OUTOKUMMUN TILINPääTöSTIEDOTE 2005 ? MUUTOSTEN VUOSI VAIKEISSA MARKKINAOLOSUHTEISSA

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE  2.2.2006 KLO 13.00

OUTOKUMMUN TILINPääTöSTIEDOTE 2005 – MUUTOSTEN VUOSI VAIKEISSA
MARKKINAOLOSUHTEISSA

Outokummun liikevaihto kasvoi 8 % vuonna 2005 ja oli 5 552 milj.
euroa. Liikevoitto oli 83 milj. euroa ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen
tilikauden tappio oli 3 milj. euroa ja myytyjen ja myytävänä olevien
toimintojen tappio 360 milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli -2,01
euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta nousi 459 milj. euroon.
Konsernin velkaantumisaste, 74,5 %, oli tavoitetasolla. Hallitus
esittää osingoksi 0,45 euroa osakkeelta.
                                   
                     1.10. - 1.7. - 1.1. - 1.1.-
                     31.12. 30.9. 31.12.  31.12.
Konsernin tunnusluvut            2005  2005  2005  2004
Liikevaihto           Milj. EUR 1 317 1 191 5 552  5 122
Liikevoitto           Milj. EUR  -179  -20   83   436
Liikevoittoon sisältyvät                        
kertaluonteiset erät       Milj. EUR  -164   10  -129   19
Voitto (+), tappio (-) ennen   Milj. EUR  -191  -39   22   440
veroja
Jatkuvien toimintojen                         
tilikauden voitto (+), tappio (-) Milj. EUR  -165  -31   -3  379

Myytyjen ja myytävänä                         
olevien toimintojen tilikauden                     
voitto (+), tappio (-)      Milj. EUR  -14   -5  -360   7
Tilikauden voitto (+), tappio (-) Milj. EUR  -180  -36  -363  386

                                    
Osakekohtainen tulos         EUR -0,99 -0,20 -2,01   2,12
Jatkuvien toimintojen                         
osakekohtainen tulos         EUR -0,91 -0,17 -0,02   2,08
Myytyjen ja myytävänä olevien                     
toimintojen osakekohtainen tulos   EUR -0,08 -0,03 -1,99   0,04
Osakekohtainen osinko         EUR   -   -  0,45 1) 0,50
                               
                                    
Jatkuvien toimintojen                         
investoinnit käyttöomaisuuteen  Milj. EUR   57   39  174   414
Sijoitettu pääoma kauden lopussa Milj. EUR 3 599 3 981 3 599  4 941
Sijoitetun pääoman tuotto        % -18,8  -2,0  1,9   9,6
                                    
Liiketoiminnan nettorahavirta  Milj. EUR  206  132  459   -128
Korollinen nettovelka kauden   Milj. EUR 1 537 1 744 1 537  2 435
lopussa
Omavaraisuusaste kauden lopussa     %  38,2  38,7  38,2   35,8
Velkaantumisaste kauden lopussa     %  74,5  77,9  74,5   97,2
                                    
Ruostumattoman teräksen    1 000 tonnia  370  333 1 647  1 786
toimitukset
                                
Jatkuvien toimintojen                         
henkilöstö keskimäärin          11 013 11 746 11 517  11 787
   
   
1) Hallituksen esitys yhtiökokoukselle.


VUOSI 2005 LYHYESTI

-Konsernin vision – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestys toiminnalliseen erinomaisuuteen –
saavuttamista tuki konsernin muokattujen kuparituotteiden
liiketoiminnan myynti vuonna 2005. Järjestelyn seurauksena Outokumpu
on nyt kansainvälinen ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan
keskittyvä yhtiö.

-Ruostumattoman teräksen markkinatilanne oli vuonna 2005 vaikea
etenkin standardilaatuisten volyymituotteiden osalta. Varastojen
purkaminen jatkui ja raaka-aineiden hinnat olivat erittäin korkeat.
Maailmanlaajuinen kysyntä heikkeni hieman, mutta kehitys vaihteli
alueittain. CRU:n arvioiden mukaan litteiden tuotteiden kulutus
laski läntisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa 5 % ja nousi Kiinassa
12 %. Pitkään jatkunut varastojen purkaminen johti ruostumattomien
terästuotteiden ylitarjontaan, ja teräsyhtiöt vastasivat
markkinatilanteen heikkenemiseen leikkaamalla tuotantoa vuoden
jälkipuoliskolla. Perushinnat laskivat koko vuoden 2005 ajan.
Kylmävalssatun 304 -laadun Saksan perushinta oli vuoden 2004
joulukuussa 1 425 euroa tonnilta, ja laski 1 030 euroon tonnilta
vuoden 2005 lopussa. Erikoislaatujen ja projektimyynnin kysyntä oli
standardilaatuisten tuotteiden kysyntää voimakkaampaa.

-Varmistaakseen kannattavuustavoitteidensa saavuttamisen ja
sopeuttaakseen liiketoimintansa uuteen kilpailuympäristöön Outokumpu
käynnisti syksyllä useita toimenpiteitä. Kiinteiden kustannusten
leikkausohjelma kattaa kaikki ruostumattoman teräksen
liiketoimintayksiköt ja konsernitoiminnot. Tavoitteena on, että
kiinteiden kustannusten noin 100 milj. euron vuotuinen vähennys
toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja
täysimääräisesti vuonna 2007. Lisäksi Outokumpu päätti lopettaa Coil
Products Sheffieldin (CPS) tuotannon huhtikuun 2006 lopussa ja
sopeuttaa Sheffieldin sulaton ja Avestan kuumavalssaamon
kapasiteetteja vastaavasti. Järjestelyn arvioidaan parantavan
konsernin vuotuista liikevoittoa noin 50 milj. euroa vuoden 2006
jälkimmäisestä puoliskosta alkaen. Näiden toimenpiteiden seurauksena
Outokummun henkilöstö vähenee noin 1 500 työntekijällä.

-CPS:n tuotannon lopettaminen ja uusien tilausten siirtäminen
Tornioon varmistaa, että Tornio, maailman suurin ruostumattoman
teräksen integroitu tuotantoyksikkö, voi ajaa täydellä kuormalla ja
näin hyödyntää kustannustehokkuuttaan. Tämä yhdessä kiinteiden
kustannusten leikkausohjelman ja toiminnalliseen erinomaisuuteen
tähtäävien ohjelmien kanssa parantaa Outokummun kannattavuutta ja
tukee taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

-Outokummun liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 5 552 milj. euroa.
Ruostumattoman teräksen korkeat markkinahinnat ja parantunut
tuotevalikoima kasvattivat liikevaihtoa, vaikka toimitusmäärät
laskivat 8 prosenttia 1 647 000 tonniin. Outokumpu Technologyn
liikevaihto kasvoi 39 %.

-Liikevoitto oli 83 milj. euroa ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä 212 milj. euroa. Ennätyksellisen matalat
perushinnat, toimitusmäärien pieneneminen sekä varaston
kiertonopeuden ja laskutettavan seosainelisän välisestä
ajoituserosta johtuneet varastotappiot rasittivat liikevoittoa
vuoden 2005 jälkimmäisellä puoliskolla. Kertaluonteisiin eriin
sisältyy CPS:n tuotannon lopettamiseen liittyviä alaskirjauksia ja
kertaluonteisia kuluja 130 milj. euroa sekä kiinteiden kustannusten
leikkausohjelman toteuttamiseen liittyviä kuluja 34 milj. euroa.
Bolidenin osakkeiden myynnistä saatiin 35 milj. euron
kertaluonteinen myyntivoitto.

-Korkeiden metallien hintojen sekä kaivos- ja metalliteollisuuden
vahvan investointiaktiviteetin ansiosta vuosi 2005 oli
menestyksellinen Outokumpu Technologylle. Technology hyötyi hyvästä
markkinatilanteesta ja sai useita suuria hankkeita koskevia
tilauksia. Liikevaihto kasvoi 590 milj. euroon ja liikevoitto oli
ennätykselliset 25 milj. euroa. Vahva 596 milj. euron tilauskanta
vuoden 2005 lopussa viittaa hyvän tuloskehityksen jatkumiseen myös
vuonna 2006.

-Konsernin liiketulos oli loka–joulukuussa 179 milj. euroa
tappiollinen. Liiketappioon sisältyy 164 milj. euroa kertaluonteisia
kuluja. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja varastotappioita
oli hieman voitollinen.

-Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminta myytiin huhtikuussa,
minkä jälkeen Outokumpu Copper on raportoitu myytyinä ja myytävänä
olevina toimintoina, joiden tulos esitetään erillään konsernin
jatkuvien toimintojen tuloksesta. Kokonaiskauppahinta oli 612 milj.
euroa. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euron
tappio koostuu pääosin kuparituoteliiketoiminnan myynnin 252 milj.
euron myyntitappiosta sekä kaupan ulkopuolelle jääneen Outokumpu
Copper Tube and Brass -liiketoiminnan omaisuuseriin kohdistuneesta
86 milj. euron arvonalentumistappiosta. Ohjelma Tube and Brass -
liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja
Outokummun aikomuksena on luopua tästä toiminnasta.

-Liiketoiminnan nettorahavirta oli 459 milj. euroa. Käyttöpääomaa
vapautui 202 milj. euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat 174
milj. euroon. Tornion laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on
ollut teknisesti käytettävissä vuoden 2005 jälkipuoliskolla.
Konsernin käynnistämässä lyhyen aikavälin kannattavuuden
parantamisohjelmassa on asetettu tiukat rajat
käyttöomaisuusinvestoinneille: vuotuiset investoinnit on tarkoitus
pitää 175 milj. euron tasolla vuosina 2006–2007. Vuonna 2006
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan kuitenkin olevan suuremmat
joidenkin vuodelta 2005 siirtyneiden investointien vuoksi, mutta ne
eivät kuitenkaan ylitä vuotuisten 210 milj. euron poistojen määrää.
Konsernin korollinen nettovelka vuoden lopussa oli 1 537 milj.
euroa. Velkaantumisaste laski 74,5 %:iin ja saavutti näin alle 75
%:n tavoitetason.

LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
 
Maailmantalouden kasvun odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2006.
Vaikka maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen kysyntä hieman
heikkeni vuonna 2005 varastojen purkamisen ja raaka-aineiden
erittäin korkean hintatason sekä voimakkaan hintavaihtelun
seurauksena, ruostumattoman teräksen peruskysyntä on pysynyt
terveellä tasolla. Kulutuksen odotetaan edelleen kasvavan pitkällä
aikavälillä 5–7 % vuodessa. Tilausten määrä kääntyi kasvuun vuoden
2005 lopulla ja markkinoilla ollaan varovaisen optimistisia vuoden
2006 alun suhteen.

Outokumpu on nostanut Euroopan kylmävalssatun 304-laadun
perushintoja vähitellen vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen
toimituksille yhteensä 100 euroa tonnilta tai enemmän. Korotukset
vaihtelevat maittain. Tilauskanta on vahvistunut, ja lisäkorotuksia
tavoitellaan myös huhtikuusta eteenpäin.

Vuonna 2006 tavoitteena on käyttää Tornion lopputuotekapasiteettia
täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen kustannustehokkuutta.
Outokummun lähiajan kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005
jälkipuoliskoon verrattuna. Perushinnat olivat kuitenkin vuoden 2006
alkaessa edelleen hyvin matalalla tasolla, ja siksi liikevoiton
odotetaan kuitenkin jäävän merkittävästi vuoden 2005 alkupuoliskon 
hyvää tasoa heikommaksi.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen kommentoi:
 
"Ruostumattoman teräksen markkinatilanne oli viime vuonna erittäin
haastava etenkin standardilaatuisissa tuotteissa. Tämä johtui ennen
kaikkea siitä, että asiakkaamme purkivat voimakkaasti varastojaan,
mikä puolestaan heikensi kysyntää ja loi hintapaineita.
Erikoislaadut menestyivät kuitenkin paremmin, koska niiden markkinat
ovat luonteeltaan vakaammat.

Olen vakuuttunut, että ruostumattoman teräksen markkinat kasvavat
edelleen pitkällä aikavälillä hyvää vauhtia. Olemme käynnistäneet
useita ohjelmia kustannusten alentamiseksi ja toiminnan
tehostamiseksi, jotta saavuttaisimme taloudelliset tavoitteemme myös
haastavassa markkinatilanteessa. Vuoden 2006 keskeisenä teemana on
päätettyjen kustannusleikkausten toteuttaminen, ja hyödyt toteutuvat
täysimääräisinä vuodesta 2007 alkaen."
 
     
JOHDON TULOSANALYYSI – NELJÄS NELJÄNNES

Konsernin tunnuslukuja                      
                                 
Milj. EUR            I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
Liikevaihto                           
General Stainless        1 018 1 106   961 1 152  4 237
Specialty Stainless        640  720   601  741  2 702
Technology             81  104   91  146   423
Muu toiminta            55   50   56   57   218
Sisäinen myynti         -599  -698  -566  -596 -2 458
Konserni            1 196 1 283  1 143 1 500  5 122
                                 
Liikevoitto                            
General Stainless         78   74   44   72   269
Specialty Stainless        51   46   36   48   181
Technology             9   -1    2   20   30
Muu toiminta 1)          -3   -8   -12  -27   -50
Sisäiset erät           -7   12   -2   1    5
Konserni 1)            129  123   69  115   436
                                 
Ruostumattoman teräksen                      
toimitukset
                                  
1 000 tonnia           I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
Kylmävalssatut tuotteet      239  221   213  217   890
Kirkkaat kuumanauhat        103   99   74  157   432
Muut                138  123   87  116   464
Toimitukset yhteensä        479  444   374  490  1 786
                                  
Markkinahinnat ja                         
valuuttakurssit
                                  
                 I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
Markkinahinnat 2)                          
Ruostumaton teräs                          
 Perushinta      EUR/t  1 397 1 433  1 442 1 425  1 424
 Seosainelisä     EUR/t   725  847   815  925   828
 Markkinahinta     EUR/t  2 122 2 280  2 257 2 350  2 252
                                 
Nikkeli         USD/t  14 737 12 503 13 998 14 080 13 852
            EUR/t  11 792 10 379 11 455 10 850 11 136
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb  0,61  0,69  0,73  0,73  0,69
            EUR/kg  1,08  1,26  1,32  1,24  1,22
Molybdeeni       USD/lb  8,20 14,61  16,91 25,85  16,39
            EUR/kg  14,46 26,49  30,50 43,92  29,05
Kierrätysteräs     USD/t   231  211   238  265   236
            EUR/t   185  176   195  204   190
                                  
Valuuttakurssit                           
EUR/USD             1,250 1,200  1,220 1,298  1,244
EUR/SEK             9,184 9,150  9,150 9,013  9,124
EUR/GBP             0,680 0,667  0,672 0,695  0,679
                                  
Milj. EUR            I/05 II/05 III/05 IV/05  2005
Liikevaihto                           
General Stainless        1 286 1 158   813  816  4 073
Specialty Stainless        785  819   584  552  2 739
Technology             65  158   144  223   590
Muu toiminta            55   64   58   60   238
Sisäinen myynti         -736  -610  -408  -335 -2 088
Konserni            1 456 1 589  1 191 1 317  5 552
                                 
Liikevoitto                            
General Stainless         71   93   -55  -170   -62
Specialty Stainless        55   65   14  -23   110
Technology             -8   4    6   23   25
Muu toiminta 1)          10   -3    9   -7    8
Sisäiset erät           -6   3    5   -1    1
Konserni 1)            121  161   -20  -179   83
                                 
Ruostumattoman teräksen                      
toimitukset
                                  
1 000 tonnia           I/05 II/05 III/05 IV/05  2005
Kylmävalssatut tuotteet      233  226   195  212   867
Kirkkaat kuumanauhat        135  126   61   68   391
Muut                117  106   77   89   390
Toimitukset yhteensä        485  459   333  370  1 647
                                  
Markkinahinnat ja                         
valuuttakurssit
                                  
                 I/05 II/05 III/05 IV/05  2005
Markkinahinnat 2)                          
Ruostumaton teräs                          
 Perushinta      EUR/t  1 332 1 217  1 113 1 035  1 174
 Seosainelisä     EUR/t   875  956  1 012  923   942
 Markkinahinta     EUR/t  2 207 2 173  2 125 1 958  2 116
                                 
Nikkeli         USD/t  15 348 16 411 14 567 12 649 14 744
            EUR/t  11 704 13 031 11 941 10 644 11 851
Ferrokromi (Cr-sisältö) USD/lb  0,78  0,78  0,73  0,68  0,74
            EUR/kg  1,31  1,37  1,32  1,26  1,32
Molybdeeni       USD/lb  32,02 35,62  31,74 30,66  32,51
            EUR/kg  53,84 62,35  57,37 56,89  57,61
Kierrätysteräs     USD/t   240  209   236  212   224
            EUR/t   183  166   194  179   180
                                  
Valuuttakurssit                           
EUR/USD             1,311 1,259  1,220 1,188  1,244
EUR/SEK             9,074 9,208  9,366 9,473  9,282
EUR/GBP             0,694 0,679  0,683 0,680  0,684


1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät
johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty
liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on
oikaistu.
2) Lähteet:
Ruostumaton teräs: CRU - Saksan perushinta, seosainelisä ja
markkinahinta (2 mm cold rolled 304 sheet), arvioidut hinnat kauden
toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) käteisnoteeraus.
Ferrokromi: Metal Bulletin - ferrochrome lumpy chrome charge, basis
52% chrome.
Molybdeeni: Metal Bulletin - molybdeenioksidi, Eurooppa.
Kierrätysteräs: Metal Bulletin - Steel scrap HMS1 fob Rotterdam.Markkinoilla näkyvissä myönteisiä merkkejä

Maailmantalouden kasvu jatkui loka–joulukuussa 3 %:n vauhtia, mutta
Euroopan talouskasvu jäi vaatimattomaksi. Ruostumattoman teräksen
kysyntä alkoi kauden aikana piristyä Euroopassa, kun vuoden 2005
jälkimmäisellä puoliskolla toteutetut huomattavat tuotannon
leikkaukset vähensivät ylitarjontaa ja varastot alkoivat palautua
normaalille tasolle. Hinnat laskivat kuitenkin edelleen neljänneksen
aikana. Kylmävalssatun 304 -laadun Saksan perushinta laski 40 euroa
tonnilta ja päätyi joulukuussa 1 030 euroon tonnilta. Perushintojen
lasku on nyt kuitenkin pysähtynyt, ja perushinnan korotuksia on jo
toteutettu vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen toimituksille.
Yhdysvaltain perushinnat olivat loka–joulukuussa korkeampia kuin
Euroopassa ja Aasiassa.

Ruostumattoman teräksen seosaineiden hinnat laskivat edelleen
terästuottajien heikentyneen kysynnän vuoksi. Nikkelin hinta oli
neljänneksellä keskimäärin 12 649 dollaria tonnilta eli 13 %
alhaisempi kuin kolmannella neljänneksellä. Nikkelin hinta lähti
jälleen nousuun vuoden 2006 alussa ja oli tammikuun lopussa 15 200
euroa tonnilta. Ferrokromimarkkinat olivat ylijäämäiset ja
loka–joulukuun sopimushinta laski 7 % edellisestä neljänneksestä ja
oli 0,68 dollaria naulalta. Ferrokromimarkkinoiden odotetaan pysyvän
ylijäämäisinä, ja vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen
sopimushinnaksi muodostui 0,63 dollaria naulalta.
Molybdeenimarkkinat pysyivät lievästi ylijäämäisinä, ja molybdeenin
hinta laski 2 % edellisestä neljänneksestä pysyen kuitenkin
historiallisen korkealla tasolla. Kierrätysteräksen hinta laski
loka–joulukuussa 10 %. Ruostumattoman teräksen seosainelisä laski
elokuun ennätystasolta kuukausittain neljännellä neljänneksellä.
Seosainelisä laski edelleen tammikuussa, mutta nousi hieman
helmikuussa.


Liiketulos tappiollinen – liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja
varastotappiota kuitenkin hieman voitollinen

Konsernin liikevaihto kasvoi neljännellä neljänneksellä 11
prosenttia 1 317 milj. euroon. Ruostumattoman teräksen toimitukset
kasvoivat 11 % edellisestä neljänneksestä. Liikevaihdon kasvu tuli
pääasiassa Technologysta, kun taas General Stainlessin liikevaihto
pysyi edellisen neljänneksen tasolla ja Specialty Stainlessin
liikevaihto laski hieman. Konsernin liiketulos oli loka–joulukuussa
179 milj. euroa tappiollinen. Liiketulos ilman varastotappioita ja
164 milj. euron kertaluonteisia kuluja oli hieman voitollinen.
Kertaluonteisiin eriin sisältyy Coil Products Sheffieldin (CPS)
tuotannon lopettamiseen liittyvät 130 milj. euron alaskirjaukset ja
kulut sekä kiinteiden kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen
liittyvät 34 milj. euron kulut. Technologyn liikevoitto oli erittäin
hyvä.

General Stainless – toimitukset kasvoivat mutta perushinnat laskivat
edelleen

General Stainless                       
                               
Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
Liikevaihto            1 018 1 106  961 1 152 4 237
josta Tornio Works         522  578  471  613 2 183
                               
Liikevoitto             78  74  44  72  269
josta Tornio Works          70  67  47  57  241
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa   2 624 2 737 2 811 2 882 2 882
                                
Päätuotteiden toimitukset (1 000               
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet       220  201  200  196  818
Kirkkaat kuumanauhat         81  77  57  119  335
Muut                220  234  160  184  799
Divisioonan toimitukset yhteensä  522  513  417  499 1 951
                               
Milj. EUR             I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Liikevaihto            1 286 1 158  813  816 4 073
josta Tornio Works         699  657  476  467 2 299
                               
Liikevoitto             71  93  -55 -170  -62
josta Tornio Works          59  74  -36  -48  49
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa   2 920 2 901 2 820 2 484 2 484
                                
Päätuotteiden toimitukset (1 000               
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet       210  183  162  179  734
Kirkkaat kuumanauhat        102  89  41  53  284
Muut                238  192  105  97  631
Divisioonan toimitukset yhteensä  550  463  307  329 1 649

General Stainlessin liikevaihto oli edellisen neljänneksen tasolla,
vaikka toimitukset kasvoivat 7 %. Liiketappio oli 170 milj. euroa,
mihin sisältyy 127 milj. euroa CPS tuotannon lopettamiseen liittyviä
alaskirjauksia ja kuluja sekä 11 milj. euroa kiinteiden kustannusten
leikkausohjelman toteuttamiseen liittyviä kuluja. Matalat
perushinnat vaimensivat toimitusten kasvun vaikutusta. Viimeisen
neljänneksen tulosta rasittivat myös varaston kiertonopeuden ja
laskutettavan seosainelisän välisestä ajoituserosta johtuvat
varastotappiot.

Tornio Worksin liiketappio oli 48 milj. euroa, mihin sisältyy 8
milj. euroa kertaluonteisia kuluja. Lopputuotteiden toimitusmäärät
palasivat loka–joulukuussa korkeammalle tasolle, mutta sulatot ja
kuumavalssaamo kärsivät tilausten vähyydestä eikä Tornion
kustannustehokkuutta voitu hyödyntää täysimääräisesti.
Varastotappiot heikensivät eniten Tornion tulosta.

Laajentaakseen tuotevalikoimaansa Outokumpu teki marraskuussa
päätöksen aloittaa ferriittisten teräslaatujen tuotannon Torniossa.
Kupu-uuneihin investoidaan 13 milj. euroa, ja ferriittisten
teräslaatujen toimituskapasiteetti tulee olemaan 60 000 tonnia
vuodessa. Ensimmäiset toimitukset ajoittuvat vuoden 2007
ensimmäiselle neljännekselle.

CPS:n tuotannon lopettamista koskevat yt-neuvottelut saatiin
päätökseen 23.12.2005, ja tuotanto (vuotuinen kapasiteetti 300 000
tonnia) lopetetaan huhtikuun 2006 loppuun mennessä. CPS:n tuotannon
lopettamisen ja Sheffieldin sulaton operatiivisen
tuotantokapasiteetin sopeuttamisen seurauksena henkilöstön määrä
vähenee 670 työntekijällä.

Tilauskanta on vahvistunut ja vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen
toimitusten perushinnat ovat nousseet. Lisäkorotuksia tavoitellaan
huhtikuusta eteenpäin. Tavoitteena on käyttää Tornion
lopputuotteiden kapasiteetti täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen
kustannustehokkuutta. General Stainlessin liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä odotetaan paranevan tulevina kuukausina
selvästi vuoden 2005 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna.

Specialty Stainless – erikoislaatujen ja projektimyynnin tulos
tyydyttävä

Specialty Stainless                       
                                
Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
Liikevaihto             640  720  601  741 2 702
                               
Liikevoitto             51  46  36  48  181
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa   1 148 1 224 1 213 1 250 1 250
                                
Päätuotteiden toimitukset (1 000               
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet       48  47  31  42  169
Kirkkaat kuumanauhat         58  53  37  57  204
Muut                153  157  136  142  588
Divisioonan toimitukset yhteensä  258  257  205  241  961
                               
Milj. EUR             I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Liikevaihto             785  819  584  552 2 739
                               
Liikevoitto             55  65  14  -23  110
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa   1 248 1 358 1 310 1 161 1 161
                                
Päätuotteiden toimitukset (1 000               
tonnia)
Kylmävalssatut tuotteet       44  54  43  47  188
Kirkkaat kuumanauhat         57  43  30  30  160
Muut                148  148  89  71  455
Divisioonan toimitukset yhteensä  249  245  162  148  803


Specialty Stainlessin liikevaihto supistui loka–joulukuussa 5 % ja
toimitusmäärät laskivat 9 %. Liiketappio oli 23 milj. euroa, mihin
sisältyvät Avestan operatiivisen tuotantokapasiteetin sopeuttamiseen
ja kiinteiden kustannusten leikkausohjelmaan liittyvät 21 milj.
euron kertaluonteiset kulut. Erikoislaatujen ja projektimyynnin
toimitusmäärät ja hinnat olivat tyydyttävällä tasolla. Etenkin Hot
Rolled Plate -liiketoiminnan tulos on pysynyt hyvänä, koska kysyntä
tärkeimmillä asiakastoimialoilla kasvaa voimakkaasti.
Standardilaatujen heikko kysyntä ja varastotappiot rasittivat myös
Specialty Stainlessin tulosta. Perushintojen lasku kohdistui
ensisijaisesti standardilaatuihin, mutta erikoislaatujen ja -
tuotteiden myynti vakautti kannattavuutta.

Specialty Stainlessin asiakastoimialojen investoinnit pysyivät
vakaina koko vuoden 2005 ajan, ja tilanteen odotetaan jatkuvan myös
vuonna 2006. Specialty Stainlessin tuotteita käytetään muun muassa
öljy- ja kaasuteollisuudessa, suolanpoistossa,
rakennusteollisuudessa sekä paperiteollisuudessa. Specialty
Stainlessin liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan
paranevan vuoden 2005 jälkimmäiseen puoliskoon verrattuna.


Technologyn liikevaihto ja liikevoitto nousivat ennätystasolle

Technology                          
                               
Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
Liikevaihto             81  104  91  146  423
                               
Liikevoitto              9  -1   2  20  30
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa    27  45  29  39  39
                                
Tilauskanta kauden lopussa     390  336  423  458  458
                               
Milj. EUR             I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Liikevaihto             65  158  144  223  590
                               
Liikevoitto             -8   4   6  23  25
                                
Sidottu pääoma kauden lopussa    40  32  60   4   4
                                
Tilauskanta kauden lopussa     490  520  525  596  596


Technologylle neljäs neljännes oli menestyksellinen. Useita
projekteja luovutettiin ja muut edistyivät hyvin, mikä kasvatti
liikevaihtoa ja liikevoittoa. Liikevaihto kasvoi 55 % edellisestä
neljänneksestä, ja liikevoittoprosentti nousi 10 %:iin. Saadut
ennakkomaksut vähensivät sidottua pääomaa merkittävästi ja
kassavirta oli hyvällä tasolla 60 milj. eurossa.

Technologyn tilauskanta vahvistui ja oli vuoden 2005 lopussa 596
milj. euroa, mikä on 30 % korkeampi kuin vuoden 2004 lopussa. Uusia
tilauksia kirjattiin neljänneksen aikana 260 milj. euron arvosta.
Viimeisen neljänneksen tärkein tilaus oli Samarco Mineracao S.A.:lle
Brasiliaan rakennettava maailman suurin rautapellettien
sintrausuuni. Sopimuksen arvo on 170 milj. euroa ja se kattaa
rautapellettien sintrausuunin suunnittelun, toimituksen,
rakentamisen ja käyttöönoton. International Ferro Metalsilta ja
Xstratalta kirjattiin tilaukset teknologiatoimituksista niiden
ferrokromilaitoksiin Etelä-Afrikassa. Tilausten arvo ylittää 40
milj. euroa. Yksi suurimmista mineraalien käsittelyn tilauksista oli
jauhatusteknologian toimitus suureen SAG-laitokseen First Quantum
Mineralsille Kongoon. Hankkeen arvo on yli 10 milj. euroa. Lisäksi
allekirjoitettiin yli 20 milj. euron sopimus kuparin sulatus- ja
konvertointiteknologian toimittamisesta Jiangxi Copper Companyn
Kiinassa sijaitsevan Guixin kuparitehtaan laajennukseen.

Outokumpu Technologyn lähivuosien strateginen painopiste on
kannattavuuden parantamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa.
Vuoteen 2008 mennessä Outokumpu Technologyn tavoitteena on saavuttaa
700 milj. euron liikevaihto nykyliiketoimintakonseptilla ja 50 milj.
euron tulos ennen veroja. Outokumpu Technologyn visio on olla
johtava teknologiakumppani mineraalien ja metallien valmistuksen
alalla.

Metallien hintojen nousu on jatkunut, ja metalli- ja
kaivosteollisuus investoivat vilkkaasti sekä rauta- että muiden
metallien tuotantoon. Outokumpu Technologyn tilauskannan odotetaan
pysyvän vahvana, mikä tukee hyvän tuloskehityksen jatkumista vuonna
2006 ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.
Muu toiminta

Muu toiminta                         
                               
Milj. EUR             I/04 II/04 III/04 IV/04 2004
Liikevaihto             55  50  56  57  218
                               
Liikevoitto 1)            -3  -8  -12  -27  -50
                               
Sidottu pääoma kauden lopussa    89  83  113  58  58
                               
Milj. EUR             I/05 II/05 III/05 IV/05 2005
Liikevaihto             55  64  58  60  238
                               
Liikevoitto 1)            10  -3   9  -7   8
                               
Sidottu pääoma kauden lopussa    34  44  37  140  140


1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät
johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty
liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on
oikaistu.

Muu toiminta muodostuu konsernin varsinaisiin liiketoimintoihin
kuulumattomista toiminnoista sekä teollisista omistuksista. Myös
liiketoimintayksiköille kohdistamattomat liiketoiminnan kehittämisen
ja konserninjohdon kulut raportoidaan Muun toiminnan tuloksessa.
Muun toiminnan tulos vuoden viimeiseltä neljännekseltä sisältää
kertaluonteisia kiinteiden kustannusten leikkausohjelmaan liittyviä
kuluja 3 milj. euroa ja CPS:n sulkemisen johdosta tehdyn IT-
järjestelmään liittyvän alaskirjauksen 3 milj. euroa.

Oheisissa liitteissä esitetään tiivistelmä hallituksen
toimintakertomuksesta vuodelta 2005 sekä otteita tilinpäätöksestä.

Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, puh. (09)
421 2555, kari.lassila@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134,
vesa-pekka.takala@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.comTiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (webcast) koskien vuoden 2005 tulosta järjestetään
2.2.2006 klo 15.00 hotelli Kämpin Peilisalissa osoitteessa
Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 207
162 0125. Tunnussana on ”Outokumpu”:

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com -> Investors
-> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 2.2.2006 klo 17.00 lähtien.

Nauhoitus puhelinkonferenssista on kuunneltavissa maanantaihin
6.2.2006 saakka numerossa +44 20 7031 4064. Tunnuskoodi on 691364.OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

    
    
Ingela Ulfves
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 515 1531, fax (09) 421 2125
e-mail: ingela.ulfves@outokumpu.com
www.outokumpu.com


TIIVISTELMä HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSESTA VUODELTA 2005

Merkittävän rakennemuutoksen vuosi, mutta vaikea markkinatilanne
heikensi tulosta

Outokumpu toteutti vuonna 2005 merkittävän rakennemuutoksen.
Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynti Nordic
Capitalille saatettiin päätökseen kesäkuussa 2005. Outokumpu Copper
Tube and Brass -liiketoiminta jäi kaupan ulkopuolelle. Ohjelma sen
kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja Outokummun
aikomuksena on luopua tästä toiminnasta.

Muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan myynnin seurauksena
Outokumpu on nyt johtava ruostumattomaan teräkseen ja teknologiaan
keskittyvä yhtiö. Ruostumattoman teräksen liiketoiminta jaettiin
huhtikuussa kahteen divisioonaan: General Stainless ja Specialty
Stainless. Outokumpu Technology on uudessa organisaatiorakenteessa
itsenäinen liiketoiminta, jota johdetaan Outokumpu Technologyn
hallitustyöskentelyn kautta.

Tornion tehtaan laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on ollut
teknisesti käytettävissä vuoden 2005 jälkipuoliskolla.
Markkinatilanne kuitenkin muuttui voimakkaasti vuoden 2005
jälkimmäisellä puoliskolla, koska pitkään jatkunut varastojen
purkaminen johti ruostumattoman teräksen ylitarjontaan.
Varmistaakseen kannattavuus- ja taserakennetavoitteiden
saavuttamisen sekä sopeuttaakseen liiketoimintaansa uuteen
kilpailuympäristöön Outokumpu käynnisti syksyllä 2005 useita
parannustoimenpiteitä. Syyskuussa käynnistettiin kiinteiden
kustannusten leikkausohjelma kaikissa ruostumattoman teräksen
liiketoimintayksiköissä ja konsernitoiminnoissa. Lokakuussa
Outokumpu ilmoitti lopettavansa Coil Products Sheffieldin (CPS)
tuotannon Britanniassa (vuotuinen tuotantokapasiteetti 300 000
tonnia) ja siirtävänsä yksikön uudet tilaukset Tornioon, jotta tätä
maailman suurinta ruostumattoman teräksen integroitua
tuotantolaitosta voidaan ajaa täydellä kuormalla ja hyödyntää
täysimääräisesti sen kustannustehokkuutta. Lisäksi Sheffieldin
sulaton operatiivinen tuotantokapasiteetti sopeutettiin 500 000
tonnista 300 000 tonniin vuodessa. Koska Ruotsissa sijaitseva Avesta
Works on kuumavalssannut Sheffieldin sulaton aihioita CPS:lle, myös
sen operatiivinen kuumavalssauskapasiteetti sopeutettiin uuden
tuotantorakenteen mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Edellä
esitetyt toimenpiteet johtavat henkilöstön vähentymiseen 1 500
työntekijällä.

Outokummun taloudellinen tulos heikkeni vuonna 2005 merkittävästi
edellisvuoteen verrattuna. Pitkään jatkunut varastojen purkaminen
etenkin Outokummun päämarkkinoilla Euroopassa vaikutti Outokummun
toimitusmääriin, jotka laskivat 8 % vuodesta 2004. Konsernin
liikevaihto kuitenkin kasvoi 8 prosenttia 5 552 milj. euroon
korkeiden markkinahintojen, paremman tuotevalikoiman ja 39 %
kasvaneen Outokumpu Technologyn liikevaihdon johdosta. Liikevoitto
laski 83 milj. euroon. Liikevoittoa pienensivät toimitusten
vähenemisen lisäksi ennätyksellisen matalat perushinnat vuoden
jälkimmäisellä puoliskolla sekä CPS:n tuotannon lopettamiseen ja
kiinteiden kustannusten leikkausohjelmien toteuttamiseen liittyvät
164 milj. euron kertaluonteiset kulut ja alaskirjaukset. Bolidenin
osakkeiden myynnistä saatiin 35 milj. euron kertaluonteinen
myyntivoitto. Outokumpu Technologyn liikevoitto oli ennätykselliset
25 milj. euroa.

Konsernin jatkuvien toimintojen tilikauden tappio oli 3 milj. euroa
ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio 360 milj. euroa.
Osakekohtainen tulos oli -2,01 euroa. Liiketoiminnan nettorahavirta
parani merkittävästi ja oli 459 milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui
202 milj. euroa. Velkaantumisaste oli 74,5 % ja saavutti asetetun
tavoitetason 75 %.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 31.12.2005
päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta.

Maailman ruostumattoman teräksen kysyntä heikkeni

Vaikka taloudellinen kehitys vuonna 2005 oli vakaata, kylmä- ja
kuumavalssattujen ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden
kulutus heikkeni hieman. CRU:n arvioiden mukaan kulutus laski Länsi-
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 5 %. Kulutus kasvoi merkittävästi vain
Kiinassa, jossa kasvua oli 12 % edellisvuodesta. Euroopan
markkinoilla oli vuonna 2005 ylitarjontaa, koska pitkittynyt
varastojen purkaminen jatkui ja vientimahdollisuudet Aasiaan
vähenivät. Teräksen tuottajat vastasivat heikentyneeseen
markkinatilanteeseen leikkaamalla tuotantoaan vuoden 2005
jälkimmäisellä puoliskolla.

Ruostumattoman teräksen heikko kysyntä rasitti pääasiassa General
Stainlessin standardilaatuisia volyymituotteita, mutta Specialty
Stainlessin erikoislaadut ja projektimyynti menestyivät paremmin.

Perushinnat laskivat koko vuoden ajan. Kylmävalssatun 304 -laadun
Euroopan perushinta oli vuoden 2004 lopussa 1 425 euroa tonnilta, ja
se laski 1 030 euroon tonnilta vuoden 2005 loppuun mennessä.
Keskimääräinen perushinta oli 1 174 euroa tonnilta eli 18 %
alhaisempi kuin vuonna 2004. Perushinnat ovat kuitenkin alkuvuonna
2006 kääntyneet nousuun.

Nikkelin hinta pysyi erittäin korkeana ja vaihteli voimakkaasti.
Nikkelin keskimääräinen hinta oli 14 744 dollaria tonnilta vuonna
2005: keskihinta nousi 6 % vuoteen 2004 verrattuna ja oli
ennätyksellisen korkea. Nikkelin hinta kävi touko–kesäkuussa yli
17 000 dollarissa tonnilta. Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla
nikkelimarkkinat muuttuivat ylijäämäisiksi, koska nikkelin kysyntä
terästeollisuudessa heikkeni selvästi. Nikkelin hinta laski
viimeisellä neljänneksellä 13 000 dollariin tonnilta. Vuoden 2006
alussa hinta kääntyi taas nousuun ja oli tammikuun lopussa 15 200
dollaria tonnilta.

Ferrokromimarkkinat heikkenivät hieman vuoden 2005 kuluessa.
Markkinat olivat alijäämäiset vuoden 2005 ensimmäisellä puoliskolla.
Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla markkinat muuttuivat
ylijäämäisiksi, koska ruostumattoman teräksen merkittävät
tuotantoleikkaukset heikensivät kysyntää ja painoivat ferrokromin
hintaa alaspäin. Keskimääräinen hinta nousi 7 % vuoteen 2004
verrattuna ja oli 0,74 dollaria naulalta. Ferrokromimarkkinoiden
odotetaan pysyvän ylijäämäisinä, ja vuoden 2006 ensimmäisen
neljänneksen sopimushinnaksi muodostui 0,63 dollaria naulalta.
Molybdeenin hinta oli poikkeuksellisen korkea vuonna 2005.
Keskimääräinen hinta oli 32,51 dollaria naulalta, mikä on korkeampi
kuin koskaan aikaisemmin ja kaksinkertainen vuoden 2004 hintaan
verrattuna. Kierrätysteräksen keskimääräinen hinta laski 4 % vuoteen
2004 verrattuna ja oli 224 dollaria tonnilta.

Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 %

Liikevaihto                    
Milj. EUR              2005  2004 Muutos,
                            %
General Stainless         4 073  4 237   -4
Specialty Stainless        2 739  2 702    1
Technology              590   423   39
Muu toiminta             238   218    9
Sisäinen myynti          -2 088 -2 458   -15
Konserni              5 552  5 122    8
                         
                         
Ruostumattoman teräksen             
toimitukset
Milj. EUR              2005  2004 Muutos,
                            %
Kylmävalssatut tuotteet       867   890   -3
Kirkkaat kuumanauhat         391   432   -9
Muut                 390   464   -16
Toimitukset yhteensä        1 647  1 786   -8


Konsernin liikevaihto kasvoi 8 % edellisvuodesta ja oli 5 552 milj.
euroa. Ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 8 %. Tämä oli
pääosin seurausta pitkään jatkuneesta varastojen purkamisesta
Outokummun päämarkkinoilla Euroopassa, raaka-aineiden korkeasta
hintatasosta ja voimakkaasta hintavaihtelusta sekä Kiinan uuden
kapasiteetin kasvusta, joka heikensi vientimahdollisuuksia Aasiaan.
Euroopan kysynnän heikkeneminen vaikutti pääasiassa General
Stainlessin liikevaihtoon, joka laski 4 %. Specialty Stainlessin
liikevaihto kasvoi 1 %. Outokumpu Technologyn liikevaihto kasvoi 39
%, koska toimitusmäärät mineraali- ja metalliteollisuudelle
kasvoivat ja toimialojen investointiaktiviteetti pysyi vakaana koko
vuoden 2005 ajan.

Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta laski 69 %:sta 64 %:iin.
Aasian osuus liikevaihdosta kasvoi 17 %:iin ja Amerikan 13 %:iin.
Myynti Aasiaan kasvoi, koska kirkkaan kuumanauhan kysyntä oli hyvää
vuoden 2005 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tulos heikkeni merkittävästi

Liikevoitto                    
Milj. EUR              2005  2004 Muutos
General Stainless          -62   269  -331
Specialty Stainless         110   181   -71
Technology              25   30   -5
Muu toiminta              8   -50   58
Sisäiset erät             1    5   -4
Konserni               83   436  -353


Konsernin liikevoitto laski 83 milj. euroon (2004: 436 milj. euroa).
Liikevoittoon sisältyy 129 milj. euron kertaluonteisten erien
negatiivinen nettovaikutus (2004: 19 milj. euroa positiivinen).
Kertaluonteisiin eriin sisältyvät Bolidenin osakkeiden myynnistä
saatu 35 milj. euron myyntivoitto, CPS:n tuotannon lopettamiseen
liittyvät 130 milj. euron alaskirjaukset ja kulut sekä kiinteiden
kustannusten leikkausohjelman toteuttamiseen liittyvät 34 milj.
euron kulut.

Ruostumattoman teräksen matalat perushinnat vaikuttivat pääasiassa
Outokummun standardilaatuisiin volyymituotteisiin. Vuoden 2005
jälkipuoliskolla markkinatilanne rajoitti tuotantoa, eikä Tornio
Worksin laajennetun kapasiteetin tehokkuutta ja matalaa
kustannustasoa voitu hyödyntää täysimääräisesti. General Stainlessin
liiketulos oli 62 milj. euroa tappiollinen. Specialty Stainlessin
liikevoitto oli 110 milj. euroa. General Stainlessin liiketulokseen
sisältyy negatiivisia kertaluonteisia eriä 138 milj. euroa ja
Specialty Stainlessin liiketulokseen 21 milj. euroa. Technologyn
liikevoitto nousi ennätystasolle 25 milj. euroon, kun toimitukset
kasvoivat. Vuonna 2004 Technologyn liikevoittoon sisältyi
suodatinliiketoiminnan myynnistä saatu 16 milj. euron
kertaluonteinen myyntivoitto.

Nettorahoituskulut laskivat 61 milj. euroon (2004: 75 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat 62 milj. euroa (2004: 66 milj. euroa). Voitto
ennen veroja oli 22 milj. euroa (2004: 440 milj. euroa), ja verot
olivat 24 milj. euroa (2004: 61 milj. euroa). Jatkuvien toimintojen
tilikauden tappio oli 3 milj. euroa (2004: voitto 379 milj. euroa)
ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euroa (2004:
voitto 7 milj. euroa). Konsernin osakekohtainen tulos oli -2,01
(2004: 2,12). Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,02
ja myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen -1,99. Sijoitetun
pääoman tuotto laski 1,9 %:iin (2004: 9,6 %).

Pääomarakenne vahvistui

Rahoitusaseman muutosta kuvaavat tunnusluvut  
Milj. EUR                 2005  2004
Korollinen nettovelka                 
   Pitkäaikaiset korolliset velat   1 624  1 975
   Lyhytaikaiset korolliset velat    556  1 150
Korolliset velat yhteensä        2 180  3 125
Korolliset varat             -511  -690
Myytävänä oleviin toimintoihin            
liittyvät varat ja velat         -132    -
Korollinen nettovelka          1 537  2 435
                           
Nettovelka liikevaihdosta, %       27,7  47,5
Oma pääoma                2 047  2 468
Velkaantumisaste, %            74,5  97,2
Omavaraisuusaste, %            38,2  35,8
Liiketoiminnan nettorahavirta       459  -128
Nettorahoituskulut             61   75
Nettorahoituskulut liikevaihdosta, %    1,1   1,5
Korkokate                 1,4   7,6


Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta parani merkittävästi vuonna
2005 ja oli 459 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osuus oli 544
milj. euroa. Käyttöpääomaa vapautui 202 milj. euroa. Korollinen
nettovelka laski 1 537 milj. euroon. Konsernin muokattujen
kuparituotteiden liiketoiminnan myynti alensi velkaantumisastetta.

Outokumpu allekirjoitti kesäkuussa viisivuotisen 1 miljardin euron
suuruisen syndikoidun lainan. Lainajärjestely on komittoitu
luottolimiitti ja se korvaa vastaavan 875 milj. euron järjestelyn
toukokuulta 2003.

Outokumpu myi loput Bolidenin osakkeensa kahdessa erässä
maaliskuussa ja syyskuussa. Tulot osakemyynnistä olivat 295 milj.
euroa, ja kaupasta kirjattiin 35 milj. euron myyntivoitto.

Outokumpu myi lokakuussa ruostumattoman teräksen
hitsaustarvikeliiketoimintansa, Avesta Weldingin, itävaltalaiselle
Böhler-Uddeholmille. Liiketoiminnan liikevaihto vuonna 2004 oli 38
milj. euroa ja työntekijöiden määrä noin 160. Kaupasta kirjattiin 3
milj. euron myyntivoitto.

Konsernin omavaraisuusaste 31.12.2005 oli 38,2 %. Liiketoimintojen
ja osakkeiden myyntien sekä liiketoiminnan hyvän rahavirran ansiosta
velkaantumisaste laski 74,5 %:iin ja saavutti sille asetetun
tavoitteen alle 75 %.

Käyttöomaisuusinvestoinneille tiukat rajat

Investoinnit                
Milj. EUR              2005  2004
General Stainless           94   222
Specialty Stainless          58   53
Technology               10    9
Muu toiminta              13   130
Konserni               174   414


Konsernin lyhyen aikavälin kannattavuuden parantamisohjelmassa
asetetaan tiukat rajat myös käyttöomaisuusinvestoinneille.
Käyttöomaisuusinvestoinnit laskivat selvästi edellisiin vuosiin
verrattuna ja olivat 174 milj. euroa. Vuoden 2005 lopussa
investointeja lykättiin ja osa vuodelle 2005 suunnitelluista
investoinneista siirrettiin vuodelle 2006. Konsernin
käyttöomaisuusinvestoinnit on tarkoitus pitää vuosina 2006–2007
enintään 175 milj. euron tasolla. Vuonna 2006
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan kuitenkin olevan suuremmat
vuodelta 2005 siirtyneiden investointien vuoksi, mutta ne eivät
kuitenkaan ylitä vuotuisten 210 milj. euron poistojen määrää.

Tornio Worksin laajennus valmistui ja uusi kapasiteetti on ollut
käytettävissä vuoden 2005 jälkimmäiseltä puoliskolta alkaen. Tornion
sulattokapasiteetti on noin 1,65 milj. tonnia vuodessa ja
kylmävalssauskapasiteetti noin 1,2 milj. tonnia vuodessa. Kemin
kaivoksella avolouhinta päättyi joulukuussa, jonka jälkeen on
siirrytty kokonaan maanalaiseen louhintaan.

Ruotsissa sijaitsevan Kloster Thin Stripin kylmävalssaamon 53 milj.
euron laajennusinvestointi etenee suunnitelmien mukaisesti.
Rakennustyöt on saatu valmiiksi ja koneiden asennus on meneillään.
Uusi tuotantokapasiteetti on määrä ottaa käyttöön vuoden 2006
loppuun mennessä. Investointi nostaa tehtaan vuotuisen
kokonaiskapasiteetin 25 000 tonnista 45 000 tonniin ja mahdollistaa
ohuempien (0,12 mm) ja leveämpien (1 050 mm) tuotteiden
valmistuksen. Investointi käsittää uuden kylmävalssaimen,
kiiltohehkutuslinjan ja halkaisulinjan.

Outokumpu päätti marraskuussa 2005 laajentaa tuotevalikoimaansa
aloittamalla ruostumattoman teräksen ferriittisten laatujen
tuotannon Torniossa. Ferriittinen ruostumaton teräs sisältää kromia
yleensä 12–17 %, ja loppu rautaa. Koska ferriittiset laadut eivät
sisällä nikkeliä, niiden hinta on vaihdellut General Stainlessin
päätuotetta austeniittista laatua vähemmän. Tornion terästehdas saa
kustannusetua ferriittisten laatujen tuotannossa käyttämällä omasta
sulatosta saatavaa sulaa ferrokromia, joka pienentää
sulatuskustannuksia. Kupu-uuneihin investoidaan Torniossa 13
miljoonaa euroa, ja ferriittisten laatujen vuotuinen
tuotantokapasiteetti tulee olemaan noin 60 000 tonnia. Toimitukset
aloitetaan vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä.

Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot

Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen,
jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa
Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005 ja
lopullinen kauppahinta oli 612 milj. euroa. Järjestelyssä myytiin
seuraavat Outokumpu Copper -liiketoiminta-alueen divisioonat ja
liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive Heat Exchangers,
Appliance Heat Exchangers & Asia, sisältäen 100 %:n omistusosuuden
Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment -liiketoiminta.

Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli 1 684 milj.
euroa ja henkilöstön määrä vuoden 2004 lopussa 6 400. Henkilöstön
työsuhteet jatkuivat voimassa olevin sopimuksin Nordic Capitalin
omistuksessa. Osapuolet sopivat myös, että myydyt liiketoiminnat
voivat käyttää nimeä Outokumpu Copper Products Oy korkeintaan 12
kuukauden siirtymäkauden ajan kaupan päätökseen saattamisesta.

Kaupan ulkopuolelle jääneeseen Outokumpu Copper Tube and Brass -
liiketoimintaan kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa,
sisältäen ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa
sekä messinkitankotuotteet.

Outokumpu kirjasi muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan
myynnistä 252 milj. euron myyntitappion. Lisäksi Tube and Brass -
liiketoiminnasta kirjattiin yhtiön johdon arvioon perustuva 86 milj.
euron arvonalentumistappio. Suomen verosäännösten mukaan
myyntitappio ja arvonalentumistappio eivät ole
verovähennyskelpoisia. Koko entinen Outokumpu Copper -liiketoiminta-
alue on luokiteltu myydyiksi tai myytävänä oleviksi toiminnoksi.
Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen 360 milj. euron tappio
sisältää Outokumpu Copperin ensimmäisen neljänneksen tuloksen,
Nordic Capitalin kanssa tehdystä kaupasta syntyneen myyntitappion
sekä kaupan ulkopuolelle jääneeseen Tube and Brass -liiketoimintaan
kohdistuvan arvonalentumistappion sekä liiketoiminnan tuloksen
vuodelta 2005. Myytyjen ja myytävänä olevien toimintojen tappio
esitetään tuloslaskelmassa omana eränään konsernin jatkuvien
toimintojen tuloksen jälkeen.

Nordic Capitalille myydyt liiketoiminnat poistettiin Outokumpu-
konsernin taseesta maaliskuun 2005 lopussa, ja Tube and Brass -
liiketoiminnan varat ja velat esitetään myytävänä olevina
pitkäaikaisina omaisuuserinä. Tube and Brass -liiketoiminnan
liiketappio vuonna 2005 oli 20 milj. euroa, ja sen sidottu pääoma
31.12.2005 oli 132 milj. euroa. Ohjelma Tube and Brass -
liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi on käynnistetty ja
Outokummun aikomuksena on luopua tästä toiminnasta.

American Copper & Brass, Inc. on nostanut kanteen Outokumpu Copper
(USA) Inc.:iä vastaan Tennesseen liittovaltion tuomioistuimessa
Yhdysvalloissa. Kanteessa viitataan Yhdysvaltain
kilpailulainsäädännön vastaiseen toimintaan ja haetaan korvauksia
kaikkien kuparisia vesijohtoputkia Yhdysvalloissa vuoden 1988 ja
31.3.2001 välisenä aikana suoraan ostaneiden puolesta. Outokummun
mielestä kyseiset syytökset ovat perusteettomia, ja se tulee
puolustamaan itseään syytteitä vastaan. Nordic Capitalin kanssa
tehtyyn kuparituoteliiketoiminnan myyntiä koskevaan sopimukseen
liittyen Outokumpu on sitoutunut korvaamaan Nordic Capitalille yllä
mainitusta ryhmäkanteesta mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Määrätietoiset toimenpiteet kannattavuuden ja kassavirran
parantamiseksi

Outokumpu käynnisti syksyllä määrätietoiset toimenpiteet vastauksena
vaikeaan markkinatilanteeseen, joka johtui pitkään jatkuneesta
varastojen purkamisesta ja uuden kapasiteetin käyttöönotosta etenkin
Kiinassa. Markkinoilla vallinnut ylitarjonta painoi ruostumattoman
teräksen perushinnat hyvin matalle tasolle. Sheffieldin
kylmävalssaustoiminnoista tehdyn selvityksen jälkeen Outokumpu
ilmoitti lokakuussa aikovansa lopettaa CPS -liiketoimintayksikön
tuotannon. CPS:n saamat uudet tilaukset siirrettiin Tornioon, joka
on maailman suurin ruostumattoman teräksen integroitu tuotantolaitos
ja selvä kustannusjohtaja. Jotta Tornion kustannustehokkuutta
voidaan hyödyntää täysimääräisesti, tehtaan on toimittava
mahdollisimman lähellä täyttä kapasiteettia.

CPS on keskikokoinen ja kustannustehokkuudeltaan heikko yksikkö,
jonka logistiikka on monimutkainen, eikä se pysty kilpailemaan
selvästi kustannustehokkaampien integraattien kanssa nykyisissä eikä
odotettavissa olevissa markkinaolosuhteissa. CPS:n tuotannon, noin
300 000 tonnia vuodessa, lopettamisen lisäksi Sheffieldin sulaton
operatiivinen vuosikapasiteetti sopeutetaan 500 000 tonnista 300 000
tonniin. Tämän jälkeen Sheffieldin sulatto tuottaa aihioita vain
pitkien tuotteiden ja levyjen valmistukseen Britanniassa, Ruotsissa
ja Yhdysvalloissa. Nämä toimenpiteet johtavat 670 työpaikan
vähennykseen Britanniassa. Paikalliset yt-neuvottelut saatiin
päätökseen joulukuussa ja CPS:n tuotanto lopetetaan huhtikuun 2006
lopussa.

Koska Outokummun Avestan yksikkö Ruotsissa on kuumavalssannut
Sheffieldin sulaton aihioita CPS:lle, Avestan operatiivista
kuumavalssauskapasiteettia mukautettiin uuden tuotantorakenteen
mukaisesti 450 000 tonniin vuodessa. Tämä merkitsi vuorojen
vähennystä Avestan kuumavalssaamolla, ja tätä koskevat paikalliset
yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

CPS:n tuotannon lopettaminen aiheutti 84 milj. euron kertaluonteiset
alaskirjaukset ja 46 milj. euron kulut. Järjestelyn arvioidaan
parantavan konsernin vuotuista liikevoittoa noin 50 milj. euroa
vuoden 2006 jälkimmäisestä puoliskosta alkaen.

Uudessa tuotantorakenteessa Outokummun sulattokapasiteetti on 2,5
milj. tonnia, ja kuumavalssauskapasiteetti vastaa
sulattokapasiteettia, kylmävalssaamokapasiteetti on 1,6 milj. tonnia
ja pitkien tuotteiden ja levyjen kapasiteetti 0,3 milj. tonnia
vuodessa.

Outokumpu käynnisti syyskuussa myös määrätietoisen ohjelman
kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi. Parannusohjelmassa on
kolme osa-aluetta: kiinteiden kustannusten alentaminen,
käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka käyttöpääoman
hallinta.

Kiinteiden kustannusten leikkausohjelma toteutetaan konsernin
kaikissa ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköissä ja
konsernitoiminnoissa. Tavoiteltu 10 prosentin kiinteiden
kustannusten vähennys merkitsee vuosittain noin 100 milj. euron
parannusta konsernin liikevoittoon. Yksiköt ovat laatineet
suunnitelmansa ja niiden toteutus aloitettiin välittömästi, kun yt-
neuvottelut oli saatu päätökseen vuoden 2005 lopussa. Ohjelman
seurauksena henkilöstö vähenee 800 työntekijällä. Kiinteiden
kustannusten vähennys toteutuu osittain vuoden 2006 toisella
vuosipuoliskolla ja täysimääräisesti vuonna 2007.

Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävien ohjelmien
tavoitteet ja saavutukset

Outokummun visio – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen
– julkistettiin tammikuussa 2005. Operational Excellence -ohjelma
sisältää kaupallisia ja tuotannollisia parannusohjelmia, jotka
käynnistettiin huhtikuussa 2005.

Kaupallisen erinomaisuuden ohjelma kattaa kaikki Outokummun
ruostumattoman teräksen liiketoimintayksiköt ja myyntikonttorit sekä
korostaa asiakaslähtöisyyttä ja toimimista yhtenä yhtiönä. Ohjelman
tavoitteena on parantaa merkittävästi Outokummun asiakkaalle
tuottamaa lisäarvoa ja Outokummun oman liiketoiminnan kannattavuutta
eri toimenpiteillä, joita ovat mm. avainasiakassuhteiden hallinta,
myyntihenkilöstön koulutus sekä sisäisen tehokkuuden parantaminen
esimerkiksi hinnoittelussa. Ohjelma toteutetaan läheisessä
yhteistyössä tuotannollisen erinomaisuuden ohjelman kanssa, jotta
kaikki parannusmahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tuotannollisen erinomaisuuden ohjelma on hyvin käytännönläheinen
tapa kehittää Outokummun tuotantotoimintoja. Ohjelman tavoitteena on
edistää työterveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioita, raaka-aine-
ja tuotantotehokkuutta sekä vertailla ja ottaa käyttöön parhaita
toimintatapoja. Ohjelma on jo käynnistetty konsernin kolmella
sulatolla, ja ensimmäiset kehitystiimit ovat aloittaneet
toimintansa. Ohjelma laajenee seuraavaksi kylmävalssaukseen, ja
kolmen vuoden kuluttua se on käynnistetty konsernin kaikissa osissa.
Torniossa ja Avestassa toteutettujen ensimmäisten pilottiprojektien
tulokset on tarkastettu, ja ne ovat vahvistaneet luottamusta
ohjelmaan. Tiimit ovat lyhyessä ajassa saavuttaneet merkittäviä
tuloksia ja osoittaneet, että ohjelmalla voidaan saada aikaan
mittavia parannuksia.

Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä
ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 milj.
euroa vuonna 2007, 80 milj. euroa vuonna 2008 ja 160 milj. euroa
vuosittain siitä eteenpäin.

Outokumpu kehitti riskien tunnistamista ja arviointia

Outokumpu järjesti vuonna 2005 kaksi kattavaa workshop-tilaisuutta
riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi: konsernin johtoryhmä
keskittyi teräsliiketoimintaan ja Outokumpu Technologyn johto
tarkasteli teknologialiiketoimintaa. Tilaisuuksiin osallistujat
tunnistivat riskejä, jotka voisivat estää liiketoiminnan
tavoitteiden saavuttamisen tai vaikuttaa liiketoiminnan määrättyihin
avaintoimintoihin. Lisäksi strategiasuunnittelun yhteydessä
selvitettiin liiketoimintayksiköiden keskeisiä riskejä ja niiden
hallintaa strategiasuunnittelun yhteydessä.

Outokumpu luokittelee liiketoimintaansa vaikuttavat riskit kolmeen
ryhmään: strategiaan ja liiketoimintaan liittyvät riskit,
operatiiviset riskit ja taloudelliset riskit. Riskit arvioidaan
niiden vaikutusten ja todennäköisyyden perusteella, ja keskeisiä
riskejä kuvataan ja analysoidaan tarkemmin. Samassa yhteydessä
määritellään toimenpiteet riskien hallitsemiseksi sekä näihin
liittyvät tehtävät ja vastuut.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna
2005, ja Outokummun Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa sijaitsevat
ruostumatonta terästä valmistavat tehtaat kuuluvat sen piiriin.
Ensimmäistä kolmivuotiskautta koskevat hiilidioksidin päästökiintiöt
ja niihin liittyvät luvat myönnettiin Tornion tehtaille Suomessa
sekä Avestan ja Degerforsin sulatoille ja valimoille Ruotsissa.
Outokummulle myönnetyt päästöoikeudet riittävät vuosiksi 2005–2007
suunniteltuun tuotantoon, ja valmistelut päästöoikeuksien
hakemiseksi Kioton jaksolle 2008–2012 on aloitettu. Sheffieldin
sulatto päätti käyttää oikeuttaan jäädä vuosina 2005–2007 EU:n
järjestelmän ulkopuolelle ja osallistua sen sijasta Britannian
ilmastonmuutosverojärjestelmään (Climate Change Levy).

Päästöt pysyivät vuonna 2005 pääosin sallitulla tasolla. Tornion
vanhemman sulaton uudistaminen on vähentänyt pölypäästöjä
merkittävästi. Lisäksi typen oksidien päästöt ovat pienentyneet
Avestassa, Nybyssä ja Sheffieldissä, koska niiden hehkutusuuneissa
käytetään nyt viimeisintä poltinteknologiaa ja peittausuuneja on
uudistettu.

Kaikilla Outokummun yksiköillä on voimassaolevat ympäristöluvat tai
hakuprosessit ovat vireillä. Outokumpu ei ole osallisena
ympäristöasioita koskevissa merkittävissä oikeudellisissa tai
hallinnollisissa menettelyissä eikä sen tiedossa ole
ympäristöriskejä, joilla olisi merkittävää vaikutusta konsernin
taloudelliseen asemaan.

Korkein hallinto-oikeus antoi joulukuussa 2005 päätöksensä Torniossa
syntyvän kuonan ja kierrätysteräksen jätetulkinnasta. Päätöksen
mukaan ferrokromin tuotannossa syntyvää kuonaa ja Tornion sulaton
raaka-aineena käytettävää kierrätysterästä ei luokitella jätteeksi.
Ferrokromikuonalla korvataan luonnonkivimateriaaleja esimerkiksi
tienrakentamisessa ja rakennusten perustuksissa.

Vuosi 2005 oli konserninlaajuinen työturvallisuuden teemavuosi.
Tarkoituksena oli lisätä turvallisuustietoisuutta ja rohkaista
ilmoittamaan erityisesti läheltä piti -tilanteista. Konsernin
tavoitteena on alentaa tapaturmatiheys vuoteen 2009 mennessä
enintään 5 tapaturmaan miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2005
konsernin jatkuvien toimintojen tapaturmatiheys oli 18 tapaturmaa
miljoonaa työtuntia kohden (2004: 19). Outokumpu Stainless Tubular
Productsin Nybyn putkitehtaalla Ruotsissa sattui marraskuussa yksi
kuolemaan johtanut tapaturma.

Tutkimus- ja kehitystoiminta

Vuonna 2005 tutkimus- ja kehitystoiminnan menot olivat 33 milj.
euroa eli 0,6 % liikevaihdosta (2004: 31 milj. euroa ja 0,6 %).
Uusien tuotteiden lisäksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa
keskityttiin innovatiivisiin valmistusprosessien parannuksiin, jotka
pienentävät kustannuksia ja päästöjä, lyhentävät läpimenoaikoja sekä
parantavat laatua.

Outokumpu ja muut eurooppalaiset ruostumattoman teräksen tuottajat
kehittävät uusia ratkaisuja suurimpien autonvalmistajien kanssa Next
Generation Vehicle -ohjelmassa. Kevyemmillä ruostumattomilla
teräslaaduilla, kuten innovatiivisella HyTens® -materiaalilla, on
erittäin hyvät näkymät autoteollisuudessa. Vuonna 2006 tutkimus- ja
kehitysresursseja suunnataan enemmän arkkitehtuuriin ja
rakentamiseen, joissa ruostumattomalla teräksellä on merkittäviä
mahdollisuuksia.

Outokummun strategisena tavoitteena on erikoislaatujen
markkinaosuuden kasvattaminen. Duplex-laatujen, erityisesti LDX
2101® -laadun ja sen sovellusten, kehittäminen on edennyt hyvin.
Suurimmat tilaukset ovat liittyneet suolanpoistolaitoksiin,
puhdistusjärjestelmiin, varastosäiliöihin ja joustaviin putkiin.
RAPTM2E-tuotteen myynti on aloitettu ja asiakkaat ovat ottaneet sen
hyvin vastaan.

Tornion ainutlaatuisen Steckel-Tandem -kuumavalssausprosessin
ylösajo on edennyt hyvin. RAP-linja on osoittanut kykynsä, ja tällä
hetkellä tutkitaan mahdollisuuksia hyödyntää sen joustavuutta myös
ferriittisten laatujen tuotannossa.

Kuonan hyödyntäminen oli prosessien kehittämisen tärkeä painopiste
vuonna 2005. Kuona voidaan jalostaa teiden, perustusten yms.
optimaaliseksi rakennusmateriaaliksi, jolla korvataan suoraan
luonnosta saatavia materiaaleja. Neutraloidun ja jatkokäsitellyn
peittauslietteen (Hydroflux) prosessointia on kehitetty fluoriitin
säästämiseksi teräksen sulatuksessa.

Outokumpu Technology lanseerasi kesäkuussa 2005 kaikkien aikojen
suurimman vaahdotuskennon: TankCell® 300 parantaa metallien
talteenottoa ja tehostaa toimintaa mineraalien käsittelyssä.
HydroCopper™-prosessin kaupallistaminen eteni. Kennecott-Outokumpu -
liekkikonvertoinnissa saavutettiin tärkeä välietappi, kun Yanggu
Xiangguang Copperin kanssa solmittiin sopimus uuden kuparitehtaan
rakentamisesta Kiinaan. Rautamalmin suorapelkistykseen tarkoitetulla
Circofer®-teknologialla tehtiin laajoja testejä. Outokumpu
Technologyn innovatiivinen ratkaisu ja uusi teknologia yhdistettiin
kustannustehokkaaksi tuotantomenetelmäksi, jolla valmistetaan
metallisia RFID (radio-frequency identification) -antenneja RFID-
tunnisteiden nopeasti kasvaville ja kehittyville markkinoille. UPM,
Outokumpu Technology ja Suomen Teollisuussijoitus perustivat
yhteisyritys Intune Circuits Oy:n, joka valmistaa korkealaatuisia
RFID-antenneja.

Henkilöstö

Henkilöstö                     
31.12.                2005  2004 Muutos
General Stainless          4 123  4 462  -339
Specialty Stainless         4 334  4 493  -159
Technology             1 791  1 806   -15
Muu toiminta             516   753  -237
Konserni              10 764 11 514  -750


Outokummun henkilöstöhallintoa vahvistettiin ja sen organisaatiota
muutettiin vuonna 2005 tukemaan konsernin uutta
liiketoimintarakennetta ja strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Outokumpu Personnel Forumiin ja sen valitsemaan työvaliokuntaan
(Group Working Committee) perustuva henkilöstön
osallistumisjärjestelmä on osoittautunut erittäin tehokkaaksi
kaksisuuntaiseksi viestintäkanavaksi. Työvaliokunta kokoontui vuonna
2005 yhteensä 11 kertaa. Henkilöstön osallistuminen tuki tärkeällä
tavalla konsernin rakennemuutosta vuonna 2005. Henkilöstön
edustajilla oli merkittävä panos suunniteltaessa ja toteutettaessa
konsernin tuotantorakenteen sopeuttamista sekä kiinteiden kulujen
leikkausohjelmaa.

Konsernin henkilöstö vähenee kiinteiden kustannusten
leikkausohjelman seurauksena kaikkiaan noin 800 työntekijällä.
Kokonaismäärästä 60 % on irtisanomisia, ja muu osa koostuu esim.
eläkkeelle siirtymisistä, irtisanoutumisista sekä määräaikaisten
työsuhteiden päättymisistä. Henkilöstön määrän vähennys on Suomessa
yhteensä 320 työntekijää, Ruotsissa 350 ja muissa maissa 130. CPS:n
tuotannon lopettaminen ja Sheffieldin sulaton operatiivisen
tuotantokapasiteetin sopeuttaminen johtavat siihen, että henkilöstö
vähenee Britanniassa 670 työntekijällä huhtikuun 2006 loppuun
mennessä. Paikallisten ammattiliittojen kanssa on päästy sopimukseen
irtisanomisjärjestelyistä ja outplacement-tuesta työpaikkojen
menettämisen vaikutusten lieventämiseksi.

Kehityskeskustelujen rakennetta uudistettiin vuonna 2005 yhteisen
johtamistavan luomiseksi ja sitomiseksi palkitsemiseen.

Vuoden lopussa konsernin jatkuvien toimintojen palveluksessa oli
10 764 henkilöä noin 30 maassa. Henkilöstömäärä väheni 750
työntekijällä lähinnä vuonna 2005 toteutettujen rakennemuutosten
seurauksena.

Muutoksia organisaatiossa

Juha Rantanen nimitettiin Outokumpu-konsernin toimitusjohtajaksi
1.1.2005 alkaen. Konsernin uusi organisaatio tuli voimaan 1.4.2005.
Konsernin johtoryhmä keskittyy johtamaan suoraan ruostumattoman
teräksen liiketoimintaa, ja sen jäsenet ovat: Juha Rantanen
(toimitusjohtaja), Karri Kaitue (varatoimitusjohtaja), Pekka Erkkilä
(johtaja – General Stainless, tuotantotoiminnot), Olof Faxander
(johtaja – Specialty Stainless), Andrea Gatti (johtaja - kaupalliset
toiminnot), Esa Lager (talous- ja rahoitusjohtaja) ja Timo Vuorio
(henkilöstöjohtaja 1.5.2005 alkaen). Olof Faxander jättää Outokummun
28.2.2006.

Ruostumattoman teräksen liiketoiminta on organisoitu tuotteiden
luonteen perusteella kahteen divisioonaan. General Stainless -
divisioona koostuu kolmesta liiketoimintayksiköstä: Tornio Works,
Coil Products Sheffield ja Sheffield Primary Products. Specialty
Stainless -divisioona koostuu kuudesta liiketoimintayksiköstä:
Avesta Works, Thin Strip, Hot Rolled Plate, Long Products, Sheffield
Special Strip ja Outokumpu Stainless Tubular Products.

Outokumpu Technology on uudessa organisaatiorakenteessa erillinen,
itsenäinen liiketoiminta, jota johdetaan Outokumpu Technologyn
hallitustyöskentelyn kautta. Myös Outokumpu Copper Tube and Brass -
liiketoimintaa johdetaan erillisenä, ja sen tulos raportoidaan
myytävänä olevana toimintona, kunnes siitä luovutaan. Nämä
liiketoiminnat raportoivat varatoimitusjohtajalle.

Hallitus

Outokummun 5.4.2005 kokoontuneessa varsinaisessa yhtiökokouksessa
valittiin hallituksen jäseniksi uudelleen Evert Henkes, Arto
Honkaniemi, Jorma Huuhtanen, Ole Johansson, Heimo Karinen, Leena
Saarinen ja Soili Suonoja sekä uusina jäseninä Jukka Härmälä, Juha
Lohiniva ja Anna Nilsson-Ehle. Hallituksen puheenjohtajaksi
valittiin Heimo Karinen ja varapuheenjohtajaksi Ole Johansson.
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi
valittiin Heimo Karinen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Ole
Johansson.

Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Outokummun 5.4.2005 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti
asettaa osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset
seuraavalle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitysvaliokuntaan
kuuluvat Outokummun neljän suurimman arvo-osuusjärjestelmään
1.12.2005 rekisteröidyn osakkeenomistajan edustajat: Markku Tapio,
puheenjohtaja (Suomen Valtio); Pertti Parmanne (Kansaneläkelaitos);
Kari Puro (Ilmarinen) ja Kalevi Hemilä (Etera). Outokummun
hallituksen puheenjohtaja Heimo Karinen toimii nimitysvaliokunnan
asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta esitti
ehdotuksensa hallitukselle 27.1.2006.

Lähitulevaisuuden näkymät

Maailmantalouden kasvun odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2006.
Vaikka maailmanlaajuinen ruostumattoman teräksen kysyntä hieman
heikkeni vuonna 2005 varastojen purkamisen ja raaka-aineiden
erittäin korkean hintatason sekä voimakkaan hintavaihtelun
seurauksena, ruostumattoman teräksen peruskysyntä on pysynyt
terveellä tasolla. Kulutuksen odotetaan edelleen kasvavan pitkällä
aikavälillä 5–7 % vuodessa. Tilausten määrä kääntyi kasvuun vuoden
2005 lopulla ja markkinoilla ollaan varovaisen optimistisia vuoden
2006 alun suhteen.

Outokumpu on nostanut Euroopan kylmävalssatun 304-laadun
perushintoja vähitellen vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen
toimituksille yhteensä 100 euroa tonnilta tai enemmän. Korotukset
vaihtelevat maittain. Tilauskanta on vahvistunut, ja lisäkorotuksia
tavoitellaan myös huhtikuusta eteenpäin.

Vuonna 2006 tavoitteena on käyttää Tornion lopputuotekapasiteettia
täysimääräisesti ja näin hyödyntää sen kustannustehokkuutta.
Outokummun lähiajan kannattavuuden odotetaan paranevan vuoden 2005
jälkipuoliskoon verrattuna. Perushinnat olivat kuitenkin vuoden 2006
alkaessa edelleen hyvin matalalla tasolla, ja siksi liikevoiton
odotetaan kuitenkin jäävän merkittävästi vuoden 2005 alkupuoliskon 
hyvää tasoa heikommaksi.

Hallituksen esitys voittovarojen käytöstä

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan
maksettavien osinkojen määrä on suhdannekierron aikana vähintään
kolmasosa yhtiön tilikausien voitoista. Vuosittaisessa
yhtiökokoukselle tekemässään osingonjakoesityksessä hallitus ottaa
tuloskehityksen ohella huomioon myös yhtiön investointi- ja
kehittämistarpeet.

Hallitus esittää 30.3.2006 pidettävälle yhtiökokoukselle, että
osinkoa jaetaan 31.12.2005 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa
osakkeelta ja loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään
voittovarojen tilille. Ehdotettu osingonmaksun täsmäytyspäivä on
4.4.2006 ja osingonmaksupäivä 11.4.2006.

Tilinpäätöksen 31.12.2005 mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat
665 milj. euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat 318 milj. euroa.


Espoossa 2.2.2006


Hallitus


                          
KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)      
                          
Lyhennetty tuloslaskelma              
                      1.1. -  1.1. -
                      31.12.  31.12.
Milj. EUR                  2005   2004
Jatkuvat toiminnot:                    
Liikevaihto                 5 552  5 122
Liiketoiminnan muut tuotot           84    80
Liiketoiminnan kulut            -5 460  -4 737
Liiketoiminnan muut kulut           -94   -28
Liikevoitto 1)                 83   436
                             
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista       0    78
Rahoitustuotot ja -kulut                 
 Nettokorot                 -62   -66
 Markkinahintoihin liittyvät voitot ja    -0   -12
tappiot
 Muut rahoitustuotot ja -kulut         1    4
Voitto ennen veroja              22   440
                             
Tuloverot                   -24   -61
Jatkuvien toimintojen                   
tilikauden voitto (+), tappio (-)       -3   379
                             
Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot:           
Myytyjen ja myytävänä olevien               
toimintojen tilikauden voitto (+),      -360    7
tappio (-)
                             
Tilikauden voitto (+), tappio (-)      -363   386
                          
Jakautuminen:                   
Emoyhtiön omistajille            -364   382
Vähemmistölle                  1    4
                          
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
voitosta laskettu                 
osakekohtainen tulos:               
Osakekohtainen tulos, EUR          -2,01   2,12
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR    -2,01   2,12
                          
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
jatkuvien
toimintojen voitosta laskettu           
osakekohtainen tulos:               
Osakekohtainen tulos, EUR          -0,02   2,08
                          
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta          
myytyjen
ja myytävänä olevien toimintojen          
voitosta
laskettu osakekohtainen tulos:           
Osakekohtainen tulos, EUR          -1,99   0,04

1) Myytyihin ja myytävänä oleviin toimintoihin liittyvät
johdannaisten markkina-arvostuserot on uudelleenryhmitelty
liikevoitosta rahoituseriin. Kaikkien esitettyjen kausien luvut on
oikaistu.

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä
summaluvusta.

Lyhennetty tase                  
                            
Milj. EUR                31.12.2005 31.12.2004
                             
VARAT                           
Pitkäaikaiset varat                    
Aineettomat hyödykkeet            578    620
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    2 125   2 743
Sijoitukset ja saamiset                  
 Korolliset                 262    409
 Korottomat                  45    55
                      3 009   3 827
Lyhytaikaiset varat                    
Vaihto-omaisuus               1 186   1 579
Sijoitukset ja saamiset                  
 Korolliset                  37    70
 Korottomat                 841   1 390
Rahat ja pankkisaamiset            212    211
                      2 277   3 250
                              
Myytävänä oleviin toimintoihin        221     -
liittyvät varat
                              
Varat yhteensä               5 507   7 077
                              
OMA PÄÄOMA JA VELAT                    
Oma pääoma                         
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva    2 047   2 468
pääoma
Vähemmistöosuus                15    38
                      2 062   2 506
Pitkäaikaiset velat                    
Korolliset                 1 624   1 975
Korottomat                  319    442
                      1 943   2 417
Lyhytaikaiset velat                    
Korolliset                  556   1 150
Korottomat                  857   1 003
                      1 413   2 153
                              
Myytävänä oleviin toimintoihin         89     -
liittyvät velat
                              
Oma pääoma ja velat yhteensä        5 507   7 077Laskelma konsernin oman pääoman                
muutoksista
                                
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma               
pääoma
                    Rekis-        
                    teröimä-        
                     tön  Yli-    Arvon-
                  Osake osake- kurssi Muut muutos 
                  pää- pää- rahas-rahas-rahas-
Milj. EUR              oma  oma  to  tot   to
Oma pääoma 31.12.2003        304   0  681  14   -
Rahavirran suojaukset,                        
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   -2
Myytävissä olevien                     
sijoitusten arvonmuutokset      -   -   -   -   16
Tytäryritysten oman pääoman      -   -   -   -   -
suojaus
Muuntoerot              -   -   -   -   -
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   -   -   -   15
erät
Tilikauden voitto           -   -   -   -   -
Kaudella kirjatut                        
tuotot ja kulut yhteensä       -   -   -   -   15
Osingonjako              -   -   -   -   -
Rekisteröimättömän                        
oman pääoman muutokset        0   -0   -   -   -
Optioilla merkityt osakkeet      4   -  15   -   -
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     1   -   3   -   -
osakkeiksi
Osakkuusyhtiöiden omistamat                    
emoyhtiön osakkeet          -   -   -   -   -
Johdon optio-ohjelma:                      
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   -   -   -
Omien osakkeiden luovutus       -   -   0   -   -
Muut muutokset            -   -   1  -1   -
Oma pääoma 31.12.2004        308   -  700  13   15
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   6
Myytävissä olevien                        
sijoitusten arvonmuutokset      -   -   -   -   3
Tytäryritysten oman pääoman      -   -   -   -   -
suojaus
Muuntoerot              -   -   -   -   -
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   -   -   -   9
erät
Tilikauden tappio           -   -   -   -   -
Kaudella kirjatut                        
tuotot ja kulut yhteensä       -   -   -   -   9
Osingonjako              -   -   -   -   -
Johdon optio-ohjelma:                      
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   -   -   -
Omien osakkeiden luovutus       -   -   1   -   -
Kuparituotteiden                         
liiketoiminnan myynnin vaikutus    -   -   -   -   -
Muut muutokset            -   -   -  -1   -
Oma pääoma 31.12.2005        308   -  701  11   23
                                 
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma               
pääoma
                               
                    Kumula-        
                    tiivi- Kerty-    Oma
                  Omat  set  neet Vähem-pääoma
                  osak-muunto-voitto mistö-yhteen-
Milj. EUR             keet erot varat osuus   sä
Oma pääoma 31.12.2003        -12  -61 1 122  35 2 083
Rahavirran suojaukset,                    
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   -2
Myytävissä olevien                     
sijoitusten arvonmuutokset      -   -   -   -   16
Tytäryritysten oman pääoman      -   -2   -   -   -2
suojaus
Muuntoerot              -   4   -   0   4
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   2   -   0   17
erät
Tilikauden voitto           -   -  382   4  386
Kaudella kirjatut                     
tuotot ja kulut yhteensä       -   2  382   4  403
Osingonjako              -   -  -36   -  -36
Rekisteröimättömän                     
oman pääoman muutokset        -   -   -   -   0
Optioilla merkityt osakkeet      -   -   -   -   19
Vaihtovelkakirjalainan vaihto     -   -   -   -   4
osakkeiksi
Osakkuusyhtiöiden omistamat                
emoyhtiön osakkeet          -   -  26   -   26
Johdon optio-ohjelma:                   
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   1   -   1
Omien osakkeiden luovutus       6   -   -   -   6
Muut muutokset            -   -   1  -1   0
Oma pääoma 31.12.2004        -5  -59 1 496  38 2 506
Rahavirran suojaukset,                     
kirjattu omaan pääomaan        -   -   -   -   6
Myytävissä olevien                     
sijoitusten arvonmuutokset      -   -   -   -   3
Tytäryritysten oman pääoman      -   1   -   -   1
suojaus
Muuntoerot              -   19   -   0   19
Suoraan omaan pääomaan kirjatut    -   20   -   0   29
erät
Tilikauden tappio           -   - -364   1  -363
Kaudella kirjatut                     
tuotot ja kulut yhteensä       -   20 -364   1  -334
Osingonjako              -   -  -91   -  -91
Johdon optio-ohjelma:                   
vastaanotettujen palveluiden arvo   -   -   3   -   3
Omien osakkeiden luovutus       3   -   -   -   4
Kuparituotteiden                      
liiketoiminnan myynnin vaikutus    -   -   -  -24  -24
Muut muutokset            -   -   -   -   -1
Oma pääoma 31.12.2005        -2  -38 1 044  15 2 062


Lyhennetty rahavirtalaskelma             
                      1.1. - 1.1. -
                      31.12. 31.12.
Milj. EUR                  2005 2004
Tilikauden voitto (+), tappio (-)      -363  386
Oikaisuerät                      
 Poistot                   232  251
 Arvonalentumiset              168   -
 Muokattujen kuparituotteiden             
 liiketoiminnan myyntitappio         249   -
 Muut oikaisut                95  94
Käyttöpääoman muutos, (+) vähennys, (-)    202 -710
lisäys
Saadut osingot                 7   3
Saadut korot                  21  23
Maksetut korot                -93 -112
Maksetut verot                -58  -63
Liiketoiminnan nettorahavirta         459 -128
Investoinnit                 -245 -478
Tytäryritysten myynnit            489  18
Osakkuusyhtiöosakkeiden myynnit        290  127
Muu omaisuuden myynti             13  14
Muu investointien rahavirta          18  166
Investointien nettorahavirta         565 -152
Rahavirta ennen rahoitusta         1 024 -280
Pitkäaikaisten lainojen nostot        136  379
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset     -454 -144
Lyhytaikaisten lainojen                
muutos, (+) lisäys, (-) vähennys       -600  25
Maksetut osingot               -91  -36
Muu rahoituksen rahavirta           -22  11
Rahoituksen nettorahavirta         -1 032  235
Oikaisuerät                   2  30
Rahavarojen nettomuutos            -6  -16
                            
Rahavarat tilikauden alussa          211  231
Valuuttakurssien muutosten vaikutus       7  -4
Rahavarojen nettomuutos            -6  -16
Rahavarat tilikauden lopussa         212  211
                          
                          
Konsernin tunnusluvut               
                      1.1. - 1.1. -
                      31.12. 31.12.
Milj. EUR                  2005 2004
Liikevoittoprosentti             1,5  8,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %         1,9  9,6
Oman pääoman tuotto, %           -15,9 16,8
Jatkuvien toimintojen oman pääoman tuotto,  -0,1 16,5
%
                            
Sijoitettu pääoma kauden lopussa      3 599 4 941
Korollinen nettovelka kauden lopussa    1 537 2 435
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %      38,2 35,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %      74,5 97,2
                            
Osakekohtainen tulos, EUR          -2,01 2,12
Jatkuvien toimintojen osakekohtainen    -0,02 2,08
tulos, EUR
Myytyjen ja myytävänä olevien             
 toimintojen osakekohtainen tulos, EUR   -1,99 0,04
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä, 
1 000 kpl 1) 				 181 031 180 057
                 
Laimennusvaikutuksella oikaistu       -2,01 2,12
tulos/osake, EUR
Laimennettu osakkeiden keskimääräinen         
lukumäärä, 1 000 kpl 1)         181 140 180 172
                       
Oma pääoma/osake, EUR            11,31 13,65
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa,   181 032 180 752
1000 kpl 1)                    
                            
Jatkuvien toimintojen                 
investoinnit käyttöomaisuuteen        174  414
Jatkuvien toimintojen poistot         216  191
Jatkuvien toimintojen henkilöstö      11 517 11 787
keskimäärin

1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Outokumpu on soveltanut 1.1.2005 alkaen seuraavia uusia IFRS-
standardeja: IFRS 2 (Osakeperusteiset maksut) ja IFRS 5 (Myytävänä
olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot). IFRS 5 -
standardia on sovellettu Outokumpu Copperiin, ja se on eritelty
liitetiedossa Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot. Uudistetun IAS 1
-standardin perusteella Outokummun markkinahintoihin liittyvät
voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden 2005 toisen neljänneksen
osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon rahoitustuottojen ja -
kulujen sijasta. Lisäksi Euroopan Unionin päästöoikeuksiin 1.1.2005
alkaen sovelletun kansainvälisen tilinpäätöskysymysten
tulkintakomitean (IFRIC) tulkinnan IFRIC 3 (Päästöoikeudet)
soveltamisesta on luovuttu kesäkuussa 2005.

Osakeperusteiset maksut

IFRS 2 -standardia on sovellettu vuoden 2003 optiojärjestelmään, ja
vertailuvuoden luvut on oikaistu. Optio-ohjelman ehdoista on
kerrottu tarkemmin vuoden 2004 vuosikertomuksessa ja alla
liitetiedossa Osakkeet ja osakepääoma. Optio-oikeudet on arvostettu
käypään arvoon myöntämispäivänä käyttäen Black-Scholes-Merton
–optiohinnoittelumallia sekä soveltuvia tilastomatematiikan
menetelmiä. Optiojärjestelmän kokonaisarvoksi on arvioitu 6 milj.
euroa. Tämä kirjataan kuluksi oikeuden syntymisajanjakson kuluessa.

Markkinahintaerojen uudelleenryhmittely

Uudistetun IAS 1 -standardin perusteella Outokummun
johdannaisinstrumenttien voitot ja tappiot on sisällytetty vuoden
2005 toisen neljänneksen osavuosikatsauksesta lähtien liikevoittoon.
Rahoituseriin ne sisällytetään ainoastaan silloin, kun
johdannaisinstrumentti liittyy rahoitusvaroihin tai -velkoihin. Myös
myyntisaamisten ja ostovelkojen kurssierot esitetään jatkossa
liikevoiton yläpuolella. Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.
Uudelleenryhmittelyllä ei ollut vaikutusta konsernin tilikausien
tuloksiin.

Päästöoikeudet

IFRIC 3 -tulkintaa on sovellettu Euroopan Unionin
päästökauppajärjestelmään (ETS), joka käynnistyi 1.1.2005.
Kesäkuussa 2005 International Accounting Standards Board (IASB)
päätti peruuttaa päästöoikeuksia koskevan IFRIC 3 -tulkinnan niin,
että peruutus tuli voimaan välittömästi. Päätöksen seurauksena
Outokumpu on muuttanut päästöoikeuksien laskentaperiaatteita.
Päästöoikeuksien laskentaperiaatteet perustuvat voimassa oleviin
IFRS-standardeihin, joiden mukaan ostetut päästöoikeudet kirjataan
aineettomiin oikeuksiin hankintahintaansa. Sen sijaan vastikkeetta
saadut päästöoikeudet arvostetaan nimellisarvoonsa, eli niiden arvo
on nolla. Varaus päästöoikeuksiin palautusvelvoitteen täyttämiseksi
kirjataan, elleivät vastikkeetta saadut päästöoikeudet riitä
kattamaan todellisten päästöjen määrää. Täten mahdollinen
liikevoittoon kirjattava vaikutus aiheutuu toteutuneiden päästöjen
ja saatujen päästöoikeuksien erosta. IFRIC 3:n noudattamisella oli
0,2 milj. euron negatiivinen vaikutus Outokummun ensimmäisen
neljänneksen liikevoittoon. Tämä vaikutus on peruutettu kesäkuussa
2005. Outokummun taseessa 31.12.2005 ei ole kirjauksia
päästöoikeuksiin liittyen, koska päästöoikeuksia ei ole ostettu ja
toteutuneet päästöt vuonna 2005 alittivat saatujen päästöoikeuksien
määrän.

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 250 555 ja osakepääoma
308,1 milj. euroa 31.12.2005. Outokumpu Oyj:llä oli 31.12.2005
hallussaan 218 603 omaa osaketta, joiden yhteenlaskettu
kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,4 milj. euroa. Outokummun hallussa
olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä 31.12.2005 oli 0,1 %.

Vuoden 2003 varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-ohjelmasta.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia voidaan antaa
yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan merkitä yhteensä 5
100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-oikeutta
2003A. Optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärä oli 1 700 000.
Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A enimmäismäärästä
62 % ja muu johto 45,25 %. Kesäkuussa 2003 asetetut
ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet
2003A jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen
sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin
johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös
velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003A voidaan
merkitä yhteensä 684 191 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2006 -
1.3.2009. Osakkeen merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen
mukaisesti 10,70 euroa osakkeelta, jota alennetaan vuosittain
maksettavilla osingoilla.

Hallitus vahvisti 16.2.2005, että 130:lle Outokummun johtoon
kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 1 148 820 optio-oikeutta
2003B. Optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärä oli 1 700 000.
Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003B enimmäismäärästä
55,2% ja muu johto 75 %. Helmikuussa 2004 asetetut
ansaintakriteerit, joiden saavuttamisen perusteella optio-oikeudet
2003B jaettiin, liittyivät osakekohtaisen tuloksen kehittymiseen
sekä alan vertailuyrityksiä parempaan kurssikehitykseen. Konsernin
johtoryhmän jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös
velkaantumisaste. Tällä hetkellä optio-oikeuksilla 2003B voidaan
merkitä yhteensä
1 107 570 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen
merkintähinnaksi muodostui ohjelman ehtojen mukaisesti 13,56 euroa
osakkeelta, jota alennetaan vuosittain maksettavilla osingoilla.

Hallitus asetti maaliskuussa 2005 ansaintakriteerit, joiden
saavuttamisen perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003C Outokumpu-
konsernin 158 avainhenkilölle keväällä 2006. Optio-oikeuksien
jakamisen perusteena käytetään Outokumpu-konsernin total shareholder
return -suhdeluvun (TSR) kehitystä suhteessa vertailuryhmään,
liikevoittoa sekä konsernin johtoryhmän jäsenten kohdalla myös
velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla 2003C voidaan merkitä
yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n osaketta 1.9.2008 -
1.3.2011. Tällä hetkellä optio-oikeuksien 2003C enimmäismäärällä
voidaan merkitä enintään 1 160 000 osaketta. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella 2003C on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin pörssissä 1.12.2005 - 28.2.2006.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 5 017 994 eurolla
ja osakkeiden lukumäärä enintään 2 951 761 osakkeella olettaen, että
optio-oikeudet 2003C jaetaan täysimääräisesti. Optioiden perusteella
merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 1,6 % yhtiön osakkeista ja
osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti ensimmäisellä neljänneksellä kerran vuoden 2004
varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta luovuttaa yhtiön
omia osakkeita. Outokumpu Oyj siirsi 14.2.2005 yhteensä 279 930
hallussaan ollutta omaa osaketta johdon osakepalkkiojärjestelmän
piiriin kuuluville henkilöille.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen uusmerkinnällä,
antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa.
Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa erässä
yhteensä enintään 30 800 000 eurolla. Uusia kirjanpidolliselta vasta-
arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita voidaan siten antaa enintään
18 117 647 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on
oikeus merkitä osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja.
Hallitus voi poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta,
mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy kuten
yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai
järjestelyjen rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista merkinnän ehdoista. Hallitus voi
päättää, että uusmerkintä suoritetaan apporttiomaisuutta vastaan,
kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa
vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai käytettäväksi
vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa
omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
hallituksen määräämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Osakkeita voidaan myös käyttää osana yhtiön henkilöstölle
suunnattuja kannustus- ja palkkiojärjestelmiä. Osakkeita voidaan
hankkia enintään 9 000 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön osakkeiden
kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen päätöksen
mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä
hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan
myyjille Helsingin pörssin ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskuksen
sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa. Osakkeet hankitaan
voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja siten osakkeiden
hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska
hankittavien osakkeiden määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla
ja koska yhtiöllä on vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei
ole merkittävää vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan
jakautumiseen yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia
Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden
myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1 momentissa
tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida
määritellä. Hallitus on valtuutettu päättämään muista omien
osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.
Valtuutus on voimassa vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2005
myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen. Osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 9 300 000 kappaletta. Osakkeita voidaan
luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus valtuutetaan
päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä järjestyksessä osakkeita
luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
yhtiön osakkeisiin. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena silloin,
kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä
tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden myymisestä Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä
varojen hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 pykälän 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi muuten
kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan vähintään
niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka määräytyy
Helsingin pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan, kuittausta vastaan
tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin ehdoin. Hallitus on
valtuutettu päättämään muista omien osakkeiden luovuttamiseen
liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä. Valtuutus on voimassa
vuoden 2006 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 2.2.2006 mennessä.

Myydyt ja myytävänä olevat toiminnot

Outokumpu ja Nordic Capital allekirjoittivat 5.4.2005 sopimuksen,
jolla Outokumpu myi muokattujen kuparituotteiden liiketoimintansa
Nordic Capitalille. Kauppa saatettiin päätökseen 7.6.2005.
Järjestelyssä myytiin seuraavat entisen Outokumpu Copper -
liiketoiminta-alueen liiketoiminnat: Americas, Europe, Automotive
Heat Exchangers, Appliance Heat Exchanger & Asia, joka sisältää 100
%:n omistusosuuden Outokumpu Heatcraftista, sekä Forming equipment -
liiketoiminta. Myytyjen liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2004 oli
1 684 milj. euroa ja henkilöstön määrä vuoden lopussa 6 400. Kaupan
ulkopuolelle jäi Outokumpu Copper Tube and Brass -liiketoiminta,
johon kuuluvat vesijohto- ja teollisuusputket Euroopassa, sisältäen
ilmastointi- ja jäähdytinputkien valmistuksen Euroopassa sekä
messinkitankotuotteet.

Kokonaiskauppahinta oli 612 milj. euroa, joka käsitti 512 milj.
euroa käteisenä ja Yhdysvaltain dollari -määräisen pitkäaikaisen 100
milj. euron suuruisen kauppahintasaatavan. Outokumpu kirjasi
kaupasta 252 milj. euron myyntitappion. Lisäksi kaupan ulkopuolelle
jääneestä Tube and Brass -liiketoiminnasta tehtiin 86 milj. euron
arvonalentumiskirjaus perustuen johdon arvioon sen liiketoimintojen
arvosta. Suomen verosäännösten mukaan myyntitappio ja Tube and Brass
-liiketoiminnan arvonalentumistappiot eivät ole
verovähennyskelpoisia. Koko entinen Outokumpu Copper -
liiketoimintasegmentti on luokiteltu myydyksi toiminnoksi. Myytyjen
ja myytävänä olevien toimintojen kauden tappio, 360 milj. euroa,
sisältää muokattujen kuparituotteiden liiketoiminnan tammi -
maaliskuun 2005 nettotuloksen, Nordic Capitalin kanssa tehdystä
kaupasta syntyneen 252 milj. euron myyntitappion, Tube and Brass -
liiketoimintaan kohdistuvan 86 milj. euron arvonalentumistappion ja
sen vuoden 2005 nettotuloksen. Myytyjen ja myytävänä olevien
toimintojen tappio on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään
jatkuvien toimintojen tuloksen jälkeen. Tube and Brassin varat ja
velat esitetään myytävänä olevina pitkäaikaisina omaisuuserinä.
Ohjelma Tube and Brass -liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseksi
on käynnistetty ja Outokummun aikomuksena on luopua tästä
liiketoiminnasta.
    
                          
                          
Tietoja myydyistä ja myytävänä olevista
toiminnoista


                          
Tuloslaskelma                   
                      1.1. - 1.1. -
                      31.12. 31.12.
Milj. EUR                  2005  2004
Liikevaihto                  921  2 050
Kulut                    -927 -1 978
Liikevoitto (+), -tappio (-)          -6   72
Nettorahoituserät               -10   -35
Voitto (+), tappio (-) ennen veroja      -16   37
Tuloverot                   -4   -26
Voitto (+), tappio (-) verojen jälkeen    -20   11
                             
Tube and Brass -divisioonan omaisuuserien        
arvonalentumistappio             -86    -
Muokattujen kuparituotteiden               
liiketoiminnan myyntitappio         -252    -
Tuloverot                    -    -
Arvonalentumis- ja myyntitappio verojen   -338    -
jälkeen
                             
Vähemmistöosuus                -1   -3
Myytyjen ja myytävänä olevien              
toimintojen tilikauden voitto (+), tappio  -360    7
(-)
                         
Rahavirtalaskelma                 
                      1.1. - 
                      31.12. 
Milj. EUR                  2005 
Liiketoiminnan rahavirta           -88 
Investointien rahavirta            -70 
Rahoituksen rahavirta             142 
Rahavirta yhteensä              -17 
                         
Tase                       
                      31.12. 
Milj. EUR                  2005 
Varat                       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      9 
Muut pitkäaikaiset varat            4 
Vaihto-omaisuus                113 
Muut lyhytaikaiset varat            95 
                       221 
Velat                       
Varaukset                   21 
Pitkäaikaiset velat               3 
Ostovelat                   49 
Muut lyhytaikaiset velat            17 
                        89 


Merkittävät kertaluonteiset erät           
                     1.1. -  1.1. -
                     31.12.  31.12.
Milj. EUR                 2005   2004
Boliden-osakkeiden myyntivoitto/tappio    35   -19
Kiinteiden kustannusten           -34    -
leikkausohjelma
Coil Products Sheffieldin sulkeminen    -130    -
TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun purku    -    22
Suodatinliiketoiminnan myyntivoitto      -    16
                      -129    19
                            
Tuloverot                        
                     1.1. -  1.1. -
                     31.12.  31.12.
Milj. EUR                 2005   2004
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien   -67   -50
verot
Laskennalliset verot             43   -11
                      -24   -61
                            
Vastuusitoumukset                
                         
Milj. EUR               31.12.2005 31.12.2004
                           
Annetut pantit                     
Kiinnitykset maa-alueisiin          94   110
Muut pantit                  8    2
                            
Annetut takaukset                    
Tytäryhtiöiden puolesta                 
 Kaupallisten sitoumusten vakuudeksi    77    81
Osakkuusyhtiöiden puolesta               
 Rahoituksen vakuudeksi           4    4
                            
Muut vastuut                 65    -
                            
Vuokravastuut                207   146
                              
Avoimet johdannaissopimukset                
                 31.12.  31.12. 31.12. 31.12.
                  2005   2004  2005  2004
Milj. EUR            Käypä nettoarvo Nimellismäärä
Valuutta- ja korkojohdannaiset             
 Valuuttatermiinit         -1    26 1 796  1 247
 Valuuttaoptiot                        
   Ostetut             -    0   -    7
   Asetetut             -    0   -    8
 Valuutanvaihtosopimukset      -    -1   -   21
 Koronvaihtosopimukset        3    -2  432   172
                                
                         Tonnia Tonnia
Metallijohdannaiset                      
 Kuparitermiinit ja -futuurit    -1    3 33 775 50 150
 Kuparioptiot                         
   Ostetut             -    0   - 20 522
 Nikkelitermiinit ja -futuurit    1    1 1 608  1 758
 Sinkkitermiinit ja -futuurit    0    0 1 300 39 000
 Alumiinitermiinit ja -       -    0   -  2 550
futuurit
                                
                          TWh   TWh
Sähköjohdannaiset                       
 Pörssinoteeratut          1    0  0,1   0,1
sähköjohdannaiset
 Muut sähköjohdannaiset       13    0  4,6   5,0

                                
Tuloslaskelma neljänneksittäin                 
                                
Milj. EUR              I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto             1 196 1 283 1 143 1 500 5 122
                                 
Liikevoitto              129  123  69  115  436
                                 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   16   8  31  24   78
Rahoitustuotot ja -kulut       -14  -7  -25  -28  -75
Voitto (+), tappio (-) ennen veroja  130  124  75  111  440
Tuloverot               -31  -17  -17   4  -61
Jatkuvien toimintojen                       
tilikauden voitto (+), tappio (-)   99  107  58  115  379
                                 
Myytyjen ja myytävinä olevien                   
toimintojen tilikauden                      
voitto (+), tappio (-)         33  -12  -5  -9   7
Tilikauden voitto (+), tappio (-)   132  96  53  106  386
                                 
Jakautuminen:                           
Emoyhtiön omistajille         130  95  52  105  382
Vähemmistölle              2   1   0   0   4
                                  
Merkittävät kertaluonteiset erät                 
                                 
Milj. EUR              I/04 II/04 III/04 IV/04  2004
General Stainless                         
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -  13   13
purku
 Coil Products Sheffieldin       -   -   -   -   -
sulkeminen
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -   -   -
leikkausohjelma
Specialty Stainless                        
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -   -   -
leikkausohjelma
Technology                            
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -   5   5
purku
 Suodatinliiketoiminnan        18  -1   -  -1   16
myyntivoitto
Muu toiminta                           
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -   4   4
purku
 Coil Products Sheffieldin       -   -   -   -   -
sulkeminen
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -   -   -
leikkausohjelma
 Boliden-osakkeiden           -   -   -  -19  -19
myyntivoitto/tappio
                    18  -1   -   2   19
                                 
Milj. EUR              I/05 II/05 III/05 IV/05  2005
Jatkuvat toiminnot:                        
Liikevaihto             1 456 1 589 1 191 1 317 5 552
                                 
Liikevoitto              121  161  -20 -179   83
                                 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista   -1   2  -1   0   0
Rahoitustuotot ja -kulut       -12  -19  -18  -13  -61
Voitto (+), tappio (-) ennen veroja  108  144  -39 -191   22
Tuloverot               -20  -39   8  26  -24
Jatkuvien toimintojen                       
tilikauden voitto (+), tappio (-)   89  105  -31 -165   -3
                                 
Myytyjen ja myytävinä olevien                   
toimintojen tilikauden                      
voitto (+), tappio (-)        -333  -8  -5  -14  -360
Tilikauden voitto (+), tappio (-)  -244  97  -36 -180  -363
                                 
Jakautuminen:                           
Emoyhtiön omistajille        -245  96  -36 -179  -364
Vähemmistölle              1   1   0  -1   1
                                 
Merkittävät kertaluonteiset erät                 
                                 
Milj. EUR              I/05 II/05 III/05 IV/05  2005
General Stainless                         
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -   -   -
purku
 Coil Products Sheffieldin       -   -   - -127  -127
sulkeminen
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -  -11  -11
leikkausohjelma
Specialty Stainless                        
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -  -21  -21
leikkausohjelma
Technology                            
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -   -   -
purku
 Suodatinliiketoiminnan         -   -   -   -   -
myyntivoitto
Muu toiminta                           
 TEL:n työkyvyttömyyseläkevastuun    -   -   -   -   -
purku
 Coil Products Sheffieldin       -   -   -  -3   -3
sulkeminen
 Kiinteiden kustannusten        -   -   -  -3   -3
leikkausohjelma
 Boliden-osakkeiden          25   -  10   -   35
myyntivoitto/tappio
                    25   -  10 -164  -129

Tunnusluvut neljänneksittäin                   
                                 
Milj. EUR                I/04  II/04 III/04 IV/04
Liikevoittoprosentti           10,7   9,6   6,1  7,7
Sijoitetun pääoman tuotto, %       11,9  10,5   5,7  9,3
Oman pääoman tuotto, %          24,1  16,5   8,9  17,2
Jatkuvien toimintojen oman pääoman    18,1  18,6   9,7  18,7
tuotto, %
                                  
Sijoitettu pääoma kauden lopussa    4 543  4 839  4 919 4 941
Korollinen nettovelka kauden lopussa  2 261  2 496  2 515 2 435
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    33,1  32,7  33,6  35,8
Velkaantumisaste kauden lopussa, %    99,0  106,5  104,6  97,2
                                  
Osakekohtainen tulos, EUR        0,73  0,52  0,29  0,58
Jatkuvien toimintojen                        
osakekohtainen tulos, EUR        0,54  0,59  0,32  0,63
Myytyjen ja myytävinä olevien                    
toimintojen osakekohtainen tulos, EUR  0,19  -0,07  -0,03 -0,05
Osakkeiden keskimääräinen                      
lukumäärä, 1 000 kpl 1)        178 081 180 742 180 752 180 752
Oma pääoma/osake, EUR          12,43  12,75  13,08 13,65
Osakkeiden lukumäärä                        
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)      178 914 180 752 180 752 180 752
                                  
Jatkuvien toimintojen                        
investoinnit käyttöomaisuuteen      133   76   91  114
Jatkuvien toimintojen poistot       44   48   48   50
Jatkuvien toimintojen henkilöstö    11 681 11 997 11 960 11 513
keskimäärin
                                 
Milj. EUR                I/05  II/05 III/05 IV/05
Liikevoittoprosentti           8,3  10,1  -1,7 -13,6
Sijoitetun pääoman tuotto, %       10,9  16,0  -2,0 -18,8
Oman pääoman tuotto, %         -41,0  17,2  -6,4 -33,5
Jatkuvien toimintojen oman pääoman    14,9  18,6  -5,5 -30,8
tuotto, %
                                
Sijoitettu pääoma kauden lopussa    3 953  4 084  3 981 3 599
Korollinen nettovelka kauden lopussa  1 695  1 822  1 744 1 537
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %    35,5  37,2  38,7  38,2
Velkaantumisaste kauden lopussa, %    75,0  80,6  77,9  74,5
                                
Osakekohtainen tulos, EUR        -1,35  0,53  -0,20 -0,99
Jatkuvien toimintojen                        
osakekohtainen tulos, EUR        0,49  0,57  -0,17 -0,91
Myytyjen ja myytävinä olevien                    
toimintojen osakekohtainen tulos, EUR  -1,84  -0,04  -0,03 -0,08
Osakkeiden keskimääräinen                      
lukumäärä, 1 000 kpl 1)        180 901 181 032 181 032 181 032
Oma pääoma/osake, EUR          12,39  12,41  12,27 11,31
Osakkeiden lukumäärä                        
kauden lopussa, 1 000 kpl 1)      181 032 181 032 181 032 181 032
                                
Jatkuvien toimintojen                      
investoinnit käyttöomaisuuteen       37   41   39   57
Jatkuvien toimintojen poistot       53   54   54   55
Jatkuvien toimintojen henkilöstö    11 475 11 833 11 746 11 013
keskimäärin


1) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.

Tilaa