OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSKEHI

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.8.2004 klo 13.00

OUTOKUMMUN TOISEN NELJÄNNEKSEN TULOSKEHITYS VAKAATA

Outokummun huhti-kesäkuun liikevaihto kasvoi 9 % edellisestä
neljänneksestä ja oli 1 841 milj. euroa. Liikevoitto oli 132 milj.
euroa (I/2004: 133 milj. euroa). Vertailukelpoinen liikevoitto
kasvoi 25 % 136 milj. euroon. Voitto ennen satunnaisia eriä oli
118 milj. euroa ja osakekohtainen tulos 0,54 euroa. Kolmas
neljännes jää kausiluonteisesti heikommaksi. Outokummun tuloksen
odotetaan kuitenkin paranevan jälleen viimeisellä neljänneksellä,
koska toimitusmäärät kasvavat ja loppuvuoden kysyntä- ja
hintanäkymät ovat rohkaisevia.

TOINEN NELJÄNNES LYHYESTI

- Outokummun päätuotteiden - ruostumattoman teräksen ja
kuparituotteiden - kysyntä pysyi hyvänä toisella neljänneksellä.
Myyntihintojen nousu kasvatti konsernin liikevaihtoa.

- Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 136 milj. euroon
(I/2004: 109 milj. euroa). Suurin osa liikevoitosta syntyi
Outokumpu Stainlessissa. Ruostumattoman teräksen muokkauslisä
nousi Euroopassa 5 % edellisestä neljänneksestä. Outokummun
ruostumattoman teräksen toimitusmäärät supistuivat 7 % pääasiassa
siksi, että Pantegin kylmävalssaamo suljettiin maaliskuun lopussa
ja sulatoilla oli joitakin teknisiä ongelmia.

- Suomen yhtiöverokannan lasku 26 %:iin pienensi konsernin
laskennallista verovelkaa kesäkuussa 15 milj. eurolla.

- Konsernin pääomarakenne heikkeni. Korollinen nettovelka oli 2
515 milj. euroa ja velkaantumisaste 115,2 %. Käyttöpääoma
lisääntyi merkittävästi, koska liiketoimintavolyymi kasvoi, raaka-
aineiden hinnat nousivat ja varastoja kasvatettiin väliaikaisesti
Tornion tehtailla elo-lokakuussa pidettäviä tuotantoseisokkeja
varten.

- Tornion laajennuksen ylösajo on edennyt hyvin. RAP5- linjan
toisen neljänneksen tuotanto oli ennätystasolla huolimatta
joistakin teknisistä ongelmista kesäkuussa.

- Outokumpu-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin
heinäkuussa Juha Rantanen 1.1.2005 alkaen.

- Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto jää kolmannella
neljänneksellä kausiluonteisesti heikommaksi. Tuloksen odotetaan
kuitenkin paranevan jälleen viimeisellä neljänneksellä, koska
toimitusmäärät kasvavat ja loppuvuoden kysyntä- ja hintanäkymät
ovat rohkaisevia.


Toimitusjohtaja Jyrki Juusela kommentoi:

"Odotustemme mukaisesti tuloskehityksemme oli toisella
neljänneksellä vakaata. Päätuotteidemme kysyntä ja hinnat ovat
pysyneet hyvinä, ja loppuvuoden näkymät vaikuttavat rohkaisevilta.
Tornion laajennuksen ylösajo etenee hyvin. Kesäkuussa meillä oli
joitakin teknisiä ongelmia ja tämä heijastui tuotantomäärin.
Tuotanto uudella linjalla etenee nyt taas hyvin ja tuotantomäärät
lähestyvät tavoitetasoa."


JOHDON TULOSANALYYSI – TOINEN NELJÄNNES

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 25 %

Seuraavassa taulukossa esitetään konsernin liiketoimintojen
liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto eli liikevoitto
puhdistettuna varastojen arvostukseen liittyvistä varastovoitoista
ja -tappioista sekä poikkeuksellisista eristä.

Konsernin tunnuslukuja              
                         
Milj. EUR         I/03 II/03 III/03 IV/03
Liikevaihto                    
Stainless          877  851   851  871
Copper           409  402   404  411
Technology          89   81   98  137
Zinc             93   95   98  110
Muu toiminta         63   65   59   74
Sisäinen myynti       -48  -55   -46  -68
Konserni         1 483 1 439  1 464 1 535
                         
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto                    
Stainless          49   35   11   20
Copper            2   8   -1   3
Technology          -9   -3   -1   11
Zinc             5   2    4   5
Muu toiminta        -23  -17   -15  -13
Sisäiset erät         1   -1    1   -1
Konserni           25   24   -1   25
Vertailukelpoisuuteen                
vaikuttavat erät       3   1   30   99
Konserni,                      
virallinen liikevoitto    28   25   29  124
                         
                         
Milj. EUR         2003  I/04  II/04    
Liikevaihto                    
Stainless         3 450 1 103  1 168    
Copper          1 626  495   554    
Technology         405   81   104    
Zinc            396   -    -    
Muu toiminta        261   48   46    
Sisäinen myynti      -217  -37   -31    
Konserni         5 921 1 690  1 841    
                         
Vertailukelpoinen                 
liikevoitto                    
Stainless          115  124   127    
Copper            12   11   12    
Technology          -2  -11   -1    
Zinc             16   -    -    
Muu toiminta        -68  -16   -2    
Sisäiset erät         0   1    0    
Konserni           73  109   136    
Vertailukelpoisuuteen                
vaikuttavat erät      133   24   -4    
Konserni,                      
virallinen liikevoitto   206  133   132    

Maailmantalous kasvoi edelleen ja oli vieläkin voimakkainta
Kiinassa. Yhdysvaltain talouden elpyminen jatkui, mutta Euroopan
talous kasvoi hitaammin. Alhainen korkotaso ja Kiinan vahva
talouskasvu tukivat maailmantalouden kehitystä. Ruostumattoman
teräksen maailmanlaajuinen kysyntä lisääntyi huhti-kesäkuussa noin
7 %. Konsernin liikevaihto kasvoi 9 % edellisestä neljänneksestä.
Ruostumattoman teräksen ja muokattujen kuparituotteiden korkeammat
hinnat kasvattivat konsernin liikevaihtoa, vaikka kuparituotteiden
toimitusmäärät pysyivät ennallaan ja ruostumattoman teräksen
toimitusmäärät supistuivat 7 % edellisestä neljänneksestä.
Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 25 % ensimmäisestä
neljänneksestä. Kaikkien Outokummun liiketoiminta-alueiden
tulokset paranivat.

Euro heikkeni huhti-kesäkuussa 4 % Yhdysvaltain dollariin nähden,
mutta pysyi ensimmäisen neljänneksen tasolla sekä Ruotsin kruunuun
että Englannin puntaan verrattuna. Valuuttakurssien vaihtelun
vaikutus konsernin huhti-kesäkuun liikevoittoon jäi melko
pieneksi.

Stainlessin tulos pysyi hyvänä

Outokumpu Stainlessin tunnuslukuja             
                               
Milj. EUR              I/03  II/03 III/03  IV/03
Liikevaihto                          
Coil Products             683   667   626   653
Special Products           349   327   273   348
North America             64    59   64   65
Muut                 -219   -202  -112  -195
Outokumpu Stainless                        
yhteensä               877   851   851   871
                               
Vertailukelpoinen                       
liikevoitto                          
Coil Products             45    34    1   16
Special Products            0    2   -7    4
North America             -1    0    4    1
Muut                  5    -1   13   -1
Outokumpu Stainless                        
yhteensä                49    35   11   20
                               
Varastojen               1    0   -1    1
markkinahintakorjaukset
Pantegin sulkemisvaraus         -    -    -   -14
Outokumpu Stainless,                       
virallinen liikevoitto         50    35   10    7
                                 
Liiketoimintaan sitoutunut                    
pääoma kauden lopussa        3 216  3 368  3 406  3 330
                               
Päätuotteiden toimitukset                  
(1 000 tonnia)                        
Kylmävalssatut tuotteet        228   210   208   221
Kirkkaat kuumanauhat          83    69   72   92
Muut                 150   158   169   115
Toimitukset yhteensä         461   437   449   428
                              
Markkinahintojen kehitys 1)                 
Ruostumaton teräs                     
Markkinahinta        EUR/kg 1,77   1,78  1,75  1,87
Perushinta          EUR/kg 1,43   1,39  1,38  1,38
Muokkauslisä         EUR/kg 0,98   0,93  0,92  0,93
Nikkeli           USD/lb 3,78   3,80  4,25  5,64
               EUR/kg 7,77   7,36  8,33  10,46
Ferrokromi (Cr-sisältö)   USD/lb 0,36   0,41  0,46  0,49
               EUR/kg 0,74   0,80  0,90  0,90

1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo. Ferrokromi: CRU - US imported
high carbon 50-55 % Cr.

Milj. EUR              2003   I/04  II/04
Liikevaihto                     
Coil Products            2 629   851   897
Special Products          1 297   363   460
North America             252    78   94
Muut                 -728   -189  -283
Outokumpu Stainless                    
yhteensä              3 450  1 103  1 168
                           
Vertailukelpoinen                  
liikevoitto                     
Coil Products             96   107   93
Special Products            -1    7   26
North America              4    5    5
Muut                  16    5    3
Outokumpu Stainless                    
yhteensä               115   124   127
                           
Varastojen               1    0    0
markkinahintakorjaukset
Pantegin sulkemisvaraus        -14    -    -
Outokumpu Stainless,                   
virallinen liikevoitto        102   124   127
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa        3 330  3 568  3 811
                           
Päätuotteiden toimitukset              
(1 000 tonnia)                    
Kylmävalssatut tuotteet        867   239   221
Kirkkaat kuumanauhat         316   103   99
Muut                 592   137   124
Toimitukset yhteensä        1 775   479   444
                              
Markkinahintojen kehitys 1)             
Ruostumaton teräs                     
Markkinahinta       EUR/kg   1,80   2,12  2,28
Perushinta        EUR/kg   1,40   1,40  1,43
Muokkauslisä       EUR/kg   0,94   0,96  1,01
Nikkeli          USD/lb   4,37   6,68  5,67
             EUR/kg   8,52  11,79  10,38
Ferrokromi (Cr-sisältö)  USD/lb   0,43   0,60  0,71
             EUR/kg   0,84   1,05  1,30

1) Lähteet: Ruostumaton teräs: CRU - Saksan muokkauslisä (2 mm
cold rolled 304 sheet), arvioitu hinta kauden toimituksille.
Nikkeli: Lontoon metallipörssin (LME) noteeraukset muutettuina
dollareiksi/naula ja euroiksi/kilo. Ferrokromi: CRU - US imported
high carbon 50-55 % Cr.

Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä ja tarjonta
kasvoivat toisella neljänneksellä noin 7 %. Kylmävalssattujen
tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä Euroopassa, vaikka kesäkauteen
valmistautuminen supisti tyypilliseen tapaan kysyntää neljänneksen
loppupuolella. Kiinan hallituksen toimenpiteet talouskasvun
hillitsemiseksi, teräksen seosaineiden hintojen aleneminen ja
suuret varastot hiljensivät Aasian markkinoita kesäkuun
loppupuolella. Vahvan talouskasvun jatkuminen tuki ruostumattoman
teräksen markkinoita Yhdysvalloissa.

Outokumpu onnistui suunnitelmien mukaisesti korottamaan hintojaan
Euroopassa huhti-kesäkuussa ja seosainelisään sisällytettiin
romurautakomponentti. Tutkimuslaitos CRU:n mukaan kylmävalssatun
2 mm:n paksuisen teräslevyn Saksan perushinta nousi 2 % ja
muokkauslisä 5 % edellisestä neljänneksestä. Hinnat vaihtelivat
Aasiassa neljänneksen aikana, koska raaka-ainehinnat heilahtelivat
ja kysynnän kasvu hidastui Kiinassa. Kylmävalssatun teräksen hinta
pysyi vakaana Yhdysvalloissa. Kvarttolevyjen kysyntä parani
Euroopassa, ja putkiin liittyvä projektitoiminta pysyi hyvänä.
Pitkien tuotteiden markkinat vahvistuivat maailmanlaajuisesti.
Erikoisohuiden nauhojen kysyntä pysyi vakaana. Kvarttolevyjen,
putkien ja pitkien tuotteiden hyvä kysyntä Pohjois-Amerikassa
jatkui.

Nikkelin kysyntä kasvoi lähes yhtä nopeasti kuin ruostumattoman
teräksen. Nikkelimarkkinoilla oli alitarjontaa ja varastot olivat
kriittisen pienet. Nikkelin hinta vaihteli voimakkaasti:
tonnihinta oli huhtikuun alussa 14 000 US-dollaria, toukokuussa
alle 11 000 US-dollaria ja kesäkuun lopussa 15 000 US-dollaria.
Ruostumattoman teräksen tuotantomäärien kasvu lisää entisestään
nikkelin kysyntää. Ferrokromimarkkinat pysyivät selvästi
alijäämäisinä, ja ferrokromin hinta nousi US-dollareissa
laskettuna 18 % edellisestä neljänneksestä. Molybdeenin hinta on
pysynyt huhtikuussa saavutetulla ennätyksellisen korkealla
tasolla. Romuraudan hinta laski hieman neljänneksen loppupuolella.

Outokumpu Stainlessin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 6 %
edellisestä neljänneksestä 1 168 milj. euroon. Liikevaihdon kasvu
johtui pääasiassa raaka-aine- ja perushintojen noususta.
Toimitusmäärät supistuivat 7 % edellisestä neljänneksestä.
Toimitusmäärien supistuminen johtui osittain Britanniassa
sijaitsevan Pantegin kylmävalssaamon sulkemisesta maaliskuun
lopussa, ja joistakin teknisistä ongelmista Tornion, Avestan ja
Sheffieldin sulatoilla, jotka johtivat raaka-ainepulaan kuuma- ja
kylmävalssaamoissa.

Stainlessin vertailukelpoinen liikevoitto oli 127 milj. euroa.
Kylmävalssattujen tuotteiden ja kvarttolevyjen perushintojen nousu
Euroopassa paransi tulosta. Kylmävalssattujen tuotteiden kysyntä
oli Euroopassa hyvää, joten Outokumpu lisäsi kylmävalssattujen
tuotteiden toimituksia Eurooppaan ja vähensi niitä Aasiaan sekä
supisti kirkkaiden kuumanauhojen toimitusmääriä. Tämä paransi
keskimääräistä muokkauslisää. Muokkauslisiä nosti myös
romurautakomponentin sisällyttäminen seosainelisään neljänneksen
lopulla. Outokumpu Stainless hyötyi lisäksi ferrokromin korkeasta
hinnasta, koska sillä on omaa ferrokromituotantoa. Nämä tekijät
lievensivät pienempien toimitusmäärien sekä seosainelisän
laskentaan liittyvän ajoituseron vaikutusta tulokseen. Outokumpu
Stainlessin varaston kiertonopeus on tällä hetkellä hitaampi kuin
seosainelisän määrittämisessä käytettävä kiertonopeus. Tämän
seurauksena nikkelin hinnanmuutokset alensivat toisen neljänneksen
liikevoittoa.

Tornion tehtaiden laajennus eteni hyvin. Toisella neljänneksellä
keskityttiin RAP5-linjan ylösajoon ja valmistauduttiin kuuden
viikon seisokkiin vanhemman sulaton uudistustöitä varten ja kahden
viikon seisokkiin kuumavalssaamon kapasiteetin nostamiseksi 1,65
milj. tonniin. Nämä tuotantoseisokit pidetään elo-lokakuussa,
jonka jälkeen siirrytään ylösajovaiheeseen etenkin
kuumavalssaamossa. Näihin tuotantoseisokkeihin on varauduttu
kasvattamalla väliaikaisesti varastoja. Maanalaiseen louhintaan
siirtyminen Kemin kaivoksella ja pitkien tuotteiden kapasiteetin
lisääminen Yhdysvalloissa etenivät suunnitelmien mukaisesti.
Britanniassa sijaitsevan Sheffieldin jakelu- ja palvelukeskuksen
uudet toimitilat otettiin käyttöön huhtikuussa. Sheffieldin
palvelukeskus toimii Outokumpu Stainlessin Suomessa, Ruotsissa ja
Britanniassa valmistamien tuotteiden jakelupisteenä ja vastaa
toimituksista Britanniassa ja Irlannissa, jotka ovat perinteisesti
Outokummun vahvoja markkina-alueita.

Kylmävalssattujen tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän
kohtuullisen hyvänä Euroopassa kolmannella neljänneksellä. Tätä
kehitystä tukee seosainelisien nousu syys-lokakuussa ja kysyntä-
ja tarjontatilanteen pysyminen tasapainossa. Nikkeli- ja
ferrokromimarkkinoiden arvioidaan olevan alijäämäiset loppuvuonna,
joten raaka-ainehinnat pysynevät korkeina. Outokumpu Stainless
hyötyy jatkossakin ferrokromin korkeasta hinnasta. Tornion
tehtaiden uuden kylmävalssaamon ylösajo kasvattaa toimitusmääriä
ja parantaa tuotevalikoimaa kohentaen kannattavuutta loppuvuonna
2004. Vanhemman sulaton onnistunut uudistaminen ja
kuumavalssauskapasiteetin laajennus sekä näihin liittyvät
tuotantoseisokit ja ylösajovaiheet vaikuttavat kuitenkin
ratkaisevasti loppuvuoden kannattavuuteen. Täysi hyöty Tornion
tehtaiden investoinneista saadaan, kun koko tuotantokapasiteetti
on käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella.

Outokumpu Stainlessin vertailukelpoinen liikevoitto pienenee
selvästi kolmannella neljänneksellä kausiluonteisten tekijöiden ja
suunniteltujen tuotantoseisokkien takia. Outokumpu Stainlessin
vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan kuitenkin
kolmannen neljänneksen jälkeen hyvälle tasolle toimitusmäärien
kasvun ja tuotevalikoiman paranemisen ansiosta.

Myönteinen kehitys jatkui Copperissa

Outokumpu Copperin tunnuslukuja              
                              
Milj. EUR              I/03  II/03 III/03 IV/03
Liikevaihto                         
Regional businesses         185   173   171  191
Global businesses          180   191   173  163
Muut                 44   38   60   57
Outokumpu Copper                        
yhteensä               409   402   404  411
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Regional businesses          -4    1   -4   -3
Global businesses           4   10    3   2
Muut                  2   -3    0   4
Outokumpu Copper                        
yhteensä                2    8   -1   3
                              
Varastojen               2    1    5   5
markkinahintakorjaukset
Kartellisakon varaus                      
(ilmastointiputket)          -    -    -  -18
Outokumpu Copper,                       
virallinen liikevoitto         4    9    4  -10
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa        947   945   915  779
                              
Muokattujen tuotteiden                   
toimitukset (1 000 tonnia)                 
Regional businesses          59   57   54   58
Global businesses           47   53   48   45
Sisäiset toimitukset          0    0    0   -1
Toimitukset yhteensä         106   110   102  102
                                
Tilauskanta kauden                       
lopussa (1 000 tonnia)        67   64   51   66
                                
Hintakehitys                        
Kuparituotteiden                      
muokkauslisä,                         
muutos edellisestä                       
jaksosta, % 1)            -4   -5    1   -6

Kuparin hinta 2)      USD/lb 0,75  0,74  0,80  0,93
              EUR/kg 1,55  1,44  1,56  1,73

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu
kuparituotteiden muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin
tammikuusta 2004 alkaen.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Milj. EUR              2003  I/04  II/04    
Liikevaihto                         
Regional businesses         720   304   326    
Global businesses          707   205   246    
Muut                 199   -14   -18    
Outokumpu Copper                        
yhteensä              1 626   495   554    
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto                         
Regional businesses         -10    7    5    
Global businesses           19    7    9    
Muut                  3   -3   -2    
Outokumpu Copper                        
yhteensä               12   11   12    
                              
Varastojen              13    7   -3    
markkinahintakorjaukset
Kartellisakon varaus                      
(ilmastointiputket)         -18    -    -    
Outokumpu Copper,                       
virallinen liikevoitto         7   18    9    
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                  
pääoma kauden lopussa        779   893   976    
                              
Muokattujen tuotteiden                   
toimitukset (1 000 tonnia)                 
Regional businesses         228   107   106    
Global businesses          193   54   58    
Sisäiset toimitukset         -1   -13   -15    
Toimitukset yhteensä         420   148   149    
                                
Tilauskanta kauden                       
lopussa (1 000 tonnia)        66   95   108    
                                
Hintakehitys                        
Kuparituotteiden                      
muokkauslisä,                         
muutos edellisestä                       
jaksosta, % 1)            -15   -8    6    
Kuparin hinta 2)     USD/lb   0,81  1,24  1,27    
             EUR/kg   1,57  2,18  2,32    

1) Outokummun kuparituotteiden keskimääräinen muokkauslisä.
Sisältää tuotevalikoiman muutoksen. Bolidenilta hankittu
kuparituotteiden muokkausliiketoiminta sisältyy lukuihin
tammikuusta 2004 alkaen.
2) Lontoon metallipörssin (LME) noteeraus.

Regional businesses käsittää Americas, Europe sekä Tube and Brass
-divisioonat. Global businesses käsittää Automotive Heat
Exchangers ja Appliance Heat Exchangers & Asia -divisioonat.
Bolidenille myydyn Harjavalta Metalsin vuoden 2003 luvut
sisältyvät ryhmään Muut.

Kupari- ja kupariseostuotteiden kysyntä parani edelleen toisella
neljänneksellä. Kysyntä kasvoi eniten Aasiassa, ja myös
Yhdysvaltain markkinat pysyivät vahvoina. Euroopan kysyntä elpyi
melko hitaasti. Maailmanlaajuisesti nopeiten kasvavia
loppukäyttökohteita olivat elektroniikkatuotteet ja
ilmastointilaitteet. Euroopan rakennusteollisuuden elpymisestä
saatiin joitakin merkkejä ja seoslangan kysyntä virkistyi. Kysyntä
oli Euroopassa vahvinta elektroniikkateollisuudessa sekä
teollisuuden investoinneista riippuvaisilla aloilla. Outokummun
kuparituotteiden muokkauslisät nousivat Yhdysvalloissa, joskin
hitaammin kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Muokkauslisät
nousivat Euroopassa vain vähän, koska Itä-Euroopan maiden halpa
tuotanto kiristi kilpailua ja vaikeutti merkittävien
hinnankorotusten läpivientiä.

Kuparituotteiden toimitusmäärät ja tilauskanta pysyivät edellisen
neljänneksen tasolla. Outokumpu Copperin liikevaihto kasvoi 12 %
edellisestä neljänneksestä ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi
12 milj. euroon. Tuloksen paraneminen johtui pääasiassa
tuotevalikoiman paranemisesta ja muokkauslisien noususta.

Bolidenilta ostetun kuparituotteiden muokkausliiketoiminnan
integrointi jatkui. Kesäkuussa aloitettiin keskustelut
Alankomaissa sijaitsevan Waalwijkin kupariputkituotannon
lakkauttamisesta. Waalwijkin kupariputkituotannon lakkauttaminen
on Outokumpu Copperin kokonaisstrategian mukaista: Boliden-kaupan
mahdollistamia synergioita ja rationalisointimahdollisuuksia
hyödynnetään erittäin kilpailluilla Euroopan markkinoilla.
Waalwijkin tehdas valmistaa kuparisia vesijohtoputkia noin 130 000
tonnia vuodessa ja sen palveluksessa on 90 henkilöä.

Outokumpu Wasacopper Oy ja Aurajoki Oy tekivät heinäkuussa
sopimuksen elektrolyyttisten pinnoitteiden liiketoimintojensa
yhdistämisestä. Uudesta yhtiöstä tulee markkinajohtaja Suomessa.
Järjestelyn ansiosta molemmat yhtiöt voivat keskittyä
liiketoimintansa ydinalueisiin.

Kupari- ja kupariseostuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän
loppuvuonna vahvana. Tämän lisäksi Outokumpu Copperin vuoden 2004
kannattavuutta parantavat hinnankorotusten ja tuotevalikoiman
paranemisen myötä nousevat muokkauslisät sekä sisäiset
tehostamisohjelmat.

Technology tavoittelee parempaa tulosta loppuvuodelta

Outokumpu Technologyn tunnuslukuja          
                            
Milj. EUR            I/03 II/03 III/03 IV/03
Liikevaihto            89  81   98  137
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto            -9  -3   -1   11
                             
Suodatinliiketoiminnan                  
myyntivoitto            -   -    -   -
Technology, virallinen                  
liikevoitto            -9  -3   -1   11
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa       41  46   26   30
                          
Tilauskanta kauden lopussa    359  294   410  356
                            
Milj. EUR            2003 I/04  II/04    
Liikevaihto            405  81   104    
                            
Vertailukelpoinen                   
liikevoitto            -2  -11   -1    
                             
Suodatinliiketoiminnan                  
myyntivoitto            -  18   -1    
Technology, virallinen                  
liikevoitto            -2   7   -2    
                             
Liiketoimintaan sitoutunut                
pääoma kauden lopussa       30  13   39    
                           
Tilauskanta kauden lopussa    356  390   336    

Kaivos- ja metalliteollisuuden investointien lisääntyminen ei ole
vielä tuonut Outokumpu Technologyllle merkittäviä tilauksia, koska
asiakkaat ovat lykänneet lopullisten päätösten tekemistä. Uusien
tilausten määrä on jäänyt selvästi odotuksia pienemmäksi.
Investointipäätöksiä tehtäneen kuitenkin lähitulevaisuudessa, mikä
tuo Outokumpu Technologylle uusia tilauksia vuoden 2004
jälkipuoliskolla. Kesäkuun lopussa Outokumpu Technologyn
tilauskanta oli 336 milj. euroa.

Technologyn toisen neljänneksen liikevaihto oli 104 milj. euroa.
Liikevaihto kasvoi 28 % edellisestä neljänneksestä.
Vertailukelpoinen liiketulos parani, mutta jäi silti 1 milj. euroa
tappiolliseksi.

Iran Zinc Production Company ottaa uudella sinkkitehtaallaan
käyttöön Outokumpu Technologyn suoraliuotusteknologiaa. Outokumpu
Technologyn osuus kokonaistoimituksesta on noin 40 milj. euroa.
Sopimus ei sisälly kesäkuun lopun tilauskantaan. Outokumpu
Technology ja kanadalainen EuroZinc tekivät kesäkuussa sopimuksen
teknisestä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan Outokumpu Technology
toimittaa asiantuntijapalveluita, prosessilaitteita ja
prosessiteknologiaa seuraavan yhdeksän vuoden aikana EuroZincin
Portugalissa sijaitseviin kupari- ja sinkki-/lyijykaivoksiin.

Kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset suunnittelevat
aktiivisesti investointeja, ja Technologyn tilauskannan odotetaan
paranevan vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Vertailukelpoisen
liiketuloksen arvioidaan paranevan edellisvuodesta.

Muu toiminta

Muun toiminnan tunnuslukuja                 
                              
Milj. EUR              I/03  II/03 III/03 IV/03
Liikevaihto              63   65   59   74
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto             -23   -17   -15  -13
                                
Boliden-järjestelyn                      
myyntivoitto              -    -    -  106
Inmetin osakkeiden                    
myyntivoitto              -    -    -   10
Jalometallikaivostoiminnan                
myyntivoitto              -    -    -   9
Arctic Platinum Partnershipin              
(49 %) myyntivoitto          -    -   26   -
Muu toiminta,                          
virallinen liikevoitto        -23   -17   11  112
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                   
pääoma kauden lopussa        204   223   264   57
                              
Milj. EUR              2003  I/04  II/04    
Liikevaihto             261   48   46    
                              
Vertailukelpoinen                      
liikevoitto             -68   -16   -2    
                                
Boliden-järjestelyn                      
myyntivoitto             106   -1    - 
Inmetin osakkeiden                    
myyntivoitto             10    -    - 
Jalometallikaivostoiminnan                
myyntivoitto              9    -    - 
Arctic Platinum Partnershipin               
(49 %) myyntivoitto          26    -    -    
Muu toiminta,                          
virallinen liikevoitto        83   -17   -2    
                                
Liiketoimintaan sitoutunut                   
pääoma kauden lopussa         57   84   86    

Käyttöomaisuuden myyntituotot ja muut kaivostoiminnan myyntiin
liittyvät positiiviset oikaisuerät pienensivät toisen neljänneksen
liiketappiota 7 milj. eurolla. Kaivostoiminnasta luopumisen
seurauksena Muu toiminta muodostuu pääasiassa liiketoiminnan
kehittämisen ja konserninjohdon kuluista, joita ei kohdisteta
liiketoiminnoille.

Oheisissa liitteissä esitetään hallituksen toimintakatsaus ja
osavuosikatsauksen numeroaineisto.

Lisätietoja antavat:

Kari Lassila, Johtaja - Sijoittajasuhteet ja taloustutkimus, puh.
(09) 421 2555,
kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com

Vesa-Pekka Takala, Talousjohtaja, puh. (09) 421 4134, vesa-
pekka.takala@outokumpu.com

Tiedotustilaisuus ja suora internetlähetys tänään kello 15.00

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora
internetlähetys (web cast) koskien vuoden 2004 toisen neljänneksen
tulosta järjestetään tänään 5.8.2004 klo 15.00 hotelli Kämpin
Akseli Gallen-Kallela-salissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29,
00100 Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen.

Tilaisuuteen voi osallistua puhelinkonferenssin välityksellä
soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20
7162 0186. Tunnussana on "Outokumpu".

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana internetissä osoitteessa
www.outokumpu.com. Pörssitiedote ja esitysmateriaali ovat
saatavilla ennen tiedotustilaisuuden alkua osoitteessa
www.outokumpu.com -> Investors -> Downloads.

Internetlähetyksen tallennetta voi seurata osoitteessa
www.outokumpu.com 5.8.2004 klo 16.30 lähtien. Nauhoitus
puhelinkonferenssista on kuunneltavissa maanantaihin 9.8.2004
saakka numerossa +44 20 8288 4459. Tunnuskoodi on 856292.


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto

Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


HALLITUKSEN TOIMINTAKATSAUS

Tulos parani merkittävästi

Ruostumattoman teräksen ja kuparituotteiden hyvä kysyntä kasvatti
konsernin liikevaihtoa ja tulosta vuoden 2004 kuuden ensimmäisen
kuukauden aikana. Liikevaihto kasvoi 21 % verrattuna tammi-
kesäkuuhun 2003 ja oli 3 531 milj. euroa (I-II/2003: 2 922 milj.
euroa). Liikevoitto viisinkertaistui 265 milj. euroon (I?II/2003:
53 milj. euroa). Tulos parani pääasiassa Outokumpu Stainlessin
ansiosta. Toimitusmäärien kasvu, hintojen nousu sekä
markkinatilanteen ja tuotevalikoiman paraneminen kasvattivat
tulosta merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Euro oli tammi-kesäkuussa 11 % Yhdysvaltain dollaria vahvempi ja 2
% Englannin puntaa heikompi kuin vuoden 2003 vastaavalla jaksolla.
Ruotsin kruunun kurssi ei muuttunut euroon nähden. Konsernin
nettorahoituskulut laskivat 38 milj. euroon (I-II/2003: 57 milj.
euroa) pääasiassa lainojen matalan keskikoron sekä korkotuottojen
kasvun ja valuuttakurssivoittojen ansiosta. Outokumpu on suojannut
suurimman osan valuuttojen käypien arvojen riskeistä ja
sopimuksiin perustuvista kassavirtariskeistä. Konsernilla ei ollut
alkuvuonna merkittäviä ennustettujen kassavirtojen
valuuttasuojauksia.

Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 22 milj. euroa (I-
II/2003: -6 milj. euroa). Outokummun 49 %:n omistusosuuden
mukainen osakkuusyhtiötulos uudessa Bolidenissa oli tammi-
kesäkuussa 31 milj. euroa. Kesäkuun lopussa Outokummun
omistusosuus uudessa Bolidenissa oli markkina-arvoltaan 369 milj.
euroa. Outokummun sijoitus uuteen Bolideniin oli tasearvoltaan
yhteensä 518 milj. euroa, johon sisältyy 166 milj. euron
korollinen kauppahintasaatava. Outokummun 32 %:n omistusosuuden
mukainen osakkuusyhtiötulos Okmeticissa oli 11 milj. euroa
tappiollinen, koska yhtiö kirjasi vuoden 2004 ensimmäisellä
neljänneksellä merkittäviä rakennemuutokseen liittyviä
arvonalennuksia ja kuluja.

Konsernin voitto ennen satunnaisia eriä oli tammi-kesäkuussa 249
milj. euroa (I-II/2003: tappio 10 milj. euroa) ja katsauskauden
voitto 197 milj. euroa (I-II/2003: tappio 17 milj. euroa). Suomen
eduskunta hyväksyi kesäkuussa yhtiöveron alentamisen 29 %:sta 26
%:iin vuoden 2005 alusta. Tämä pienensi konsernin laskennallista
verovelkaa 15 milj. eurolla. Osakekohtainen tulos nousi 1,09
euroon (I-II/2003: -0,10 euroa). Sijoitetun pääoman tuotto nousi
12,2 %:iin (I-II/2003: 2,3 %).

Pääomarakenne heikkeni

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa -266 milj. euroa (I-
II/2003: -84 milj. euroa). Korollinen nettovelka kasvoi 502 milj.
euroa vuoden 2003 lopusta. Käyttöpääoma lisääntyi merkittävästi,
mikä johtui liiketoimintavolyymin kasvusta, raaka-ainehintojen
noususta sekä varastojen kasvattamisesta valmistauduttaessa
Tornion tehtailla elo-lokakuussa pidettäviin tuotantoseisokkeihin.
Raaka-ainehinnat ovat pitkän aikavälin keskiarvoja korkeammalla,
ja tämän seurauksena konsernin käyttöpääoma sisältää arviolta 350-
400 milj. euroa ylimääräistä pääomaa.

Omavaraisuusaste oli kesäkuun lopussa 31,7 % (31.12.2003: 32,3 %).
Velkaantumisaste oli 115,2 % (31.12.2003: 102,8 %). Tavoitteena on
saada velkaantumisaste alle 75 %:iin vuoden 2004 loppuun mennessä.
Tähän pyritään erityisesti parantamalla kannattavuutta, pitämällä
käyttöpääoma kurissa sekä divestoinneilla. Tornion tehtailla
pidettävien tuotantoseisokkien ja ylösajovaiheiden edellyttämät,
ylimääräiset varastot puretaan vuoden 2004 loppuun mennessä.
Lisäksi IFRS-raportointiin siirtyminen vuoden 2004 kolmannella
neljänneksellä johtaa siihen, että osa negatiivisesta
konserniliikearvosta kirjataan omaksi pääomaksi. Tämän arvioidaan
alentavan velkaantumisastetta noin 10 prosenttiyksikköä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa
yhteensä 249 milj. euroa (I-II/2003: 302 milj. euroa). Suurin
yksittäinen investointi oli osallistuminen Bolidenin maaliskuiseen
merkintäoikeus-antiin 76 milj. eurolla. Merkittävimmät
investointiohjelmat - Tornion tehtaiden laajennus, siirtyminen
maanalaiseen louhintaan Kemin kromikaivoksella sekä pitkien
tuotteiden kapasiteetin lisääminen Yhdysvalloissa - etenivät
suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2004 konsernin
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan runsaat 400 milj.
euroa.

Tornion tehtaiden laajennus etenee viimeiseen vaiheeseen

Outokummun suurin yksittäinen hanke, Tornion laajennuksen ylösajo,
jatkuu suunnitelmien mukaisesti. Selkeänä tavoitteena on, että
täysi kapasiteetti vuositasolla on käytettävissä vuoden 2005
alkupuolella. Tämä 1,1 miljardin euron laajennusohjelma nostaa
Tornion tehtaiden tuotannon yli kaksinkertaiseksi.

Tornion laajennusohjelma            
                    Kuuma-     Kylmä-
1 000 tonnia      Sulatto   valssaamo  valssaamo 1)
Ennen laajennusta     650      650      550
Uusi kapasiteetti    1 000     1 000      650
Yhteensä         1 650     1 650     1 200
                        
Tuotanto                    
vuositasolla, % 2)     80       50       65

1) Tuotevalikoima: kylmävalssatut tuotteet (2B), kevyesti
kylmävalssatut tuotteet (2E) ja kirkkaat kuumanauhat.
2) Laskettu vuoden 2004 toisen neljänneksen lopun tuotantomäärien
perusteella.

Uuden kylmävalssaamon, RAP5, ylösajo on edennyt hyvin ja toisen
neljänneksen tuotanto oli ennätystasolla. Linjan tuotantoa
rasittivat kuitenkin kesäkuussa kaksi viikkoa kestäneet tekniset
ongelmat, jotka estivät toisen neljänneksen tuotantotavoitteen
saavuttamisen. RAP5-linjan tuotteet ovat saaneet jo lähes kaikki
hyväksynnät eri loppukäyttökohteisiin, ja 1,5 mm paksun 2E-
tuotteen ja 1,0 mm paksun 2B-tuotteen ensimmäiset koe-erät
valmistettiin onnistuneesti kesäkuussa. Vanhemman sulaton
uudistustöitä varten pidetään kuuden viikon ja kuumavalssaamon
kapasiteetin nostamiseksi 1,65 milj. tonniin kahden viikon
seisokki elo-lokakuussa. Näiden jälkeen siirrytään
ylösajovaiheeseen etenkin kuumavalssaamossa. Kun laajennettu
kapasiteetti on kokonaisuudessaan käytettävissä, Outokummun
tavoitteena on tuottaa RAP5-linjalla kylmävalssattuja 2B-tuotteita
noin 350 000 tonnia vuodessa. Loput kapasiteetista käytetään
muiden tuotteiden sekä jatkojalostettavien tuotteiden
valmistukseen.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus

Euroopan päästökauppajärjestelmän valmistelu etenee kaikissa
maissa, joissa Outokummulla on ruostumattoman teräksen tuotantoa:
Suomessa, Ruotsissa ja Britanniassa. Sheffieldin tehtaalle on jo
myönnetty kasvihuonepäästöjä koskeva lupa, ja Ruotsissa ja
Suomessa sijaitsevat tehtaat ovat valmiita hakemaan lupia, kun
Euroopan unionin päästökauppadirektiivi sisällytetään kyseisten
maiden kansalliseen lainsäädäntöön.

Outokummun kaikkien tehtaiden päästöt olivat alkuvuonna
normaalilla tai tätä alemmalla tasolla. Tornion tehtailla on
aloitettu mahdolliseen tuotantokapasiteetin laajentamiseen
liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka on
tarkoitus valmistua vuoden 2004 loppuun mennessä.

Työturvallisuuden arviointi jatkui. Outokumpu Stainlessin
tärkeimpien tuotantoyksiköiden osalta arviointi saatiin valmiiksi.
Vaikka työturvallisuus parani monilla tuotantolaitoksilla,
tapaturmatiheys pysyi ennallaan. Tammi-kesäkuussa ei tapahtunut
isoja tapaturmia.

Outokumpu laski liikkeeseen kaksi kotimaista
joukkovelkakirjalainaa lyhytaikaisen vieraan pääoman
takaisinmaksua varten

Outokumpu laski toukokuussa liikkeeseen kaksi
joukkovelkakirjalainaa, kumpikin nimellisarvoltaan enintään 150
milj. euroa, rajoittaen niiden yhteisarvon kuitenkin enintään 200
milj. euroon. Sijoittajat antoivat tarjouksia yhteensä 211 milj.
euroa. Vaihtuvakorkoista 1/2004-joukkovelkakirjalainaa laskettiin
liikkeeseen 125 milj. euroa ja kiinteäkorkoista 2/2004-
joukkovelkakirjalainaa 75 milj. euroa. Joukkovelkakirjalainat
maksetaan kokonaan takaisin laina-aikojen päättyessä vuosina 2007
ja 2011.

Euroopan komission kartellitutkimus

Euroopan komissio määräsi joulukuussa 2003 Outokummulle 18 milj.
euron sakon osallisuudesta kuparisten ilmastointiputkien
markkinoiden jako- ja hintakartelliin. Outokumpu jätti
maaliskuussa tuomiota koskevan valituksen koskien sakon suuruuden
määräytymisen perusteita ja itse sakon määrää. Samaan prosessiin
liittyvä kuparisia vesijohtoputkia koskeva kartellitutkimus on
edelleen kesken, ja Euroopan komissiolta odotetaan päätöstä vuoden
2004 kuluessa.

Toimitusjohtaja Jyrki Juusela eläkkeelle - uudeksi
toimitusjohtajaksi Juha Rantanen

Outokummun toimitusjohtaja Jyrki Juusela ilmoitti toukokuussa
jäävänsä eläkkeelle vuoden 2004 lopussa. Hän on ollut Outokumpu-
konsernin palveluksessa vuodesta 1971 ja toimitusjohtajana vuoden
1992 alusta. Jyrki Juusela täyttää 61 vuotta kuluvan vuoden
marraskuussa. Outokummun hallitus nimitti 22.7.2004 Juha Rantasen
Outokumpu-konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2005 alkaen. Rantanen
siirtyy tehtävään Ahlstromin toimitusjohtajan paikalta. Vuonna
1952 syntynyt Rantanen on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi
Helsingin kauppakorkeakoulusta ja hänellä on myös MBA-tutkinto
Geneven International Management Institutesta. Juha Rantanen tulee
Outokummun palvelukseen 1.10.2004 perehtyäkseen uusiin tehtäviin.

Nimityksensä johdosta ja Outokummun hallintoperiaatteiden
mukaisesti Juha Rantanen eroaa Outokummun hallituksesta 30.9.2004.
Hallitus on valinnut keskuudestaan uudeksi varapuheenjohtajaksi
Ole Johanssonin 1.10.2004 alkaen. Samalla Johansson siirtyy myös
hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnasta
tarkastusvaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi.

Outokumpu ottaa IFRS-standardit käyttöön raportoinnissaan
kolmannella neljänneksellä

Outokumpu on päättänyt ottaa IFRS-standardit käyttöön
raportoinnissaan kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa, joka
julkistetaan 26.10.2004. Vertailukelpoiset tulostiedot
tilikaudelta 2003 ja tammi-kesäkuulta 2004 julkistetaan
11.10.2004. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2003.
Tilinpäätöskäytännön muuttaminen vaikuttaa eniten Outokummun eläke-
ja varastolaskentaan, rahoitusinstrumenttien arvostamiseen sekä
konserniliikearvon ja -reservin käsittelyyn.

Tulos heikkenee kausiluonteisesti kolmannella neljänneksellä,
mutta paranee jälleen viimeisellä neljänneksellä

Maailmantalouden kasvun odotetaan jatkuvan vahvana vuoden 2004
loppupuolella. Maailmantalouden arvioidaan kasvavan 4 % vuonna
2004 ja talouskasvun olevan nopeinta Aasiassa ja Yhdysvalloissa.
Euroopan talouden arvioidaan elpyvän melko hitaasti. Kiinan
hallitus on pyrkinyt hillitsemään talouden ylikuumentumista
tiukentamalla lainamarkkinoita ja vähentämällä investointeja
tietyillä toimialoilla. Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan
näiden toimenpiteiden seurauksena noin 7–8 %:iin. Japanin
talousnäkymät ovat parantuneet merkittävästi Kiinan voimakkaan
talouskasvun myötä, ja vuonna 2004 investointien odotetaan
lisääntyvän Japanissa yli 10 %. Yhdysvalloissa yritysten ja
kuluttajien luottamusindeksit ovat erittäin korkealla, mikä
ennakoi Yhdysvaltain talouden jatkavan vahvaa kasvua. Lyhyitä
korkoja nostettiin Yhdysvalloissa ensimmäistä kertaa yli kolmeen
vuoteen talouden mahdollisen ylikuumentumisen estämiseksi. Myös
Eurooppaa koskevia talousennusteita on nostettu viime viikkoina.
Euroopassa odotetaan noin 2 %:n talouskasvua vuonna 2004.

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan kasvavan loppuvuoden
aikana, joskin hitaammin kuin alkuvuonna. Sekä nikkelin että
ferrokromin - ruostumattoman teräksen tärkeiden raaka-aineiden -
markkinat ovat kireät ja alitarjonnan odotetaan jatkuvan
lähitulevaisuudessa.

Tornion RAP5-kylmävalssaamon ylösajo parantaa Outokummun
kannattavuutta vuonna 2004, kun kylmävalssattujen tuotteiden osuus
kasvaa. Vanhemman sulaton onnistunut uudistaminen ja
kuumavalssauskapasiteetin laajennus sekä näihin liittyvät
tuotantoseisokit ja ylösajovaiheet vaikuttavat kuitenkin
ratkaisevasti loppuvuoden kannattavuuteen. Täysi hyöty Tornion
tehtaiden investoinneista saadaan, kun koko tuotantokapasiteetti
on käytettävissä vuoden 2005 alkupuolella.

Ruostumattoman teräksen kysyntänäkymät kausiluonteisesti heikon
kolmannen neljänneksen jälkeiselle ajalle ovat hyvät. Outokummun
arvion mukaan ruostumattoman teräksen kysyntä- ja tarjontatilanne
tulee olemaan melko tasapainoinen, ja teollisuuden kapasiteetin
käyttöasteet pysyvät historiallisen korkeina vuosina 2004-2005.
Outokumpu Stainlessin vertailukelpoinen liikevoitto pienenee
selvästi kolmannella neljänneksellä kausiluonteisten tekijöiden ja
suunniteltujen tuotantoseisokkien takia. Tämän jälkeen Outokumpu
Stainlessin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kuitenkin
olevan hyvä toimitusmäärien kasvun ja tuotevalikoiman paranemisen
ansiosta.

Muokattujen kuparituotteiden kysynnän odotetaan pysyvän
loppuvuonna vahvana. Parantuvien markkinanäkymien ja tuottavuuden
nousun seurauksena Outokumpu Copperin vuoden 2004
vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan selvästi
viimevuotista parempi. Investointien ja tilauskertymän
asteittaisen kasvun perusteella Outokumpu Technologyn liikevoiton
arvioidaan kasvavan vuonna 2004 edellisvuodesta.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto jää kolmannella
neljänneksellä kausiluonteisesti heikommaksi. Tuloksen odotetaan
kuitenkin paranevan jälleen viimeisellä neljänneksellä, koska
toimitusmäärät kasvavat ja loppuvuoden kysyntä- ja hintanäkymät
ovat rohkaisevia.


Espoossa 5.8.2004

Hallitus

KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)      
                           
TULOSLASKELMA         1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR              2004    2003    2003
Liikevaihto            3 531   2 922    5 921
Liiketoiminnan kulut       -3 302   -2 876   -5 836
Poikkeukselliset erät         16     0     119
Liiketoiminnan muut                      
tuotot ja kulut            14     9      6
Konserniliikearvon poisto                   
ja konsernireservin                      
tuloutus                6     -2     -4
Liikevoitto             265     53     206
                                
Osuus osakkuusyhtiöiden                    
voitosta (+), tappiosta (-)      22     -6     -15
Rahoitustuotot ja -kulut                    
Nettokorot              -44    -52     -98
Kurssivoitot ja -tappiot        3     -7     -0
Muut rahoitustuotot                      
ja -kulut               3     2      7
Voitto ennen                          
satunnaisia eriä           249    -10     100
                                
Satunnaiset erät            -     -      -
Tuloverot              -48     -6     -8
Vähemmistöosuudet           -4     -1      0
Katsauskauden voitto         197    -17     92

TASE                         
Milj. EUR         30.6.2004  30.6.2003 31.12.2003
Pysyvät vastaavat                     
Aineettomat hyödykkeet     392     451     380
Aineelliset hyödykkeet    2 708    3 091    2 665
Sijoitukset                        
Korollinen           612     149     480
Koroton             59     91     71
               3 771    3 782    3 596
Vaihtuvat vastaavat                    
Vaihto-omaisuus        1 587    1 357    1 181
Saamiset                          
Korollinen            67     40     74
Koroton            1 396    1 145    1 056
Rahoitusarvopaperit       12     11     20
Rahat ja                          
pankkisaamiset         125     146     210
               3 187    2 699    2 541
                              
Vastaavaa yhteensä      6 958    6 481    6 137
                              
Oma pääoma          2 145    1 774    1 924
Vähemmistöosuudet        38     40     34
Pitkäaikainen                       
vieras pääoma                       
Korollinen          2 039    1 629    1 782
Koroton             415     447     384
               2 454    2 076    2 166
Lyhytaikainen                       
vieras pääoma                       
Korollinen          1 293    1 589    1 016
Koroton            1 028    1 002     997
               2 321    2 591    2 013
                              
Vastattavaa yhteensä     6 958    6 481    6 137

RAHOITUSLASKELMA        1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR              2004    2003     2003
Tulorahoitus             294    137     260
Käyttöpääoman lisäys         -608    -212     -13
Muut oikaisuerät            48     -9     -33
Liiketoiminnan                          
rahavirta              -266    -84     214
Investoinnit aineellisiin                    
ja aineettomiin                         
hyödykkeisiin            -249    -302     -622
Omilla osakkeilla                        
rahoitetut investoinnit         3     -      53
Liiketoimintojen sekä                      
aineellisten ja aineettomien                   
hyödykkeiden luovutustulot       18     -     429
Muu investointien rahavirta      -65    -30     -37
Rahavirta ennen rahoitusta      -559    -416      37
Rahoituksen rahavirta         475    376     -29
Oikaisuerät              -15    -29      -3
Taseen mukainen rahavarojen                   
vähennys (-), lisäys (+)       -99    -69      5
                            
                            
                            
                1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
KONSERNIN TUNNUSLUVUT        2004    2003     2003
Liikevoitto                           
liikevaihdosta, %           7,5    1,8     3,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %     12,2    2,3     5,0
Oman pääoman tuotto, %        19,5    neg.     4,7
                                 
Sijoitettu pääoma                        
kauden lopussa, milj. EUR      4 698   4 687    3 972
Korollinen nettovelka                      
kauden lopussa, milj. EUR      2 515   2 873    2 013
Omavaraisuusaste                         
kauden lopussa, % 1)         31,7    28,3     32,3
Velkaantumisaste                         
kauden lopussa, %          115,2   158,3    102,8
                                 
Tulos/osake (ilman                        
satunnaisia eriä), EUR        1,09   -0,10     0,54
Tulos/osake, EUR           1,09   -0,10     0,54
Osakkeiden keskimääräinen                    
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      180 652  171 381   171 623
Laimennusvaikutuksella                      
oikaistu                             
tulos/osake (ilman                        
satunnaisia eriä), EUR        1,09   -0,10     0,54
Laimennettu osakkeiden                      
keskimääräinen                          
lukumäärä, 1 000 kpl 2)      180 722  172 187   172 566
Oma pääoma/osake, EUR        11,87   10,34    10,84
Osakkeiden lukumäärä kauden                   
lopussa, 1 000 kpl 2)       180 752  171 540   177 451
                                 
Investoinnit käyttöomai-                     
suuteen, milj. EUR          249    302     622
Poistot, milj. EUR 3)         125    150     307
Henkilöstö keskimäärin       19 831   21 667    21 442

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LISÄTIETOJA

Osakkeet ja osakepääoma

Outokumpu Oyj:n osakkeiden lukumäärä oli 181 205 555 ja
osakepääoma 308,1 milj. euroa 30.6.2004. Outokumpu Oyj:llä oli
30.6.2004 hallussaan kaikkiaan 498 533 omaa osaketta, joiden
yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli 0,8 milj. euroa.
Outokummun hallussa olevien omien osakkeiden osuus osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 30.6.2004 oli
0,3 %.

Kaksi Outokummun osakesidonnaista kannustinjärjestelmää - vuoden
1998 optio-ohjelma ja vuoden 1999 vaihtovelkakirjalaina - on
päättynyt ja viimeiset osakemerkinnät merkittiin kaupparekisteriin
7.4.2004.

3.4.2003 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti johdon optio-
ohjelmasta. Optio-ohjelman ehtojen mukaisesti optio-oikeuksia
voidaan antaa yhteensä 5 100 000 kappaletta ja niillä voidaan
merkitä yhteensä 5 100 000 uutta Outokumpu Oyj:n osaketta vuosina
2006-2011.

Hallitus vahvisti helmikuussa 2004, että 116:lle Outokummun
johtoon kuuluvalle henkilölle myönnetään yhteensä 742 988 optio-
oikeutta 2003A. Johtoryhmän jäsenet saivat optio-oikeuksien 2003A
kesäkuussa 2003 hyväksytystä enimmäismäärästä 62,00 % ja muu johto
45,25 %. Optio-oikeudet 2003A jaettiin kesäkuussa 2003
ansaintakriteereiksi määriteltyjen osakekohtaisen tuloksen (EPS)
ja osakkeen kurssikehityksen perusteella. Konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla ansaintakriteerinä oli myös velkaantumisaste.
Optio-oikeuksilla 2003A voidaan merkitä yhteensä 742 988 Outokumpu
Oyj:n osaketta 1.9.2006 - 1.3.2009. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2003 - 29.2.2004 eli 10,70 euroa
osakkeelta vähennettynä vuosittain maksettavilla osingoilla.

Hallitus päätti helmikuussa 2004 ansaintakriteereistä, joiden
perusteella jaetaan optio-oikeuksia 2003B Outokumpu-konsernin 131
avainhenkilölle keväällä 2005. Optio-oikeuksien jakamisen
perusteena käytetään Outokumpu-konsernin osakekohtaista tulosta
(EPS), osakkeen kurssikehitystä sekä konsernin johtoryhmän
jäsenten kohdalla myös velkaantumisastetta. Optio-oikeuksilla
2003B voidaan merkitä yhteensä enintään 1 700 000 Outokumpu Oyj:n
osaketta 1.9.2007 - 1.3.2010. Osakkeen merkintähinta optio-
oikeudella on yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi
Helsingin Pörssissä 1.12.2004 - 28.2.2005.

Outokumpu Oyj:n osakepääoma voi vuoden 2003 optio-oikeuksilla
tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 7 043 079,60
eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 4 142 988 osakkeella.
Optioiden perusteella merkittävissä olevat osakkeet vastaavat 2,3
% yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

Hallituksen valtuutukset

Hallitus käytti vuoden 2004 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana
kahdesti vuoden 2003 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää
valtuutusta luovuttaa yhtiön omia osakkeita. Outokumpu siirsi
12.2.2004 yhteensä 315 310 hallussaan ollutta omaa osaketta vuoden
2001 johdon osakepalkkiojärjestelmän piiriin kuuluville
henkilöille. Lisäksi Outokumpu siirsi 26.2.2004 hankkiessaan
tytäryhtiöstään Neumayer GmbH:sta loppuosan (50 %) yhteensä 309
597 hallussaan ollutta omaa osaketta vastikkeena myyjälle. Tämän
seurauksena Outokummun hallussa on nyt 498 533 omaa osaketta.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus osakepääoman korottamiseen
uusmerkinnällä, antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla
vaihtovelkakirjalainaa. Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa
enintään 30 400 000 eurolla ja uusia osakkeita voidaan antaa
enintään 17 882 352 kappaletta (10 % yhtiön osakepääomasta).
Hallitus voi päättää kenellä on oikeus merkitä osakkeita, optio-
oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi poiketa
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
vahvistaminen tai yritysostojen tai -järjestelyjen rahoittaminen.
Hallitus päättää merkintähinnan määrittämisperusteista sekä muista
osakkeiden, optio-oikeuksien ja vaihtovelkakirjojen merkinnän
ehdoista. Hallitus voi päättää, että uusmerkintä voidaan suorittaa
myös apporttiomaisuutta vastaan, kuittausta vastaan tai muuten
tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt
valtuutusta 5.8.2004 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 900 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen
päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana
yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Valtuutus on voimassa vuoden 2005
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden
vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta 5.8.2004 mennessä.

Hallituksella on voimassa oleva varsinaisen yhtiökokouksen
2.4.2004 myöntämä valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen.
Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 10 000 000 kappaletta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään kenelle, millä ehdoin ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
myymisestä Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi
muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan
vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin
ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole käyttänyt
valtuutusta 5.8.2004 mennessä.

               1.1.-30.6. 1.1.-30.6. 1.1.-31.12.
Milj. EUR              2004    2003    2003
Poikkeukselliset erät                 
Suodatinliiketoiminnan                
myyntivoitto             17     -      -
Boliden-järjestelyn                      
myyntivoitto             -1     -     106
Arctic Platinum                        
Partnershipin (49 %)                      
myyntivoitto              -     -     26
Inmetin osakkeiden                       
myyntivoitto              -     -     10
Jalometallikaivostoiminnan                   
myyntivoitto              -     -      9
Kokkolan reaktorien                      
alaskirjaus              -     0      0
Pantegin sulkemisvaraus        -     -     -14
Kartellisakon varaus                      
(Ilmastointiputket)          -     -     -18
                   16     0     119
                                
                                
Tuloverot                           
Tilikauden ja aikaisempien                   
tilikausien verot          -33     -8     -18
Laskennalliset verot         -15     2     10
                   -48     -6     -8

Vastuusitoumukset                  
Milj. EUR           30.6.2004 30.6.2003 31.12.2003
Kiinnitykset ja                       
annetut pantit                   
Konserniyhtiöiden velasta      137    145    144
                               
Annetut takaukset                      
Osakkuusyhtiöiden puolesta      4     16     6
Muiden puolesta           47     39     52
                   51     55     58
                               
Vuokravastuut            149    128    160

Avoimet johdannaissopimukset      
               Tasearvo Käypä arvo
Milj. EUR          30.6.2004  30.6.2004
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset                 
Valuuttatermiinit          12     12
Valuuttaoptiot                  
Ostetut               0      0
Asetetut               0      0
Valuutanvaihtosopimukset      -2     -2
Koronvaihtosopimukset        0      0
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                  
ja -futuurit             0      0
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit             0      9
Nikkelioptiot                   
Ostetut               -      -
Sinkkitermiinit                  
ja -futuurit             0      0
Alumiinitermiinit                 
ja -futuurit             -      -
Kultatermiinit                  
ja -futuurit             -      -
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit             -      -
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset          -      0
Muut sähköjohdannaiset        -     11

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

                Nimellismäärät
Milj. EUR          30.6.2004  31.12.2003
Valuutta- ja                   
korkojohdannaiset           
Valuuttatermiinit        1 590    1 620
Valuuttaoptiot                  
Ostetut              10     280
Asetetut              10     270
Valuutanvaihtosopimukset      20      40
Koronvaihtosopimukset       180     210
                         
Metallijohdannaiset 1)              
Kuparitermiinit                  
ja -futuurit          65 900   101 400
Nikkelitermiinit                 
ja -futuurit          8 600    4 300
Nikkelioptiot                   
Ostetut               -     720
Sinkkitermiinit                  
ja -futuurit         109 700   299 700
Alumiinitermiinit                 
ja -futuurit            -    2 800
Kultatermiinit                  
ja -futuurit            -   146 800
Hopeatermiinit                  
ja -futuurit            -   886 800
                         
Sähköjohdannaiset 2)               
Pörssinoteeratut                 
sähköjohdannaiset         0,0     0,0
Muut sähköjohdannaiset      2,7     3,5

1) Nimellismäärät: perusmetallit tn, jalometallit tr.oz.
2) Nimellismäärät: sähköjohdannaiset TWh.

Johdannaiskaupat on tehty suojaamistarkoituksessa. Käypä arvo
osoittaa johdannaisten realisointituloksen, mikäli nämä
johdannaiset olisi suljettu tilinpäätöspäivänä. Johdannaisten
realisointitulokset kirjataan tuloslaskelmaan pääsääntöisesti
hedge accounting -periaatteen mukaisesti eli suojattavaa erää
vastaan. Valuuttatermiinien ja -optioiden sekä
valuutanvaihtosopimusten tasearvot sisältävät sitovien ja
todennäköisten sitoumusten suojaamiseksi tehtyjen sopimusten
toteutumattomia kurssieroja, jotka on jaksotettu.

TULOSKEHITYS NELJÄNNEKSITTÄIN        
Milj. EUR            I/03 II/03 III/03
Liikevaihto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products          683  667   626
Special Products         349  327   273
North America           64   59   64
Muut              -219  -202  -112
Outokumpu Stainless                
yhteensä             877  851   851
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses       185  173   171
Global businesses        180  191   173
Muut               44   38   60
Outokumpu Copper yhteensä    409  402   404
                          
Outokumpu Technology       89   81   98
                          
Zinc               93   95   98
                          
Muu toiminta           63   65   59
                          
Sisäinen myynti         -48  -55   -46
Konserni            1 483 1 439  1 464
                          
Liikevoitto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products           45   34    1
Special Products          0   2   -8
North America           -1   0    4
Muut                6   -1   13
Outokumpu Stainless                
yhteensä             50   35   10
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses        -3   1   -1
Global businesses         5   11    5
Muut                2   -3    0
Outokumpu Copper                  
yhteensä              4   9    4
                          
Outokumpu Technology       -9   -3   -1
                          
Zinc                5   2    4
                          
Muu toiminta           -23  -17   11
                          
Sisäiset erät           1   -1    1
Konserni             28   25   29
                          
Osuus osakkuusyhtiöiden              
voitosta (+), tappiosta (-)    -3   -3   -4
Rahoitustuotot ja -kulut     -29  -28   -16
Voitto (tappio) ennen               
satunnaisia eriä         -4   -6    9
Tuloverot             -1   -5   -9
Vähemmistöosuudet         0   -1    1
Katsauskauden                   
voitto (tappio)          -5  -12    1
                       
Milj. EUR           IV/03  I/04  II/04
Liikevaihto                  
Outokumpu Stainless              
Coil Products          653  851   897
Special Products         348  363   460
North America           65   78   94
Muut              -195  -189  -283
Outokumpu Stainless                
yhteensä             871 1 103  1 168
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses       191  304   326
Global businesses        163  205   246
Muut               57  -14   -18
Outokumpu Copper yhteensä    411  495   554
                          
Outokumpu Technology       137   81   104
                          
Zinc               110   -    -
                          
Muu toiminta           74   48   46
                          
Sisäinen myynti         -68  -37   -31
Konserni            1 535 1 690  1 841
                          
Liikevoitto                    
Outokumpu Stainless                
Coil Products           2  107   93
Special Products          4   7   26
North America           1   5    5
Muut                0   5    3
Outokumpu Stainless                
yhteensä              7  124   127
                          
Outokumpu Copper                  
Regional businesses        -2   10    2
Global businesses         6   11    5
Muut               -14   -3    2
Outokumpu Copper                  
yhteensä             -10   18    9
                          
Outokumpu Technology       11   7   -2
                          
Zinc                5   -    -
                          
Muu toiminta           112  -17   -2
                          
Sisäiset erät           -1   1    0
Konserni             124  133   132
                          
Osuus osakkuusyhtiöiden              
voitosta (+), tappiosta (-)    -5   15    7
Rahoitustuotot ja -kulut     -18  -17   -21
Voitto (tappio) ennen               
satunnaisia eriä         101  131   118
Tuloverot             7  -30   -18
Vähemmistöosuudet         0   -2   -2
Katsauskauden                   
voitto (tappio)         108   99   98

KONSERNIN TUNNUSLUVUT               
NELJÄNNEKSITTÄIN
                  I/03  II/03  III/03
Liikevoitto                       
liikevaihdosta, %          1,9   1,8   2,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %    2,5   2,2   2,4
Oman pääoman tuotto, %       neg.   neg.   0,6
                             
Sijoitettu pääoma                    
kauden lopussa, milj. EUR     4 528  4 687  4 673
Korollinen nettovelka                  
kauden lopussa, milj. EUR     2 624  2 873  2 847
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)        29,9   28,3   28,2
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %         137,8  158,3  155,9
                             
Tulos/osake (ilman                    
satunnaisia eriä), EUR      -0,03  -0,07   0,01
Tulos/osake, EUR         -0,03  -0,07   0,01
Osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 2)     171 375 171 534 171 719
Oma pääoma/osake, EUR       10,86  10,34  10,42
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)  171 534 171 540 171 613
                             
Investoinnit käyttö-                   
omaisuuteen, milj. EUR       178   124   116
Poistot, milj. EUR 3)        75    75    75
Henkilöstö keskimäärin      21 242  22 064  21 440

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

                 IV/03   I/04  II/04
Liikevoitto                       
liikevaihdosta, %          8,1   7,9   7,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %    11,5   12,8   11,6
Oman pääoman tuotto, %       22,9   19,8   20,9
                             
Sijoitettu pääoma                    
kauden lopussa, milj. EUR     3 972  4 344  4 698
Korollinen nettovelka                  
kauden lopussa, milj. EUR     2 013  2 225  2 515
Omavaraisuusaste                     
kauden lopussa, % 1)        32,3   32,1   31,7
Velkaantumisaste                     
kauden lopussa, %         102,8  105,0  115,2
                             
Tulos/osake (ilman                    
satunnaisia eriä), EUR       0,63   0,55   0,54
Tulos/osake, EUR          0,63   0,55   0,54
Osakkeiden keskimääräinen                
lukumäärä, 1 000 kpl 2)     172 138 178 081 180 742
Oma pääoma/osake, EUR       10,84  11,53  11,87
Osakkeiden lukumäärä                   
kauden lopussa, 1 000 kpl 2)  177 451 178 914 180 752
                             
Investoinnit käyttö-                   
omaisuuteen, milj. EUR       204   156    93
Poistot, milj. EUR 3)        82    60    65
Henkilöstö keskimäärin      21 037  19 433  20 122

1) Tunnusluvussa konsernireservi on netotettu taseen varoihin.
2) Tunnusluvusta on vähennetty hankitut omat osakkeet.
3) Tunnusluku ei sisällä konserniliikearvon poistoa eikä
konsernireservin tuloutusta.

Tilaa