Outokumpu – Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Report this content

Outokumpu Oyj                          
Pörssitiedote
2.3.2021 klo 12.30

Outokumpu – Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2021

Outokumpu Oyj:n (”Outokumpu” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 13.00 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistajat eivät kuitenkaan voi osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen paikan päällä.

Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää varsinaisen yhtiökokouksen eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän väliaikaisen lain (laki nro 677/2020 väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, jäljempänä ”Väliaikaislaki”) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Näin varmistetaan osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon tämän kokouskutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Tarkemmat ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kokouskutsun osasta ”C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville”.

Hallituksen ja johdon esityksiä ei pidetä kokouksessa eikä kokoukseen järjestetä videoyhteyttä. Yhtiökokouspäivänä ennen yhtiökokousta Yhtiö lähettää kuitenkin klo 10.00 -11.00 toimitusjohtajan katsauksen verkkolähetyksenä. Tämä tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta ja se pidetään vain suomeksi. Verkkotilaisuuteen rekisteröidytään, mutta tilaisuus on kaikille avoin riippumatta siitä, omistaako henkilö Outokummun osakkeita. Yhtiökokousverkkosivuilla on tarkemmat tiedot tilaisuudesta. Verkkolähetyksen yhteydessä toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä, mutta sen yhteydessä ei tehdä päätöksiä. Verkkolähetyksessä mahdollisesti esitettävät kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä. Osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitetut kysymykset tulee esittää erikseen ennakkoon tämän kokouskutsun osassa ”C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville” esitettyjen ohjeiden mukaisesti. 

Outokummun suurimpiin osakkeenomistajiin kuuluvat Solidium Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kansaneläkelaitos ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, edustaen yhteensä 27,04 prosenttia Yhtiön rekisteröidyistä osakkeista, ovat ilmoittaneet Yhtiölle tukevansa yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Manne Airaksinen. Mikäli Manne Airaksisella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Yhtiön lakiasiainjohtaja Matti Louhija. Mikäli Matti Louhijalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjan tarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjan tarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa edustetuiksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön yhtiökokouskutsun päivämääränä 2.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Samalla sivulla julkaistaan tallenne ennen yhtiökokousta järjestettävästä toimitusjohtajan katsauksen sisältävästä verkkolähetyksestä.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.

Koska hallitus on ehdottanut, ettei osinkoa jaettaisi, osakkeenomistajilla on oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa. Vähemmistöosinko on jaettava, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on 12 157 566,68 euroa (tämänhetkisen osakkeiden lukumäärän perusteella noin 0,03 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2020

10. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakollisesti, Yhtiön palkitsemisraportti, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2020, joka on julkaistu tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä 2.3.2021 ja on saatavilla Yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pidettäisiin ennallaan, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 163 000 euroa, varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan 91 600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten 71 100 euroa. 40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin Yhtiön omina osakkeina käyttäen Yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, pysyy ennallaan: kokouspalkkio on hallituksen jäsenelle 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimitusjohtaja Satu Huber sekä asiantuntijajäsenenä Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Kati ter Horst, Kari Jordan, Eeva Sipilä, Vesa-Pekka Takala, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Heinz Jörg Fuhrmann ja Päivi Luostarinen toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi uudelleen Eeva Sipilä.

Kaikki valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja vahvistaneet, että ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen suurimmista osakkeenomistajista. Lisätietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä on saatavilla Outokummun internetsivuilla.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 41 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy Yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien Yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti. Tämän yhtiökokouskutsun päivämääränä 2.3.2021 Outokumpu omistaa 4 313 421 Yhtiön omaa osaketta.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään 82 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet.

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa yhteensä enintään 41 000 000 uutta osaketta ja luovuttaa yhteensä enintään 41 000 000 Yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. 41 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätösehdotukset, on saatavilla Outokummun yhtiökokouksen internetsivuilla osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2021. Myös Outokumpu Oyj:n yhtiökokouskutsun päivämääränä 2.3.2021 julkaistu tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä Yhtiön palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Niistä sekä tästä yhtiökokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Outokummun internetsivuilla viimeistään 14.4.2021 alkaen.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla. Näin varmistetaan osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattaminen. Kokoukseen ei voi osallistua myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Outokummun osakasluetteloon. Mikäli teillä ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, katsokaa kohta ”4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 10.3.2021 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 25.3.2021 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Outokummulle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on henkilökohtainen suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 10.3.2021 klo 12.00 – 25.3.2021 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a)      Outokummun yhtiökokouksen internetsivuilla

Sähköiseen ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan henkilö- tai Y-tunnus sekä osakkeenomistajan tai hänen edustajansa vahva tunnistautuminen suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b)      Postitse tai sähköpostin kautta

Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla 10.3.2021 klo 12.00 alkaen saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Outokumpu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm.outokumpu@innovatics.fi. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostin kautta Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen mikäli samalla toimitetaan edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Äänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla Outokummun yhtiökokouksen internetsivuilla ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Lisätietoja annetaan myös puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 050 532 5582 maanantaista perjantaihin klo 09.00–12.00 ja 13.00-16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen agm.outokumpu@innovatics.fi tai alkuperäisinä osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Outokumpu Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki ennen ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2021.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 26.3.2021 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa eli viimeistään 26.3.2021 klo 10.00 mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@outokumpu.com viimeistään 8.3.2021 klo 10.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2021.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 17.3.2021 klo 16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen agm@outokumpu.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla viimeistään 22.3.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä on yhtiökokouskutsun päivämääränä 2.3.2021 yhteensä 416 374 448 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Linkki yhtiökokouksen verkkosivuille: www.outokumpu.com/fi-fi/yhtiokokous2021.

Helsingissä 2.3.2021

Outokumpu Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa