Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle ilmoittamia päätösehdotuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin

Pihlajalinna Oyj             Pörssitiedote               29.3.2018 klo 9.40

Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle ilmoittamia päätösehdotuksia varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviin asioihin

Yhtiön osakkeenomistajat MWW Yhtiö Oy (Mikko Wirénin määräysvaltayhteisö) ja Leena Niemistö, jotka edustavat yhteensä noin 13,3 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänivallasta, ja jotka 13.3.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti olivat ilmoittaneet yhtiölle ehdotukset osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpanon ja työjärjestyksen muuttamiseksi (13.3.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta 17) sekä yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi (13.3.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta 18), ovat ilmoittaneet yhtiölle muuttavansa kyseisiä ehdotuksia ja/tai luopuvansa niistä, siten kuin alla on esitetty.

Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle tekevänsä osakkeenomistajien asemassa yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämistä (13.3.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta 11) ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsemista (13.3.2018 julkistetun yhtiökokouskutsun kohta 12) koskien, siten kuin alla on esitetty.

Edellä mainittujen osakkeenomistajien yhtiölle 28.3.2018 toimittamat ilmoitukset:

Kohta 11

Esitämme hallituksen jäsenten määräksi kahdeksan (8).

Kohta 12

Esitämme nimitystoimikunnan ehdottaman kokoonpanon lisäksi hallituksen jäseneksi Gunvor Kronmania. Kronmanilla on laaja kokemus ja verkostot, jotka tukevat Pihlajalinnan laajentumista erityisesti Suomen kaksikieliselle alueille. Kronmanin CV on saatavissa yhtiön internetsivuilta http://investors.pihlajalinna.fi.

Kohta 17

Luovumme esityksestä, jonka mukaan nimitystoimikunnassa olisi kuusi (6) jäsentä.

Luovumme esityksestä, jonka mukaan hallituksen puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta päättää hallitus keskuudestaan.

Muutamme esityksemme nimitystoimikunnan työjärjestyksen 2. kohdan toisen kappaleen osalta siten, että kyseinen kappale kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavalla tavalla:

”Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää Toimikuntaan, nimeämisoikeus ratkaistaan arvalla. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään elokuun 31. päivänä Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön tai mikäli Yhtiössä on osakkeenomistajia, joiden omistusosuudet lasketaan Yhtiöllä olevan tiedon mukaan yhteen tehtäessä arvopaperimarkkinalain mukaisia ilmoituksia omistusosuuksien muutoksista, tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset tai tällaisten Yhtiön tiedossa edellä kuvatulla tavalla olevien osakkeenomistajien omistukset lasketaan yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa ja edellyttäen, että yhteenlaskettu omistusosuus oikeuttaa edellisen kappaleen mukaisesti nimittämään jäsenen nimitystoimikuntaan, on tällaisella osakkeenomistajalla tai tällaisilla osakkeenomistajilla yhdessä oikeus nimetä yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.”

Kohta 18

Luovumme yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista koskevasta esityksestä.

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa yksityisissä lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa ja hammashoitoa. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Yrityksestä

Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista. Konserni palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Tarjolla on laadukkaita sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluja lääkärikeskuksissa, sairaaloissa, hammasklinikoilla, liikuntakeskuksissa, asumispalveluissa sekä monipuolisissa digipalveluissa eri puolilla Suomea. Pihlajalinnassa on noin 5800 työntekijää.

Tilaa