• news.cision.com/
  • Partnera/
  • Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Report this content

   
Partnera Oyj
Yhtiötiedote 
19.3.2021 klo 8.30

 

Partnera Oyj ottaa käyttöön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avainhenkilöille

Partnera Oyj:n hallitus on päättänyt perustaa uuden konsernin avainhenkilöiden pitkäjänteisen kannustinjärjestelmän. Järjestelmän tarkoituksena on yhtenäistää yhtiön omistajien ja järjestelmän osallistujien tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2021—2023, 2022—2024 ja 2023—2025. Hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkio perustuu ansaintajaksolla 2021—2023 Partnera Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon (TSR).

Palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuosina 2024, 2025 ja 2026. Rahaosuudella on tarkoitus kattaa palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Palkkiota ei pääsääntöisesti makseta, jos osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista.

Ansaintajakson 2021—2023 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat alkuhetken osallistujamäärällä yhteensä enintään 84600 Partnera Oyj:n osakkeen arvoa. Kyseinen osakemäärä on bruttoansainta, josta osallistujille suoritetaan verojen osuus rahana, jonka vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä osakkeina.

Hallitus päättää järjestelmään liittyvien osakkeiden tarjoamisen yhtiökokouksen valtuutusten puitteissa. Hallitus voi myös päättää palkkioiden maksamisesta rahana.

 

PARTNERA OYJ
Hallitus

 

Lisätietoja

Jari Pirkola
Toimitusjohtaja
puhelin: +358 400 867 784
sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com 

 
Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat verkkosivut

Partnera lyhyesti

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. 
www.partnera.fi