Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 (3 kk)

Pihlajalinna Oyj           Osavuosikatsaus             4.5.2018 klo 8.00

Pihlajalinnan osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018 (3 kk)

Pihlajalinnan laajentuminen ja rakenneuudistus rasittivat tulosta, näkymät ennallaan

Tammi–maaliskuu lyhyesti:

  •  Liikevaihto oli 119,2 (110,0) miljoonaa euroa – kasvua 8 prosenttia
  •  Käyttökate (EBITDA) oli 4,3 (8,9) miljoonaa euroa
  •  Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 3,9 (9,1) miljoonaa euroa
  •  Liikevoitto (EBIT) oli 0,1 (5,4) miljoonaa euroa
  •  Oikaistu liiketulos (EBIT) oli -0,3 (5,7) miljoonaa euroa
  •  Henkilöstö katsauskauden lopussa oli 5 638 (4 519)
  •  Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 (0,15) euroa/osake
  •  Pihlajalinna osti Doctagon Oy:n, osake-enemmistön Forever-liikuntakeskusketjusta, hämeenlinnalaisen Linnan Klinikan sekä Kymijoen Työterveyden.
  •  Turkuun, Ouluun ja Seinäjoelle avattiin täyden palvelun lääkärikeskukset valtakunnallisen laajentumissuunnitelman mukaisesti.
  •  Pihlajalinna siirtyi liiketoimintapohjaisesta rakenteesta maantieteellisiin alueisiin perustuvaan rakenteeseen. Samalla siirryttiin yhteen raportoitavaan segmenttiin.

Pihlajalinnan näkymät vuodelle 2018 ennallaan

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi vuodesta 2017 erityisesti yritysjärjestelyjen johdosta. Oikaistun liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuodesta 2017.

Tilikauden 2017 liikevaihto oli 424,0 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto (EBIT) oli 20,0 miljoonaa euroa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT 1–3/2018
3 kk
1–3/2017
3 kk
2017
12 kk
TULOSLASKELMA
Liikevaihto, milj. euroa 119,2 110,0 424,0
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 4,3 8,9 33,3
Käyttökate, % 3,6 8,1 7,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa* 3,9 9,1 34,1
Oikaistu käyttökate, %* 3,3 8,3 8,0
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,1 5,4 19,1
Liikevoitto, % 0,1 4,9 4,5
Oikaistu liiketulos (EBIT), milj. euroa* -0,3 5,7 20,0
Oikaistu liiketulos, %* -0,3 5,2 4,7
Tulos ennen veroja (EBT), milj. euroa -0,6 5,0 17,4
OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,06 0,15 0,46
Oma pääoma per osake, euroa 5,64 4,89 4,87
MUUT TUNNUSLUVUT
Sijoitetun pääoman tuotto, % (ROCE) 6,5 10,3 11,8
Oman pääoman tuotto, % (ROE) 7,8 11,7 13,6
Omavaraisuusaste, % 40,1 42,9 41,8
Nettovelkaantumisaste (gearing), % 54,3 27,2 32,3
Korolliset nettorahoitusvelat, milj. euroa 74,6 28,2 34,2
Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen 12 kk* 2,6 0,9 1,0
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa** 79,3 4,6 30,4
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 2,6 13,5 34,9
Rahavirta investointien jälkeen, milj. euroa -37,7 9,5 16,4
Henkilöstö keskimäärin (FTE) 4 138 3 686 3 879
Henkilöstö kauden lopussa 5 638 4 519 4 753

* Määrältään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Pihlajalinnan määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi rakennejärjestelyt, omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut tai liiketoiminnan myynnistä aiheutuvat myyntivoitot ja -tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä ja hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut, työsuhteiden päättämisiin liittyvät kulut ja sakot sekä sakonluonteiset korvaukset. Pihlajalinna ei oikaise vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä yrityshankintoihin liittyviä varainsiirtoveroja ja asiantuntijakuluja eikä hankintamenojen allokointeihin liittyviä aineettomien hyödykkeiden poistoja (PPA-poistot)
Käyttökatteen oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä -0,4 (0,2) miljoonaa euroa. Liikevoiton oikaisut vuosineljänneksellä olivat yhteensä -0,4 (0,3) miljoonaa euroa.

** Rahoitusleasingsopimuksia ei sisällytetä bruttoinvestointeihin.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen:

”Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes oli Pihlajalinnalle isojen muutosten, voimakkaan kehittämisen ja uusien avausten aikaa. Osin niistä johtuen katsauskauden tulos on odotettua heikompi. Pidämme ohjeistuksemme ennallaan, koska uskomme suunniteltujen toimenpiteiden, uudistusten ja uusien palveluiden vahvistavan kannattavuuttamme loppuvuoden aikana.

Konsernin liikevaihto kasvoi odotetusti, mutta käyttökate ja liiketulos heikkenivät merkittävästi viime vuodesta. Kannattavuuden heikkenemiseen oli monta yksittäistä syytä. Käyttökatetta ja tulosta rasittivat muun muassa alkuvuoden aikana avattujen kolmen ison lääkärikeskuksen toiminnan käynnistys, ulkoistetun erikoissairaanhoidon odotettua isommat kustannukset, yritysjärjestelyihin liittyvät varainsiirtoverot ja asiantuntijakulut, rakenneuudistuksen ja yhteistoimintaneuvottelujen vaikutus liiketoiminnan suorituskyvyn johtamiseen sekä suunniteltua hitaammin toteutuneiden lääkärirekrytointien vaikutus työvoimapalvelujen myyntiin. Lisäksi panostimme valtakunnallisen tunnettuuden lisäämiseen ja digikehitykseen.

Liiketoiminnan vieminen strategian mukaiseen suuntaan on edellyttänyt yhtiöltä uudistumista ja maantieteellistä laajentumista, jotka painavat tulosta merkittävästi lyhyellä aikavälillä. Strategisia painopisteitämme ovat tänä vuonna valtakunnallinen laajentuminen sekä alueellisten palvelukoko-naisuuksien muodostaminen, jotta voimme parantaa asiakasohjausta ja tehostaa ristiinmyyntiä. Valmistaudumme sote-uudistukseen erityisesti maantieteellisellä laajentumisella, mutta strategiamme ja kasvumme eivät ole riippuvaisia sote-uudistuksesta.

Teimme katsauskauden aikana kaksi isoa yritysjärjestelyä eli ostimme Doctagon Oy:n koko osake-kannan ja enemmistön Forever-liikuntakeskusketjusta. Molempien kannattavuus oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotetun vahva, ja tulokset näkyivät myönteisesti jo nyt. Tavoittelemme molemmilla liiketoiminnoilla vahvaa kannattavaa kasvua. Doctagonin palkittu ja puolueettomissa tutkimuksissa vaikuttavaksi todettu vastuulääkärimalli on hyvin skaalautuva, ja uskomme, että se avaa meille uusia mahdollisuuksia julkisen puolen kumppanuuksissa. Tarkoituksemme on laajentaa Pihlajalinnan toimintaa voimakkaasti myös kaksikielisillä alueilla. Forever-ketjun ja Pihlajalinnan työterveyspalvelujen yhteisiä uusia palveluja on kehitetty nopeasti, ja niitä on tarkoitus pilotoida jo toisen vuosineljänneksen aikana. Liikuntakeskusten ja Pihlajalinnan perinteisten palvelujen välinen asiakasohjaus aloitettiin jo ensimmäisen neljänneksen aikana.

Uuden, maantieteellisiin alueisiin perustuvan toimintarakenteen käyttöönotto ja organisaation rakentaminen jatkuvat toisen neljänneksen aikana. Uskomme, että uutta aluemallia päästään hyödyn-tämään täysimääräisesti toisella vuosipuoliskolla. Uuteen toimintarakenteeseen liittyneiden yhteis-toimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstökustannukset pienenevät noin 2,8 miljoonalla eurolla vuodessa.

Toimintarakenteen uudistamisen vuoksi myös Pihlajalinnan segmenttiraportointi on muuttunut. Toimintasegmenttejä ovat maantieteelliset liiketoiminta-alueet, jotka yhdistetään yhdeksi raportoitavaksi segmentiksi. Raportoimme lisäksi liikevaihdon liiketoiminta-alueittain ja asiakasryhmittäin.

Suomen hallitus antoi 8.3.2018 esityksen sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista. Esitys oli pitkälti aiemman luonnoksen mukainen. Pihlajalinna katsoo, että sote-uudistukselle on edelleen vahva tarve ja se kannattaa toteuttaa, vaikka ehdotetussa mallissa on vikoja. Mallia pitää joka tapauksessa arvioida ja kehittää kokemusten karttuessa.

Näkemyksemme mukaan sote-uudistus nopeuttaisi perustason hoitoon pääsyä ja parantaisi palveluiden laatua. Taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen riippuisi vahvasti maakuntien kyvystä ja halusta käyttää niille annettuja mahdollisuuksia eli kiinteää korvausta, suoriteperusteista osuutta ja kannustimia. Valinnanvapautta kannattaisi mielestämme kehittää siten, että sote-keskusten palveluntuottajille annettaisiin velvollisuus ja mahdollisuus ottaa laajempi vastuu asiakkaista, pois lukien vaativa erikoissairaanhoito. Tämän voisi toteuttaa siten, että sote-keskuksiin tuotaisiin useiden lääketieteen erikoisalojen palveluja. Näin asiakas saisi avun yhdestä paikasta ja samalla vältettäisiin hoitopolun pirstaloituminen, turhat läheteketjut ja tarpeeton byrokratia.”

Pihlajalinnan taloudellinen raportointi vuonna 2018

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu: torstaina 16.8.2018
Osavuosikatsaus tammi–syyskuu: torstaina 1.11.2018

Julkistamistilaisuus

Pihlajalinna Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden analyytikoille ja medialle tiistaina 4.5.2018 klo 10.00 Kämp-hotellin Paavo Nurmi -kabinetissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Helsingissä 3.5.2018
Pihlajalinna Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, 040 524 7270
Ville Lehtonen, talous- ja rahoitusjohtaja, 040 759 7084
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, 040 743 2177

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
investors.pihlajalinna.fi

Pihlajalinna lyhyesti
Pihlajalinna on yksi Suomen johtavista yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottajista. Yhtiö palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja julkisyhteisöjä, kuten kuntia ja sairaanhoitopiirejä. Pihlajalinna tuottaa muun muassa lääkärivastaanottopalveluita, erikoissairaanhoitoa, päivystyspalveluita, monipuolisia kirurgisia palveluita, työterveyshuoltoa, hammashoitoa ja hyvinvointipalveluja. Lisäksi yhtiö tarjoaa julkisyhteisöille innovatiivisia sosiaali- ja terveydenhuoltomalleja.

Tilaa

Liitteet & linkit