OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOS HEI

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE 24.7.2003 klo 13.00

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOS HEIKKO

Toisen neljänneksen liikevaihto oli 1 439 milj. euroa (I/2003:
1 483 milj. euroa) ja liikevoitto 25 milj. euroa (I/2003: 28
milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,07 euroa (I/2003: -
0,03 euroa). Liiketoiminnan rahavirta oli -62 milj. euroa
(I/2003: -22 milj. euroa). Konsernin tuloksen odotetaan
paranevan vuoden loppupuolella erityisesti ruostumattoman
teräksen suurempien toimitusmäärien ja paremman
tuotevalikoiman ansiosta.

TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

- Markkinatilanteen heikentymisen myötä toisen neljänneksen
liikevoitto pysyi heikkona, likimain ensimmäisen neljänneksen
tasolla. Liikevoittoa rasittivat etenkin Stainless Steelin
lopputuotteiden toimitusmäärien pienentyminen,
kylmävalssattujen tuotteiden perushintojen alentuminen sekä
kiinteiden kustannusten kasvu Tornion laajennuksen
ylösajovaiheessa. Kuparin, sinkin ja teknologian myynnin
markkinat pysyivät vaimeina. Liikevoitto jäi selvästi
pienemmäksi kuin vuoden 2002 toisella neljänneksellä.

- Ruostumattoman teräksen laajennusinvestointi Torniossa etenee
hyvin, vaikka uuden kylmävalssaamon ylösajo on hieman myöhässä
alkuperäisestä aikataulusta. Kirkkaiden kuumanauhojen
toimitukset aloitettiin maaliskuussa ja kylmävalssattujen
tuotteiden tuotanto kesäkuussa.

- Suurista käyttöomaisuusinvestoinneista, merkittävästi
kasvaneesta käyttöpääomasta sekä epätyydyttävästä
kannattavuudesta johtunut liiketoiminnan heikko rahavirta nosti
konsernin velkaantumisasteen 158 %:iin.

- Tuloksen odotetaan paranevan loppuvuodesta kausiluonteisesti
heikon kolmannen neljänneksen jälkeen, kun Tornion tehtaiden
toimitusmäärät kasvavat ja tuotevalikoima paranee. Mikäli
markkinatilanne ei kuitenkaan parane selvästi, konsernin
koko vuoden liikevoitto ja voitto ennen satunnaisia eriä jäävät
viime vuotta pienemmiksi.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Pitkään jatkunut hidas talouskasvu on heikentänyt
metalliliiketoiminnan kannattavuutta. Samalla olemme tehneet
suuria investointeja, jotka ovat luonnollisesti rasittaneet
tasettamme. Viime kesänä julkistamastamme kolmiosaisesta
taseenparannusohjelmasta osakeanti on toteutettu ja
divestointiohjelma etenee hyvin, mutta kolmas osa-alue,
kassavirta, ei kuitenkaan ole parantunut odotetusti. Syynä
tähän on lähinnä epätyydyttävä markkinatilanne, joka on
heikentänyt kannattavuutta. Tarvittaessa ryhdymmekin
lisätoimiin, jotta saamme velkaantumisasteen takaisin
tavoitetasolle. Ruostumattoman teräksen markkinat ovat
heikentyneet alkuvuoden hyväksyttävältä tasolta. Perusmetallien
hinnat ovat kuitenkin hieman nousseet viimeaikoina, tosin hyvin
alhaisilta tasoilta. Lyhyellä aikavälillä kannattavuuttamme
parantavat eniten Tornion laajennuksesta seuraava
ruostumattoman teräksen toimitusmäärien kasvu ja
tuotevalikoiman paraneminen. Kun markkinatilanne lopulta
kääntyy parempaan, kolmen viime vuoden aikana rakennettu uusi
Outokumpu on valmis tarttumaan tilaisuuteen - tekemään hyvää
tulosta."

JOHDON TULOSANALYYSI – TOINEN NELJÄNNES

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto pysyi heikkona

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto
puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä
varastovoitoista ja -tappioista sekä kertaluonteisista eristä.

Milj. EUR         I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                   
Stainless Steel      769  823  671  739
Copper           409  452  392  416
Zinc            99  120  101   98
Technology         71  114   90  124
Muu toiminta        89   90   65   92
Sisäinen myynti      -61  -68  -59  -78
Konserni         1 376 1 531 1 260 1 391
                        
Vertailukelpoinen                
liikevoitto                   
Stainless Steel       75   83   20   21
Copper           15   22   15   8
Zinc             3   1   1   -0
Technology         -8   5   -1   8
Muu toiminta        -4   9  -15  -25
Sisäiset erät        -0   -1   5   1
Konserni          81  119   25   13
Vertailukelpoisuuteen               
vaikuttavat erät,                 
liiketoiminnat       14   53  -20   2
Vertailukelpoisuuteen               
vaikuttavat erät,                 
konserni           -  -21   1   -
Konserni,                     
virallinen liikevoitto   95  151   6   15

Milj. EUR         2002  I/03 II/03
Liikevaihto               
Stainless Steel     3 002  876  851
Copper          1 669  409  402
Zinc            418   93   95
Technology         399   88   81
Muu toiminta        336   87   99
Sisäinen myynti      -266  -70  -89
Konserni         5 558 1 483 1 439
                    
Vertailukelpoinen            
liikevoitto               
Stainless Steel      184   49   36
Copper           60   2   8
Zinc             5   5   2
Technology          4   -9   -4
Muu toiminta        -35  -23  -17
Sisäiset erät        5   1   -1
Konserni          223   25   24
Vertailukelpoisuuteen            
vaikuttavat erät,              
liiketoiminnat       64   3   1
Vertailukelpoisuuteen            
vaikuttavat erät,              
konserni          -20   -   -
Konserni,                  
virallinen liikevoitto   267   28   25

Metallien kysynnän kasvu hidastui toisen neljänneksen aikana.
Konsernin liikevaihto pieneni hieman edellisestä neljänneksestä
lähinnä ruostumattoman teräksen myynnin pienentyessä. Konsernin
toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto pysyi
heikkona, likimain edellisen neljänneksen tasolla ja oli
merkittävästi pienempi kuin vuoden 2002 toisella
neljänneksellä. Stainless Steelin liikevoitto supistui ja
Copperin liikevoitto puolestaan parani vuoden 2003
ensimmäisestä neljänneksestä. Zinc-divisioonan liikevoitto
pysyi heikkona ja Technologyn tulos oli tappiollinen.

Euro vahvistui huhti-kesäkuussa Yhdysvaltain dollariin nähden 6
% verrattuna edelliseen neljännekseen ja 24 % verrattuna vuoden
2002 toiseen neljännekseen. Tämä ei kuitenkaan vaikuttanut
merkittävästi konsernin tulokseen valuuttasuojauksien ansiosta.

Stainless Steel ottaa käyttöön uutta kapasiteettia

Stainless Steelin tunnuslukuja              
                              
Milj. EUR              I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                        
Valssatut tuotteet          599  628  517  584
Erikoistuotteet            325  375  299  312
Pohjois-Amerikka            71   72   60   64
Muut                 -226  -252  -205  -221
Stainless Steel yhteensä       769  823  671  739
                              
Vertailukelpoinen                     
liikevoitto                        
Valssatut tuotteet           54   60   16   32
Erikoistuotteet             9   11   1   -8
Pohjois-Amerikka            1   3   1   -2
Muut                  11   9   8   6
AvestaPolarit yhteensä         75   83   26   28
Konserniliikearvon poisto       -   -   -6   -7
Stainless Steel yhteensä        75   83   20   21
                              
Varastojen markkina-                    
hintakorjaukset             -   -   -   0
AvestaPolaritin                     
vähemmistön hankinnasta
tehty konserni-                     
liikearvon poisto 1)                     -15
Vakuutuskorvaus             -   20   -   -
Stainless Steel,                        
virallinen liikevoitto         75  103   20   6
                               
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa        1 992 2 154 2 819 3 038
                              
Päätuotteiden tuotanto                   
(1 000 tonnia)                       
Valssatut tuotteet                        
Teräsaihiot              411  411  337  435
- josta Long                         
Productsin osuus           130  147  109  115
Kylmävalssaamon tuotanto                   
- Kylmävalssatut tuotteet      205  222  179  201
- Kirkkaat kuumanauhat        102  104   75  104
Erikoistuotteet                        
Ferrokromi               63   63   59   63
Putket                 18   19   14   17
Kvarttolevyt              25   26   19   25
Pitkät tuotteet 2)           40   54   33   53
Erikoisohuet nauhat           5   5   6   5
Pohjois-Amerikka                       
Kvarttolevyt,                         
tangot ja putket            19   21   17   17
                               
Markkinahintojen                       
kehitys 3)                         
Ruostumaton teräs                       
Markkinahinta       EUR/kg  1,54  1,75  1,82  1,76
Perushinta         EUR/kg  1,31  1,41  1,45  1,44
Muokkauslisä        EUR/kg  0,88  0,98  1,03  1,00
Nikkeli          USD/lb  2,81  3,15  3,10  3,22
              EUR/kg  7,08  7,56  6,95  7,11
Ferrokromi (Cr-sisältö)  USD/lb  0,29  0,30  0,32  0,35
              EUR/kg  0,72  0,72  0,72  0,77

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Milj. EUR              2002  I/03 II/03
Liikevaihto                    
Valssatut tuotteet         2 328  682  667
Erikoistuotteet           1 311  349  327
Pohjois-Amerikka           267   64   59
Muut                 -904  -219  -202
Stainless Steel yhteensä      3 002  876  851
                          
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto                    
Valssatut tuotteet          162   45   35
Erikoistuotteet            13   0   2
Pohjois-Amerikka            3   -1   0
Muut                  34   12   6
AvestaPolarit yhteensä        212   56   43
Konserniliikearvon poisto      -28   -7   -7
Stainless Steel yhteensä       184   49   36
                          
Varastojen markkina-                
hintakorjaukset             0   1   0
AvestaPolaritin                     
vähemmistön hankinnasta
tehty konserni-                     
liikearvon poisto 1)          -   -   -
Vakuutuskorvaus            20   -   -
Stainless Steel,                    
virallinen liikevoitto        204   50   36
                            
Liiketoimintaan sitoutunut              
pääoma kauden lopussa        3 038 3 204 3 355
                          
Päätuotteiden tuotanto               
(1 000 tonnia)                   
Valssatut tuotteet                 
Teräsaihiot             1 594  494  500
- josta Long                      
Productsin osuus           501  110   93
Kylmävalssaamon tuotanto              
- Kylmävalssatut tuotteet      807  204  207
- Kirkkaat kuumanauhat        385  112  125
Erikoistuotteet                    
Ferrokromi              248   63   62
Putket                 68   20   18
Kvarttolevyt              95   27   32
Pitkät tuotteet 2)          180   54   52
Erikoisohuet nauhat          21   5   7
Pohjois-Amerikka                    
Kvarttolevyt,                     
tangot ja putket            74   20   20
                            
Markkinahintojen                    
kehitys 3)                     
Ruostumaton teräs                   
Markkinahinta       EUR/kg  1,72  1,77  1,78
Perushinta         EUR/kg  1,41  1,43  1,39
Muokkauslisä        EUR/kg  0,97  0,98  0,93
Nikkeli          USD/lb  3,07  3,78  3,80
              EUR/kg  7,16  7,77  7,36
Ferrokromi (Cr-sisältö)  USD/lb  0,31  0,36  0,41
              EUR/kg  0,73  0,74  0,80

1) Vuoden 2002 neljännellä neljänneksellä tehtiin kaudelle
kuulumaton 15 milj. euron poisto, jotta konserniliikearvon
poisto vastaa vuositason poistoa.
2) Muut kuin teräsaihiot.
3) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja EUR/kg. Ferrokromi: CRU - US imported high
carbon 50-55 % Cr.

Ruostumattoman teräksen markkinatilanne heikkeni selvästi
toisella neljänneksellä. Sekä kylmä- että kuumavalssatun
ruostumattoman teräksen kysyntä hiipui kaikilla markkinoilla.
Ruostumattoman teräksen tuotanto kasvoi, mikä aiheutti
ylitarjontaa. Perushintoihin kohdistui paineita, ja ne alenivat
touko- ja kesäkuussa kaikilla keskeisillä markkinoilla.
Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun ruostumattoman
teräksen keskimääräinen Saksan perushinta laski 3 % ja
muokkauslisä 5 % vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Kvarttolevyjen kysyntä oli edelleen normaalia
heikompaa, ja pitkien tuotteiden markkinatilanne heikkeni
entisestään. Erikoisohuiden nauhojen kysyntä pysyi tyydyttävänä
ja hinnat vakaina, joskin suhteellisen alhaisina. Putkien ja
putkenosien hinnat olivat melko vakaat. Pohjois-Amerikan
markkinat olivat edelleen heikot.

Stainless Steelin liikevaihto oli toisella neljänneksellä 851
milj. euroa. Teräsaihioiden ja kirkkaiden kuumanauhojen suuri
osuus pienensi keskimääräisiä markkinahintoja sekä ensimmäiseen
neljännekseen että edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
Vertailukelpoinen liikevoitto heikkeni ensimmäisestä
neljänneksestä. Tämä johtui lopputuotteiden pienemmistä
toimitusmääristä sekä kylmävalssattujen tuotteiden perushinnan
alentumisesta. Liikevoittoa rasittivat kasvaneet kiinteät
kustannukset, jotka liittyvät pääasiassa Tornion laajennuksen
ylösajovaiheeseen. Lisäksi Degerforsin sulaton sulkemisen
valmistelu Ruotsissa sekä Sheffieldin sulaton ylösajo
Britanniassa heikensivät kannattavuutta. Lanka-aihioiden
valssausta jatketaan Degerforsissa, minkä johdosta noin 50
työpaikkaa säilyy alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna.
Degerforsin sulatto suljetaan syyskuun 2003 lopussa, ja lanka-
aihioiden valua jatketaan Sheffieldin sulatossa.
Erikoistuotteet ja Pohjois-Amerikka -divisioonat kärsivät
edelleen heikosta markkinatilanteesta ja matalista hinnoista.

Neuvottelut uuden eläkesäätiön perustamisesta AvestaPolaritin
brittiläisille työntekijöille, jotka pysyivät British Steel
Pension -säätiön edunsaajina vuonna 2001 toteutetun
AvestaPolaritin muodostamisen jälkeen, ovat johtaneet
sopimukseen ammattiliittojen kanssa. Corus Groupin osuudesta
uudessa eläkejärjestelyssä neuvotellaan parhaillaan.


Ruostumattoman teräksen kysynnän kasvun odotetaan pysyvän
vaatimattomana myös kausiluonteisesti hiljaisen kolmannen
neljänneksen jälkeen. Kylmävalssatun teräksen kolmannen
neljänneksen perushintaan kohdistuu Euroopassa paineita.
Eräiden suurten tuottajien ilmoittamien, kolmannelle
neljännekselle ajoittuvien tuotantoleikkausten vaikutuksista ei
ole varmuutta. Myös nikkelin hinnan suuri vaihtelu on lisännyt
markkinoiden epävarmuutta. Ferrokromin kolmannen neljänneksen
hinnasta neuvotellaan parhaillaan ja hinnan odotetaan edelleen
nousevan kohtuullisesti.

Markkinatilanteen lisäksi AvestaPolaritin tulokseen vaikuttaa
merkittävästi Tornion uuden teräskapasiteetin ylösajon
onnistuminen. Laajennuksen täydet tuotot saavutetaan, kun koko
tuotantokapasiteetti saadaan käyttöön vuoden 2004 loppuun
mennessä. Kannattavuutta heikentävät ylösajovaiheessa
kapasiteetin matala käyttöaste ja puolivalmiiden tuotteiden
suhteellisen suuri osuus.

Matalat muokkauslisät rasittavat Copperia

Copperin tunnuslukuja                  
                             
Milj. EUR             I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto                       
Amerikka               90   93   81   76
Eurooppa              142  144  120  120
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          61   74   63   58
Ilmastointi-                        
sovellukset & Aasia         73   92   85  101
Harjavalta Metals          96  103   87  105
Muut                -53  -54  -44  -44
Copper yhteensä           409  452  392  416
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                       
Amerikka               4   5   5   5
Eurooppa               2   7   0   0
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          4   8   6   5
Ilmastointi-                        
sovellukset & Aasia          2   4   0   -7
Harjavalta Metals           8   -1   2   5
Muut                 -5   -1   2   0
Copper yhteensä           15   22   15   8
                             
Varastojen              7   -1   -9   2
markkinahintakorjaukset
Eläkevaraus                         
(Yhdysvallat)             -   -   -   -6
Copper, virallinen                     
liikevoitto             22   21   6   4
                              
Liiketoimintaan                       
sitoutunut                         
pääoma kauden lopussa       1 008  933  991  935
                             
Muokattujen tuotteiden                 
toimitukset                       
(1 000 tonnia)                      
Amerikka               24   25   25   24
Eurooppa               36   40   34   35
Autojen lämmön-                       
vaihdinsovellukset          21   24   22   21
Ilmastointi-                        
sovellukset & Aasia         22   28   21   19
Sisäiset toimitukset         -1   -2   -2   -1
Toimitukset yhteensä        102  115  100   98
                              
Tilauskanta kauden                     
lopussa (1 000 tonnia)        67   61   60   60
                              
Harjavalta Metalsin                     
tuotanto (1 000 tonnia)                  
Raakakupari             43   34   41   43
Katodikupari             29   28   27   31
                              
Hintakehitys                       
Kuparituotteiden                     
muokkauslisä,                        
muutos edellisestä                     
jaksosta, % 1)            3   -3   -7   -3
Kuparin jalostuspalkkio,                  
muutos edellisestä                     
jaksosta, % 2)            -8   -2   -8   7
Kuparin hinta 3)     USD/lb  0,71  0,73  0,69  0,70
             EUR/kg  1,78  1,85  1,54  1,55

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR             2002  I/03 II/03
Liikevaihto                   
Amerikka              340   74   66
Eurooppa              526  112  109
Autojen lämmön-                   
vaihdinsovellukset         256   59   62
Ilmastointi-                     
sovellukset & Aasia         351  121  128
Harjavalta Metals          391   93   88
Muut                -195  -50  -51
Copper yhteensä          1 669  409  402
                           
Vertailukelpoinen                  
liikevoitto                   
Amerikka               19   2   1
Eurooppa               9   -6   -0
Autojen lämmön-                   
vaihdinsovellukset          23   3   4
Ilmastointi-                     
sovellukset & Aasia         -1   1   6
Harjavalta Metals          14   3   -2
Muut                 -4   -1   -1
Copper yhteensä           60   2   8
                         
Varastojen              -1   2   1
markkinahintakorjaukset
Eläkevaraus                     
(Yhdysvallat)            -6   -   -
Copper, virallinen                  
liikevoitto             53   4   9
                           
Liiketoimintaan                   
sitoutunut                      
pääoma kauden lopussa        935  947  945
                         
Muokattujen tuotteiden             
toimitukset                   
(1 000 tonnia)                  
Amerikka               98   24   23
Eurooppa              145   35   35
Autojen lämmön-                   
vaihdinsovellukset          88   22   23
Ilmastointi-                     
sovellukset & Aasia         90   26   30
Sisäiset toimitukset         -6   -1   -1
Toimitukset yhteensä        415  106  110
                           
Tilauskanta kauden                  
lopussa (1 000 tonnia)        60   67   64
                           
Harjavalta Metalsin                 
tuotanto (1 000 tonnia)               
Raakakupari             161   43   34
Katodikupari            115   31   32
                           
Hintakehitys                   
Kuparituotteiden                 
muokkauslisä,                    
muutos edellisestä                  
jaksosta, % 1)            -4   -4   -5
Kuparin jalostuspalkkio,              
muutos edellisestä                  
jaksosta, % 2)            -8   -9  -15
Kuparin hinta 3)     USD/lb  0,71  0,75  0,74
             EUR/kg  1,65  1,55  1,44

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen.
2) Outokummun saama kuparin yhdistetty sulatus- ja
jalostuspalkkio.
3) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.


Muokattujen kuparituotteiden kysyntä pysyi toisen neljänneksen
aikana heikkona. Kysyntä hidastui Euroopassa, Yhdysvaltain
talouskasvu hiipui ja Aasiassa kysyntään vaikutti SARS.
Euroopassa rakennusteollisuus pysyi heikkona ja
autoteollisuuden näkymät huononivat. Eurooppalaisia tuottajia
rasittivat lisäksi euron vahvuus suhteessa Yhdysvaltain
dollariin, ylikapasiteetti sekä kireä tilanne katodi- ja
romukuparimarkkinoilla. Yhdysvaltain talouden elpyminen on
viivästynyt ja kysyntä oli epätyydyttävää:
liiketilarakentaminen on alamaissa ja asuntorakentaminen
näyttää heikkenevän. Aasiassa tähän asti erittäin hyvänä
jatkunutta kysyntää hidasti toisella neljänneksellä SARS-
epidemia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että SARSin vaikutukset
kohdistuivat lähinnä toiseen neljännekseen.

Kuparimetallin kysyntä tuotti pettymyksen toisella
neljänneksellä. Rikastetarjonnan niukkuus jatkui, vaikka
kaivostuotanto kasvoi. Jalostuspalkkioiden markkinahinnat
(spot) pysyivät toisella neljänneksellä ennätyksellisen
alhaalla, ja CRU:n mukaan sopimushinnat laskivat 1 %
edellisestä neljänneksestä. Kuparimarkkinoiden
alitarjontatilanteen arvioidaan kestävän koko vuoden 2003,
koska rikasteiden niukkuus rajoittaa metallin tarjontaa.
Kuparin hinnan odotetaan nousevan hieman vuoden 2003
jälkipuoliskolla.

Copper-liiketoiminta-alueen toisen neljänneksen liikevaihto
laski 2 % edellisestä neljänneksestä. Tämä johtui pääasiassa
euron vahvistumisesta edelleen Yhdysvaltain dollariin nähden.
Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto jäi 8 milj.
euroon lähinnä yleisten hintapaineiden seurauksena.
Vertailukelpoinen liikevoitto parani edellisestä neljänneksestä
pääasiassa siksi, että jakso oli Ilmastointisovellukset & Aasia
-divisioonan huippusesonkia. Lisäksi Eurooppa-divisioonan
tulokseen kirjattiin ensimmäisellä neljänneksellä noin 5 milj.
euron suuruinen uudelleenjärjestelyvaraus.

Muokattujen kuparituotteiden tilaukset supistuivat toisella
neljänneksellä noin 5 % edellisestä neljänneksestä. Muokattujen
kuparituotteiden kysynnän ei odoteta muuttuvan merkittävästi
lähitulevaisuudessa. Koko vuoden liikevoiton arvioidaan
heikkenevän edellisvuodesta, koska hintojen ja tuotevalikoiman
ei odoteta paranevan loppuvuoden aikana.

Vaikea markkinatilanne piti Zincin kannattavuuden heikkona

Zincin tunnuslukuja                     
                              
Milj. EUR               I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto               99  120  101   98
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto               3   1   1   -0
                              
Varastojen                1   -0   -1   2
markkinahintakorjaukset
Kokkolan reaktorien                    
alaskirjaus               -   -   -4   -
Zinc, virallinen                        
liikevoitto               4   1   -4   2
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa         416  383  378  361
                              
Sinkin tuotanto (1 000 tonnia)    103   81   94  102
                              
Hintakehitys                        
Sinkin jalostuspalkkio,                    
muutos edellisestä                       
jaksosta, % 1)             -4   -6   -9   -2
Sinkin hinta 2)       USD/lb  0,36  0,35  0,35  0,35
               EUR/kg  0,91  0,85  0,78  0,77

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR               2002  I/03 II/03
Liikevaihto              418   93   95
                          
Vertailukelpoinen                  
liikevoitto               5   5   2
                          
Varastojen                2   -0   0
markkinahintakorjaukset
Kokkolan reaktorien                   
alaskirjaus               -4   0   -
Zinc, virallinen                     
liikevoitto               3   5   2
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa         361  353  347
                          
Sinkin tuotanto (1 000 tonnia)    380   97  103
                          
Hintakehitys                    
Sinkin jalostuspalkkio,                 
muutos edellisestä                   
jaksosta, % 1)             -20   -9   -7
Sinkin hinta 2)       USD/lb  0,35  0,36  0,35
               EUR/kg  0,82  0,73  0,68

1) Outokummun saama sinkin jalostuspalkkio. Sisältää ns. vapaan
sinkin.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Sinkkimarkkinat olivat toisella neljänneksellä edelleen heikot.
Maailmanlaajuisen kysynnän vuosikasvu hidastui ensimmäisen
neljänneksen 4 %:sta 0,5 %:iin. Kysyntä supistui sekä
Euroopassa että Yhdysvalloissa, koska liiketilarakentaminen
pysyi heikkona ja autoteollisuus laimeana. Kulutus kasvoi
ainoastaan Aasiassa. Sinkkimetallin markkinoilla oli edelleen
ylitarjontaa, ja hinnat pysyivät historiallisesti alhaisella
tasolla. Sinkkirikastemarkkinat olivat katsauskaudella
alijäämäiset, ja jalostuspalkkiot laskivat edelleen.

Sinkkituotanto sujui toisella neljänneksellä ilman suurempia
ongelmia sekä Kokkolassa että Oddassa. Koska markkinatilanne
oli edelleen heikko, Zinc-divisioonan toisen neljänneksen
liikevaihto ja liikevoitto pysyivät matalina. Vertailukelpoinen
liikevoitto jäi 2 milj. euroon erittäin alhaisten
jalostuspalkkioiden vuoksi. Valuuttasuojaukset lievensivät
suurelta osin vaikutuksia, joita aiheutui Yhdysvaltain dollarin
heikkoudesta suhteessa euroon ja Norjan kruunuun.

Sinkkimarkkinoiden näkymät ovat edelleen vaikeat. Euron
vahvistuminen suhteessa Yhdysvaltain dollariin on pienentänyt
merkittävästi eurooppalaisten tuottajien liikevaihtoa, ja on
todennäköistä, että tuotantoa supistetaan jatkossakin.
Sinkkimarkkinoiden vahvistuminen edellyttää kysynnän elpymistä
ja uusia tuotannonleikkauksia. Sinkin jalostuspalkkiot
pysynevät lähiaikoina matalina, ja siksi Zinc-divisioonan
liikevoiton ei odoteta paranevan merkittävästi loppuvuoden
aikana.

Technology tavoittelee parempaa tulosta loppuvuonna

Technologyn tunnuslukuja          
                      
Milj. EUR       I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto       71  114   90  124
                      
Virallinen                 
liikevoitto       -8   5   -1   8
                        
Liiketoimintaan                
sitoutunut pääoma               
kauden lopussa     33   36   26   35
                        
Tilauskanta                  
kauden lopussa     392  401  370  370

Milj. EUR       2002  I/03 II/03
Liikevaihto      399   88   81
                  
Virallinen             
liikevoitto       4   -9   -4
                    
Liiketoimintaan             
sitoutunut pääoma            
kauden lopussa     35   28   32
                    
Tilauskanta               
kauden lopussa     370  359  294


Teknologian myynnin markkinatilanne pysyi toisella
neljänneksellä erittäin vaikeana, ja merkittäviä
projektipäätöksiä lykättiin edelleen epävarman taloustilanteen
vuoksi. Technology teki toisella neljänneksellä 4 milj. euron
liiketappion pääasiassa heikon myynnin vuoksi. Teknologian
myynti on kausiluonteista, ja suurimman osan liikevoitosta
odotetaan jälleen syntyvän vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Technologyn tilauskanta supistui toisella neljänneksellä 294
milj. euroon (31.12.2002: 370 milj. euroa), koska Southern Peru
Copper Corporationin merkittävä sulattoprojekti poistettiin
tilauskannasta, kunnes saadaan parempi varmuus projektin
käynnistymisestä. Teknologian myynnin markkinatilanteen ei
kuitenkaan odoteta enää heikkenevän, ja tilausten
lisääntymisestä loppuvuoden aikana on jo saatu merkkejä.

Muun toiminnan tappio pieneni hieman

Muun toiminnan tunnuslukuja             
                           
Milj. EUR           I/02 II/02 III/02 IV/02
Liikevaihto           89   90   65   92
                           
Vertailukelpoinen                  
liikevoitto           -4   9  -15  -25
                           
Espoon kiinteistöjen                 
myyntivoitto           -   -   -   13
Eläkesäätiöiden                  
ylikatteen palautus        -   -   -   4
Henki-Sammon                   
vakuutusmaksun hyvitys      -   -   -   2
Harjavallan nikkelitehtaan            
myyntivoiton oikaisu       -   -   -6   -
AvestaPolarit Oyj Abp:n               
osakkeiden luovutusvoitto     -   34   -   -
Pyhäsalmen kaivoksen                   
myyntivoitto           6   -   -   -
Muu toiminta,                      
virallinen liikevoitto      2   43  -21   -6
                            
Liiketoimintaan sitoutunut               
pääoma kauden lopussa      147  223  100  209
                           
Kaivostuotanto                    
(1 000 tonnia)                    
Sinkkiä rikasteissa,                 
Taran kaivos           -   -   7   42

Milj. EUR           2002  I/03 II/03
Liikevaihto           336   87   99
                       
Vertailukelpoinen              
liikevoitto           -35  -23  -17
                       
Espoon kiinteistöjen             
myyntivoitto           13   -   -
Eläkesäätiöiden                  
ylikatteen palautus        4   -   -
Henki-Sammon                   
vakuutusmaksun hyvitys      2   -   -
Harjavallan nikkelitehtaan            
myyntivoiton oikaisu       -6   -   -
AvestaPolarit Oyj Abp:n           
osakkeiden luovutusvoitto    34   -   -
Pyhäsalmen kaivoksen               
myyntivoitto           6   -   -
Muu toiminta,                   
virallinen liikevoitto      18  -23  -17
                         
Liiketoimintaan sitoutunut            
pääoma kauden lopussa      209  228  248
                       
Kaivostuotanto                
(1 000 tonnia)                
Sinkkiä rikasteissa,             
Taran kaivos           49   43   41


Muun toiminnan liiketappiosta yli puolet liittyi jäljellä
olevaan kaivostoimintaan, lähinnä Taran kaivokseen. Taran
sinkkikaivos on suurelta osin saavuttanut
tuottavuustavoitteensa, mutta sinkin erittäin alhaisen hinnan
vuoksi kaivoksen tulovirta kattoi toisella neljänneksellä
ainoastaan käyttökustannukset. Taran kaivoksella siirrytään
kuitenkin loppuvuonna louhimaan parempilaatuista malmia. Muun
toiminnan kustannuksiin sisältyvät myös konserninjohdon ja
liiketoiminnan kehittämisen kulut, joita ei kohdisteta
liiketoiminta-alueille tai divisioonille.


Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
tilinpäätös liitetietoineen.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja konsernin
kehittäminen, (09) 421 2555,
kari.lassila@outokumpu.com
Eero Mustala, Viestintäjohtaja, (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com
Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com


Tiedotustilaisuus tänään kello 15.00

Outokumpu järjestää yhdistetyn tiedotustilaisuuden,
puhelinkonferenssin ja suoran internet-lähetyksen (web cast)
koskien vuoden 2003 toisen neljänneksen tulosta tänään
24.7.2003 klo 15.00 hotelli Kämpin Akseli Gallen-Kallela -
salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.
Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin
välityksellä soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon +44 20 7162 0185. Tunnussana on öOutokumpuö.
Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä
osoitteessa www.outokumpu.com.

Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat saatavilla ennen
tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa www.outokumpu.com ->
Investor information -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 24.7.2003 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa lauantaihin 26.7.2003
saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 929 262.



OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Viestintäpäällikkö - Sijoittaja- ja mediasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2429
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

Virallinen tulos selvästi edellisvuotta heikompi

Outokummun liiketoimintaympäristö oli erittäin vaikea vuoden
2003 alkupuoliskolla. Kuparin, sinkin ja teknologian myynnin
markkinat pysyivät vaimeina. Ruostumattoman teräksen kysyntä
heikkeni toisen neljänneksen lopulla, minkä lisäksi perushinnat
ja muokkauslisät laskivat päämarkkinoilla Euroopassa. Konsernin
tammi-kesäkuun liikevaihto kuitenkin kasvoi hieman viime vuoden
vastaavasta jaksosta ja oli 2 922 milj. euroa (I-II/2002: 2 907
milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa ruostumattoman teräksen
markkinahintojen noususta sekä suuremmista toimitusmääristä.

Alkuvuoden heikon markkinatilanteen lisäksi Outokummun tulosta
rasittivat investointiohjelmien käynnistykseen ja
rationalisointiprojekteihin liittyvät kustannukset sekä Tornion
laajennuksen ylösajovaiheen tuotevalikoiman odotettua heikommat
katteet. Tämän seurauksena tammi-kesäkuun liikevoitto pieneni
selvästi 53 milj. euroon (I-II/2002: 246 milj. euroa).
Alkuvuoden liikevoittoon sisältyy 14 milj. euron suuruinen
konserniliikearvon poisto, joka liittyy AvestaPolaritin
vähemmistön hankintaan (I-II/2002: 0 milj. euroa). Viime vuoden
vastaavan jakson liikevoittoon sisältyi 39 milj. euroa
poikkeuksellisia tuottoja, jotka on eritelty tilinpäätöksen
liitetiedoissa.

Euro vahvistui tammi-kesäkuussa 23 % Yhdysvaltain dollariin
nähden vuoden 2002 vastaavaan jaksoon verrattuna. Tämä ei
kuitenkaan vaikuttanut merkittävästi konsernin tulokseen
valuuttasuojauksien ansiosta. Konsernin nettorahoituskulut
nousivat alkuvuonna 57 milj. euroon (I-II/2002: 1 milj. euroa),
mikä johtui pääasiassa kasvaneen korollisen nettovelan
suuremmista korkokuluista. Lisäksi vuoden 2002 vastaavaan
jaksoon sisältyi emoyhtiön kirjaamia valuuttasuojauksiin
liittyviä valuuttakurssivoittoja. Konsernin suojautuminen
Yhdysvaltain dollarin heikentymistä euroa vastaan ulottuu nyt
lähes 12 kuukauden päähän, mutta valuuttajohdannaisten
keskimääräinen kurssi on asteittain muuttumassa
epäsuotuisammaksi.

Konsernin tappio ennen satunnaisia eriä oli tammi-kesäkuussa 10
milj. euroa (I-II/2002: voitto 243 milj. euroa) ja
katsauskauden tappio 17 milj. euroa (I-II/2002: voitto 129
milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,10 euroa (I-II/2002:
0,94 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto heikkeni selvästi vuoden
2002 vastaavasta jaksosta ja oli 2,3 % (I-II/2002: 14,7 %).

Pääomarakennetta vahvistetaan

Liiketoiminnan rahavirta supistui alkuvuonna -84 milj. euroon
(I-II/2002: 147 milj. euroa). Rahavirran heikkeneminen johtui
vaikeasta markkinatilanteesta ja käyttöpääoman kasvusta.
Konsernin korollinen nettovelka nousi 2 873 milj. euroon
(31.12.2002: 2 385 milj. euroa) heikon kassavirran ja käynnissä
olevien mittavien investointiohjelmien myötä.

Konsernin pääomarakenne on ennakoidusti heikentynyt
tavoitetasoa heikommaksi viime vuonna toteutetun
AvestaPolaritin vähemmistön hankinnan myötä. Toisen
neljänneksen lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 28,3 %
(31.12.2002: 31,1 %) ja velkaantumisaste 158,3 % (31.12.2002:
122,6 %). Vaikea markkinatilanne ja sen myötä odotettua
heikompi kannattavuus tekevät velkaantumisasteen tavoitetason -
alle 75 % - saavuttamisesta vaativan asetettuun aikarajaan,
vuoden 2004 loppuun, mennessä. Konsernin 200 milj. euron
suuruinen divestointiohjelma etenee kuitenkin hyvin:
heinäkuussa 2003 Outokumpu teki sopimuksen osuutensa myymisestä
Arctic Platinum Partnershipissä 31 milj. Yhdysvaltain
dollarilla. Divestointien määrää lisätään tarvittaessa
seuraavan 18 kuukauden aikana, jotta pääomarakennetta voidaan
vahvistaa asetetussa ajassa.

Outokummulle 875 miljoonan euron valmiusluotto

Outokumpu Oyj allekirjoitti 875 milj. euron
valmiusluottosopimuksen toukokuussa 2003. Tätä viiden vuoden
luottoa tullaan käyttämään konsernin yleisiin
rahoitustarpeisiin, ja se korvaa aiempia vastaavia
lainajärjestelyjä. Järjestely toimii Outokummun pääasiallisena
valmiusluottona. Lainan pääjärjestäjät olivat ABN Amro Bank
N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd, Citigroup, J.P. Morgan
plc ja Nordea.

Tornion laajennusohjelma pitää konsernin investoinnit korkeina

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa
yhteensä 302 milj. euroa (I-II/2002: 340 milj. euroa). Vuoden
2003 käyttöomaisuusinvestoinnit ovat arviolta noin 700 milj.
euroa, josta suurin osa liittyy Tornion laajennusohjelmaan.
Vuonna 2004 investointien odotetaan olevan pienemmät kuin
vuonna 2003, mutta ne ylittänevät kuitenkin poistojen määrän.

Torniossa toteutettava 1 miljardin euron laajennusohjelma
etenee hyvin, vaikka uuden kylmävalssaamon ylösajo onkin hieman
viivästynyt alkuperäisistä suunnitelmista. Kirkkaiden
kuumanauhojen toimitukset aloitettiin maaliskuussa ja
kylmävalssattujen tuotteiden tuotanto kesäkuussa. Tornion
tehtaiden kuumavalssaamon laajennus etenee suunnitelmien
mukaisesti. Sen myötä vuotuinen tuotantokapasiteetti kasvaa 1,7
milj. tonniin. Helmikuussa ostetun ThyssenKrupp Nirostan
ruostumattomien kvarttolevyjen liiketoiminnan integrointi
etenee hyvin. AvestaPolaritin muut merkittävät
investointiprojektit - Kemin kromikaivoksen siirtyminen
maanalaiseen louhintaan sekä pitkien tuotteiden kapasiteetin
lisääminen Yhdysvalloissa - etenevät suunnitellusti.

Norjalaisen Oddan sinkkitehtaan 88 milj. euron uudistusohjelma
on edennyt kustannusarvion ja aikataulun mukaisesti, ja hanke
valmistuu vuoden 2004 syksyllä. Rakennusvaiheesta ei aiheudu
merkittäviä tuotannonmenetyksiä.

Outokumpu myy osuutensa Arctic Platinum Partnershipissä South
Atlantic Ventures -yhtiölle

Outokumpu teki heinäkuussa 2003 kanadalaisen South Atlantic
Ventures Ltd:n kanssa sopimuksen, jonka mukaan Outokumpu myy 49
%:n osuutensa Arctic Platinum Partnershipissä (APP) South
Atlanticille. APP on Outokummun (49 %) ja eteläafrikkalaisen
Gold Fieldsin (51 %) yhteisyritys, joka tutkii Pohjois-Suomessa
sijaitsevaa palladium-platina-esiintymää. Sopimuksen mukaan
South Atlantic maksaa kauppahinnasta 23 milj. Yhdysvaltain
dollaria käteisenä ja 8 milj. Yhdysvaltain dollaria South
Atlanticin osakkeina. Noin 25 milj. euron myyntivoitto
kirjataan toisella vuosipuoliskolla poikkeukselliseksi eräksi.
Kaupan lopullisen toteutumisen ehtoina ovat tarvittavat
viranomaisten ja kolmansien osapuolien hyväksynnät, etuosto-
oikeuden peruuntuminen sekä muiden normaalien sopimuksen
voimaantuloehtojen toteutuminen.

Euroopan komission vastalausekirjelmä koskien kupariputken
tuottajia

Outokumpu Oyj sai 7.7.2003 tiedoksi Euroopan komission laatiman
vastalausekirjelmän, joka koskee yhtiön
kupariputkiliiketoiminnan epäiltyä osallisuutta eurooppalaisten
kuparisten ilmastointiputkien tuottajien markkinoiden jako- ja
hintakartelliin. Outokumpu on toiminut tutkimuksen yhteydessä
yhteistyössä Euroopan komission kanssa. Komissio aloitti asian
tutkimisen maaliskuussa 2001. Outokumpu tutkii ja selvittää
parhaillaan vastalausekirjelmän sisältöä ja tulee antamaan
siihen aikanaan kirjallisen vastineen. Outokummun Euroopassa
valmistamien kuparisten ilmastointiputkien osuus koko konsernin
liikevaihdosta on alle 1 %.

Välitystuomio AvestaPolaritin vähemmistöosakkeiden
lunastusasiassa

Keskuskauppakamarin nimeämä välimiesoikeus vahvisti 9.6.2003
antamassaan välitystuomiossa AvestaPolaritin
vähemmistöosakkeiden lunastushinnaksi 6,55 euroa osakkeelta.
Vahvistettu lunastushinta on sama kuin Outokummun
alkuperäisessä lunastustarjouksessa. Lunastushinta maksetaan
AvestaPolaritin vähemmistöosakkeenomistajille mahdollisimman
pian sen jälkeen, kun välitystuomio on tullut lainvoimaiseksi.

Uudet hallintoperiaatteet käyttöön

Outokummun hallitus hyväksyi kesäkuussa 2003 uudet
hallintoperiaatteet (Corporate Governance
Policy). Uudistuksen taustalla on AvestaPolaritin vähemmistön
hankinta ja sitä seurannut integrointityö. Lisäksi laadittiin
konsernin liiketoimintaorganisaatiota ja juridista rakennetta
koskevat periaatteet, joilla pyritään selventämään
organisaation eri tasoilla työskentelevien johtajien tehtäviä
ja vastuita.

Markkinoiden kehitys edelleen epävarma

Talouden tila pysyi toisella neljänneksellä erittäin vaikeana.
Maailman talouskasvu jäi alle 2 %:iin ja talouden elpyminen
viivästyi. Yhdysvaltain ja Saksan teollisuustuotannon kasvu
putosi lähes nollaan, ja talouskasvu oli merkittävää ainoastaan
Kiinassa. Korkoja ja veroja alennettiin edelleen talouden
virkistämiseksi sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Euron
vahvuus on vaikuttanut eurooppalaiseen teollisuuteen
haitallisemmin kuin alunperin arvioitiin. Yhdysvaltain
luottamusindikaattorit ovat hieman parantuneet viime
kuukausina, mutta Yhdysvaltain talouden nopea virkistyminen
vaikuttaa epätodennäköiseltä. Parasta kasvua odotetaan
lähitulevaisuudessa Kiinasta sekä Aasian muista maista, vaikka
SARS rasittikin niitä väliaikaisesti. Kokonaisuudessaan
maailmantalouden elpymisen odotetaan jäävän hitaaksi
maailmanpolitiikan jännitteiden ja valtiontalouksien alijäämien
vuoksi.

Teollisuustoiminnan hidas kasvu rasitti metallimarkkinoita, ja
metallien kysynnän kasvu hidastui toisella neljänneksellä.
Metallien kysyntä kasvoi voimakkaasti ainoastaan Kiinassa.
Ruostumattoman teräksen kysyntä oli neljänneksen alussa
tyydyttävää, mutta markkinat heikkenivät selvästi neljänneksen
kuluessa. Ruostumattoman teräksen lähiajan näkymät ovat
epävarmat, koska maailman teräskapasiteetti kasvaa voimakkaasti
vuonna 2003. Eräät eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset
ruostumattoman teräksen tuottajat ovat kuitenkin ilmoittaneet
supistavansa tuotantoa markkinatilanteen heikkenemisen vuoksi.

Outokummun johto arvioi, että konsernin tuloskehitys paranee
kausiluonteisesti heikon kolmannen neljänneksen jälkeen
erityisesti Tornion tehtaiden toimitusmäärien kasvun ja
tuotevalikoiman paranemisen ansiosta. Markkinoiden kehityksestä
ei kuitenkaan ole varmuutta. Mikäli markkinatilanne ei parane
selvästi, sekä konsernin koko vuoden 2003 liikevoitto että
voitto ennen satunnaisia eriä jäävät edellisvuotta pienemmiksi.



Espoossa 24. heinäkuuta 2003

Hallitus


KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)    
                         
TULOSLASKELMA      1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR           2003    2002    2002
Liikevaihto          2 922    2 907   5 558
Liiketoiminnan kulut     -2 876   -2 715   -5 332
Poikkeukselliset erät       0     39     49
Liiketoiminnan                      
muut tuotot ja kulut       9      1     -6
Konserniliikearvon                    
poisto ja konserni-                    
reservin tuloutus        -2     14     -2
Liikevoitto           53     246    267
                             
Osuus osakkuus-                      
yhtiöiden voitosta (+),                  
tappiosta (-)          -6     -2     -7
Rahoitustuotot ja                     
-kulut                          
Nettokorot           -52     -25    -75
Kurssivoitot                       
ja -tappiot           -7     16     15
Muut rahoitustuotot                    
ja -kulut             2      8     13
Voitto (tappio) ennen                   
satunnaisia eriä        -10     243    213
                             
Satunnaiset erät         -      -     -
Tuloverot            -6     -60    -53
Vähemmistöosuudet        -1     -54     -1
Katsauskauden                       
voitto (tappio)         -17     129    159

TASE                        
Milj. EUR        30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
Pysyvät vastaavat                    
Aineettomat                       
hyödykkeet          451     70     373
Aineelliset                       
hyödykkeet         3 091   2 756    3 088
Sijoitukset                       
Korollinen          149    165     157
Koroton            91     80     105
              3 782   3 071    3 723
Vaihtuvat vastaavat                   
Vaihto-omaisuus       1 357   1 115    1 235
Saamiset                        
Korollinen           40    102     76
Koroton           1 145   1 218    1 067
Rahoitusarvopaperit      11     20     31
Rahat ja                        
pankkisaamiset        146    217     195
              2 699   2 672    2 604
                            
Vastaavaa yhteensä     6 481   5 743    6 327
                            
Oma pääoma         1 774   1 603    1 906
Vähemmistöosuudet       40    611     40
Konsernireservi         -    270      -
Pitkäaikainen                      
vieras pääoma                      
Korollinen         1 629    933    1 493
Koroton            447    448     463
              2 076   1 381    1 956
Lyhytaikainen                      
vieras pääoma                      
Korollinen         1 589    800    1 352
Koroton           1 002   1 078    1 073
              2 591   1 878    2 425
                            
Vastattavaa yhteensä    6 481   5 743    6 327


RAHOITUSLASKELMA      1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR            2003    2002    2002
Tulorahoitus           137     289    450
Käyttöpääoman lisäys       -212    -125    -100
Muut oikaisuerät          -9     -17    -16
Liiketoiminnan                       
rahavirta             -84     147    334
Investoinnit                        
aineellisiin ja aineet-                   
tomiin hyödykkeisiin       -302    -340   -2 042
Muu investointien                      
rahavirta             -30     22     73
Rahavirta                          
ennen rahoitusta         -416    -171   -1 635
Rahoituksen rahavirta       376     116   1 569
Oikaisuerät            -29      7     7
Taseen mukainen                       
rahavarojen vähennys       -69     -48    -59
                          
                          
              1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT      2003    2002    2002
Liikevoitto                         
liikevaihdosta, %         1,8     8,5    4,8
Sijoitetun                         
pääoman tuotto, %         2,3    14,7    7,0
Oman pääoman                        
tuotto, %            neg.    17,0    8,0
                              
Sijoitettu pääoma                      
kauden lopussa,                       
milj. EUR            4 687    3 443   4 331
Korollinen nettovelka                    
kauden lopussa,                       
milj. EUR            2 873    1 229   2 385
Omavaraisuusaste                      
kauden lopussa, % 1)       28,3    41,2    31,1
Velkaantumisaste                      
kauden lopussa, %        158,3    55,5   122,6
                              
Tulos/osake (ilman                     
satunnaisia eriä), EUR     -0,10    0,94    1,15
Tulos/osake, EUR        -0,10    0,94    1,15
Osakkeiden                         
keskimääräinen lukumäärä,                  
1 000 kpl 2)         171 381   136 731  137 658
Laimennusvaiku-                       
tuksella oikaistu                      
tulos/osake (ilman                     
satunnaisia eriä), EUR     -0,10    0,94    1,14
Laimennettu osakkeiden                   
keskimääräinen                       
lukumäärä, 1 000 kpl 2)    172 187   137 741  139 293
Oma pääoma/osake, EUR      10,34    11,70   11,14
Osakkeiden lukumäärä                    
kauden lopussa,                       
1 000 kpl 2)         171 540   137 082  171 111
                              
Investoinnit käyttö-                    
omaisuuteen, milj. EUR 3)     302     340   2 042
Poistot, milj. EUR 4)       150     131    264
Henkilöstö keskimäärin     21 667   19 648   20 196

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 172 663 222 ja
osakepääoma 293,5 milj. euroa 30.6.2003.

Henkilöstön vaihtovelkakirjalainaa oli 30.6.2003 mennessä
vaihdettu 1 046 654 osakkeeseen. Johdon vuoden 1998 optio-
oikeuksia ei ole vaihdettu osakkeisiin. Vaihtovelkakirjalainan
ja johdon 1998 optio-ohjelman perusteella tehtävillä
merkinnöillä osakkeiden määrä voi nousta enintään 176 294 565
osakkeeseen.

Helmikuussa 2003 Outokumpu Oyj siirsi 282 660 hallussaan
ollutta omaa osaketta vuoden 2000 johdon
osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville henkilöille.
Siirrettävien osakkeiden määrään tehtyjen pienten täsmennysten
jälkeen Outokumpu Oyj:llä oli 30.6.2003 kaikkiaan 1 123 440
omaa osaketta. Osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo on 1,9 milj. euroa. Outokummun hallussa olevien omien
osakkeiden osuus osakepääomasta ja kaikkien osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä on 0,6 %.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti optio-
oikeuksien antamisesta Outokumpu-konsernin avainhenkilöille.
Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia annetaan
yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voi merkitä kaikkiaan
yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina 2006
- 2011. Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-
oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 8
670 000 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 5 100 000
osakkeella. Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet
vastaavat 2,9 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen.

Kesäkuussa 2003 hallitus päätti ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003A Outokumpu-konsernin
118 avainhenkilölle keväällä 2004. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla
2003A voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta
optio-oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
sekä niiden luovuttamiseen. Osakkeita voidaan hankkia
hankintahetken markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä enintään 8 632 955 kappaletta, mikä on 5 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakkeiden
kokonaismäärästä. Luovutusvaltuutus koskee samaa osakemäärää.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla
ja päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää
osana yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen
ja luovuttamiseen ovat voimassa vuoden 2004 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, ei kuitenkaan 2.4.2004 pidempään.
Hallitus ei ole käyttänyt näitä valtuutuksia 24.7.2003
mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
3.4.2003 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia ja/tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa niin, että osakepääomaa voidaan korottaa
yhteensä enintään 29 352 050 eurolla antamalla merkittäväksi
enintään 17 265 911 uutta osaketta. Tämä määrä vastaa 10 %
yhtiön yhtiökokouspäivän rekisteröidystä osakepääomasta ja
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Hallitus ei ole käyttänyt
tätä valtuutusta 24.7.2003 mennessä.

              1.1.-30.6. 1.1-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR             2003    2002    2002
Poikkeukselliset erät                
Espoon kiinteistöjen                
myyntivoitto             -     -     13
Eläkesäätiöiden                       
ylikatteen palautus                     
Outokumpu Oyj            -     -      3
Muut yhtiöt             -     -      1
Henki-Sammon                         
vakuutusmaksun hyvitys,                   
Outokumpu Oyj            -     -      2
Harjavallan                         
nikkelitehtaan                        
myyntivoiton oikaisu         -     -     -6
Kokkolan reaktorien                     
alaskirjaus             0     -     -4
AvestaPolarit Oyj Abp:n                   
osakkeiden                          
luovutusvoitto            -     13     14
AvestaPolaritin                       
vakuutuskorvaus           -     20     20
AvestaPolaritin                       
uudelleen-                          
järjestelyvaraus           -    -16     -32
AvestaPolaritin                       
ylimääräinen konserni-                    
reservin tuloutus          -     16     32
Pyhäsalmen kaivoksen                     
myyntivoitto             -     6      6
                   0     39     49
                               
Tuloverot                          
Tilikauden ja aikai-                     
sempien tilikausien verot      -8    -45     -53
Laskennalliset verot         2    -15      0
                  -6    -60     -53

Vastuusitoumukset              
Milj. EUR      30.6.2003 30.6.2002 31.12.2002
Kiinnitykset ja                   
annetut pantit               
Konserniyhtiöiden             
velasta          145    105    119
                          
Annetut takaukset                  
Osakkuusyhtiöiden                  
puolesta          16     8     7
Muiden puolesta       39     19     41
              55     27     48
                          
Vuokravastuut       128    134    133

Avoimet johdannaissopimukset              
           Tase arvo   Käypä Nimellis- 
                   arvo   määrät 
Milj. EUR       30.6.2003 30.6.2003 30.6.2003 31.12.2002
Valuutta- ja                          
korkojohdannaiset                  
Valuuttatermiinit      22    22   1 740   1 100
Valuuttaoptiot                         
Ostetut            3     3    120     60
Asetetut           0     0     25     60
Valuutanvaihto-                        
sopimukset          -3    -4     40     60
Koronvaihto-                          
sopimukset          -2    -2    220     70
                                
Metalli-                            
johdannaiset 1)                        
Kuparitermiinit                        
ja -futuurit         1     1  122 900  121 200
Nikkelitermiinit                        
ja -futuurit         2     3   5 400   2 200
Sinkkitermiinit                        
ja -futuurit         1     1  115 400  197 300
Sinkkioptiot                          
Ostetut            0     0   1 500   3 000
Asetetut           0     0   1 500   3 000
Alumiinitermiinit                       
ja -futuurit         0     0   2 500   1 300
Kultatermiinit                         
ja -futuurit         0     0   57 200   63 400
Hopeatermiinit                         
ja -futuurit         0     0  336 700  529 300
                                
Sähköjohdannaiset 2)                      
Pörssinoteeratut                        
sähköjohdannaiset       -    0,7    0,2    0,2
Muut                              
sähköjohdannaiset       -    7,2    4,0    4,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä
valuutanvaihtosopimusten tasearvot sisältävät sitovien ja
todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten
toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN      
Milj. EUR         I/02  II/02 III/02
Liikevaihto                  
Stainless Steel                
Valssatut tuotteet     599   628  517
Erikoistuotteet       325   375  299
Pohjois-Amerikka       71   72   60
Muut            -226  -252  -205
Stainless Steel                
yhteensä          769   823  671
                       
Copper                    
Amerikka           90   93   81
Eurooppa          142   144  120
Autojen lämmön-                
vaihdinsovellukset      61   74   63
Ilmastointi-                 
sovellukset & Aasia     73   92   85
Harjavalta Metals      96   103   87
Muut            -53   -54  -44
Copper yhteensä       409   452  392
                       
Zinc             99   120  101
                       
Technology          71   114   90
                       
Muu toiminta         89   90   65
                       
Sisäinen myynti       -61   -68  -59
Konserni         1 376  1 531 1 260
                       
Liikevoitto                  
Stainless Steel                
Valssatut tuotteet      54   60   16
Erikoistuotteet        9   26   1
Pohjois-Amerikka       1    3   1
Muut             11   14   8
AvestaPolarit                 
yhteensä           75   103   26
Konserniliikearvon              
poisto                   -6
Stainless Steel                
yhteensä           75   103   20
                       
Copper                    
Amerikka           7    6   1
Eurooppa           2    6   -2
Autojen lämmönvaihdin-            
sovellukset          4    7   5
Ilmastointi-                 
sovellukset & Aasia      5    4   -2
Harjavalta Metals       8   -1   2
Muut             -4   -1   2
Copper yhteensä       22   21   6
                       
Zinc             4    1   -4
                       
Technology          -8    5   -1
                       
Muu toiminta         2   43  -21
                       
Sisäiset erät         0   -22   6
Konserni           95   151   6
                       
Osuus osakkuus-                
yhtiöiden voitosta (+),            
tappiosta (-)        -0   -2   -3
Rahoitustuotot                
ja -kulut          -11   10  -21
Voitto (tappio)                
ennen satunnaisia eriä    84   159  -18
Tuloverot          -12   -48  -12
Vähemmistöosuudet      -26   -28   50
Katsauskauden                 
voitto (tappio)       46   83   20

Milj. EUR         IV/02  I/03 II/03
Liikevaihto               
Stainless Steel             
Valssatut tuotteet     584   682  667
Erikoistuotteet       312   349  327
Pohjois-Amerikka       64   64   59
Muut            -221  -219  -202
Stainless Steel                
yhteensä          739   876  851
                       
Copper                    
Amerikka           76   74   66
Eurooppa          120   112  109
Autojen lämmön-                
vaihdinsovellukset      58   59   62
Ilmastointi-                 
sovellukset & Aasia    101   121  128
Harjavalta Metals      105   93   88
Muut            -44   -50  -51
Copper yhteensä       416   409  402
                       
Zinc             98   93   95
                       
Technology         124   88   81
                       
Muu toiminta         92   87   99
                       
Sisäinen myynti       -78   -70  -89
Konserni         1 391  1 483 1 439
                       
Liikevoitto                  
Stainless Steel                
Valssatut tuotteet      32   45   35
Erikoistuotteet       -8    0   2
Pohjois-Amerikka       -2   -1   0
Muut             6   13   6
AvestaPolarit                 
yhteensä           28   57   43
Konserniliikearvon              
poisto           -22   -7   -7
Stainless Steel                
yhteensä           6   50   36
                       
Copper                    
Amerikka           -0    3   1
Eurooppa           0   -7   -0
Autojen lämmönvaihdin-            
sovellukset          5    4   4
Ilmastointi-                 
sovellukset & Aasia     -6    2   7
Harjavalta Metals       5    3   -2
Muut             0   -1   -1
Copper yhteensä        4    4   9
                       
Zinc             2    5   2
                       
Technology          8   -9   -4
                       
Muu toiminta         -6   -23  -17
                       
Sisäiset erät         1    1   -1
Konserni           15   28   25
                       
Osuus osakkuus-                
yhtiöiden voitosta (+),            
tappiosta (-)        -2   -3   -3
Rahoitustuotot                
ja -kulut          -25   -29  -28
Voitto (tappio)                
ennen satunnaisia eriä   -12   -4   -6
Tuloverot          19   -1   -5
Vähemmistöosuudet       3    0   -1
Katsauskauden                 
voitto (tappio)       10   -5  -12

KONSERNIN TUNNUSLUVUT                 
NELJÄNNEKSITTÄIN
                 I/02  II/02  III/02
Liikevoitto                      
liikevaihdosta, %         6,9   9,9   0,5
Sijoitetun                      
pääoman tuotto, %        11,4  17,7   0,7
Oman pääoman                     
tuotto, %            13,6  20,1   neg.
                           
Sijoitettu pääoma                   
kauden lopussa,                    
milj. EUR            3 393  3 443  4 083
Korollinen nettovelka                 
kauden lopussa,                    
milj. EUR            1 207  1 229  2 414
Omavaraisuusaste                   
kauden lopussa, % 1)       42,2  41,2   27,7
Velkaantumisaste                   
kauden lopussa, %        55,3  55,5  144,7
                           
Tulos/osake (ilman                  
satunnaisia eriä), EUR      0,34  0,60   0,15
Tulos/osake, EUR         0,34  0,60   0,15
Osakkeiden keskimääräinen               
lukumäärä, 1 000 kpl 2)    136 278 136 774 137 138
Oma pääoma/osake, EUR      11,87  11,70  11,78
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 2) 136 278 137 082 137 168
                           
Investoinnit                     
käyttöomaisuuteen,                  
milj. EUR 3)           146   194  1 403
Poistot, milj. EUR 4)       67   64    62
Henkilöstö keskimäärin     19 312 19 727  20 886

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

                IV/02  I/03  II/03
Liikevoitto                      
liikevaihdosta, %         1,0   1,9   1,8
Sijoitetun                      
pääoman tuotto, %         1,3   2,5   2,2
Oman pääoman                     
tuotto, %             1,6  neg.   neg.
                           
Sijoitettu pääoma                   
kauden lopussa,                    
milj. EUR            4 331  4 528  4 687
Korollinen nettovelka                 
kauden lopussa,                    
milj. EUR            2 385  2 624  2 873
Omavaraisuusaste                   
kauden lopussa, % 1)       31,1  29,9   28,3
Velkaantumisaste                   
kauden lopussa, %        122,6  137,8  158,3
                           
Tulos/osake (ilman                  
satunnaisia eriä), EUR      0,06  -0,03  -0,07
Tulos/osake, EUR         0,06  -0,03  -0,07
Osakkeiden keskimääräinen               
lukumäärä, 1 000 kpl 2)    140 498 171 375 171 534
Oma pääoma/osake, EUR      11,14  10,86  10,34
Osakkeiden lukumäärä                 
kauden lopussa, 1 000 kpl 2) 171 111 171 534 171 540
                           
Investoinnit                     
käyttöomaisuuteen,                  
milj. EUR 3)           299   178   124
Poistot, milj. EUR 4)       71   75    75
Henkilöstö keskimäärin     21 173 21 242  22 064

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku sisältää AvestaPolaritin osakkeiden hankinnan.
4) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Tilaa