Pihlajalinna Oyj: PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj    Pörssitiedote       20.11.2015 klo 17.45

PIHLAJALINNA OYJ - KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Pihlajalinna Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 14.12.2015 klo 12.00 alkaen osoitteessa Kalevantie 2, 33100 Tampere (Technopolis Yliopistonrinne, Häggman-sali). Kokoukseen ilmoittautuminen alkaa 23.11.2015 klo 12.00. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen sekä kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla kokouspäivänä klo 11.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat uusia yhtiön osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien uusien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 600 000 osaketta, mikä vastaa noin 13,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivänä. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), mikäli merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus esittää valtuutusta käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin, esimerkiksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen yhtiön strategian mukaisten laajentumis- ja investointihankkeiden kuten yritysjärjestelyiden yhteydessä.

Valtuutus, joka ei kumoa aiempia valtuutuksia, olisi voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

7. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva hallituksen ehdotus, tämä kokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla Pihlajalinna Oyj:n verkkosivujen sijoittajat -osiossa osoitteessa www.pihlajalinna-konserni.fi viimeistään 23.11.2015. Edellä mainitut asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla viimeistään 28.12.2015.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.12.2015 on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 7.12.2015 klo 16.00 mennessä joko verkkosivujen kautta www.pihlajalinna-konserni.fi, kirjeitse osoitteella Pihlajalinna Oyj, yhtiökokous2015, Kehräsaari B, 33200, Tampere taikka puhelimitse numeroon 040-637 8181 (ma-pe 8-16). Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.     

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus.  Osakkeenomistajien Pihlajalinna Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään ainoastaan yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Pihlajalinna Oyj, yhtiökokous2015, Kehräsaari B, 33200 Tampere.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.12.2015. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.12.2015 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Pihlajalinna Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.11.2015 yhteensä 19 113 146 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiö tai sen tytäryhteisöt eivät omista yhtiön omia osakkeita.

Tampereella 20. marraskuuta 2015

Pihlajalinna Oyj
Hallitus

Lähettäjä

Terhi Kivinen, johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, puh. 040-848 4001, terhi.kivinen@pihlajalinna.fi

Tilaa