Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti

Report this content

   
Partnera Oyj
Yhtiötiedote 
19.3.2021 klo 8.00

 

POIKKEUKSELLINEN VUOSI PÄÄTTYI POSITIIVISESTI

Suluissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen, ellei toisin ilmoiteta.

HEINÄ-JOULUKUU 2020 LYHYESTI

 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 27,2 miljoonaa euroa 1.7. – 31.12.2020 (14,2 miljoonaa euroa 1.7. – 31.12.2019), kasvua 90,8 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin liikevaihdosta 10,4 miljoonaa euroa muodostui emoyhtiön arvopaperikaupasta ja 16,8 miljoonaa euroa Foamit Groupin liikevaihdosta. Foamit Groupin liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 28,5 prosenttia.
 • Konsernin heinä-joulukuun tulos oli 4,5 (-0,6) miljoonaa euroa, muutos 891 prosenttia vertailukaudesta.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,13 (-0,02) euroa.
 • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli 12,9 (-1,6) prosenttia.
 • Syyskuussa 2020 Partnera listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 7.9.2020.

TAMMI–JOULUKUU 2020 LYHYESTI

 • Partnera-konsernin liikevaihto oli 51,5 miljoonaa euroa 1.1. – 31.12.2020 (22,8 miljoonaa euroa 1.1. – 31.12.2019), kasvua 126,2 prosenttia vertailukaudesta. Konsernin liikevaihdosta 20,4 (1,2) miljoonaa euroa muodostui emoyhtiön arvopaperikaupasta ja 30,9 (21,6) miljoonaa euroa Foamit Groupin liikevaihdosta. Foamit Groupin liikevaihto kasvoi vuoteen 2019 verrattuna 43,3 prosenttia.
 • Konsernin tilikauden tulos oli 6,1 (7,2) miljoonaa euroa, muutos -16,0 prosenttia vertailukaudesta. Tulos muodostui Foamit Groupin operatiivisesta toiminnasta ja emoyhtiön osakkuusyhtiö- ja rahoitustuotoista sekä muista omistuksista.
 • Emoyhtiön pörssilistautumisesta aiheutuneita kertaluonteisia kustannuksia oli 0,6 (0,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,20) euroa.
 • Oman pääoman annualisoitu tuotto oli 8,5 (10,3) prosenttia.
 • Kesäkuussa 2020 Partnera maksoi osinkoa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 0,14 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 1.6.2020.
 • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,11 euroa/osake.

 
NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Partnera jatkaa strategiansa mukaista toimintaa ja rakentaa liiketoimintakonsernia yhteiskunnan murroksessa olevilla toimialoilla toimivista liiketoiminnoista sekä kehittää aktiivisesti nykyisiä konserniyhtiöitä.

Konserniyhtiöiden toiminnan kehittymisellä on olennainen vaikutus Partneran tulokseen. Konserniyhtiöiden oman kehityksen lisäksi yhtiöiden tuloksellisuuteen vaikuttaa muun muassa toimialojen ja liiketoimintaympäristöjen yleinen kehitys sekä näiden näkymien muutos, sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden kehitys sekä muut Partnerasta riippumattomat tekijät. Lisäksi koronaviruspandemia lisää epävarmuutta kehityksen ennakoimisessa.

Partnera ei anna tässä vaiheessa arviota vuoden 2021 liikevaihdon ja tuloksen kehityksestä.

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

Miljoonaa euroa H2/2020* H2/2019* 2020 2019
Liikevaihto 27,2 14,2 51,5 22,8
Käyttökate 7,9 2,1 10,8 10,6
% liikevaihdosta 29 % 15 % 21 % 47 %
Liikevoitto 6,1 0,6 7,5 8,1
% liikevaihdosta 23 % 4 % 14 % 36 %
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 5,5 0,1 7,8 9,2
% liikevaihdosta 20 % 0 % 15 % 40 %
Tilikauden tulos 4,5 -0,6 6,1 7,2
% liikevaihdosta 17 % -4 % 12 % 32 %
Tulos/osake, euroa 0,13 -0,02 0,17 0,20
Taseen loppusumma 111,7 114,0 111,7 114,0
Investoinnit 0,2 0,6 1,3 0,9
Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 67 67 67 67
Omavaraisuusaste, % 66,7 % 64,4 % 66,7 % 64,4 %
Maksuvalmius, current ratio 4,5 5,2 4,5 5,2
Oma pääoma 72,4 71,4 72,4 71,4
Oman pääomantuotto annualisoitu, % 12,9 % -1,6 % 8,5 % 10,3 %
Oma pääoma/osake, euroa 2,00 1,97 2,00 1,97
Osinko/osake, euroa 0,11** 0,14

*Tilintarkastamaton
**Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle

 
TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Partneran strategian mukainen liiketoimintakonsernin rakentaminen eteni vuonna 2020 koronaviruspandemian aiheuttamista yhteiskunnallisista haasteista huolimatta.

Partnera-konsernin liikevaihto kasvoi huomattavasti Foamit Groupin vahvan liikevaihdon kasvun ja emoyhtiön likvidien varojen hallintaan liittyvän arvopaperimyynnin ansiosta. Foamit Groupin liikevaihtoa kasvatti Ruotsin vaahtolasiliiketoiminnan positiivinen kehitys. Foamit Group välttyi koronaviruspandemian merkittäviltä vaikutuksilta ja pandemian vaikutukset Partneran emoyhtiön arvopaperisalkun arvonmuutokseen olivat vähäiset.

Partnera-konsernin vuoden 2020 tulos laski edellisen vuoden vastaavasta ajasta, jolloin Partneran emoyhtiön tulokseen vaikuttivat Hoivatilat Oyj:n osakkeiden ja Arkistokatu 4 -kiinteistön myynti. Vuoden 2020 tulokseen vaikuttivat myös osakkuusyhtiö Nordic Optionin vahva tulos, strategian toteuttamiseen liittyvät kertaluonteiset erät, joista suurimpina Arkistokatu 4 -kiinteistön vastuisiin liittyvän pakollisen varauksen purkaminen ja Partneran listautumishanke.

Konsernin ensisijainen taloudellinen mittari on oman pääoman tuotto, joka oli 8,5 prosenttia vuonna 2020. Oman pääoman tuotto oli 10,3 prosenttia vuonna 2019, jolloin merkittävä osa tuotosta syntyi emoyhtiön arvopaperi- ja kiinteistökaupasta.

Huhtikuussa 2020 Partnera tiedotti selvittävänsä mahdollista listautumista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Selvitystyön perusteella elokuussa 2020 Partnera päätti hakea yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi ja julkaisi yhtiöesitteen. Syyskuussa yhtiö jätti listalleottohakemuksen ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla alkoi 7.9.2020. Listautuminen toteutettiin niin sanottuna teknisenä listautumisena, eli sen yhteydessä ei järjestetty osakeantia tai -myyntiä.

Suomen ja maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen haastavat. Tämä vaikuttaa Partneran strategian toteuttamiseen, mutta jatkamme liiketoimintakonsernin rakentamista suunnitellusti.

 
S
TRATEGIA

Partneran strategiana on omistaa yrityksiä murroksessa olevilla toimialoilla, kuten esimerkiksi kiertotaloudessa, energia-alalla, infrastruktuuripalveluissa ja logistiikassa. Maantieteellisesti yhtiö toimii koko Suomen alueella ja ulkomailla. Partneran liiketoiminnan ytimen muodostavat yhteiskunnan tarpeisiin tuotteita ja palveluita tuottavat yritykset, kuten jo olemassa olevat yhtiöt ja perustettavat yhtiöt, joita muodostuu toimintoja yhtiöitettäessä.

Partneran tavoitteena on omistaa yhtiöitä, joilla on tahto ja edellytykset kasvaa sekä tukea kestävän kehityksen tavoitteita edistäen yhteiskunnan muutosta. Partnera toimii tytäryhtiöidensä kumppanina yksin tai yhdessä kumppaneiden kanssa.

Partneran tavoitteena on olla aktiivinen enemmistöomistaja, jolla on määräysvallan ylittävä omistusosuus omistamistaan yhtiöistä. Partneran liiketoiminnan ensisijainen tavoite on luoda omistamiensa yhtiöiden kautta arvoa osakkeenomistajilleen ja itselleen.

 
KESKIPITKÄN – PITKÄN AIKAVÄLIN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Partnera on asettanut seuraavat keskipitkän - pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

 • oman pääoman tuotto yli 10 %;
 • vakaa voitonjako osakkeenomistajille; ja
 • pääosa sijoitettavissa olevista varoista on keskittyneenä strategisiin omistuksiin.

Nämä tavoitteet eivät ole ennusteita yhtiön tulevasta kehityksestä.

 
TALOUDELLINEN KEHITYS KATSAUSKAUDELLA

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos

Konsernin liikevaihto heinä-joulukuussa 2020 oli 27,2 (14,2) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 16,8 (13,1) miljoonaa euroa ja emoyhtiön arvopaperikaupasta muodostuvan liikevaihdon osuus oli 10,4 (1,2) miljoonaa euroa.

Konsernin käyttökate heinä-joulukuussa 2020 oli 7,9 (2,1) miljoonaa euroa. Käyttökate sisältää 3,1 miljoonaa euroa Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyvää pakollisen varauksen purkua, sekä 1,5 miljoonan euron osuuden osakkuusyritysten voitosta. Foamit Groupin käyttökate oli 3,5 miljoonaa euroa, kasvua 0,5 miljoonaa euroa. Foamit Groupin käyttökateprosentti heikkeni hieman vertailukaudesta ollen 20,6 prosenttia.

Konsernin liikevoitto heinä-joulukuussa oli 6,1 (0,6) miljoonaa euroa. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 5,5 (0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 4,5 (-0,6) miljoonaa euroa. Osakekohtainen konsernin tulos oli 0,13 (-0,02) euroa osakkeelta.

Konsernin vuoden 2020 liikevaihto oli 51,5 (22,8) miljoonaa euroa. Foamit Groupin osuus liikevaihdosta oli 30,9 (21,6) miljoonaa euroa ja emoyhtiön 20,4 (1,2) miljoonaa euroa. Vuonna 2019 ostetun Hasopor AB:n liiketoiminta sisältyy vertailulukuihin kesä-joulukuun 2019 ajalta.

Konsernin vuoden 2020 käyttökate oli 10,8 (10,6) miljoonaa euroa. Foamit Groupin käyttökateprosentti heikkeni hieman vertailukaudesta ollen 22,5 (24,2) prosenttia. Emoyhtiön käyttökatetta heikensivät pörssilistautumisesta aiheutuneet kertaluonteiset kustannukset 0,6 (0,1) miljoonaa euroa. Käyttökatteeseen sisältyy Arkistokatu 4 -kiinteistön myyntiin liittyviä tuottoja 3,1 (4,7) miljoonaa euroa sekä osakkuusyhtiövaikutusta 2,3 (1,2) miljoonaa euroa.

Konsernin vuoden 2020 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 7,8 (9,2) miljoonaa euroa. Konsernin vuoden 2020 tilikauden tulos oli 6,1 (7,2) miljoonaa euroa.

Konsernin vuoden 2020 osakekohtainen tulos oli 0,17 (0,20) euroa osakkeelta.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Konsernin taseen loppusumma oli 111,7 (114,0) miljoonaa euroa tilikauden päättyessä 31.12.2020. Konsernin omavaraisuusaste oli 66,7 (64,4) prosenttia. Konsernin oma pääoma oli 72,4 (71,4) miljoonaa euroa eli 2,0 (2,0) euroa osakkeelta. Konsernin osakekohtaista omaa pääomaa määritettäessä kiinteistöt sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt on arvostettu hankintamenoon, eikä mahdollisesti näitä korkeampia käypiä arvoja ole huomioitu. Konsernin investoinnit olivat tilikaudella 1,3 (0,9) miljoonaa euroa.

 
YRITYSKAUPAT

Kesäkuussa 2020 ESaaS Oy:n koko osakekanta myytiin Moxiecon Oy:lle. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta Partnera-konsernin tulokseen.

 
STRATEGISET OMISTUKSET

Foamit Group Oy:

Foamit Group Oy on Partneran ja Suomen Teollisuussijoitus Oy:n omistama lasinkierrätys- ja vaahtolasinvalmistusyhtiö, jonka tytäryhtiöt Uusioaines Oy ja Hasopor AB muodostavat yhdessä yhden Euroopan johtavista vaahtolasivalmistajista. Foamit Groupin tavoitteena on vahva kasvu ja kansainvälistyminen muuttamalla kiertotaloutta liiketoiminnaksi.

Uusioaines Oy:n ja Hasopor Sweden AB:n lisäksi Foamit Group omistaa noin 24 prosenttia tanskalaisesta Reiling Green Tech ApS -yhtiöstä, joka on myös lasi- ja kiertotaloustoimialan yhtiö. Partnera ja Suomen Teollisuussijoitus ovat olleet Foamit Groupin pääomistajia syksystä 2018 lähtien. Partnera omistaa Foamit Groupista noin 62 prosenttia ja Suomen Teollisuussijoitus noin 31 prosenttia. Foamit Group muodostaa Partnera-konsernin alakonsernin. Aiemmin Partnera Glass Recycling Oy -nimen alla toiminut Foamit Group otti nykyisen nimensä käyttöön alkuvuodesta 2020.

Nordic Option Oy:

Nordic Option Oy on osakeyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto, joka tuo kasvurahoitusta pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun Pohjois-Suomen alueella. Partnera omistaa Nordic Optionin osakkeista noin 34 prosenttia Oulu ICT Sijoitus Oy:n kautta, joka on Partneran kokonaan omistama sijoitustoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

 
MUUT OMISTUKSET

Finda Oy on kotimainen sijoituskonserni, joka harjoittaa aktiivista arvosijoittamisen periaatteille perustuvaa portfoliosijoitustoimintaa. Se sijoittaa tyypillisesti listattuihin yhtiöihin. Partnera omistaa suoraan noin 3,7 prosenttia Findan osakkeista.

Telebusiness InWest Oy omistaa noin 5 prosenttia Findan osakkeista ja Partnera noin 36 prosenttia Telebusiness InWestin osakkeista.

Yhtiöllä on likvidejä varoja matalariskisinä arvopapereina ja muina sijoitusinstrumentteina sekä raha- ja pankkisaamisina yhteensä 35,2 miljoonaa euroa (39,6 miljoonaa euroa).

  
HENKILÖSTÖ

Joulukuun 2020 lopussa konsernin palveluksessa oli 67 (67) henkilöä, joista emoyhtiön palveluksessa 4. Konsernin palveluksessa oli tilikaudella keskimäärin 67 henkilöä. Emoyhtiössä henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikaudella oli 4.

  
YHTIÖKOKOUS JA HALLINNOINTI

Partnera Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.5.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2019.

Yhtiökokous päätti jakaa osinkona 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta yhteensä noin 5,1 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kunnari. Varsinaisina jäseninä jatkoivat Martin Grotenfelt, Minna Åman-Toivio ja Marko Järvinen. Uusiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Mirja Illikainen ja Tommi Linna. Varapuheenjohtajaksi valittiin Martin Grotenfelt.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jari Karppinen.

Konsernin johtoryhmän muodostivat tilikaudella toimitusjohtaja Jari Pirkola ja talousjohtaja Jussi Lappalainen.

 
HALLITUKSEN VOIMASSA OLEVAT VALTUUTUKSET 

Yhtiökokous myönsi 20.5.2020 Partnera Oy:n hallitukselle valtuudet enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2019 hallitukselle antaman vastaavan valtuutuksen.

 
OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Partnera Oyj:n osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä pysyivät tilikauden aikana muuttumattomina. Partnera Oyj:n osakepääoma oli vuoden lopussa 6 413 182,05 euroa ja osakkeiden lukumäärä 37 401 966. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yksi ääni sekä yhtäläinen oikeus osinkoon. Emoyhtiön omistuksessa oli tilikauden lopussa yhteensä 1 240 772 osaketta.

Partnera Oyj:llä oli 31.12.2020 yhteensä 26 731 (26 990) osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta rekisteröityä osakkeenomistajaa omistivat yhteensä 66,1 (66,8) prosenttia osakkeista.

Osakkeenomistaja Osakkeita yhteensä Osakkeet, %
Oulun kaupunki 17 634 491 47,15
Arvo Invest Nordic Oy 3 810 652 10,19
Partnera Oyj 1 240 772 3,32
Pakarinen Janne Heikki Petteri 429 430 1,15
Oulun Huutokauppakamari Oy 405 234 1,08
Japak Oy 402 340 1,08
Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 232 725 0,62
Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta 212 500 0,57
Osuuskauppa Arina 176 850 0,47
Oulun Puhelin Oyj:n Eläkesäätiö 176 000 0,47
10 suurinta omistajaa yhteensä 24 720 994 66,10
Muut 12 680 972 33,90
Yhteensä 37 401 966 100

 
KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEELLA

Partneran osake listattiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle monenkeskiselle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 7.9.2020.

Partneran osaketta vaihdettiin 7.9. – 31.12.2020 välisenä aikana yhteensä 1 098 238 osaketta eli 2,9 prosenttia osakkeiden määrästä. Vaihdon arvo oli 2,2 miljoonaa euroa.

Osakkeen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 1,92 euroa per osake. Katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 1,75 euroa per osake, ylin 2,47 euroa per osake ja kauden keskikurssi 1,88 euroa per osake. Partnera-konsernin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 71,8 miljoonaa euroa.

 
HALLITUKSEN EHDOTUS VOITONJAOSTA

Emoyhtiön taseen 31.12.2020 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 58 565 450,56 euroa, josta tilikauden voitto on 7 545 806,07 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,11 euroa osakkeelta.

Partnera Oyj:n tavoitteena on jakaa vakaata osinkoa. Osingon lähtökohtana on 50 % konsernin vuosituloksesta ottaen lisäksi huomioon yhtiön strategiset tavoitteet ja taloudellinen asema. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

 
MERKITTÄVIMMÄT LÄHIAJAN RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Partnera altistuu harjoittamansa toiminnan kautta yleisille markkinariskeille sekä konserniyhtiöiden yritysriskeille.

Partneran riskienhallinnan tavoitteena on riskien kokonaisvaltainen ja ennakoiva hallinta riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Yhtiö pyrkii havaitsemaan ja tunnistamaan tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti yhtiön tavoitteiden saavuttamiseen pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, ja käynnistää tarvittavat toimet tällaisten tekijöiden hallitsemiseksi. Riskienhallinnassa olennaisessa roolissa on riskienhallinta konserniyhtiötasolla, joka on keskeisiltä osin järjestetty tytär- ja osakkuusyhtiöiden toimesta. Partnera edistää konserniyhtiöiden riskienhallintaa harjoittamalla aktiivista omistajaohjausta ja osallistumalla niiden hallitustyöskentelyyn.

Strategian toteutuksessa on olennaisena osana Partnera-konsernin laajentaminen uusilla yritysjärjestelyillä. Yritysjärjestelyihin liittyy riskejä, joita hallitaan toteuttamalla hankinnat määritellyn viisivaiheisen prosessin mukaan, jonka kolmen viimeisen vaiheen etenemisestä päättää hallitus. Hallitus tekee päätökset uusista omistuksista ja valvoo strategian toteutusta.

Partneran konserniyhtiöt altistuvat myös markkinariskeille, joita koronaviruspandemian aiheuttamassa epävakaassa tilanteessa on vaikea ennakoida. Esimerkiksi Foamit Groupin toimintaan koronaviruspandemia voi vaikuttaa muun muassa infrarakentamismarkkinan ja vaahtolasin kysynnän muutosten kautta. Toistaiseksi aktiivisten ja ajankohtaisten toimien takia koronaviruspandemian vaikutus yhtiön toimintaan on ollut vähäinen.

Lisäksi Partnera altistuu sijoitus- ja rahoitusmarkkinariskeille muun muassa likvidejä varoja sijoittaessaan. Sijoitus- ja rahoitusmarkkinoiden muutoksilla on vaikutus Partneran emoyhtiön likvidien varojen arvostuksiin. Likvidit varat ovat sijoitettu strategian mukaisesti vähäriskisiin sijoitusinstrumentteihin.

 
TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN JA YHTIÖKOKOUS VUONNA 2021
                                           

 • Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2020 julkistetaan viikolla 12/2021
 • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021 julkistetaan keskiviikkona 25.8.2021

Partnera Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 21.4.2021 klo 11.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kauppurienkatu 12 B, 90100 Oulu. Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsusta, joka julkaistaan 19.3.2021 sekä yhtiön internetsivuilta https://www.partnera.fi.

Oulussa, 19.3.2021
Partnera Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jari Pirkola, toimitusjohtaja, Partnera Oyj
puhelin: +358 400 867 784

sähköposti: jari.pirkola@partnera.fi

Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy
puhelin: +358 207 280 190
sähköposti: ollipekka.kotkajuuri@fi.ey.com

Partnera lyhyesti:

Partnera on liiketoimintakonserni, joka luo toiminnallaan omistaja-arvoa ja kestävämpää tulevaisuutta. Sen omistamat yhtiöt tuottavat palveluita ja tuotteita yhteiskunnan tarpeisiin ja vastaavat liiketoiminnallaan toimintaympäristöä muuttaviin megatrendeihin. Partnera on omistamiensa yhtiöiden kumppani, jonka tavoitteena on kehittää yhtiöidensä liiketoimintaa ja arvoa pitkäjänteisesti. Rakentaessaan liiketoimintakonserniaan strategiansa mukaisesti Partnera on myös vaikuttavuussijoittaja, jonka tavoitteena on käyttää pääomaansa sellaisen liiketoiminnan kehittämiseen, jolla voidaan edistää positiivista vaikutusta yhteiskunnassa sekä kestävän kehityksen tavoitteita.

Partnera Oyj on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. www.partnera.fi

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Yhtiön omat sijoittajasivut

 
TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Heinä-joulukuun 2020 luvut ovat tilintarkastamattomia ja ne on laadittu kansallisen lainsäädännön (FAS) mukaisesti. Heinä-joulukuun 2019 luvut ovat tilintarkastamattomia ja tammi-joulukuun 2019 sekä 2020 luvut ovat tilintarkastettuja. Taulukko-osan luvut esitetään tuhansina euroina ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista.
 

KONSERNITULOSLASKELMA
tuhatta euroa 1.7.2020 - 31.12.2020 1.7.2019 - 31.12.2019  1.1.2020 - 31.12.2020  1.1.2019 - 31.12.2019
LIIKEVAIHTO 27 157 14 232 51 536 22 782
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 385 -199 489 -789
Liiketoiminnan muut tuotot 3 394 248 4 067 6 292
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -6 648 -3 731 -12 664 -23 209
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) -9 279 297 -18 062 19 086
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä -15 927 -3 434 -30 726 -4 123
Ulkopuoliset palvelut -2 301 -2 704 -4 850 -4 738
Materiaalit ja palvelut yhteensä -18 227 -6 139 -35 577 -8 861
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot -2 121 -1 958 -4 056 -3 204
Henkilösivukulut
Eläkekulut -274 -220 -447 -426
Muut henkilösivukulut -302 -231 -540 -282
Henkilösivukulut yhteensä -575 -451 -986 -708
Henkilöstökulut yhteensä -2 696 -2 409 -5 043 -3 912
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot -1 319 -1 165 -2 569 -2 006
Konserniliikearvon poistot ja konsernireservin vähennys -419 -399 -790 -482
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 738 -1 565 -3 359 -2 488
Liiketoiminnan muut kulut -3 671 -3 971 -6 977 -6 113
Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 1 524 386 2 334 1 235
LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 6 129 583 7 472 8 146
Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 1 840 1 920
Muut korko- ja rahoitustuotot 74 11 80 28
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 0 0 -529
Korkokulut ja muut rahoituskulut -682 -540 -1 113 -903
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -607 -529 278 1 045
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 5 521 54 7 750 9 191
Tilinpäätössiirrot
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 43 0 43 67
Tilinpäätössiirrot yhteensä 43 0 43 67
Tuloverot -836 -611 -1 234 -1 675
Vähemmistöosuudet -190 -84 -479 -343
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 538 -574 6 080 7 240
 

KONSERNITASE

tuhatta euroa  31.12.2020  31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet                              93                                  149
Konserniliikearvo                         7 159                               7 056
Muut aineettomat hyödykkeet                            246                                   74
Aineettomat hyödykkeet yhteensä                         7 499                               7 279
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet                            620                                  615
Rakennukset ja rakennelmat                         4 788                               4 944
Koneet ja kalusto                        16 422                             17 176
Muut aineelliset hyödykkeet                            673                                  516
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat                              48                                  354
Aineelliset hyödykkeet yhteensä                        22 551                             23 605
Sijoitukset
Osuudet omistusyhteysyrityksissä                        14 808                             12 700
Muut osakkeet ja osuudet                        13 547                             13 547
Sijoitukset yhteensä                        28 355                             26 247
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ                        58 404                             57 130
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet                         1 459                               1 328
Keskeneräiset tuotteet                              -                                     25
Valmiit tuotteet                         1 725                               1 079
Tavarat                            314                                  269
Muut vaihto-omaisuus                        12 085                             30 406
Ennakkomaksut                            167                                   22
Vaihto-omaisuus yhteensä                        15 751                             33 128
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset                         9 970                               9 970
Lainasaamiset                            230                                  234
Laskennalliset verosaamiset
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä                        10 199                             10 203
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset                         3 131                               2 584
Lainasaamiset                                7                                   11
Muut saamiset                            565                                  876
Siirtosaamiset                            408                                  184
Laskennalliset verosaamiset                            100                                  716
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä                         4 211                               4 370
Rahat ja pankkisaamiset                        23 127                               9 146
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ                        53 288                             56 849
VASTAAVAA YHTEENSÄ                      111 692                           113 979
 

KONSERNITASE

tuhatta euroa 31.12.2020 31.12.2019
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma                         6 413                               6 413
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto                              37                                   37
Muut rahastot yhteensä                              37                                   37
Edellisten tilikausien voitto (tappio)                        59 956                             57 727
Muuntoerot                             -82
Tilikauden voitto (tappio)                         6 080                               7 240
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ                        72 404                             71 417
VÄHEMMISTÖOSUUDET                         2 104                               1 656
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Verotusperusteiset varaukset                                   43
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ                                   43
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset                            500                               3 579
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ                            500                               3 579
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta                        17 241                             19 233
Ostovelat                            522
Muut velat                         9 448                               9 013
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä                        27 212                             28 246
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta                         1 753                               1 722
Saadut ennakot                              65                                  405
Ostovelat                         2 152                               1 429
Muut velat                            640                                  627
Siirtovelat                         3 123                               3 054
Laskennalliset verovelat                         1 740                               1 801
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä                         9 472                               9 039
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ                        36 684                             37 285
VASTATTAVAA YHTEENSÄ                      111 692                           113 979
 

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

Konserni  Konserni Konserni Konserni
tuhatta euroa 1.7.2020 - 31.12.2020 1.7.2019 - 31.12.2019 1.1.2020 - 31.12.2020 1.1.2019 - 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta
Liikevoitto 6 129 584 7 472 8 146
Poistot 1 738 1 564 3 359 2 488
Muut oikaisut -3 013 280 -3 552 -5 550
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1 524 -385 -2 334 -1 235
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 3 330 2 043 4 945 3 849
Käyttöpääoman muutos
Pitkäaikaisten saamisten lis-/väh+ 7 -234 7 -234
Lyhytaikaisten saamisten lis-/väh+ 277 17 -143 -1 779
Vaihto-omaisuuden lis-/väh+ 8 697 -167 17 378 -18 168
Lyhytaikaisen vieraan pääoman lis+/väh- -252 14 -107 111
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 12 059 1 672 22 080 -16 221
Maksetut korot ja maksut muista liiket. rahoituskuluista -457 -647 -564 -903
Saadut korot ja muut rahoitustuotot 76 11 80 28
Maksetut välittömät verot -1 252 -382 -1 554 -6 407
Liiketoiminnan rahavirta 10 426 654 20 042 -23 503
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -183 -601 -1 320 -893
Luovutusvoitot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -65 -48 855
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin -8 992
Investoinnit muihin sijoituksiin -92
Luovutusvoitot tytäryhtiöosakkeista 3 2 264
Saadut osingot investoinneista 2 066 2 141
Saadut korot muista sijoituksista
Saadut luovutusvoitot muista sijoituksista
Investoinnit rahoitusomaisuusarvopapereihin
Luovutusvoitot rahoitusarvopapereista 101
Investointien kassavirta -248 -601 701 -4 616
Rahavirta ennen rahoitusta 10 178 53 20 743 -28 119
Rahoituksen rahavirta
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lis(-)/väh(+)
Maksullinen oman pääoman lisäys
Pitkäaikaisten lainojen nostot -652 6 228
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -706 -1 722
Pääoman palautus osakkeenomistajille
Maksetut osingot 22 -5 041 -5 060
Rahoituksen rahavirta -684 -652 -6 763 1 168
Rahavarojen muutos lisäys (+)/vähennys (-) 9 495 -599 13 981 -26 951
Rahavarat kauden alussa 13 633 9 745 9 146 36 097
Rahavarat kauden lopussa 23 127 9 146 23 127 9 146
 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMAT

tuhatta euroa
1.7.2020 - 31.12.2020 Osakepääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.7.2020 6 413 37 -6 61 469 67 913
Tilikauden tulos 4 538 4 538
Muuntoerot -76 28 -48
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2020 6 413 37 -82 66 035 72 404
1.7.2019 - 31.12.2019 Osakepääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.7.2019 6 413 37 65 543 71 993
Tilikauden tulos -574 -574
Muuntoerot -3 -3
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2019 6 413 37 64 966 71 417
1.1.2020 - 31.12.2020 Osakepääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 6 413 37 64 966 71 417
Tilikauden tulos -82 6 080 5 997
Muuntoerot 31 31
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2016 21 21
Osingonjako -5 063 -5 063
Oma pääoma 31.12.2020 6 413 37 -82 66 035 72 404
1.1.2019 - 31.12.2019 Osakepääoma Sijoitetun
vapaan
pääoman
rahasto
Muuntoerot Kertyneet
voittovarat
Oma
pääoma
yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 6 413 37 62 789 69 240
Tilikauden tulos 7 240 7 240
Muuntoerot -2 -2
Vanhentuneiden osinkojen palautus tilikaudelta 2015 3 3
Osingonjako -5 063 -5 063
Oma pääoma 31.12.2019 6 413 37 64 966 71 417
 

KONSERNIN VASTUUT

31.12.2020 31.12.2019
Annetut vakuudet, sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut
tuhatta euroa
Lainat rahoituslaitoksilta
Rahoituslainat 19 516 20 955
Nostettu luottolimiitti 0 0
Myönnetty limiitti 7 811 7 829
Nostamaton limiitti 7 811 7 829
Rahoituslainojen vakuudet
Vakuudeksi annettujen tytäryhtiöosakkeiden kirjanpitoarvo 14 614 13 945
Yrityskiinnitykset 20 000 20 000
Kiinteistökiinnitykset 7 970 7 970
Pantit 9 300 9 300
Vakuudet yhteensä 51 884 51 215
Leasingvastuut
Seuraavan 12kk kuluessa maksettavat 176 29
Myöhemmin maksettavat 453 5
Vuokravastuut
Vuokravastuut irtisanomisajalta 174 71
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset
Muut vastuut
Pakolliset varaukset
Yrityskortit 3 6
Muut sitoumukset 88 88

 
Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku

Laskentakaava

Käyttökate (EBITDA) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Käyttökate liikevaihdosta, % = Käyttökate / Liikevaihto x 100
Liikevoitto (EBIT) = Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot - varaston muutos - valmistus omaan käyttöön - materiaalit ja palvelut - henkilöstökulut - liiketoiminnan muut kulut - poistot ja arvonalentumiset + osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta)
Liikevoitto liikevaihdosta, % = Liikevoitto / Liikevaihto x 100
Maksuvalmius, % = (Vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit) / Lyhytaikainen vieras pääoma x 100
Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma kauden lopussa + vähemmistöosuudet + tilinpäätössiirrot (vapaaehtoinen varaus + poistoero verovelalla vähennettynä) / (Taseen loppusumma kauden lopussa - Saadut ennakot kauden lopussa) x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Annualisoitu tilikauden voitto / Oma pääoma keskimäärin x 100
Osinko per osake (€) = Tilikauden osingot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Oma pääoma per osake (€) = Oma pääoma kauden lopussa / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Tulos/osake, ilman vähemmistöosuutta ja liikearvopoistoja = Tilikauden voitto (tappio) + vähemmistöosuudet + liikearvopoistot / ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa
Osingonjakosuhde (%) = Osakekohtainen osinko / Osakekohtainen tulos x 100

Tilaa

Liitteet & linkit