Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (9 kk)

Report this content

Pihlajalinna Oyj                          Osavuosikatsaus                       4.11.2021 klo 8.00

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021 (9 kk)

Liikevaihdon kasvu jatkui, tulos parani
Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. Suluissa olevat vertailuluvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon.

Heinä–syyskuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 140,6 (123,9) milj. euroa – kasvua 16,8 milj. euroa eli 13,5 prosenttia
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 18,8 (17,2) milj. euroa – kasvua 9,2 prosenttia
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 10,0 (8,7) milj. euroa – kasvua 15,0 prosenttia
 • Yritysjärjestelyjen IFRS 3 -kulut ja -poistot rasittivat liikevoittoa 1,3 (0,8) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,31 (0,20) euroa/osake
 • Koronapalveluiden* liikevaihto oli 11,8 (3,4) milj. euroa – kasvua 8,4 milj. euroa.
 • Työterveys Virta Oy:n hankinta 1.4.2021 kasvatti liikevaihtoa 3,6 milj. euroa eli 2,9 prosenttia.
 • Lääkärikeskustoimipisteiden käyntimäärät kasvoivat noin 9 prosenttia vertailuneljänneksestä, kaikista vastaanottokäynneistä (pois lukien kuntaulkoistukset) 44 prosenttia tapahtui etäkanavissa.

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 • Liikevaihto oli 423,1 (371,5) milj. euroa – kasvua 51,6 milj. euroa eli 13,9 prosenttia
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 49,2 (38,9) milj. euroa – kasvua 26,5 prosenttia
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 23,1 (13,5) milj. euroa – kasvua 71,3 prosenttia
 • Yritysjärjestelyjen IFRS 3 -kulut ja -poistot rasittivat liikevoittoa 3,5 (2,5) milj. euroa
 • Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,71 (0,24) euroa/osake
 • Koronapalveluiden* liikevaihto oli 28,8 (4,1) milj. euroa – kasvua 24,7 milj. euroa.
 • Työterveys Virta Oy:n hankinta 1.4.2021 kasvatti liikevaihtoa 7,4 milj. euroa eli 2,0 prosenttia.
 • Lääkärikeskustoimipisteiden käyntimäärät kasvoivat noin 8 prosenttia vertailukaudesta, kaikista vastaanottokäynneistä (pois lukien kuntaulkoistukset) 42 prosenttia tapahtui etäkanavissa.
 • Pihlajalinna ostaa Pohjola Sairaalan. Kaupan yhteydessä allekirjoitetaan lisäksi uusi viisivuotinen palvelusopimus Pohjola Vakuutuksen kanssa. Kauppa toteutetaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyn jälkeen. Kilpailulain mukainen ensi vaiheen yrityskauppailmoituksen käsittely päättyi 2.11.2021 ja KKV aloitti toisen vaiheen käsittelyn. Kilpailulain mukaan toisen vaiheen käsittely voi kestää enintään 69 työpäivää, ellei markkinaoikeus hakemuksesta myönnä KKV:lle jatkoaikaa. Toisen vaiheen käsittely saataisiin ilman mahdollista jatkoaikaa päätökseen viimeistään 10.2.2022.

* Koronapalveluita ovat koronatestaus, -näytteenotto, -rokottaminen ja muu mahdollinen koronaepidemian hallintaan suoraan liittyvä palvelu.

7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 2020
3 kk 3 kk 9 kk 9 kk 12 kk
TULOSLASKELMA
Liikevaihto, milj. euroa 140,6 123,9 423,1 371,5 508,7
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 18,2 16,7 48,6 37,3 52,4
Käyttökate, % 13,0 13,5 11,5 10,0 10,3
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa* 18,8 17,2 49,2 38,9 54,6
Oikaistu käyttökate %* 13,4 13,9 11,6 10,5 10,7
IFRS3-kulut -0,5 0,0 -1,2 -0,1 -0,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA) ilman IFRS3-kuluja, milj. euroa* 19,3 17,2 50,4 39,0 54,8
Oikaistu käyttökate ilman IFRS3-kuluja, %* 13,8 13,9 11,9 10,5 10,8
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 9,4 8,0 22,6 11,4 18,2
Liikevoitto, % 6,7 6,4 5,3 3,1 3,6
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa* 10,0 8,7 23,1 13,5 20,8
Oikaistu liikevoitto, %* 7,1 7,0 5,5 3,6 4,1
PPA-poistot -0,8 -0,8 -2,2 -2,4 -3,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT) ilman IFRS3-kuluja ja PPA-poistoja, milj. euroa* 11,2 9,4 26,6 15,9 24,0
Oikaistu liikevoitto ilman IFRS3-kuluja ja PPA-poistoja, %* 8,0 7,6 6,3 4,3 4,7
Tulos ennen veroja (EBT), milj. euroa 8,5 7,0 19,9 8,0 13,8
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,31 0,20 0,71 0,24 0,39
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 5,12 4,70 4,85
Osinko/osake, euroa 0,20
MUUT TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, %(ROCE) 9,0 4,7 5,7
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 16,1 7,4 8,1
Omavaraisuusaste, % 25,8 26,1 26,1
Nettovelkaantumisaste, % 175,5 185,4 169,4
Korolliset nettorahoitusvelat, milj. euroa 211,0 207,3 194,8
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk* 3,2 3,9 3,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 9,3 3,5 37,8 20,1 25,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 8,8 -3,0 32,5 28,6 47,2
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa 6,2 -4,6 5,8 26,1 42,8
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 4 731 4 303 4 308
Henkilöstö kauden lopussa 5 750 5 882 5 550

* Määrältään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Pihlajalinnan määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi rakennejärjestelyt, omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut tai liiketoiminnan myynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja -tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut, työsuhteiden päättämisiin liittyvät kulut ja sakot sekä sakonluonteiset korvaukset. Pihlajalinna ei oikaise vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä yrityshankintoihin liittyviä varainsiirtoveroja ja asiantuntijakuluja (IFRS 3-kulut) eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja (PPA-poistot). H1 2021 alkaen Pihlajalinna esittää lisäksi oikaistut käyttökate ja liikevoitto -tunnusluvut myös ilman yrityshankintoihin liittyviä IFRS3-kuluja ja PPA-poistoja.

Käyttökatteen oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,6 (0,6) miljoonaa euroa ja katsauskaudelta yhteensä 0,7 (1,6) miljoonaa euroa. Liikevoiton oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä 0,6 (0,7) miljoonaa euroa ja katsauskaudella yhteensä 0,5 (2,1) miljoonaa euroa.

** Vuokrasopimuksin hankittu omaisuus rinnastetaan itse hankittuun omaisuuteen eli IFRS 16:n mukaiset käyttöoikeusomaisuuserät sisällytetään bruttoinvestointeihin.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2021 ennallaan

Pihlajalinnan liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan selvästi vuodesta 2020.

Pohjola Sairaalan hankinnalla ei ole vaikutusta Pihlajalinnan kuluvan vuoden näkymiin. Yrityskaupasta on tehty ilmoitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV). Kauppa toteutetaan KKV:n käsittelyn jälkeen. Kilpailulain mukainen ensi vaiheen yrityskauppailmoituksen käsittely päättyi 2.11.2021 ja KKV aloitti toisen vaiheen käsittelyn. Kilpailulain mukaan toisen vaiheen käsittely voi kestää enintään 69 työpäivää, ellei markkinaoikeus hakemuksesta myönnä KKV:lle jatkoaikaa. Toisen vaiheen käsittely saataisiin ilman mahdollista jatkoaikaa päätökseen viimeistään 10.2.2022.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen:

Pihlajalinnan kasvu ja kannattavuuden parantuminen ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Liikevaihto kasvoi ja tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi verrattuna edelliseen vuoteen. Syyskuussa konsernin kuukausiliikevaihto nousi ensimmäistä kertaa Pihlajalinnan historiassa yli 50 miljoonan euron ja vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto ylitti ensimmäistä kertaa 10 miljoonaa euroa.

Valtakunnallinen koronatestaaminen saavutti elokuussa huippunsa, jolloin testejä tehtiin yli 25 000 päivässä. Elokuun tasolta on tultu alas uusittujen testaussuositusten ja rokotuskattavuuden johdosta. Pihlajalinnan kolmannen neljänneksen tulosta paransivat yhtiön normaalin kausivaihtelun lisäksi koronapalvelut ja lääkärikeskustoimipisteiden käyntimäärien palautuminen kohti koronaa edeltänyttä tasoa. Kaikista vastaanottokäynneistä, pois lukien kuntaulkoistukset, 44 prosenttia tapahtui etäkanavissa.

Pihlajalinna julkisti ostavansa Pohjola Sairaala Oy:n koko osakekannan heinäkuun alussa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vahvisti Pihlajalinnan yrityskauppailmoituksen vastaanottamisen syyskuun lopussa. Arvioimme KKV:n antavan luvan järjestelyn toteuttamiselle. Tiedotamme tarkemmin kaupan vaikutuksista strategiaamme ja tavoitteisiimme KKV:n päätöksen jälkeen.

Suunniteltu yrityskauppa koskee valtakunnallisia vakuutusyhtiöpalveluita ja palvelukokonaisuutta sekä toisaalta alueellisia henkilöasiakkaille tarjottavia ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian palveluita. KKV on katsonut yrityskaupan vaikutusten tarkemman selvittämisen tarpeelliseksi, koska sen alustavan tarkastelun mukaan yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia itsemaksavissa asiakkaissa ortopedian ja traumatologian sekä käsikirurgian erikoisaloilla Pirkanmaan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirien alueilla.

Pihlajalinnan ja kuntien yhteisomistama Kuusiolinna Terveys Oy tuottaa sote-palveluita Etelä-Pohjanmaalla Alavudella, Ähtärissä, Kuortaneella ja Soinissa. Yhtiö on sopinut elokuussa palveluiden tilaajan KuusSoten kanssa, että tilaaja korvaa palvelusopimuksen perusteella Kuusiolinna Terveys Oy:lle viranomaismääräyksistä johtuen nousseet kustannukset asumispalveluissa ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin investointien rahoituksen osuuden. Viranomaismääräysten ja uuden lainsäädännön johdosta nousseiden kustannusten korvaaminen on toimintaedellytysten turvaamisen kannalta meille erittäin tärkeää ja luo myös mahdollisuudet palveluiden edelleen kehittämiselle.

Alkuvuodesta toteutettu myyntistrategian uudistaminen näkyy liikevaihdon kasvuna. Siirsimme julkisen sektorin myynnin painopisteen ulkoistusmarkkinasta palvelumyyntimarkkinaan, johon kaavaillun sote-uudistuksen vaikutus on vähäistä. Merkittävimpiä uusia palvelumyyntisopimuksia kolmannella vuosineljänneksellä olivat Espoon Matinkylän terveysasemapalvelut, Jyväskylän kaupungin koronatestauspalvelut sekä Helsingin satamien terveysneuvontapalveluiden uusi sopimus.

Työterveyspalveluiden myynnin kasvu jatkuu edelleen. Keskeisiä kasvun ajureita ovat digitaaliset palvelut, kilpailukykyinen hinnoittelu sekä onnistuneet yritysostot. Pihlajalinnan työterveyspalveluiden piirissä oli katsauskauden lopussa yhteensä noin 240 000 henkilöasiakasta. Heinäkuussa allekirjoitimme uuden monivuotisen sopimuksen työterveyspalveluiden järjestämisestä metsäteollisuusyhtiö UPM:n kanssa. Toisen suuren metsäteollisuusyhtiön Stora Enson kanssa allekirjoitimme työterveyspalveluiden uuden monivuotisen sopimuksen jo loppukesästä.

Pihlajalinnan työterveyskäyntien analysointi osoittaa, että mielenterveyssyistä alkaneet sairauspoissaolopäivät tuhatta työntekijää kohden ovat kasvaneet 28 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tuki- ja liikuntaelimiin liittyvissä sairauspoissaoloissa kasvu on ollut seitsemän prosenttia. Kuluvana vuonna olemme keskittyneet digitaalisessa palvelukehityksessämme erityisesti näiden vaivojen hoitopolkujen kehittämiseen. Avasimme Pihlajalinnan etäkanavissa alkuvuodesta 2021 Mielen huoli -palvelun, jonka tarkoituksena on tarjota apua ja hoitoa mielenterveysongelmiin jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kun mielenterveyden ongelmista kärsivät ohjataan ajoissa vaikuttavaan hoitoon, vähenevät pitkät sairauspoissaolot, pysyvä työkyvyttömyys, inhimillinen kärsimys ja työnantajan sekä lopulta yhteiskunnan kustannukset.

Alkukesästä julkaistiin myös Liikuntalähete osana uutta palveluvalikoimaamme. Liikuntalähete on yhdessä liikuntakeskustemme kanssa tuotettava kokonaisvaltainen ja asiakkaan elämänlaatua parantava palvelu, jonka taustalla on tieteellinen näyttö liikunnan hyödyistä hyvinvoinnille ja terveydelle. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja ongelmiin puuttumalla ajoissa työfysioterapian, fysioterapian ja tarvittaessa leikkaushoidon turvin, vähenevät sairauspoissaolot ja kustannukset.

Avasimme syyskuussa Lohjalle Pihlajalinnan kolmannen Uniikki-erityisasumispalveluyksikön. Ensimmäinen Uniikki-yksikkö on avattu Hämeenlinnaan vuonna 2018 ja toinen Riihimäelle vuonna 2020. Pihlajalinnan Uniikki-yksiköt on tarkoitettu henkilöille, joilla on vakavia käyttäytymisen säätelyn tai elämänhallinnan haasteita.

Pihlajalinna vahvistaa lääkärikeskusverkostoaan avaamalla uudet lääkärikeskukset Lahteen, Espooseen ja Vantaalle alkuvuodesta 2022. Pihlajalinnan palveluvalikoiman ja toimipisteiden määrän kasvattaminen on jatkuva osa liiketoiminnan kehittämistä.

Pihlajalinna vahvisti asemaansa lasten terveyspalveluissa, kun avasimme elokuun lopussa lastenlääkärin chat-palvelun Pihlajalinna Terveyssovellukseen. Lastentautien erikoislääkäri palvelee arkisin kello 8-22 sekä viikonloppuisin kello 8-18. Palvelussa pääsee asioimaan suoraan lastentautien erikoislääkärin kanssa ilman ajanvarausta. Etävastaanotolla voidaan hoitaa alle 12-vuotiaan lapsen monenlaisia akuutteja vaivoja, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimista. Lastenlääkärin chat-palvelussa saa apua esimerkiksi infektioihin, allergioihin, ihottumaan tai vatsavaivoihin.

Elokuun 2021 lopussa 140 032 henkilöä odotti hoitoon pääsyä sairaanhoitopiirien sairaaloihin. Hoitoa odottaneista 9 539 (6,8 prosenttia) oli odottanut jo yli puoli vuotta pääsyä kiireettömään erikoissairaanhoitoon. Huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna näiden potilaiden määrä on lisääntynyt 3 412:lla. Tilanne on poikkeuksellinen. Meidän tehtävämme Pihlajalinnassa on tarjota kanava, josta ihminen saa varmasti tarvitsemansa palvelun viiveettä. Uskon, että ottamalla vastuuta yksilön terveydestä sekä nopeasta ja oikeasta hoitoon pääsystä, riippumatta lainsäätäjän tai muiden tahojen toimista, tulemme edelleen vahvistamaan markkina-asemaamme.

Suomalainen terveydenhoito on tulevina vuosina merkittävien uudistusten edessä. Valtakunnallinen sote-uudistus etenee. Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022 ja hyvinvointialueiden valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Yksityinen sektori on kehittänyt uusia palvelumalleja sekä hoitopolkuja laadukkaan hoidon ja nopean hoitoon pääsyn takaamiseksi kaikissa tilanteissa. Meillä Pihlajalinnassa on vahvat näytöt siitä, että olemme tässä murroksessa edelläkävijä. Odotan, että digitaalisten palveluiden kehitys parantaa edelleen merkittävästi Pihlajalinnan kilpailukykyä ja meillä on valmiudet mukautua tarvittaessa nopeisiinkin muutostilanteisiin, joita erityisesti valtakunnallinen sote-uudistus tuo tullessaan.

Pihlajalinnan tulosjulkistukset vuonna 2022

Tilinpäätöstiedote 2021: perjantaina 18.2.2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus: viimeistään viikolla 12

Osavuosikatsaus tammikuu–maaliskuu: torstaina 5.5.2022

Puolivuosikatsaus tammikuu–kesäkuu: perjantaina 12.8.2022

Osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu: perjantaina 4.11.2022

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle to 4.11.2021 klo 10.00. Tilaisuus järjestetään etänä.

Helsingissä 3.11.2021
Pihlajalinna Oyj:n hallitus


Lisätiedot

Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, +358 40 524 7270
Tarja Rantala, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 40 774 9290


Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti

20-vuotias Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajista. Konserni tuottaa palveluita yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkisyhteisöille, kuten kunnille ja kuntayhtymille, eri puolilla Suomea. Konserni tuottaa muun muassa lääkärinvastaanottopalveluita ja erikoissairaanhoidon palveluita, työterveyden ja suunterveyden palveluita, asumispalveluita ja hyvinvointipalveluita. Konserni tarjoaa julkisyhteisöille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantomalleja, joiden tarkoituksena on tuottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä laadukkaita palveluita julkisrahoitteisen terveydenhuollon asiakkaille.

Tilaa

Liitteet & linkit