Pihlajalinna käynnistää osakepohjaisen kannustinohjelman

Report this content

Pihlajalinna Oyj                   Pörssitiedote                15.2.2019 klo 8.30 

Pihlajalinna käynnistää osakepohjaisen kannustinohjelman  

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinohjelman käynnistämisen yhtiön valituille avainhenkilöille. Kannustinohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden edut Pihlajalinnan osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten kasvattaa yhtiön arvoa. Ohjelmalla halutaan sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen korvaus erinomaisista suorituksista. Ohjelma muodostaa kokonaisuudessaan viisivuotisen ohjelman eikä sen nojalla saatuja osakepalkkioita saa miltään osin luovuttaa ennen vuotta 2022. Avainhenkilön on lisäksi sijoitettava Pihlajalinnan osakkeisiin osallistuakseen ohjelmaan.

Ohjelmaan kuuluu edellä mainittuun osakesijoitukseen perustuva kiinteämääräinen lisäosakeohjelma yksivuotisella sitouttamisjaksolla (kalenterivuosi 2019) sekä suoritusperusteinen lisäosakeohjelma, jonka muodostavat kolme yhden vuoden pituista suoritusjaksoa (kalenterivuodet 2019, 2020 ja 2021).

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma (fixed matching share plan) sisältää osallistujan henkilökohtaisen sijoituksen Pihlajalinnan osakkeisiin sekä kutakin sijoitettua osaketta kohti yhden lisäosakkeen maksamisen vastikkeetta sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2020 (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Sekä osallistujan osakesijoitukseen että osakepalkkiona maksettaviin lisäosakkeisiin sovelletaan kahden vuoden pituista luovutusrajoitusta. 

Suoritus- ja laatuperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää kolme erillistä yhden vuoden pituista suoritusjaksoa. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan asianomaisten yllä mainittujen suoritusjaksojen jälkeen vuosina 2020, 2021 ja 2022 mikäli hallituksen asettamat suoritus- ja laatutavoitteet saavutetaan. Kultakin yhden vuoden suoritusjaksolta palkkiona maksettavien lisäosakkeiden enimmäismäärä on kaksi lisäosaketta kutakin avainhenkilön sijoittamaa kolmea osaketta kohti (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle lisäosakeohjelmaan on edellä mainittu sijoitus Pihlajalinnan osakkeisiin. Osakepalkkiona maksettaviin osakkeisiin sovelletaan kahden vuoden pituista luovutusrajoitusta. Suoritus- ja laatuperusteiseen lisäosakeohjelmaan sovellettavat kriteerit ovat Pihlajalinna-konsernin oikaistu liikevoitto sekä keskeiset operatiiviset ja laadulliset mittarit.

Käynnistettäessä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan on oikeutettu osallistumaan enintään 25 avainhenkilöä. Mikäli kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt osallistuvat ohjelmaan täyttämällä sijoitusedellytyksen täysimääräisesti ja mikäli ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 369 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Mikäli ohjelma toteutuu kokonaisuudessaan, vastaa em. osakemäärä noin 1,6 % yhtiön koko osakemäärästä.

Osakepalkkio-ohjelman kokonaisarvo olettaen, että kaikki osallistumaan oikeutetut henkilöt täyttävät sijoitusedellytyksen täysimääräisesti, on noin 3,8 miljoonaa euroa.  

Yhtiö soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistusta koskevaa suositusta, jonka mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa vähintään hänen kiinteän vuosipalkkansa määrää. Omistussuosituksen perusteella johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkio-ohjelman nojalla saamistaan osakkeista, kunnes hänen omistuksensa on saavuttanut yllä mainitun tason.

PIHLAJALINNA OYJ 
Hallitus

LISÄTIETOJA:
Mikko Wirén, puh 040 660 9865

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa