Outokumpu Oyj:n hallituksen ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Report this content

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
8.2.2022 klo 12.15

Outokumpu Oyj:n hallituksen ehdotukset vuoden 2022 varsinaiselle yhtiökokoukselle

Outokumpu Oyj:n (”Outokumpu” tai ”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 31.3.2022 klo 13.00 Yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Salmisaarenranta 11, Helsinki. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen eduskunnan 27.4.2021 hyväksymän väliaikaisen lain (laki 375/2021) nojalla ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Näin varmistetaan Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiökokouskutsu on suunniteltu julkistettavaksi pörssitiedotteella sekä Yhtiön internetsivuilla arviolta 2.3.2022. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Kutsun julkistamisen jälkeen osakkeenomistajilla on arviolta 6 päivää aikaa tehdä vastaehdotuksia. Ennakkoäänestys alkaa arviolta 7 päivän kuluttua kokouskutsun julkistamisesta.

Yhtiökokouspäivänä Yhtiö järjestää ennen yhtiökokousta toimitusjohtajan katsauksen verkkolähetyksenä. Verkkolähetyksen yhteydessä toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä, mutta sen yhteydessä ei tehdä päätöksiä. Verkkotilaisuuteen rekisteröidytään, mutta tilaisuus on kaikille avoin riippumatta siitä, omistaako Outokummun osakkeita. Yhtiö julkaisee tarkemmat tiedot verkkosivuillaan ennen tilaisuutta. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta ja se pidetään vain suomeksi.

Hallituksen alla esittämien ehdotusten lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022, jotka koskevat hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita on julkistettu erillisellä pörssitiedotteella 2.12.2021.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.4.2022.  

Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen ja yhtiökokouksen neuvoa-antava päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin, jossa kuvataan Yhtiön palkitsemispolitiikan toteuttamista ja esitetään tiedot Yhtiön toimielinten palkitsemisesta tilikaudella 2021. Palkitsemisraportti julkistetaan arviolta 2.3.2022, ja se tulee olemaan samasta päivästä alkaen saatavilla Yhtiön internetsivuilla. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan toimeksianto sisältää myös lausunnon antamisen vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen voitonjakoehdotuksesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 45 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Määrä vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy Yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia soveltuvan lain ja määräysten puitteissa. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan pitää Yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Outokummulla ja sen tytäryhteisöillä hallussaan olevien Yhtiön omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei voi kuitenkaan ylittää 10 % Yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhteensä enintään
45 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, pois lukien Outokummun johdon ja henkilöstön kannustamiseen tarkoitetut optio-oikeudet. 45 000 000 osaketta vastaa noin 9,85 % Outokummun nykyisestä rekisteröidystä osakkeiden kokonaismäärästä.

Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Hallituksella on oikeus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti.

Helsingissä 8.2.2022

Outokumpu Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 040 071 9669 

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374


 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön. Outokummun palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsingissä. www.outokumpu.fi

Tilaa