Pihlajalinna Oyj: Pihlajalinnan taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Pihlajalinna Oyj                          Pörssitiedote               29.6.2016 klo 9.30

Pihlajalinnan taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Pihlajalinna muuttaa vaihtoehtoisista tunnusluvuista käyttämäänsä terminologiaa Euroopan arvopaperi- ja markkinaviranomaisen (ESMA) uuden ohjeistuksen vuoksi. Pihlajalinna esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tulisi pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.

Vuoden 2016 toisesta vuosineljänneksestä alkaen Pihlajalinnan uusi määritelmä aiemmin käytetylle termille "ilman kertaluonteisia eriä" tulee olemaan "oikaistu". Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä on korvattu oikaistulla liikevoitolla ja käyttökate (EBITDA) ilman kertaluonteisia eriä on vastaavasti korvattu oikaistulla käyttökatteella. Kertaluonteiset rahoituskulut on korvattu oikaistuilla rahoituskuluilla. Liikevoittomarginaali ilman kertaluonteisia eriä on korvattu oikaistulla liikevoittomarginaalilla.

Pihlajalinnan käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat lisäksi käyttökate (EBITDA), oman pääoman tuotto (ROE), sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), bruttoinvestoinnit, rahavirta investointien jälkeen, nettovelkaantumisaste (gearing), nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen (rullaava 12 kk) ja omavaraisuusaste. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty tilinpäätöksessä 2015 ja osavuosikatsauksessa Q1/2016. Näihin periaatteisiin ja määritelmiin ei tule muutoksia.

Terminologialtaan muutetut vaihtoehtoiset tunnusluvut sekä oikaisuerät ovat seuraavat:

Oikaisuerät:

Poikkeukselliset, tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Pihlajalinna määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat

  • listautumisen yhteydessä toteutetun osakemyynnin kulut
  • laajat rakennejärjestelyt ja konsernin uudelleenrahoitus
  • omaisuuden arvonalentumiset
  • merkittävien liiketoimintojen lopettamiskulut
  • toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
  • sakot ja sakonluonteiset korvaukset

Oikaistu käyttökate (EBITDA):

Liikevoitto - poistot ja arvonalentumiset - oikaisuerät

Oikaistu liikevoitto (EBIT):

Liikevoitto - oikaisuerät

Oikaistu liikevoittomarginaali:

Oikaistu liikevoitto (EBIT) / Liikevaihto x 100

Määritelmät vastaavat aiemmin raportoituja "ilman kertaluonteisia eriä" tunnuslukuja.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yllä esitettyjen vaihtoehtoisten tunnuslukujen täsmäytykset lähimpään IFRS-tilinpäätöslukuun:

milj. eur Q1/16 Q4/15 Q3/15 Q2/15 Q1/15 2015 2014
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 7,0 3,4 2,9 3,0 3,1 12,2 13,0
Poistot ja arvonalentumiset -2,9 -2,1 -2,1 -2,0 -1,8 -8,0 -5,8
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 0,9 1,0 1,3 4,2 7,2
               
Oikaisuerät              
Listautumisen yhteydessä toteutetun osakemyynnin kulut   0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9  
Laajat rakennejärjestelyt             -1,8
Liiketoimintojen integroimisesta aiheutuneet kulut             -0,1
Toiminnan uudelleenjärjestely ja muut oikaisuerät             -0,4
Oikaisuerät yhteensä 0,0 0,0 0,1 -0,9 -0,1 -0,9 -2,2
               
Liikevoitto (EBIT) 4,2 1,4 1,0 0,1 1,3 3,6 6,0

Lisätiedot

Niclas Köhler, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin +358 40 342 4420

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna-konserni.fi

Tilaa