Pihlajalinna Oyj :Pihlajalinnan listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 10,50 euroa osakkeelta ja Pihlajalinna laskee listautumisannissa liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta

 

PIHLAJALINNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.6.2015, KLO 14.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Pihlajalinnan listautumisannin lopulliseksi merkintähinnaksi on asetettu 10,50 euroa osakkeelta ja Pihlajalinna laskee listautumisannissa liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta

Pihlajalinna Oyj:n ("Pihlajalinna" tai "Yhtiö") hallitus ja Myyjät (määritelty jäljempänä) ovat tänään tehneet päätöksen Yhtiön listautumisannin ("Listautumisanti") toteuttamisesta. Osakkeiden lopulliseksi merkintähinnaksi Listautumisannissa on asetettu 10,50 euroa osakkeelta, mikä vastaa Pihlajalinnan noin 201 miljoonan euron markkina-arvoa välittömästi Listautumisannin jälkeen.

Listautumisannin kysyntä oli vahvaa, ja Listautumisanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Pihlajalinna laskee liikkeeseen 5 714 286 uutta osaketta ("Osakeanti"), mikä vastaa noin 43 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä ennen antia. Lisäksi tietyt Yhtiön osakkeenomistajat ("Myyjät") myyvät 1 918 409 osaketta ("Osakemyynti", Osakeanti ja Osakemyynti yhdessä "Listautumisanti"), mikäli Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Yhteensä 749 997 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti") ja 6 882 698 osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti"), mikäli Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Yhtiö ja Instituutiomyyjät (määritelty jäljempänä) hyväksyvät Yleisöannin sitoumukset kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 60 % osalta. Yhtiön tietyt avainhenkilöt ovat merkinneet etukäteen allekirjoitettujen merkintäsitoumusten perusteella yhteensä 73 400 osaketta Yleisöannissa ja nämä merkinnät hyväksytään täysimääräisesti.

Yhtiö saa Osakeannista noin 60,0 miljoonan euron bruttovarat ja Myyjät saavat Osakemyynnistä noin 20,1 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 19 113 146 osakkeeseen Osakeannissa tarjottavien osakkeiden liikkeeseenlaskun jälkeen.

Yleisöannissa tarjotut osakkeet kirjataan hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille ensimmäisenä pankkipäivänä hinnoittelun jälkeen 4.6.2015. Instituutioannissa osakkeet ovat valmiina toimitettaviksi maksua vastaan arviolta 8.6.2015 Euroclearin kautta.

Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistus hyväksytyistä sitoumuksista arviolta 9.6.2015. Ylimääräiset ostositoumuksiin liittyvät maksut palautetaan sijoittajien pankkitileille arviolta 9.6.2015.Mikäli sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat varat maksetaan suomalaiselle pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi pankkipäivää myöhemmin.

Kaupankäynnin Pihlajalinnan osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pre-listalla odotetaan alkavan arviolta 4.6.2015 ja pörssilistalla arviolta 8.6.2015.

Ylikysyntätilanteessa Instituutiomyyjät (Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky) ja Danske Bank A/S, Helsinki Branch ("Danske Bank" tai "Pääjärjestäjä") voivat sopia siitä, että ne antavat Pääjärjestäjälle lisäosakeoption merkitä 30 päivän ajan lopullisen merkintähinnan julkistamisesta enintään 978 000 osaketta tai hankkia näille merkitsijöitä yksinomaan ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakeoption osakkeet vastaavat noin 7 prosenttia Yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 5 prosenttia Listautumisannin jälkeen.

Danske Bank saattaa 30 päivän kuluessa lopullisen merkintähinnan julkistamisesta ensin Helsingin Pörssin prelistalla ja myöhemmin pörssilistalla suorittaa toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten vaikuttavat osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan komission asetusta (EY) N:o 2273/2003Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille ja rahoitusvälineiden vakauttamiselle myönnettävien poikkeuksien osalta. Danske Bank odottaa solmivansa Lisäosakeoptioon ja vakauttamiseen liittyvän osakelainaussopimuksen Instituutiomyyjien kanssa.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimii Danske Bank.

Lisätietoja antaa

Terhi Kivinen, Johtaja, viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet, Pihlajalinna Oyj, Puh. +358 40 848 4001

 Vastuunrajoitus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen hankkimista tai muiden kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisten ehtojen täyttämistä. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai lähettämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on implementoitu Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tilaa