OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLL

OUTOKUMPU OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.2.2004 klo 13.15

OUTOKUMMUN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 2.4.2004

Outokummun hallitus on tänään päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen
koollekutsumisesta perjantaiksi 2.4.2004, klo 10.00 Espoon
Leppävaarassa sijaitsevaan Sellosaliin. Yhtiöjärjestyksen
määräämien asioiden lisäksi käsittelyyn tulevat ehdotukset
hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman
korottamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta ja
luovuttamisesta.

Yhtiökokous saa käsiteltäväkseen yhtiöjärjestyksen 15 pykälän
mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvien asioiden lisäksi
seuraavat hallituksen ehdotukset:

Hallituksen valtuuttaminen osakepääoman korottamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä,
antamalla optio-oikeuksia tai ottamalla vaihtovelkakirjalainaa
seuraavasti:
- Yhtiön osakepääomaa voidaan korottaa yhdessä tai useammassa
erässä yhteensä enintään 30 400 000 eurolla. Uusia
kirjapidolliselta vasta-arvoltaan 1,70 euron arvoisia osakkeita
voidaan siten antaa enintään 17 882 352 kappaletta.
- Hallitus valtuutetaan päättämään, kenellä on oikeus merkitä
osakkeita, optio-oikeuksia tai vaihtovelkakirjoja. Hallitus voi
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, mikäli tähän on
yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen vahvistaminen tai yritysostojen tai -järjestelyjen
rahoittaminen. Hallitus päättää merkintähinnan
määrittämisperusteista sekä muista osakkeiden, optio-oikeuksien ja
vaihtovelkakirjojen merkinnän ehdoista. Hallitus voi päättää, että
uusmerkintä voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan,
kuittausta vastaan tai muuten tietyin ehdoin.
- Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:
- Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi
tai käytettäväksi vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen määräämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa. Osakkeita voidaan myös käyttää osana
yhtiön henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä.
- Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 900 000 kappaletta. Yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää 5 % yhtiön
osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia hallituksen
päätöksen mukaisesti osakkeiden julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin Pörssissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeiden
hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin ohjesäännön
ja Suomen Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä
maksuajassa. Osakkeet hankitaan voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla ja siten osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Koska hankittavien osakkeiden
määrä on rajoitettu yllä esitetyllä tavalla ja koska yhtiöllä on
vain yksi osakesarja, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää
vaikutusta osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen
yhtiössä. Koska omat osakkeet on tarkoitus hankkia Helsingin
Pörssin julkisessa kaupankäynnissä ilman tietoa osakkeiden
myyjistä, ei osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa
tarkoitettujen yhtiön lähipiiriin kuuluvien osuutta yhtiön
osakepääomasta ja äänivallasta osakkeiden hankinnan jälkeen voida
määritellä.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.
- Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden luovuttamiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti:
- Osakkeita voidaan luovuttaa enintään 10 000 000 kappaletta.
Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään, kenelle, millä ehdoin ja missä
järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien
osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajilla on etuoikeus yhtiön osakkeisiin. Osakkeita
voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii
liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena
mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja
määräämässä laajuudessa. Hallitus voi päättää omien osakkeiden
myymisestä Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä varojen
hankkimiseksi investointien ja mahdollisten yritysostojen
rahoittamiseksi. Osakkeita voidaan luovuttaa myös yhtiön
henkilöstölle, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen mukaan
lukien, osana henkilöstölle suunnattuja kannustus- ja
palkkiojärjestelmiä. Hallitus ei saa poiketa osakkeenomistajien
etuoikeudesta osakkeisiin osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1
momentissa tarkoitettuun yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi
muuten kuin erillisen valtuutuksen nojalla. Osakkeet luovutetaan
vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon, joka
määräytyy Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet
voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan,
kuittausta vastaan tai hallituksen päätöksellä muuten tietyin
ehdoin.
- Hallitus valtuutetaan päättämään muista omien osakkeiden
luovuttamiseen liittyvistä seikoista ja toimenpiteistä.
- Valtuutus on voimassa vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.

Hallituksen osinkoehdotus

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003
maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.4.2004 on merkitty
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan
16.4.2004.

Vuoden 1999 vaihtovelkakirjalainalla ja vuoden 1998 optio-
oikeuksilla vuonna 2004 vaihdetut ja merkityt osakkeet eivät
oikeuta osinkoon tilikaudelta 2003.
OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto
Johanna Sintonen
Apulaisjohtaja – Sijoittajasuhteet
puh. (09) 421 2438, gsm 040 530 0778, fax (09) 421 2125
e-mail: johanna.sintonen@outokumpu.com
www.outokumpu.com


Tilaa