Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Report this content

Partnera Oyj
Yhtiötiedote
21.4.2022 klo 12.30Partnera Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.4.2022 yhtiön pääkonttorissa Oulussa. Osakkeenomistajilla ja asiamiehillä oli mahdollisuus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia tai kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voinut osallistua paikan päällä. Yhtiökokous järjestettiin poikkeuksellista kokousmenettelyä noudattaen eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.


Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,08 euroa osakkeelta ja että jäljelle jäävät jakokelpoiset varat jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 4.5.2022.


Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Grotenfelt, Mirja Illikainen, Marko Järvinen, Pekka Kunnari ja Sami Mäentausta sekä uutena jäsenenä Erja Sankari. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari ja varapuheenjohtajaksi Martin Grotenfelt.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosi- ja kokouspalkkiot nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 10.000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 18.000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille ja varapuheenjohtajalle kokouspalkkiota 400 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa hallituksen kokoukselta ja valiokuntien puheenjohtajille 800 euroa ja valiokuntien jäsenille 400 euroa valiokuntien kokoukselta. Hallituksen ja valiokuntien jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.


Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että KHT Jari Karppinen jatkaa päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.


Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseen taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrän. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2021 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.


Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.partnera.fi viimeistään 5.5.2022


Lisätietoja

Partnera Oyj
Jari Pirkola, toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com


Jakelu

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti

Partnera on kansainvälinen liiketoimintakonserni, joka omistaa kestävää kehitystä edistäviä yrityksiä muun muassa kiertotalous- ja energiatoimialoilla. Luomme toiminnallamme omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Omistamamme yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Olemme omistamiemme yhtiöiden kumppani, ja tavoitteenamme on kehittää yhtiöiden liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessamme liiketoimintakonserniamme strategiamme mukaisesti olemme myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

www.partnera.fi