi hyvänä. Kysyntä parani Aasiassa kesän jälkeen selvästi,
etenkin kirkkaiden kuumanauhojen osalta, ja pysyi hyvin
voimakkaana viimeisellä neljänneksellä. Erittäin korkeiden raaka-
ainehintojen takia kysynnän siirtyminen vähän nikkeliä sisältäviin
ja ferriittisiin laatuihin jatkui.

Outokumpu Stainlessin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 29 %
edelliseen neljännekseen verrattuna toimitusmäärien kasvun ja
markkinahintojen nousun ansiosta. Toimitusten kasvu johtui
kysynnän kausiluonteisesta noususta ja Tornion tehtaiden uuden
tuotantokapasiteetin ylösajosta kolmannen neljänneksen
tuotantoseisokkien jälkeen. Liikevaihto kasvoi 53 % edellisvuoden
vastaavaan jaksoon verrattuna. Viimeisen neljänneksen
vertailukelpoinen liikevoitto oli 106 milj. euroa. Liikevoitto
nousi kolmannesta neljänneksestä pääasiassa siksi, että
toimitukset Aasiaan kasvoivat. Toisaalta kirkkaiden kuumanauhojen
suhteellinen osuus kasvoi alentaen keskimääräistä muokkauslisää.

Nikkelimarkkinoiden arvioidaan pysyvän lähiaikoina lähes
tasapainossa. Pienten varastojen, ruostumattoman terästeollisuuden
hyvän kysynnän ja spekulatiivisen kaupankäynnin odotetaan
aiheuttavan hintavaihtelua nikkelimarkkinoilla. Ferrokromin hinnan
odotetaan pysyvän lähiaikoina suhteellisen korkeana, mikä johtuu
Yhdysvaltain dollarin heikkoudesta suhteessa Etelä-Afrikan
randiin, hyvästä kysynnästä ja korkeista koksi- ja
merirahtikuluista. Ferrokromin sopimushinnat pysyvät vuoden 2005
ensimmäisellä neljänneksellä samalla tasolla kuin loka-joulukuussa
2004. Ferrokromin korkea hinta vaikuttaa edelleen myönteisesti
Outokummun lähiajan kannattavuuteen.

Vaikka ruostumattoman teräksen perushinta on hieman heikentynyt,
kapasiteetin käyttöasteiden odotetaan maailmanlaajuisesti pysyvän
vuonna 2005 korkealla tasolla. Tämä luo vakaan ympäristön hintojen
ja muokkauslisien kehitykselle. Tornion uuden kylmävalssaamon
(RAP5) ylösajo parantaa kannattavuutta edelleen tuotantomäärien
kasvun ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen
ansiosta. Lisäksi tuotevalikoiman odotetaan paranevan jatkossakin,
kuitenkin markkinatilanteesta riippuen. Toimitusmäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen sekä toisaalta
ruostumattoman teräksen perushinnan lievän heikkenemisen
perusteella Outokumpu Stainlessin vertailukelpoisen liikevoiton
arvioidaan olevan tammi-kesäkuussa 2005 vähintään edellisvuoden
vastaavan jakson tasolla.

Copperin tulos parani viimeisellä neljänneksellä

Outokumpu Copperin                    
tunnuslukuja
                             
Milj. EUR             I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                         
Liikevaihto                        
Regional businesses        185 174  171 191 721
Global businesses         180 191  173 163 707
Muut                44  38  61 57 200
Outokumpu Copper yhteensä     409 403  405 411 1 628
                             
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto
Regional businesses         -2  2   2 -2  -1
Global businesses          6  11   4  6  27
Muut                 2  -3   0  1  1
Outokumpu Copper yhteensä      6  11   5  6  27
                             
LIFO-FIFO varasto-oikaisu      -1  -5   0  4  -2
TEL:n                           
työkyvyttömyyseläkevastuun
purku                -  -   -  -  -
Waalwijkin              -  -   -  -  -
sulkemiskustannukset
Yrityskaupoissa hankitun                 
nettovarallisuuden                    
hankintamenon ylittävä        -  -   - 23  23
osuus
Varaukset kupariputkien                  
kartellisakoista           -  -   - -54 -54
Outokumpu Copper,                     
virallinen liikevoitto        5  6   5 -21  -6
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa       918 911  883 732 732
                             
Muokattujen tuotteiden                  
toimitukset (1 000 tonnia)                
Regional businesses         59  57  54 58 228
Global businesses          47  53  48 45 193
Sisäiset toimitukset         0  0   0 -1  -1
Toimitukset yhteensä        106 110  102 102 420
                             
Tilauskanta kauden lopussa                
(1 000 tonnia)           67  64  51 66  66
                             
Hintakehitys                       
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,
muutos edellisestä jaksosta, % 1) -4  -5   1   -6 -15
Kuparin hinta 2)      USD/lb 0,75 0,74 0,80 0,93 0,81
             
              EUR/kg 1,55 1,44 1,56 1,73 1,57
              

Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
                   
Liikevaihto                        
Regional businesses        304 326  308  289  1 226
Global businesses         204 244  224  207   879
Muut                -15 -18  -16  -7   -56
Outokumpu Copper yhteensä     493 552  516  489  2 050
                             
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto
Regional businesses         7  2  -4   7  12
Global businesses          10  -0   4   2  16
Muut                -4  0  -2   0  -6
Outokumpu Copper yhteensä      13  2  -2  10  23
                             
LIFO-FIFO varasto-oikaisu      11  9   3  -1  22
TEL:n                           
työkyvyttömyyseläkevastuun
purku                -  -   -  14  14
Waalwijkin              -  -   -  -7  -7
sulkemiskustannukset
Yrityskaupoissa hankitun                 
nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä        -  -   -   -  -
osuus
Varaukset kupariputkien                  
kartellisakoista           -  -   -   -  -
Outokumpu Copper,                     
virallinen liikevoitto       24  11   1  16  52
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa       893 968  994  953 953
                             
Muokattujen tuotteiden                  
toimitukset (1 000 tonnia)                
Regional businesses        107 106  98  92 403
Global businesses          54  58  51  49 212
Sisäiset toimitukset        -13 -15  -14  -10 -52
Toimitukset yhteensä        148 149  135  130 562
                             
Tilauskanta kauden lopussa                
(1 000 tonnia)           95 108  79  78  78
                             
Hintakehitys                       
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,
muutos edellisestä jaksosta, % 1) -8  6  -2  -2 -10
Kuparin hinta 2)      USD/lb 1,24 1,27 1,29 1,40 1,30
             
              EUR/kg 2,18 2,32 2,33 2,38 2,30
             

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu
kuparituotteiden muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin
tammikuusta 2004 alkaen.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Regional businesses käsittää Americas, Europe sekä Tube and Brass
-divisioonat. Global businesses käsittää Automotive Heat
Exchangers ja Appliance Heat Exchangers & Asia -divisioonat.
Bolidenille myydyn Harjavalta Metalsin vuoden 2003 luvut
sisältyvät ryhmään Muut.Muokattujen kuparituotteiden kysyntä alkoi elpyä vuoden 2004
viimeisellä neljänneksellä kausiluonteisesti hiljaisen kolmannen
neljänneksen jälkeen. Hintakilpailu oli Euroopassa edelleen
ankaraa. Aasian kysyntä oli ollut vahvaa koko vuoden, mutta
epävarmuus lisääntyi vuoden lopulla. Yhdysvalloissa monien
tuotteiden sopimushintojen odotetaan nousevan vuonna 2005,
heijastaen vahvaa kysyntää ja kireitä markkinoita lähes koko
vuoden 2004 ajan.

Outokumpu Copperin liikevaihto laski loka-joulukuussa 5 %
edellisestä neljänneksestä pääasiassa siksi, että
kokonaistoimitukset supistuivat 4 %. Toimitukset vähenivät etenkin
Yhdysvalloissa, koska kysyntä oli hiipunut kolmannen neljänneksen
loppupuolella raaka-ainehintojen noustessa. Outokumpu Copperin
vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi loka-joulukuussa selvästi
sekä edellisestä neljänneksestä että vuoden 2003 vastaavasta
jaksosta, ja oli 10 milj. euroa.

Uusia tilauksia muokatuille kuparituotteille saatiin loka-
joulukuussa 19 % enemmän kuin kolmannella neljänneksellä. Kysynnän
odotetaan pysyvän kohtuullisen hyvänä myös vuoden 2005
alkupuolella. Koko kuparituoteteollisuusalan toimitusmäärien ja
muokkauslisien odotetaan kuitenkin nousevan vuonna 2005 vain
hieman. Nykyisten markkinanäkymien ja tilauskannan perusteella
Outokumpu Copperin tammi-kesäkuun 2005 vertailukelpoisen
liikevoiton odotetaan olevan parempi kuin viime vuoden vastaavalla
jaksolla.

Technologyn tulos parani jälleen viimeisellä neljänneksellä

Outokumpu Technologyn                  
tunnuslukuja
                            
Milj. EUR            I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                      
Liikevaihto            89  81  98  137 405
                            
Virallinen liikevoitto      -6  -1  1  11  5
                            
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun  -  -  -   -  -
purku
Suodatinliiketoiminnan       -  -  -   -  -
myyntivoitto 
Technology, virallinen      -6  -1  1  11  5
liikevoitto
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa       42  50  32  38  38
                            
                           
Tilauskanta kauden lopussa    359 294 410  356 356
                            
                            
Milj. EUR            I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
                      
Liikevaihto            81 104  91  147 423
                            
Virallinen liikevoitto      -9  0  1   15  8
                            
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun  -  -  -   5  5
purku
Suodatinliiketoiminnan      18  -1  -   -1  16
myyntivoitto
Technology, virallinen       9  -1  1   19  29
liikevoitto
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa       27  45  29   39  39
                            
Tilauskanta kauden lopussa    390 336 423  458 458


Teknologian myynnin markkinatilanne pysyi hyvänä. Kaikilla
tärkeillä asiakastoimialoilla, paitsi kupari- ja
sinkkimetallinvalmistuksessa, kysyntä oli hyvää. Etenkin
rautametalleissa oli vilkasta. Tärkeimpiä loka-joulukuussa saatuja
tilauksia olivat 59 milj. euron pelletointilaitoksen toimittaminen
LKAB:lle Ruotsiin ja 19 milj. euron rikkihappotehtaan
toimittaminen Suez Fertilizerille Egyptiin. Technologyn
tilauskanta vahvistui merkittävästi nousten vuoden 2004 lopussa
ennätystasolle 458 milj. euroon (2003: 356 milj. euroa).
Technologyn liikevaihto oli loka-joulukuussa 147 milj. euroa ja
vertailukelpoinen liikevoitto 15 milj. euroa.

Technologyn tilaushankinnan odotetaan pysyvän hyvänä myös vuonna
2005. Sekä rauta- että värimetallialan kaivoksissa ja
metallurgisissa laitoksissa tarvitaan uutta kapasiteettia.
Markkinoiden tunnelmat ovat pysyneet nousujohteisina, ja
asiakastoimialojen kannattavuus on hyvä. Kysynnän odotetaan
kasvavan etenkin metallinjalostuksessa ja erityisesti
rautametalliteknologioissa Kiinan vahvan kysynnän ansiosta.

Tätä taustaa vasten Technologyn vertailukelpoisen liikevoiton
odotetaan paranevan hieman vuonna 2005. Teknologian myynti on
kausiluonteista, ja suurin osa vuoden 2005 liikevoitosta kertynee
jälleen vuoden loppupuolella.

Muu toiminta

Muun toiminnan tunnuslukuja               
                             
Milj. EUR           I/03 II/03 III/03 IV/03 2003
                    
Liikevaihto            67  61  61   74 	263
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto   -18 -20 -15  -19 -72
                            
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun  -  -  -   -  -
purku
Boliden-osakkeiden myyntitappio   -  -  -   -  -
Boliden-järjestelyn myyntivoitto  -  -  -  120 120
Inmetin osakkeiden myyntivoitto   -  -  -   10  10
Jalometallikaivostoiminnan     -  -  -   9  9
myyntivoitto
Arctic Platinum                    
Partnershipin (49 %) myyntivoitto  -  -  26   -  26
Muu toiminta, virallinen     -18 -20  11  120  93
liikevoitto
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa       165 184 224   58  58
                             
                             
Milj. EUR           I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
                    
Liikevaihto            41  39  41   42 163
                             
Vertailukelpoinen liikevoitto   -8  -2  -7  -22 -39
                            
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun  -  -  -   4  4
purku
Boliden-osakkeiden myyntitappio   -  -  -  -19 -19
Boliden-järjestelyn myyntivoitto  -1  -  -   - -1
Inmetin osakkeiden myyntivoitto   -  -  -   -  -
Jalometallikaivostoiminnan     -  -  -   -  -
myyntivoitto
Arctic Platinum                     
Partnershipin (49 %) myyntivoitto  -  -  -   -  -
Muu toiminta, virallinen      -9  -2  -7  -37 -55
liikevoitto
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa       83  75  83   77 77


Muun toiminnan tulos muodostuu pääasiassa liiketoiminnoille
kohdistamattomista liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon
kuluista.

Muun toiminnan vertailukelpoinen liiketappio syveni edellisistä
neljänneksistä. Tämä johtui pääasiassa kuluista, jotka liittyivät
johdon osakepalkkiojärjestelmään. Vuosi 2004 oli kolmivuotisen
osakepalkkiojärjestelmän viimeinen kannustuskausi.
Osakepalkkioihin liittyvät kuluvaraukset on tehty
ansaitsemisvuosiensa viimeisille neljänneksille. Näin ollen myös
toisen kannustuskauden kulut on siirretty vuoden 2004 ensimmäisen
neljänneksen tuloksesta vuoden 2003 viimeisen neljänneksen
tulokseen vastaten oikeata ansaintajaksoa.

Virallinen liiketappio viimeiseltä neljännekseltä sisältää
kertaluonteisena eränä myös 19 milj. euron myyntitappion, joka
aiheutui Bolidenin osakkeiden myynnistä joulukuussa 2004.


Oheisissa liitteissä esitetään tiivistelmä hallituksen
toimintakertomuksesta vuodelta 2004 sekä otteita IFRS-
tilinpäätöksestä.

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja taloustutkimus, puh.
(09) 421 2555,kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com


Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2004 tulosta järjestetään
tänään klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela-salissa,
osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on
englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20
7162 0181. Tunnussana on ”Outokumpu”.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat
saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa
www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 10.2.2005 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa maanantaihin 14.2.2005
saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 644496.

OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.comTIIVISTELMÄ HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2004

    
IFRS-standardit otettu käyttöön

Outokumpu otti vuoden 2004 kolmannen neljänneksen
osavuosikatsauksessaan käyttöön kansainväliset
tilinpäätösstandardit (International Financial Reporting
Standards, IFRS). Outokummun siirtymäpäivä IFRS:ään on 1.1.2003.
Standardien IAS 39 (Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen) ja IAS 32 (Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä
esitettävät tiedot ja esittämistapa) osalta siirtymäpäivä oli
kuitenkin 1.1.2004. Outokumpu on käyttänyt IFRS:ään siirtyville
yhtiöille annettua helpotusta, jonka mukaan rahoitusinstrumentteja
koskevia vertailutietoja ei tarvitse oikaista vuodelta 2003. Ennen
IFRS:n käyttöönottoa Outokummun taloudellinen raportointi perustui
suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön (Finnish Accounting Standards,
FAS). IFRS:ään siirtymisen merkittävimmät vaikutukset liittyivät
positiivisen ja negatiivisen liikearvon käsittelyyn,
eläkevelvoitteiden kirjaamiseen, varastolaskentaan,
rahoitusinstrumenttien kirjaamiseen sekä markkinahintoihin
liittyvien voittojen ja tappioiden esittämiseen.

Taloudellinen tulos parani

Outokummun tulos parani vuonna 2004 merkittävästi edellisvuodesta
maailmantalouden elpymisen vahvistuessa, markkinatilanteen
parantuessa ja Tornion uuden kapasiteetin ylösajon edetessä.
Konsernin liikevaihto nousi 20 % ja oli 7 136 milj. euroa (2003: 5
922 milj. euroa) ja virallinen liikevoitto yli kaksinkertaistui
468 milj. euroon (2003: 214 milj. euroa). Kannattavuus parani
pääasiassa Outokumpu Stainlessin ansiosta. Myös Outokumpu Copperin
ja Outokumpu Technologyn tuloskehitys oli myönteistä. Tilikauden
voitto nousi 390 milj. euroon (2003: 112 milj. euroa) ja
osakekohtainen tulos 2,13 euroon (2003: 0,65 euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli kuitenkin 128 milj. euroa
negatiivinen (2003: 194 milj. euroa positiivinen). Konsernin
käyttöpääoma kasvoi merkittävästi, koska raaka-ainehinnat nousivat
voimakkaasti. Käyttöomaisuusinvestoinnit pysyivät suhteellisen
korkeina 473 milj. eurossa. Konsernin velkaantumisaste, 97,2 %,
jäi siten tavoitetta korkeammaksi, vaikka tilikauden voitto kasvoi
selvästi.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 31.12.2004
päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa osakkeelta.

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä kasvoi 6 %

Talouskasvun elpyminen vahvistui ja laajeni vuonna 2004. Kasvu oli
erityisen voimakasta Yhdysvalloissa, ja myös Japanin taloustilanne
parani selvästi. Kiinan nopea talouskasvu jatkui. Talouskasvu
lujittui myös monilla Aasian ja Itä-Euroopan kehittyvillä
alueilla. Tämän seurauksena maailmanlaajuinen BKT kasvoi noin 4 %
– tämä on parhaita lukuja 20 vuoteen. Suurimpana pettymyksenä oli
euroalue, etenkin Saksa ja Italia, missä kasvu pysyi erittäin
vaimeana. Metallien kysyntä vahvistui vuonna 2004 yleisen
taloustilanteen paranemisen myötä. Vuoden lopulla näkyi kuitenkin
merkkejä kysynnän hidastumisesta, ja kasvun odotetaan hidastuvan
monilla toimialoilla vuonna 2005.

Ruostumattoman teräksen tuotanto ja kulutus kasvoivat vuonna 2004
noin 6 %. Kasvun veturina toimi Kiina ja seuraavaksi nopeinta
kasvu oli Yhdysvalloissa. Hitaimmin kulutus kasvoi Euroopassa (4
%), joskin nopeammin kuin vuonna 2003. Kysyntä vaihteli
merkittävästi, kun tukkurit optimoivat ostojensa ajankohtaa
korkeiden ja vaihtelevien raaka-ainehintojen vuoksi. Tammi-
toukokuussa kysyntä oli Euroopassa hyvää, mikä johtui osaksi
kilpailijoiden tuotanto-ongelmista ja seosainekustannusten
noususta. Kysyntä kuitenkin hidastui kesäkaudelle tultaessa.
Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen kysyntä heikkeni kesän
jälkeen Euroopassa ja pysyi vaisuna viimeisellä neljänneksellä.
Aasiassa kysyntä oli erittäin voimakasta ensimmäisellä
neljänneksellä, mutta hidastui selvästi toisella neljänneksellä.
Tämä johtui varastojen pienentämisestä ja Kiinan viranomaisten
toimenpiteistä maan talouden jäähdyttämiseksi. Aasiassa kysyntä
parani selvästi kesän jälkeen, etenkin kirkkaiden kuumanauhojen
osalta, ja oli erittäin vahvaa viimeisellä neljänneksellä.
Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen markkinat elpyivät
Yhdysvalloissa merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä ja
pysyivät erittäin vahvoina koko loppuvuoden ajan.

Nikkelimarkkinat vaihtelivat erittäin voimakkaasti ja nikkelin
hinta oli ennätyskorkealla vuonna 2004. Vaihtelu johtui
pikemminkin spekulatiivisesta kysynnästä kuin markkinoiden
perustekijöistä. Nikkelin korkean hinnan vuoksi ruostumattoman
teräsromun tarjonta lisääntyi ja primäärinikkelin käyttö väheni.
Lisäksi osa loppuasiakkaista siirtyi käyttämään vähemmän nikkeliä
sisältäviä ruostumattomia teräslaatuja. Niinpä alkuvuoden
alijäämäiset markkinat saavuttivat tasapainon loppuvuoden aikana.
Nikkelin kulutus kasvoi vuonna 2004 yhteensä 2 %. Vuonna 2004
nikkelin keskimääräinen hinta oli
43 % korkeampi kuin edellisvuonna.

Ferrokromin kysyntä kasvoi 8 % vuonna 2004, koska ruostumattoman
teräksen tuotanto lisääntyi voimakkaasti. Ferrokromin hinta nousi
ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä, mutta pysyi vakaana
loppuvuoden aikana. Vuonna 2004 ferrokromin keskimääräinen hinta
oli 60 % korkeampi kuin vuonna 2003. Myös molybdeenin ja
rautaromun keskimääräiset hinnat nousivat merkittävästi
edellisvuoteen verrattuna.

Kylmävalssatun ruostumattoman teräksen perushinta nousi Euroopassa
vuoden alkupuoliskolla, koska kysyntä oli vahvaa ja seosainelisän
nousu lisäsi spekulatiivisia ostoja. Kun kysyntä vuoden
jälkipuoliskolla heikkeni, perushintaan alkoi kohdistua
laskupaineita. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun 2 mm:n
paksuisen 304-laadun Saksan perushinta oli 2 % ja muokkauslisä 10
% korkeampi kuin vuonna 2003. Kylmävalssatun ruostumattoman
teräksen perushinta nousi Yhdysvalloissa vuoden alkupuoliskolla ja
pysyi tämän jälkeen vakaana. Kylmävalssatun teräksen ja kirkkaiden
kuumanauhojen markkinahinnat laskivat Aasiassa toisella
neljänneksellä kysynnän ja raaka-ainehintojen heikentyessä, mutta
hinnat elpyivät voimakkaasti vuoden 2004 loppupuolella.

Kvarttolevyjen perushinta nousi Euroopassa ja kysyntä lisääntyi
vuoden loppua kohden. Putkien projektimarkkinat olivat Euroopassa
hyvät, mutta vakiotuotteissa markkinatilanne oli selvästi
heikompi. Putkien perushinta nousi ennen kesää, minkä jälkeen
siihen on kohdistunut laskupaineita. Pitkien tuotteiden markkinat
vahvistuivat maailmanlaajuisesti, mutta Euroopassa kehitys jäi
maailmanlaajuisen kehityksen keskiarvosta. Erikoisohuiden nauhojen
hintataso pysyi matalana. Kvarttolevyjen, putkien ja pitkien
tuotteiden kysyntä parani Yhdysvalloissa merkittävästi vuoden 2004
alussa ja on pysynyt siitä lähtien hyvällä tasolla.

Kupari- ja kupariseostuotteiden markkinat olivat vuonna 2004
epäyhtenäiset. Maailmanlaajuisesti kulutus oli erittäin voimakasta
ja kasvoi 7 % edellisvuodesta. Alueiden väliset erot kysynnässä
olivat kuitenkin suuret. Kulutus kasvoi Yhdysvalloissa yli 9 %
alkuvuoden aikana tapahtuneen varastojen merkittävän pienentämisen
tukemana. Kulutus kasvoi Aasiassa samaa tahtia Kiinan voimakkaan
talouskasvun vetämänä. Länsi-Euroopassa kysyntä pysyi sitä vastoin
vaimeana ja muokkauslisiin kohdistui edelleen laskupaineita.
Kuparin korkea hinta, suuret hintavaihtelut ja katodipreemioiden
nousu lisäsivät hintapaineita entisestään.

Liikevaihto kasvoi 20 % hintojen nousun ja toimitusmäärien kasvun
ansiosta

Konsernin liikevaihto kasvoi 20 % edellisvuodesta ja oli 7 136
milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa ruostumattoman
teräksen ja kuparituotteiden myyntihintojen noususta,
kuparituotteiden kokonaistoimitusten kasvusta ja ruostumattoman
teräksen paremmasta tuotevalikoimasta. Vuoden 2003 lukuihin
sisältyy Bolidenille vuoden 2003 lopussa myytyjen toimintojen
liikevaihdot.

Liikevaihto                    
liiketoiminnoittain
Milj. EUR             2004  2003 Muutos,%
                           
Stainless             4 637  3 450   34
Copper              2 050  1 628   26
Technology             423   405    4
Zinc                 -   396    -
Muu toiminta            163   263   -38
Sisäinen myynti          -136  -220   -38
Konserni             7 136  5 922   20


Outokumpu Stainlessin liikevaihto kasvoi 34 % edellisvuodesta.
Tämä johtui pääasiassa raaka-ainekustannusten ja perushintojen
noususta. Kokonaistoimitukset pysyivät edellisvuoden tasolla,
mutta kylmävalssattujen tuotteiden ja kirkkaiden kuumanauhojen
toimitusmäärät kasvoivat 12 % parantaen tuotevalikoimaa.
Yhdysvaltain dollarin heikentyminen suhteessa euroon hidasti
liikevaihdon kasvua.

Outokumpu Copperin liikevaihto kasvoi 26 %. Tämä johtui pääasiassa
suuremmista toimitusmääristä, mihin vaikutti Bolidenin putki- ja
messinkiliiketoimintojen ostaminen vuoden 2003 lopussa. Lisäksi
raaka-aineena käytettävän kuparin hinnannousu kasvatti
liikevaihtoa merkittävästi. Outokumpu Technologyn liikevaihto
kasvoi 4 % asiakastoimialojen piristyttyä. Toisaalta Muun
toiminnan liikevaihto laski 38 %, johtuen Taran kaivoksen
myynnistä Bolidenille vuoden 2003 lopussa.

Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta laski hieman 62 %:sta 60
%:iin. Pohjois- ja Etelä-Amerikan osuus nousi 19 %:iin ja Aasian
18 %:iin.

Tulos kasvoi merkittävästi

Konsernin liikevoitto yli kaksinkertaistui 468 milj. euroon (2003:
214 milj. euroa). Kannattavuus parani pääasiassa Outokumpu
Stainlessin ansiosta. Myös Outokumpu Copperin ja Outokumpu
Technologyn tuloskehitys oli myönteistä. Konsernin
liikevoittoprosentti oli 6,5 % (2003: 3,6 %). Liikevoittoon
sisältyy 29 milj. euroa kertaluonteisia eriä (2003: 127 milj.
euroa).

Liikevoitto                    
liiketoiminnoittain
Milj. EUR             2004  2003 Muutos
Stainless              442   99   343
Copper                52   -6   58
Technology              29    5   24
Zinc                 -   20   -20
Muu toiminta            -55   93  -148
Sisäiset erät             0    3   -3
Konserni              468   214   254


Outokumpu Stainlessin liikevoitto kasvoi vuonna 2004 merkittävästi
edellisvuoteen verrattuna ja liikevoittoprosentti oli 9,5 %. Lähes
kaikki Stainlessin liiketoimintayksiköt paransivat
kannattavuuttaan. Suurin osa liikevoiton kasvusta johtui kuitenkin
Coil Products -divisioonasta, jossa lopputuotteiden osuuden kasvu
kokonaistoimituksista nosti keskimääräistä muokkauslisää.
Kannattavuutta paransi myös kylmävalssatun teräksen korkeampi
perushinta Euroopassa. Raaka-ainehintojen nousulla oli myönteinen
vaikutus liikevoittoon johtuen varaston kiertonopeuden ja
laskutettavan seosainelisän välisestä ajoituserosta.
Romurautakomponentin sisällyttäminen seosainelisään paransi
kannattavuutta kesäkuusta alkaen. Stainlessin liikevoittoon
sisältyy kertaluonteisia eriä yhteensä 17 milj. euroa.
Kertaluonteisia eriä olivat TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun
tulouttaminen, Pantegin omaisuuserien myyntivoitto ja Stelco
Hardyn sulkemiskulut. Vertailujakson liikevoittoon sisältyy
Pantegin sulkemiseen liittyvä 7 milj. euron negatiivinen
kertaluonteinen erä.

Outokumpu Copperin liikevoitto kasvoi selvästi edellisvuodesta.
Tästä huolimatta kannattavuus jäi edelleen epätyydyttäväksi.
Copperin liikevoittoon sisältyy 7 milj. euroa kertaluonteisia
eriä, jotka muodostuivat TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun
tulouttamisesta sekä Waalwijkin putkitehtaan sulkemiskuluista.
Vertailujakson kertaluonteiset erät olivat -31 milj. euroa, ja ne
liittyivät kupariputkikartellisakkovarauksiin (-54 milj. euroa)
sekä Bolideniltä hankitun nettovarallisuuden hankintamenon
ylittävään osuuteen (23 milj. euroa). Vuonna 2004 LIFO-FIFO
varasto-oikaisu oli 22 milj. euroa (2003: -2 milj. euroa).

Outokumpu Technologyn liikevoitto jäi epätyydyttäväksi, vaikka se
parani selvästi edellisvuodesta. Liikevoiton kasvu johtui
pääasiassa 21 milj. euron kertaluonteista eristä, jotka olivat
suodatinliiketoiminnan myyntivoitto ja TEL:n
työkyvyttömyyseläkevastuun tulouttaminen. Vertailujakso ei
sisältänyt kertaluonteisia eriä.

Muun toiminnan liiketappio johtui pääasiassa liiketoiminnoille
kohdistamattomista liiketoiminnan kehittämisen ja konserninjohdon
kuluista. Muun toiminnan liikevoitto sisältää lisäksi
nettomäärältään
16 milj. euroa negatiivisia kertaluonteisia eriä, jotka
muodostuivat Boliden-osakkeiden myyntitappiosta ja TEL:n
työkyvyttömyyseläkevastuun tulouttamisesta. Vuonna 2003 muun
toiminnan liikevoitto sisälsi 165 milj. euroa kertaluonteisia eriä
useiden omaisuuserien myyntivoittoihin liittyen.

Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta nousi 78 milj. euroon
(2003: -15 milj. euroa) uuden Bolidenin hyvän tuloksen ansiosta.
Joulukuun lopussa Outokumpu omisti Bolidenistä 26,5 %. Jäljellä
olevan 26,5 %:n omistusosuuden tasearvo oli 256 milj. euroa, mikä
on hieman omistuksen nykyistä markkina-arvoa alempi.

Konsernin nettorahoituskulut laskivat 69 milj. euroon (2003: 91
milj. euroa). Nettokorkokulut pysyivät matalan korkotason ansiosta
pieninä suhteessa korollisen nettovelan määrään. Pääasiassa
metallipörssikauppoihin liittyvät markkinahintavoitot ja -tappiot
sekä sähköjohdannaisten kirjaamisesta aiheutuneet voitot olivat
yhteensä 24 milj. euroa, mutta näihin liittyvillä varsinaisilla
positioilla oli negatiivinen vaikutus konsernin liikevoittoon.

Konsernin voitto ennen veroja oli 477 milj. euroa (2003: 108 milj.
euroa). Konsernin efektiivinen verokanta, 18,4 %, oli matala.
Tähän vaikuttivat Suomen yhtiöverokannan lasku ja sellaisten
verotappioiden hyödyntäminen, joista ei ollut aiemmin muodostettu
laskennallista verosaamista. Tilikauden voitto nousi 390 milj.
euroon (2003: 112 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 2,13
euroa (2003: 0,65 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto nousi 10,3
%:iin ja oman pääoman tuotto 17,0 %:iin (2003: 5,0 % ja 5,4 %).

Pääomarakenne edelleen tavoitetta heikompi

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni edellisvuodesta ja oli 128 milj.
euroa negatiivinen (2003: 194 milj. euroa positiivinen).
Negatiivinen rahavirta johtui pääasiassa käyttöpääoman kasvusta
erittäin korkeiden raaka-ainehintojen ja suuren
liiketoimintavolyymin seurauksena. Sisäiset toimenpiteet
käyttöpääoman hallitsemiseksi eivät riittäneet kumoamaan raaka-
ainehintojen voimakkaan nousun vaikutusta.

Rahoitusaseman muutosta kuvaavat    
tunnusluvut
Milj. EUR             2004  2003
Korollinen nettovelka             
   Pitkäaikaiset lainat     1 975 1 777
                  
   Lyhytaikaiset lainat     1 150 1 045
                 
Lainat yhteensä          3 125 2 821
                  
Korolliset varat          -690  -796
Korollinen nettovelka       2 435 2 025
                
                        
Nettovelka liikevaihdosta, %    34,1  34,2
Oma pääoma             2 468 2 048
                  
Velkaantumisaste, %        97,2  97,2
Omavaraisuusaste, %        35,8  33,0
Liiketoiminnan rahavirta      -128   194
Nettorahoituskulut          69   91
Nettorahoituskulut liikevaihdosta, 1,0   1,5
%
Korkokate              6,0   2,1


Konsernin korollinen nettovelka nousi edellisvuodesta ja oli 2 435
milj. euroa (31.12.2003: 2 025 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste vahvistui 35,8 %:iin (31.12.2003: 33,0 %) ja
velkaantumisaste oli 97,2 % (31.12.2003: 97,2 %). Tärkeimpiä
tekijöitä velkaantumisasteen alentamiseksi 75 %:n tavoitetasolle
ovat hyvä kannattavuus, käyttöpääoman vapauttaminen
toiminnallisella erinomaisuudella sekä muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnan mahdollinen divestointi. Konsernin
käyttöpääomaan sisältyi vuoden lopussa arviolta 400 milj. euroa
ylimääräistä pääomaa, koska raaka-ainehinnat olivat pitkän
aikavälin keskiarvoja korkeammalla.

Konsernin maksuvalmius pysyi koko vuoden tyydyttävänä
käyttöpääoman kasvusta ja sen voimakkaasta vaihtelusta huolimatta.
Likvidit varat ja sijoitukset olivat vuoden lopussa 211 milj.
euroa. Konsernin käytettävissä oli vahvistettuja valmiusluottoja
ja muita nostamattomia lainoja 684 milj. euron arvosta.

Käyttöomaisuusinvestoinnit laskussa

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat edellisvuodesta ja
olivat 473 milj. euroa (2003: 622 milj. euroa). Jos Tornion
laajennusta ei oteta huomioon, suurin yksittäinen investointi oli
osallistuminen Bolidenin merkintäoikeusantiin 76 milj. eurolla
maaliskuussa 2004. Vuonna 2005 käyttöomaisuusinvestointien
odotetaan laskevan merkittävästi vuodesta 2004 ja vakiintuvan
lähelle poistojen määrää.

Investoinnit               
liiketoiminnoittain
Milj. EUR             2004  2003
Stainless              276   373
Copper                59   106
Technology              9   25
Zinc                 -   60
Muu toiminta            129   58
Konserni              473   622


Tornion tehtaiden laajennusohjelma eteni merkittävästi vuoden 2004
aikana. Vanhempi sulatto uudistettiin kolmannella neljänneksellä
ja kuumavalssaamon kapasiteetin 1,65 milj. tonniin nostavat uudet
valssaimet otettiin käyttöön syyskuussa. Kuumavalssaamon
käyttämättömänä ollut aihiouuni otetaan jälleen tuotantokäyttöön
vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä, minkä jälkeen täysi
tekninen kapasiteetti on käytettävissä. Uuden
kylmävalssauskapasiteetin (RAP5) ylösajo jatkuu suunnitelmien
mukaisesti. Kaikkia RAP5-linjan tuotteita on jo tuotettu, ja koko
kapasiteetti on suunnitelmien mukaan teknisesti käytettävissä
vuoden 2005 puolivälissä. Markkinaolosuhteet otetaan huomioon
tuotantomäärissä ja tuotevalikoimassa. Aasian vahvan kysynnän ja
suhteellisen hyvän hintatason vuoksi RAP5-linjalla on viime
aikoina valmistettu kirkkaita kuumanauhoja, ja samalla
kylmävalssattujen tuotteiden osuus on pienentynyt.

Maanalaiseen louhintaan siirtyminen Kemin kaivoksella etenee
suunnitelmien mukaisesti, ja pitkien tuotteiden kapasiteetin
laajennus Yhdysvalloissa valmistui lokakuussa 2004.

Outokumpu päätti joulukuussa 2004 investoida noin 53 milj. euroa
Klosterin ruostumattomia erikoisohuita teräsnauhoja valmistavaan
kylmävalssaamoon Ruotsissa. Investointikustannus jakaantuu
kahdelle vuodelle, ja valtaosa siitä kohdistuu vuodelle 2006.
Investointi nostaa tehtaan vuotuisen kokonaiskapasiteetin 25 000
tonnista 45 000 tonniin sekä mahdollistaa myös ohuemman ja
leveämmän nauhan tuotannon. Investointi käsittää uuden
kylmävalssaimen, kiiltohehkutuslinjan ja halkaisulinjan. Uuden
kapasiteetin on tarkoitus olla käytössä vuoden 2006 loppuun
mennessä.

Outokumpu saattoi helmikuussa 2004 päätökseen kaupan, jossa se
osti loputkin 50 % Neumayer GmbH:sta, joka on Outokumpu Copperin
seoslankatuotteita valmistava tytäryhtiö Leobersdorfissa,
Itävallassa. Outokumpu Oyj on luovutti kaupan vastikkeena myyjälle
309 597 hallussaan ollutta omaa osaketta.

Boliden-osakkeiden myynnistä 130 milj. euron tulot

Outokumpu myi joulukuussa 2004 Bolidenin osakeannin yhteydessä 47
miljoonaa Boliden AB (publ):n osaketta. Myyntihinta oli 25 Ruotsin
kruunua osakkeelta, ja Outokumpu sai myynnistä yhteensä 130 milj.
euron tulot. Osakkeiden myynti vastaa Outokummun strategiaa
pienentää ajan myötä omistusta Bolidenissä. Osakemyynnin
seurauksena Outokummun omistusosuus Bolidenissä laski 26,5 %:iin.
Osakkeiden myynnillä oli 19 milj. euron kertaluonteinen
negatiivinen vaikutus Outokummun tulokseen. Bolidenin viimeisen
neljänneksen hyvän tuloksen vuoksi Boliden-osakkeiden myyntitappio
oli aiemmin arvioitua suurempi, mutta samalla Bolidenin tulos
vaikutti myönteisesti Outokummun tulokseen osakkuusyhtiötuloksen
kautta.

Vuonna 2003 tehdyn Boliden-kaupan seurauksena Outokummun tase
sisälsi 166 milj. euron kauppahintasaatavan Bolideniltä. Osana
lainojensa uudelleenjärjestelyä ja osakeantinsa onnistuttua
Boliden maksoi Outokummulle vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä
koko kauppahintasaatavan takaisin kahdessa erässä.

Outokummulle selvä strateginen suunta - tavoitteena ykkösasema
ruostumattomassa

Outokummun hallitus linjasi elokuussa 2004, että konsernin tuleva
strateginen suunta perustuu johtavaan asemaan ruostumattomassa
teräksessä ja että erilaisia vaihtoehtoja selvitetään konsernin
muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnasta luopumiseksi.
Outokumpu Copperin divestointiprosessi on käynnissä, ja toistaiseksi
hallituksen ei ole mahdollista arvioida sen vaikutusta konsernin 
taloudelliseen asemaan. 

Hallitus määritteli tammikuussa 2005, että Outokumpu on
kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan
keskittyvä yhtiö. Outokummun uutena visiona on olla kiistaton
ykkönen ruostumattomassa teräksessä ja perustaa menestyksensä
toiminnalliseen erinomaisuuteen (Operational Excellence). Tähän
liittyen Outokummulla on kaksi keskeistä strategista tavoitetta:
”Arvon luominen rakentamalla ylivertaista tuotanto- ja
jakelutoimintaa kaikille päämarkkina-alueille maailmanlaajuisesti”
sekä ”Arvon realisointi kaupallisella ja tuotannollisella
erinomaisuudella (Commercial and Production Excellence)”.
Perimmäinen tavoite on varmistaa merkittävä ja jatkuva yhtiön
arvon kasvu osakkeenomistajille.

Lähiaikoina Outokumpu keskittyy vuosien 2000–2004 kasvu- ja
muuttumisstrategian lupausten lunastamiseen. Samalla asetetaan
uusia, kunnianhimoisia tavoitteita, jotta varmistetaan
eurooppalainen ykkösasema ruostumattomassa teräksessä seuraavan
viiden vuoden aikana. Outokummun tuleva menestys perustuu
toiminnallisen erinomaisuuden rakentamiseen ja vahvistamiseen sekä
kaupallisissa toiminnoissa että tuotannossa. Tätä toimintatapaa
laajennetaan myös Euroopan ulkopuolelle, jotta saavutetaan
maailmanlaajuinen johtoasema ruostumattomassa teräksessä seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa. Koska Outokummun tavoitteena on jatkaa
kasvuaan markkinoita nopeammin, toiminnallisen tehokkuuden
parantamisen lisäksi myös nykyisiä toimintoja, arvoketjua ja
tuotetarjontaa kehitetään ja laajennetaan.

Uudet taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ennallaan

Myös konsernin taloudelliset tavoitteet uudistettiin uutta visiota
vastaaviksi. Outokummun yleinen taloudellinen tavoite on
mahdollisimman suuren ja kestävän taloudellisen lisäarvon
tuottaminen. Kasvua, kannattavuutta ja taserakennetta koskevat
konsernitason taloudelliset tavoitteet ovat kasvun jatkaminen
markkinoita nopeammin, yli 13 %:n sijoitetun pääoman tuotto, joka
on myös aina alan kilpailijoita parempi sekä alle 75 %:n
velkaantumisaste. Outokummun osinkopolitiikka pysyy ennallaan.
Maksettavien osinkojen tulee olla suhdannekierron aikana vähintään
kolmasosa kausien voitoista.

Johtamisjärjestelmät ja liiketoimintaorganisaatio palvelemaan
uutta Operational Excellence -toimintatapaa

Uusi 1.4.2005 voimaan tuleva organisaatiorakenne tukee myös
osaltaan uutta visiota. Konsernin johtoryhmä keskittyy johtamaan
suoraan ruostumattoman teräksen liiketoimintaa. Uusien
kaupallisista asioista ja tuotannosta vastaavien johtajien
merkitys on suuri, kun toiminnalliseen erinomaisuuteen tähtääviä
ohjelmia lähdetään toteuttamaan yhteistyössä
liiketoimintayksiköiden kanssa.

Outokummun ruostumattoman teräksen liiketoiminta organisoidaan
tuotteiden luonteen perusteella kahteen divisioonaan sekä
erilliseen putkituotteita valmistavaan Tubular Products
Vliiketoimintayksikköön. Uusi General Stainless -divisioona
koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: Tornio Works and
Ferrochrome, Coil Products Sheffield ja Sheffield Primary
Products. Uusi Specialty Stainless -divisioona koostuu neljästä
liiketoimintayksiköstä: Avesta Works, Thin Strip, Hot Rolled Plate
ja Long Products. Konserninjohto ja tukitoiminnot ryhmitetään
tukemaan uutta johtamisjärjestelmää ja
liiketoimintaorganisaatiota.

Uudessa rakenteessa Outokumpu Technology on erillinen, itsenäinen
liiketoiminta, jota johdetaan konsernin näkökulmasta
hallitustyöskentelyn kautta. Näin ollen sitä kehitetään konsernin
osana, mutta aikaisempaa itsenäisemmin. Outokumpu Copperia
johdetaan erikseen, kunnes muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnasta luopuminen on saatu päätökseen. Sekä Technology
että Copper raportoivat varatoimitusjohtajalle.

Ulkoisen raportoinnin uusi rakenne julkistetaan kesäkuussa 2005,
ja sitä sovelletaan vuoden 2005 toisen neljänneksen
osavuosikatsauksesta lähtien.

Muutoksia hallituksessa ja konsernin johtoryhmässä

Juha Rantanen nimitettiin Outokumpu Oyj:n toimitusjohtajaksi
1.1.2005 alkaen. Rantanen aloitti Outokummun palveluksessa
1.10.2004. Outokummun aikaisempi toimitusjohtaja Jyrki Juusela
siirtyi eläkkeelle vuoden 2004 lopussa. Outokummun
hallintoperiaatteiden (Corporate Governance) mukaisesti Juha
Rantanen luopui 30.9.2004 Outokummun hallituksen jäsenyydestä ja
Ole Johansson aloitti hallituksen varapuheenjohtajana 1.10.2004.
Lisäksi Johansson nimitettiin hallituksen tarkastusvaliokunnan
uudeksi puheenjohtajaksi.

Uuteen johtamisjärjestelmään ja liiketoimintaorganisaatioon
liittyen Outokummun hallitus on nimittänyt konsernille uuden
johtoryhmän 1.4.2005 alkaen ja määritellyt sen jäsenten tehtävät
seuraavasti: Juha Rantanen (toimitusjohtaja), Karri Kaitue
(varatoimitusjohtaja), Pekka Erkkilä (johtaja, General Stainless
ja tuotanto), Olof Faxander (johtaja, Specialty Stainless), Esa
Lager (talous- ja rahoitusjohtaja, CFO) sekä Andrea Gatti
(kaupallinen johtaja). Henkilöstöjohtaja nimitetään myöhemmin.

Konsernin nykyinen johtoryhmä jatkaa 31.3.2005 saakka: Juha
Rantanen (toimitusjohtaja), Karri Kaitue (varatoimitusjohtaja),
Pekka Erkkilä, Tapani Järvinen (jatkaa Outokumpu Technologyn
toimitusjohtajana ja raportoi konsernin varatoimitusjohtajalle
1.4.2005 alkaen), Esa Lager, Juho Mäkinen (jatkaa toimitusjohtajan
neuvonantajana 1.4. 2005 alkaen eläkkeelle siirtymiseensä saakka
31.7.2005), Kalevi Nikkilä (eläkkeelle 31.3.2005), Vesa-Pekka
Takala (jatkaa talousjohtajana ja raportoi konsernin talous- ja
rahoitusjohtajalle 1.4.2005 alkaen) ja Risto Virrankoski
(eläkkeelle 15.2.2005).

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Outokummun 2.4.2004 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti asettaa
osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen
kokoonpanoa ja hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan valittiin seuraavat
henkilöt: Suomen valtiota edustava Markku Tapio (puheenjohtaja),
Kansaneläkelaitosta edustava Pertti Parmanne, Ilmarista edustava
Kari Puro ja OP Delta
-sijoitusrahastoa edustava Mikael Silvennoinen. Outokummun
hallituksen puheenjohtaja Heimo Karinen toimi nimitysvaliokunnan
asiantuntijajäsenenä. Valiokunta antoi ehdotuksensa 31.1.2005.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Päästöt alittivat pääosin ympäristöluvissa asetetut rajat vuonna
2004. Sheffieldin, Degerforsin, Tornion ja Wildwoodin tehtailla
tapahtui lieviä päästörajojen ylityksiä. Suurimmat
ympäristöinvestoinnit tehtiin Tornion tehtailla. Tornion
terässulaton ja kuumavalssaamon pölysuodatusjärjestelmien
uudistuksiin investoitiin 22 milj. euroa, ja näin vähennetään
merkittävästi pölypäästöjä. Lisäksi Torniossa rakennetaan uutta
ongelmajätteille tarkoitettua maantäyttöaluetta.

Outokummun Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevat ruostumatonta terästä
valmistavat tehtaat saivat vuonna 2004 hiilidioksidipäästökiintiöt
ja päästöluvat kansallisten jakosuunnitelmien mukaisesti.
Britanniassa lupien myöntäminen viivästyi, mutta lopullisen
kiintiöjaon tulisi valmistua helmikuun 2005 loppuun mennessä.
Outokummulle myönnetyt päästökiintiöt ovat riittävät vuosien
2005–2007 suunniteltuun tuotantoon nähden. Hiilidioksidipäästöjen
tarkkailu- ja ennustejärjestelmät on otettu käyttöön.

Tornion tehtailla jatketaan tuotannon mahdolliseen laajentamiseen
liittyvää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Lisäksi
Tornion tärkeimmälle rahtikanavalle aloitettiin erillinen
ympäristövaikutusten arviointimenettely. Maaperän ja pohjaveden
pilaantumiseen liittyviä tutkimuksia jatkettiin kahdeksalla
Copperin ja kuudella Stainlessin tehtaalla. Pohjaveden
puhdistaminen on jatkettu Torniossa ja kolmella tehtaalla
Yhdysvalloissa. Outokummun valitus koskien ferrokromituotannossa
syntyvän kuonan ja metalliromun jätetulkintaa on korkeimman
hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Kaikilla Outokummun yksiköillä on voimassaolevat ympäristöluvat
tai hakuprosessit ovat vireillä. Outokumpu ei ole osallisena
ympäristöasioita koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai
hallinnollisissa menettelyissä eikä sen tiedossa ole
ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan.

Vuonna 2004 konsernin tapaturmatiheys pysyi lähes ennallaan 18
tapaturmassa miljoonaa työtuntia kohden (2003: 19). Vakavia
tapaturmia ei sattunut. Työtapaturmista johtuvien sairauspäivien
määrä laski 10 %. Stainlessin tärkeimpien tehtaiden
työturvallisuusarviointi saatiin valmiiksi vuonna 2004, ja tämän
perusteella on aloitettu kattava turvallisuuskoulutusohjelma.
Vuosi 2005 on konserninlaajuinen työturvallisuuden teemavuosi.
Konsernin uutena turvallisuustavoitteena on alentaa
tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä enintään 5 tapaturmaan
miljoonaa työtuntia kohden.

Tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste uusissa tuotteissa ja
tuotesovelluksissa

Vuonna 2004 tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 40 milj.
euroa eli 0,6 % liikevaihdosta (2003: 48 milj. euroa ja 0,8 %).
Uusia patenttihakemuksia jätettiin 68 (2003: 74). Uusien
tuotteiden lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskityttiin
innovatiivisiin prosessiparannuksiin kustannusten ja päästöjen
pienentämiseksi, läpimenoaikojen lyhentämiseksi sekä laadun
parantamiseksi.

Auto- ja rakennusteollisuuden ruostumattoman teräksen
tuotesovellusten laajentamiseksi käynnistettiin uusia hankkeita.
Kuljetus- ja autoteollisuudelle kehitetystä HyTens®-materiaalista
vastaava innovaatioryhmä keskittyi yksinomaan ajoneuvojen
komponentteihin. Lisäksi kehitettiin uusia junien
rakenneratkaisuja, jotka perustuvat äärimmäisen lujiin
laserhitsattuihin kerrospaneeleihin. Rakentamisessa ja
arkkitehtuurissa on keskitytty ruostumattomien
rakennuskomponenttien suunnittelutietojen tuottamiseen.

Outokumpu Copperin rakentamiseen tarkoitettua Nordic Systems™ -
tuoteperhettä laajennettiin uusilla pinnoitteilla,
pintarakenteilla ja ulkoasuilla. Outokumpu Technologyn uutta
hydrometallurgista HydroCopper™-kuparinvalmistusmenetelmää on
testattu onnistuneesti useiden mahdollisten asiakkaiden
rikasteilla, ja uusi menetelmä on herättänyt laajaa kiinnostusta.
Alun perin rautamalmin suorapelkistykseen tarkoitetulle Circofer®-
teknologialle on kehitetty uusia käyttökohteita. Määrätietoinen ja
pitkäjänteinen tutkimus- ja kehitystoiminta palkittiin, kun
Outokumpu Technology sai tilauksen maailman suurimman
kupariuuttolaitoksen toimittamiseksi Escondidan kuparikaivokselle
Chileen.

Tärkeimmät prosessiparannukset tehtiin ruostumattoman teräksen
tuotannossa Torniossa. Kaikki tutkimus- ja kehittämistoiminnan
resurssit keskitettiin kuumavalssausjärjestelmän asentamiseen ja
ylösajoon sekä vanhemman sulaton uudistamiseen. Sulaton
uudistamisesta saatujen tuotantohyötyjen lisäksi pölypäästöt
laskevat merkittävästi. Uuden RAP5-linjan ylösajo jatkui. Uusi
tuote RAP™2E lanseerattiin markkinoille. Tuotteella on tiukat
paksuustoleranssit ja erittäin sileä pinta, ja se soveltuu
erittäin hyvin putki- ja jälkivalssausteollisuudelle. Uusien
tuotantoreittien kehittäminen ja optimointi ferriittisille
tuotteille jatkui. RAP-teknologian joustavuus tarjoaa merkittäviä
mahdollisuuksia ferriittisten tuotteiden tuotantoon.
Kuparituotteiden tuotantoprosessien kehittämisessä keskityttiin
edistyksellisiin valu- ja valssaustekniikoihin erityisesti putkien
ja ohuiden nauhojen tuotannossa.

Kaatopaikkajätteen vähentämiseksi kehitetään uutta Hydrofluss™-
tuotetta, joka valmistetaan ruostumattoman teräksen
peittauslietteestä. Äskettäin kehitetty uusi, ruostumaton
terässeos, Lean Duplex LDX2101®, soveltuu mainiosti kuljetus- ja
rakennusalan kevyisiin rakenteisiin, ja asiakkaat ovat ottaneet
uuden tuotteen hyvin vastaan.

Henkilöstö

Outokummun henkilöstöjohtamisessa keskityttiin kolmeen
avainprosessiin, joita ovat kehittämiskeskustelut (Performance-
Appraisal Dialogue), työilmapiiriä mittaavat henkilöstötutkimukset
(O’People Employee Survey) ja johtajapotentiaalien arviointi
(Management Review Process). Nämä prosessit ovat käytössä kaikissa
liiketoimintayksiköissä ja niiden soveltamista laajennettiin
vuonna 2004.

Vuonna 2004 toteutettiin yhteensä viisi konserninlaajuista
kehittämisohjelmaa – kaksi O’Talent-seminaaria, kaksi Leading the
Way -ohjelmaa sekä yksi Outokumpu Management Development
-ohjelma. Niihin osallistui noin 100 henkilöä. Lisäksi
liiketoimintayksiköt toteuttivat lukuisia omiin tarpeisiinsa
soveltuvia kehitysohjelmia.

Toukokuussa 2004 pidetyssä Outokumpu Personnel Forum -kokouksessa
allekirjoitettiin uusi 
OPF-sopimus, joka korvaa Outokummun ja AvestaPolaritin aikaisemmat
sopimukset. Uusi sopimus on eurooppalaisia yritysneuvostoja
koskevan direktiivin mukainen ja luo perustan työntekijöiden
osallistumisjärjestelmälle Outokummun eurooppalaisissa
toiminnoissa. Outokummun ja AvestaPolaritin henkilöstörahastojen
yhdistäminen Suomen lainsäädännön mukaisesti jatkuu.

Outokummun uusi visio, olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä, tuo mukanaan uusia henkilöjohtamisen haasteita
esimerkiksi johtajuudessa, osaamisen kehittämisessä, henkilöstön
sisäisen liikkuvuuden parantamisessa, osaavien työntekijöiden
rekrytoinnissa sekä palkitsemisessa. Mahdollinen luopuminen
muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnasta pienentänee
merkittävästi konsernin henkilöstömäärää ja johtaa toimintojen
merkittävään eriyttämiseen.

Henkilöstö liiketoiminnoittain      
31.12.               2004  2003
Stainless             9 070  9 230
Copper              7 953  7 585
Technology            1 776  1 908
Muu toiminta            666   636
Konserni             19 465 19 359

Vuoden lopussa konsernin palveluksessa oli 19 465 henkilöä noin 40
maassa. Henkilöstömäärä kasvoi vain hieman edellisvuodesta.
Bolideniltä vuoden 2003 lopussa ostettujen yhtiöiden integroiminen
saatiin päätökseen vuoden 2004 aikana.

Omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen

Hallituksella on voimassa olevat varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämät valtuutukset hankkia ja luovuttaa yhtiön omia
osakkeita. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti. Omien osakkeiden hankintavaltuutusta ei ole
käytetty. Outokumpu Oyj omistaa tällä hetkellä 498 533 yhtiön omaa
osaketta, jotka on hankittu vuonna 2001.

Hallitus vahvisti 10.2.2005 johdon osakepalkkiojärjestelmän vuoden
2004 lopussa päättyneen kolmannen kannustuskauden palkkiot.
Osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille siirretään
14.2.2005 noin 280 490 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Yhtiön omien osakkeiden hankintaa ja luovutusta käsitellään
yksityiskohtaisemmin tuloslaskelman ja taseen liitetiedoissa.

Kilpailuoikeudelliset asiat

Outokumpu sai syyskuussa 2004 ilmoituksen Euroopan komissiolta
koskien yhtiön kupariputkiliiketoiminnan osallisuutta
eurooppalaiseen vesijohtoputkikartelliin. Komissio totesi
Outokummun osallistuneen kartelliin ja määräsi yhtiölle 36 milj.
euron sakot. Outokumpu on tehnyt vesijohtoputkia koskevasta
päätöksestä valituksen, joka koskee sakon määräytymisen perusteita
ja itse sakon suuruutta. Kartellisakkoon liittyvä 36 milj. euron
varaus kirjattiin IFRS:ään siirtymisen yhteydessä jo joulukuun
2003 tuloslaskelmaan.

Vuoden 2005 alkupuoliskon liiketoimintanäkymät hyvät

Maailmantalouden kasvun odotetaan vuonna 2005 hidastuvan
nykyisestä 4 %:sta noin 3 %:iin. Länsi-Euroopan odotetaan pysyvän
keskeisistä talousalueista heikoimpana, koska euron vahvuus
jarruttaa kasvua. Myös Yhdysvaltain ja Japanin talouskasvu on
alkanut hiipua. Yhdysvaltain nykyistä vaihtotaseen alijäämää
pidetään huolestuttavana, ja on edelleen epävarmaa, onnistuvatko
Kiinan viranomaiset hidastamaan maan talouskasvun kestävämmälle
tasolle. Lisäksi energian korkea hinta voisi vaimentaa
maailmantalouden kasvua.

Liike-elämän ja kuluttajien tunnelmia mittaavista tutkimuksista on
saatu edelleen myönteisiä viestejä, jotka viittaavat
maailmantalouden voimakkaan kasvun jatkumiseen vuoden 2005
alkupuoliskolla. Vaikka ruostumattoman teräksen perushinta on
hieman heikentynyt, kapasiteetin käyttöasteiden odotetaan
maailmanlaajuisesti pysyvän vuonna 2005 korkealla tasolla. Tämä
luo vakaan ympäristön hintojen ja muokkauslisien kehitykselle.
Tornion uuden kylmävalssaamon (RAP5) ylösajo parantaa
kannattavuutta edelleen tuotantomäärien kasvun ja
yksikkökohtaisten tuotantokustannusten alenemisen ansiosta.
Lisäksi tuotevalikoiman odotetaan paranevan jatkossakin.
Tämänhetkisen arvion mukaan Outokummun lopputuotteiden
kokonaistoimitusmäärät kasvavat vuonna 2005 reilusti yli 20 %
markkinatilanteesta riippuen.

Toimitusmäärien kasvun ja yksikkökohtaisten tuotantokustannusten
alenemisen sekä toisaalta ruostumattoman teräksen perushinnan
lievän heikkenemisen perusteella Outokummun johto arvioi, että
konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on tammi-
kesäkuussa 2005 vähintään edellisvuoden vastaavan jakson tasolla.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTÖSTÄ

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan
maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään
kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista. Vuosittaisessa
yhtiökokoukselle tekemässään osingonjakoesityksessä hallitus ottaa
tuloskehityksen ohella huomioon myös yhtiön investointi- ja
kehittämistarpeet.

Hallitus esittää 5.4.2005 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 31.12.2004 päättyneeltä tilikaudelta 0,50 euroa
osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään
voittovarojen tilille. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on
8.4.2005 ja osingonmaksupäivä 15.4.2005. Vuoden 2004 osinkoon ovat
oikeutettuja myös kaikki yhtiön hallussa olevista omista
osakkeista osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille
14.2.2005 siirrettävät osakkeet.

Tilinpäätöksen 31.12.2004 mukaan konsernin jakokelpoiset varat
ovat 1 010 milj. euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 567 milj.
euroa. Ehdotettu osinko vastaa 23,5 % emoyhtiön omistajille
kuuluvasta konsernin tilikauden voitosta.Espoossa 10.2.2005

HallitusKONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)  
                       
TULOSLASKELMA            1.1.-  1.1.-
                  31.12.  31.12.
Milj. EUR               2004   2003
Liikevaihto              7 136  5 922
Liiketoiminnan muut tuotot        63   210
Liiketoiminnan kulut         -6 696  -5 847
Liiketoiminnan muut kulut        -35   -71
Liikevoitto               468   214
                          
Osuus osakkuusyhtiöiden               
voitosta (+), tappiosta (-)       78   -15
Rahoitustuotot ja -kulut              
 Nettokorot              -95   -99
 Markkinahintoihin liittyvät            
 voitot ja tappiot           24    -1
 Muut rahoitustuotot ja -kulut      2    9
Voitto ennen veroja           477   108
                          
Tuloverot                -87    4
                          
Tilikauden voitto            390   112
                       
Jakautuminen:                
Emoyhtiön omistajille          383   111
Vähemmistölle               7    1
                       
Emoyhtiön omistajille            
kuuluvasta voitosta laskettu         
osakekohtainen tulos:            
                       
Tulos/osake, EUR            2,13   0,65
Tulos/osake, EUR - laimennettu     2,13   0,65

Kaikki tilinpäätöstiedotteen luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa
esitetystä summaluvusta.

TASE                   
Milj. EUR          31.12.2004 31.12.2003
                  
VARAT                     
Pitkäaikaiset varat              
Aineettomat hyödykkeet      620    601
Aineelliset                  
käyttöomaisuushyödykkeet    2 743   2 668
Sijoitukset ja saamiset            
 Korolliset           409    480
 Korottomat           55    81
                3 827   3 830
Lyhytaikaiset varat              
Vaihto-omaisuus        1 579   1 219
Sijoitukset ja saamiset            
 Korolliset           70    85
 Korottomat          1 390   1 032
Rahat ja pankkisaamiset     211    231
                3 250   2 567
                       
Varat yhteensä         7 077   6 397
                       
OMA PÄÄOMA JA VELAT              
Oma pääoma yhteensä              
Oma pääoma           2 468   2 048
Vähemmistöosuus          38    35
                2 506   2 083
Pitkäaikaiset velat              
Korolliset           1 975   1 777
Korottomat            441    520
                2 416   2 297
Lyhytaikaiset velat              
Korolliset           1 150   1 045
Korottomat           1 004    973
                2 154   2 017
                       
Oma pääoma ja velat      7 077   6 397
yhteensä


           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                             
                Rekis-           
                teröi-           
                mätön Yli-        
            Osake- osake- kurssi-  Muut  Arvon
            pääoma pääoma rahasto rahastot rahasto
              
Milj. EUR                        
Oma pääoma 1.1.2003    293   0  630   15    -
Tytäryhtiöiden                        
oman pääoman suojaus    -   -   -    -    -
Muuntoerojen muutos     -   -   -    -    -
Suoraan omaan                      
pääomaan kirjatut      -   -   -    -    -
nettotulot
Tilikauden voitto      -   -   -    -    -
Kaudella kirjatut                    
tuotot ja kulut       -   -   -    -    -
yhteensä
Osingonjako         -   -   -    -    -
Rekisteröimättömän                    
oman pääoman muutokset   0  -0   -    -    -
Optioilla merkityt     1   0   4    -    -
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan                   
vaihto osakkeiksi      1   -   2    -    -
Osakeanti          9   -  45    -    -
Osakkuusyhtiöiden                     
omistamat
emoyhtiön osakkeet     -   -   -    -    -
Omien osakkeiden      -   -   -    -    -
luovutus
Muut muutokset       -   -  -0   -1    -
Oma pääoma 31.12.2003   304   0  681   14    -
Kassavirran suojaukset,                   
kirjattu omaan pääomaan   -   -   -    -   -2
Myytävissä olevien                
sijoitusten         -   -   -    -   16
arvonmuutokset
Tytäryhtiöiden                  
oman pääoman suojaus    -   -   -    -    -
Muuntoerot         -   -   -    -    -
Suoraan omaan                      
pääomaan kirjatut      -   -   -    -   14
nettotulot
Tilikauden voitto      -   -   -    -    -
Kaudella kirjatut                    
tuotot ja kulut       -   -   -    -   14
yhteensä
Osingonjako         -   -   -    -    -
Rekisteröimättömän                    
oman pääoman muutokset   0  -0       -    -
Optioilla merkityt     4   -  15    -    -
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan                   
vaihto osakkeiksi      1   -   3    -    -
Osakkuusyhtiöiden                     
omistamat
emoyhtiön osakkeet     -   -       -    -
Omien osakkeiden      -   -   0    -    -
luovutus
Muut muutokset       -   -   1   -1    -
Oma pääoma 31.12.2004   308   -  700   13   15

          Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                          
                Kumula- Kerty- Vähem-  
                tiivi-  neet mistö Oma
             Omat set   voitto- osuus pääoma
             osak- muunto- varat    yhteen-   
             keet erot         sä
Milj. EUR                         
Oma pääoma 1.1.2003    -14  -18  1 101  43 2 050
Tytäryhtiöiden                    
oman pääoman suojaus     -   1    -   -   1
Muuntoerojen muutos     -  -44    -   0  -44
Suoraan omaan                    
pääomaan kirjatut      -  -43    -   0  -43
nettotulot
Tilikauden voitto      -   -   111   1  112
Kaudella kirjatut                   
tuotot ja kulut       -  -43   111   1   69
yhteensä
Osingonjako         -   -   -69   -  -69
Rekisteröimättömän                  
oman pääoman muutokset    -   -    -   -   0
Optioilla merkityt      -   -    -   -   5
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan               
vaihto osakkeiksi      -   -    -   -   3
Osakeanti          -   -    -   -   54
Osakkuusyhtiöiden                  
omistamat
emoyhtiön osakkeet      -   -   -26   -  -26
Omien osakkeiden       2   -    -   -   2
luovutus
Muut muutokset        -   -    5  -9   -5
Oma pääoma 31.12.2003   -12  -61  1 122  35 2 083
Kassavirran suojaukset,                
kirjattu omaan pääomaan   -   -    -   -   -2
Myytävissä olevien                 
sijoitusten         -   -    -   -   16
arvonmuutokset
Tytäryhtiöiden                   
oman pääoman suojaus     -   -2    -   -   -2
Muuntoerot          -   4    -   0   4
Suoraan omaan                    
pääomaan kirjatut      -   2    -   0   16
nettotulot
Tilikauden voitto      -   -   383   7  390
Kaudella kirjatut                  
tuotot ja kulut       -   2   383   7  406
yhteensä
Osingonjako         -   -   -36   -  -36
Rekisteröimättömän                  
oman pääoman muutokset    -   -    -   -   0
Optioilla merkityt      -   -    -   -   19
osakkeet
Vaihtovelkakirjalainan               
vaihto osakkeiksi      -   -    -   -   4
Osakkuusyhtiöiden                  
omistamat
emoyhtiön osakkeet      -   -   26   -   26
Omien osakkeiden       6   -    -   -   6
luovutus
Muut muutokset        -   -    1  -4   -3
Oma pääoma 31.12.2004    -5  -59  1 496  38 2 506


OMAN PÄÄOMAN TÄSMÄYTYSLASKELMA VERTAILUKAUDELLE
2003
                     
Milj. EUR                    
                    31.12.2003
                        
Oma pääoma FAS:n mukaan           1 924
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset     
 Negatiivisen liikearvon kirjaus omaan    151
pääomaan
 Liikearvojen poistojen peruutus       44
 Yritysten yhteenliittymien oikaisu      23
 Varastonarvostus               26
 Eläkevelvoitteet              -97
 Varaukset                  -42
 Laskennalliset verot IFRS-oikaisuista    27
 Osakepalkkiojärjestelmät           -8
 Muut                     -1
Oma pääoma IFRS:n mukaan          2 048


TILIKAUDEN VOITON TÄSMÄYTYSLASKELMA VUODEN 2003
VERTAILUJAKSOILLE
                         
                           1.10.-
Milj. EUR                  2003 31.12.2003
                       		 
                             
Tilikauden voitto FAS:n mukaan        92    108
IFRS:ään siirtymisen vaikutukset         
 Liikearvojen poistojen peruutus       44    11
 Negatiivisen liikearvojen tuloutusten   -40    -10
peruutus
 Yritysten yhteenliittymien oikaisu     23    23
 Varastonarvostus              -1     8
 Boliden järjestelyn myyntivoiton oikaisu  13    13
 Eläkevelvoitteiden muutos          -2    -4
 Varausten muutos              -29    -29
 Laskennallisten verojen muuutos IFRS-    12    10
oikaisuista
 Osakepalkkiojärjestelmät          -3    -8
 Muut                     1     2
Tilikauden voitto IFRS:n mukaan       111    125RAHAVIRTALASKELMA             
                   1.1-31.12. 1.1.-31.12.
Milj. EUR                2004    2003
Tilikauden tulos             390    112
Oikaisuerät                341    286
Käyttöpääoman lisäys           -710    -87
Saadut osingot               3     3
Saadut korot                23     14
Maksetut korot              -112    -110
Maksetut verot              -63    -24
Liiketoiminnan nettorahavirta      -128    194
Tytäryritysten hankinnat                
vähennettynä
hankintahetken rahavaroilla         0     3
Investoinnit aineellisiin                
ja aineettomiin hyödykkeisiin      -376    -558
Investoinnit muuhun omaisuuteen      -97    -11
Tytäryritysten myynti                  
vähennettynä luovutetuilla         20    379
rahavaroilla
Muun omaisuuden myynti          307     53
Muiden pitkäaikaisten saamisten      -6     -7
muutos
Rahavirta ennen rahoitusta        -279     53
Rahoituksen nettorahavirta        235    -20
Oikaisuerät                26    -24
Taseen mukainen                     
rahavarojen vähennys (-), lisäys (+)   -19     9                       1.1. -   1.1. -
                       31.12.   31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT              2004    2003
Liikevoittoprosentti               6,6     3,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %          10,3     5,0
Oman pääoman tuotto, %             17,0     5,4
                                
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj.    4 941    4 108
EUR
Korollinen nettovelka kauden lopussa,     2 435    2 025
milj. EUR
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %       35,8    33,0
Velkaantumisaste kauden lopussa, %       97,2    97,2
                                
Tulos/osake, EUR                2,13    0,65
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä,    
1 000 kpl 1)			        180 057   171 623
Laimennusvaikutuksella oikaistu         2,13    0,65
tulos/osake, EUR
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen              
lukumäärä, 1 000 kpl 1)           180 172   172 566
Oma pääoma/osake, EUR             13,65    11,54
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,    
1 000 kpl 1)				    180 752   177 451
                                
Investoinnit käyttöomaisuuteen, milj. EUR    473     622
Poistot, milj. EUR                251     304
Henkilöstö keskimäärin            19 761   21 442


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

IFRS:ään siirtymisen tuomat merkittävimmät muutokset Outokummun
laskentaperiaatteisiin on esitetty 11.10.2004 julkaistussa
pörssitiedotteessa ”Outokummun IFRS:n mukaiset vertailutiedot”.


Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 205 555 ja
osakepääoma 308,1 milj. euroa 31.12.2004. Outokumpu Oyj:llä oli
31.12.2004 hallussaan kaikkiaan 498 533 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,8 milj. euroa.
Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 31.12.2004
oli 0,3 %.

Kaksi Outokummun osakesidonnaista kannustinjärjestelmää - vuoden
1998 optio-ohjelma ja vuoden 1999 vaihtovelkakirjalaina – päättyi
vuoden 2004 aikana, ja viimeiset osakemerkinnät merkittiin
kaupparekisteriin 7.4.2004. Outokumpu Oyj:n maaliskuussa 1998
liikkeeseen laskemilla optio-oikeuksilla merkittiin merkintäaikana
2.5.2001 -31.3.2004 yhteensä 2 836 068 Outokumpu Oyj:n osaketta,
ja kaikki 2 584 optio-oikeutta käytettiin merkintäajan kuluessa.
Vuoden 1999 huhtikuussa liikkeeseen laskettua konsernin
henkilöstölle suunnattua 18 180 000 euron suuruista
vaihtovelkakirjalainaa vaihdettiin merkintäaikana 9.4.2001 -
5.4.2004 yhteensä 1 797 919 kappaleeseen yhtiön osakkeita.
Vaihtovelkakirjalainoja lunastettiin ennenaikaisesti takaisin
yhteensä 2 092 000 euron edestä, ja pääomien takaisinmaksu
vaihtamattomien vaihtovelkakirjojen osalta, yhteensä 363 000
euroa, tapahtui 7.4.2004.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-
ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia
voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan
merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina
2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun
johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-
oikeutta 2003A. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A
kesäkuussa 2003 hyväksytystä enimmäismäärästä 62,00 % ja muu johto
45,25 %. Optio-oikeudet 2003A jaettiin kesäkuussa 2003
ansaintakriteereiksi määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS)
ja osakkeen kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste.
Optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 742 988 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004 eli 10,70 euroa
osakkeelta vähennettynä vuosittain maksettavilla osingoilla.

Hallitus päätti helmikuussa 2004 ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003B Outokumpu-konsernin 131
avainhenkilölle keväällä 2005. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla
2003B voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n
osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2004 - 28.2.2005.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 7 043 079,60
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4 142 988 osakkeella.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 2,3
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti vuonna 2004 kahdesti vuoden 2003 varsinaisen
yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön omia
osakkeita. Outokumpu siirsi 12.2.2004 yhteensä 315 310 hallussaan
ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin
kuuluville henkilöille. Lisäksi Outokumpu siirsi 26.2.2004
hankkiessaan tytäryhtiöstään Neumayer GmbH:sta loppuosan (50 %)
yhteensä 309 597 hallussaan ollutta omaa osaketta vastikkeena
myyjälle.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
enintään 30 400 000 eurolla ja uusia osakkeita voidaan antaa
enintään 17 882 352 kappaletta (10 % yhtiön osakepääomasta).
Hallitus voi päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-
oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
vahvistaminen tai yritysostojen tai -järjestelyjen rahoittaminen.
Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista
osakkeiden, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen merkinnän
ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä voidaan suorittaa
myös apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten
tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt
valtuutusta 10.2.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 900 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen
päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana
yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutus on voimassa vuoden 2005
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 10.2.2005 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen.
Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 10 000 000 kappaletta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi
muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan
vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin
ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Outokummun hallitus käytti edellä mainittua valtuutusta 10.2.2005
ja vahvisti johdon osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2004 lopussa
päättyneen kolmannen ja viimeisen kannustuskauden palkkiot.
Arviolta 280 490 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta siirretään
14.2.2005 kokonaispalkkion osakeosuutena palkkionsaajille.                     	 1.1. -   1.1. -
                         31.12.   31.12.
Milj. EUR                     2004    2003
Kertaluonteiset erät                   
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun purku        36     -
Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto         16     -
Boliden-järjestelyn myyntivoitto           -1    120
Stelco Hardyn sulkemisvaraus             -3     -
Waalwijkin sulkemiskustannukset           -7     -
Boliden-osakkeiden myyntitappio           -19     -
Yrityskaupoissa hankitun                     
nettovarallisuuden
hankintamenon ylittävä osuus             -     23
Arctic Platinum Partnershipin (49 %)         -     26
myyntivoitto
Inmetin osakkeiden myyntivoitto            -     10
Jalometallikaivostoiminnan myyntivoitto        -     9
Pantegin sulkeminen                  7     -7
Varaukset kupariputkien kartellisakoista       -    -54
                           29    127
                                 
                                 
Tuloverot                             
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien       -57    -18
verot
Laskennalliset verot                -30     22
                          -87     4


Vastuusitoumukset          
Milj. EUR         31.12.2004 31.12.2003
                 
Kiinnitykset ja annetut       
pantit
Konserniyhtiöiden velasta    112   144
                      
Annetut takaukset              
Osakkuusyhtiöiden puolesta    4    6
Muiden puolesta         38    52
                 42    58
                      
Vuokravastuut          146   160


Avoimet johdannaissopimukset            
                  Käypä Nimellismäärät
                  arvo
Milj. EUR           31.12.2004 31.12.2004 31.12.2003
                   
Valuutta- ja korkojohdannaiset          
 Valuuttatermiinit          26  1 247   1 620
 Valuuttaoptiot                     
   Ostetut              0    7    280
   Asetetut             0    8    270
 Valuutanvaihtosopimukset      -1    21    40
 Koronvaihtosopimukset        -2   172    210
                             
Metallijohdannaiset 1)                  
 Kuparitermiinit ja -futuurit     3  50 150   101 400
 Kuparioptiot                      
   Ostetut              0  20 522     -
 Nikkelitermiinit ja -        1  1 758   4 300
futuurit
 Nikkelioptiot                     
   Ostetut              -    -   720
 Sinkkitermiinit ja -futuurit     0  39 000  299 700
 Alumiinitermiinit ja -        0  2 550   2 800
futuurit
 Kultatermiinit ja -futuurit     -    -  146 800
 Hopeatermiinit ja -futuurit     -    -  886 800
                             
Sähköjohdannaiset 2)                   
 Pörssinoteeratut          -0   0,1   0,0
sähköjohdannaiset
 Muut sähköjohdannaiset        0   5,0   3,51) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.
TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN          
Milj. EUR           I/03 II/03 III/03 IV/03
                   
Liikevaihto                   
Outokumpu Stainless               
 Coil Products        704 697  661 687
 Special Products      349 327  273 348
 North America        64  59  64  65
 Muut            -241 -231 -148 -228
 Outokumpu Stainless     876 852  850 872
yhteensä
                         
Outokumpu Copper                 
 Regional businesses     185 174  171 191
 Global businesses      180 191  173 163
 Muut             44  38  61  57
 Outokumpu Copper yhteensä  409 403  405 411
                         
Outokumpu Technology      89  81  98 137
                         
Zinc              93  95  98 110
                         
Muu toiminta          67  61  61  74
                         
Sisäinen myynti        -51 -53  -48 -68
Konserni            1  1 1 464  1
               483 439    536
                         
Liikevoitto                   
Outokumpu Stainless               
 Coil Products        45  35   1  10
 Special Products       0  2  -8  5
 North America         0  0   4  1
 Muut             2  -4  10  -4
 Outokumpu Stainless     47  33   7  12
yhteensä
                         
Outokumpu Copper                 
 Regional businesses     -2  -1   2  2
 Global businesses       5  10   4  6
 Muut             2  -3   0 -29
 Outokumpu Copper yhteensä   5  6   5 -21
                         
Outokumpu Technology      -6  -1   1  11
                         
Zinc              6  3   5  6
                         
Muu toiminta         -18 -20  11 120
                         
Sisäiset erät          1  0   1  0
Konserni            35  21  31 128
                         
Osuus osakkuusyhtiöiden    -3  -3  -4  -5
tuloksesta
Rahoitustuotot ja -kulut   -29 -27  -18 -17
Voitto ennen veroja       3  -9   9 106
Tuloverot           -3  -4  -8  19
Tilikauden voitto        0 -13   1 125
Jakautuminen:                  
Emoyhtiön omistajille     -1 -14   2 125
Vähemmistölle          1  1  -1  0


Milj. EUR           I/04 II/04 III/04 IV/04
                   
Liikevaihto                   
Outokumpu Stainless               
 Coil Products        849 894  767 994
 Special Products      363 459  379 449
 North America        78  94  98  98
 Muut            -188 -285 -210 -203
 Outokumpu Stainless    1 102 1 162 1 034 1 338
yhteensä           
                         
Outokumpu Copper                 
 Regional businesses     304 326  308 289
 Global businesses      204 244  224 207
 Muut            -15 -18  -16  -7
 Outokumpu Copper yhteensä  493 552  516 489
                         
Outokumpu Technology      81 104  91 147
                         
Zinc              -  -   -  -
                         
Muu toiminta          41  39  41  42
                         
Sisäinen myynti        -37 -31  -33 -35
Konserni         1 680 1 826 1 649 1 981
               
                         
Liikevoitto                   
Outokumpu Stainless               
 Coil Products        102  88  69  77
 Special Products       11  25   5  30
 North America         5  6   5  7
 Muut             2  -1  -1  12
 Outokumpu Stainless     120 118  78 126
yhteensä
                         
Outokumpu Copper                 
 Regional businesses     17  7  -1  10
 Global businesses      11  4   4  6
 Muut             -4  0  -2  0
 Outokumpu Copper yhteensä  24  11   1  16
                         
Outokumpu Technology      9  -1   1  19
                         
Zinc              -  -   -  -
                         
Muu toiminta          -9  -2  -7 -37
                         
Sisäiset erät         -2  3   0  0
Konserni           142 128  73 124
                         
Osuus osakkuusyhtiöiden    15  9  31  23
tuloksesta
Rahoitustuotot ja -kulut    10 -18  -29 -32
Voitto ennen veroja      167 120  75 116
Tuloverot           -34 -24  -20  -9
Tilikauden voitto       133  96  55 107
Jakautuminen:                  
Emoyhtiön omistajille     130  95  53 106
Vähemmistölle          3  1   2  1KONSERNIN TUNNUSLUVUT NELJÄNNEKSITTÄIN

			I/03 II/03 III/03 IV/03

Liikevoittoprosentti   2,3	1,4	2,1	8,3
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %    	3,1	1,8	2,6	11,5
Oman pääoman tuotto, %	neg. 	neg. 	0,4	24,7

Sijoitettu pääoma
kauden lopussa,
milj.eur		4 643	4 803	4 780	4 108
Korollinen nettovelka
kauden lopussa,
milj. EUR		2 633	2 884	2 846	2 025
Omavaraisuusaste 
kauden lopussa, %	30,3	28,7	28,8	33,0
Velkaantumisaste 
kauden lopussa, %	131,0	150,2	147,1	97,2


Tulos/osake, EUR	-0,01	-0,08	0,01	0,73
Osakkeiden 
keskimääräinen 
lukumäärä, 
1000 kpl 1)	   171 375 171 534 171 719	172 138

Oma pääoma/osake, EUR	11,49	10,96	11,05	11,54
osakkeiden 
keskimääräinen
lukumäärä kauden 
lopussa, 1000 kpl 1) 171 534 171 540 171 613 177 451


Investoinnit käyttö-
omaisuuteen, milj. EUR	178	124	116	204
Poistot, milj. EUR	74	74	74	82
Henkilöstö 
keskimäärin		21 242	22 064	21 440	21 037			I/04 II/04 III/04 	IV/04

Liikevoittoprosentti	8,5	7,0	4,4	6,3
Sijoitetun pääoman 
tuotto, %		13,2	10,9	6,0	10,1
Oman pääoman tuotto, %	24,3	16,7	9,1	17,3

Sijoitettu pääoma
kauden lopussa,
milj.eur		4 543	4 839	4 919	4 941
Korollinen nettovelka
kauden lopussa,
milj. EUR		2 261	2 496	2 515	2 435
Omavaraisuusaste 
kauden lopussa, %	33,1	32,7	33,6	35,8
Velkaantumisaste 
kauden lopussa, %	99,0	106,5	104,6	97,2


Tulos/osake, EUR	0,73	0,53	0,29	0,58
Osakkeiden 
keskimääräinen 
lukumäärä, 
1000 kpl 1)		178 081	180 742	180 752	180 752
Oma pääoma/osake, EUR	12,43	12,75	13,08	13,65
osakkeiden 
keskimääräinen
lukumäärä kauden 
lopussa, 1000 kpl 1) 178 914 180 752 180 752 180 752


Investoinnit käyttö-
omaisuuteen, milj. EUR	156	93	91	133
Poistot, milj. EUR	59	64	64	64
Henkilöstö 
keskimäärin	 19 433 20 122  20 013  19 4751) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.


Tilaa