Pihlajalinna käynnistää osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman

Pihlajalinna Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinohjelman käynnistämisen yhtiön avainhenkilöille.  

Ohjelman tavoitteena on yhdenmukaistaa avainhenkilöiden edut Pihlajalinnan osakkeenomistajien etujen kanssa ja siten kasvattaa yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä. Lisäksi ohjelmalla halutaan tukea suoritusperusteista toimintakulttuuria, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota avainhenkilöille kilpailukykyinen korvaus erinomaisista suorituksista.  

Ohjelma muodostaa kolmivuotisen kokonaisuuden eikä sen nojalla saatuja osakepalkkioita saa miltään osin luovuttaa ennen vuotta 2021. Avainhenkilön on lisäksi sijoitettava Pihlajalinnan osakkeisiin osallistuakseen ohjelmaan.

Ohjelmaan kuuluu edellä mainittuun osakesijoitukseen perustuva kiinteämääräinen lisäosakeohjelma yksivuotisella sitouttamisjaksolla (kalenterivuosi 2018) sekä suoritusperusteinen lisäosakeohjelma, jonka muodostavat kahden ja kolmen vuoden pituiset suoritusjaksot (kalenterivuodet 2018–2019 ja kalenterivuodet 2018–2020).

Kiinteämääräinen lisäosakeohjelma (matching share plan) sisältää osallistujan henkilökohtaisen sijoituksen Pihlajalinnan osakkeisiin sekä kutakin sijoitettua osaketta kohti yhden lisäosakkeen maksamisen vastikkeetta sitouttamisjakson jälkeen vuonna 2019 (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Sekä osallistujan osakesijoitukseen että osakepalkkiona maksettaviin lisäosakkeisiin sovelletaan kahden vuoden pituista luovutusrajoitusta. 

Suoritusperusteinen lisäosakeohjelma (performance matching plan) sisältää erilliset kahden vuoden ja kolmen vuoden pituiset suoritusjaksot. Mahdolliset osakepalkkiot maksetaan asianomaisten suoritusjaksojen jälkeen vuosina 2020 ja 2021, mikäli hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Edellytyksenä yksittäisen avainhenkilön osallistumiselle ohjelmaan on edellä mainittu sijoitus Pihlajalinnan osakkeisiin. Osakepalkkiona maksettaviin osakkeisiin sovelletaan kahden vuoden pituista luovutusrajoitusta.

Suoritusperusteiseen lisäosakeohjelmaan sovellettavat suorituskriteerit ovat Pihlajalinna-konsernin oikaistu liikevoitto sekä keskeiset operatiiviset mittarit.

Palkkioiden maksaminen ohjelmasta edellyttää lisäksi, että oikaistun liikevoiton toteutuma vuodelta 2018 on yhtiön julkaiseman ohjeistuksen mukainen.

Mikäli kaikki Ohjelmaan jäljempänä mainitun enimmäisosallistujamäärän puitteissa valitut henkilöt osallistuvat ohjelmaan täyttämällä yllä mainitun sijoitusedellytyksen ja mikäli ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 840 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).  

Osakepalkkio-ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 9 665 040 euroa.  

Hallitus on tässä vaiheessa valinnut Ohjelmaan noin 20 avainhenkilöä. Ohjelmaan tässä vaiheessa valitut sekä mahdollisesti myöhemmin valittavat osallistujat mukaan lukien Ohjelmaan voi osallistua enintään noin 65 avainhenkilöä. 

Yhtiö soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistusta koskevaa suositusta, jonka mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän yhtiössä osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa vähintään hänen kiinteän vuosipalkkansa määrää. Omistussuosituksen perusteella johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet osakepalkkio-ohjelman nojalla saamistaan osakkeista, kunnes hänen omistuksensa on saavuttanut yllä mainitun tason.

PIHLAJALINNA OYJ  

Mikko Wirén
Hallituksen puheenjohtaja
 

LISÄTIETOJA:
Mikko Wirén, puh 040 6609865

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Tilaa