OUTOKUMPU KäYNNISTää HEIKENTYNEESSä MARKKINATILANTEESSA TOIMENPITEET KANNATTAVUUDEN JA KASSAVIRRAN

OUTOKUMPU OYJ  PÖRSSITIEDOTE  26.9.2005 KLO 11.00

OUTOKUMPU KäYNNISTää HEIKENTYNEESSä MARKKINATILANTEESSA TOIMENPITEET
KANNATTAVUUDEN JA KASSAVIRRAN PARANTAMISEKSI

Vaikean markkinatilanteen vuoksi Outokummun kannattavuus on
heikentynyt kolmannella neljänneksellä. Vastauksena
markkinatilanteeseen Outokumpu täyttää Tornion kapasiteettia
siirtämällä Coil Products Sheffieldin uudet tilaukset Tornioon, ja
käynnistää koko konsernia koskevat kustannusten
alentamistoimenpiteet. Pidemmän aikavälin Operational Excellence -
ohjelmien taloudelliset tavoitteet on myös vahvistettu.

Suunniteltua suurempien tuotannon leikkausten vuoksi kolmas
neljännes jää negatiiviseksi

Ruostumattoman teräksen markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden arvioidaan edelleen olevan kunnossa ja kysynnän
odotetaan kasvavan nopeammin kuin muiden metallien. Tämänhetkinen ja
lähiajan markkinatilanne on kuitenkin heikentynyt varastojen
purkamisen ja erityisesti Kiinassa käyttöön otettavan uuden
kapasiteetin takia. Markkinoiden ylitarjonnan vuoksi ruostumattoman
teräksen perushinnat ovat laskeneet ja ovat edelleen hyvin matalalla
tasolla, mikä vaikuttaa etenkin Outokummun standardilaatujen
massatuotantoon. Outokumpu on leikannut tuotantoaan kolmannella
neljänneksellä noin 150 000 tonnia, eli 50 000 tonnia enemmän kuin
toisen neljänneksen osavuosikatsauksessa on ilmoitettu. Vallitsevan
markkinatilanteen ja ennakoitua suurempien tuotannon leikkausten
johdosta Outokummun kolmannen neljänneksen kannattavuus on aiemmin
ilmoitetun mukaisesti selvästi heikompi kuin vuoden 2004 kolmannella
neljänneksellä, ja nyt liikevoiton arvioidaan jäävän negatiiviseksi.
Saatujen tilausten määrä on lisääntynyt syyskuussa ja perushintojen
lasku näyttää pysähtyneen. Tappiollisen kolmannen neljänneksen ja
markkinoilla vallitsevan epävarmuuden vuoksi koko vuoden 2005
liikevoiton arvioidaan kuitenkin olevan selvästi heikompi kuin
vuonna 2004.

Uusien tilausten siirto Coil Products Sheffieldista täyttämään
Tornion kapasiteettia

Outokummulla on nyt Tornion uusi, laajennettu kapasiteetti
kokonaisuudessaan käytettävissä. Tämän vuoksi Tornio, maailman
suurin integroitu ruostumattoman teräksen tuotantoyksikkö, on selkeä
kustannusjohtaja. Jotta Tornion kustannustehokkuutta voidaan
hyödyntää täysimääräisesti, tehtaan on toimittava mahdollisimman
lähellä täyttä kapasiteettia. Siksi heti voimaan astuvana
tilapäisenä toimenpiteenä kaikki Coil Products Sheffieldin (CPS)
saamat uudet tilaukset (kiiltohehkutetut laadut pois lukien)
siirretään Tornioon. Järjestely arvioidaan uudelleen tämän vuoden
lopussa. Uusien tilausten siirto Tornioon sekä Sheffieldin sulaton
(SMACC) ja CPS:n jo entuudestaan vähäinen tilausten määrä johtaa
välittömästi vuorojen määrän tarkistamiseen CPS:ssa ja SMACC:ssa,
joka valmistaa CPS:lle aihioita osana tuotantoaan. Neuvottelut
paikallisten työntekijäjärjestöjen kanssa aloitetaan välittömästi.
Kaikki asiakasyhteydet säilyvät ennallaan ja Outokumpu keskittyy
jatkossakin toimittamaan parasta mahdollista palvelua asiakkaalle.

Operational Excellence –ohjelmien taloudelliset tavoitteet asetettu

Outokummun visio – olla kiistaton ykkönen ruostumattomassa
teräksessä ja perustaa menestyksensä toiminnalliseen erinomaisuuteen
– julkistettiin tämän vuoden tammikuussa. Toiminnalliseen
erinomaisuuteen tähtäävä ohjelma (Operational Excellence) sisältää
kaupallisia ja tuotannollisia parannusohjelmia, jotka käynnistyivät
tämän vuoden huhtikuussa konsernin uuden organisaatiorakenteen
tultua voimaan.

Kaupallisen erinomaisuuden ohjelma (Commercial Excellence) kattaa
kaikki Outokummun liiketoimintayksiköt ja myyntikonttorit. Ohjelma
korostaa asiakaslähtöisyyttä ja toimimista yhtenä yhtiönä. Ohjelman
tavoitteena on parantaa merkittävästi Outokummun asiakkaalle
tuottamaa lisäarvoa ja Outokummun oman liiketoiminnan kannattavuutta
eri toimenpiteillä, joita ovat mm. avainasiakassuhteiden hallinta,
myyntihenkilöstön koulutus, sekä sisäisen tehokkuuden parantaminen
esimerkiksi hinnoittelussa. Ohjelma toteutetaan läheisessä
yhteistyössä tuotannollisen erinomaisuuden ohjelman (Production
Excellence) kanssa, jotta kaikki parannusmahdollisuudet voidaan
hyödyntää täysimääräisesti.

Production Excellence on hyvin käytännönläheinen ohjelma Outokummun
tuotantotoimintojen parantamiseksi. Ohjelman tavoitteena on parantaa
työterveys- turvallisuus- ja ympäristöasioita, raaka-aine- ja
tuotantotehokkuutta sekä vertailla ja ottaa käyttöön parhaita
toimintatapoja. Ohjelma on alkanut kolmella konsernin sulatolla ja
ensimmäiset kehitystiimit on jo perustettu. Seuraavaksi ohjelma
laajenee kylmävalssaamoihin. Kolmen vuoden kuluessa ohjelma on
käynnistetty koko konsernissa.

Kaupalliseen ja tuotannolliseen erinomaisuuteen tähtäävistä
ohjelmista saatavien kokonaishyötyjen arvioidaan olevan 40 miljoonaa
euroa vuonna 2007, 80 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja 160 miljoonaa
euroa vuosittain siitä eteenpäin.
       
Toimenpiteet kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi
täydentävät Operational Excellence -ohjelmia

Vastauksena nykyiseen markkinakehitykseen Outokumpu on päättänyt
käynnistää kannattavuuden ja kassavirran parantamiseksi
määrätietoisen ohjelman, joka täydentää pidemmän aikavälin
Operational Excellence -ohjelmia.

Parannusohjelmassa on kolme kohtaa: kiinteiden kustannusten
alentaminen, käyttöomaisuusinvestointien vähentäminen ja tiukka
käyttöpääoman hallinta.

Kiinteitä kustannuksia vähennetään kaikissa konsernin ruostumattoman
teräksen liiketoimintayksiköissä, konserninjohdossa ja
konsernipalveluissa. Tavoiteltu 10 prosentin kiinteiden kustannusten
vähennys jokaisessa yksikössä merkitsee vuosittain noin 100
miljoonan euron parannusta konsernin liikevoittoon. Yksiköillä on
lokakuun 2005 loppuun saakka aikaa valmistella suunnitelmansa, minkä
jälkeen suunnitelmien toteutus alkaa välittömästi, kun yt-
neuvottelut on saatettu päätökseen. Ohjelma koskee kaikkia
kustannustekijöitä, myös henkilöstökustannuksia. Lopulliset
vaikutukset henkilöstöön selviävät paikallisten yt-neuvottelujen
aikana. Tavoitteena on, että kiinteiden kustannusten vähennys
toteutuu osittain vuoden 2006 toisella vuosipuoliskolla ja
täysimääräisesti vuonna 2007.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2006 leikataan minimiin
sisältäen ainoastaan joitakin ylläpitoinvestointeja ja jo sovittuja
muita investointeja yhteensä arviolta noin 175 milj. euroa. Vuoden
2007 käyttöomaisuusinvestoinnit pidetään samalla tasolla, joka on
noin 50 milj. euroa alempi kuin vuosittaisten poistojen määrä 220
milj. euroa.
       
Tiukka käyttöpääoman hallinta varastotasojen vähentämiseksi jatkuu.
Lisäksi on huomattava, että tällä hetkellä korkeiden raaka-
ainehintojen vuoksi käyttöpääomaan on sitoutunut noin 200-300 milj.
euroa ylimääräistä pääomaa.

Toimitusjohtaja Juha Rantanen sanoo: "Nyt käynnistettävät
toimenpiteet täydentävät pidemmän aikavälin toiminnallisen
erinomaisuuden ohjelmia. Ohjelmien tarkoituksena on varmistaa, että
Outokumpu on taloudellisesti riittävän vahva kestämään myös nykyiset
vaikeat markkinaolosuhteet. Pyrimme säilyttämään taloudellisen
liikkumavaramme, joka mahdollistaa kasvun ja kehityksen tulevina
vuosina."

Lisätietoja antavat:

Karri Kaitue, Varatoimitusjohtaja, puh. (09) 421 5506,
karri.kaitue@outokumpu.com

Kari Lassila, Johtaja – Sijoittajasuhteet ja viestintä, 
puh. (09) 421 2555, 
kari.lassila@outokumpu.com

Eero Mustala, Viestintäjohtaja, puh. (09) 421 2435,
eero.mustala@outokumpu.com


OUTOKUMPU OYJ
Konserninjohto


Eero Mustala
Viestintäjohtaja
puh. + 358 9 421 2435, matkapuh. +358 40 504 5146, faksi +358 9 421
2125,e-mail: eero.mustala@outokumpu.com,
www.outokumpu.com

Tilaa