• news.cision.com/
  • Pihlajalinna Oyj/
  • Pihlajalinna-konsernin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton jälkeen

Pihlajalinna-konsernin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton jälkeen

Report this content

Pihlajalinna Oyj                           Pörssitiedote                               18.4.2019 klo 13.00

Pihlajalinna-konsernin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton jälkeen

Vuoden 2019 alusta voimaan astunut IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardi käsittelee vuokrasopimusten määritelmiä, kirjaamista, arvostamista sekä vuokrasopimuksista annettavia muita tilinpäätöstietoja. Standardin mukaan vuokralleottaja kirjaa taseeseen käyttöoikeuteen perustuvan omaisuuserän sekä vastaavan rahoitusvelan. Konserni on ottanut uuden standardin käyttöön täysin takautuvasti. Siirtymähetken 1.1.2018 vaikutukset on laskettu kuin standardi olisi ollut aina voimassa. Tämä tiedote ja sen liitteet sisältävät 1.1.2019 voimaan astuneen standardin mukaiset Pihlajalinna-konsernin taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2018. Alustavat tiedot IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöönoton vaikutuksista Pihlajalinna julkaisi tilinpäätöstiedotteessa 15.2.2019.

IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardilla on merkittävä vaikutus Pihlajalinnan tuloslaskelmaan, taseeseen ja tunnuslukuihin. Standardin käyttöönotto kasvattaa merkittävästi käyttökatetta ja oikaistua käyttökatetta, kun tuloslaskelmaan kirjattu vuokrakulu korvataan käyttöoikeusomaisuuserän poistoilla sekä rahoituseriin kirjattavilla velan korkokuluilla. Lisäksi tuloveroihin kirjataan laskennallisen veron muutos. Standardin käyttöönotto ei muuta merkittävästi Pihlajalinnan liikevoittoa, oikaistua liikevoittoa, tilikauden voittoa eikä osakekohtaista tulosta.

Konsernitaseen varoja kasvattaa kunkin vuokrasopimuksen alkamishetkelle laskettu käyttöoikeusomaisuuserä, joka poistetaan vuokrakauden aikana. Konsernitaseen korollisen velan määrä kasvaa vuokravastuun diskontatulla määrällä. Lisäksi siirtyminen uuden vuokrasopimusstandardin käyttöön vaikuttaa konsernin liiketoiminnan rahavirtaan ja rahoituksen rahavirtaan, kun toteutuneet vuokrien maksut kohdistetaan rahoituskulua ja velan lyhennystä vastaavalta osuudelta rahoituksen rahavirtaan. Kokonaisuutena konsernin rahavirta ei muutu, vaan kyse on rahavirtalaskelman eri osien välisestä esitystavan muutoksesta. Uuden standardin takautuvasta käyttöönotosta syntyy siirtymähetkellä 1.1.2018 oman pääoman kirjaus, kun taseeseen kirjattavien varojen ja velkojen arvot ovat eri suuruiset siirtymähetkellä.

Pihlajalinnan IFRS 16:n mukaisista vuokrajärjestelyistä suurin osa on toimitilavuokrasopimuksia. Muut standardin mukaiset vuokrajärjestelyt liittyvät maa-alueisiin sekä koneisiin ja kalustoon (liikuntalaitteet, kliiniset laitteet, autot ja muut laitteet). Pihlajalinna soveltaa standardin tarjoamaa helpotusta olla kirjaamatta käyttöoikeusomaisuuserää ja vastaavaa vuokrasopimusvelkaa sellaisista omaisuuseristä, joiden vuokra-aika on 12 kuukautta tai vähemmän, tai jotka ovat vähäarvoisia. Vähäarvoisia omaisuuseriä ovat mm. IT-laitteet ja toimistokalusteet. Lisäksi vuokrasopimusjärjestelyjen käsittelyn helpottamiseksi Pihlajalinna ei erota palvelukomponentteja vuokrasopimuksista, vaan käsittelee koko sopimuksen konsernitilinpäätöksessään vuokrasopimuksena. Toistaiseksi voimassaolevista vuokrajärjestelyistä, joissa on lyhyt irtisanomisaika, Pihlajalinna arvioi todennäköisen vuokra-ajan.

IFRS 16 -muutosten keskeiset vaikutukset

  • Avaavassa taseessa per 1.1.2018 konsernin käyttöoikeusomaisuuserät kasvoivat 41,5 miljoonaa euroa 73,1 miljoonaan euroon ja vastaavan korollisen velan määrä kasvoi 42,2 miljoonaa euroa 74,7 miljoonaan euroon.
  • Konsernitaseessa per 31.12.2018 käyttöoikeusomaisuuserät kasvoivat 86,7 miljoonaa euroa 116,0 miljoonaan euroon ja vastaavan korollisen velan määrä kasvoi 88,0 miljoonaa euroa 118,5 miljoonaan euroon.
  • Tilikauden 2018 liikevoitto kasvoi standardin käyttöönoton myötä 0,4 miljoonaa euroa 13,2 miljoonaan euroon.
  • Tilikauden 2018 osakekohtainen tulos laski 0,02 euroa/osake. Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos tilikaudelta 2018 oli 0,16 euroa.
  • Omavaraisuusaste 31.12.2018 laski 7,7 prosenttiyksikköä 29,9 prosenttiin.
  • Nettovelkaantumisaste 31.12.2018 nousi 67,9 prosenttiyksikköä 136,6 prosenttiin.
  • Vertailukelpoinen tunnusluku nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen tilikaudelta 2018 oli 3,9.

Pihlajalinna on uudistanut päälaskelmien esitystapaa lisäämällä laskelmiin IFRS 16:n mukaiset rivit. Lisäksi Pihlajalinnan rahavirtalaskelma on jatkossa epäsuoran laskelmamallin mukainen.

Standardin käyttöönotto ei vaikuta konsernin ulkoisen rahoitusjärjestelyn kovenanttilaskentaan. Lainapankkien kanssa jatketaan kovenanttien laskentaa alkuperäisessä rahoitusjärjestelyssä vahvistettujen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tarja Rantala, talousjohtaja, +358 40 774 9290
Ville Lehtonen, CFO, +358 40 759 7084

Liitteet

Konsernin laaja tuloslaskelma 2018, kumulatiivinen
Konsernin laaja tuloslaskelma 2018, kvartaalitiedot
Konsernin avaava tase 1.1.2018

Konsernin tase 2018 (31.3.2018, 30.6.2018, 30.9.2018, 31.12.2018)
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 2018
Konsernin rahavirtalaskelma 2018, kumulatiivinen
Konsernin rahavirtalaskelma 2018, kvartaalitiedot
Täsmäytyslaskelmat vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin 2018

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.