Hartwall-konsernin liikevaihto ja tulos vahvassa kasvussa

OSAVUOSIKATSAUS 1/2000 HARTWALL-KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS VAHVASSA KASVUSSA * Liikevaihto 163,9 MEUR (+34,3 %) * Liikevoitto 19,4 MEUR (+78,9 %) * Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 17,7 MEUR (+79,9 %) * Tulos per osake 0,15 euroa (+52,2 %) * Kokonaismyyntimäärä kasvoi 41 % 368,1 miljoonaan litraan Hartwall-konsernin liikevaihto kasvoi vuoden 2000 ensimmäisellä kolmanneksella 34 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti Venäjällä, Ukrainassa ja Baltian maissa liiketoimintaa harjoittavan osakkuusyhtiö Baltic Beverages Holding AB:n (BBH) vahva myyntivolyymin kasvu, joka BBH:n päävaluuttojen, erityisesti Venäjän ruplan, kurssikehityksen tasaannuttua näkyy myös euromääräisen liikevaihdon kasvuna. Hartwallin Suomen toimintojen liikevaihto kasvoi 7,7 %:lla 86,3 MEUR:oon. Konsernin liikevoitto, 19,4 MEUR, kasvoi 79 % nousten 11,8 %:iin liikevaihdosta. Myös liikevoiton kasvu oli pääosin BBH:n ansiota. Valuuttakurssikehityksen seurauksena paikallisissa valuutoissa raportoitu liikevoiton kasvua eivät muuntoerot ole aikaisemmassa määrin laimentaneet. Tulos osaketta kohti kasvoi 52 %. BBH:n kasvun varmistamiseksi ja Etelä-Suomen tuotanto- ja varastotoimintojen keskittämisinvestoinnin rahoittamiseksi osakepääomaa korotettiin huhtikuussa laskemalla liikkeeseen 5,0 milj. A-osaketta hintaan 14,50 euroa. Suomessa alan kokonaismarkkinoiden kasvun odotetaan jäävän melko vaatimattomaksi edellisvuoden korkeiden vertailulukujen vuoksi. Kasvupotentiaalia omaaviksi tuoteryhmiksi arvioidaan siideri, kivennäisvesi ja virvoitusjuomat. BBH:n alkuvuoden voimakkaan kasvun on mahdollistanut kokonaismarkkinoiden kasvu ja BHH:n lisääntynyt tuotanto- ja jakelukapasiteetti. Kun otetaan huomioon toimialan kausiluontoisuus, kokonnaismarkkinoiden yleinen kehitys loppuvuonna sekä BBH:n käytössä olevan kapasiteetin sallimat kasvumahdollisuudet, arvioidaan loppuvuoden kasvun hidastuvan katsauskauden kasvuvauhtiin verrattuna. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta edellyttäen, että valuuttakursseissa ei loppuvuonna tapahdu merkittävää heikkenemistä nyt raportoidun katsauskauden tilanteeseen verrattuna ja että kesäsesongin sääolosuhteet ovat normaalit. Verot kasvanevat, koska Venäjällä mahdollisesti kuluvanakin vuonna saatavien verohelpotusten saannista ei tällä hetkellä ole varmuutta. Nettotuloksen odotetaan olevan edellisen vuoden tasoa. Konsernin investoinnit noussevat edellisvuotta korkeammalle tasolle sekä Suomessa että BBH:n toiminta-alueella. Suomessa jatkuu Etelä-Suomen tuotanto- ja varastotoimintojen keskittämiseen liittyvät rakennusinvestoinnit ja BBH jatkaa kasvun varmistavaa tuotantokapasiteetin lisäämistä ja jakelujärjestelmien kehittämistä. Helsingissä 30.5.2000 Oyj Hartwall Abp Hallitus TOIMINTAYMPÄRISTÖ KEHITTYI SUOTUISASTI Suomessa kansantalouden kehitys jatkui katsauskauden aikana suotuisana. Se ei kuitenkaan heijastunut panimo- ja virvoitusjuomateollisuuteen, jonka myyntimäärä ei kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. BBH:n toiminta-alueella toimintaympäristössä on tapahtunut odotettua vakautumista. Erityisesti Venäjällä talouskehitys on tukenut panimoteollisuuden kasvua, joka jatkui myös katsauskaudella vahvana (+33 %). Myös Ukrainassa markkinat ovat kasvaneet (+38 %) Baltian maiden kasvun vaihdellessa Viron 11 %:sta Liettuan 19 %:iin. LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Hartwall-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 34,3 prosenttia 163,9 MEUR:oon (122,0). Merkittävin liikevaihtoa kasvattanut tekijä oli BBH:n vahva volyymikasvu, 74 %, jonka euromääräinen arvo päävaluuttojen keskikurssien heikkenemisestä huolimatta kasvoi 85 prosenttia 77,6 MEUR:iin (41,9). Kasvusta alle 10 %-yksikköä on yritysostojen mukanaan tuomaa. Hartwallin Suomen toimintojen liikevaihto kasvoi 7,7 %:lla 86,3 MEUR:oon (80,1). Myynnin rakenteessa tapahtuneet muutokset ja hinnankorotukset kasvattivat liikevaihtoa n. 6 % myyntimäärän pysyessä edellisen vuoden tasolla. Hartwa-Traden osuus liikevaihdon kasvusta oli n. 2 %. Liikevaihdon jakauma, MEUR 1-4/2000 1-4/1999 Muutos, % 1- 12/1999 Hartwall 86,3 80,1 7,7 276,4 BBH (50 %) 77,6 41,9 85,1 190,6 Yhteensä 163,9 122,0 34,3 467,0 LIIKEVOITTO KASVOI 79 % Konsernin tammi-huhtikuun liikevoitto kasvoi 19,4 MEUR:oon (10,8) eli 78,9 % viime vuoden vertailulukua suuremmaksi. Samalla liikevoiton osuus liikevaihdosta nousi 11,8 %:iin, kun se vuotta aikaisemmin oli 8,9 %. Liikevoiton jakauma, MEUR 1-4/2000 1-4/1999 Muutos, % 1-12/1999 Hartwall 3,8 3,4 11,6 27,0 BBH (50 %) 15,6 7,4 109,5 49,6 Yhteensä 19,4 10,8 78,9 76,6 BBH:n liikevoitto kaksinkertaistui 15,6 MEUR:oon (7,4) ja sen osuus liikevaihdosta parani 2,3 %-yksiköllä 20,1 %:iin (17,8). Suomen toimintojen liikevoitto oli 3,8 MEUR (3,4) eli 11,6 % edellisvuotta suurempi ollen 4,4 prosenttia (4,2) liikevaihdosta. BBH:n kannattavuuden parantamiseen ovat vaikuttaneet myynnin kasvun ja kustannustehokkaampien toimintatapojen myötä alentuneet yksikkökustannukset sekä toteutetut hinnankorotukset. Liikevoittoa rasitti kuitenkin Venäjän ruplan ja Ukrainan hrivnan ulkoisen arvon heikkeneminen keskikursseilla mitattuna, edellisen devalvoituessa 7 % ja jälkimmäisen 24 %. Toisaalta käyttöpääomaan liittyviä muuntoeroja ei sanottavasti syntynyt, koska ruplan tilinpäätöskurssi oli pysynyt vuoden 1999 tilinpäätöskurssin tasolla. Suomen toimintojen liikevoittoa painoi edellisestä vuodesta kasvaneet, lähinnä oman siiderituotemerkin lanseerauksen aiheuttamat markkinointikustannukset sekä kylmäjuomaliiketoimintaan liittyvät lisääntyneet organisaatio- ja laitekulut. Nettorahoituskulut kasvoivat viimevuotista korkeamman keskimääräisen nettovelkatason sekä korkotason nousun seurauksena. Osakeantiin liittyvät kulut on kirjattu suoraan oman pääoman vähennykseksi. Konsernin tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi 79,9 %:lla 17,7 MEUR:oon (9,8). Verot kasvoivat ylisuhteisesti verrattuna tulokseen ennen veroja nousten normaalille tasolle, kun viime vuonna Venäjällä saadut verohelpotukset eivät katsauskauden aikana toistuneet. Konsernin nettotulos vähemmistöosuuden vähentämisen jälkeen kasvoi 53,3 %:lla 9,3 MEUR:oon (6,1) osakekohtaisen tuloksen kasvaessa 52,2 %:lla 0,15 euroon (0,10). TASERAKENNETTA VAHVISTETTIIN Konsernin katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 46,2 MEUR (50,5). Tästä Suomen toimintojen osuus oli 10,8 MEUR (23,7) ja BBH:n 35,4 MEUR (26,7). Suomessa merkittävimmät kohteet olivat Lahden logistiikkakeskus ja juomien myynti- ja annostelulaitteet. BBH:n investoinneista 6,1 MEUR kohdistui yritysostoihin ja 29,1 MEUR toiminnallisiin kohteisiin. Katsauskauden lopussa toteutetuilla osakeanneilla vahvistettiin omaa pääomaa bruttomääräisesti 72,8 MEUR:lla. Omavaraisuusaste antien seurauksena nousi 55,9 %:iin (46,6). Vastaavasi velkaantumisaste laski 33,1 %:iin (55,7) nettovelan määrän ollessa katsauskauden lopussa 128,7 MEUR (140,1). KONSERNIRAKENNE Katsauskauden aikana uutena yksikkönä BBH-konserniin liitettiin Venäjän Krasnojarskissa sijaitseva Pikra-panimo, jossa BBH:n omistusosuus on 50 %. Katsauskauden aikana BBH ei ole lisännyt omistusosuuksiaan omistuksessaan olevissa panimoissa. BBH on yhdistellyt konsernitilinpäätöksessään omistamansa panimot käyttäen ns. monetary@non-monetary -menetelmään. Baltian maissa on siirrytty tavanomaiseen menetelmään käyttämään tuloslaskelman erien muunnossa katsauskauden keskikurssia ja taseen erien muunnossa katsauskauden päättymispäivän kurssia käyttäen lähtöarvoina tasearvoja per 31.12.1999. KONSERNIN MYYNTIVOLYYMIN KEHITYS VAHVA Hartwall-konsernin kokonaismyynti oli tammi-huhtikuussa 368,1 miljoonaa litraa (261,8 milj.l.). Kasvu tulee BBH:sta, jonka myynti kasvoi 74 %. milj.l. muutos-% Kotimaa 108,0 +2 % Vienti ja duty-free 10,4 -13 % BBH (50 %) 249,7 +74 % Yhteensä 368,1 +41 % Hartwall Upcider alkuvuoden menestystuote Hartwall säilytti alkuvuonna asemansa Suomen johtavana panimoalan toimijana 45,0 prosentin (44,6 %) kokonaismarkkinaosuudella. Hartwall oli markkinajohtaja sekä alkoholipitoisissa (45,4 %:n markkinaosuus) että ei- alkoholipitoisissa juomissa (44,5 %:n markkinaosuus). Panimoalan kokonaismyynti säilyi tammi-huhtikuussa viime vuoden tasolla ollen yhteensä 240,9 miljoonaa litraa (240,2 milj.l.). Hartwallin asema vahvistui varsinkin siiderissä myynnin kasvaessa 85,5 prosenttia 4,1 miljoonaan litraan. Yhtiön vuodenvaihteessa markkinoille tuoma Hartwall Upcider on neljän ensimmäisen myyntikuukauden aikana saavuttanut 30,8 %:n markkinaosuuden. Samanaikaisesti alan siiderimyynti kasvoi 18,5 prosenttia. Myös Hartwallin virvoitusjuomatuoteryhmä jatkoi kasvuaan. Hartwallin kokonaismarkkinaosuus Suomen virvoitusjuomamarkkinoista oli 43,5 %. Hartwallin omien virvoitusjuomamerkkien markkinaosuus oli alkuvuonna 23,6 % ja PepsiCo Inc'in tuotteiden markkinaosuus 19,9 %. Kaikkiaan Hartwall myi virvoitusjuomia 38,2 miljoonaa litraa (36,8 milj.l.). Kivennäisvesisegmentissä Hartwall kasvatti markkinaosuuttaan 49,9 prosenttiin (46,7 %). Hartwall myi kivennäisvesiä yhteensä 8,8 miljoonaa litraa (7,7 milj.l.). Oluissa Hartwall säilytti 46,6 prosentin markkinaosuudellaan asemansa Suomen suurimpana oluenvalmistajana vaikka menettikin tammi-huhtikuussa 1,6 %-yksikköä. Oluen kulutus maassamme laski samana ajanjaksona 1,8 %. Hartwall myi alkuvuonna olutta 54,6 miljoonaa litraa (57,6 milj.l.). Long drink -markkinat Suomessa pienentyivät alkuvuonna 5,3 %. Hartwall säilytti markkinajohtajan asemansa tässä tuoteryhmässä 58,4 prosentin markkinaosuudella ml. Hartwallin markkinoimat Cool Drinks International - tuotteet. Hartwall toi maaliskuussa markkinoille uuden 0,3 litran lasipullon virvoitusjuomille ja kivennäisvesille. Pulloa myydään ensisijaisesti ravintoloissa, kahviloissa, hotellien minibaareissa sekä pika- ja noutotukuissa. Uusi pullo on palautettava ja uudelleentäytettävä. Oyj Hartwall Abp ja Schweppes International Limited ovat uusineet yhteistyösopimuksensa koskien Schweppes-mixereiden valmistusta, markkinointia, myyntiä ja jakelua Suomessa. Uusi sopimus on voimassa vuoden 2004 loppuun asti. Schweppes-tuotteiden osuus Hartwallin virvoitusjuomamyynnistä on n. 2 prosenttia. BBH:n voimakas volyymikehitys jatkui Baltic Beverages Holding AB:n (BBH) voimakas volyymikehitys jatkui tammi- huhtikuussa. BBH:n kokonaismyynti kasvoi 74 prosenttia 499 miljoonaan litraan (287 milj.l.). Kokonaiskasvusta alle 10 %-yksikköä oli yrityskauppojen tuomaa kasvua. BBH myi tammi-huhtikuussa 485 miljoonaa litraa olutta (279) ja 14,7 miljoonaa litraa (8,0 milj.l.) kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia. BBH vahvisti asemaansa kaikilla markkinoilla paitsi Virossa. Samanaikaisesti olutmarkkinat koko BBH:n toiminta-alueella olivat voimakkaassa kasvussa. Venäjällä myyntivolyymi kasvoi 77 prosenttia 397 miljoonaan litraan. Samanaikaisesti Venäjän olutmarkkinat kasvoivat 33 %. BBH:n markkinaosuus Venäjän olutmarkkinoista on 25 % (20 %). Baltikan viime vuonna lanseeraama PET-pulloon pakatun Medovoe-oluen myynti on jatkunut hyvänä. Toinen merkittävä BBH:n Venäjän myyntiä edistävä seikka on kehitteellä oleva ja osittain käyttöön otettu uusi, tehokas ja kattava jakelujärjestelmä. Ukrainassa BBH:n kokonaismyyntivolyymi oli 46 miljoonaa litraa (20,4 milj.l.). Yhtiön markkinaosuus kasvoi 17 prosenttiin (13 %) Ukrainan markkinoiden kasvaessa 38 prosenttia. Ukrainassa BBH:n panimoiden operatiivinen liiketoiminta järjestettiin uudelleen keskitettyyn organisaatioon. Kolos-panimo on muuttanut nimensä Lvivska Pivovarnia - panimoksi. Maaliskuussa BBH solmi yhteistyösopimuksen PepsiCo Inc:n kanssa koskien Pepsi-tuotteiden pullotusta, myyntiä ja jakelua Ukrainassa. Yhteistyö alkoi 1.4.2000 ja se hyödyntää BBH:n maanlaajuista jakeluverkostoa ja vahvistaa siten yhtiön asemaa Ukrainan juomamarkkinoilla. BBH:lla ja PepsiCo:lla on jo 1.1.2000 alkaen ollut yhteistyötä Baltiassa. Baltiassa BBH:n kokonaismyyntivolyymi nousi 42 miljoonasta litrasta 56 miljoonaan litraan. Myös Baltian olutmarkkinat ovat kasvaneet alkuvuoden aikana: Viro 11 %, Latvia 14 % ja Liettua 19 %. BBH:n markkinaosuus oli Virossa 48 % (50 %), Latviassa 46 % (42 %) ja Liettuassa 41 % (32 %). Panimoiden uudistamisinvestointeja on jatkettu venäläisissä Pikrassa ja Chelyabinskpivossa sekä ukrainalaisessa Lvivska Pivovarnayassa. Kapasiteettia nostavia investointiohjelmia toteutetaan venäläisissä Tulskoye Pivossa, Yarpivossa ja Baltika-Donissa. Lisäksi latvialaiseen Aldaris-panimoon asennetaan uutta muovipullolinjaa Baltian markkina-alueen virvoitusjuomien ja vesien pullotusta varten. HENKILÖSTÖ Hartwall-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 5 711 henkilöä (4 491). Lukuun on sisällytetty 50 % BBH:n henkilöstöstä. Hartwallin osuus tästä ilman BBH:ta oli 1 311 henkilöä ( 1 312). BBH:n palveluksessa (100 %) oli keskimäärin 8 799 henkilöä (6 358). 30.4.200 30.4.199 Muutos 0 9 Hartwall 1 348 1 356 -8 BBH ( 100 %) 8 952 6 475 2 477 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Oyj Hartwall Abp:n 29.3.2000 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti osingonjaoksi 1,00 mk (0,90 mk) A- osakkeelta ja 0,97 mk (0,88 mk) K-osakkeelta. Kokous valitsi entiset hallituksen jäsenet uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin vuorineuvos Björn Mattsson. Myös tilintarkastajat valittiin uudelleen. Yhtiökokous päätti myydä yhtiön yhteisellä arvo-osuustilillä olevat osakkeet osakkeenomistajien lukuun. Yhtiökokous myös valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla enintään 6 miljoonan osakkeen uusmerkinnällä. OSAKE JA OSAKEPÄÄOMA Yhtiön toteutti huhtikuussa kaksi osakeantia kahdessa vaiheessa siten, että jälkimmäinen vaihe toteutui vasta toukokuun alussa. Osakepääomaa korotettiin huhtikuussa kaikkiaan 1 004 780 eurolla laskemalla liikkeeseen 5 023 900 A-osaketta hintaan 14,50 euroa osakkeelta oman pääoman vahvistuessa bruttomääräisesti 72,8 MEUR. Ensimmäisessä annissa hallitus suuntasi yhtiökokouksen antaman valtuuden nojalla 4 000 000 osaketta kotimaisille ja ulkomaisille institutionaalisille sijoittajille. Antiin liittyi 300 000 osakkeen lisämerkintäoptio. Toisessa annissa suunnattiin ylimääräisen yhtiökokouksen 20.4. tekemän päätöksen perusteella Pripps Ringnes AB:lle 1 100 700 A-osaketta. Tästä merkinnästä hyväksyttiin 20 huhtikuuta 1 023 900 osaketta ja loput 76 800 osaketta 3 toukokuuta, jolloin myös hyväksyttiin edellä mainitun option mukainen lisämerkintä. Toisen vaiheen merkintöjen, yhteensä 376 800 osaketta, hyväksyminen toukokuussa nostaa osakepääomaa vielä 75 360 eurolla ja vahvistaa omaa pääomaa bruttomääräisesti 5,5 MEUR:lla. Toteutettujen antien jälkeen hallituksella on vielä valtuutus korottaa osakepääomaa 1 700 000 osakkeen uusmerkinnällä. Huhtikuussa toteutettujen antien jälkeen A-osakkeiden luku- ja äänimäärä per 30.4.2000 oli kumpikin 58 173 900. Kun K-osakkeiden lukumäärässä ei tapahtunut muutosta nousi osakesarjojen osakkeiden yhteismäärä 65 573 900 osakkeeseen ja vastaava äänten määrä 206 173 900 ääneen. Osakkeiden vaihdon määrä katsauskaudella oli 2 863 409 osaketta arvoltaan 50,0 MEUR edustaen 5,3 % A-osakkeiden kokonaismäärästä. Osakkeen kurssi vaihteli 14,15 ja 18,60 euron välillä ollen korkeimmillaan 3.4.2000 ja alhaisimmillaan 28.1.2000. Keskikurssi oli 16,40 euroa ja katsauskauden päätöskurssi 16,40 euroa. A-osakkeiden ulkomaalaisomistus oli katsauskauden päättyessä 35,0 % (31,5). Osakkeenomistajia oli 7 236 (9 022). KONSERNIN NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE Suomessa alan kokonaismarkkinoiden kasvun odotetaan jäävän melko vaatimattomaksi edellisvuoden korkeiden vertailulukujen vuoksi. Kasvupotentiaalia omaaviksi tuoteryhmiksi arvioidaan siideri, kivennäisvesi ja virvoitusjuomat. BBH:n alkuvuoden voimakkaan kasvun on mahdollistanut kokonaismarkkinoiden kasvu ja BHH:n lisääntynyt tuotanto- ja jakelukapasiteetti. Kun otetaan huomioon toimialan kausiluontoisuus, kokonnaismarkkinoiden yleinen kehitys loppuvuonna sekä BBH:n käytössä olevan kapasiteetin sallimat kasvumahdollisuudet, arvioidaan loppuvuoden kasvun hidastuvan katsauskauden kasvuvauhtiin verrattuna. Konsernin koko vuoden liikevoiton arvioidaan kasvavan edellisestä vuodesta edellyttäen, että valuuttakursseissa ei tapahdu merkittävää heikkenemistä katsauskauden tilanteeseen verrattuna ja että kesäsesongin sääolosuhteet ovat normaalit. Verot kasvanevat, koska Venäjällä mahdollisesti kuluvanakin vuonna saatavien verohelpotusten saannista ei tällä hetkellä ole varmuutta. Nettotuloksen odotetaan olevan edellisen vuoden tasoa. Konsernin investoinnit noussevat edellisvuotta korkeammalle tasolle sekä Suomessa että BBH:n toiminta-alueella. Suomessa jatkuu Etelä-Suomen tuotanto- ja varastotoimintojen keskittämiseen liittyvät rakennusinvestoinnit ja BBH jatkaa kasvun varmistavaa tuotantokapasiteetin lisäämistä ja jakelujärjestelmien kehittämistä. KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR 2000 % 1999 % 1999 % 1-4 kk 1-4 kk 1-12 kk Liikevaihto 163,9 100,0 122,0 100,0 467,0 100,0 Liiketoiminnan muut 2,0 1,2 0,7 0,6 6,5 1,4 tuotot Liiketoiminnan kulut 130,3 79,5 100,5 82,4 357,4 76,5 Poistot 16,3 9,9 11,4 9,3 39,5 8,5 Liikevoitto 19,4 11,8 10,8 8,9 76,6 16,4 Rahoitustuotot ja - -1,7 -1,0 -1,0 -0,8 -3,5 -0,8 kulut Tulos ennen 17,7 10,8 9,8 8,1 73,1 15,7 satunnaisia eriä Satunnaiset tuotot ja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 kulut Tulos ennen veroja 17,7 10,8 9,8 8,1 73,1 15,7 Verot -4,8 -2,9 -2,0 -1,7 -15,4 -3,3 Vähemmistöosuus -3,5 -2,1 -1,7 -1,4 -11,8 -2,5 Tulos 9,3 5,7 6,1 5,0 45,9 9,8 Bruttoinvestoinnit 46,2 50,5 125,2 Henkilöstö 5 711 4 491 5 341 keskimäärin Tulos/osake, euro 0,15 0,10 0,76 Taseen loppusumma 696,1 539,9 614,4 Pysyvät vastaavat 434,4 356,5 393,4 Vaihtuvat vastaavat 261,7 183,4 220,9 Oma pääoma 324,0 200,4 245,1 Vähemmistöosuus 64,9 51,0 55,4 Pakolliset varaukset 5,1 7,9 5,9 Laskennallinen 16,1 15,9 16,0 verovelka Pitkäaikainen vieras 100,9 61,1 63,0 pääoma Lyhytaikainen vieras 185,2 203,5 229,0 pääoma Oma pääoma/osake, 5,30 3,30 4,03 euro Omavaraisuusaste, % 55,87 46,58 49,00 Gearing, % 33,10 55,70 47,20 VASTUUT (Milj. euro) 30.4.2000 30.4.1999 31.12.1999 Omien sitoumusten vakuudeksi annetut kiinnitykset Kiinteistökiinnitys 53,95 44,25 53,72 Kiinnitykset 2,37 2,37 2,37 vuokraoikeuteen Koneet 48,51 4,73 45,83 Vaihto-omaisuus 0,94 0,05 0,86 Yrityskiinnitykset 25,23 25,23 25,23 Yhteensä 131,00 76,63 128,01 Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset Takaukset johto - - - osakkaat 0,03 0,03 0,03 osakkuusyhtiöt 6,68 2,69 6,36 muut 2,00 2,10 2,04 Takaisinostovastuut 1,51 1,30 1,85 Yhteensä 10,23 6,12 10,26 Leasingvastuut Kiinteistöleasingv astuut seuraava vuosi 1,80 1,58 1,61 jäljellä oleva 5,48 5,72 4,29 vastuu Muut leasingvastuut *) seuraava vuosi 8,01 6,51 7,55 jäljellä oleva 17,00 13,64 16,55 vastuu Takaisinostovastuut 1,28 1,33 1,30 Yhteensä 33,57 28,78 31,30 Kaikki yhteensä 174,80 111.54 169,55 *) Rahoitusleasingsopimukset on sisällytetty konsernitaseeseen Johdannaissopimukset 30.04.2000 Valuuttamääräiset saamiset yhteensä 39,3 milj.euroa on suojattu valuuttatermiinisopimuksilla. Valuuttatermiinisopimusten kurssi- ja korkoerot on jaksotettu välitilinpäätökseen. Henkilöstö keskimäärin on laskettu keskiarvona kuukausien lopussa lasketuista henkilökunnan lukumääristä. Tulos/osake (EPS), = tulos ennen satunnaisia eriä./. euro vähemmistöosuus./. verot tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä Verot on laskettu kauden tuloksesta voimassa olevan verokannan mukaan. Oma pääoma/osake, = oma pääoma euro osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä Omavaraisuusaste, = oma pääoma+ vähemmistöosuus % taseeen loppusumma ./. saadut ennakot Gearing,% = korollinen vieras pääoma ./. rahat ja pankkisaamiset oma pääoma +vähemmistöosuus Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Lisätiedot: Toimitusjohtaja Jussi Länsiö, puh. (09) 540 2328 Talousjohtaja Markku Sirén, puh. (09) 540 2384 Lähettäjä: OYJ HARTWALL ABP Marie-Louise Wiklund viestintäpäällikkö puh. (09) 540 2440 fax (09) 540 2528 marie-louise. wiklund@hartwall.fi Jakelu: HEX Oy keskeiset tiedotusvälineet http://www.hartwall.fi ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/30/20000530BIT00040/bit0002.pdf