Outokumpu etenee lyhyen tähtäimen toimenpideohjelmassaan, 148 milj. euroa kertaluonteisia kustannuksia toiselle neljännekselle

PÖRSSITIEDOTE
14.6.2011 klo 13.00
Outokummun lyhyen tähtäimen toimenpideohjelma keskittyy konsernin kassavirran
parantamiseen, taseen liikkumavaran lisäämiseen ja kannattavuuden
palauttamiseen. Toimenpiteisiin sisältyvät luopuminen ydintoimintoihin
kuulumattomista omistuksista, tappiollisten tulosyksiköiden eriyttäminen ja
tuloksen kääntäminen voitolliseksi sekä toimenpiteet investointien
rajoittamiseksi, kustannusten leikkaamiseksi sekä taseen vahvistamiseksi. Osa
toimenpiteistä on jo toteutettu. Toimenpiteistä johtuen Outokumpu odottaa
kirjaavansa yhteensä noin 148 milj. euroa kertaluonteisia arvonalennuksia ja
uudelleenjärjestelykuluja vuoden 2011 toiselle neljännekselle. Tämän seurauksena
Outokummun raportoitu liikevoitto neljänneksellä tulee olemaan merkittävästi
tappiollinen.

Toimitusjohtaja Mika Seitovirta: "Olemme nyt valmiita etenemään toimenpiteissä,
joita tarvitaan lyhyen tähtäimen haasteiden ratkaisemiseksi: kassavirta, tase ja
kannattavuus. Joidenkin toimenpiteiden toteuttaminen on ollut nopeaa, kun taas
jotkut asiat vaativat perusteellisempia muutoksia ja pysyvien tulosten näkyminen
vie aikaa."

Luopuminen ydintoimintoihin kuulumattomista omistuksista

- Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oy:n osakkeiden myynti sekä luopuminen osasta
Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeita, tiedotettu 1.6.2011
- Tibnor AB:n osakkeiden myynti, tiedotettu 24.5.2011
- Fagersta Stainless AB:n osakkeiden mahdollinen myynti
- Ruotsissa ja Alankomaissa sijaitsevien messinkiä valmistavien yksiköiden
mahdollinen myynti

Jo toteutettujen transaktioiden myyntivoitto oli 240 milj. euroa ja
kassavirtavaikutus 162 milj. euroa vuoden 2011 toisella neljänneksellä. Mikäli
Talvivaara käyttää option ostaa jäljellä olevat Talvivaara Sotkamo Oy:n
osakkeet, se merkitsisi lisäksi 240 milj. euron positiivista
kassavirtavaikutusta.

Tappiota tekevät yksiköt

Outokumpu on määritellyt putkituoteyksikkönsä (OSTP) ydintoimintoihin
kuulumattomaksi omistukseksi ja on tehnyt suunnitelman yksikön kannattavuuden
palauttamiseksi. OSTP valmistaa hitsattuja ruostumattomasta teräksestä
valmistettuja prosessiputkia sekä kierteellisiä ja hitsattuja putkenosia.
Yksiköllä on 11 tuotantolaitosta Ruotsissa, Suomessa, Yhdysvalloissa, Saudi-
Arabiassa, Virossa ja Kanadassa ja sen palveluksessa on noin 970 henkilöä.
Kannattavuuden palauttamissuunnitelma merkitsisi OSTP:n irrottamista
Outokummusta ja liiketoiminnan johtamista OSTP:n hallituksen kautta.
Suunnitelmaan sisältyy merkittävä tuotantorakenteen rationalisointi,
tuotevalikoiman karsiminen ja yleinen kustannusten vähentäminen. Outokumpu
harkitsee myös mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tuoda toimialaan
ja liikkeenjohtoon liittyvää asiantuntemusta kannattavuuden
palauttamissuunnitelman toimeenpanoon ja joista voisi mahdollisesti jatkossa
tulla liiketoiminnan omistajia. Vuoden 2011 toiselle neljännekselle tullaan
kirjaamaan noin 70 milj. euroa suunnitelmaan liittyviä kertaluonteisia
omaisuuden arvonalennukseen ja uudelleenjärjestelyihin liittyviä kuluja.

Vastaavanlainen kannattavuuden pysyvään palauttamiseen tähtäävä suunnitelma on
laadittu ohutta ruostumatonta teräsnauhaa valmistavan Klosterin yksikön osalta.
Liiketoimintasuunnitelma perustuu tuotevalikoiman yksinkertaistamiseen ja
optimointiin, asiakaskannan uudelleen segmentointiin sekä Klosteriin tulevien
sisäisten puolituotteiden toimittamiseen pääasiassa Torniosta. Seuraavan 12
kuukauden aikana Outokumpu tulee arvioimaan, tuottaako suunnitelma riittävästi
tuloksia. Mikäli kannattavuuden paranemisessa ei tapahdy näkyvää edistymistä,
Outokumpu harkitsee yhteistyökumppanuuksia, liiketoiminnan myymistä tai sen
lopettamista.

Klosterin tuotantolaitos sijaitsee Långshyttanissa Ruotsissa ja sen
palveluksessa on 275 henkilöä. Outokumpu kirjaa Klosterin osalta noin 60 milj.
euron arvonalennuksen vuoden 2011 toiselle neljännekselle.

OSTP ja Kloster tekivät vuonna 2010 liiketappiota yhteensä noin 50 milj. euroa.

Investoinnit, kustannukset ja tase

Outokumpu jatkaa suunnitelmien mukaan kahta tärkeää laajennusprojektiaan -
ferrokromituotantokapasiteetin kaksinkertaistamista ja
kvarttolevytuotantokapsiteetin ja -valmiuksien laajentamista. Vuotta 2011
koskevien investointisuunnitelmien läpikäynnin perusteella investointien
arvioidaan olevan yhteensä 250-300 milj. euroa.

Huhtikuussa ja toukokuussa kerrotun mukaisesti toimenpiteet tehokkuuden
lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien poistamiseksi myynnissä, toimitusketjun
hallinnassa ja tukitoiminnoissa johtavat noin 350 työpaikan vähennykseen vuoden
2011 loppuun mennessä. Tästä syntyy 27 milj. euron kustannussäästöt vuodesta
2012 alkaen ja 18 milj. euron kertaluonteinen kustannus vuoden 2011 toiselle
neljännekselle.

Yhteensä 148 milj. euron kertaluonteiset arvonalennukset ja
uudelleenjärjestelykulut tulevat vaikuttamaan Outokummun vuoden 2011 toisen
neljänneksen raportoituun liikevoittoon. Outokummun raportoitu liikevoitto
neljänneksellä tulee olemaan merkittävästi tappiollinen. Kertaluonteiset 240
milj. euron myyntivoitot tulevat vaikuttamaan positiivisesti konsernin
rahoitustuottoihin ja tilikauden tulokseen neljänneksellä.

Toisen neljänneksen kertaluonteisilla myyntivoitoilla, arvonalennuksilla ja
uudelleenjärjestelykuluilla on 8 prosenttiyksikön positiivinen vaikutus
Outokummun velkaantumisasteeseen.

Outokumpu allekirjoitti uuden kolmivuotisen 750 milj. euron syndikoidun lainan
1.6.2011. Lainasopimukseen sisältyy 115 %:n velkaantumisasteeseen perustuva
rahoituskovenantti.

Lisätietoja:

Mika Seitovirta, toimitusjohtaja, puh. (09) 421 3200

Päivi Lindqvist, johtaja - viestintä ja sijoittajasuhteet, puh. (09) 421 2432,
matkapuh. 040 708 5351

OUTOKUMPU OYJOutokumpu on yksi maailman johtavista ruostumattoman teräksen tuottajista, jonka
visiona on olla alan kiistaton ykkönen. Useilla eri aloilla toimivat asiakkaamme
ympäri maailmaa käyttävät ruostumatonta terästämme ja palvelujamme. Ruostumaton
teräs on sataprosenttisesti kierrätettävä, erittäin luja ja pitkäikäinen
materiaali, joka on kestävän tulevaisuuden tärkeimpiä rakennusaineita.
Outokummun palveluksessa on noin 8 000 henkilöä yli 30 maassa. Pääkonttori
sijaitsee Espoossa. Outokumpu on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.outokumpu.com