Partnera Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2021

Report this content

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
15.2.2022 klo 14.00
  

MERKITTÄVÄÄ KASVUA HAASTAVASSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

  
KIRJANPIDON LAADINTAPERIAATTEEN MUUTOS 1.1.2021 ALKAEN

Yhtiö on päättänyt muuttaa arvopaperikaupan esittämistapaa siten, että arvopaperikaupasta saadut voitot tai tappiot esitetään rahoituskuluissa rahoitustuottoina ja -kuluina. Aiemmin arvopaperikaupan myyntituotot on esitetty yhtiön liikevaihtona ja hankintamenot materiaali- ja palveluostoina. Yhtiön taseessa arvopaperien esittämispaikka vaihtuu vaihto-omaisuudesta rahoitusarvopapereihin. Arvopaperikauppaan liittyvä esitystavan muutos selkeyttää ja kuvaa jatkossa paremmin konsernin liiketoimintaa. Esitystavan vaikutus vuoden 2020 liikevaihtoon on -20,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoon -0,1 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön tilikauden tulokseen. Esitystavan vaikutus vertailukauden 1.7.–31.12.2020 liikevaihtoon on -10,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoon -1,0 miljoonaa euroa, mutta esitystavan muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön vertailukauden tulokseen. Vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa.

Heinä–joulukuun 2020 ja 2021 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi–joulukuun 2020 sekä 2021 luvut ovat tilintarkastettuja. Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta. Due2Energy Oy -konsernin (jäljempänä KPA Unicon) osalta esitetyt koko tilikautta koskevat luvut ovat kaudelta 1.5.2021–31.12.2021.

  
HEINÄ–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 55,2 miljoonaa euroa (16,8 miljoonaa euroa), kasvua 229 prosenttia vertailukaudesta. Foamit Groupin liikevaihto oli 18,5 (16,8) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin liikevaihto oli 36,7 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli 8,1 (6,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 4,4 (5,2) miljoonaa euroa. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto* oli 4,0 (2,4) miljoonaa euroa.
 • Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,7 (5,5) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 (0,13) euroa.
 • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli 4,7 (12,9) prosenttia.
 • Syyskuussa 2021 Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group osti norjalaisen vaahtolasinvalmistusyhtiö Glasopor AS:n.

TAMMI–JOULUKUU 2021 LYHYESTI

 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 78,2 miljoonaa euroa (31,1 miljoonaa euroa), kasvua 151 prosenttia vertailukaudesta. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 30,6 (30,9) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin osuus liikevaihdosta oli 47,6 (0,0) miljoonaa euroa.
 • Käyttökate oli 11,5 (10,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto* oli 5,2 (4,9) miljoonaa euroa.
 • Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,4 (7,8) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,09 (0,17) euroa.
 • Oman pääoman tuotto oli 4,6 (8,5) prosenttia.
 • Huhtikuussa 2021 Partnera hankki puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajan KPA Unicon Group Oy:n.
 • Toukokuussa 2021 Partnera maksoi osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,11 euroa osakkeelta.
 • Syyskuussa 2021 Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group osti norjalaisen vaahtolasinvalmistusyhtiö Glasopor AS:n.

  *Ilman raportoituja kertaluonteisia eriä liittyen Arkistokatu 4-kiinteistön myyntiin ja listautumisen kustannuksiin

 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,08 euroa/osake.

   
NÄKYMÄT VUODELLE 2022

Partnera arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan edellisvuodesta (78,2 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja operatiivisen vertailukelpoisen liikevoiton paranevan edellisvuodesta (5,2 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Liikevaihdon arvioitu kasvu liittyy pääosin vuonna 2021 tehtyihin yrityskauppoihin.

Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys. Koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

  
KESKEISET TUNNUSLUVUT

Miljoonaa euroa H2/2021* H2/2020* 2021 2020
Liikevaihto  55,2 16,8  78,2 31,1
Käyttökate  8,1 6,9  11,5 10,8
% liikevaihdosta  15 41  15 35
Liikevoitto  4,4 5,2  5,6 7,4
% liikevaihdosta  8 31  7 24
Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto 4,0 2,4 5,2 4,9
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  2,7 5,5  4,4 7,8
% liikevaihdosta  5 33  6 25
Tilikauden tulos  1,7 4,5  3,3 6,1
% liikevaihdosta  3 27  4 20
Tulos/osake, euroa  0,05 0,13  0,09 0,17
Taseen loppusumma  182,5 111,7  182,5 111,7
Investoinnit 4,7 0,2 5,7 1,3
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa  309 67  309 67
Oma pääoma  71,7 72,4  71,7 72,4
Oman pääomantuotto, annualisoitu, %  4,7 12,9  4,6 8,5
Oma pääoma/osake, euroa  1,98 2,00  1,98 2,00
Omavaraisuusaste, %  41,6 66,7  41,6 66,7
Osinko/osake, euroa  **0,08 0,11

*Tilintarkastamaton
**Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle

  
PARTNERAN TOIMITUSJOHTAJA JARI PIRKOLA:

Vuosi 2021 oli Partneralle kaksijakoinen. Strategian toteuttamisen kannalta vuosi oli onnistunut, sillä vaikeasta koronapandemiatilanteesta huolimatta teimme kaksi yritysjärjestelyä, jotka tukevat tavoitettamme luoda kestävää arvontuottoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Toisaalta koronapandemian vaikutukset ja maailmantalouden epävarmuus alkoivat näkyä liiketoiminnassamme, kun muun muassa investointipäätökset ja lupa-asiat viivästyivät, työvoiman saanti ja liikkuvuus vaikeutui sekä raaka-aineiden hinnat nousivat.

Konsernin liikevaihto kasvoi odotustemme mukaisesti huomattavasti ja operatiivinen vertailukelpoinen liikevoittomme parani. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti KPA Uniconin ja Glasoporin yrityskaupat. Konsernin oman pääoman tuotto vuonna 2021 oli 4,6 prosenttia, kun tavoitteenamme on keskipitkällä – pitkällä aikavälillä saavuttaa yli 10 prosentin tuottotaso.

Keväällä 2021 ostimme enemmistön yhdestä Pohjoismaiden johtavista puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajista KPA Uniconista. KPA Unicon täydentää hienosti konserniamme, sillä sen tarjoamilla tuotteilla ja palveluilla on myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kansainvälisillä markkinoilla toimivan KPA Uniconin energiantuotannon ratkaisut vähentävät päästöjä ja tukevat siirtymistä tämän päivän ja tulevaisuuden energiajärjestelmiin.

KPA Uniconin koko vuoden 2021 liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Koronapandemian vaikutukset näkyivät erityisesti päätöksenteon, lupa-asioiden ja toimitusten viivästymisenä, materiaalien hinnoissa ja saatavuudessa sekä työvoiman liikkumisen rajoituksina.

Syyskuussa 2021 konsernimme kasvoi ja kansainvälistyi entisestään, kun Foamit Group osti norjalaisen vaahtolasinvalmistusyhtiö Glasoporin. Yritysosto on Foamit Groupin kasvustrategian mukainen ja vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä lasinkierrättäjänä ja vaahtolasinvalmistajana. Kaupan toteuduttua Foamit Group toimii Suomen, Ruotsin ja Tanskan lisäksi nyt myös Norjassa.

Foamit Groupin liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla liikevaihdon alenema johtui pääsääntöisesti normaalista kausivaihtelusta, mutta loppuvuodesta koronan ja raaka-aineiden hintojen nousun vaikutukset alkoivat näkyä muun muassa hankkeiden aloitusten siirtymisenä ja peruuntumisena. Lisäksi raaka-aineiden hintojen nousu vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen. Vertailukaudella 2020 Foamit Groupin liiketoiminnan kausivaihtelu oli vähäistä, sillä asiakashankkeet jatkuivat pidempään leudon talven ansiosta.

Sekä KPA Uniconin että Glasoporin integraatiot ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Strategianamme on kehittää edelleen konserniyhtiöidemme liiketoimintaa aktiivisesti ja vastuullisesti. Kun kehitämme nykyistä liiketoimintaamme tai investoimme uuteen, tavoitteenamme on saada aikaan mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja yhtiön arvontuottoon. Tulemme julkaisemaan kevään aikana ensimmäisen vastuullisuusraporttimme, joka tuo tarkemmin esiin toimintamme positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Uskomme, että toimialat, jotka vauhdittavat siirtymistä luonnonvarojen vastuulliseen käyttöön ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan tuovat jatkossakin erinomaisia mahdollisuuksia Partneran kehittämiseen ja yhtiön arvon kasvattamiseen. Valitettavasti koronapandemia aiheuttaa edelleen vuoden 2022 kehitykseen merkittävää epävarmuutta.

Haluan kiittää asiakkaitamme, kumppaneitamme ja erityisesti henkilöstöämme, joka on tänä vaikeana aikana tehnyt hienoa työtä.

  
STRATEGIA

Partnera on uudenlainen, kansainvälisesti kestävää kehitystä edistävä liiketoimintakonserni.

Yhtiön tavoitteena on tehdä kannattavaa liiketoimintaa rakentamalla kestävämpää tulevaisuutta ja aikaansaamalla mitattavia, myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partnera keskittyy teemoihin, joihin vaikuttavat globaalien megatrendien mukanaan tuomat erinomaiset kasvumahdollisuudet. Näitä teemoja ovat luonnonvarojen vastuullinen käyttö ja hiilineutraali yhteiskunta. Yhtiö käyttää osaamistaan ja verkostoaan teemojen mukaisen liiketoiminnan ja toimialan kehittämiseen.

Strategian kulmakivet:

 1. Käytämme varamme strategisiin omistuksiin vaikuttavuussijoittamisen periaatteiden mukaisesti.
 2. Toimimme enemmistöomistajina ja kehitämme aktiivisesti ja vastuullisesti omistamiemme yhtiöiden liiketoimintaa.
 3. Liiketoiminnoissamme haemme kannattavaa kansainvälistä kasvua orgaanisesti ja epäorgaanisesti hyödyntäen kestävän kehityksen tuomia mahdollisuuksia.

  
KESKIPITKÄN – PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän – pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • oman pääoman tuotto yli 10 %;
 • vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja
 • pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

  
TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos heinäjoulukuussa 2021

Konsernin liikevaihto heinä–joulukuussa 2021 oli 55,2 (16,8) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liikevaihto oli 18,5 (16,8) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin liikevaihto oli 36,7 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate heinä–joulukuussa 2021 oli 8,1 (6,9) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää -0,1 (1,5) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli 4,3 (3,5) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 3,7 (0,0) miljoonaa euroa. Konsernin katsauskauden liikevoitto oli 4,4 (5,2) miljoonaa euroa. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 4,0 (2,4) miljoonaa euroa.

Heinä–joulukuussa 2021 konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 2,7 (5,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos oli 1,7 (4,5) miljoonaa euroa. Tuloksen sisältämä osuus osakkuusyritysten tuloksesta sekä vähemmistöomistusten osinkotuotto olivat yhteensä -0,1 (1,5) miljoonaa euroa.

Konsernin osakekohtainen tulos oli katsauskaudella 0,05 (0,13) euroa osakkeelta.

Konsernin oman pääoman tuotto oli heinä–joulukuussa 2021 4,7 (12,9) prosenttia.

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos tammijoulukuussa 2021

Konsernin liikevaihto tammi–joulukuussa 2021 oli 78,2 (31,1) miljoonaa euroa. Foamit Groupin liikevaihto oli 30,6 (30,9) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin liikevaihto oli 47,6 (0,0) miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate tammi–joulukuussa 2021 oli 11,5 (10,8) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 0,5 (2,3) miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli 6,6 (7,0) miljoonaa euroa ja KPA Uniconin käyttökate 4,6 (0,0) miljoonaa euroa. Tilikauden käyttökatetta paransi Arkistokatu 4 -kiinteistön pakollisen varauksen purkaminen 0,4 miljoonaa euroa (käyttökatetta paransi vertailukaudella Arkistokatu 4 -kiinteistön pakollisen varauksen purkaminen 3,1 miljoonaa euroa ja heikensi pörssilistautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset 0,6 miljoonaa euroa).  

Konsernin tilikauden liikevoitto oli 5,6 (7,4) miljoonaa euroa. Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,2 (4,9). Operatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto ei sisällä raportoituja kertaluonteisia eriä, joita oli Arkistokatu 4 -kiinteistön pakollisen varauksen purkaminen 0,4 miljoonaa euroa (kertaluonteisia eriä vertailukaudella olivat emoyhtiön pörssilistautumisen kustannukset 0,6 miljoonaa euroa ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvät tuotot 3,1 miljoonaa euroa).

Tammi–joulukuussa 2021 konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,4 (7,8) miljoonaa euroa. Tilikauden 2021 tulos oli 3,3 (6,1) miljoonaa euroa. Tulos sisältää 1,0 (1,8) miljoonaa euroa vähemmistöomistusten osinkotuottoa. (Vertailukaudella osuus osakkuusyritysten tuloksesta ja vähemmistöomistusten osinkotuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa suuremmat.)

Konsernin osakekohtainen tulos oli tilikaudella 0,09 (0,17) euroa osakkeelta.

Konsernin oman pääoman tuotto oli tammi–joulukuussa 2021 4,6 (8,5) prosenttia.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 182,5 (111,7) miljoonaa euroa 31.12.2021. Konsernin oma pääoma oli 71,7 (72,4) miljoonaa euroa eli 2,0 (2,0) euroa osakkeelta. Konsernin omavaraisuusaste oli 41,6 (66,7) prosenttia. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt on arvostettu hankintamenoon.

Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 5,7 (1,3) miljoonaa euroa. Kassavarat olivat 13,1 (23,1) miljoonaa euroa 31.12.2021. Tilikauden nettokassavirta oli -10,1 (14,0) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 16,8 (35,2) miljoonaa euroa.

  
YRITYSKAUPAT

Huhtikuussa 2021 Partnera laajensi liiketoimintakonserniaan hankkimalla enemmistön puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajasta, suomalaisesta KPA Unicon Group Oy:stä. Kaupan seurauksena Partnerasta tuli KPA Uniconin pääomistaja 70 prosentin omistusosuudella. Kauppahinta 70 prosentin omistusosuudesta KPA Uniconin osakekannasta oli 15,5 miljoonaa euroa ja kauppahinta maksettiin käteisellä. Yrityskauppa tukee Partneran strategian mukaista tavoitetta omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialalla.

Vuonna 1990 perustetulla KPA Uniconilla on pitkä kokemus kansainvälisistä laitostoimituksista. Se kehittää ja toteuttaa energiantuotantolaitoksia kokonaistoimituksina, modernisoi, huoltaa ja operoi olemassa olevia laitoksia sekä tarjoaa energiantuotannon kapasiteettia palveluna. KPA Uniconin asiakkaisiin kuuluu maailmanlaajuisesti toimivia teollisuusyrityksiä sekä kansainvälisiä ja paikallisia energiayhtiöitä. Yhtiön pääkonttori ja tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, ja sillä on henkilöstöä myös Bosnia-Hertsegovinassa, Chilessä, Espanjassa, Kroatiassa, Ranskassa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiöllä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 205 työntekijää.

Syyskuussa 2021 Partnera-konserniin kuuluva Foamit Group osti norjalaisen vaahtolasinvalmistusyhtiö Glasopor AS:n. Yritysosto on Foamit Groupin kasvustrategian mukainen, ja se vahvistaa Foamit Groupin asemaa Pohjoismaiden merkittävimpänä vaahtolasinvalmistajana ja yhtenä alan suurimmista toimijoista maailmanlaajuisesti.

Foamit Group Oy:n perustama uusi yhtiö Glasopor Norway AS hankki yritysoston myötä 100 % Glasopor AS:n osakekannasta sekä liiketoimintaan liittyviä kiinteistöjä ja maa-alueita. Yritysoston velaton kauppahinta oli 107,5 miljoonaa Norjan kruunua (10,5 miljoonaa euroa), ja se maksettiin käteisellä. Vuonna 2002 perustetulla Glasoporilla on Norjassa kaksi vaahtolasitehdasta, toinen Skjåkissa ja toinen Fredrikstadissa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Oslossa ja yhtiöllä on 34 työntekijää. Glasoporin asiakkaat ovat pääasiassa erilaisia rakentamisen toimijoita.

  
STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Group Oy

Foamit Group Oy on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy, Hasopor AB ja Glasopor AS muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen muuttamalla kiertotaloutta liiketoiminnaksi. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 63 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 32 prosenttia.

KPA Unicon Group Oy

KPA Unicon Group Oy on Due2Energy Oy:n omistama, yksi Pohjoismaiden johtavista puhtaan energiantuotannon ratkaisujen toimittajista. Partnera omistaa Due2Energy Oy:stä 70 prosenttia ja Prounicon Service Oy 30 prosenttia.

Nordic Option Oy

Nordic Option Oy on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella. Partnera omistaa Nordic Optionin osakkeista noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta, joka on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

  
MUUT OMISTUKSET

Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Se sijoittaa tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista.

Partnera omistaa noin 36 prosenttia Telebusiness InWestin osakkeista, joka puolestaan omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista.

  
HENKILÖSTÖ

Joulukuun 2021 lopussa konsernin palveluksessa oli 309 (67) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4 (4). Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 219 (67) henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 4 (4).

  
YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 21.4.2021. Yhtiön osakkeenomistajilla ja näiden asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajien oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2020.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari. Varsinaisina jäseninä jatkoivat Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen ja Minna Åman-Toivio. Uudeksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sami Mäentausta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Martin Grotenfelt.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

  
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET 

Yhtiökokous myönsi 21.4.2021 Partnera Oyj:n hallitukselle valtuudet enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.5.2020 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

  
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät tilikauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli vuoden lopussa 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 31.12.2021 yhteensä 26 594 (26 731) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 65,6 (66,1) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita, kpl Osakkeet, %
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15
Japak Oy 402 340 1,08
Oulun Kulta Oy 267 000 0,71
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57
Mininvest Oy 200 000 0,53
Osuuskauppa Arina 177 850 0,48
Haloan Oy 177 090 0,47
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 522 125 65,64
Muut 12 849 841 34,36
Yhteensä 37 401 966 100,00

     
KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 1.1.–31.12.2021 välisenä aikana vaihdettiin yhteensä 2 937 845 Partneran osaketta eli 7,85 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 6,7 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 2,23 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,88 euroa per osake, ylin 2,72 euroa per osake ja kauden keskikurssi 2,29 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 83,4 miljoonaa euroa.

  
OSAKEPOHJAISET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Partnera Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2021 perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021–2023, 2022–2024 ja 2023–2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio perustuu ansaintajaksolla 2021–2023 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2021–2023 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 84 600 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta osallistujille suoritetaan verojen osuus rahana, jonka vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä osakkeina.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

  
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön taseen 31.12.2021 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 57 733 431,47 euroa, josta tilikauden voitto on 3 139 094,03 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta.

Partnera Oyj:n tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

  
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyritysten toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn

Markkina- ja liiketoimintariskit

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille sekä konserniyhtiöiden yritysriskeille, joihin vaikuttaa talouden epävarmuus. Konserniyhtiöiden liiketoiminnan riskit liittyvät muun muassa kustannusten arviointiin, aikatauluun, laatuun, suorituskykyyn ja materiaalinhallintaan. Edellä mainitut voivat johtaa kustannusten nousuun, maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä. Koronaviruspandemia on aiheuttanut muutoksia konsernin toimintaympäristöön. Koronaviruspandemia vaikuttaa muun muassa raaka-aineiden hintoihin, investointipäätöksiin, hankkeiden ja projektien toteuttamis- ja toimitusaikatauluihin sekä työvoiman saantiin ja liikkuvuuteen. Tilanteen kestoa ja sen vaikutusta liiketoimintaan ja taloudelliseen tulokseen on vaikea arvioida, mutta sen vaikutuksesta käyttöpääoman tarve on kasvanut huomattavasti aiempaa suuremmaksi.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partnera-konsernin laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat yhtiön määrittämän viisivaiheisen prosessin mukaan.

Rahoitusriskit

Partnera altistuu sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

Partnera rahoittaa liiketoimintaansa operatiivisen liiketoiminnan tulorahoituksen lisäksi markkinaehtoisella lisärahoituksella. Yhtiöllä on lainoja ja luottolimiittisopimuksia, joissa on tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, käyttökatteeseen sekä omaisuuden luovuttamiseen ja panttaamiseen liittyviä rahoitusehtoja. Liiketoimintariskien realisoituminen tai liiketoiminnan odotettua heikompi kehittyminen voi heikentää rahoituksen saatavuutta ja ehtoja, sekä voi johtaa lisärahoitus- ja lisäkäyttöpääomatarpeisiin.

  
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2022

 • Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 julkistetaan 18.3.2022.
 • Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2022 julkistetaan torstaina 25.8.2022

Kaikki Partneran taloudelliset raportit ja tiedotteet julkistetaan suomeksi, ja ne ovat julkistamisen jälkeen saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.partnera.fi.

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 21.4.2022 kello 11.00 alkaen Oulussa. Koronaviruspandemiatilanne vaikuttaa yhtiökokousjärjestelyihin. Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Tiedot yhtiökokouksen järjestämisestä ja ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan 18.3.2022, sekä yhtiön internetsivuilta https://www.partnera.fi.

  
ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Yhtiö järjestää tilinpäätöstiedotteesta virtuaalisen analyytikko- ja lehdistötilaisuuden 15.2.2022 kello 15 alkaen. Tilaisuus on suomenkielinen ja sen voi katsoa suoratoistona osoitteessa: https://partnera.videosync.fi/2021-tulosjulkistus.

Esitysmateriaali ja tallenne ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.partnera.fi

Oulussa, 15.2.2022
Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja
  
Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784

sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Jakelu
  
Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

 

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Heinä-joulukuun 2021 ja 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Tammi-joulukuun 2021 sekä 2020 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.

KONSERNITULOSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2021 - 31.12.2021 1.7.2020 - 31.12.2020 1.1.2021 - 31.12.2021  1.1.2020 - 31.12.2020
LIIKEVAIHTO 55 199 16 765 78 208 31 106
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -897 385 -748 489
Liiketoiminnan muut tuotot 1 283 3 394 1 356 4 067
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -21 506 -6 657 -28 874 -10 648
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 564 162 448 252
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -20 942 -6 495 -28 427 -10 396
Ulkopuoliset palvelut -10 712 -2 301 -15 132 -4 850
Materiaalit ja palvelut yhteensä -31 654 -8 795 -43 559 -15 246
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -7 252 -2 121 -10 893 -4 056
Henkilösivukulut
Eläkekulut -852 -274 -1 578 -447
Muut henkilösivukulut -770 -302 -1 046 -540
Henkilösivukulut yhteensä -1 623 -575 -2 624 -986
Henkilöstökulut yhteensä -8 875 -2 696 -13 517 -5 043
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -2 225 -1 319 -3 782 -2 569
Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys -1 450 -419 -2 161 -790
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -3 674 -1 738 -5 943 -3 359
Liiketoiminnan muut kulut -6 929 -3 663 -10 701 -6 956
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) -47 1 524 474 2 334
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 4 406 5 177 5 569 7 392
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 1 000 1 840
Muut korko- ja rahoitustuotot 146 234 859 502
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista -336 0 -336 -529
Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista 5 790 28 -338
Korkokulut ja muut rahoituskulut -1 535 -681 -2 736 -1 117
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -1 720 344 -1 185 358
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 2 687 5 521 4 384 7 750
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 43 0 43
Tilinpäätössiirrot yhteensä 0 43 0 43
Tuloverot -414 -836 -636 -1 234
Vähemmistöosuudet -593 -190 -448 -479
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 1 680 4 538 3 300 6 080

  

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Kehittämismenot 6 093 0
Aineettomat oikeudet 117 93
Konserniliikearvo 23 378 7 159
Muut aineettomat hyödykkeet 451 246
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 30 040 7 499
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet 2 066 620
Rakennukset ja rakennelmat 7 938 4 788
Koneet ja kalusto 19 044 16 422
Muut aineelliset hyödykkeet 607 673
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 1 836 48
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 31 491 22 551
Sijoitukset
Osuudet saman konsernin yrityksissä 0 0
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 15 139 14 808
Muut osakkeet ja osuudet 15 135 13 547
Sijoitukset yhteensä 30 274 28 355
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 91 805 58 404
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet 3 543 1 459
Keskeneräiset tuotteet 3 658
Valmiit tuotteet 4 462 1 725
Tavarat 617 314
Ennakkomaksut 68 167
Vaihto-omaisuus yhteensä 12 348 3 666
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 6 430 9 970
Lainasaamiset 607 230
Muut saamiset 2 352 0
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 9 388 10 199
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 17 805 3 131
Lainasaamiset 601 7
Muut saamiset 1 982 565
Siirtosaamiset 29 746 408
Laskennalliset verosaamiset 2 028 100
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 52 161 4 211
Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit 3 684 12 085
Rahoitusarvopaperit yhteensä 3 684 12 085
Rahat ja pankkisaamiset 13 072 23 127
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 90 654 53 288
VASTAAVAA YHTEENSÄ 182 459 111 692

  

KONSERNITASE
tuhatta euroa 31.12.2021 31.12.2020
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 6 413 6 413
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 37 37
Muut rahastot yhteensä 37 37
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 62 044 59 956
Muuntoerot -80 -82
Tilikauden voitto (tappio) 3 300 6 080
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 71 715 72 404
VÄHEMMISTÖOSUUDET 3 606 2 104
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset 0 0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 0 0
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 847 500
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 847 500
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 24 132 17 241
Ostovelat 261 522
Muut velat 13 982 9 448
Pääomalainat 497 0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 38 872 27 212
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta 21 192 1 753
Saadut ennakot 1 527 65
Ostovelat 11 534 2 152
Muut velat 4 609 640
Siirtovelat 26 838 3 123
Laskennalliset verovelat 1 718 1 740
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 67 419 9 472
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 106 291 36 684
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 182 459 111 692

  

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2021 - 31.12.2021 1.7.2020 - 31.12.2020 1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 4 406 5 170 5 569 7 392
Poistot 3 674 1 738 5 943 3 359
Muut oikaisut -549 -3 005 -538 -3 543
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 43 -1 524 -478 -2 334
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 7 574 2 379 10 496 4 874
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+ 3 502 7 3 757 7
Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+ -7 435 277 -11 211 -143
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ -2 093 -746 -3 817 -945
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh- 6 167 -252 478 -107
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 7 715 1 665 -297 3 686
Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista -1 810 -456 -2 319 -568
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 135 236 360 502
Maksetut välittömät verot -453 -1 252 -666 -1 554
Liiketoiminnan rahavirta 5 587 193 -2 922 2 066
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 638 -183 -5 731 -1 320
Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä 0 -65 0 -48
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -8 642 0 -16 499 0
Investoinnit muihin sijoituksiin 7 0 7 0
Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista 0 0 0 3
Saadut osingot investoinneista 0 0 1 409 2 066
Saadut korot muista sijoituksista 0 0 0 0
Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista 0 0 0 0
Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin 0 1 0 -2 032
Saadut tuotot rahoitusomaisuusarvopapereista 2 604 10 232 8 428 20 009
Investointien kassavirta -10 669 9 985 -12 386 18 677
Rahavirta ennen rahoitusta -5 082 10 178 -15 308 20 744
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+) -1 000 0 -1 000 0
Maksullinen oman pääoman lisäys 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 8 533 0 14 782 0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 222 -706 -5 524 -1 722
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 000 0 1 000
Pääoman palautus osakkeenomistajille 0 0 -34 0
Maksetut osingot 7 22 -3 971 -5 041
Rahoituksen rahavirta 6 318 -684 5 253 -6 763
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) 1 236 9 494 -10 055 13 981
Rahavarat kauden alussa 11 836 13 633 23 127 9 146
Rahavarat kauden lopussa 13 072 23 127 13 072 23 127

  

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT
tuhatta euroa
1.7.2021 - 31.12.2021 Osake-pääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.7.2021 6 413 37 -30 63 624 70 044
Tilikauden tulos 1 680 1 680
Muuntoerot -50 66 16
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2017 7 7
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut -32 -32
Oma pääoma 31.12.2021 6 413 37 -80 65 345 71 715
1.7.2020 - 31.12.2020 Osake-pääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.7.2020 6 413 37 -6 61 469 67 914
Tilikauden tulos 4 538 4 538
Muuntoerot -76 28 -48
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2016 0
Osingonjako 0
Oma pääoma 30.6.2020 6 413 37 -82 66 035 72 404
1.1.2021 - 31.12.2021 Osake-pääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 6 413 37 -82 66 035 72 404
Tilikauden tulos 3 300 3 300
Muuntoerot 2 56 58
Osingonjako -3 978 -3 978
Vähemmistöltä lunastetut osakkeet sekä eliminoidun SVOP-rahaston ero vähemmistön omistusosuudesta -44 -44
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2017 7 7
Aikaisempaan tilikauteen kohdistuvat oikaisut -32 -32
Oma pääoma 31.12.2021 6 413 37 -80 65 345 71 715
1.1.2020 - 31.12.2020 Osake-pääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 6 413 37 64 966 71 417
Tilikauden tulos 6 080 6 080
Muuntoerot -82 31 -51
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2016 21 21
Osingonjako -5 063 -5 063
Oma pääoma 31.12.2020 6 413 37 -82 66 035 72 404

  

KONSERNIN VASTUUT 31.12.2021 31.12.2020
Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
tuhatta euroa
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 29 129 19 516
Nostettu luottolimiitti 1 274 0
Myönnetty limiitti 10 017 7 811
Nostamaton limiitti 8 743 7 811
Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 24 062 14 614
Yrityskiinnitykset 45 520 20 000
Kiinteistökiinnitykset 9 315 7 970
Pantit 9 590 9 300
Vakuudet yhteensä 82 237 51 884
Leasingvastuut
Seuraavan 12kk kuluessa maksettavat 799 176
Myöhemmin maksettavat 674 453
Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta 174 174
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Rahoitus- ja takauslaitosten omasta ja konsernin puolesta antamat takaukset, tarjousaikaiset sekä työ- ja takuuajan takaukset 20 513 0
Yrityskortit 5 3
Muut sitoumukset 88 88

  

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100
Maksuvalmius, % = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen loppusumma kauden lopussa - saadut ennakot kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100
Osinko per osake, € = Tilikauden osingot / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Oma pääoma per osake, € = Oma pääoma kauden lopussa / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Tulos/osake, ilman vähemmistöosuutta ja liikearvopoistoja = Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Osingonjakosuhde, % = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100